Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Банковское дело - файл ЛЕКЦІЯ 6.doc


Лекции - Банковское дело
скачать (367.9 kb.)

Доступные файлы (12):

ЛЕКЦИЯ 10.doc78kb.24.01.2005 20:18скачать
ЛЕКЦИЯ 11.doc61kb.24.01.2005 20:23скачать
ЛЕКЦИЯ 12.doc191kb.24.01.2005 20:31скачать
ЛЕКЦИЯ 5.doc88kb.24.01.2005 20:04скачать
ЛЕКЦИЯ 7.doc245kb.24.01.2005 20:07скачать
ЛЕКЦИЯ 8.doc526kb.24.01.2005 20:09скачать
ЛЕКЦИЯ 9.doc119kb.24.01.2005 20:10скачать
ЛЕКЦІЯ 1.doc172kb.06.03.2006 16:23скачать
ЛЕКЦІЯ 2.doc209kb.08.06.2005 18:47скачать
ЛЕКЦІЯ 3.doc205kb.21.01.2005 20:04скачать
ЛЕКЦІЯ 4.doc401kb.25.05.2005 02:05скачать
ЛЕКЦІЯ 6.doc230kb.24.01.2005 20:05скачать

ЛЕКЦІЯ 6.doc

Дисципліна: “Основи банківської справи”


ЛЕКЦІЯ 6


Ресурсная база коммерческого банка


Розглянуті питання:
1.Ресурсы коммерческого банка.

2.Структура собственного капитала банка (основной, дополнительный).

3. Классификация привлечённых и заёмных средств банка.

4.Категории банков (первая, вторая, третья), их соответствие с величиной капитала.
Рекомендована література: 2,9, 28, 33, 40, 42, 43, 47, 48, 62, 90.

Лекції розроблені : к.е.н., доц.Житний П.Є.

ас. Шаповалова С.М.

План:


 1. Понятие и характеристика сущности собственных ресурсов банка.

 2. Понятие и структура основного капитала банка.

 3. Понятие и структура дополнительного капитала банка.

 4. Понятие и характеристика сущности привлечённых ресурсов банка.

 5. Понятие и характеристика сущности заёмных ресурсов банка.

 6. Какие классификационные признаки лежат в основе деления ресурсов банка?

 7. Назначение и использование капитала банка?

 8. Что такое защитная функция капитала банка?

 9. Что такое оперативная функция капитала банка?

 10. Что такое регулирующая функция капитала банка?

 11. Согласно 3 раздела Закона Украины «О банках и банковской деятельности» дайте характеристику составляющим капитала банка.

 12. Согласно 3 главы « Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине» № 368, охарактеризуйте группы банков в зависимости от достаточности капитала.

 13. Какие макроэкономические факторы влияют на уровень капитала банка?^

Банковские ресурсы


Банковские ресурсы – это совокупность денежных средств, которые находятся в распоряжении банка и используются им для осуществления банковской деятельности.

Банковские ресурсы можно считать банковским капиталом.

Капітал банку – залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов’язань

Капітал підписний – величина капіталу, на яку отримано письмові зобов’язання акціонерів (пайовиків) банку на внесення коштів за підпискою на акції (паї).

Капітал статутний – сплачений та зареєстрований підписний капітал.

Капітал регулятивний (власні кошти) – складається з основного та додаткового капіталу, зваженого на ризики, що визначаються нормативно-правовими актами НБУ

Регулятивный капитал – один из основных показателей деятельности банков. Его основное предназаначение – покрытие негативных последствий рисков в банковской деятельности, защита вкладов, обеспечение стабильности банковской деятельности.

Для определения реального размера регулятивного капитала банк обязан постоянно оценивать качество всех своих активов и внебалансовых обстоятельств.

Регулятивний капітал банку складається з основного (1-го рівня) капіталу та додаткового (2-го рівня) капіталу. Основний капітал уважається більш незмінним, то і таким, що не підлягає передаванню, перерозподілу та повинен повністю покривати поточні збитки. Додатковий капітал має менш постійний характер та його розмір піддається змінам.

 Основний капітал (капітал 1-го рівня) складається з таких елементів:

а) фактично сплачений зареєстрований статутний капітал.

За підсумками року на основі фінансової звітності розмір статутного капіталу коригується на індекс девальвації чи ревальвації гривні за рахунок і в межах валових доходів або валових витрат банку відповідно до методики, визначеної Національним банком.

б) розкриті резерви, що створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку (резерви, що оприлюднені банком у фінансовій звітності):

 • дивіденди, що направлені на збільшення статутного капіталу;

 • емісійні різниці.  Емісійні різниці (емісійний дохід) - сума перевищення доходів, отриманих підприємством від первинної емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав над номіналом таких акцій (інших корпоративних прав);

 • резервні фонди, що створюються згідно із законами України;

 • загальнірезерви,що створюються під невизначений ризик при проведенні банківських операцій;

 • прибуток минулих років;

 • прибуток минулих років, що очікує затвердження.

в) загальний розмір основного капіталу визначається з урахуванням розміру очікуваних (можливих) збитків за невиконаними зобов'язаннями контрагентів та зменшується на суму:

 • недосформованих резервів під можливі збитки за: кредитними операціями; операціями з цінними паперами; дебіторською заборгованістю; простроченими понад 30 днів та сумнівними до отримання нарахованими доходами за активними операціями; коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках у банках (резидентах і нерезидентах), які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів, або які зареєстровані в офшорних зонах;

 • нематеріальних активів за мінусом суми зносу;

 • капітальних вкладень у нематеріальні активи;

 • збитків минулих років і збитків минулих років, що очікують затвердження;

 • збитків поточного року.

Додатковий капітал (капітал 2-го рівня) складається з таких елементів:

 • резерви під стандартну заборгованість інших банків;

 • резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними операціями банків;

 • результат переоцінки статутного капіталу з урахуванням індексу девальвації чи ревальвації гривні;

 • результат переоцінки основних засобів;

 • прибуток поточного року;

 • субординований борг, що враховується до капіталу (субординований капітал).

Субординований борг - це звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти (складові елементи капіталу), які відповідно до угоди не можуть бути взяті з банку раніше п'яти років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів. При цьому сума таких коштів, уключених до капіталу, не може перевищувати 50 відсотків розміру основного капіталу з щорічним зменшенням на 20 відсотків від його первинної вартості протягом п'яти останніх років дії угоди.

Кошти, залучені на умовах субординованого боргу, можуть включатися до капіталу банку після отримання дозволу Національного банку в разі їх відповідності таким критеріям:

 • є незабезпеченими, субординованими і повністю сплаченими;

 • не можуть бути погашені за ініціативою власника;

 • можуть вільно брати участь у покритті збитків без пред'явлення банку вимоги щодо припинення торговельних операцій;

 • дозволяють відстрочення обслуговування зобов'язань щодо сплати відсотків, якщо рівень прибутковості не дозволяє банку здійснити такі виплати.

На капітал 2-го рівня накладаються такі обмеження:

 • при розрахунку загальної суми регулятивного капіталу загальний розмір додаткового капіталу не може бути більше ніж 100 відсотків основного капіталу;

 • розмір субординованого капіталу не може перевищувати 50 відсотків розміру основного капіталу.

Для визначення розміру регулятивного капіталу банку загальний розмір капіталу 1-го і 2-го рівнів додатково зменшується на балансову вартість таких активів:

 • акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж та інвестиції, які випущені банком;

 • інвестиції в капітал (що не консолідуються) інших банків та фінансових установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу та в дочірні установи;

 • кошти, що вкладені в інші банки на умовах субординованого боргу (Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні від 28 серпня 2001 року №368, Р.II; Гл.I).

Типы привлечения средств коммерческими банками:

 • ВКЛАДЫ – финансовые обязательства перед клиентами банка;

 • ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ – финансовые обязательства перед другими банками;

 • ЭМИССИЯ – выпуск и продажа акций, сберегательных облигаций и сертификатов.

НБУ регламентирует возможности коммерческих банков по привлечению средств (Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 20 вересня 2001 року №2740-ІІІ, ст.33). Норматив показателя привлеченных и заемных средств не должен превышать размер собственного капитала больше чем в 12 раз.

^ КЛАССИФИКАЦИЯ БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ:

1.по экономическому содержанию:

 • собственные;

 • привлеченные;

 • заемные;

2.по возможностям прогнозирования:

 • прямого;

 • побочного;

3.по времени использования:

 • постоянные;

 • временные.

Пассивные операции банка связаны с формированием капитала и банковских обязательств. Активные операции банка связаны с кредитованием, инвестированием и другими операциями.

Капитал банка включает:

1.Собственный капитал:

 • основной капитал;

 • дополнительный капитал;

2.Привлеченный капитал:

 • средства на счетах;

 • депозиты;

 • средства банков-корреспондентов;

 • выпуск долговых обязательств;

 • другие средства;

3.Заемный капитал:

 • кредиты НБУ;

 • кредиты других банков;

 • выпуск облигаций.

Привлеченный и заемный капитал банка составляет 85-90% банковских ресурсов.
^

Собственный капитал банка


Собственный капитал банка занимает незначительную часть в общем объеме капитала (около 10%), что обусловлено спецификой деятельности коммерческого банка.

Функции собственного капитала:

 1. защитная – страхование вкладов и депозитов, что гарантирует определенную защиту интересов кредиторов коммерческого банка в случае его ликвидации или банкротства;

 2. оперативная – позволяет приобрести основные средства и оплатить аренду в начале деятельности коммерческого банка;

 3. регулирующая – подразумевает установление нормативов капитала банка.

Собственный капитал банка в зависимости от источников и порядка формирования делят:

Элементы собствен-ного капитала

Источники формирования

Механизм обновления

Уставной (акционерный) капитал

Эмиссия собственных акций

Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути менше:

1).для місцевих кооперативних банків - 1 мільйона євро;

2).для комерційних банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї області, - 3 мільйонів євро;

3).для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України, - 5 мільйонів євро (Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 20 вересня 2001 року №2740-ІІІ, ст31).

Повторный выпуск акций с целью увеличения уставного фонда

Резервный капитал

Отчисления от прибыли для образования резервного фонда и других фондов.

Банки зобов'язані формувати резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях. Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 відсотків від прибутку банку до досягнення ними 25 відсотків розміру регулятивного капіталу банку. У разі коли діяльність банку може створювати загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів банку, Національний банк України має право вимагати від банку збільшення розміру резервів щорічних відрахувань до них. Банки зобов'язані формувати інші фонди та резерви на покриття збитків від активів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України (Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 20 вересня 2001 року №2740-ІІІ, ст.36).

Банки формують резерви за такими активними операціями: кредитними операціями; операціями з цінними паперами; дебіторською заборгованістю; простроченими понад 30 днів та сумнівними до отримання нарахованими доходами за активними операціями; коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках у банках (резидентах і нерезидентах), які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів, або які зареєстровані в офшорних зонах (Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні  від 28 серпня 2001 року №368, Р.II; Гл.I).

Нераспре-деленная прибыль

Источник собственного капитала внутреннего происхождения. Образуется в результате распределения прибыли как нераспределенная часть.

Обновляется новыми остатками нераспределенной прибыли в конце года.

В соответствии с Законом Украины “О ценных бумагах и фондовой бирже”, “О банках и банковской деятельности”, “О хозяйственных обществах”, положением НБУ “О регистрации и лицензировании коммерческих банков” и “Правилами выпуска и регистрации ценных бумаг на территории Украины” коммерческие банки могут осуществлять эмиссию таких ценных бумаг:

 • привилегированные и простые акции;

 • облигации;

 • сберегательные сертификаты.

Эмиссия ценных бумаг банками осуществляется с целью формирования собственного и привлеченного капитала:

- при регистрации или преобразовании паевого банка в акционерный (привилегированные и простые акции);

- при повторной эмиссии для увеличения размеров уставного фонда (привилегированные и простые акции);

- при привлечении ресурсов для осуществления активных операций (облигации, сберегательные сертификаты).

Этапы процедуры эмиссии ценных бумаг коммерческим банком:

 1. Принятие банком-эмитентом решения об эмиссии.

 2. Подготовка информации о выпуске ценных бумаг.

 3. Регистрация выпуска ценных бумаг и проспекта эмиссии.

 4. Публикация сообщения в средствах массовой о выпуске ценных бумаг.

 5. Размещение ценных бумаг.

 6. Регистрация итогов эмиссии.
^

Привлеченный и заемный капитал банка


Привлеченные банковские ресурсы существуют в двух основных юридически правовых формах: депозиты и долговые ценные бумаги.

Характеристика привлеченных банковских ресурсов:

Виды ресурсов

Составная характеристика

1.Средства до востребования субъектов хозяйственной деятельности

текущие счета; средства по доверительным операциям; средства в расчетах; распределительные счета; целевые средства до востребования; средства для расчетов платежными карточками.

2.Срочные средства субъектов хозяйственной деятельности

краткосрочные и долгосрочные депозиты

3.Средства до востребования физических лиц

текущие счета; средства по доверительным операциям, средства в расчетах; средства для расчетов платежными карточками

4.Срочные средства физических лиц

краткосрочные и долгосрочные депозиты физических лиц

5.Средства бюджета и внебюджетных фондов Украины

средства бюджетов Украины к распределению; средства Государственного бюджета Украины; бюджетные средства клиентов из Государственного бюджета Украины; средства местных бюджетов и бюджетные средства клиентов из местных бюджетов; средства внебюджетных фондов

6.Кредиторская задолженность

кредиторская задолженность по операциям с клиентами банка; сумма транзитных счетов по операциям с клиентами банков

7.Ценные бумаги собственного долга (кроме субординированного долга) (см.Р.2.1.4.).

простые векселя, эмитированные банком; сберегательные (депозитные) сертификаты, эмитированные банком

Заемные банковские ресурсы характеризуются двумя юридически правовыми формами реализации: кредиты, полученные от других банков (в том числе НБУ) и ценные бумаги субординированного долга.

Характеристика заемных банковских ресурсов.

Виды ресурсов

Составная характеристика

1.Средства НБУ

корсчет НБУ в коммерческом банке; краткосрочные кредиты, полученные от НБУ (овердрафт по корсчету, по операциям РЕПО, через аукционы, ломбардные кредиты, стабилизационный кредит, другие кредиты); долгосрочные кредиты, полученные от НБУ (через аукцион, за счет средств международных финансовых организаций, стабилизационный кредит, другие долгосрочные кредиты)

2.Средства других банков

средства до востребования других банков (корреспондентские счета), срочные депозиты других банков (депозиты овернайт, гарантийные депозиты, краткосрочные и долгосрочные депозиты); кредиты, полученные от других банков (овердрафт по корсчетам, кредиты овернайт, по операциям РЕПО, другие краткосрочные и долгосрочные кредиты, полученные от других банков, финансовый лизинг от других банков)

3.Кредиторская задолженность по операциям с банками

кредиторская задолженность по операциям с наличными, другая кредиторская задолженность по операциям с банками

4.Ценные бумаги субординированного долга

средства, привлеченные от юридических лиц – нерезидентов и резидентов, как в национальной, так и в иностранной валюте на условиях субординированного долга (Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні від 28 серпня 2001 року №368, Р.ІІІ, Гл.1, 3).


^

Вклады как источник привлечения банковских ресурсов


Вклад – это денежные средства в наличной или безналичной форме, в национальной или иностранной валюте, переданные банку их собственником или третьим лицом по поручению и за счет собственника для сохранения на определенных условиях.

Классификация вкладов:

1.в зависимости от вкладчика:

 • вклады юридических лиц;

 • вклады физических лиц;

 • вклады банков;

2.в зависимости от срока и порядка изъятия:

 • вклады до востребования;

 • срочные вклады;

3.в зависимости от назначения:

 • до востребования;

 • срочные;

 • сберегательные.

Вклад до востребования – банковский депозит, который может быть изъят вкладчиком по первому требованию; средства на чековом счете в банке.

Вклад до востребования предназначен для осуществления текущих расчетов и в любой момент средства могут быть частично или полностью пополнены или востребованы(см. курс "СТАЖЕР БАНКА", раздел 4.3.2).

Срочный вклад – сбережения, принимаемые банком на хранение на строго оговоренный срок.

Виды: простые (обычные) и вклады с предварительным уведомлением об изъятии. Простые срочные вклады возвращаются владельцу в заранее установленный срок. Если первоначально вложенная сумма не изымается владельцем в установленный срок, то в последующем срочный вклад может быть изъят владельцем в любой момент. Вклады с предварительным уведомлением об изъятии средств означают, что об изъятии вклада клиент должен оповестить банк в определенный договором срок (как правило, от 1 до 3, от 3 до 6, от 6 до 12 месяцев). В зависимости от срока уведомления определяется и процентная ставка(см. курс "СТАЖЕР БАНКА", раздел 4.3.1).

Сберегательный вклад – сбережения, предназначенные для накопления или размещения денежных сбережений.

Сберегательные вклады занимают промежуточное положение между срочными депозитами и депозитами до востребования. Сберегательные вклады разделяются по срокам, их основная особенность состоит в возможности обновления в любой момент. Основные пользователи – физические лица. Изъятие сберегательного вклада, как правило, должно осуществляться при условии предварительного уведомления.

Банк выплачивает плату в виде процентов за пользование денежными средствами в зависимости от вида вклада, срока сохранения, суммы(см. курс "СТАЖЕР БАНКА", раздел 4.3.3).

Вклади фізичних осіб комерційних банків гарантуються в порядку, передбаченому законодавством України. Вклади фізичних осіб Державного ощадного банку України гарантуються державою (Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 20 вересня 2001 року №2740-ІІІ, ст. 57).

 Коммерческие банки могут осуществлять выпуск долговых краткосрочных ценных бумаг:

 • - депозитный (сберегательный) сертификат (см. курс "ОПЕРАЦИИ ПО ОТКРЫТИЮ СЧЕТОВ И ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ", п.2).Скачать файл (367.9 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации