Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Диплом - Правовий статус прокурора в Україні - файл 1.doc


Диплом - Правовий статус прокурора в Україні
скачать (475 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc475kb.03.12.2011 12:29скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5
МАГІСТЕРСЬКА (КВАЛІФІКАЦІЙНА) РОБОТА

За темою
Правовий статус прокурора в Україні

КИЇВ – 2009 р.


ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 9

ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОКУРОРА В УКРАЇНІ 9

1.2. Правові основи організації та діяльності прокурора 13

РОЗДІЛ 3 53

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ 53

ВИСНОВКИ 83

Список використаних джерел 1

ВСТУП


Актуальність теми дослідження. Зміни, що сталися в кінці XX століття в країні, політичні й соціально-економічні перетворення, реформування державного апарату, якісні зміни суспільного життя неминуче торкнулися системи органів прокуратури. Реформування економічної сфери життя суспільства викликало ріст злочинності, масові порушення законодавства, незаконний переділ власності, поширення обмеження прав громадян, зубожіння значної частини населення, економічну дестабілізацію діяльності держави. У зв'язку з тим, що перед прокуратурою ставиться завдання всемірного утвердження верховенства закону та зміцнення правопорядку до прокуратури вимоги значно підвищуються. Разом з тим, у науці й літературі все частіше висловлюються пропозиції про скорочення повноважень прокуратури України, побудови її за зразком західних держав.

Зміни до законодавства, у ряді випадків, значно перешкоджають нормальному й повноцінному функціонуванню органів прокуратури. Прийнято кримінальний, цивільний й адміністративний процесуальні кодекси, які якісно змінили статус прокурора в судочинстві. Провадяться зміни в законодавство про державну службу.

Це змушує по новому й комплексно глянути на правовий статус прокурора в Україні, досліджувати його повноваження на різних напрямках діяльності, провести порівняльний аналіз чинного законодавства про прокуратуру з раніше, що діяло законодавством, про прокуратуру, визначити ефективність напрямків діяльності прокуратури України, урахувати досвід колишніх років, намітити подальші шляхи вдосконалювання правового статусу прокурора, виявити те місце й ту роль, які прокуратура реально займає в сучасному суспільстві, визначити її значення в державному механізмі.

Вирішення зазначених питань вимагає системного підходу в дослідженні напрямків прокурорської діяльності в їхній єдності, взаємозв'язку, взаємозалежності й взаємодоповнюваності. Необхідно в комплексі розглянути законодавство про прокуратуру, виявити співвідношення й взаємозв'язок різних ланок прокурорської системи, усвідомити їхній статус. Проаналізувати статус прокурорських працівників і визначити особливості служби в прокурорській системі. Поставити проблемні питання.

Більшість робіт, присвячених розгляду питань місця прокуратури в державному механізмі, її компетенції й організації роботи, дослідженню прокурорської системи в цілому, проблемних моментів законодавства про прокуратуру припадає на радянський період і ґрунтується на законодавстві того часу, а об'єктом дослідження є радянська прокуратура. У зв'язку із чим, давно назріла необхідність дослідження й глибокого розроблення наукової концепції подальшого реформування органів й установ прокуратури України і службовців прокуратури.

Цими обставинами й продиктована актуальність теми наукового дослідження.

^ Наукова новизна дослідження зв'язується автором з комплексним висвітленням питань організації й діяльності прокуратури. В останні роки в науці проводилося чимало досліджень, що стосуються правового статусу прокуратури й прокурорських працівників. Однак, ці дослідження присвячені, як правило, розгляду правового статусу окремих ланок прокурорської системи, правового статусу прокурорських працівників при здійсненні ними своїх повноважень по окремих напрямках прокурорської діяльності. Тим часом, проведені в країні економічна й правова реформи, що супроводжуються перетвореннями в системі органів державної влади порушили питання про реформування органів прокуратури. Вирішення цього питання вимагає комплексного підходу.

Ця робота це спроба по-новому й у комплексі глянути на діяльність органів прокуратури та прокурорських працівників, ґрунтуючись на законодавстві сучасного періоду і в той же час із урахуванням позитивного досвіду колишніх років. Сформульовано поняття правового статусу прокуратури й прокурорських працівників, визначений їхній зміст. Внесено конкретні законодавчі пропозиції, спрямовані на вдосконалювання чинного законодавства про прокуратуру й саму діяльність прокуратури. З позицій правового статусу прокуратури й прокурорських працівників зроблений висновок про неприпустимість скасування прокуратури України й скорочення її функцій. Досліджено взаємозв'язок ланок прокурорської системи, виявлені взаємозумовленість і взаємодоповнюваність напрямків прокурорської діяльності. Обґрунтовано оптимальну модель сучасної прокуратури. Розглянуто співвідношення прокурорського нагляду з державним контролем. Детально досліджені повноваження прокурорських працівників й визначені умови проходження служби в прокуратурі, з акцентом на недоліки в законодавчому регулюванні порядку й особливостей її проходження й на інших проблемних моментах.

^ Мета й завдання дослідження. Метою наукового дослідження є розробка проблеми правового статусу прокуратури й прокурорських працівників, виявлення причин, що перешкоджають повноцінному функціонуванню органів й установ прокуратури, пропозиція шляхів і засобів їхнього усунення, аналіз чинного законодавства про прокуратуру й практики його застосування, формування теоретичних основ удосконалення правового статусу прокуратури, її організації й діяльності, а також внесення конкретних пропозицій по вдосконалюванню законодавства про прокуратуру.

Відповідно до поставленої мети в цьому дослідженні вирішуються наступні завдання:

 • даються поняття правового статусу прокуратури й правового статусу прокурора, розкривається їхній зміст;

 • досліджується державний механізм сучасної української держави й визначається місце прокуратури в системі органів державної влади, заснованої на принципі поділу влади;

 • досліджується й узагальнюється чинне законодавство про прокуратуру, виробляються рекомендації з його вдосконалювання;

 • вивчається практика прокурорської діяльності й виявляються проблеми практичного застосування законодавства про прокуратуру;

 • розкривається внутрішня організація системи прокуратури й виявляються особливості побудови й характер взаємин різних ланок прокурорської системи;

 • доводяться системність й органічний взаємозв'язок функцій прокуратури, обґрунтовується їхня обумовленість об'єктивними потребами державного й суспільного розвитку;

 • проводиться аналіз правового статусу прокурорських працівників, вивчаються умови служби в прокуратурі, досліджуються повноваження прокурорських працівників;

 • обґрунтовуються оптимальні шляхи реформування прокуратури України на сучасному етапі історичного розвитку.

Предмет дослідження склали норми конституційного права, кримінально-процесуального права, цивільно-процесуального права, господарсько-процессуального права, адміністративного права й інших галузей права. Також дослідженню піддалися відомчі нормативні акти: накази, інструкції, інформаційні листи Генерального прокурора.

^ Методології й методика дослідження. Методологічну основу дослідження склала матеріалістична діалектика, що дозволила, зокрема, розглянути інститут прокуратури України з погляду її історичної еволюції, вивчити різні її функції в їхній єдності й взаємозв'язку. Поряд з діалектичним методом активно використалися наукові методи: системні, логічні, історичні, порівняльно-правові, статистичні методи пізнання. Їхнє застосування дозволило досліджувати питання цілісно й всебічно.

Зокрема, за допомогою системного й порівняльно-правового методів була досліджена система органів прокуратури, взаємозв'язок різних ланок прокурорської системи, проаналізовані повноваження прокурорів на різних напрямках прокурорської діяльності, співвіднесені окремі й відмінні по своєму статусі категорії прокурорських працівників.

Використання історичного, статистичного й соціологічного методів пізнання дозволило розглянути органи прокуратури з позицій їхнього історичного становлення, виявити й проаналізувати суспільні думки й статистичні дані про ефективність діяльності прокурорської системи й зробити висновки про доцільність її існування й функціонування надалі.

При формулюванні висновків і виробленню законодавчих пропозицій істотну допомогу надало використання логічного методу пізнання.

Застосування зазначених методів пізнання дозволило забезпечити комплексність підходу до дослідження питання про правовий статус прокурора в Україні, виявити прогалини й протиріччя в законодавстві про прокуратуру й внести конкретні пропозиції по їхньому усуненню й удосконалюванню законодавства.

^ Теоретична основа дисертаційного дослідження. При проведенні дослідження магістрант опирався на багату спадщину сучасної української й радянської теоретичної думки, праці дореволюційних учених, що не втратили своєї актуальності в наші дні, ураховував досвід закордонних держав. Сюди ставляться праці видних радянських вчених: А.И. Алексєєва, С.С. Алексєєва, М.В. Баглая, В.И. Баскова, А.Д. Бойкова, СИ. Герасимова, В.Г. Даева, А.Г. Звягінцева, О.А. Кожевникова, А.Ф. Козлова, Б.В. Коробейникова, М.Н. Маршунова, Н.В. Мельникова, С.Г. Новикова, В.Д. Перевалова, И.Л. Петрухина, В.И. Радченко, В.И. Рохліна, В.П. Рябцева, В.М. Семенова, Ю.И. Скуратова, К.Ф. Скворцова, В.М. Савицького, B.C. Тадевосяна, Н.А. Чечиной, В.Е. Чиркина, А.А. Чувилева, М.С. Шалумова, К.С. Юдельсона, В.В. Яркова, В.Б. Ястребова.

Крім теоретичних досліджень аналізу піддалися норми чинного й раніше діючого законодавства. Використано матеріали правозастосовної практики по досліджуваній темі.

^ Основні положення, що виносять на обговорення:

 1. На основі аналізу чинного законодавства, вивчення теоретичного матеріалу, розгляду специфіки діяльності органів державної влади робиться висновок про необхідність розробки концепції четвертої (окремої) гілки єдиної державної влади - наглядово-контрольної з наступним її проголошенням у Конституції України й включенням у Конституцію окремої глави, присвяченої регламентації основних питань організації й діяльності органів прокуратури;

 2. На основі дослідження змісту контрольного й наглядового різновидів діяльності держави визначається специфіка прокурорсько-наглядових відносин;

 3. У процесі й за результатами розгляду різних напрямків діяльності прокуратури України обґрунтовується їхня сумісність, взаємозв'язок, взаємозумовленість і взаємодоповнюваність;

 1. Обґрунтовується висновок про неприпустимість вилучення в прокуратури України функції нагляду за додержанням законів («Загального» нагляду);

 2. Вносяться пропозиції, спрямовані на вдосконалення вимог, пропонованих до прокурорського працівника, його професійної майстерності, підвищення вимог до морально-вольового вигляду прокурорського працівника, удосконалення гарантій його соціально-правового захисту.
  1   2   3   4   5Скачать файл (475 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации