Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Учебно-методический комплекс по Беспроводным технологиям связи (на казахском языке) - файл общая УМК по ТБС на каз языке.doc


Учебно-методический комплекс по Беспроводным технологиям связи (на казахском языке)
скачать (135.8 kb.)

Доступные файлы (1):

общая УМК по ТБС на каз языке.doc789kb.19.11.2010 01:54скачать

общая УМК по ТБС на каз языке.doc

1   2   3   4   5

Дәрістер


Тәжір. жұм-р

Зертханалық жұмыстар


СӨОЖ*

СӨЖ*

барлығы

5

15

15

0

15

45

90


Ескерту:

1)*СӨОЖ- оқытушы көмегімен орындалатын өзіндік жұмыс;

2)СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.
Кесте-2 Оқу сағаттарының 5 семестрдегі бөлінуі

Апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

барлығы

Д

1

1

1

1

1

1

1

1

Аралық ақылау

1

1

1

1

1

1

1

15

З

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Т

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

ӨЖ1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

ӨЖ2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

45

Б

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

90


Ескерту: Д-дәрістер; З-зертханалық; Т-тәжірибелік; ӨЖ1-студенттердің оқутышы көмегімен өздік жұмысы; ӨЖ2- студенттердің өздік жұмысы; Б-барлығы.


^ 2.3 Курстың алдыңғы реквизиттері
Студенттердің «Сымсыз байланыс технологиясы», пәнін терең және сапалы түсіну үшін жоғары математика, физика, информатика пәндерінен мектеп бағдарламасыменен қатар 1-курсте өткен бөлімдерден білімдері қажет.

Сонымен қатар, «Электр тізбектері теориясы», «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері», «Электроника ж/е аналогтық құрылғылар схемотехникасы» ж/е басқа да пәндері.

^ 2.4 Курс соңынан болатын реквизиттер

Осы пәннен алған білімдер 3 (6-семестр), 4 курстердегі арнайы пәндерде жалғасын тауып, тереңдетіле оқытылады Атап айтқанда: «Цифрлық байланыс технологиясы», «Цифрлы тарату жүйелері» ж/еде басқа элективті пәндер.

^ 2.5. Пән туралы қысқаша мағлұматтар
Пәнді оқудағы есептер: болашақ мамандарды сымсыз байланыстың даму тенденцияларын көрсету; арналардың сапа көрсеткіштері мен оның параметрлерін анықтаудағы әдістердің байланыс заңдылықтарын үйрету; жүйенің энергетикалық параметрлерін табу жолдарын ж/е жиілік жолағын, қуатын тиімді пайдалану жолдарын; СБ жүйелерінің экономикалық көрсеткіштерімен т. б. сұрақтарды қарастырады.

Пәнді оқып-үйрену арқылы студент төмендегілерді білуі тиіс:

-әртүрлі СБ технологияларының даму тенденциялары; СБ арналарының негізгі параметрлерін; әртүрлі СБ арналарының сапалық көрсеткіштері арасындағы байланыстың заңдылықтары туралы; әртүрлі СБ жүйелерін құрудың техникалық концепциялары; әртүрлі СБ-ң ерекшеліктерімен, олардағы кездесетін кемшіліктері мен қасиеттері; арналарды ұйымдастыру жолдары; СБ қолжеткізімді ұйымдастыру мен қолдану; СБ энергетикалық параметрлерін табу тәсілдері ж/е т. б. сұрақтар.

Студент төмендегілерді біліп шығуы тиіс:

-берілген СБ трассасының шынайы параметрлері мен арналардың сапасына қойылатын нормаларды ескеріп, аппаратураның негізгі энергетикалық параметрлерін таңдау ж/е есептеу; ұяшық радиусы ж/е қабылдағыштың сезімталдығын есептеу (ұялы байланыс мысалында);

-берілген жергілікті мекенде, СБ-ң анықталған/берілген бір стандартында аумақтык жиіліктік жоспар түзу (ұялы байланыс мысалында);

-СБ желісінің сәулетін тиімділіктің кешенді критерилеріне сәйкес тиімдендіру (ұялы байланыс мысалында).

Студент білуге міндетті:

-жаңа заман талабына сай сымсыз байланыс төңірегінде теориялық білімі болуы ж/е әртүрлі әлемдік өндірушілердің жабдықтары көмегімен байланысты ұйымдастыру (жобалау, жоспарлау), басқа да туындайтын сұрақтарды шеше алуы тиіс.
^ 2.6 Пән мазмұны
2.6.1 Дәрістік сабақтар тізімі (15 сағат)


Сабақтар тақырыбы


Көлемі, сағ


Әдебиеттер

Ағымдық

бақылау,

балы **

1

2

3

4

5

1

Кіріспе. Сымсыз байланыс классификациясы. Транктық жүйелер. Ұялы жүйелер мен желілер.Оптикалық сымсыз жүйелер. Сымсыз локальды желілер.

3

[3] нег. әдеб. 7-12 бет.

[4] нег. әдеб. 10-17 бет.

[10] нег. әдеб. 7-20 бет.

[7] нег. әдеб. 6-13 бет.

[5] қос. әдеб. 5-8 бет.

3

2

Сымсыз абоненттік қолжеткізім желі түрлері.

Көпарналы қолжеткізім әдістері.Жиілік ж/е уақыт бойынша қолжеткізім әдістеріндегі арналарды бөлу/ұйымдастыру принциптері. Арналарды кодалау бойынша бөлу/ұйымдастыру принципі. Кең жолақты сигналдарды қолдану.

2

[2] қос.. әдеб.. 7-21, 87-93 бет.

[3] нег. әдеб. 54-57, 59-64 бет.

[4] нег. әдеб.. 63-81 бет.

[10] нег. әдеб. 33-89 бет.2

3

Оптикалық сымсыз байланыс. Сымсыз оптикалы байланыстың лазерлі ж/е инфрақызыл жүйелері. Оптикалық ж/е радиобайланыстағы сигналдарды түзу ж/е өңдеу құрылғылары.Осы сымсыз (оптикалық, радио) екі байланыс түрлерін салыстыру.

2

[7] нег. әдеб. 7-69 бет.
[2] нег. әдеб. 9-15 бет.


2


1

2

3

4

5

4

Сымсыз байланыс жүйелерін құрудың техникалық концепциялары.

Абоненттік станциялар мен базалық станциялар, ж/е базалық станциялар арасында арналарды ұйымдастыру тәсілдері. Сигналдарды сенімді қабылдау аймағының радиусын анықтау. Көпсәулелі таралуға байланысты туындайтын радиосигналдардың тынуы ескерілген моделдері.

2

[3] нег. әдеб. 144-178 бет.

[4] нег. әдеб. 149-164 бет.

[4] нег. әдеб. 171-194, 195-228 бет.

[11] нег. әдеб.. 28-45 бет.
[3] қос. әдеб. 20 -41 бет.


2

5

Сигналдарды алшақтату әдістері.Алшақтату тармақтары мен сигналдық жолдарды ұйымдастыру әдістері.

2

[3] нег. әдеб.. 52-82 бет.

[4] нег. әдеб.. 83-132 бет.

[11] нег. әдеб.. 48-59 бет.

[5] қос. әдеб. 24-36 бет.

2

6

Кеңейтілген спектрлі жүйелер. Кеңейтілген спектрлі жүйелердің негізгі концепциялары.

Кеңейтілген спектрлі жүйелердегі синхрондау.

2

[3] нег. әдеб. 52-82 бет.

[4] нег. әдеб. 81-83 бет.

[11] нег. әдеб. 37-56 бет.

[5] қос. әдеб. 21-27 бет.

2

7

Сымсыз локальды желілер. Кең жолақты қолжеткізімнің стандартары ж/е оның түрлері. Локальды желіге қосылу сұрақтары.

2

[8] нег. әдеб.. 7-20, 56-74 бет.

[9] нег. әдеб. 9-24, 54-87 бет.


2
Барлығы

15
15


**Ескерту: Дәрістер-15 сағ., 1 дәр. Сағ. = 1балл (максималь баға); орташа -0,8 балл; минималь-0,6 балл


2.6.2 Тәжірбиелік сабақтар тізімі (15 сағ)Тәжірбиелік сабақтар тақырыбы

Көлемі,

Сағ.

Әдебиеттер

Ағымдық

бақылау,

балы**

1

2

3

4

№1 Тәжірбиелік сабақ

Жылжымалы ұялы байланысты жоспарлаудың аспектілері. Трафикті жаймалауды, жоспарлау құрамын сараптау (GSM стандарты мысалында).

2

[3] нег. әдеб. 144-145 бет.

[4] нег. әдеб. 214-228 бет.

[5] қосым. әдеб. 12-17 бет.

Тізім бойынша (6) ӘН

2

№2 Тәжірбиелік сабақ

Радиотолқындардың таралу ерекшеліктері. Қуат өлшем бірліктері ж/е радиостолқындарды таратудағы туындайтын мәселелер. Радиотолқындарды тарату механизмі ж/е мәселелерді шешу сұрақтары. (GSM стандарты мысалында).

3

[1] нег. әдеб. 6-20 бет.

[3] нег. әдеб. 52-82 бет.

[4] нег. әдеб. 127-132 бет.

Тізім бойынша (6) ӘН

3

№3 Тәжірбиелік сабақ

Антенналардың бағыттағыш диаграммасы.

Антенналардың күшейту коэффициенті Антенна сәулесінің ені. Антенналардың түрі ж/е оларды айыру. Сәуле шығарғыш кабельдер. Жоғарыда аталған сұрақтар бойынша есеп шығару (GSM стандарты мысалында).


2

[4] қосым. әдеб. 7-20 бет.

[10] нег. әдеб. 17-60 бет.

[5] нег. әдеб. 11-24 бет.

Тізім бойынша (6) ӘН

2

1

2

3

4

№4 Тәжірбиелік сабақ

Жүйе балансы. GSM жүйесіндегі жиілік ауқымы. Қуат бюджетінің факторы. Жүйенің қуат балансын есептеу (Uplink, Downlink бағыттары бойынша). Жоғарыда аталған сұрақтар бойынша есеп шығару (GSM стандарты мысалында).

2

[3] нег. әдеб. 52-82 бет.

[11] нег. әдеб.17-29 бет.

Тізім бойынша (6) ӘН

2

№5 Тәжірбиелік сабақ

Жаймалау есебі. Желіні жаймалаудың/ байланыспен қамтамасыз етуді бағалаудың критерилері.

Қызмет көрсету аумағын есептеудің модельдері мен әдістері. Қызмет көрсету аумағының классикалық әдісі. Окамура-Хатаның эмпирикалық моделі. Компьютерлік әдіс.Сәулелерді трассалау әдісімен қызмет көрсету аумағын есептеу. Жоғарыда аталған сұрақтар бойынша есеп шығару (GSM стандарты мысалында).

2

[3] нег. әдеб. 52-82 бет.

[11] нег. әдеб. 17-39 бет.

Тізім бойынша (6) ӘН

2

№6 Тәжірбиелік сабақ

GSM стандартты желілерді жоспарлаудағы ж/е дамытудағы трафик теориясы бойынша туындайтын сұрақтарды шешу. Трафиктің қарқындылығы мен өлшеу бірлігі. Трафик сипаттамасы. Жоғарыда аталған сұрақтар бойынша есеп шығару (GSM).

2

[3] нег. әдеб. 140-141 бет.

[4] нег. әдеб. 132-135 бет.

Тізім бойынша (6) ӘН

21

2

3

4

№ 7 Тәжірбиелік сабақ

Жиіліктік жоспарлау. Жиілікті қайта қолдану. Номинальды ұялы жоспарды құру. Кластерлік моделдер.

Жоғарыда аталған сұрақтар бойынша есеп шығару (GSM стандарты мысалында).

2

Тізім бойынша (6) ӘН

[3] нег. әдеб. 144-145 бет.

[4] нег. әдеб. 194-207, 214-228 бет.


2

Барлығы

15
15


**Ескерту: Тәжірбиелік сабақтар -15 сағ., 1 сағ = 1бал (максималь баға); орташа-0,8 бал;

минималь-0,6 бал.


2.6.3 Тапсырмалардың орындалу және тапсыру кестесі ( СӨЖ )


Жұмыс тақырыбы


СӨЖ тапсырмасы


СӨЖ мақсаты мен мазмұны


Ұсыныл. әдебиеттер


Бақылау формасы


Тапсыру уақыты


Баға (балл)

1

2

3

4

5

6

7

8


1

Сымсыз байланыс жүйесінің классификациясы

СБ ж/е оны ұйым-ғы маңызды ерекшел-н анықтау ж/е РБ жүйелерінің негізгі параметрлерін толығырақ қарап шығу.

СБ технологиялармен алғашқы танысу, дәрістік материалдарды қорытындылау.[3],[4],[6]
Салыстыру кестесі1

апта0,7


2

Транкингтік жүйелер (ТЖ)

TETRA стандартының ерекшеліктері

Цифрлық ТЖБ ашық халықаралық стандартымен жақынырақ танысу.[1],[10]


Сұрау, TETRA стандарт. сұлбасы

2

апта


0,7

3

Сымсыз абоненттік қолжетімділік әдістері (САҚ)

Шнурсыз базасындағы сымсыз телефония, WLL жүйесі

САҚ дүниежүзілік бас фирмалардың соңғы өнімдері жайлы оқып үйрену


[1], [5], [10]


Сұрау, DECT және B-CDMA стандарттарын салыстыруы


3

апта


0,7

4

Спутниктік байланыс жүйелері классифик-сы. Қолдану саласы.


Спутниктік байланыс жүйелері жабдықтар

СБЖ дүниежүзілік бас фирмалардың соңғы өнімдері жайлы оқып үйрену

[6], [10],

Сұрау,

Жұмыс істеу принципі

4

апта

0,71

2

3

4

5

6

7

8


5

Арналарды

бөлу/ұйымд-тыру принциптері. Көпарналы қолжеткізім әдістері.Кең жолақты сигналдарды қолдану

Көпарналы әдістердің тиімділігіне қарай салыстыру.

FDMA және TDMA, CDMA айырмашылығын анықтау


[1], [11]


Сұрау, Көпарналы қолжеті-к, TDMA CDMA, FDMA-

салыс-у, кадр құрылымы
5

апта


0,7

6

Оптикалық және радиобайланыс сигналдарының түзілу және өңделу құрылысы

Инфрақызыл порты.

Оптикалық жүйелердің элементтері

Тәжірибеде әрекет принципін зерттеу және практикалық материалмен қорытындылау

[4], [5], [7]


Сұрақ, принципті түсіндіру


6

апта

0,7


7

СБ жүйелердің техникалық концепцияларын құру. MS-BTS арасында байланысты

ұйымдастыру

ССПС қызмет көрсету аймағы параметрі

есептеуінің алгоритмі

ЖҰБ желілерін жобалауына қажетті есептерді шешу[1], [3], [11]Тапсырма, тексеру


7-8

апта


0,7


8

Сенімді қабылдау аймағы радиусын анықтау

Мобильдік антенна станциясы

Бағыттаушы диаграммалар құру принципімен танысу


[1], [8], [11]


Сұрақ, типтік антеннаның ерекшелігі


9

апта


0,7


9

Көп сәулелі таратумен ескертілінген радиосигналдардың (тынуы) ескерілген үлгілері

Радиотолқындардың тарату ерекшеліктері. Жылдам тыну

BTS және MS арақашықтығына тәуелді радиотолқындарды таратудың үлгілері


[1], [3],

[9], [11]


Есептер шығару


10

апта


0,7

1

2

3

4

5

6

7

8


10

Сигналдарды алшақтату әдістері. Түрлері

Бөгелулерге қарсылығын жоғарлату. Алшақтату әдісіндегі коммутация ж/е комбинациялау түрі

Қабылдағышта комбинация жасаудың мүмкіншілігін қарау


[6], [10]


Сұрақ


11

апта

0,7

11

Спектрді кеңейтуі жүйелері . Негізгі концепциялары

Спектрді кеңейтудің тіке әдісін қолданатын жүйелер

Сигналды қабылдаудағы комбинациялау (псевдокездейсоқ тізбектелген сигналдар).


[4], [11]Сұрақ
12

апта


0,7

12

Спектрді кеңейтуі жүйелеріндегі синхрондау

Баяу ж/е жылдам жиілігі қайта бапталатын жүйелер

Синхрондау жүйесінің принциптерін зерттеу


[4], [8]


Сұрақ, синхрондау

түрін салыстыру


13

апта


0,7

13

Сымсыз локальды желілер (СЛЖ)


HiperLAN 2 және IEEE802.11 стандарттары

СЛЖ стандарттары

туралы мол ақпаратқа ие болу

[8], [9]


Сұрақ, стандарттарды білу

14

апта


0,7

14

Кең жолақты қолжеткізімді стандарттардың түрлері.

СЛЖ қосылу.

СЛЖ-гі сапаны сақтау, радиотаратуларды жеткізу сұрақтарын қарастыру.

СЛЖ сапасына қойылатын талаптар


[8], [9]Сұрақ, талап


15

апта


0,7

^ 2.7 «Сымсыз байланыс технологиясы» пәнінен тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі
Атауы

Апта/Мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Теориялық оқытулар

Аралық бақылау

Теориялық оқытулар

Аралық бақылау

Емтихандық сессия

Ағымдық бақылау, с. і.:Дәрістер

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

хТәжірбиелік

сабақтар

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

хЗертханалық сабақтар

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

хСОӨЖ

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

хАралық бақылау


1АрБ

2АрБ
РефератР

РҚортынды

бақылау (емтихан)
ҚБЕскерту: х – оқу сабақтарындағы ж/е СОӨЖ орындауын бақылау; 1АрБ – 1ші аралық бақылау; 2РК – 2ші аралық бақылау; Р – рефераттарды тапсыру; ҚБ – Қортынды бақылау (емтихан)

^ 2.8 Дереккөздер тізімі
2.8.1 Негізгі
1.Радиосвязь/ Под ред. О.В.Головина. – М: Горячая линия – Телеком, 2001

2.Функциональные устройства обработки сигналов (Основы теории и алгоритмы)/ Под ред. Ю.В.Егорова. – М:Радио и связь, 1997.

3.Карташевский В.Г. и др. Сети подвижной связи/ Карташевский В.Г., Семенов С.Н., Фирстова Т.В. – М:Экотрендз, 2001

4.Ратынский М.В. Основы сотовой связи/ Под ред. Д.Е.Зимина. – 2-е изд., перераб и доп. – М: Радио и связь, 2000

5.Системы радиосвязи: Учебник для вузов/ Под ред Н.И.Калашникова.- М:Радио и связь, 1998

6.Андрианов В.И, Соколов А.В. Сотовые, пейджинговые и спутниковые средства связи. – СПб.:БХВ Петербург Арлит, 2001

7.Гринфилд Дэвид. Оптические сети. The Essential Guide to Optical Networks. – М: БХВ – Петербург, 2002

8.Гусев Д. Технологии беспроводного доступа: Справочник. Спб.: БХВ Петербург, 2002

9.Гук М. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедия Спб.: Питер, 2000

10.Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. Том 2. – Радиосвязь, радиовещание, телевидение/ Катунин Г.П., Мамчев Г.В., Попантонопуло В.Н., Шувалов В.П.; под ред. Шувалова В.П. – Изд.2-е, испр. И доп. – М:Горячая линия – Телеком, 2005

11.Попов В.И. Основы сотовой связи стандарта GSM.- М:Эко-Трендз, 2005
2.8.2 Қосымша
1.Иванов М.Т., Теоретические основы радиотехники.- М.: Высшая школа, 2002., 306 стр.

2.Денисьева О.М., Мирошников Д.Г. Средства связи на «последней мили».-М.: Эко-Трендз, 1999., 136 стр.

3.Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи.- М.: Эко-Трендз, 1997., 272 стр.

4.Максина Е.Л. Радиотехника. Конспект лекции.-М.: Эксмо, 2007., 160 стр.

5.Печаткин А.В. Системы мобильной связи (1часть).- Р.: РГАТА им. П.А. Соловьева, 2007.

6.Благовещенский Д.В. Радиосвязь и электромагнитные помехи.-СПб.-СПбГУАП, 2002., 70 стр.

7.Садамомский А.С. Приемо-передающие радиоустройства и системы связи.- У.: УГУ., 2007, 244 стр.

8. Дятлов А.П. Системы спутниковых систем свзи подвижными объектами.-Т.: ТРТУ, 1997.,95стр.

9.Мальков Н.А., Пудовкин А.П. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств.-Т.: ТГТУ, 2007, 49 стр.

10.Алгазинов Э.К. и др. Электромагнитная совместимость радиоприемных устройств СВЧ.-В.: ВГУ., 2003., 80 стр.

11.C.В.Коньшин. З.З. Закижан. Сымсыз байланыс технологиялары. 050719 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының студенттеріне арналған лекциялар конспекті. – Алматы: АэжБИ, 2006.- 39 б.

2.8.3 Жабдықтар (қосымша материалдар мен құрылғылар)
1. Компьютер сыныбы, ауд 501; 504а;

2. Презентации в виде слайдов к докладам по «Беспроводным технологиям связи» ведущих фирм-производителей, поставщиков оборудования и операторов связи.

2.1 Юрий Хохлов Обзор беспроводных решении Lucetnt Technologies для операторов связи (30 слайдов).

2.2 ОАО Казахтелеком Абонентский доступ. Сравнение различных методов организации абонентского доступа (29 слайдов).

3. Комплекс лабораторных работ по теме «Распространение радиоволн» Виртуальные работы на ЭВМ. Алматы, АИЭиС.

4.Бутузов Ю.А. Методические указания к выполнениям курсового проекта по теме «Системы радиовещания и телевидения», АИЭиС, 2000.38стр.

5.Практическое руководство по изучению, разработке и исполнению беспроводных ЛВС стандарта 802.11.(Авторы Рошан, Пэджман и др.) изд. Вильямс, 296 стр. На базе оборудования фирмы Cisco.

6.Учебное пособие сотовой компании «Билайн» (краткий курс лекции, основные расчетные формулы и примеры решения задач).

1   2   3   4   5Скачать файл (135.8 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации