Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекції по Системам технологій - файл Системи технологій.doc


Лекції по Системам технологій
скачать (69.8 kb.)

Доступные файлы (1):

Системи технологій.doc442kb.11.08.2010 08:27скачать

содержание

Системи технологій.doc

  1   2   3   4
СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ”

ЗМІСТ

 
Вступ.........................................................................................................................

5

Лекція 1. Тема: „ Технологічні системи та технологічні процеси як економічні об’єкти ”......................................................................

 
6

      1.1. Основні поняття курсу...........................................................................

6

      1.2. Класифікація технологій........................................................................

7

      1.3. Екологічна характеристика технологій................................................

9

             Запитання для контролю знань.............................................................

10

Лекція 2. Тема: „ Науково-технічний прогрес і економіка ”.................................

10

      2.1. Особливості та пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки.....

11

      2.2. Системи „ високих ” технологій.............................................................

11

      2.3. Ефективність нової техніки...................................................................

15

      2.4. Технологічний ризик..............................................................................

16

      2.5. Проблема модернізації виробничої бази і технічний рівень..............

18

             Запитання для контролю знань.............................................................

18

Лекція 3. Тема: „ Технологічна система виробництва ”........................................

18

      3.1. Вибір і обґрунтування технологічної схеми виробництва.................

19

      3.2. Виробнича структура промислових підприємств...............................

21

      3.3. Проектування основного виробництва на промислових

             підприємствах.........................................................................................

 
22

      3.4. Контроль технологічного процесу і якості продукції........................

24

      3.5. Матеріальний баланс підприємства......................................................

25

             Запитання для контролю знань.............................................................

26

Лекція 4. Тема: „ Науково-технічна підготовка виробництва ”............................

26

      4.1. Завдання науково-технічної підготовки виробництва........................

26

      4.2. Технологічна підготовка виробництва.................................................

28

      4.3. Склад технічної документації на стадії підготовки виробництва.....

30

      4.4. Удосконалення організації та управління виробництвом..................

30

      4.5. Оптимізація процесів виробництва продукції.....................................

32

             Запитання для контролю знань.............................................................

33

Лекція 5. Тема: „ Технологія і якість продукції або послуг ”...............................

34

      5.1. Що таке якість?.......................................................................................

34

      5.2. Показники якості продукції...................................................................

36

      5.3. Оцінка якості обслуговування споживачів..........................................

39

             Запитання для контролю знань.............................................................

39

Лекція 6. Тема: „ Технологія будівельного виробництва ”...................................

40

      6.1. Будівельні процеси.................................................................................

40

      6.2. Технічне та тарифне нормування..........................................................

42

      6.3. Карти трудових процесів.......................................................................

44

      6.4. Потоковість будівельних процесів.......................................................

44

      6.5. Контроль якості будівельно-монтажних робіт....................................

46

             Запитання для контролю знань.............................................................

48

Лекція 7. Тема: „ Технологія електроенергетичного виробництва ”....................

48

      7.1. Особливості виробництва енергії.........................................................

49

      7.2. Розподілення електроенергії.................................................................

50

      7.3. Поняття балансу електроенергії...........................................................

52

      7.4. Розрахунок енергетичного балансу......................................................

54

      7.5. Охорона праці та навколишнього середовища....................................

58

      7.6. Енергетичний баланс підприємства.....................................................

59

             Запитання для контролю знань.............................................................

60

Лекція 8. Тема: „ Технологія і екологія ”................................................................

60

      8.1. Основні джерела антропогенного забруднення навколишнього

                 середовища. Характер забруднення......................................................

 
61

      8.2. Види забруднювачів...............................................................................

64

      8.3. Вплив забруднювачів на здоров’я людини..........................................

66

      8.4. Засоби боротьби зі шкідливим впливом на довкілля..........................

67

             Запитання для контролю знань.............................................................

69

 
 
 

Лекція 1

Тема: „ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

          ^ ЯК ЕКОНОМІЧНІ ОБ’ЄКТИ” 

      Головне завдання економічної науки – це пошук і обґрунтування найбільш ефективних шляхів розвитку галузей народного господарства з урахуванням необхідності раціонального використання ресурсів виробництва. Найбільший прибуток і економічний ефект досягаються не тільки за рахунок відпрацьованої грошово-кредитної політики, твердої валюти, організації управління, але й використання досягнень науково-технічного прогресу, застосування ефективних технологічних рішень, оптимізації параметрів технологічних процесів щодо нових умов. 

  1. ^ Основні поняття курсу

 

      Технологія – це наука, яка вивчає і реалізує процеси, методи, засоби переробки сировини в готову продукцію.

      Види технології: механічна, хімічна, енергетична, інформаційна, соціальна та ін.

      Механічна технологія вивчає процеси і методи переробки сировини, коли змінюється її зовнішній вигляд або розміри (наприклад, подрібнення щебеню, отримання пиломатеріалів).

      Хімічна технологія вивчає процеси, що відбуваються при глибокій переробці сировини, змінюючи хімічний склад, будову, властивості матеріалу (наприклад, отримання вапна при випалюванні вапняка).

      Енергетична технологія вивчає процеси і методи виробництва і споживання теплової, електричної, ядерної енергії з урахуванням економічної ефективності та екологічної безпеки.

      Технологічні системи, як правило, поєднують процеси механічної, хімічної, енергетичної, та інших технологій. У складі такого комплексу відбуваються різні технологічні операції: подрібнення, змішування, ущільнення, випалення та ін.

      Інформаційна технологія вивчає методи збирання, переробки, доопрацювання, аналізу інформації, з метою отримання потрібної для виробництва інформації.

      Технологічні системи мають свої особливості у виробничій і невиробничій сферах.

      Виробнича сфера – сукупність галузей народного господарства і видів діяльності, що створюють матеріальні блага у вигляді продуктів, сортування, пакування та інших функцій, які є продовженням виробництва (промисловість, будівництво, сільське господарство). До матеріального виробництва також відносяться підприємства, які здійснюють матеріальні послуги (транспорт, торгівля, комунальне господарство, побутові послуги, ремонт одягу, прання та ін.).

      Нематеріальне виробництво охоплює галузі, що створюють нематеріальні блага (духовні та інші цінності), а також надають нематеріальні послуги (медицина, освіта).

      Розвиток технологічних систем пов’язаний з умовами сьогодення:

 • збільшення ролі послуг і невиробничої сфери в економіці;

 • високий освітянський рівень населення;

 • творчий підхід до праці;

 • підвищена увага до захисту навколишнього середовища;

 • гуманізація економіки;

 • використання інформаційних систем і технологій.

 

      1.2. Класифікація технологій 

      Усі технології виробничих підприємств можна поділити на такі групи.

      I. Інтенсивна технологія характеризується використанням спеціальних засобів, навичок, знань для того, щоб отримати високоякісні, найміцніші матеріали і вироби, або змонтувати фільм.

      II. Індивідуальна технологія необхідна для виготовлення одного виробу за індивідуальним замовленням (наприклад, унікальне медичне обладнання, космічні кораблі, військові літаки, одяг, взуття, меблі та ін.)

      Мета інтенсивної та індивідуальної технології – максимальна гнучкість виробництва, висока якість продукції. Але негативний фактор – висока собівартість продукції обмежує сферу діяльності таких технологій.

      III. Масове виробництво використовується при виготовленні великої кількості виробів. Такий тип виробництва характеризується високим рівнем автоматизації, механізації, використанням стандартних вузлів і деталей. Технічне обслуговування робочих місць строго регламентоване і стабільне. Продуктивність праці висока, собівартість продукції низька. На базі технологій масового виробництва виготовляють телевізори, холодильники, та ін. Негативною рисою такого виробництва є неспроможність швидко переналагодити обладнання для випуску іншої продукції.

      IV. Серійне виробництво передбачає виготовлення продукції партіями з періодичним повторенням. Деталі обробляють на універсальних і спеціальних верстатах з використанням спеціальних пристроїв. Серійне виробництво не потребує високої кваліфікації робітників, тому що обмежена номенклатура виробів і їх багаторазове повторення призводять до швидкого придбання навичок. У серійному виробництві використовують заготовки у вигляді відливок, штамповок, прокату, що дозволяє випускати продукцію з меншими витратами, ніж при індивідуальному виробництві.

      V. Безперервне виробництво виготовляє однакову за властивостями продукцію у великих обсягах, наприклад, робота електростанцій, виплавка металів.

      VI. Посередницькі технології використовуються банками, телефонними компаніями, бюро з працевлаштування.

      Вибір конкретної технології пов’язаний з конкретним виробництвом і поставленою метою. 

      ^ 1.3. Екологічна характеристика технології 

      У процесі виробництва продукції виникають втрати – матеріальні, енергетичні, часу. Кількість використаної сировини завжди перевищує масу отриманої продукції.

      З точки зору екології пріоритет належить виробничій діяльності суспільства (технологія, транспорт, побут), що забезпечує найвищу потужність при найменших витратах сировини, енергії, часу на одиницю потрібного суспільству продукта.

Як екологічна характеристика технології (E.X.T.) приймається . 

Значення першої складової E.X.T. – матеріалоємність визначається якісними характеристиками сировини і залежить від вмісту в ній води, вуглецю, сірки та інших компонентів, що знищуються у процесі виробництва, а також механічними втратами сировини і готового продукту (порох, брак, відходи формування та ін.). Механічні втрати характеризують рівень організації виробництва і ними також можна керувати. Вміст газової складової для конкретної сировини є постійною характеристикою, що суттєво впливає на атмосферу. Тому, вибираючи сировину, треба брати до уваги, що техногенна сировина (попіл, шлаки, шлами і хвости збагачення кам’яних матеріалів).

      Чисельник другої складової Е.Х.Т. – величина постійна і відповідає теоретичним витратам енергії. Знаменник характеризує рівень організації енергетичного господарства конкретного підприємства.

      Третя складова – час - характеризує загальний рівень технічної культури виробництва, має також економічне значення, тому що скорочення часу сприяє обертанню грошових коштів і зменшенню накладних витрат. Значення Е.Х.Т. менше 3, але чим більше таке значення, тим досконаліше технологія, вище організація виробництва і менше екологічні проблеми.

      Із сказаного випливає пріоритетне значення техногенної сировини, вільної від газової складової, на отримання якої вже витрачені сировина (природна), енергія і час.

      Для більш повної екологічної характеристики, крім основних техніко-економічних показників, треба визначити вміст радіоактивних, канцерогенних та інших небезпечних для здоров’я людини домішок. Вміст таких речовин обмежений міжнародними нормами й правилами. 

Лекція 2

Тема: „НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЕКОНОМІКА” 

      Технічний прогрес - це історичний процес удосконалення знарядь праці і методів виробництва. Цей процес забезпечує зростання продуктивності суспільної праці. Технічний прогрес тісно пов’язаний з розвитком науки. Підвищення продуктивності праці є головним критерієм технічного прогресу. Але технічний прогрес сприяє і розвитку людини, впливає на організацію і умови праці. Він позитивно позначається на розвитку економіки, яка, в свою чергу, виступає джерелом фінансування науки.

      Темпи науково-технічного прогресу все більш прискорюються. Відбулися технологічні й фундаментальні відкриття у галузі електроніки, радіофізики, оптоелектроніки і лазерної техніки, сучасного матеріалознавства, хімії та каталізу, створення сучасних авіації та космонавтики, бурхливий розвиток інформаційних технологій, отримані разючі результати в галузі мікро- і наноелектроніки. Нова якість народжується у сфері взаємодії науки, техніки і виробництва. 

      ^ 2.1. Особливості та приоритетні напрямки розвитку науки й техніки 

      У виробництві основне значення для отримання максимально високих результатів має використання досконалої техніки, наукоємних технологій.

      Сучасні машини із швидкодіючою механікою та сенсорикою, з сучасними методами управління процесом забезпечують більш ефективну реалізацію процесів ніж раніше. З’явилися машини з інтелектом і системами, які не допускають помилки. Створені системи, які здатні самооптимізуватися.

      Мініатюризація технічних компонентів виступає як новий напрям розвитку науки і техніки. Раніше такі технології використовувалися лише в мікроелектроніці.

      Розвиток технології у виготовленні функціональних сенсорних елементів дав імпульс для розвитку мікрообробки конструктивних елементів. Важливе значення набувають генеративні технології. Не „розшарування”, а „нарощування” об’ємом виробів є основою для креативного машинобудування.

      Інтенсифікація реалізації „високих” технологій можлива лише за умови накопичення наукоємкості, знань суттєвості робочих процесів, засобів виробництва, систем діагностики і забезпечення надійності, використання віртуальної, структурної та параметричної оптимізації на базі математичного системно-теоретичного комп’ютерного моделювання. 

     ^ 2.2. Системи „високих” технологій 

      Створення „високих” технологій можливе тільки на основі даних фундаментальних і прикладних наук. Такі технології характеризуються не тільки наукомісткістю, але й системністю, екологічною чистотою, надійністю. З метою оптимізації процесів використовується фізичне та математичне моделювання. Робочі процеси забезпечують найвищу точність обробки. На всіх етапах розробки і впровадження „високих” технологій використовуються комп’ютерізація і автоматизація процесів. Отримання виробів з новим рівнем функціональних, естетичних і екологічних властивостей гарантується відповідним технічним і кадровим забезпеченням: прецизійне обладнання та інструмент, характер робочого технологічного середовища, система діагностики, комп’ютерна мережа управління і спеціалізована підготовка персоналу.

      Системність технологій полягає у діалектичному взаємозв’язку, взаємодії усіх елементів технологічної системи, усіх основних процесів, явищ і складових.

      У технологічній системі найважливіша роль відводиться робочому процесу, який повинен забезпечити досягнення нового рівня функціональних властивостей виробів.

      Перевага надається стійким і надійним робочим процесам, в яких ефективно використовуються фізичні, хімічні, електрохімічні та інші явища у поєднанні зі спеціальними властивостями інструментів, технологічного середовища, наприклад, іонопроменева обробка або синтезування речовин.

      Оптимізація робочих процесів проводиться з метою мінімізації енергетичних і матеріальних витрат, трудовитрат, собівартості продукції. Для цього необхідні глибокі спеціальні дослідження у конкретній галузі, розробка автоматизованих систем наукового забезпечення.

      У сучасних умовах „високі” технології повинні орієнтуватись на гармонізацію з навколишнім середовищем.

      Особлива увага приділяється спеціально підготовленому персоналу. До людського фактора висувають такі вимоги: професійна підготовка, комунікабельність, сприймання нового, здатність перенавчатися.

      Сьогодні на передній план висувається використання новітніх технологій, здатних суттєво зменшити час на розробку, освоєння і виробництво нових матеріалів або конструкцій. Час виступає як еквівалент фінансів, якості, продуктивності.

      Час створення продукту – від виникнення ідеї до впровадження продукту на ринок – суттєво впливає на конкурентоспроможність підприємства. Для промислових товарів цикл створення продукту поділяється на шість етапів.

      На першому етапі багаторазово проробляються перш за все дизайн моделей і геометричні прототипи, що виготовляються в одному екземплярі. Функціональні властивості таких прототипів поки що не розглядаються. Матеріал зразків не відповідає матеріалу серійних деталей. Ці прототипи необхідні для виробничого планування як засіб комунікації.

      На другому етапі виготовляють 2-5 прототипів з метою перевірити ідею виробу за принципом роботи і оптимізувати процеси виробництва.

      У подальшому виготовляються технічні прототипи у великому обсязі (залежно від умов – від 3 до 20), які, по можливості, повинні бути аналогічні кінцевій продукції стосовно матеріалу і прийнятій технології. На цьому етапі проводиться аналіз функцій виробів, тривалості завантаження виробництва, технологічності, реакції споживачів на дослідну партію, вибираються дослідні інструменти. Результати тестів використовуються для оптимізації конструкції.

      Впровадження виробів відбувається на передсерійному етапі (залежно від галузі до 500 штук). Це необхідно для планування виробів, для інтенсивного тесту ринку.

      Розвиток науки, інформатики, техніки, лазерної технології дозволяє перейти до інтегрованих способів прискореного формоутворення, скоротити цикл створення продукту.

      Інтегрований робочий процес прискореного виготовлення деталей – це органічне поєднання можливостей комп’ютерних технологій обробки інформації та трикоординатного моделювання і сучасних способів виготовлення.

      Спосіб дозволяє у часі й просторі поєднати конструювання та виготовлення моделі, а також зменшити час її виготовлення на 30-70%. Галузі застосування способу найрізноманітні: машинобудування, авіація, космічні дослідження, електроніка, медицина, бізнес та ін.

      Прискорене формування виробів відбувається за рахунок комп’ютерного автоматизованого проектування виробів, комп’ютерної оптимізації їх конструкцій залежно від вимог дизайну, форми, функціональних властивостей; трансформації трикоординатної моделі у сукупність двомірних моделей; можливості матеріалізувати всю модель як одне ціле.

      Способи матеріалізації теоретичних моделей різні за ознаками, технологічними можливостями, але є багато спільного:

 • усі вироби виготовляють на основі комп’ютерного моделювання;

 • виготовлення відбувається шар за шаром;

 • вироб отримують не шляхом відшарування припусків із заготовки, а методом нарощування матеріалу;

 • нарощування матеріалу в процесі формування відбувається при переході від рідини або пороху до твердого стану;

 • виготовлення елементів не потребує форм або інструментів, тому немає проблем, пов’язаних із складністю форми виробів;

 • значне скорочення витрат часу.

      Способи матеріалізації отримали умовне позначення, що складається з початкових літер слів:

 • SL (SLA) – Stereolithography – стереолітографія;

 • SLS (LS) – Selectiv Laser Sintering – вибіркове лазерне спікання;

 • LOM – Laminated Object Manufacturing – виготовлення шарових об’єктів;

 • FDM – Fused Deposition Modeling – моделювання оплавленням;

 • DLF – Direction Light Fabrication – виготовлення направленим світлом;

 • 3Dprinting – TDP – Three Dimensional Printing – трикоординатний глибокий друк.

      Для наведених способів матеріалізації необхідні такі матеріали:

 • фотополімери – SLA;

 • термопласти – SLS, FDM;

 • воск – SLS, FDM;

 • папір, фольга – LOM;

 • кераміка – TDP;

 • метали – SLS, FDM.
  1   2   3   4Скачать файл (69.8 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации