Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Менеджмент персоналу (укр.яз) - файл Менеджмент персоналу.doc


Лекции - Менеджмент персоналу (укр.яз)
скачать (564.8 kb.)

Доступные файлы (8):

Менеджмент персоналу.doc71kb.09.09.2005 13:57скачать
Питання до заліку.doc23kb.09.02.2005 09:36скачать
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.doc22kb.09.02.2005 09:37скачать
Тема 1з.doc476kb.20.03.2005 08:04скачать
Тема 2з..doc80kb.09.02.2005 09:40скачать
Тема 3з.doc99kb.02.10.2004 23:20скачать
Тема 4з.doc178kb.02.10.2004 22:12скачать
Тема 5.doc139kb.02.10.2004 23:48скачать

содержание

Менеджмент персоналу.doc

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА
Інститут заочно-дистанційного навчання
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТу

Методичні вказівки

з дисципліни

"Менеджмент персоналу"

для напряму

0501 – „Економіка і підприємництво”

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 30.08.2005 р.

Дніпропетровськ

2005
Методичні вказівки з дисципліни “Менеджмент персоналу” / Гармідер Л.Д. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2005 – 6 с.


Укладач: Л.Д. Гармідер, к.е.н., доцент

Відповідальний за випуск: В.Є. Момот, к.ф.-м.н., д.е.н., доцент, зав. кафедри менеджменту


З м і с т 1. Мета і завдання дисципліни………………………………………………….3
 1. Зміст дисципліни……………………………………………………………...3
 1. Перелік питань для підсумкового контролю………………………………..5
 1. Література……………………………………………………………………..6


1. Мета і завдання викладання дисципліни

Мета дисципліни – формування у фахівців знання, навичок та умінь щодо розроблення та здійснення кадрової політики, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації; розвиток здібностей, які дозволяють здійсняти управлінську, організаційну, методичну, діагностичну діяльність при управлінні організаціями з урахуванням розвитку та ефективного використання кадрового потенціалу.

Завдання дисципліни:

 1. Сприяти розумінню:

 • сутність та соціально значущості професії менеджера по персоналу;

 • місця дисципліни у системі менеджменту, формування якостей менеджера по персоналу.

 1. Розвити здібності:

 • саморозвитку професійних якостей, відповідних службовому положенню у ієрархії управління;

 • формування ефективної управлінської команди, яка добре використовує людський потенціал у досягненні цілей організації.

 1. Засвоїти методологічні основи менеджменту персоналу, а також навички в використання соціальних та психологічних технологій управління.

 2. ^ Ознайомити студентів, які самостійно вивчають дисципліну з основними задачами і змістом, літературою по теорії та практики менеджменту персоналу на підприємствах.

До дисциплін, що забезпечують опанування дисципліни "Менеджмент персоналу" належать: "Менеджмент", "Економіка підприємства", "Соціологія", "Основи психології та педагогіки" та інші.
^ 2. Зміст дисципліни
Тема 1. Організація у системі менеджменту персоналу

Менеджмент персоналу як соціальна система. Людина як об'єкт менеджменту персоналу. Сутність управління персоналом в організації. Визначення поняття “управління персоналом” та терміну “персонал”. Цілі та задачі управління персоналом. Класифікація персоналу по категоріям: основний та допоміжний персонал, робочі та службовці. Аналіз концепцій управління персоналом. Взаємозв’язок підсистем роботи з персоналом: кадрової політики, підбору, оцінки розташування і освіта персоналу. Відображення і реалізація підсистем управління персоналом в сукупності нормативних документів підприємства (устав, правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розклад тощо).

^ Тема 2. Кадрова політика організації

Визначення поняття “кадрова політика”. Цілі, задачі і напрямки кадрової політики. Вплив внутрішніх та зовнішніх, по відношенню до організації факторів, на кадрову політику, Тип власності в суспільстві та його вплив на кадрову політику. Характеристики різноманітних стилів керівництва. Концептуальні кадрові документи та вихідні документи для формування кадрової політики. Зв'язок генеральних стратегій функціонування та розвитку організації з кадровими стратегіями.
^ Тема 3. Підбір персоналу

Необхідність залучення кадрів у організацію. Процедура залучення кадрів, стратегія внутрішнього та зовнішнього набору персоналу в організацію. Методи підбору персоналу. Розрахунок потреб в персоналі в робочих та службовцях. Аналіз стану та плинності персоналу. Моделі робочих місць та підбір персоналу на основі цих моделей.
^ Тема 4. Оцінка персоналу

Оцінка персоналу: суть, види, функції, принципи. Основні складові оцінки персоналу. Оцінка досягнутих результатів. Оцінка потенціалу робітника. Оцінка індивідуального внеску. Комплексна оцінка персоналу на основі застосування системи балів. Атестація кадрів. Етапи проведення атестації. Шляхи використання інформації про оцінку персоналу.
^ Тема 5. Розміщення персоналу

Принципи і методи розміщення персоналу. Задачі розстановки кадрів. Типові моделі кар’єри: “трамплін”, “драбина”, “змія”, “перепуття”. Умови і оплата праці. Планування руху персоналу: підвищення, переміщення, пониження та звільнення.
^ Тема 6. Професійний розвиток персоналу в організації

Розвиток організації і її співробітників. Форми професійного розвитку персоналу. Професійне навчання. Умови ефективного навчання персоналу. Методи професійного навчання. Характеристика методів навчання.
^ Тема 7. Управління конфліктами у організації.

Сутність конфліктів. Типи конфліктів у організації. Причини конфліктів. Модель процесу конфлікту. Функціональні та дисфункціональні наслідки конфлікту. Методи управління конфліктною ситуацією.
^ Тема 8. Мотивація персоналу

Сутність та значимість мотивації персоналу у сучасній організації. Аналіз теорій мотивації. Матеріальне стимулювання праці. Мотиваційний моніторинг як засіб ефективного впливу на поведінку персоналу. Статусна мотивація персоналу. Всебічний розвиток особистості людини.
^ Тема 9. Формування колективу. Лідерство, його роль у менеджменті персоналу

Формування колективу. Основні теорії лідерства. Природа лідерства. Етика і харизма. Концепція поведінкового і ситуаційного лідерства. Формальні та неформальні соціальні групи.
^ 3. Питання для підсумкового контролю

(перші 30 питань для заліку спеціальності ЕП,

всі 40 питань для іспиту спеціальності Ф)

 1. Менеджмент персоналу як об’єктивне соціальне явище та сфера професійної діяльності

 2. Організація як соціальний інститут і об’єкт менеджменту персоналу

 3. Персонал організації

 4. Зміст і завдання стратегії та політики менеджменту персоналу організації

 5. Нормативно-правова база менеджменту персоналу

 6. Поняття кадрова політика. Цілі, задачі і напрямки політики

 7. Служби персоналу, їх різновиди та функції.

 8. Концептуальні кадрові документи та вихідні документи для формування кадрової політики

 9. Вплив кадрової політики на стратегію підприємства

 10. Чинники зміни потреб організації в персоналі

 11. Аналіз наявної чисельності та структури персоналу

 12. Методи визначення потреб організації в персоналі

 13. Джерела поповнення й оновлення персоналу

 14. Методи професійного підбору кадрів

 15. Види, фактори та показники руху персоналу

 16. Аналіз стану та плинності кадрів

 17. Процес оцінювання персоналу: суть, види, функції, принципи.

 18. Система оцінки персоналу та її види. Модель комплексної оцінки персоналу

 19. Методи оцінювання персоналу

 20. Атестація персоналу

 21. Сутність і значимість мотивації персоналу

 22. Аналіз теорій мотивацій

 23. Матеріальна мотивація трудової діяльності

 24. Заробітна плата: сутність, функції. Організація заробітної плати

 25. Системи оплати праці. Тарифна система оплати праці

 26. Нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати

 27. Організація преміювання персоналу

 28. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності

 29. Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності

 30. Форми професійного розвитку персоналу

 31. Планування трудової кар’єри в організації

 32. Кадрова планування і прогнозування

 33. Основні теорії лідерства. Природа лідерства

 34. Формальні та неформальні соціальні групи

 35. Концепція поведінкового і ситуаційного лідерства

 36. Комунікації в управлінні персоналом

 37. Конфлікти в організації: сутність, типи, причини.

 38. Методи управління конфліктною ситуацією

 39. Економічна ефективність менеджмент персоналу

 40. Організаційна та соціальна ефективність менеджмент персоналу


4. Література

Основна:

 1. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А. Я. Киба-нова. – М.: Инфра-М, 1997.

 2. Менеджмент организации / Под ред. Румянцевой З. П. – М.: Инфра-М.,1997.

 3. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации. – М.: Интел- Синтез, 1996.

 4. Егоршин А. П. Управление персоналом. – 2-е изд. – Н. Новгород: НИМБ, 1999.

 5. Борманн Д., Воротина Л., Федерманн Р. Менеджмент, Предприни-мательская деятельность в рыночной экономике. – Гамбург, 1992.

 6. Спивак А. В. Организационное поведение и управление персоналом. – СПб.: Питер, 2000.

 7. Травин В. В., Дятлов В. А., Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело,1995.

 8. Шкатулла В. И. Настольная книга менеджера по кадрам. – Изд. 2-е, изм. и доп. – М.: Норма, 2000.

 9. Психологические аспекты подбора и проверки персонала. При-ложение к журналу "Управление персоналом" / Составитель Литвинцева Н. А. – М.: 1996/97.

 10. Щекин Г. В. Теория и практика управления персоналом. – К.: 1998.


Додаткова:

 1. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер, с англ. – М.: Дело,1992.

 2. Бодди Д., Пейтон Р. Основы менеджмента: пер, с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 1999.

 3. Коротков Э. М. Концепция менеджмента. – М.: ДеКА, 1997.

 4. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. Часть 3: Управление персоналом. – М., 1992.

 5. Десслер Гари. Управление персоналом. – М.: Бином,1997.

 6. Основы управления персоналом / Под ред. Б. М. Генкина. – М.: Высш. шк., 1996.

 7. Свенцицкий А. П. Социальная психология управления. – Л.: ЛГУ, 1986.

 8. Пугачев В. П. Руководство персоналом организации. – М., 2000.

 9. Глухов В. В. Основы менеджмента. – СПб.: Специальная литература, 1995.

 1. Дафт Р. Л. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2000.Навчальне видання
Методичні вказівки

з дисципліни

«Менеджмент персоналу»

Підписано до друку 10. 09. 2005 р. Формат 60х84/16. Ум. друк.

арк. 0,4 Оперативна поліграфія. Зам. № Тираж
ДУЕП.

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.


Скачать файл (564.8 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации