Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Презентация - Секретные научно-исследовательские работы и диссертации - файл 1.doc


Презентация - Секретные научно-исследовательские работы и диссертации
скачать (368 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc368kb.03.12.2011 08:16скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7
Реклама MarketGid:
Загрузка...
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти і науки України
від 9 червня 2009 р. N 494

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 липня 2009 р. за N 606/16622 


ПОРЯДОК
державного обліку секретних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про державну таємницю", постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.94 N 155 "Про державний облік засекречених науково-дослідних, дослідно-конструкторських розробок і дисертацій", з урахуванням Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12 (далі - Порядок 1561-12), Порядку здійснення заходів з охорони державної таємниці під час проведення секретних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1082.

1.2. Цей Порядок визначає вимоги щодо організації та проведення робіт з державного обліку секретних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій (далі - НДР (ДКР) і дисертації).

1.3. Державний облік секретних НДР (ДКР) і дисертацій здійснюється з метою створення необхідних умов для інформаційного забезпечення:

обґрунтованого планування та уникнення дублювання тематики секретних НДР (ДКР) і дисертацій;

проведення наукових та науково-технічних експертиз тематики та результатів виконаних секретних НДР (ДКР) і дисертацій;

творчої праці наукових, науково-педагогічних, інженерно-технічних працівників, аспірантів, докторантів та здобувачів наукових ступенів;

прискорення практичного впровадження результатів наукової та науково-технічної діяльності.

1.4. Обов'язковому державному обліку підлягають НДР (ДКР), які мають гриф секретності "цілком таємно" та "таємно", що виконуються в наукових установах, вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації, на підприємствах та в організаціях України, фінансування яких повністю або частково здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також захищені на спеціалізованих учених радах дисертації, які мають гриф секретності "цілком таємно" та "таємно" (далі - Виконавець).

Замовниками НДР (ДКР) можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та підпорядкування (далі - Замовник).

НДР (ДКР), які мають гриф секретності "цілком таємно" та "таємно", що виконуються юридичними особами за власний рахунок, реєструються ними на добровільних засадах відповідно до вимог цього Порядку.

1.5. Функції щодо державного обліку розпочатих, виконуваних, закінчених секретних НДР (ДКР) і дисертацій, а також щодо видання сигнальної інформації про зазначені розробки покладено на Український інститут науково-технічної та економічної інформації (далі - УкрІНТЕІ).

1.6. Підставою для проведення державного обліку розпочатих, виконуваних, завершених НДР (ДКР) та захищених дисертацій, які мають грифи секретності "цілком таємно", "таємно", є комплект оформлених згідно з вимогами цього Порядку і поданих Виконавцем до УкрІНТЕІ реєстраційно-облікових документів, а саме:

1.6.1. Реєстраційна картка НДР (ДКР) (далі - РК), оформлена згідно з додатком 1, є документом, яким Виконавець повідомляє УкрІНТЕІ про свої наміри щодо виконання НДР (ДКР).

1.6.2. Облікова картка НДР (ДКР) (далі - ОК), оформлена згідно з додатком 2, є документом, яким Виконавець повідомляє УкрІНТЕІ про хід виконання і завершення робіт НДР (ДКР).

1.6.3. Інформаційна картка науково-технічної продукції (далі - ІК НТП), оформлена згідно з додатком 3, є документом, яким Виконавець повідомляє УкрІНТЕІ про науково-технічну продукцію, яку створено в результаті проведення НДР (ДКР).

1.6.4. Облікова картка дисертації (далі - ОКД), оформлена згідно з додатком 4, автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора наук є документами, якими спеціалізована вчена рада повідомляє УкрІНТЕІ про захист дисертації.

1.7. Заповнені бланки РК, ОК, ІК НТП, ОКД, автореферат дисертації подаються до УкрІНТЕІ зареєстрованими відповідно до вимог Порядку 1561-12.

Електронні форми бланків можуть бути надані УкрІНТЕІ на вимогу Виконавців безоплатно. Структура і зміст інформації на паперовому та електронному носіях мають бути ідентичними.

1.8. Надання НДР (ДКР) та захищеним дисертаціям грифа секретності здійснюється відповідно до законодавства України, Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 N 440, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.08.2005 за N 902/11182, інших нормативно-правових актів.

Виконавці секретних НДР (ДКР) і дисертацій під час проведення врегульованих цим Порядком процедур повинні також дотримуватись вимог чинних в Україні нормативних документів із стандартизації.

1.9. Витрати, пов'язані з державним обліком розпочатих, виконуваних і закінчених НДР (ДКР) і дисертацій, формуванням фондів відповідних документів, баз і банків даних, виданням сигнальної інформації, здійснюються УкрІНТЕІ в межах видатків, передбачених у державному бюджеті за відповідними бюджетними програмами для Міністерства освіти і науки України.

1.10. Оплата витрат, які пов'язані з пересиланням до УкрІНТЕІ реєстраційних, облікових, звітних документів про НДР (ДКР), здійснюється за рахунок коштів Виконавців.

1.11. Оплата витрат, які пов'язані з пересиланням до УкрІНТЕІ облікових та звітних документів про захищені секретні дисертації, здійснюється за рахунок коштів відповідних установ і організацій, на засіданні спеціалізованої вченої ради яких відбувся захист дисертації.

1.12. За достовірність відомостей, що вказані в реєстраційних і облікових документах, зміст звітних документів, якість оформлення і своєчасне їх подання до УкрІНТЕІ відповідає:

керівник підприємства, установи, організації, що є Виконавцем;

голова спеціалізованої вченої ради, на якій відбувся захист дисертації.

1.13. Редагування тексту реєстраційних, облікових і звітних документів УкрІНТЕІ не здійснює.
^

II. ПОДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО СЕКРЕТНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ РОБОТИ


2.1. Виконавець у 30-денний строк з початку виконання НДР (ДКР) подає до УкрІНТЕІ:

заповнений бланк РК на паперовому носії у двох примірниках;

заповнену РК на електронному носії, тип файла (< >.txt).

Заповнені бланки подаються разом із супровідним листом, у якому вказується назва НДР (ДКР) та перелік документів до нього.

Пересилка здійснюється відповідно до вимог Порядку 1561-12.

2.2. Якщо НДР (ДКР) виконується кількома Виконавцями, то кожен з них (головний Виконавець і співвиконавці) подає до УкрІНТЕІ заповнений бланк РК на ту частину НДР (ДКР), яка буде виконана ним самостійно.

2.3. Заповнені бланки РК, які не відповідають вимогам цього Порядку, повертаються Виконавцю для виправлення (із зазначенням причин повернення). Виконавець зобов'язаний у 10-денний строк з дня одержання РК виправити її та повернути до УкрІНТЕІ.

2.4. УкрІНТЕІ після отримання заповненого бланка РК присвоює НДР (ДКР) державний реєстраційний номер і в 10-денний строк надсилає Виконавцю другий примірник РК. Реєстраційні картки на електронному носії Виконавцю не повертаються.

2.5. У разі зміни строку завершення або потреби припинення чи призупинення виконання НДР (ДКР), зміни її ціни (кошторисної вартості) Виконавець зобов'язаний у 20-денний строк повернути РК до УкрІНТЕІ, надіславши лист змін, оформлений згідно з додатком 5, та копію відповідного документа, який дає підставу для внесення змін. У разі необхідності внесення змін у декілька РК лист змін подається окремо на кожну НДР (ДКР).

У разі зміни назви НДР (ДКР), грифа секретності, Виконавця, найменування або місцезнаходження Виконавця (Замовника), назви або кількості етапів НДР (ДКР) Виконавець надсилає нові, відповідним чином оформлені бланки РК на паперовому (у двох примірниках) та електронному носіях. УкрІНТЕІ присвоює НДР (ДКР) новий державний реєстраційний номер з одночасним анулюванням попереднього номера.
  1   2   3   4   5   6   7Скачать файл (368 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации