Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Банковское дело - файл ЛЕКЦІЯ 4.doc


Загрузка...
Лекции - Банковское дело
скачать (367.9 kb.)

Доступные файлы (12):

ЛЕКЦИЯ 10.doc78kb.24.01.2005 20:18скачать
ЛЕКЦИЯ 11.doc61kb.24.01.2005 20:23скачать
ЛЕКЦИЯ 12.doc191kb.24.01.2005 20:31скачать
ЛЕКЦИЯ 5.doc88kb.24.01.2005 20:04скачать
ЛЕКЦИЯ 7.doc245kb.24.01.2005 20:07скачать
ЛЕКЦИЯ 8.doc526kb.24.01.2005 20:09скачать
ЛЕКЦИЯ 9.doc119kb.24.01.2005 20:10скачать
ЛЕКЦІЯ 1.doc172kb.06.03.2006 16:23скачать
ЛЕКЦІЯ 2.doc209kb.08.06.2005 18:47скачать
ЛЕКЦІЯ 3.doc205kb.21.01.2005 20:04скачать
ЛЕКЦІЯ 4.doc401kb.25.05.2005 02:05скачать
ЛЕКЦІЯ 6.doc230kb.24.01.2005 20:05скачать

ЛЕКЦІЯ 4.doc

  1   2   3   4   5
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Дисципліна: “ Основи банківської справи”


ЛЕКЦІЯ 4


Порядок создания и регистрации коммерческого банка


Розглянуті питання:


 1. Общая характеристика механизма регистрации банков.

 2. Требования к уставному капиталу.

 3. Порядок подачи документов для государственной регистрации банка.

 4. Государственная регистрация банка.

 5. Выдача разрешений на приобретение и увеличение существенного участия в банке.

 6. Выдача предварительного разрешения на создание банка с иностранным капиталом.

 7. Особенности государственной регистрации банка с иностранным капиталом и внесением изменений в устав банка.

 8. Регистрация изменений, которые вносятся в устав банка.

 9. Открытие филиалов и представительств банка.

 10. Особенности открытий отделений банка.

 11. Регистрация представительств иностранных банков.

 12. Контроль над изменениями состава собственников и существенного участия банков.


Рекомендована література: 27, 9, 33, 36, 39, 53, 62.

Лекції розроблені : к.е.н., доц.Житний П.Є.

ас. Шаповалова С.М.

План:


 1. Виды специализации банков?

 2. Каковы требования к уставному капиталу банка? Как осуществляется процесс его увеличения?

 3. Каков перечень и состав документов для государственной регистрации банков?

 4. Какой орган рассматривает перечень этих документов? Кем принимается решение о государственной регистрации банка?

 5. В каком случае НБУ может отказать в государственной регистрации банка? Каким образом происходит обжалование этого отказа?

 6. В каком случае лицам, прямо или опосредовано, запрещается пользоваться правом голоса приобретённых акций?

 7. Какие документы необходимо предоставить юридическому лицу, для получения разрешения для приобретения или увеличения существенного участия в банке? Чем отличается перечень этих документов для: резидентов Украины, нерезидентов Украины, гражданин Украины, иностранец?

 8. В каком случае НБУ не даёт разрешение физическим лицам на получение существенного участия?

 9. Какие документы необходимо предоставить в НБУ для получения банком статуса иностранного? Каковы последующие этапы получения этого статуса?

 10. Каковы этапы деятельности банка в случае открытия своего филиала (представительства)?

 11. В каком случае НБУ не даёт согласие на открытие филиала?

 12. Каковы цели и условия открытия отделений банка?

 13. Перечислить этапы регистрации представительств иностранных банков?Положення № 375 визначає порядок, умови створення та здійснення державної реєстрації банків, порядок відкриття філій і представництв банків, порядок надання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом, порядок надання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку.

Банки різних організаційно-правових форм створюються відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), чинного законодавства України про кооперацію та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

1.1. Реєстрація банків здійснюється Національним банком шляхом унесення відповідного запису до Державного реєстру банків, після чого банк набуває статусу юридичної особи.
1.2. Банки створюються в формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку.
1.3. Банки можуть функціонувати як універсальні або як спеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути:

ощадними;

інвестиційними;

іпотечними;

розрахунковими (кліринговими).

Банк набуває статусу спеціалізованого банку (крім ощадного) у разі, якщо більше 50 відсотків його активів є активами одного типу:

для інвестиційного банку - емісія та розміщення цінних паперів, що здійснюються за рахунок грошових коштів приватних інвесторів;

для іпотечного банку - активи, розміщені під заставу землі чи нерухомого майна;

для розрахункового (клірингового) банку - активи, що розміщуються на клірингових рахунках.

Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку в разі, якщо більше 50 відсотків його пасивів є вкладами фізичних осіб.
1.4. Державний банк засновується за рішенням Кабінету Міністрів України після отримання позитивного висновку Національного банку про намір заснування державного банку, який надається на підставі отриманої інформації про:

розмір статутного капіталу державного банку на час його реєстрації, строки та джерела формування, що підтверджуються у тому числі Законом про Державний бюджет України на відповідний рік статтею витрат;

перелік банківських та інших операцій;

бізнес-план, що визначає види діяльності, які державний банк планує здійснювати на поточний рік, з обгрунтуванням їх економічного ефекту;

стратегію банку на наступні три роки.

Статут державного банку затверджується відповідною постановою Кабінету Міністрів України і має відповідати вимогам Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) (далі - Закон), інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку.

Банк має право додавати до свого найменування слово "державний", використовувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України.

Для отримання висновку Національного банку щодо намірів зміни розміру статутного капіталу державного банку потрібно подати проект рішення Кабінету Міністрів України про зміну розміру статутного капіталу банку з обґрунтуванням цих змін та інформацію про прогнозний розмір статутного капіталу державного банку.

Якщо розмір статутного капіталу державного банку за рішенням Кабінету Міністрів України збільшується, то додатково повідомляються строки та джерела його формування, що підтверджуються, у тому числі статтею витрат згідно із Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

У разі наміру Кабінету Міністрів України зменшити розмір статутного капіталу державного банку Національний банк може надати позитивний висновок, якщо це зменшення не призведе до порушення банком установлених чинним законодавством України мінімального розміру статутного капіталу, значень економічних нормативів та негативно не вплине на діяльність банку в цілому.

Рішення про надання висновків приймається Правлінням Національного банку України в місячний строк із дня отримання всіх потрібних для цього документів та зазначеної вище інформації.

(Пункт 1.4 пiсля абзацу восьмого

доповнено трьома абзацами

постановою Правління НБУ

від 17.01.2003 р. N 9 ( z0084-03 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

3 лютого 2003 р. за N 84/7405.

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважається

абзацом дванадцятим.)
У разі прийняття рішення про часткове або повне відчуження державою належних їй акцій (паїв) державного банку такий банк втрачає статус державного. Власники акцій зобов'язані привести статут та діяльність банку у відповідність до вимог Закону ( 2121-14 ) та нормативно-правових актів Національного банку.
1.5. Місцевий кооперативний банк створюється юридичними і фізичними особами відповідно до вимог Закону ( 2121-14 ) та чинного законодавства України про кооперацію. Мінімальна кількість учасників місцевого кооперативного банку має бути не менше ніж 50 осіб, кожна з яких незалежно від розміру своєї участі в капіталі банку (паю) має право одного голосу.
1.6. Найменування банку має містити слово "банк", а також вказівку про організаційно-правову форму банку.

Не дозволяється використовувати для найменування банку назву, що повторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює банк.

Уживання в найменуванні банку слів "Україна", "державний", "центральний", "національний" та похідних від них можливе лише за згодою Національного банку. Рішення про надання згоди приймається Правлінням Національного банку України.

(Абзац третiй пункту 1.6

доповнено реченням постановою Правління НБУ

від 17.01.2003 р. N 9 ( z0084-03 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

3 лютого 2003 р. за N 84/7405)
Підрозділ банку використовує найменування лише того банку, підрозділом якого він є. До назви структурного підрозділу банку може додаватися назва місцезнаходження цього підрозділу.
1.7. Учасниками банку можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів.

Власники істотної участі в банку повинні мати бездоганну ділову репутацію та задовільний фінансовий стан.

Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації.

Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, щодо яких неможливо встановити їх власників і джерела коштів, за рахунок яких такі юридичні особи здійснюють внески до статутного капіталу або купують акції банків.

Клієнтами кооперативного банку можуть бути тільки його учасники.
1.8. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою. Документи не повинні містити виправлень, неточностей.
1.9. Керівники банку несуть відповідальність за достовірність інформації та документів, які подаються згідно з вимогами цього Положення, відповідно до законодавства України.

(Глава 1 доповнено реченням

постановою Правління НБУ

від 17.01.2003 р. N 9 ( z0084-03 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

3 лютого 2003 р. за N 84/7405)

2. Вимоги щодо статутного капіталу


2.1. Мінімальний розмір статутного капіталу на час реєстрації банку має бути повністю сплачений та не може бути менше:

(Абзац перший пункту 2.1

в редакції постанови Правління НБУ

від 09.01.2002 р. N 10 ( z0154-02 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

18 лютого 2002 р. за N 154/6442)
для місцевих кооперативних банків, що діють у межах однієї області, - 1 млн. євро;

для банків, що здійснюють свою діяльність на території однієї області (далі - регіональні), у тому числі спеціалізованих ощадних та іпотечних банків, - 3 млн. євро;

для банків, що здійснюють свою діяльність на території всієї України (далі - міжрегіональні), у тому числі спеціалізованих інвестиційних, розрахункових (клірингових), ощадних та іпотечних, центрального кооперативного, - 5 млн. євро.

Національний банк встановлює вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу банку тільки на час створення і реєстрації банків для забезпечення стабільної діяльності банку та виконання ним банківських операцій.
2.2. Формування та збільшення статутного капіталу банку може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків учасників.
2.3. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - юридичні особи, фізичні особи-іноземці - в іноземній вільно конвертованій валюті або в гривнях.

Перерахування сум з іноземної вільно конвертованої валюти, унесених нерезидентами, у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату підписання установчого договору про створення банку, а в разі збільшення статутного капіталу банку - на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу або на дату прийняття рішення про перетворення банку в банк з іноземним капіталом (якщо набуття банком статусу банку з іноземним капіталом проводиться без збільшення статутного капіталу банку). Кошти можуть перераховуватися лише з власних поточних рахунків юридичними особами та фізичними особами у безготівковій формі та вноситися фізичними особами в готівковій формі.
2.4. Статутний капітал банку не повинен формуватися за рахунок коштів, джерела походження яких не підтверджені.

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу банку бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення, а також банківські метали.

Розподіл прибутку з метою збільшення статутного капіталу може здійснюватись шляхом нарахування дивідендів учасникам банку та прийняття ними рішення про їх направлення до статутного капіталу.

Банкам забороняються зустрічні інвестиції у статутні капітали один одного та зустрічні інвестиції в статутні капітали їх учасників.

Банк має право збільшувати статутний капітал після того, як усі учасники повністю виконали свої зобов'язання щодо оплати паїв або акцій попередньої підписки і попередньо оголошений підписний капітал повністю оплачено та зареєстровано.

(Пункт 2.4 доповнено абзацом п'ятим

постановою Правління НБУ

від 09.01.2002 р. N 10 ( z0154-02 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

18 лютого 2002 р. за N 154/6442)
2.5. Кошти для формування статутного капіталу новостворюваного банку в розмірі, передбаченому чинним законодавством України та установчими документами, акумулюються учасниками банку (резидентами) на накопичувальному рахунку, що відкривається в територіальному управлінні Національного банку за місцем створення банку відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку. Для цього у тижневий термін із дати подання документів для державної реєстрації банку уповноважена засновниками особа подає до територіального управління Національного банку заяву про відкриття накопичувального рахунку для формування статутного капіталу. На підставі цих документів та заяви територіальне управління Національного банку відкриває накопичувальний рахунок, на якому акумулюються кошти статутного капіталу банку.

Не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення строку, встановленого Законом ( 2121-14 ) для розгляду документів (визначених пунктом 3.1 цього Положення) та державної реєстрації банку, учасники банку або уповноважена засновниками особа зобов'язані перерахувати кошти у розмірі, передбаченому пунктом 2.1 цього Положення, на накопичувальний рахунок у Національному банку (або територіальному управлінні Національного банку за місцем створення банку).

(Абзац другий пункту 2.5 змінено

постановою Правління НБУ

від 09.01.2002 р. N 10 ( z0154-02 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

18 лютого 2002 р. за N 154/6442)
До часу внесення коштів для формування статутного капіталу на накопичувальний рахунок, відкритий в Національному банку (або територіальному управлінні Національного банку за місцем створення банку), ці кошти можуть акумулюватися на поточному рахунку в будь-якому банку-резиденті на території України на підставі відповідного рішення установчих зборів.

Під час формування статутного капіталу банку з іноземним капіталом кошти в іноземній валюті акумулюються іноземним учасником банку на накопичувальному рахунку, який відкривається в Національному банку.


3. Порядок подання документів для державної реєстрації банку


3.1. Для державної реєстрації банку уповноважена засновниками особа або голова спостережної ради подає до територіального управління Національного банку за місцем створення банку такі документи:

а) заяву про реєстрацію банку, засвідчену підписом уповноваженої особи або голови спостережної (наглядової) ради.

(Пiдпункт a) пункту 3.1 в редакцiї

постанови Правління НБУ

від 17.01.2003 р. N 9 ( z0084-03 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

3 лютого 2003 р. за N 84/7405)
б) установчий договір, підписаний засновниками (учасниками) банку та засвідчений відбитком їх печатки. Підписи фізичних осіб-засновників (учасників) засвідчуються в нотаріальному порядку.

Для реєстрації державного та кооперативного банків установчий договір не подається.

В установчому договорі зазначаються:

організаційно-правова форма;

напрями діяльності та спеціалізація (у разі її наявності);

мета діяльності;

склад засновників (учасників), їх найменування та місцезнаходження (телефон, платіжні реквізити, паспортні дані фізичних осіб);

склад та компетенція органів управління банку та порядок прийняття ними рішень, порядок унесення змін до установчих документів;

особа, уповноважена укладати договори та діяти від імені засновників (учасників);

розмір, порядок і строки формування статутного капіталу банку;

відповідальність сторін за невиконання взятих на себе зобов'язань;

порядок розподілу прибутків і покриття збитків банку;

порядок реорганізації та ліквідації банку;

кількість та розмір часток кожного з учасників і порядок унесення ними вкладів (для товариств з обмеженою відповідальністю);

в) статут банку, затверджений установчими зборами (зборами учасників) і підписаний головою правління банку. Статут державного банку затверджується постановою Кабінету Міністрів України і має відповідати вимогам Законів України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) та інших законодавчих актів. У ньому зазначаються:

повна і скорочена назва банку та його місцезнаходження;

організаційно-правова форма;

перелік основних законів, на підставі яких створюється і діє банк;

положення про те, що банк набуває статусу юридичної особи з часу реєстрації його Національним банком у Державному реєстрі банків;

положення про те, що банк виконує вимоги нормативно-правових актів Національного банку, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації і комп'ютеризації, подає Національному банку звітність та інформацію в установлених ним обсягах і формах;

напрями діяльності та спеціалізація (у разі її наявності);

перелік видів діяльності, банківських та інших операцій, які має намір здійснювати банк на підставі банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку;

порядок і строки формування статутного капіталу банку;

кількість часток, паїв у статутному капіталі, розмір часток кожного з учасників (якщо банк створено як товариство з обмеженою відповідальністю, кооперативний банк). Статут банку, заснованого як акціонерне товариство, має містити також відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, форми випуску акцій (документарна чи бездокументарна), кількість акцій, що купуються засновниками і акціонерами, строк і порядок виплати частки прибутку (дивідендів), яка проводиться один раз на рік за підсумками року. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства;

розмір і порядок формування резервів та загальних фондів банку;

порядок розподілу прибутків і покриття збитків;

положення про аудиторську перевірку банку;

положення про органи внутрішнього аудиту банку;

положення про структуру управління банку, органи управління, їх компетенцію та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, щодо яких потрібна одностайність або кваліфікована більшість голосів (загальні збори акціонерів, збори учасників банку, спостережна рада банку, правління (рада директорів) банку);

положення про органи контролю за діяльністю банку, порядок їх діяльності (ревізійна комісія);

порядок реорганізації або ліквідації банку відповідно до Закону ( 2121-14 );

порядок унесення змін до статуту банку;

інші положення, що не суперечать чинному законодавству України;

г) протокол установчих зборів (зборів учасників), підписаний головою та секретарем зборів, у якому зазначаються місце та дата проведення зборів, їх правочинність, порядок денний, порядок голосування. Протокол має містити: рішення про створення банку, прийняття статуту, обрання спостережної ради банку і ревізійної комісії, призначення голови правління (ради директорів), головного бухгалтера та членів правління банку (ради банку) та уповноваженої особи, відповідальної за реєстрацію банку в Національному банку, інші положення відповідно до чинного законодавства України. У разі створення державного банку подається постанова Кабінету Міністрів України про створення державного банку;

ґ) бізнес-план, що визначає види діяльності, які банк планує здійснювати, на поточний рік і стратегію діяльності на наступні три роки (на кожен рік окремо), що засвідчений підписами засновників банку та/або головою спостережної ради та має містити:

мету створення банку;

перелік і докладний опис видів діяльності, що планує здійснювати банк (які саме операції відповідно до статті 47 Закону ( 2121-14 )), їх економічну доцільність;

коло клієнтів, яких банк має намір залучити з метою обслуговування;

розрахунок прибутковості всієї діяльності банку та кожного виду діяльності окремо на кінець перших трьох фінансових років;

прогнозні розрахунковий баланс (за формою N 11-КБ) і розрахунок звіту про фінансові результати банку (за формою N

2-КБ) на кінець кожного фінансового року;

економічне обґрунтування прогнозних показників розрахункового балансу і розрахунку звіту про фінансові результати (опис джерел залучення та спрямування коштів, фінансових результатів діяльності, формування фондів і резервів у розмірах, потрібних для покриття можливих збитків, прогнозний розрахунок дотримання економічних нормативів, заходи, що сприяють успішній конкуренції та враховують потенційний вплив конкуренції на проведення банківських операцій);

опис та відомості про управлінську та організаційну структуру банку (підрозділи, їх підпорядкованість, порядок прийняття рішень, положення про правління (раду директорів) банку).

Бізнес-план має бути підготовлений банком із урахуванням сценаріїв сприятливого та несприятливого розвитку ринку операцій, які банк планує здійснювати; стану ринків, що обслуговуватимуться банком; обгрунтування припущень, на підставі яких побудовано бізнес-план;

д) відомості про склад спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії;

(Підпункт "д" пункту 3.1

в редакції постанови Правління НБУ

від 09.01.2002 р. N 10 ( z0154-02 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

18 лютого 2002 р. за N 154/6442)
е) документи, що дають змогу зробити висновок про бездоганну ділову репутацію голови, його заступників та членів спостережної (наглядової) ради банку, у тому числі:

довідки банків, у яких отримано кредити, про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення;

анкету згідно з додатком 3 до цього Положення;

довідки органів внутрішніх справ про відсутність (наявність) судимості на території України.

Для реєстрації державного банку подаються документи, що дають змогу зробити висновок про професійну придатність голови, його заступників та членів наглядової ради, кандидатури яких відповідають таким вимогам:

наявність громадянства України;

наявність повної вищої економічної або юридичної освіти, або наукового ступеня в галузі економіки, фінансів та/або права;

(Пiдпункт е) пункту 3.1

змiнено постановою Правління НБУ

від 17.01.2003 р. N 9 ( z0084-03 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

3 лютого 2003 р. за N 84/7405)
наявність досвіду роботи не менше трьох років в органах законодавчої влади чи на керівних посадах в органах центральної виконавчої влади України або банківській установі або досвіду наукової, практичної роботи в сфері економіки, фінансів, права;

(Підпункт "е" пункту 3.1

в редакції постанови Правління НБУ

від 09.01.2002 р. N 10 ( z0154-02 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

18 лютого 2002 р. за N 154/6442)
є) копію звіту про наслідки підписки на акції (для банку, що створюється у формі відкритого акціонерного товариства), зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку з доданням переліку акціонерів банку. У переліку зазначаються повне найменування акціонера, його місцезнаходження, платіжні реквізити, паспортні дані (для фізичних осіб) та кількість акцій, на які він підписався, їх загальна вартість і частка у статутному капіталі банку;

ж) угоду про передавання приміщення у власність (шляхом дарування, продажу тощо) для розміщення банку за підписом уповноваженої за установчим договором особи або договір оренди приміщення на строк не менше ніж п'ять років у разі його укладення;

з) документи, що дають можливість зробити висновок про професійну придатність і бездоганну ділову репутацію голови та його заступників, членів виконавчого органу (правління або ради директорів) і головного бухгалтера, його заступників, кандидатури яких відповідають таким вимогам:

наявність повної вищої економічної, юридичної освіти чи освіти в галузі управління - для голови та його заступників, членів правління (ради директорів), а також повної вищої економічної або бухгалтерської освіти - для головного бухгалтера та його заступників;

(Пiдпункт з) пункту 3.1

змiнено постановою Правління НБУ

від 17.01.2003 р. N 9 ( z0084-03 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

3 лютого 2003 р. за N 84/7405)
стаж роботи голови, його заступників та членів правління (ради директорів) банку, головного бухгалтера та його заступників у банківській системі за відповідним фахом не менше ніж три роки, у тому числі для голови правління та головного бухгалтера на керівних посадах - не менше ніж рік;

бездоганна ділова репутація;

відсутність зауважень відповідного територіального управління Національного банку та фактів порушень банківського законодавства України і внутрішніх документів банку за час роботи в банківських установах.

Відомості про голову та його заступників, членів правління (ради директорів) банку, головного бухгалтера і його заступників та їх ділову репутацію подаються у вигляді:

витягу з трудової книжки та копії диплома про освіту, засвідчених територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням банку або в нотаріальному порядку;

довідок банків, у яких отримано кредити, про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення, надрукованих на офіційному бланку банку та засвідчених відбитком печатки банку;

трьох рекомендацій від осіб, які працюють у банківській системі, кандидатури яких погоджувалися раніше Національним банком або його територіальними управліннями з метою їх погодження на відповідні посади в інших банках (рекомендовано одну з них - за місцем попередньої роботи, якщо це банківська установа). Рекомендація оформляється на чистому аркуші паперу за підписом особи, яка рекомендує, що засвідчується службою кадрів банківської установи, в якій працює ця особа, та відбитком печатки установи. Рекомендація повинна містити відомості про ділову репутацію, управлінські та професійні якості кандидата;

(Абзац дев'ятий підпункту "з" пункту 3.1

змінено постановою Правління НБУ

від 09.01.2002 р. N 10 ( z0154-02 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

18 лютого 2002 р. за N 154/6442)
анкети (додаток 3);

інформації територіального управління Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банківських установ, у яких працювали зазначені особи, про відсутність у їх роботі зловживань та порушень законодавства України щодо банківської діяльності, нормативно-правових актів Національного банку і внутрішніх документів банку (якщо вони працювали в інших регіонах України);

довідки органів внутрішніх справ про відсутність (наявність) судимості на території України.

У кожному конкретному випадку, якщо на посади голови та його заступників або членів правління (ради директорів), головного бухгалтера та його заступників призначаються іноземні громадяни, рішення про погодження рекомендованої засновниками кандидатури Національний банк приймає з урахуванням поданих документів (їх копій, засвідчених у встановленому порядку), що підтверджують наявність економічної освіти (не нижче ступеня магістра), стажу роботи на керівних посадах у банківській системі за відповідним фахом не менше трьох років та інформації Центрального банку або іншого органу відповідної держави, що здійснює контроль за діяльністю комерційних банків або комерційного банку, у якому працював кандидат, про відсутність у його роботі правопорушень. Крім того, уповноважена особа має подати до Національного банку документи, що підтверджують законність перебування таких іноземних громадян на території України, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - дозвіл на працевлаштування, виданий Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України або за його дорученням відповідними центрами зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, якщо інше не передбачене міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
(Абзаци чотирнадцятий - дев'ятнадцятий

виключено постановою Правління НБУ

від 17.01.2003 р. N 9 ( z0084-03 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

3 лютого 2003 р. за N 84/7405)
и) копії платіжних документів про здійснення юридичними та фізичними особами - учасниками банку сплати внесків до статутного капіталу (подаються не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення строку, встановленого Законом ( 2121-14 ) для розгляду документів (визначених цим пунктом) та державної реєстрації банку);
і) висновки аудиторських фірм (аудиторів), що складені за підсумками проведеної за станом на конкретну дату перевірки фінансової звітності юридичних осіб - учасників банку, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність згідно з чинним законодавством України, щодо:

(Абзац перший підпункту "і" пункту 3.1

змінено постановою Правління НБУ

від 09.01.2002 р. N 10 ( z0154-02 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

18 лютого 2002 р. за N 154/6442)
достовірності звітності, що грунтується на підставі даних первинного бухгалтерського обліку, грошових документів, наявної готівки та цінних паперів тощо;

повноти і відповідності чинному законодавству України та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності;

наявності власних коштів (власного капіталу) у розмірі, що забезпечує виконання зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку, або їх (його) відсутності на підставі розрахунку власних коштів (власного капіталу) юридичних осіб-учасників (за балансом) (додаток 1);

(Абзац четвертий підпункту "і" пункту 3.1

змінено постановою Правління НБУ

від 09.01.2002 р. N 10 ( z0154-02 ),

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

18 лютого 2002 р. за N 154/6442)
економічної оцінки фінансового стану та платоспроможності за останній рік і за станом на дату проведення аудиту на підставі розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості учасників банку (резидентів України) (за балансом) (додаток 2);

фактичного виконання зобов'язань з формування статутного капіталу банку в грошовій формі на підставі даних платіжних документів, виписок із поточного рахунку тощо;

будь-якої іншої інформації.

Інформація, викладена у висновках аудиторських фірм (аудиторів), що складені за підсумками проведеної перевірки звітності юридичних осіб - учасників банку, може перевірятися підрозділами Національного банку на підставі даних звітності, що передбачена підпунктом "й" цього пункту. Разом із зазначеними висновками подаються копії сертифіката аудитора, який підписав висновок;

(Абзац восьмий підпункту "і" пункту 3.1

змінено постановою Правління НБУ

від 09.01.2002 р. N 10
  1   2   3   4   5Скачать файл (367.9 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации