Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Бєляєв Ю.Б., Киричук С.А., Сідлецький В.М., Іванченко М.Г. Технічні засоби автоматизації (на укр. языке) - файл 1.doc


Лекции - Бєляєв Ю.Б., Киричук С.А., Сідлецький В.М., Іванченко М.Г. Технічні засоби автоматизації (на укр. языке)
скачать (4663.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc4664kb.16.11.2011 07:59скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство освіти та науки України


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Ю.Б. Бєляєв

С.А. Киричук

В.М. Сідлецький

М.Г. Іванченко


ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ


Конспект лекцій

для студентів спеціальності 6.092500

«Автоматизоване управління технологічними процесами»

напрямку 0925

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

денної та заочної форм навчання


Всі цитати та фактичний матеріал, Схвалено на засіданні кафедри

бібліографічні відомості перевірені. автоматизації та

Написання одиниць відповідає стандартам комп’ютерно-інтегрованих

технологій.

Протокол № _____________

Від «_____________ »20___р


.


Київ 2010


^ Бєляєв Ю.Б., Киричук С.А., Сідлецький В.М., Іванченко М.Г. Технічні засоби автоматизації; Курс лекцій для студентів спеціальності 6.092500 «Автоматизоване управління технологічними процесами» напрямку 0925 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», денна та заочна форми навчання – К: НУХТ, 2009 – с.101

Рецензент ^ В.Д. Кишенько – кандидат технічних наук,доцент.

Відповідальний за випуск А.П. Ладанюк, доктор технічних наук,професор.


ЗМІСТ

Стор.

  1. Класифікація засобів автоматизації……………………………...…6

1.1 Структура АСР. …………………………………………………………...…6

Контрольні питання………………………………………………………………7

  1. Електричні засоби автоматизації……………………………….…....8

2.1 Класифікація засобів автоматизації…………………………………..……8

2.2 Електричні джерела живлення……………………………………………....9

2.3 Електричні перетворювачі, їх класифікація…………………………….....11

2.4 Магнітні підсилювачі……………………………………………………..…22

Контрольні питання………………………………………………………….….24

  1. Апаратура системи регулювання « Контур» і «Контур-2»….…...25

3.1 Регулюючий прилад Р-25………………………………………….………..25

3.2 Корегуючий прилад К –15………………….…………………………...….26

Контрольні питання…………………………….………………...……………...27

  1. Апаратура системи регулювання «Каскад» і «Каскад 2»……….28

4.1 Блоки математичних операцій…………………………..………………….29

4.2 Блоки нелінійних перетворень……………………..………………….…….31

4.3 Регулятори системи «Каскад»…………………..…………………………..31

4.4 Блоки управління……………………………..……………………………...34

Контрольні питання……………………………..………………………………35

  1. Апаратура агрегатного комплексу електричних

засобів регулювання АКЕСР………………………..…………...………..36

5.1 Пристрої вводу-виводу інформації……..………………………………….37

5.2 Пристрої статичного і динамічного перетворення……..………..………38

Контрольні питання……………………………………..………………………41

  1. Регулюючий мікропроцесорний контролер «Реміконт Р-110»...42

6.1 Склад і фізична структура Р-110………………….………………………..42

6.2 Віртуальна структура Р-110………………….…………………………..54

6.3 Типові ланки і алгоритми……………….………………………………....60

Контрольні питання………………………………………………………..…...65

  1. Мікропроцесорний регулятор «Протар»………….…………………..67

7.1 Склад і будова, принцип дії……………………………..…………………67

Контрольні питання………….………………………………………..………..72

  1. Мікропроцесорні регулятори і нормуючі перетворювачі

«Мікрол» та «Овен»…………………………………………………….....73

8.1 Мікропроцесорні регулятори МИК-21,МИК-25,МТР-8,МТР-44……..73

8.2 Перетворювачі сигналів: призначення, застосування………….….…..90

  1. Регулюючий контроллер Р-130………………………………………..104

9.1 Склад і фізична структура Р-130………...………….……………...……104

Контрольні питання……………………………………………………………110

10. Пневмоавтоматика…………………………………………………….111

10.1 Структура і призначення систем пневмоавтоматики.………………...…111

10.2. Енергопостачання елементів элсктропневмоавгоматики.....................113

10.3. Типи захисту елементів элсктропневмоавтоматики...............................122

10.4. Пневмоглушителі і фільтри пневмоглушителя.

Призначення і класифікація........................................................................125

10.5. Призначення і класифікація електророзподільників..............................126

10.6. Розподільники для індивідуального монтажу..........................................131

10.7. Пневмоострова...........................................................................................133

10.8. Контрольні запитання................................................................................145


  1. Виконавчі пристрої-ланцюги системи управління……………146

11.1 Класифікація виконавчих пристроїв…………………………………...146

11.2 Електричні виконавчі механізми………………………………......……147

11.3 Пневматичні виконавчі механізми…………………………...………….151

11.4 Блоки оперативного управління, допоміжні блоки…….....…………..156

Контрольні питання……………………………………….………………...…157

ЛІТЕРАТУРА………………………………………..………………………...158


^ 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

При створенні систем автоматичного управління використовуються різноманітні технічні засоби, які мають функціональне призначення і відповідають тим задачам та функціям, які вирішуються на певному рівні для конкретного об’єкта.

Можна виділити декілька основних груп технічних засобів, які використовуються для побудови систем автоматизації.

1.Технічні засоби для отримання інформації про стан технологічних параметрів об’єкту та технологічного обладнання. До них відносяться датчики та вимірювальні перетворювачі, які безпосередньо встановлюються на технологічному обладнанні для вимірювання тиску, температури,рівня, витрати, фізико-хімічних властивостей, стану обладнання та інше.

2. Технічні засоби призначені для відображення та реєстрації інформації на щитах оператора та диспетчерських пунктах. Це можуть бути показуючі та реєструючі прилади, індикатори, сигнальні табло, мнемосхеми і таке інше.

3. Технічні засоби для реалізації алгоритмів автоматичного регулювання та логіко-програмного управління , в тому числі автоматичні регулятори.

4. Засоби оперативного управління, за допомогою яких оператор має можливість забезпечити дистанційне управління об’єктом безпосередньо з пульта оператора.

5. Перетворювачі сигналів однієї уніфікованої форми в іншу, які використовуються у разі необхідності узгодження роботи технічних засобів різних гілок ДСП, при використанні їх разом в одному контурі контролю або регулювання, та нормуючі перетворювачі, які призначені для перетворення сигналів від датчиків в уніфіковані сигнали.

6. Виконавчі механізми, які призначені для переміщення регулюючих органів відповідно з командою управляючого пристрою.

7. Регулюючі органи, які призначені для зміни витрати речовини або енергії до об’єкту.

Використання окремих груп технічних засобів залежить від реалізачії конкретної задачі управління, вибору управляючих пристроїв, а також від того, які технічні засоби застосовуються у суміжних групах.

До останнього часу основним принципом було використання локальних контурів контролю та управління, які забезпечують вирішення окремих задач системи. Тому при створенні такого контуру обирались технічні засоби, які б могли забезпечити його автономне функціонування. До складу локального контуру можуть входити датчики, перетворювачі, показуючі прилади, регулятори, функціональні блоки, станції ручного управління, виконавчі механізми та регулюючі органи [2, с.27-44].

Сучасні системи автоматизації базуються на широкому використанні засобів мікропроцесорної техніки, насамперед, промислових мікропроцесорних контролерів (МПК).

Котрольні запитання

1 Класифікація засобів автоматизації

2 Застосування засобів автоматизації у народному господарств


^ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ.

2.1 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ.

Електричні ТЗА - найпоширеніша група зі всього комплексу ТЗА. Вони найбільш повно розробляються і виготовляються відповідно до ДСП.

В харчовій промисловості електричні ТЗА застосовуються найбільш широко. Більшість джерел інформації (датчиків) видає електричні сигнали інформації.

Електричні ТЗА по своєму функціональному призначенню можна класифікувати таким чином:

1) датчики, що перетворюють технічні параметри в сигнали - носії інформації для введення в систему контролю;

2) проміжні (вторинні перетворювачі, призначені для перетворення не електричних, електричних і ін. в уніфіковані);

3) підсилювачі, призначені для посилення різних електричних сигналів по рівню або по потужності;

4) релейні перетворювачі, що здійснюють перетворення аналогових сигналів в релейні;

5) джерела живлення;

6) пристрої, що реалізовують арифметичні і обчислювальні операції;

7) пристрої, що виконують тимчасові операції;

8) пристрої, що виконують логічні операції;

9) виконавчі механізми і регулюючі органи, що виконують кінцеві функції.;

10) автоматичні регулятори і управляючі пристрої;

11) управляючі обчислювальні комплекси і ін. засобу автоматизації.


^ 2.2ЕЛЕКТРИЧНІ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ

Електричні джерела живлення призначені для безперебійної передачі електроенергії для живлення елементів, модулів, механічних засобів, систем управління з постійними параметрами електричного струму.

Джерела живлення можна розділити:

- джерела постійного струму (АС);

- джерела змінного струму (DС);

Джерела змінного струму (DC) служать для живлення змінним струмом з частотою 50 Гц або з підвищеною частотою. Вони складаються з (рис.1.1):

а) силового трансформатора, що забезпечує перетворення напруги (у бік пониження) і гальванічне розділення ланцюгів;

б) стабілізатора напруги, що забезпечує постійність параметрів напруги і струму, що застосовується в джерелах із стабілізованими параметрами;

в) генератора напруги, що перетворює струм, частотою 50 Гц в напругу підвищеної частоти (більше 400 Гц), якій застосовується в джерелах з частотою, відмінною від промислової.
з
Транс –

форматор

Стабілі-

затор


Генера-

тор

ор

мережі до

навантаженя

рис.1.1 Джерела змінного струму (DC).

Джерела постійного струму (АС) призначені для постачання споживача АС.

АС складаються з: а) трансформатора силового;

б) випрямляча, перетворюючого ДС в АС;

в) фільтра, що згладжує сигнал;

г) стабілізатора.

Основними джерелами нестабільності вхідної напруги є коливання напруги мережі, а також змінне навантаження, підключене на вході джерелом живлення.

Види стабілізаторів:

а) електронні (параметричні);

б) компенсаційні (вакуумні, газорозрядні, напівпровідникові);

в) електромагнітні (феромагнітні, ферорезонансні).

Якість роботи стабілізаторів визначається коефіцієнтом:
U1\ U1
  1   2   3   4   5   6   7   8Скачать файл (4663.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации