Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Булыка А. Белорусско-Русский словарь для школьников - файл Bulyka_Aleksandr__Belaruskaraseiski_slonik_dlya_shkolnika_www.Litru.ru_48515.fb2


Булыка А. Белорусско-Русский словарь для школьников
скачать (360.1 kb.)

Доступные файлы (2):

Bulyka_Aleksandr__Belaruskaraseiski_slonik_dlya_shkolnika_www.Litru.ru_48515.fb2740kb.13.02.2009 12:23скачать
Bulyka_Aleksandr__Belaruskaraseiski_slonik_dlya_shkolnika_www.Litru.ru_48515.txt679kb.20.02.2009 17:00скачать

Bulyka_Aleksandr__Belaruskaraseiski_slonik_dlya_shkolnika_www.Litru.ru_48515.fb2

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <FictionBook xmlns="http://www.gribuser.ru/xml/fictionbook/2.0" xmlns:l="http://www.w3.org/1999/xlink"> <description><title-info><genre>ref_dict</genre><author><first-name>Александр</first-name><middle-name></middle-name><last-name>Булыка</last-name></author><book-title>Беларуска-расейскi слоўнiк для школьнiкаў</book-title><lang>RU</lang><src-lang></src-lang></title-info><document-info><author><first-name /><last-name /></author><date value="2009-02-13">2009-02-13</date><src-url>http://www.litru.ru</src-url><src-ocr>Электронная Библиотека LITRU.RU</src-ocr><id></id><version>1.0</version></document-info><custom-info></custom-info></description> <body> <title><p>Булыка Александр</p><p>Беларуска-расейскi слоўнiк для школьнiкаў</p></title> <section> <p>Аўтар-укладальнiк Аляксандар Булыка </p><p>Беларуска-расейскi слоўнiк </p> <p>для школьнiкаў </p><p>Прадмова </p><p>Гэты беларуска-расейскi слоўнiк прызначаны найперш для вучняў i настаўнiкаў сярэдняй школы. Аднак, зразумела, карыстацца iм могуць таксама навучэнцы i выкладчыкi вучэльняў, каледжаў i тэхнiкумаў, студэнты вышэйшых навучальных устаноў. </p> <p>Слоўнiк можа быць выкарыстаны пры перакладах з беларускай мовы на расейскую, на занятках па развiццю мовы. У сувязi з тым, што гэты лексiкаграфiчны даведнiк будзе служыць вучэбным дапаможнiкам, пры яго ўкладаннi ўлiчана моўная практыка вучняў. </p> <p>Рэестр слоўнiка ўключае болей за 10 тысяч лексiчных адзiнак, якiя не супадаюць з расейскiмi адпаведнiкамi або маюць iстотныя фармальныя адрозненнi ад iх. Аснову рэестра складае агульнаўжывальная лексiка сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы. Акрамя таго, пададзены абласныя словы, што атрымалi пашырэнне ў мастацкай лiтаратуры, i найбольш распаўсюджаныя спецыяльныя тэрмiны, гiстарызмы i неалагiзмы. </p> <p>Беларускiя загаловачныя словы размешчаны ў слоўнiку ў алфавiтным парадку i надрукаваны тлустымi (чорнымi) лiтарамi. Яны даюцца ў пачатковай форме: назоўнiкi ў назоўным склоне адзiночнага лiку (за выключэннем слоў, якiя ўжываюцца толькi ў множным лiку), прыметнiкi ў назоўным склоне адзiночнага лiку мужчынскага роду, дзеясловы ў неазначальнай форме. </p> <p>Загаловачныя словы-амонiмы памячаюцца арабскiмi лiчбамi зверху справа: гасцiнец1 i гасцiнец2. </p> <p>Загаловачнае слова перакладаецца адпаведным у сэнсавых адносiнах словам, сiнанiмiчным радам або апiсальна: </p> <p>апёк ожог </p> <p>беспадстаўны необоснованный, безосновательный, беспочвенный </p> <p>вiтка привязь в виде жгута из прутьев </p> <p>У мнагазначных словах розныя значэннi слова адзначаюцца ў радку арабскiмi лiчбамi i аддзяляюцца адно ад другога кропкай з коскай: </p> <p>бацькаўшчына 1) отечество, отчизна; 2) родина; 3) отцовское наследство </p> <p>Калi назоўнiк у адным са сваiх значэнняў страчвае форму адзiночнага лiку, пасля парадкавай лiчбы гэтага значэння ставiцца паметка мн.: </p> <p>вага 1) вес; 2) мн. весы </p> <p>Часам, каб зрабiць больш лёгкiм разуменне, у дужках даецца тлумачэнне: </p> <p>бiскуп епископ (католической церкви) </p> <p>закалец закал (сырой слой в хлебе) </p> <p>З гэтай жа мэтай выкарыстоўваюцца i стылiстычныя паметы накшталт абл., спец., перан. i iнш.: </p> <p>адбiтак 1) отпечаток; отображение; 2) палiгр. уттиск; 3) перан. след </p> <p>З устойлiвых выразаў у слоўнiк уключаны толькi тыя, якiя перакладаюцца на расейскую мову не даслоўна. Яны змяшчаюцца пры апорных словах i аддзяляюцца ад iх кропкай з коскай: </p> <p>вялiкi большуй; внушительный; объёмистый; з вялiкай ласкi по милости; з вялiкага грому малы дождж гора родила мышь </p> <p>Калi загаловачнае слова сустракаецца толькi ў пэўным выразе, пасля такога слова ставiцца двукроп'е, потым iдзе гэты выраз з перакладам: </p> <p>дыхт: даць дыхту задать жару, намылить холку </p> <p>Калi загаловачнае слова ўжыта ва ўстойлiвым выразе ў пачатковай форме, то замест яго пiшацца першая лiтара з кропкай: </p> <p>абяцанка посул; а. цацанка, а дурню радасць обещанного три года ждут </p> <p>Знак нацiску пастаўлены ва ўсiх словах, за выключэннем аднаскладовых i слоў з нацiскной лiтарай ё. </p> <p>У аснову слоўнiка пакладзены матэрыялы акадэмiчных выданняў - "Слоўнiка беларускай мовы" (1987), "Беларуска-рускага слоўнiка" (1988-1989), "Русско-белорусского словаря" (1993). Выкарыстаны таксама "Слоўнiк iншамоўных слоў" А.Булыкi (1993), "Кароткi слоўнiк беларускай мовы" Г.Арашонкавай i В.Лемцюговай (1994), "Самабытнае слова" I.Шкраба (1994), "Тлумачальны слоўнiк беларускай лiтаратурнай мовы" (1996), i iншыя лексiкаграфiчныя працы, асабiстыя назiраннi складальнiка над мовай прэсы. </p><p>Спiс скарачэнняў </p><p>абл. - абласное слова </p> <p>ав. - авiяцыя </p> <p>анат. - анатомiя </p> <p>архiт. - архiтэктура </p> <p>астр. - астраномiя </p> <p>бат. - батанiка </p> <p>бiял. - бiялогiя </p> <p>бухг. - бухгалтарскi тэрмiн </p> <p>ваен. - ваенная справа </p> <p>геад. - геадэзiя </p> <p>геал. - геалогiя </p> <p>геагр. - геаграфiя </p> <p>гiст. - гiстарызм </p> <p>гл. - глядзi </p> <p>горн. - горная справа </p> <p>жыв. - жывапiс </p> <p>заал. - заалогiя </p> <p>збор. - зборны назоўнiк </p> <p>кнiжн. - кнiжнае слова </p> <p>крав. - кравецкая справа </p> <p>кул. - кулiнарыя </p> <p>лiнгв. - лiнгвiстыка </p> <p>лiт. - лiтаратуразнаўства </p> <p>мар. - марская справа </p> <p>мат. - матэматыка </p> <p>мед. - медыцына </p> <p>мiн. - мiнералогiя </p> <p>мн. - множны лiк </p><p>палiгр. - палiграфiя </p> <p>палiт. - палiтычны тэрмiн </p> <p>паляўн. - паляўнiцтвазнаўства </p> <p>паэт. - паэтыка </p> <p>перан. - пераноснае значэнне </p> <p>разм. - размоўнае слова </p> <p>рыб. - рыбалоўства </p> <p>рэл. - рэлiгiя </p> <p>с.-г. - сельская гаспадарка </p> <p>спарт. - спартыўны тэрмiн </p> <p>спец. - спецыяльны тэрмiн </p> <p>тэатр. - тэатральны тэрмiн </p> <p>тэкст. - тэкстыльная справа </p> <p>тэх. - тэхнiка </p> <p>уст. - устарэлае слова </p> <p>фальк. - фальклор </p> <p>фарм. - фармакалогiя </p> <p>фiз. - фiзiка </p> <p>фiлас. - фiласофiя </p> <p>фiн. - фiнансавая справа </p> <p>хiм. - хiмiя </p> <p>цясл. - цяслярская справа </p> <p>чыг. - чыгуначны тэрмiн </p> <p>шав. - шавецкая справа </p> <p>шахм. - шахматны тэрмiн </p> <p>эк. - эканомiка </p> <p>эл. - электратэхнiка </p> <p>юр. - юрыспрудэнцыя </p><p>Беларускi алфавiт </p><p>Аа </p> <p>Бб </p> <p>Вв </p> <p>Гг </p> <p>Дд </p> <p>Ее </p> <p>Ёё </p> <p>Жж </p> <p>Зз </p> <p>Ii </p> <p>Й </p> <p>Кк </p> <p>Лл </p> <p>Мм </p> <p>Нн </p> <p>Оо </p> <p>Пп </p> <p>Рр </p> <p>Сс </p> <p>Тт </p> <p>Уу </p> <p>ў </p> <p>Фф </p> <p>Хх </p> <p>Цц </p> <p>Чч </p> <p>Шш </p> <p>ы </p> <p>ь </p> <p>Ээ </p> <p>Юю </p> <p>Яя </p><p>А </p><p>аазiс оазис </p> <p>абабак подберёзовик </p> <p>абабегаць обегать, оббегать; обрыскать </p> <p>абабiць 1) обить, обшить; 2) сбить (ударяя, заставить отвалиться); 3) ссадить (локоть, колено); 4) обмолотить; 5) укатать (дорогу) </p> <p>абавязак обязанность; долг </p> <p>абавязацельства обязательство </p> <p>абавязкова обязательно, непременно </p> <p>абагачальнiк обогатитель </p> <p>абагачальны обогатительный </p> <p>абагачаць обогащать </p> <p>абагравальны обогревательный; отопительный (сезон) </p> <p>абагрэць обогреть; отопить (помещение) </p> <p>абагулiць обобществить </p> <p>абагульненне обобщение </p> <p>абаджгаць 1) искусать, изжалить (о насекомых); 2) обжечь, острекать (о крапиве) </p> <p>абадзьмуць обдуть </p> <p>абадранец оборванец, оборвыш </p> <p>абадраць 1) ободрать (кору, оболочку); 2) оцарапать; 3) очесать (очистить от коры) </p> <p>абакрасцi обворовать, обокрасть </p> <p>абалона 1) пойма; 2) заболонь, оболонь </p> <p>абалонка 1) оболочка; 2) абл. стекло в окне </p> <p>абамлець 1) упасть в обморок </p> <p>абанкруцiцца обанкротиться </p> <p>абапал с обеих сторон; по обеим сторонам </p> <p>абаперцi опереть, прислонить; облокотить (руку) </p> <p>абараназдольнасць обороноспособность </p> <p>абаранак 1) баранка, бублик; зарабiць на абаранкi достаться на калачи (на орехи), абаранкам не завабiш калачом не заманишь; 2) разм.баранка (рулевое колесо) </p> <p>абаранiць 1) оборонить; защитить; 2) отстоять (права) </p> <p>абараць опахать </p> <p>абарачальнасць оборачиваемость, обращаемость (капитала); обратимость </p> <p>абарачэнне 1) оборот; 2) эк.обращение; грашовае а. денежное обращение </p> <p>абарваць 1) сорвать; 2) оборвать; 3) перан. одёрнуть </p> <p>абарона 1) оборона; защита; 2) покровительство </p> <p>абаронца 1) защитник; 2) поборник (сторонник) </p> <p>абарончы 1) оборонительный; 2) палiт.оборонческий </p> <p>абарочвацца 1) опрокидываться; 2) оборачиваться, оглядываться; 3) эк.обращаться </p> <p>абарочваць опрокидывать, переворачивать </p> <p>абачлiвасць 1) осмотрительность, предосторожность; 2) сочувственность; 3) чуткость, заботливость </p> <p>абаяльнасць обаятельность </p> <p>аббэрсаць разм. опутать, небрежно обвязать </p> <p>абвадняльны обводнительный </p> <p>абважыць обвесить </p> <p>абвалiць 1) обвалить, обрушить; 2) повалить, свалить </p> <p>абвандраваць объйхать, обойти, путешествуя; исколесить </p> <p>абвастрыць обострить; накалить (отношения) </p> <p>абвергнуць опровергнуть </p> <p>абвестка объявление, оповещение </p> <p>абвесцi обвести; очертить, окаймить </p> <p>абветраны обветревший </p> <p>абвiнаваўца 1) юр. обвинитель; 2) изобличитель, обличитель </p> <p>абвiнавацiць 1) обвинить; 2) изобличить, обличить; уличить </p> <p>абвiнуць обернуть, обвернуть, завернуть </p> <p>абвостранасць обострённость; накалённость </p> <p>абвыкнуць привыкнуть, свыкнуться </p> <p>абвянуць привянуть; поникнуть (о растениях) </p> <p>абвяржэнне опровержение </p> <p>абвясцiць 1) объявить; провозгласить; 2) предвозвестить; 3) огласить </p> <p>абвяць 1) привянуть; поникнуть (о растениях); 2) перан.обмякнуть; сникнуть </p> <p>абвяшчальнiк провозгласитель </p> <p>абгабляваць обстрогать, обстругать </p> <p>абгаварыць 1) обсудить; 2) оговорить, оклеветать </p> <p>абгавор оговор; злословие </p> <p>абгарнуць 1) обернуть, обвернуть; 2) осыпать, окучить (землёй) </p> <p>абгiнаць огибать </p> <p>абгледзець осмотреть </p> <p>абгойсаць разм. обрыскать; выбегать </p> <p>абгортка 1) обёртка, обвёртка; 2) бат. обвёртка </p> <p>абгрунтаванасць обоснованность; основательность; состоятельность </p> <p>абгрунтаваць обосновать </p> <p>абдарыць одарить </p> <p>абдзьмухаць обдуть </p> <p>абдзяўбцi 1) обклевать; 2) обдолбить </p> <p>абдурыць обмануть, одурачить, надуть, околпачить </p> <p>абдымны охватывающий, охватный </p> <p>абезнадзеiць обезнадёжить </p> <p>аберуч обеими руками </p> <p>абечак обечайка (в решете) </p> <p>абза кромка (край доски) </p> <p>абзелянiць вызеленить </p> <p>абiвальшчык обойщик </p> <p>аб'iнець заиндеветь, покрыться инеем </p> <p>абiркi отходы; очистки </p> <p>абiўка обивка; обшивка (дощатая) </p> <p>абкамячыць обмять </p> <p>абкапаць 1) окопать, обрыть; 2) окучить (картофель) </p> <p>абкiдаць 1) забросать, обкидать; 2) крав.обметать </p> <p>абкiтаваць замазать (заделать замазкой) </p> <p>абкiтоўка замазка </p> <p>абкопка окопка </p> <p>абкоўзаць 1) обкатать; 2) обмять, измять </p> <p>абкружыць 1) окружить; 2) оцепить; 3) обойти, обежать, объйхать </p> <p>абкруцiць 1) обмотать; окрутить; 2) обернуть, завернуть </p> <p>абкуродымець разм. закоптиться, покрыться копотью </p> <p>аблава облава </p> <p>аблавухi вислоухий, лопоухий </p> <p>аблазiць облазить, излазить </p> <p>аблаташыць обобрать (сад) </p> <p>аблачына ублачко </p> <p>аблашчыць обласкать </p> <p>аблаяць обругать, выругать </p> <p>аблегчы 1) облечь; 2) свалиться (заболеть) </p> <p>аблезцi 1) облезть; облинять; 2) полинять; 3) облупиться </p> <p>аблетак абл. однолеток </p> <p>аблiпка: у аблiпку в обтяжку </p> <p>аблiпнуць 1) облипнуть; 2) плотно облечь </p> <p>аблiць 1) облить; 2) окатить, обдать </p> <p>аблiчча 1) ублик, образ; 2) лицо, черты лица; паказаць сваё (сапраўднае) а. показать своё (настоящее) лицо </p> <p>аблiчыць обсчитать </p> <p>аблога 1) ваен. осада, обложение; 2) с.-г. облог, залежь; 3) паляўн. оклад </p> <p>аблузаць облущить </p> <p>аблупiць облупить; ободрать; а. як белку ободрать как белку </p> <p>аблытаць опутать </p> <p>аблямаваць оторочить, окаймить </p> <p>аблямоўка оторочка, обшивка, кайма </p> <p>абмалёўка 1) окраска; 2) описание, обрисувка; изображение </p> <p>абмаляваць 1) окрасить; 2) перан. описать, обрисовать; изобразить </p> <p>абматычыць обработать мотыгой, тяпкой </p> <p>абмацаць 1) ощупать; 2) обшарить </p> <p>абмежавальнiк тэх.ограничитель </p> <p>абмежаванасць 1) ограниченность; стеснённость; 2) ограниченность, недалёкость </p> <p>абмежаваць 1) ограничить; стеснить; 2) обмежевать </p> <p>абмеркаваць обсудить; обдумать </p> <p>абмiнуць 1) миновать, обогнуть; 2) перан. избежать; 3) обогнать, объехать </p> <p>абмоўка обмолвка </p> <p>абмуляць стереть, натереть (холку) </p> <p>абмэбляваць меблировать </p> <p>абнадзйiць обнадёжить </p> <p>абнiмкi объятия </p> <p>абнядужаць ослабеть, потерять силы </p> <p>абняславiць обесславить, опозорить, обесчестить, осрамить </p> <p>абодва уба </p> <p>абозня сарай (для телег и повозок) </p> <p>абоймы обрамление, окружение </p> <p>абора уст. коровник </p> <p>абпал тэх.убжиг </p> <p>абплысцi оплыть </p> <p>абрабаваць ограбить </p> <p>абражальнiк оскорбитель </p> <p>абраз икона, образ </p> <p>абраза оскорбление </p> <p>абразiць оскорбить; уязвить </p> <p>абразкi лiт. зарисовки, картинки; миниатюры </p> <p>абрасiць 1) оросить, окропить; 2) намочить росой </p> <p>абрахманiць приручить </p> <p>аброжак абл. ошейник </p> <p>аброк корм для лошадей </p> <p>аброць узда, уздечка; недоуздок </p> <p>абрус скатерть </p> <p>абрыдзець надоесть, опротиветь, опостылеть </p> <p>абрызглы прокислый, прокисший (о молоке) </p> <p>абрындаць заляпать, забрызгать </p> <p>абрыс очертание; облик </p> <p>абсада насаждения </p> <p>абсiвераць обветреть, обветриться </p> <p>абсiнiць запачкать синей краской </p> <p>абскардзiць обжаловать </p> <p>абсклюдаваць цясл. обтесать, отесать </p> <p>абслуга 1) обслуживание; 2) збор. прислуга </p> <p>абсмажыць обжарить </p> <p>абсмактаць обсосать </p> <p>абсмяяць осмеять, высмеять </p> <p>абставiны 1) обстоятельства; 2) обстановка </p> <p>абсталяванне 1) оборудование, оснащение; 2) обстановка </p> <p>абсяг 1) простор; ширь; 2) перан. убласть, отрасль, сфера </p> <p>абудзiць 1) пробудить, разбудить; 2) перан. возбудить </p> <p>абумовiць 1) обусловить, оговорить; 2) предопределить </p> <p>абуральны возмутительный </p> <p>абурыцца возмутиться </p> <p>абутак убувь </p> <p>абхапiць обхватить, охватить; обнять </p> <p>абцас каблук </p> <p>абцерабiць 1) очистить (свёклу); 2) обрубить, обрезать (сучья) </p> <p>абцерушыць 1) отряхнуть, отрясти; 2) осыпать, запорошить </p> <p>абцiнак обрубок, обрезок </p> <p>абцугi клещи, щипцы </p> <p>абцяжарыць 1) обременить, отяготить; 2) перан. затруднить </p> <p>абцякальнiк ав.обтекатель </p> <p>абшалёўка обшивка (досками) </p> <p>абшаляваць обшить (досками) </p> <p>абшар простор, пространство </p> <p>абшукаць обыскать </p> <p>абшэўка пришитый отворот, манжета </p> <p>абыходак обиход </p> <p>абыякавасць безразличие, равнодушие </p> <p>аб'ява объявление </p> <p>аб'яднанасць объединённость </p> <p>абязвечыць изувечить, искалечить; изуродовать </p> <p>абязгучыць обеззвучить </p> <p>абяззброiць обезоружить </p> <p>абярнуць 1) опрокинуть, перевернуть; 2) превратить, обратить </p> <p>абярэмак охапка </p> <p>абясколерыць обесцветить </p> <p>абяссэнсiць обессмыслить </p> <p>абястлусцiць обезжирить </p> <p>абясцукрыць обессахарить </p> <p>абясшкодзiць обезвредить </p> <p>абяцанка посул; а. цацанка, а дурню радасць обещанного три года ждут </p> <p>абяцанне 1) обещание; 2) обет </p> <p>абяцаць обещать, сулить </p> <p>авадзень заал. увод </p> <p>авалодаць овладеть </p> <p>авансаваць авансировать </p> <p>авечка 1) овца; 2) перан. овечка </p> <p>авечкагадоўля овцеводство </p> <p>авечнiк овчарня </p> <p>авiяздымка авиасъёмка </p> <p>авiяпадарожжа авиапутешествие </p> <p>авiяпрамысловасць авиапромышленность </p> <p>авысакароджванне облагораживание </p> <p>авысакародзiць облагородить </p> <p>агабляваць обстрогать </p> <p>агаласоўка лiнгв. огласовка </p> <p>агалiць 1) оголить, обнажить; 2) обрить </p> <p>агалоска огласка </p> <p>аганьбаваць опозорить, опорочить, обесчестить, обесславить </p> <p>агарнуць 1) окутать; 2) обнять, охватить; 3) перан. покрыть; 4) окружить, обсесть </p> <p>агароджа ограда, ограждение </p> <p>агароднiна збор. овощи </p> <p>агаткi бат. кошачья лапка </p> <p>агеньчык огонёк </p> <p>агiда 1) отвращение, омерзение; 2) мерзость </p> <p>агiдлiвасць брезгливость </p> <p>агледзець 1) осмотреть, оглядеть; 2) освидйтельствовать </p> <p>агледзiны смотрины </p> <p>аглушальны оглушительный </p> <p>агляд 1) осмотр, обозрение; 2) освидетельствование </p> <p>аглядальнiк обозреватель </p> <p>аглядаць 1) осматривать, обозревать; 2) свидетельствовать; 3) приводить в порядок </p> <p>аглядны 1) обзорный; 2) обозримый </p> <p>аглядчык осмотрщик </p> <p>агнездовацца свить гнездо, обосноваться </p> <p>агнiсты огнистый, огненный; пламенный </p> <p>агоркнуць 1) прогоркнуть; 2) перан. опротиветь, надоесть, опостылеть </p> <p>аграмадзiць обобществить </p> <p>агрэст крыжовник </p> <p>агульнакарысны общеполезный </p> <p>агульнапрыняты общепринятый </p> <p>агульнасць общность </p> <p>агульнаўжывальнасць общеупотребительность </p> <p>агульны 1) общий; 2) огульный </p> <p>агурок огурец </p> <p>агучыць озвучить </p> <p>адамашка тэкст. камка </p> <p>адаптаваць адаптировать </p> <p>адапхнуць оттолкнуть, отпихнуть </p> <p>адасобiць обособить </p> <p>адбiтак 1) отпечаток; отображение; 2) палiгр. оттиск; 3) перан. след </p> <p>адблытаць отпутать; распутать </p> <p>адбудаваць отстроить; восстановить </p> <p>адбудова восстановление </p> <p>адбыцца произойти; свершиться </p> <p>адвабiць отманить </p> <p>адвага отвага, смелость; дерзание </p> <p>адвандраваць отпутешествовать </p> <p>адваротны обратный; оборотный </p> <p>адведаць проведать </p> <p>адведзiны (водведы): схадзiць у а. (в.) навестить </p> <p>адвеку испокон веку, с древних времён </p> <p>адвесцi 1) отвести; увести; 2) отклонить, отвергнуть; 3) отвратить </p> <p>адвечна извечно </p> <p>адвольны произвольный </p> <p>адвячорак предвечернее время </p> <p>адгабляваць отстрогать, отстругать </p> <p>адгаварыць 1) кончить говорить; 2) отговорить, отсоветовать </p> <p>адгадаваць отрастить, отпустить (бороду) </p> <p>адгадзiць отблагодарить, отплатить </p> <p>адгалiнаваны ответвлённый </p> <p>адгалосак 1) утзвук; 2) перан. отголосок </p> <p>адгаманiць отговорить, кончить говорить </p> <p>адгандляваць отторговать </p> <p>адгарнуць 1) отгрести; 2) отогнуть, отвернуть; 3) перевернуть, открыть (страницу) </p> <p>адгарэзаваць разм. отдурачиться </p> <p>адгасцяваць отгостить </p> <p>адгiн отгиб </p> <p>адгладзiць отутюжить </p> <p>адглынуць отглотнуть </p> <p>адглянцаваць вылощить, навести лоск </p> <p>адгор'е отрог </p> <p>адгрэбцi отгрести </p> <p>адгукаць 1) кончить аукать; 2) отозвать </p> <p>адгэтуль отсюда </p> <p>адданасць преданность, приверженность </p> <p>аддзяка ответная благодарность, отплата </p> <p>аддзякаваць отблагодарить, отплатить </p> <p>аддрукаваць отпечатать </p> <p>аддуха 1) отдушина; 2) тэх. утдух </p> <p>аджгiр заал. ёрш </p> <p>аджын отработка на жатве </p> <p>адзенне (адзежа) одежда, платье </p> <p>адзёр мед. корь </p> <p>адзiмак весенние заморозки </p> <p>адзiнка единица </p> <p>адзiнота 1) одиночество; отшельничество; 2) уединение; уединённость </p> <p>адзiны 1) единственный; 2) единый </p> <p>адзiхацець отсверкать, отблестеть </p> <p>адзнака 1) отметка; 2) признак; 3) отличие </p> <p>адзначыць 1) отметить; 2) обозначить; 3) отпраздновать </p> <p>адказ ответ </p> <p>адказаць 1) ответить; 2) завещать </p> <p>адказнасць ответственность </p> <p>адказчык юр. ответчик </p> <p>адкаласаваць отколоситься </p> <p>адкалупiць отковырять </p> <p>адкаркаваць откупорить </p> <p>адкасаць отвернуть (штанину) </p> <p>адквiтаць 1) отдать, вернуть (долг); 2) отплатить, отомстить </p> <p>адкiнуць 1) отбросить; 2) устранить; 3) отклонить, отвергнуть </p> <p>адклад отлагательство </p> <p>адкласцi отложить </p> <p>адклiкаць отозвать </p> <p>адкрасаваць отцвести </p> <p>адкруцiць 1) отвинтить, отвернуть; 2) открутить, отмотать </p> <p>адкрытасць откровенность, прямодушие </p> <p>адкрэслiць 1) отчеркнуть; 2) отчертить </p> <p>адкуль откуда </p> <p>адлега (адлiга) уттепель </p> <p>адлегласць расстояние </p> <p>адлiваны тэх. литый, литой </p> <p>адлiга гл. адлега </p> <p>адлiк отсчёт </p> <p>адлiнеiць отграфить </p> <p>адлiнуць отплеснуть </p> <p>адлiчыць 1) отсчитать; 2) отчислить, вычесть </p> <p>адлюстраванне 1) отражение; 2) отображение, изображение </p> <p>адлюстраваць 1) отразить; 2) отобразить, изобразить </p> <p>адмакрэць отсыреть </p> <p>адмацаваць открепить </p> <p>адмежаваць отмежевать, отграничить </p> <p>адмена отмена </p> <p>адметнасць отличительность </p> <p>адмiльгаць отмелькать </p> <p>адмова отказ </p> <p>адмовiцца 1) отказаться, отречься; 2) отпереться </p> <p>адмоўе лiнгв. отрицание </p> <p>адмоўны 1) отрицательный, неодобрительный; 2) предосудительный </p> <p>адмысловы особый, особенный; специальный </p> <p>аднаасобны единоличный </p> <p>аднабаковасць односторонность </p> <p>аднавёславы одновесельный </p> <p>аднавiць 1) восстановить, воспроизвести; 2) возобновить </p> <p>аднавокi одноглазый </p> <p>аднавясковец односельчанин </p> <p>аднагадовы 1) годовалый; 2) однолетний </p> <p>аднагалосны единогласный </p> <p>аднагодак одногодок, однолеток </p> <p>аднагучны однозвучный </p> <p>аднадумец единомышленник </p> <p>аднадумства (аднадумнасць) единомыслие </p> <p>аднакаляровы одноцветный </p> <p>аднамоўны одноязычный </p> <p>аднарадкоўе лiт. одностишие </p> <p>аднаразовы однократный </p> <p>аднастайнасць 1) однообразие; монотонность; 2) однозвучность; 3) однородность </p> <p>аднасхiльны односкатный </p> <p>аднаўленне 1) восстановление, воспроизведение; 2) возобновление </p> <p>аднаўленчы восстановительный </p> <p>адначасовы одновременный; параллельный (во времени) </p> <p>аднашлюбнасць единобрачие </p> <p>аднекуль откуда-то </p> <p>аднойчы однажды </p> <p>адносiны отношения </p> <p>адносны относительный </p> <p>адноўнiк хiм. восстановитель </p> <p>адозва воззвание </p> <p>адолець 1) осилить; справиться; 2) превозмочь </p> <p>адонак с.-г. подстожье, подстожник </p> <p>адпаведнiк соответствие </p> <p>адпаведны 1) соответствующий, подходящий; 2) надлежащий, подобающий </p> <p>адпавядаць соответствовать </p> <p>адпакутаваць отстрадать, отмучиться </p> <p>адпалiць отжечь </p> <p>адпалохаць отпугать </p> <p>адпалуднаваць отполдничать </p> <p>адпанаваць кончить господствовать </p> <p>адпас отгул, выгул </p> <p>адпачынак 1) утдых; 2) отпуск </p> <p>адпачыць отдохнуть </p> <p>адперазаць снять (ремень, пояс) </p> <p>адплюшчыць открыть (глаза) </p> <p>адпомсцiць отомстить </p> <p>адправа рэл. треба </p> <p>адправадзiць 1) выпроводить; 2) отправить, услать </p> <p>адпрасаваць отгладить, отутюжить </p> <p>адпрацаваць отработать </p> <p>адпрацоўка отработка </p> <p>адпудзiць отпугнуть </p> <p>адпырснуць отбрызнуть </p> <p>адрабiць отработать </p> <p>адраджэнне 1) возрождение, восстановление; 2) воскрешение </p> <p>адрадзiць 1) возродить, восстановить; 2) воскресить </p> <p>адраiць отсоветовать </p> <p>адратаваць спасти; избавить </p> <p>адрачэнец отступник </p> <p>адрознiць отличить, различить </p> <p>адрына сеновал </p> <p>адсапцiся отдышаться </p> <p>адсвяткаваць отпраздновать </p> <p>адскародзiць с.-г. отборонить </p> <p>адскрэбцi отскоблить, отскрести </p> <p>адсунуць отодвинуть </p> <p>адсутнiчаць отсутствовать </p> <p>адтулiна отверстие </p> <p>адтынкаваць отштукатурить </p> <p>адтэрмiнаваць 1) отсрочить, отложить; 2) продлить (срок) </p> <p>адтэрмiноўка 1) отсрочка; 2) продление </p> <p>адубець замёрзнуть, окоченеть </p> <p>адужэць набраться сил, окрепнуть </p> <p>адукаваны образованный; просвещённый </p> <p>адукаваць обучить; просветить </p> <p>адукацыя образование </p> <p>адусюль отовсюду </p> <p>адухаўленне одухотворение </p> <p>адхiлiць 1) отклонить; 2) отстранить; 3) отогнуть, отвернуть; 4) отвратить, отвести </p> <p>адхiнуць 1) отогнуть, отпахнуть; 2) отдалить, отвести </p> <p>адхон откос </p> <p>адценне оттенок </p> <p>адцiнак отрезок </p> <p>адцiнаць отрубать, отсекать </p> <p>ацiснуць 1) отдавить; 2) отжать (влагу); 3) отпечатать, оттиснуть </p> <p>адцурацца отречься </p> <p>адцыраваць отштопать </p> <p>адцягненасць отвлечённость, абстрактность </p> <p>адцягнуць 1) оттащить, оттянуть; 2) перан. отвлечь </p> <p>адцяць отрубить, отсечь </p> <p>адчай отчаяние </p> <p>адчувальны чувствительный, ощутимый </p> <p>адчуваць чувствовать, ощущать </p> <p>адчужальнасць юр. отчуждаемость </p> <p>адчуць почувствовать, ощутить; испытать </p> <p>адчынiць 1) открыть; отворить; 2) откупорить (наглухо заделанное) </p> <p>адчэпка отцепка </p> <p>адчэпнае: даць адчэпнага дать что-либо с целью отделаться </p> <p>адшараваць оттереть; отчистить </p> <p>адшмаргнуць отдёрнуть (занавеску) </p> <p>адшпiлiць отстегнуть </p> <p>адшпунтаваць откупорить (бочку) </p> <p>адшрубаваць отвинтить, отвернуть (гайку) </p> <p>адштабнаваць (крав., шав.) отстрочить, прошить </p> <p>адшторыць отдёрнуть штору </p> <p>адштурхнуць оттолкнуть </p> <p>адшукаць 1) разыскать; 2) изыскать </p> <p>адшчапiць 1) отщепить, отколоть; 2) отпереть; 3) открепить </p> <p>аер бат. аир </p> <p>ажына ежевика </p> <p>ажыннiк ежевичник </p> <p>ажыццявiць осуществить, претворить, совершить </p> <p>азагаловiць озаглавить </p> <p>азалець абл. замёрзнуть, промёрзнуть насквозь </p> <p>аздараўленчы оздоровительный </p> <p>аздоба украшение; отделка </p> <p>аздобiць украсить; отделать </p> <p>азiраць оглядывать, обозревать </p> <p>азiрнуцца 1) оглянуться; 2) оглядеться, осмотреться </p> <p>азмрочыць омрачить, помрачить </p> <p>азнаёмiць ознакомить </p> <p>азначальны 1) определимый; 2) лiнгв. определительный </p> <p>азначыць 1) определить; 2) наметить </p> <p>азызлы обрюзглый; отёчный, одутловатый </p> <p>азызнуць обрюзгнуть, оплыть; отечь </p> <p>азяблы охладевший; озябший </p> <p>азябнуць озябнуть, иззябнуть </p> <p>азярод прясло (приспособление для сушки снопов) </p> <p>айчына отечество, отчизна </p> <p>акалiчнасць 1) обстоятельство; 2) лiнгв. обстоятельство </p> <p>аканiца ставня </p> <p>аканом гiст. управляющий, управитель; эконом </p> <p>акапцаваць остолбить </p> <p>акардэон аккордеон </p> <p>акiсляльнiк хiм. окислитель </p> <p>акравак лоскут, обрезок </p> <p>акраверш лiт. акростих </p> <p>акраец горбушка; краюха </p> <p>акрамя кроме </p> <p>акраса 1) украшение; 2) заправка из кулинарных блюд из жира со специями </p> <p>акруга 1) укруг; 2) уст. округа, околоток </p> <p>акрыць покрыть, окутать; осенить </p> <p>акрыяць 1) оправиться; ожить (о растениях); 2) перан. воспрянуть духом </p> <p>акрэсленасць определённость </p> <p>акрэслiць определить </p> <p>аксамiт бархат </p> <p>аксамiтка бат. бархатец </p> <p>аксамiтнiк бат. щирица </p> <p>аксамiцiсты бархатистый </p> <p>акуляры очки </p> <p>аладка оладья; лепёшка </p> <p>але но </p> <p>алеiстасць маслянистость </p> <p>алей масло (растительное) </p> <p>алейня маслобойня, маслозавод (для производства растительного масла) </p> <p>аленегадоўля оленеводство </p> <p>алешнiк ольшаник </p> <p>алешына ольха </p> <p>алёс абл.болото </p> <p>алiва смазочное масло </p> <p>аловак карандаш </p> <p>альвас гл. альяс </p> <p>альтэя бат. алтей </p> <p>альяс (альвас) бат. алоэ, столетник </p> <p>амаль почти </p> <p>аматар любитель </p> <p>аматарства любительство </p> <p>амецце охвостье </p> <p>амялушка заал. свиристель </p> <p>андарак уст. понёва </p> <p>анёл бнгел </p> <p>антыграмадскi антиобщественный </p> <p>антырэчыва антивещество </p> <p>ануча 1) тряпка, ветошка; 2) портянка </p> <p>апавядальнiк рассказчик, повествователь </p> <p>апавяданне 1) рассказ, повествование; 2) лiт. рассказ </p> <p>апавядаць рассказывать, повествовать </p> <p>апавясцiць 1) уведомить, известить; 2) возвестить; огласить </p> <p>ападкi 1) осадки; 2) паданцы (плоды, сбитые ветром) </p> <p>апазнiцца запоздать </p> <p>апал топливо </p> <p>апалаць провеять </p> <p>апалiць 1) отопить (квартиру); 2) обжечь (кирпич); 3) обуглить </p> <p>апальшчык истопник </p> <p>апамятацца опомниться, опамятоваться </p> <p>апанаванасць одержимость </p> <p>апанаваць 1) охватить, овладеть; 2) напасть </p> <p>апантанасць одержимость; неистовство </p> <p>апантаны одержимый; бешеный, неистовый </p> <p>апанча гiст. епанча </p> <p>апарня спец. парильня, парилка </p> <p>апарыцца обжечься, обвариться, ошпариться </p> <p>апасродкавана фiлас. опосредствованно, опосредованно </p> <p>апенька опёнок </p> <p>аперазаць 1) опоясать; 2) перан. огреть </p> <p>апець воспеть </p> <p>апечак опечье </p> <p>апёк ожог </p> <p>апладнiць бiял. оплодотворить </p> <p>аплатка фарм. облатка </p> <p>аплiк (гаплiк) абл. крючок (на одежде) </p> <p>аповесць 1) повествование, повесть; 2) лiт. повесть </p> <p>аполак горбыль </p> <p>апоўзень геал. уползень </p> <p>апошнi последний </p> <p>апраменiць облучить </p> <p>апраменьванне облучение </p> <p>апраметная преисподняя </p> <p>апраметны кромешный </p> <p>апрануць одеть; надеть </p> <p>апрацаваць 1) обрабутать, обделать, отделать; 2) возделать </p> <p>апрацоўка 1) обработка, обделка, отделка; 2) возделывание </p> <p>апрача (апроч) кроме, помимо </p> <p>апруцянець окоченеть, закоченеть; одеревенеть </p> <p>апрыкраць опротиветь, опостылеть </p> <p>апрытомнець прийти в сознание, очнуться (от обморока) </p> <p>апуха опушка, оторочка </p> <p>апыляльнiк бат. опылитель </p> <p>апынуцца очутиться, оказаться </p> <p>апырскаць обрызгать, опрыскать </p> <p>апытаць опросить </p> <p>апячы обжечь, ожечь </p> <p>араты пахарь </p> <p>араць пахать </p> <p>аржанiшча гл. iржышча </p> <p>аруд абл. закром, сусек </p> <p>арфа с.-г. веялка </p> <p>арфаваць веять (веялкой) </p> <p>арышт арест </p> <p>арыштаваць арестовать </p> <p>арэлi качели </p> <p>асабiсты личный; персональный </p> <p>асаблiва особенно, особо </p> <p>асаблiвасць особенность </p> <p>асаблiвы особенный, особый; сугубый </p> <p>асабовы 1) личный; 2) бухг. лицевой </p> <p>асавiк бат. осиновик, подосиновик </p> <p>асада насадка (топора, молотка и т.п.) </p> <p>асадка 1) насадка, присадка; 2) оправка, обрамление; 3) установка; 4) уст. ручка (письменная принадлежность) </p> <p>асалода блаженство; наслаждение </p> <p>асачыць разм. выследить </p> <p>асвер абл.журавль (у колодца) </p> <p>асвета просвещение; образование </p> <p>асветленасць освещённость </p> <p>асветнiк просветитель </p> <p>асвятленне 1) освещение; 2) спец. осветление </p> <p>асвятлiць 1) осветить; 2) осветлить </p> <p>аселiца абл.околица </p> <p>аселы оседлый </p> <p>асець овин </p> <p>асiлак богатырь; силач </p> <p>аскома оскомина </p> <p>аскрэбцi оскоблить, оскрести; очистить </p> <p>аскубцi 1) ощипать; 2) обдёргать </p> <p>асмагнуць запечься, пересохнуть (от жары, от жажды) </p> <p>асмалак головня </p> <p>асмалiць 1) опалить; 2) обуглить </p> <p>асмальня спец. палильня </p> <p>асмугласць 1) смуглость; 2) мглистость, туманность </p> <p>асмуглы 1) смуглый; 2) мглистый, туманный </p> <p>асмужыць 1) опалить, обветрить, сделать смуглым; 2) затянуть мглою </p> <p>аснач уст. бурлак; сплавщик </p> <p>асноватворны основополагающий </p> <p>асоба 1) личность; 2) лицо (человек вообще); 3) особа, персона </p> <p>асобнiк экземпляр </p> <p>асобны отдельный </p> <p>аспрэчыць оспорить </p> <p>астатнi остальной </p> <p>астача остаток </p> <p>астойлiвасць мар. остойчивость </p> <p>астудзiць 1) охладить, остудить; 2) перан. охладить, уменьшить силу чувства </p> <p>аступiць 1) паляўн. обложить; 2) окружить </p> <p>асучаснiць осовременить </p> <p>асцерагчы остеречь, предостеречь </p> <p>асцюк ость </p> <p>асцярога осторожность, предосторожность, опасение </p> <p>асыпак геал. усыпь </p> <p>асьмiна уст. осьмина, полчетверти (около 105 л) </p> <p>асэнсаванасць осмысленность </p> <p>асэнсаваць осмыслить </p> <p>асягнуць охватить, постичь, объять </p> <p>асяродак 1) сердцевина; 2) тэх. сердечник </p> <p>асяроддзе среда </p> <p>атачыць абл. окружить </p> <p>атаясамить гл. атоеснiць </p> <p>атаясненне (атаясамлiванне) отождествление </p> <p>атлумiць одурманить, одурить </p> <p>атлусцеласць ожирелость </p> <p>атлусцець ожиреть </p> <p>атоеснiць (атаясамiць) отождествить </p> <p>атожылак 1) бат. отросток, побег; 2) геал. отжилок; 3) перан. утпрыск </p> <p>атоса тяж (в повозке) </p> <p>атрапаць 1) вытрепать; 2) отряхнуть </p> <p>атрута отрава </p> <p>атрутны ядовитый, ядоносный; отравляющий </p> <p>атруцiць отравить </p> <p>атрымальнiк получатель </p> <p>атрымаць 1) получить; 2) извлечь, приобрести (пользу); 3) вынести, получить (впечатление); 4) одержать (победу) </p> <p>атрэсцi отряхнуть, отрясти </p> <p>атулiць 1) укрыть; окутать, укутать; 2) перан. окружить </p> <p>атухнуць притухнуть; угаснуть </p> <p>атынкаваць оштукатурить, выштукатурить </p> <p>атычкаваць обвешить (поставить вехи) </p> <p>аўсюк бат. овсюг </p> <p>аўсянiк 1) бат.шишечник; 2) заал. подёнка, однодневка, эфемерида </p> <p>аўтабудаванне автостроение </p> <p>аўтабудаўнiк автостроитель </p> <p>аўтавымяральны автоизмерительный </p> <p>аўтагаспадарка автохозяйство </p> <p>аўтагурток автокружок </p> <p>аўтакрама автолавка </p> <p>аўтамабiлебудаўнiк автомобилестроитель </p> <p>аўтамастэрня автомастерская </p> <p>аўтарухавiк автодвигатель </p> <p>ахаваць 1) охранить; 2) оберечь, оградить, защитить </p> <p>ахайнасць опрятность; чистоплотность </p> <p>ахайны опрятный; чистоплотный </p> <p>ахаладжальнiк тэх. охладитель </p> <p>ахапак охапка </p> <p>ахапiць 1) обхватить, охватить; 2) перан. постичь, объять </p> <p>ахаяць очистить (от грязи) </p> <p>ахвота охота, желание </p> <p>ахвотна охотно, с готовностью </p> <p>ахвотнiк охотник, любитель </p> <p>ахвяра жертва </p> <p>ахвяраваць пожертвовать, принести в жертву </p> <p>ахвярадаўца жертвователь </p> <p>ахвярнiк жертвенник </p> <p>ахiнуць 1) укрыть, укутать; 2) окутать, обволочь; 3) окружить </p> <p>ахмiстрыня уст. домоправительница, экономка </p> <p>ахова охрана; охранение </p> <p>ахоп охват </p> <p>ахоўнiк 1) охранник; 2) хранитель </p> <p>ахоўны 1) охранный; 2) защитный </p> <p>ахрап'е збор. отходы ботвы; кочерыжки </p> <p>ахрысцiць окрестить </p> <p>ахутаць окутать </p> <p>ацверазець отрезветь </p> <p>ацерабiць очистить, обрубить, обрезать </p> <p>ацерушыцца осыпаться </p> <p>ацерушыць 1) отряхнуть; 2) обсыпать </p> <p>ацеслiвы сырой, недопеченный (о хлебе) </p> <p>ацiхнуць стать тише, утихнуть, уняться </p> <p>ацiшэць утизнуть (немного), притихнуть </p> <p>ацяплiць 1) отопить, обогреть; 2) отеплить, утеплить </p> <p>ацяпляльнiк спец. отеплитель </p> <p>ацяпляльны 1) отопительный; 2) отеплительный </p> <p>ачапiць оцепить </p> <p>ачарнiць 1) окрасить в чёрный цвет; 2) перан. очернить, оклеветать </p> <p>ачахнуць 1) охладиться, остыть; 2) увлечься, остыть (о чувстве); 3) ослабеть, ослабнуть (о пламени) </p> <p>ачмуцiць одурачить </p> <p>ачужэць стать чужим </p> <p>ачуняць выздороветь, поправиться </p> <p>ачуцца прийти в себя, очнуться </p> <p>ачэп верхнее бревно в стене постройки </p> <p>ашалелы 1) взбесившийся; 2) бешеный, исступлённый; 3) оголтелый </p> <p>ашалеть 1) взбеситься; 2) прийти в бешенство, обезуметь; 3) осатанеть </p> <p>ашалёўка обшивка, подшивка (стен, потолка) </p> <p>ашаляваць обшить, подшить (досками) </p> <p>ашатраваць обшастать, обрушить </p> <p>ашклiць застеклить, остеклить </p> <p>ашклянець остекленеть </p> <p>ашуканец обманщик, мошенник </p> <p>ашуканства обман, мошенничество, надувательство </p> <p>ашукаць обмануть, надуть, провести </p> <p>ашчадлiвасць бережливость </p> <p>ашчаднасць бережливость, расчётливость </p> <p>ашчадны 1) бережливый, расчётливый; 2) сберегательный </p> <p>ашчаперыць разм. крепко обхватить, обнять </p> <p>ашчэр оскал </p> <p>ашчэрыцца 1) оскалиться, ощериться; 2) осклабиться </p> <p>ашытак бiял. ручейник </p> <p>ашэстак абл. перекладина </p> <p>аэраздымак аэроснимок </p> <p>аэраздымка аэросъёмка </p> <p>аякасцiць фiлас. окачествить </p><p>Б </p><p>бабiна бобок </p> <p>бабiнец рэл. притвор </p> <p>бабка1 бат. подорожник </p> <p>бабка2 подберёзовик (гриб) </p> <p>бабовiшча место, где рос боб </p> <p>бабок бат. трифоль </p> <p>бабравiна гнездо бобра </p> <p>бабровiна мясо бобра </p> <p>баброўнiк гiст. бобровник </p> <p>баваўнаводства хлопководство </p> <p>баваўняны 1) хлопковый; 2) хлопчатобумажный </p> <p>бавiцца 1) задерживаться; 2) забавляться, развлекаться </p> <p>бавоўна хлопок </p> <p>бавоўнiк хлопчатник </p> <p>багаборнiцтва рэл. богоборчество </p> <p>багавiнне збор. водоросли </p> <p>багаткi бат. молочай </p> <p>багатыр богач, богатей </p> <p>багацце 1) богатство; 2) обилие, изобилие; 3) полнота, изббыток (о чувствах) </p> <p>багна топь, трясина, болото </p> <p>багнiстасць болотистость </p> <p>багнiсты болотистый </p> <p>багнiшча болото, трясина </p> <p>багноўка бат. вороника </p> <p>багра багрец </p> <p>багун бат. багульник </p> <p>бадай 1) пожалуй; 2) почти </p> <p>бадзёрасць бодрость </p> <p>бадзёры бодрый </p> <p>бадзяжнiцтва бодяжничество </p> <p>бадзяжны бродяжный; скитальческий </p> <p>бадзяцца бродить, бродяжничать, скитаться </p> <p>бадыль стебель; былинка </p> <p>баечнiк 1) баснописец; 2) сказочник </p> <p>байда абл. рыбачья лодка </p> <p>байка 1) лiт. басня; 2) перан.небылица, побасёнка </p> <p>байкапiсец баснописец </p> <p>байкар рассказчик, выдумщик </p> <p>бакавiна 1) обочина; сторона; 2) бок (туши) </p> <p>бакавiца боковая сторона предмета </p> <p>бакас заал. бекас </p> <p>бакоўка разм. боковая комната </p> <p>балагол уст. ломовой извозчик </p> <p>балацянiк заал.прудовик </p> <p>балачкi россказни </p> <p>балбатаць 1) болтать, тараторить; 2) говорить глупости </p> <p>балбатлiвасць болтливость </p> <p>балесны абл. болезненный </p> <p>балея лохань </p> <p>баль 1) бал; 2) пир, пиршество </p> <p>баляваць пировать, пиршествовать </p> <p>баляса архiт. балясина </p> <p>балясы изгородь из балясин </p> <p>бамбасховiшча бомоубежище </p> <p>бамбiза разм. верзила, дылда </p> <p>банкаваць метать банк </p> <p>банкрут банкрот </p> <p>баравiк белый гриб; боровик </p> <p>баразна борозда </p> <p>барацьба борьба </p> <p>барацьбiт борец; поборник </p> <p>барва багрец, багрянец </p> <p>барвавець багроветь, багрянеть </p> <p>барвенак бат. барвинок </p> <p>барвовасць багровость, багряность </p> <p>барвовы багровый, багряный </p> <p>барзджэй быстрее, побыстрее </p> <p>барлiна уст. барка </p> <p>бародаўка бородавка </p> <p>баршчэўнiк бат. борщевик </p> <p>басанож босиком </p> <p>басцi бодать </p> <p>басяцтва босячество </p> <p>батлейка тэатр. вертеп </p> <p>баханка буханка, каравай </p> <p>бахур абл. бутуз </p> <p>бацвiнне 1) ботва; 2) борщ, свекольник </p> <p>бацька отец </p> <p>бацьказабойца отцеубийца </p> <p>бацькаўшчына 1) отечество, отчизна; 2) родина; 3) отцовское наследство </p> <p>бацькоўства отцовство </p> <p>бацян абл. бист </p> <p>бачнасць 1) видимость; 2) зримость; 3) фiлас. кажимость </p> <p>бачыць 1) видеть; толькi яго i бачылi и был таков; бачыць вока, ды дастаць далёка видит око, да зубб неймёт; 2) усматривать </p> <p>баяздольнасць боеспособность </p> <p>баязлiвец трус </p> <p>бегчы бежать; нестись, мчаться </p> <p>бедаваць горевать, скорбить; сетовать, сожалеть </p> <p>бедната 1) бедность; скудость; 2) беднота; бедняки </p> <p>бедства бедствие </p> <p>безабароннасць беззащитность </p> <p>безаблiчнасць безличность, безличие </p> <p>безадказнасць 1) безответственность; 2) безответность </p> <p>безадкладнасць неотложность, безотлагательность </p> <p>безадмоўны беспрекословный </p> <p>безадносны безотносительный </p> <p>безасабовы лiнгв. базличный </p> <p>безасцюковы безостый </p> <p>безбярэжжа безбрежие </p> <p>безвынiковасць безрезультатность </p> <p>безвынiковы безрезультатный </p> <p>безгалосы 1) безголосый; 2) безгласный </p> <p>безгаспадбрлiвасць бесхозяйственность </p> <p>безгаспадарлiвы бесхозяйственный </p> <p>безграшовы безденежный </p> <p>безгрунтоўны беспочвенный </p> <p>безгустоўнасць безвкусие, безвкусица </p> <p>бездаглядны беспризорный </p> <p>бездакорны 1) безукоризненный, безупречный; 2) беспорочный </p> <p>бездань (бяздонне) бездна, пропасть </p> <p>бездапаможны 1) беспомощный; 2) жалкий </p> <p>бездараж 1) бездорожье; 2) распутица </p> <p>безжурботны беспечальный, неунывающий </p> <p>безжыццёвы 1) мёртвый; безжизненный; 2) вялый </p> <p>беззабаронны невозбранный, беззапретный </p> <p>беззаганны 1) безукоризненный, безупречный; 2) беспрочный </p> <p>беззапаветны беззаветный </p> <p>беззваротны безвозвратный, невозвратный </p> <p>беззмястоўнасць бессодержательность </p> <p>безлiч неисчислимое множество, уйма </p> <p>безмаёмасны безимущественный </p> <p>безнаглядны безнадзорный </p> <p>безнадзпейнасць безнадёжность </p> <p>безназоўны безымянный, безымённый </p> <p>безнасенны бат. бессемянный </p> <p>безнаяўны фiн. безналичный </p> <p>безрабоцце безделье </p> <p>безразважны безрассудный </p> <p>безуважны безучастный, равнодушный </p> <p>безуладдзе безвластие </p> <p>безумоўны 1) безусловный; 2) несомненный </p> <p>безупыннасць беспрерывность, непрерывность </p> <p>безупынны 1) безостановочный; 2) беспрерывный, непрерывный; 3) беспрестанный, неустанный </p> <p>беладзюбы белоносый (о птице) </p> <p>бела-ружовы бело-розовый </p> <p>беларусазнаўства белорусоведение </p> <p>беларускамоўны белорусскоязычный </p> <p>беласць белизна </p> <p>белатвары белолицый </p> <p>белашвачка белошвейка </p> <p>бензапомпа бензонасос </p> <p>бензасховiшча бензохранилище </p> <p>беражанка заал. стриж </p> <p>бервяно бревно </p> <p>бескаляровы бесцветный </p> <p>бескарысны бесполезный </p> <p>бескаштарысны фiн. бессметный </p> <p>бескватэрны бесквартирный </p> <p>бесклапотны беззаботный, бесхлопотный </p> <p>беспаветраны безвоздушный </p> <p>беспадманны безобманный </p> <p>беспадстаўны необоснованный, безосновательный, беспочвенный </p> <p>беспакаранасць безнаказанность </p> <p>беспамылковы безошибочный </p> <p>беспаспяховы безуспешный </p> <p>беспатольны одинокий; несчастный, убогий </p> <p>бесперапынны беспрерывный, непрерывный </p> <p>бесперашкодны беспрепятственный </p> <p>беспрасыпны непробудный, беспробудный </p> <p>беспрацоўе безработица </p> <p>беспрыбытковы бесприбыльный, неприбыльный </p> <p>беспрыпыначны безостановочный </p> <p>беспрытульны бесприютный, беспризорный </p> <p>беспялёсткавы безлепестковый </p> <p>беспярэчны беспрекословный; безоговорочный </p> <p>бессаромны бесстыдный, бессовестный </p> <p>бессвядомы бессознательный </p> <p>бессправаздачнасць безотчётность </p> <p>бесстароннi беспристрастный, нелицеприятный </p> <p>бессядзiбны безусадебный </p> <p>бестурботны беззаботный, беспечный </p> <p>бестэрмiновы бессрочный </p> <p>бiзун бич, арапник </p> <p>бiскуп епископ (католической церкви) </p> <p>бiтон бидон </p> <p>блазан 1) шут, клоун; 2) разм. мальчишка, молокосос </p> <p>блакiт голубизна, лазурь; синева </p> <p>блакiтны голубой, лазурный, небесный </p> <p>бледнатвары бледнолицый </p> <p>блёкат бат. белена </p> <p>блiзiр: для блiзiру для отвода глаз </p> <p>блiзняты близнецы </p> <p>блiскавiца молния; зарница; сполохи </p> <p>блiскаўка 1) блёстка; 2) абл. молния; зарница </p> <p>блiскацець сверкать, блестеть </p> <p>блiскаць блистать, сверкать </p> <p>блiскуча блестяще, с блеском; блистательно </p> <p>блудзiць блуждать, плутать </p> <p>блукаць 1) бродить; 2) блуждать, плутать; 3) скитаться, шататься </p> <p>блытана путано; сбивчиво </p> <p>блытанiна 1) путаница, неразбериха; 2) смешение </p> <p>блытаць 1) путать, спутывать; 2) смешивать, мешать; 3) впутывать </p> <p>блюзнер богохульник </p> <p>блюзнерства богохульство, святотатство, кощунство </p> <p>блюзнiць 1) богохульствовать, святотатствовать, кощунствовать; 2) бредить </p> <p>блюшчык бат. будра </p> <p>бляха 1) жесть; 2) бляха (металлическая пастинка); 3) кровельное железо; 4) противень </p> <p>бляхар жестянщик </p> <p>бляхарня жестяная мастерская </p> <p>бляшанка жестянка, жестяная коробка, банка </p> <p>богазневажальнiк богохульник </p> <p>богашукальнiк гiст. богоискатель </p> <p>боезабеспячэнне ваен. боепитание </p> <p>бойка1 маслобойка, пахталка </p> <p>бойка2 драка, свалка, потасовка </p> <p>бок 1) сторона; 2) бок </p> <p>болесуцiшальны болеутоляющий </p> <p>большасць большинство </p> <p>бома бубенчик </p> <p>борзды быстрый, проворный </p> <p>боскасць божественность </p> <p>боскi 1) божественный; 2) божий </p> <p>бот сапог; дурны, як бот глуп, как баран; два боты пара два сапога пара </p> <p>боцiкi бат. борец синий </p> <p>бравэрка армяк, зипун </p> <p>браднiк рыб. бредень </p> <p>бразгат звяканье, лязг </p> <p>бразгаць греметь, звякать, лязгать, брякать </p> <p>бразготка погремушка </p> <p>бразджаць дребезжать </p> <p>бракавать недоставать, не хватать </p> <p>бракароб бракодел </p> <p>брама ворота </p> <p>брамнiк уст. привратник </p> <p>бранзалет браслет </p> <p>браткi бат. 1) анютины глазки; 2) иван-да-марья; фиалки </p> <p>брахаць 1) лаять (о собаке); 2) перан. лгать, врать; брехать, клеветать; 3) перан. болтать, чесать языки; б. на лес бросать слова на ветер </p> <p>брахлiвы 1) разм.брехливый (о собаке); 2) перан. болтливый </p> <p>брахня 1) лай; 2) перан. ложь, враньё, враки, брехня; клевета </p> <p>бровар винокурня, винокуренный завод </p> <p>брокер брокер </p> <p>броснець плесневеть (о жидкостях) </p> <p>бросня плесень (на жидкостях) </p> <p>бруд 1) грязь; 2) нечистуты </p> <p>брудзiць 1) грязнить, пачкать, марать; 2) сорить </p> <p>брудны 1) грязный; неопрятный; 2) грязный, нечистый (о цвете); 3) перан. нечистоплотный </p> <p>бружмель бат. жимолость </p> <p>бруiсты струистый </p> <p>бруiцца струиться </p> <p>брук булыжная мостовая </p> <p>брукаваць мостить, вымащивать (улицу) </p> <p>брунэлька бат. черноголовка </p> <p>бруснiца брусника </p> <p>бручка брюква </p> <p>брыво бровь </p> <p>брыда дрянь, мразь </p> <p>брыдкаслоўе сквернословие </p> <p>брыдкасць 1) безобразность; уродливость; 2) сальность, мерзость </p> <p>брыдкi 1) некрасивый, безобразный, уродливый; 2) грязный, сальный, мерзкий; 3) дурной, скверный </p> <p>брыдота 1) гадость, мерзость; 2) скверность </p> <p>брыж оборка, подзор </p> <p>брызглiна бат. бересклет </p> <p>брыль 1) козырёк; 2) шляпа с полями </p> <p>брынкаць 1) дребезжать; 2) бренчать, тренькать </p> <p>брыняць набухать </p> <p>брыфiнг брифинг </p> <p>брэх лай </p> <p>бугай 1) бык; 2) выпь (птица) </p> <p>буда 1) крытая повозка; 2) верх, покрытие машины, повозки; 3) уст.буда (вид лесных промыслов) </p> <p>будаваць 1) строить, сооружать; 2) основывать, организовывать </p> <p>будаўнiк строитель </p> <p>будаўнiцтва строительство </p> <p>будзённы будничный </p> <p>будова 1) строение, построение; 2) здание </p> <p>будоўля стройка; строительство </p> <p>будпляцоўка стройплощадка </p> <p>будучыня будущность, будущее, грядущее </p> <p>будынак здание, строение, постройка, сооружение </p> <p>бужаваць мед. бужировать </p> <p>буза 1) подонки; отходы; 2) буза (напиток); 3) ил, сапропель </p> <p>бузаваць разм. трепать, не беречь; грязнить </p> <p>буймiна бат. сердечник </p> <p>буйны 1) крупный; 2) буйный (о растительности) </p> <p>булава 1) булава; палица; 2) перан. балда, чурбан </p> <p>булавешка 1) набалдашник; 2) перан. балда, оболдуй </p> <p>булдавешка 1) набалдашник; 2) утолщение </p> <p>булён 1) бульон; 2) картофельный суп </p> <p>бульба 1) картофель; 2) бульба (танец) </p> <p>бульбавод с.-г. картофелевод </p> <p>бульбянiк 1) картофельная ботва; 2) разм. любитель картошки </p> <p>бульбянiшча место, на котором рос картофель </p> <p>бурак 1) свёкла; чырвоны як б. красный как рак; 2) мн. борщ </p> <p>бурачнiк 1) свекольник, свекловичник; 2) с.-г.свекольщик </p> <p>бурачнiшча свекловище </p> <p>бурбалка 1) пузырь; 2) абл. водяная лилия; кувшинка </p> <p>буркаваць ворковать </p> <p>бурклiвы ворчливый, брюзгливый </p> <p>бурнос бурнус (плащ) </p> <p>бурчаць 1) рычать, ворчать; 2) разм. брюзжать </p> <p>бурчун ворчун, брюзга </p> <p>бурштын янтарь </p> <p>бусак багор </p> <p>бусачнiк багорщик </p> <p>бусел бист </p> <p>буслянка разм. гнездо биста </p> <p>бутля бутыль </p> <p>бутэлька бутылка </p> <p>бухматы пухлый; пышный, густой (о кроне дерева) </p> <p>буч рыб. верша </p> <p>бучны буйный, густой, пышный (о растениях) </p> <p>буякi бат. голубика </p> <p>буяны буйный, своенравный </p> <p>буяць 1) бурно расти; 2) расти в ботву </p> <p>быдла скот, скотина </p> <p>быльнiк (быльнёг) бат. чернобыль, чернобыльник </p> <p>быстрыня 1) быстрота; 2) стремнина; стрежень; 3) проворство </p> <p>бытапiсец лiт. бытописатель </p> <p>бэз сирень </p> <p>бэзавы сиреневый </p> <p>бэлька балка </p> <p>бэра бере (сорт груши) </p> <p>бэрсаць 1) путать; 2) небрежно обвязывать </p> <p>бэсцiць 1) поносить; 2) трепать, грязнить (платье) </p> <p>бядак разм. горемыка, бедняга </p> <p>бязважкасць фiз. невесомость </p> <p>бязвокi безглазый, кривой, одноглазый </p> <p>бязвыплатны безвозмездный </p> <p>бязглузды 1) глупый, бестолковый; 2) бессмысленный, безрассудный </p> <p>бязгрэшны 1) безгрешный; непорочный; 2) непогрешимый </p> <p>бязгучны беззвучный </p> <p>бяздзейнасць 1) бездействие; праздность; 2) бездеятельность </p> <p>бяздзейны 1) бездейственный, праздный; 2) бездеятельный </p> <p>бяздоглядны лишённый присмотра, ухода </p> <p>бяздожджыца бездождие </p> <p>бяздоказны бездоказательный </p> <p>бяздольны разм. 1) обездоленный, горемычный, бесталанный; 2) горемыка, обездоленный </p> <p>бяздонне гл. бездань </p> <p>бяззбройны безоружный </p> <p>бязладдзе (бязладзiца) разм. неурядица; беспорядок, неразбериха </p> <p>бязладны 1) беспорядочный; 2) бессвязный, путаный, сумбурный </p> <p>бязлесiца безлесье </p> <p>бязлiтасны безжалостный, беспощадный, немилосердный, жестокий </p> <p>бязмежны безграничный, беспредельный, бескрайний, необозримый </p> <p>бязмесячны безлунный </p> <p>бязмоўны 1) бессловесный; 2) кроткий, покорный, безответный; 3) перан. безмолвный; молчаливый </p> <p>бязмэтны бесцельный </p> <p>бязрэйкавы безрельсовый </p> <p>бялюк бат. венечик </p> <p>бялявы 1) белокурый; 2) белесоватый; белёсый; 3) белолицый, бледнолицый </p> <p>бянтэжыць смущать; обескураживать </p> <p>бярвенне збор. брёвна </p> <p>бярлог берлога; логово </p> <p>бярозавiк берёзовый сок </p> <p>бярэмя охапка </p> <p>бяскарнасць безнаказанность </p> <p>бясколерны бесцветный </p> <p>бясконны безлошадный </p> <p>бясконцы 1) бесконечный, нескончаемый; 2) безграничный, беспредельный, безмерный </p> <p>бяскрыўдны безобидный </p> <p>бяспальцы беспалый </p> <p>бяспека безопасность </p> <p>бяспечны безопасный </p> <p>бясплённы бесплодный </p> <p>бяспрыкладны беспримерный </p> <p>бясспрэчны 1) бесспорный, неоспоримый; 2) безусловный, несомненный, определённый </p> <p>бясстратны безубыточный </p> <p>бяссцёкавы бессточный </p> <p>бяссэнсавасць бессмысленность </p> <p>бяссэнсавы бессмысленный </p> <p>бясхiбны безошибочный; непогрешимый </p> <p>бясхмарны безоблачный </p> <p>бясчадны безугарный </p> <p>бясшкодны безвредный </p><p>В </p><p>вабiць 1) манить, привлекать; 2) перан. пленять, прельщать; 3) паляўн. вабить, приманивать </p> <p>вабны привлекательный, влекущий; манящий; призывный, зовущий </p> <p>вавёрка белка </p> <p>вага 1) вес; 2) мн. весы </p> <p>вагальны колебательный, колеблющийся </p> <p>вагаўшчык весовщик </p> <p>вагбць качать, покачивать, колебать </p> <p>вагонабудаванне вагоностроение </p> <p>вагонка шалёвка (доски) </p> <p>вадаёмiсты водоёмкий </p> <p>вадаёмiшча водовместилище </p> <p>вадаплаўны заал. водоплавающий, водоплавный </p> <p>вадапомпавы водонасосный </p> <p>вадаспад водопад </p> <p>вадасховiшча водохранилище </p> <p>вадасцёк водосток </p> <p>вадзiць разм. вредить; мешать </p> <p>вадзянiк фальк. водяной </p> <p>вадкасны жидкостный </p> <p>вадкасць жидкость </p> <p>вадкi жидкий </p> <p>вадохрышча крещение (церковный праздник) </p> <p>ваеннаабавязаны военнообязанный </p> <p>важак вожак, предводитель </p> <p>важданiна разм. возня, канитель </p> <p>важдацца возиться, канителиться </p> <p>важкi 1) тяжёлый, увесистый; 2) перан. веский, убедительный </p> <p>важыльны развесочный </p> <p>важыць 1) вешать, взвешивать; 2) весить (иметь какой-то вес) </p> <p>вазак возчик, возница, извозчик </p> <p>вазацкi извозчицкий, извозчичий </p> <p>вазнiца возница, кучер </p> <p>вазоўня навес, сарай (для телег) </p> <p>вакамер глазомер </p> <p>вакацыi уст. вакации, каникулы </p> <p>вакол вокруг, кругом; около </p> <p>вакольны 1) окружающий, окрестный; 2) окольный, кружный </p> <p>ваксаванне чистка (ваксой) </p> <p>валаводзiцца разм. волыниться, канитйлиться, чикаться </p> <p>валавока заал. крапивник </p> <p>валадар гл. уладар </p> <p>валадарны гл. уладарны </p> <p>валак разм. каток, валик (для белья) </p> <p>валасень заал. волосатик </p> <p>валасянка1 заал. славка, мухоловка </p> <p>валасянка2 бат. типчак </p> <p>валатоўка абл. курган </p> <p>валахаты абл. мохнатый; лохматый, косматый </p> <p>валацуга разм. 1) бродяга; 2) повеса </p> <p>валачы тащить, волочить </p> <p>валёнак валенок </p> <p>валiць валять (сукно, войлок) </p> <p>валлё зоб (у птиц) </p> <p>валоскi: в. арэх грецкий орех </p> <p>валошка бат. василёк </p> <p>валтузня разм. возня; барахтанье </p> <p>валюш (валюшня) валяльня; сукновальня </p> <p>валяр'ян бат. валерьяна </p> <p>валяць валить, опрокидывать </p> <p>вандраваць 1) путешествовать; странствовать; 2) кочевать; 3) скитаться, бродить </p> <p>вандроўка 1) странствование; 2) кочевание, кочёвка, кочевье </p> <p>вандроўны 1) странствующий, бродячий, кочующий; 2) передвижной </p> <p>ванiтаваць разм. 1) тошнить; 2) блевать </p> <p>вантрабянка колбаса из потрохов (печёнки, лёгкого) </p> <p>вантробы 1) анат. внутренности; 2) требуха; потроха </p> <p>вапельня 1) печь для выжигания извести; 2) абл. известковая копь </p> <p>вапна известь </p> <p>вапнаваць известковать </p> <p>вапнаўка бат. качим </p> <p>вапняк известняк </p> <p>вар кипяток; як варам аблiты словно ошпаренный </p> <p>варажыць 1) гадать, ворожить; 2) предрекать, предсказывать </p> <p>вараны вороной </p> <p>варатар спарт. вратарь </p> <p>варкатаць мурлыкать </p> <p>варожы 1) враждебный, неприязненный; 2) неприятельский, вражеский </p> <p>варочаць 1) возвращать; 2) восстанавливать </p> <p>варта 1) караул, охрана, стража; 2) пост </p> <p>вартаваць 1) охранять, караулить, сторожить; 2) подстерегать, стеречь </p> <p>вартавы 1) сторожевой; 2) часовой; страж </p> <p>вартасны эк. стоимостный </p> <p>вартасць 1) достоинство; цена; 2) эк. стоимость </p> <p>вартаўнiк сторож; караульщик; охранник </p> <p>варты достойный; стоящий, заслуживающий; адзiн аднаго в. два сапога пара; падноска не в. в подмётки не годится </p> <p>варухнуць шевельнуть, двинуть </p> <p>варушыць 1) шевелить, двигать; 2) перан. ворошить </p> <p>варштат 1) тэх. верстак; 2) став (ткацкий стан) </p> <p>варыўня абл. истопка (кладовая для хранения овощей) </p> <p>вар'яваць бесить </p> <p>вар'ят 1) сумасшедший, умалишённый; 2) безумец, безумный </p> <p>васпаваты рябой, конопатый </p> <p>васпан уст. сударь, государь </p> <p>вастрыня острота </p> <p>васьмак уст. четыре копейки </p> <p>васьмiразовы восьмикратный </p> <p>ватоўка разм. ватник, стёганка </p> <p>ваўкаваты разм. угрюмый, нелюдимый, неприветливый </p> <p>ваўкалак фальк. вурдалак, упырь; оборотень </p> <p>ваўнянка бат. волнушка </p> <p>ваўняны шерстяной </p> <p>вачнiца анат. глазница </p> <p>вашчанка бат. воскоцветник </p> <p>ваяўнiк уст. воитель </p> <p>ваяўнiчы 1) воинственный; 2) воинствующий </p> <p>ведаць 1) знать, иметь представление; 2) иметь сведения; 3) быть знакомым; 4) испытывать; 5) ведать (делами) </p> <p>веды знания; сведения </p> <p>вежа башня </p> <p>века крышка (сундука) </p> <p>векапомны незабываемый </p> <p>велiзарны огромный, громадный </p> <p>велiч 1) громада, громадина; махина; 2) величие </p> <p>велiчны величавый; величественный; царственный </p> <p>велiчэзны громадный, огромный, исполинский </p> <p>вельмi весьма, учень, слишком; чрезмерно </p> <p>венца ободок; венчик </p> <p>верагодны достоверный </p> <p>верадзiць 1) натруживать; 2) бередить </p> <p>верас бат. вереск </p> <p>верасень сентябрь </p> <p>вераск верещание </p> <p>верашчака жидкое мучное блюдо </p> <p>вербалоз бат. ивняк, чернотал </p> <p>вербнiца вербное воскресенье </p> <p>верхавiна верхушка, макушка </p> <p>верхаводка заал. уклейка </p> <p>верч абл. свиток (проволоки, верёвки) </p> <p>верш 1) стих; 2) стихотворение </p> <p>вершапiсанне стихотворство </p> <p>вершаскладанне стихосложение </p> <p>веславаць грести, загребать (вёслами) </p> <p>веснавей паэт. весенний ветер </p> <p>веснаход паэт. поступь весны </p> <p>веснiцы ворота (во двор или со двора в огород) </p> <p>веснiчкi воротца; калитка </p> <p>вестка известие; весть </p> <p>весялосць весёлость, веселье; ликование </p> <p>весялун разм. весельчак </p> <p>ветлiвасць (ветласць) любезность, вежливость, радушие </p> <p>ветлiвы любезный, вежливый, радушный </p> <p>ветравей паэт. ветер </p> <p>ветразь паэт. ветрило, парус </p> <p>ветралом збор. бурелом, валежник </p> <p>ветрарухавiк ветродвигатель </p> <p>ветрыць проветривать </p> <p>вехаць 1) мочалка; 2) клок (сена) </p> <p>вецце збор. ветви </p> <p>вечараваць разм. коротать время вечером </p> <p>вешчаваць 1) возвещать; 2) предсказывать, предрекать </p> <p>вёрткi изворотливый, юркий; ловкий </p> <p>вёска деревня </p> <p>вiдавочнасць очевидность, явность </p> <p>вiдавочны очевидный, явный; определённый </p> <p>вiдазменлiвы видоизменяемый </p> <p>вiдазмяняць видоизменять </p> <p>вiдарыс изображение </p> <p>вiднець 1) рассветать, светать; 2) быть видным, виднеться </p> <p>вiдовiшча зрелище </p> <p>вiдук бат. мак-самосейка </p> <p>вiдушчы зрячий </p> <p>вiдэлец вилка (столовая) </p> <p>вiж 1) гiст. судебный исполнитель; 2) перан. доносчик, шпион </p> <p>вiжаваць разм. следить, выслеживать </p> <p>вiлачнiк 1) черенок вил или ухвата; 2) угол у печки, где стоят ухваты </p> <p>вiльгаць влага </p> <p>вiльготнасць влажность </p> <p>вiльготны влажный </p> <p>вiльчак конёк (на крыше) </p> <p>вiнаваты виновный </p> <p>вiнавацiць обвинять, винить </p> <p>вiнда тэх. журавль </p> <p>вiншаваць поздравлять </p> <p>вiр водоворот, умут </p> <p>вiраваць (вiрыць) 1) крутить; 2) бурлить </p> <p>вiрлавокi пучеглазый, глазастый </p> <p>вiрлiвы бурливый </p> <p>вiрысты омутистый </p> <p>вiрыць гл. вiраваць </p> <p>вiсельня виселица </p> <p>вiск визг, верещание </p> <p>вiсклiвы (вiскатлiвы) визгливый </p> <p>вiскуцень абл. пронизывающий ветер </p> <p>вiсус разм. сорванец; лоботряс </p> <p>вiтальны приветственный </p> <p>вiтаць 1) приветствовать; 2) поздравлять </p> <p>вiтка привязь в виде жгута из прутьев </p> <p>вiтушка тэкст. мотушка </p> <p>вiхура вихрь, вьюга, буран </p> <p>вiцiна 1) прут, хворостина; 2) витина (судно) </p> <p>вiчанiшча поле, на котором росла вика </p> <p>вiшчаць визжать, взвизгивать </p> <p>вобмацкам ущупью, на ощупь </p> <p>вобцас абл. стремглав, опрометью </p> <p>вогнепаклонства огнепоклонничество, огнепоклонство </p> <p>вогнетрывалы огнеупорный </p> <p>вогнеўстойлiвы огнестойкий </p> <p>вогнiшча 1) костёр; 2) кострище, огнище (место, где был костёр) </p> <p>водападзел геагр. водораздел </p> <p>водапранiкальны водопроницаемый </p> <p>водар аромат </p> <p>водарасць бат. водоросль </p> <p>водаструменны тэх. водоструйный </p> <p>водатрывалы тэх. водоупорный </p> <p>водаўстойлiвы водоустойчивый </p> <p>водблiск утблеск </p> <p>водведы гл. адведзiны </p> <p>водгалас отголосок, отзвук </p> <p>водгук 1) утзвук, отклик; 2) перан. отголосок </p> <p>водгулле эхо, отзвук, отголосок </p> <p>воддаль поодаль </p> <p>водмель утмель </p> <p>вожаг черенок ухвата </p> <p>вожык ёж, ёжик </p> <p>вознiцтва извоз, извозный промысел </p> <p>вока глаз; кiнуць вокам взглянуть; спусцiць з вока потерять из виду; як вокам маргнуць в одно мгновение; нi да бока, нi да вока ни к селу ни к городу </p> <p>вокамгненны мгновенный; молниеносный </p> <p>вокладка обложка; обёртка </p> <p>воклiч возглас, восклицание </p> <p>волат исполин, великан, богатырь </p> <p>волкi разм. влажный, сырой </p> <p>вольны 1) свободный, вольный; 2) непринуждённый </p> <p>вольха ольха </p> <p>вонкавы наружный, внешний </p> <p>вопiс упись </p> <p>воплескi рукоплескания, аплодисменты </p> <p>вопратка одежда (верхняя) </p> <p>вораг враг, недруг; неприятель, противник </p> <p>ворлiкi бат. водосбор, голубки </p> <p>ворны пахотный, распашной </p> <p>ворчык 1) валёк; 2) пристяжка </p> <p>ворыва пахота, вспашка </p> <p>востракантовы острогранный </p> <p>вострыца бат. луговик; щучка </p> <p>воўна овечья шерсть </p> <p>воцат эксус </p> <p>вочап шест, к которому прикрепляется колодезное ведро </p> <p>вочапка разм. ручка (у ведра) </p> <p>вочка 1) глазок; 2) очко; 3) петля (в вязании); 4) ячейка (в сети) </p> <p>вочы глаза; быць на вачах быць на виду; губляць з вачэй терять из виду; пускаць пыл у вочы втирать очки </p> <p>вуда эдочка </p> <p>вудзiльна удилище </p> <p>вузкарадковы узкорядный </p> <p>вуркатаць рокотать </p> <p>вуркатлiвы раскатистый (гром) </p> <p>вусень гусеница </p> <p>вусны уста </p> <p>вусцейка эстьице </p> <p>вусцiлка стелька </p> <p>вусцiшны разм. жуткий, страшный </p> <p>вуха 1) тэх. проушина; 2) ручка (кувшина) </p> <p>вучань ученик </p> <p>вучнёўства 1) ученичество; 2) збор. ученики </p> <p>вушак косяк </p> <p>выараць выпахать </p> <p>выарфаваць вывеять (веялкой) </p> <p>выбавiць 1) выманить; 2) вытащить; 3) перан. выручить </p> <p>выбалбатаць выболтать </p> <p>выбаранаваць выборонить </p> <p>выбарчы избирательный </p> <p>выбаршчык избиратель </p> <p>выбачыць извинить </p> <p>выбегчы 1) выбежать; 2) убежать (о кипящей жидкости) </p> <p>выбiвачка 1) тэх. выколотка; 2) колотушка; выбивалка </p> <p>выбiральны избирательный </p> <p>выблiск вспышка, взблеск </p> <p>выблiснуць заблестеть, блеснуть; вспыхнуть </p> <p>выблытаць выпутать </p> <p>выбоiсты ухабистый </p> <p>выбраннiк избранник </p> <p>выбрукаваць вымостить (камнем), настлать </p> <p>выбрык разм. проделка, выходка, выпад </p> <p>выбудаваць выстроить, соорудить </p> <p>выбух взрыв </p> <p>выбухнуць 1) взорваться; 2) вырваться (наружу); 3) вспыхнуть, разразиться </p> <p>выбухны 1) взрывчатый; 2) лiнгв. взрывной </p> <p>выбуховы 1) ваен. взрывной; 2) взрывчатый </p> <p>выважыць 1) вывесить (определить вес); 2) выворотить (рычагом) </p> <p>вывалiць вывалять, свалять (сукно) </p> <p>вывандзiць выкоптить </p> <p>выварат 1) изнанка; 2) мед. выворот </p> <p>выварацень вывороченное дерево </p> <p>вывастрыць отточить, выточить, выострить </p> <p>вывiжаваць разм. выследить, высмотреть </p> <p>вывэнджваць выкапчивать </p> <p>вывяржэнне извержение </p> <p>выгаблеваць выстрогать </p> <p>выгадаваць вырастить; воспитать </p> <p>выгады блага, удобства </p> <p>выгалiць выбрить </p> <p>выгандлеваць выторговать; выручить (от торговли) </p> <p>выгар пал; прогар, прогарина (в лесу) </p> <p>выгарнуць выгрести </p> <p>выгартаваць тэх. выкалить </p> <p>выгiб изгиб, извив; излучина (реки) </p> <p>выгiнасты выгнутый, прогнутый </p> <p>выглушыць выловить, глуша подводными взрывами (рыбу) </p> <p>выгляд вид; внешность, наружность, облик </p> <p>выглядзець высмотреть, выглядеть </p> <p>выглянцаваць налощить; вылощить </p> <p>выгнаннiк изгнанник </p> <p>выгода 1) удобство; 2) приволье, раздолье </p> <p>выгодны 1) удобный; 2) привольный </p> <p>выгортваць выгребать </p> <p>выграбцi выгрести </p> <p>выгук возглас, восклицание, выкрик </p> <p>выгукнуць возгласить, воскликнуть, выкрикнуть </p> <p>выдавец издатель </p> <p>выдавйцтва издательство </p> <p>выдалiць удалить </p> <p>выданне издание </p> <p>выдасканаленасць изощрённость </p> <p>выдасканалiць изощрить </p> <p>выдатак издержка; затрата, расход </p> <p>выдаткаваць израсходовать; затратить </p> <p>выдатна 1) прекрасно, замечательно; 2) отлично </p> <p>выдатнiк отличник </p> <p>выдатны 1) видный, выдающийся, знаменитый; 2) прекрасный, замечательный; 3) достопримечательный; 4) отличный </p> <p>выдаць 1) выдать; 2) издать </p> <p>выдвары привереды, прихоти </p> <p>выдзеўбцi 1) выклевать; 2) выдолбить </p> <p>выдзiмаць выдувать </p> <p>выдзiраць 1) вытаскивать, выдёргивать; 2) вырывать, выдирать; 3) выцарапывать </p> <p>выдзьмуць (выдзьмухаць) выдуть </p> <p>выдлубаць абл. выковырять, выколупать </p> <p>выдма дюна </p> <p>выдрапаць выцарапать; нацарапать </p> <p>выдратаваць разм. вытоптать </p> <p>выдраць 1) вытащить, выдернуть; 2) вырвать, выдрать; 3) выцарапать </p> <p>выдрукаваць отпечатать </p> <p>выдужаць разм. выстоять, вытерпеть </p> <p>выдуманасць надуманность, мнимость </p> <p>выдушыць 1) выдавить; 2) подавить, передавить </p> <p>выдыгаць юлить, лебезить; угождать </p> <p>выжал паляўн. выжлец </p> <p>выжарына (выжара) 1) пал; прогар, прогарина; 2) окно (в болоте) </p> <p>выжлукцiць 1) спец. выбучить; 2) перан. выдуть, вылакать </p> <p>выжывальнасць выживаемость </p> <p>вызваленне 1) освобождение; 2) избавление </p> <p>вызваленчы освободительный </p> <p>вызвалiць 1) освободить; 2) избавить; 3) уволить </p> <p>вызначальнiк определитель </p> <p>вызначыць 1) определить; 2) обусловить; 3) обозначить; наметить </p> <p>вызубiць зазубрить, вызубрить (нож) </p> <p>выйсце выход </p> <p>выказаць 1) высказать, выразить, изложить; 2) открыть, обнаружить </p> <p>выказнiк 1) лiнгв. сказуемое; 2) выразитель </p> <p>выкаласаваць выколоситься </p> <p>выкалацiць обмолотить </p> <p>выкалупаць выковырять </p> <p>выканавец гл. выканаўца </p> <p>выканальнiцтва исполнительство </p> <p>выканаўца (выканавец) исполнитель </p> <p>выканаўчасць исполнительность </p> <p>выканаўчы исполнительный </p> <p>выканаць 1) исполнить; 2) выполнить; совершить; 3) выполнить, соблюсти </p> <p>выкапаць вырыть, выкопать; откопать </p> <p>выкапень геал. ископаемое </p> <p>выкапнёвы геал. ископаемый </p> <p>выкаранiць искоренить </p> <p>выкарыстаць использовать; употребить </p> <p>выкасаваць вычеркнуть, вымарать </p> <p>выкаўзаць разм. сделать скользким, раскатать </p> <p>выкачаць 1) выкатать; 2) вывалять, обвалять </p> <p>выкiд выброс, выброска </p> <p>выкiдальнiк выбрасыватель (в оружии) </p> <p>выкiдаць выбросать </p> <p>выкiнуць выбросить; в. конiка отколоть номер </p> <p>выкiраваць направить, вывести (на дорогу) </p> <p>выклад изложение </p> <p>выкладчык преподаватель </p> <p>выклапатаць выхлопотать, исходатайствовать </p> <p>выкласцi 1) выложить; 2) уложить; 3) перан. изложить </p> <p>выклiк вызов </p> <p>выклiкаць вызвать; спросить </p> <p>выклiкнуць воскликнуть </p> <p>выклiнаць проклинать </p> <p>выклiчнiк лiнгв. междометие </p> <p>выключальнiк эл. выключатель </p> <p>выключнасць исключительность </p> <p>выключны исключительный, редкостный </p> <p>выключыць 1) исключить; 2) выключить (приёмник) </p> <p>выключэнне 1) исключение; отчисление; 2) выключение </p> <p>выкпiць разм. высмеять </p> <p>выкрадальнiк похититель </p> <p>выкрадаць выкрадывать, похищать </p> <p>выкрасiць высечь (искру) </p> <p>выкрасцi выкрасть, похитить </p> <p>выкрут увёртка, уловка </p> <p>выкрутас разм. изворот, выверт; увёртка </p> <p>выкрутлiвы разм. изворотливый, увёртливый </p> <p>выкручасты извилистый </p> <p>выкрывальнiк разоблачитель </p> <p>выкрываць 1) разоблачать; 2) вскрывать, обнажать </p> <p>выкрыць 1) разоблачить, раскрыть; 2) вскрыть, обнажить (недостатки) </p> <p>выкрышыць выкрошить </p> <p>вылiвак живое яйцо </p> <p>вылiк вычет </p> <p>вылузаць вылущить, вышелушить </p> <p>вылузвацца 1) вылущиваться, вышелушиваться; 2) перан. вывёртываться, выпутываться </p> <p>вылупцаваць высечь, выпороть </p> <p>вылучыць 1) выделить, отделить; 2) выдвинуть; 3) выбрать, найти; 4) испустить, излучить </p> <p>вылучэнец выдвиженец </p> <p>вылюдак изверг, изувер </p> <p>вымавiць произнести; выговорить </p> <p>вымагальнiк вымогатель </p> <p>вымайстраваць смастерить </p> <p>вымалеваць 1) выписать (красками); 2) вырисовать; 3) выкрасить </p> <p>выманне выемка, извлечение </p> <p>вымаўленчы лiнгв. произносительный </p> <p>вымераць измерить </p> <p>вымеркаваць 1) выгадаць; 2) рассчитать </p> <p>вымерлы вымерший </p> <p>вымерны 1) измеримый; 2) измерительный </p> <p>вымова выговор, порицание </p> <p>вымусiць вынудить, принудить </p> <p>вымушанасць вынужденность, принуждённость </p> <p>вымяральнiк измеритель </p> <p>вымяральны измерительный </p> <p>вымярэнне измерение </p> <p>вынайсцi изобрести, открыть </p> <p>вынаходлiвы изобретательный, находчивый </p> <p>вынаходца (вынаходнiк) изобретатель </p> <p>вынiк 1) результат, итог; вывод; 2) следствие </p> <p>вынiкнуць возникнуть, появиться </p> <p>вынiшчыць истребить, искоренить, уничтожить </p> <p>выносiсты гонкий (о дереве) </p> <p>вынятка 1) выдержка, извлечение (из текста); 2) изъятие </p> <p>выняць вынуть; извлечь </p> <p>выпагадзiцца проясниться, распогодиться </p> <p>выпадак случай; повод </p> <p>выпадковасць случайность; нечаянность </p> <p>выпакутаваць выстрадать </p> <p>выпалiць 1) выжечь; 2) вытопить; 3) выжечь, обжечь </p> <p>выпампаваць выкачать </p> <p>выпаражнiць опорожнить, освободить </p> <p>выпаральнасць испаряемость </p> <p>выпасвiць 1) выпасти, откормить; 2) заработать пастьбуй </p> <p>выпатрабаваць истребовать, вытребовать </p> <p>выпаўзень выползок (червяк) </p> <p>выпацець пропотеть </p> <p>выпацкаць выпачкать, испачкать, измазать </p> <p>выперадзiць 1) опередить, обогнать; 2) предупредить </p> <p>выпетраць 1) высохнуть, иссохнуть; 2) перан. исхудать </p> <p>выпешчанасць выхоленность </p> <p>выпешчаны выпестованный, выхоленный </p> <p>выпiлаваць выпилить </p> <p>выпiнаць выпячивать </p> <p>выпiхаць выталкивать </p> <p>выплат рассрочка </p> <p>выплюхаць выплескать </p> <p>выплюхнуць выплеснуть </p> <p>выпнуць выпятить, выпучить </p> <p>выпрабаванне 1) испытание; 2) искушение, искус </p> <p>выпрабаваць испытать; испробовать </p> <p>выправа 1) отправление; 2) экспедиция, поход, прогулка; 3) выправка, осанка </p> <p>выправiць 1) отправить, проводить; 2) выслать </p> <p>выпрагчы выпрячь, распрячь </p> <p>выпраменiць излучить </p> <p>выпраменьванне излучение (тепловое, световое) </p> <p>выпрасаваць выгладить, отутюжить </p> <p>выпрасоўка выглаживание </p> <p>выпрастаць 1) выпрямить, опрямить; 2) расправить, распрямить (крылья) </p> <p>выпрацаваць выработать </p> <p>выпрацоўка выработка </p> <p>выпуклiць выпятить </p> <p>выпусташыць 1) опустошить; 2) выхолостить </p> <p>выпхнуць вытолкнуть </p> <p>выпылiць выколотить, выбить (ковёр) </p> <p>выпырскаць выбрызгать </p> <p>выпырхнуць выпорхнуть </p> <p>выпярэджваць 1) опережать, обгонять; 2) предупреждать </p> <p>выраб 1) выработка, изготовление; 2) тэх. выделка, дубление </p> <p>вырабiць 1) произвести, изготовить; 2) тэх. выделать, выдубить; 3) выработать; 4) обработать, возделать; 5) смастерить; отделать </p> <p>выраджальнасць вырождаемость </p> <p>выраджэнец вырожденец </p> <p>выраз выражение </p> <p>выразны 1) ясный, отчётливый, чёткий; 2) выразительный, внятный </p> <p>вырай 1) тёплые страны, куда летят зимовать перелётные птицы; 2) стая перелётных птиц </p> <p>выранiць уронить </p> <p>выратавальнiк спаситель; избавитель </p> <p>выратаваць спасти; избавить </p> <p>вырахаваць рассчитать; вычислить </p> <p>вырачыся отречься </p> <p>вырашальны 1) разрешимый; 2) решающий </p> <p>вырашыць 1) решить; 2) разрешить; рассудить </p> <p>выродлiвы уродливый </p> <p>высадак саженец </p> <p>высакамоўны высокопарный </p> <p>высакародны благородный </p> <p>высакаякасны высококачественный </p> <p>высакосны високосный (год) </p> <p>высачыць выследить </p> <p>высвенцiць рэл. освятить </p> <p>высветлiць выяснить </p> <p>высвiдраваць высверлить; выбуравить </p> <p>высечка 1) вырубка; 2) вырезка, высечка </p> <p>высечы 1) вырубить; 2) вырезать, высечь </p> <p>высiлак разм. усилие, напряжение </p> <p>высiлiцца 1) оскудеть, истощиться; 2) потерять крепость </p> <p>выскал оскал </p> <p>выскалiцца оскалить зубы, ощериться </p> <p>выскварыць 1) вытопить; 2) выжарить </p> <p>высклюдаваць цясл. отделать тесаком </p> <p>выскрабцi 1) выскоблить; 2) выскрести </p> <p>выскубнуць выщипнуть; выдернуть </p> <p>выскубцi выщипать; выдергать </p> <p>выслабанiць высвободить </p> <p>выславiць прославить, восславить </p> <p>выслiзгаць сделать скользким </p> <p>выслiзнуць выскользнуть; ускользнуть </p> <p>выслоўе изречение </p> <p>выслухаць выслушать; прослушать </p> <p>высмаглы высохший; иссохший </p> <p>высмагнуць высохнуть; иссохнуть </p> <p>высмажыць выжарить, прожарить </p> <p>высмактаць высосать </p> <p>высмалiць разм. выжечь </p> <p>высмеяць высмеять; вышутить </p> <p>высмыкаць абл. выдергать </p> <p>выснова вывод </p> <p>высокакаштоўны высокоценный </p> <p>высокаквалiфiкаваны высококвалифицированный </p> <p>высокамаральны высоконравственный </p> <p>высокапаважаны высокоуважаемый </p> <p>высокапрадуктыўны высокопродуктивный </p> <p>высокапрадукцыйны высокопроизводительный </p> <p>высокапрыбытковы высокоприбыльный, высокодоходный </p> <p>высокасцябловы высокостебельный </p> <p>высокаталенавiты высокоталантливый </p> <p>высокатрывалы высокопрочный </p> <p>высокачуллiвы высокочувствительный </p> <p>высокашаноўны высокочтимый; высокоуважаемый </p> <p>высоўваць 1) выдвигать; 2) высовывать, выставлять </p> <p>высоўны выдвижной </p> <p>высочваць выслеживать </p> <p>выспа небольшой остров (чаще всего песчаный) </p> <p>выспелiць дать созреть </p> <p>выспелы созревший </p> <p>выспець вызреть, созреть </p> <p>выстава (выстаўка) выставка </p> <p>выстарацца добыть </p> <p>выстаўка гл. выстава </p> <p>выстаўны 1) выставной; 2) выдвижной </p> <p>выстрыгчы выстричь </p> <p>выступ 1) выступ; 2) выступление </p> <p>высунуць 1) выдвинуть; 2) выставить </p> <p>высцебаць выстегать, высечь </p> <p>вытанчаны 1) истончённый; 2) утончённый, изысканный (вкус) </p> <p>вытанчыць истончить </p> <p>вытарашчыць выпучить, выпялить </p> <p>вытаркаць (вытыркаць) выступать, выдаваться, выпирать </p> <p>вытаць вытаять </p> <p>вытворны лiнгв., мат. производный </p> <p>вытворца эк. производитель </p> <p>вытворчасць производство </p> <p>вытворчы производственный </p> <p>выткнуцца вылезть, показаться; высунуться </p> <p>вытлумачыць объяснить, истолковать </p> <p>вытруцiць вытравить; выморить </p> <p>вытрушчыць выкрошить, выломать </p> <p>вытрываць 1) вытерпеть, выдержать; 2) стерпеть, сдержаться </p> <p>вытрыманасць выдержанность </p> <p>вытрыманы выдержанный </p> <p>вытрымаць 1) выдержать; 2) устоять; 3) вытерпеть, стерпеть </p> <p>вытрымка 1) выдержка, самообладание; 2) выдержка, извлечение (цитата) </p> <p>вытупiць иступить </p> <p>вытынкаваць выштукатурить, отштукатурить </p> <p>вытыркаць гл. вытаркаць </p> <p>вытычкаваць геад. вывешить </p> <p>выфарбаваць выкрасить </p> <p>выфранцiць разодеть </p> <p>выхавальнiк воспитатель </p> <p>выхаванец воспитанник </p> <p>выхаванне воспитание </p> <p>выхаваць воспитать </p> <p>выхадка выходка, проделка </p> <p>выхайваць очищать, вычищать </p> <p>выхаладзiць выстудить </p> <p>выхапiць выхватить </p> <p>выхаяць 1) выходить; 2) очистить, вычистить </p> <p>выхвальства хвастливость, бахвальство </p> <p>выхваляцца хвастаться, бахвалиться </p> <p>выхлебтаць вылакать </p> <p>выцверазiць 1) вытрезвить; 2) перан. отрезвить </p> <p>выцвiлы выцветший </p> <p>выцеплiць вытопить, истопить </p> <p>выцерабiць 1) вырубить; 2) с.-г. вытеребить (коноплю) </p> <p>выцерушыць (выцерусiць) вытрясти, вытрусить </p> <p>выцерцi вытереть </p> <p>выцiнанкi абл. рисунки, узоры, вырезанные из бумаги </p> <p>выцiнаць вырезать, вырезывать </p> <p>выцiснуць 1) выжать; выдавить; 2) вытеснить; 3) вытиснуть </p> <p>выцкаваць паляўн. вытравить </p> <p>выцурацца отречься </p> <p>выцягнуць 1) выдернуть; 2) выдвинуть, вытащить; 3) вынуть, извлечь </p> <p>выцяць ударить </p> <p>вычакаць выждать </p> <p>вычварны вычурный, причудливый, затейливый </p> <p>вышараваць выскрести; вытереть </p> <p>вышкi чердак; сеновал (над хлевом) </p> <p>вышмальцаваць замусолить; засалить; замаслить </p> <p>вышмараваць натереть; намазать, смазать </p> <p>вышмаргаць 1) выдергать, повыдергать; 2) истрепать </p> <p>вышмаргнуць выдернуть </p> <p>вышпарыць выбросить; вычеркнуть </p> <p>выштабнаваць выстрочить, прошить </p> <p>выштукаваць 1) выдумать, изобрести; 2) выгадать, выкроить </p> <p>выштурхаць вытолкать </p> <p>вышук юр. розыск </p> <p>вышукаць выискать </p> <p>вышукны сыскной </p> <p>вышуковы юр. розыскной </p> <p>вышчар оскал </p> <p>вышчарыць 1) оскалить, ощерить; 2) осклабить (рот) </p> <p>вышыванка разм. рубашка с вышивкой </p> <p>вышыннiк спец. высотник </p> <p>вышынны высотный </p> <p>вышыня высота; высь, вышина </p> <p>вышынямер геад. высотомер </p> <p>вышэйадзначаны вышеозначенный </p> <p>вышэйзгаданы вышеупомянутый </p> <p>вышэйпададзены вышеизложенный </p> <p>вышэйпамянёны вышеупомянутый </p> <p>вышэйпералiчаны вышеперечисленный </p> <p>выява изображение </p> <p>выявiць обнаружить, проявить; показать; выявить, вскрыть </p> <p>выяўленчы изобразительный </p> <p>вэксаль вексель </p> <p>вэксалядавец векселедатель </p> <p>вэлюм вуаль, фата </p> <p>вэнджанiна копчёности </p> <p>вэндзiць коптить </p> <p>вэрхал разм. кавардак </p> <p>вядзьмак колдун, кудесник </p> <p>вядзьмарства колдовство, чародейство </p> <p>вядзьмарыць колдовать, чародействовать </p> <p>вядома известно </p> <p>вядомасць известность </p> <p>вядомы известный; заведомый </p> <p>вязанка связка, вязанка (дров) </p> <p>вязень эзник </p> <p>вязьмо 1) перевясло; 2) переплетение; вязь </p> <p>вялiзны огромный, громадный; пространный </p> <p>вялiкасны величавый; величественный </p> <p>вялiкасць 1) величие; 2) величество (титул монарха) </p> <p>вялiкаўзроставы великовозрастной </p> <p>вялiкдзень рэл. пасха </p> <p>вялiкi большой; внушительный; объёмистый; з вялiкай ласкi по милости; з вялiкага грому малы дождж гора родила мышь </p> <p>вяндлiна (вянглiна) ветчина </p> <p>вяндлярня (вянглярня) спец. коптильня </p> <p>вянок 1) венок; 2) венец; 3) низка (грибов) </p> <p>вяпрук вепрь, кабан </p> <p>вярба ива, ветла, верба </p> <p>вярбняк ивняк, вербняк </p> <p>вяргiня бат. георгин, георгина </p> <p>вярзцi плести, нести, городить; в. лухту нести вздор, пороть чушь; в. глупства городить чепуху </p> <p>вяртаць возвращать; восстанавливать </p> <p>вярцець вращать </p> <p>вяршалiна верхушка дерева </p> <p>вяршнiк притолока, перекладина </p> <p>вяршок 1) верхушка, макушка; 2) мн. сливки </p> <p>вяршэнства главенство, верховенство </p> <p>вяршэнстваваць главенствовать, верховенствовать </p> <p>вярэнька абл. туесок </p> <p>вяселле 1) свадьба; пахмелле з чужога вяселля в чужом пиру похмелье; 2) свадебный поезд </p> <p>вясельнiк разм. участник свадебного обряда </p> <p>вясёлка радуга </p> <p>вясковец сельчанин </p> <p>вясковы 1) деревенский; 2) сельский </p> <p>вясляр гребец </p> <p>вястун вестник, посланец </p> <p>вятрак ветряная мельница </p> <p>вятроўнiк бат. таволга </p> <p>вятрыска резкий, холодный, колючий ветер </p> <p>вяхотка мочалка </p> <p>вячоркi посиделки </p> <p>вячысты вековечный </p> <p>вячэра эжин </p> <p>вячэраць эжинать </p> <p>вяшчальнiк уст. глашатай </p> <p>вяшчун предсказатель, прорицатель </p> <p>вяшчунства предсказание, пророчество </p><p>Г </p><p>габлёўка 1) строгание; 2) остроганный материал </p> <p>габлюшка стружка </p> <p>габляваць строгать </p> <p>гаваркi 1) разговорчивый, говорливый; словоохотливый, общительный; 2) речистый </p> <p>гаворка 1) разговор; 2) говор; 3) молва </p> <p>гавэнда абл. болтовня </p> <p>гавяда абл. скот </p> <p>гадавальнiк питомник </p> <p>гадаванец воспитанник, питомец </p> <p>гадаваць 1) растить; выращивать; выкармливать; 2) отращивать </p> <p>гадавiна годовщина </p> <p>гадзiна заал. гадюка </p> <p>гадзiна час; шэрая (шарая) г. сумерки; чорная (лiхая) г. чёрный день </p> <p>гадзiннiк часы </p> <p>гадзiншчык часовщик </p> <p>гадзiць1 угождать </p> <p>гадзiць2 нанимать (на работу) </p> <p>гадоўля выращивание, разведение (животных) </p> <p>гаенне заживление </p> <p>газа керосин </p> <p>газазабеспячэнне газоснабжение </p> <p>газападобны фiз. газообразный </p> <p>газасховiшча 1) газохранилище; 2) ваен. газоубежище </p> <p>газiфiкаваць газифицировать </p> <p>газоўка разм. коптилка </p> <p>гаiць залечивать, заживлять </p> <p>гай роща </p> <p>гайдаць качать; колыхать, покачивать, колебать </p> <p>гайнiк бат. дремлик </p> <p>гайня абл. стая (собак, волков) </p> <p>гайсаць гл. гойсаць </p> <p>гак 1) крюк; 2) шип (на подкове) </p> <p>галавень (галавач) заал. голавль </p> <p>галалёд гололедица </p> <p>галас абл. гам, галдёж </p> <p>галасiць причитать; голосить </p> <p>галець 1) нищать, разоряться; 2) бедствовать, нищенствовать </p> <p>галеча нищета, нужда </p> <p>галёкаць разм. кричать; аукать </p> <p>галёначны анат. берцовый </p> <p>галёнка голень </p> <p>галёш галуша, калоша </p> <p>галiзна нагота </p> <p>галiна 1) ветка, ветвь; 2) ветвь (линия родства) </p> <p>галiна утрасль, область </p> <p>галiнасты ветвистый </p> <p>галiцца бриться </p> <p>галiць брить </p> <p>галка шарик; шишка (на конце предмета) </p> <p>галлё збор. ветви; хворост </p> <p>галота 1) збор. голь, голытьба; 2) бедность, нищета </p> <p>галоўны главный </p> <p>галушкi галушки, клёцки </p> <p>галын хiм. квасцы </p> <p>гальштук галстук </p> <p>гамана шум, галдёж </p> <p>гаманiць 1) говорить, разговаривать; 2) галдеть, шуметь </p> <p>гамарня (гамэрня) 1) уст. кузница; 2) разм. многоголосый крик, бестолковый говор </p> <p>гаматны абл. плотный, грубый </p> <p>гамёлка (гамёлак) абл. кусок, ломоть </p> <p>гамзаты абл. гнусавый </p> <p>гамонка 1) разговор, говор; 2) галдёж, шум </p> <p>гамтаць абл. комкать </p> <p>гамэрня гл. гамарня </p> <p>ганак крыльцо </p> <p>ганарлiвец гордец; спесивец </p> <p>ганарлiвы 1) горделивый; 2) спесивый </p> <p>ганаровы почётный </p> <p>ганарысты заносчивый, спесивый, надменный </p> <p>ганарыцца 1) гордиться; 2) кичиться, заноситься </p> <p>гандаль торговля </p> <p>гандляваць торговать </p> <p>гандляр торговец </p> <p>ганебны позорный: бесславный, постыдный; бесчестный </p> <p>ганiць 1) порочить, охаивать; 2) осуждать, порицать </p> <p>ганок небольшой плот </p> <p>ганталь кровельный гвоздь </p> <p>ганчак паляўн. гончая (собака) </p> <p>ганьба 1) позор, бесчестье; 2) порок </p> <p>ганьбаваць 1) позорить, порочить; 2) порицать, осуждать </p> <p>ганьбiць срамить, бесчестить </p> <p>гаплiк гл. аплiк </p> <p>гаптачка гл. гафтачка </p> <p>гараваць бедствовать; терпеть нужду </p> <p>гарантаваць гарантировать </p> <p>гарачатрывалы тэх. жароупорный </p> <p>гарачка 1) жар; 2) перан. горячка </p> <p>гарачкавы горячечный, лихорадочный </p> <p>гарачкапанiжальны мед. жаропонижающий </p> <p>гарачлiвасць запальчивость </p> <p>гарачлiвы запальчивый </p> <p>гарачыня 1) жара, жар; зной; 2) перан. страстность; пылкость </p> <p>гарашыны (гарохавiнне) гороховая солома </p> <p>гарбаваты слегка горбатый; сутулый </p> <p>гарбар кожевник, кожевенник </p> <p>гарбарня кожевенный завод </p> <p>гарбата чай </p> <p>гарбуз тыква </p> <p>гарбузнiк тыквенная ботва </p> <p>гаркавiць 1) горчить; 2) картавить </p> <p>гаркавы 1) горьковатый; 2) картавый </p> <p>гарката горечь </p> <p>гарлач кувшин, горлач, кринка </p> <p>гарлачык 1) кувшинчик, криночка; 2) бат. водяная лилия; кувшинка </p> <p>гарлiвы уст. усердный, ревностный </p> <p>гарлянка 1) бат. живучка; 2) горлянка (болезнь) </p> <p>гармата орудие; пушка </p> <p>гарнуцца 1) ласкаться; льнуть; 2) перан. быть склонным </p> <p>гарнуць 1) выгребать; 2) грести, сгребать </p> <p>гаротны 1) горемычный; несчастный; 2) горестный, горький (о чувстве) </p> <p>гарохавiнне гл. гарашыны </p> <p>гарсаж корсаж </p> <p>гарсэт корсет </p> <p>гарт 1) закал, закалка; 2) палiгр. гарт </p> <p>гартаваць закаливать, закалять </p> <p>гартаць листать, перелистывать </p> <p>гартоўны крепкой закалки </p> <p>гаршчок горшок </p> <p>гарыца бат. мшанка </p> <p>гарышча абл. чердак </p> <p>гарэза озорник, шалун, проказник </p> <p>гарэзаваць (гарэзнiчаць) озорничать, шалить, проказничать </p> <p>гарэзлiвы (гарэзны) озорной, шаловливый, проказливый </p> <p>гарэлка водка </p> <p>гарэнiць горчить </p> <p>гаспадар 1) хозяин; 2) гiст. великий князь </p> <p>гаспадарка хозяйство </p> <p>гаспадарлiвы 1) хозяйский; 2) хозяйственный </p> <p>гаспадарыць хозяйствовать, хозяйничать </p> <p>гаспадыня хозяйка </p> <p>гаспода уст. двор </p> <p>гасцiнец1 подарок </p> <p>гасцiнец2 большак, тракт </p> <p>гасцiнны гостеприимный, хлебосольный, радушный </p> <p>гатаваць 1) заготавливать; 2) готовить, приготовлять </p> <p>гатоўка разм. наличные (деньги); чистоган </p> <p>гатунак сорт </p> <p>гафт вышивка, шитьё </p> <p>гафтаваць вышивать </p> <p>гафтачка (гаптачка) петля для крючка (в одежде) </p> <p>гаючы целебный, целительный </p> <p>гвалт 1) насилие; 2) крик, шум </p> <p>гвалтаваць насиловать; угнетать </p> <p>гвалтаўнiк насильник; угнетатель </p> <p>гвалтоўны 1) насильственный; 2) внезапный </p> <p>гвалцiць насиловать; растлевать </p> <p>гвозд деревянный или железный гвоздь; стержень </p> <p>гестка крав. кокетка </p> <p>гзымс карниз </p> <p>гiбельны гибельный, пагубный </p> <p>гiдкi абл. отвратительный, гадкий, мерзкий </p> <p>гiдлiвы абл. брезгливый </p> <p>гiз разм. 1) заал. слепень; 2) возбуждённое состояние, вызванное укусами слепней (о скоте) </p> <p>гiзаваць стремительно бежать, спасаясь от укусов слепней (о скоте) </p> <p>гiль заал. снегирь </p> <p>гiнуць 1) гибнуть, погибать; 2) дохнуть, падать (о животных); 3) перан. рушиться (о надеждах, планах) </p> <p>гiпергук фiз. гиперзвук </p> <p>гiрса бат. костёр </p> <p>гiсторыя история </p> <p>гiцаль 1) живодёр; 2) разм. озорник, сорванец </p> <p>гiчаны абл. ботва (у свёклы и брюквы) </p> <p>гладзiць 1) гладить; 2) утюжить </p> <p>гладкаскуры гладкокожий </p> <p>гладун бат. грыжник </p> <p>гладыш глиняный кувшин без ручки </p> <p>глеба почва </p> <p>глебазнаўца (глебазнавец) почвовед </p> <p>глебаўтварэнне почвообразование </p> <p>гледжанне: пункт гледжання точка зрения </p> <p>глей 1) ил; 2) вязкая глинистая почва </p> <p>глiнiшча глинистый карьер </p> <p>глiцэрына глицерин </p> <p>глог бат. боярышник </p> <p>глум разм. напрасная трата, порча </p> <p>глумiць разм. портить, зря тратить </p> <p>глупства ерунда, чепуха; вздор, чушь </p> <p>глухмень разм. глушь; захолустье </p> <p>глушак глухарь (глухой человек) </p> <p>глушэц заал. глухарь </p> <p>глыб глубь; глубина </p> <p>глыбакадумны глубокомысленный </p> <p>глыбець становиться более глубоким </p> <p>глыбiня глубина; глубь </p> <p>глыбокапаважаны глубокоуважаемый </p> <p>глынуць глотнуть; проглотить </p> <p>глюга разм. клюв хищной птицы </p> <p>глюгасты с большим клювом (о хищной птице) </p> <p>глядач зритель </p> <p>глядзець смотреть, глядеть; не г. нi бока, нi вока почём зря </p> <p>гляк глиняный горшок с выпуклыми боками и коротким узким горлом </p> <p>гмах большое высотное здание; громадина, махина </p> <p>гнаявiк заал. навозник </p> <p>гнездзiшча гнездовье </p> <p>гнiляк гнилушка </p> <p>гнуткi гибкий </p> <p>гняўлiвы разм. обидчивый; гневливый </p> <p>годзе 1) хватит, довольно; 2) кончено, полно, будет </p> <p>годнасць 1) достоинство; 2) годность, пригодность </p> <p>годны достойный </p> <p>гожы абл. красивый </p> <p>гойсаць (гайсаць) разм. рыскать; метаться, носиться </p> <p>голасна 1) вслух; 2) громогласно; во всеуслышание; 3) громко </p> <p>голасны громкий </p> <p>голасцябловы бат. голостебельный </p> <p>голены бритый </p> <p>гоман 1) говор, разговор; 2) перан. шум, гомон; гул </p> <p>гонар 1) честь; почёт; 2) чванство, гонор, спесь </p> <p>гонта гонт </p> <p>горан 1) тэх. горн; 2) перан. горнило </p> <p>горасць горечь </p> <p>горача 1) жарко, горячо, знойно; 2) страстно, пламенно </p> <p>горш хуже </p> <p>горшаць ухудшаться, становиться хуже </p> <p>грабар землекоп </p> <p>грабарства ремесло землекопа </p> <p>грабежнiк грабитель </p> <p>грабiльна черенок (грабель) </p> <p>грабняк збор. заросли граба </p> <p>грабянец 1) гребёнка, расчёска; 2) гребешок (у петуха) </p> <p>градабой градобитие </p> <p>грбзкi 1) грязный (о дороге); 2) топкий, вязкий (о болоте) </p> <p>грак заал. грач </p> <p>грамабой громовержец </p> <p>грамада 1) толпа, ватага; 2) общество </p> <p>грамадазнаўства обществоведение </p> <p>грамадзянiн гражданин </p> <p>грамадзянства гражданство </p> <p>грамадскасць общественность </p> <p>грамадства убщество </p> <p>грамнiцы рэл. сретение </p> <p>гранiчны предельный </p> <p>грачанiк 1) гречневый блин; 2) заал. кузька (жук) </p> <p>грачанiшча место, на котором росла гречиха </p> <p>грашовы денежный </p> <p>грашоўны денежный (о человеке) </p> <p>грозьба устрашение, угроза </p> <p>гронка гроздь, кисть </p> <p>гронкападобны кистевидный (о ягодах, цветах) </p> <p>гросмайстар шахм. гроссмейстер </p> <p>грош 1) грош, полкопейки; 2) гiст. денежка: уваткнуць свае тры грошы сунуть свой нос </p> <p>грошы деньги </p> <p>грубець плотнеть, толстеть </p> <p>грубiянства грубость, дерзость </p> <p>грубка голландская печка, голландка </p> <p>грубы плотный; толстый </p> <p>грувасткi громоздкий </p> <p>грувасцiць громоздить </p> <p>груган ворон </p> <p>груд 1) бугор, холм; 2) сухой луг, суходол </p> <p>груда глыба; кусок </p> <p>грудкаваты 1) бугорчатый, бугристый; 2) комковатый </p> <p>грузаёмiстасць тэх. грузовместимость </p> <p>грузд бат. груздь </p> <p>грузкi 1) вязкий (о почве); 2) топкий (о болоте) </p> <p>грук стук, грохот; нi стуку нi груку тихо, без шума </p> <p>грукат разм. стук; грохот </p> <p>грукатаць разм. стучать; грохотать, греметь </p> <p>грукатлiвы грохочущий </p> <p>грукаць разм. стучать, громыхать; хлопать, грохать </p> <p>грунтвага тэх. ватерпас, уровень </p> <p>грунтоўны обстоятельный; основательный </p> <p>групаваць группировать </p> <p>груца абл. перловая крупа; каша из такой крупы </p> <p>грымзолiць разм. небрежно писать, царапать </p> <p>грымотнiк бат. златоцвет </p> <p>грымотны громовой </p> <p>грымоты разм. раскаты грома; гроза </p> <p>грэбаваць брезгать, гнушаться; пренебрегать </p> <p>грэблiвы брезгливый; пренебрежительный </p> <p>грэбля гать, плотина </p> <p>грэбцi 1) грести; 2) разгребать, загребать; 3) перан. загребать (с жадностью захватывать) </p> <p>грэнка кул. гренок </p> <p>грэчка гречиха, гречка </p> <p>грэшнасць греховность </p> <p>губляць 1) терять, ронять; 2) тратить </p> <p>гугнявы гнусавый, гундосый </p> <p>гужавы (гужаваты) мочалистый, жилистый </p> <p>гуз 1) шишка, желвак; 2) нарост, шишка (на растении) </p> <p>гузаваты шишковатый </p> <p>гузiк пуговица </p> <p>гук звук </p> <p>гукааператар звукооператор </p> <p>гуказапiс звукозапись </p> <p>гукамер звукоизмеритель </p> <p>гукарад звукоряд </p> <p>гукаць 1) звать; окликать; 2) кричать; 3) аукать </p> <p>гулец разм. игрок </p> <p>гуллiвы игривый </p> <p>гульня игра </p> <p>гульнявы игровой </p> <p>гульнятэка игротека </p> <p>гультай лентяй, лодырь, бездельник </p> <p>гультаяваты ленивый, с ленцой </p> <p>гультаяваць лентяйничать, лодырничать; бездельничать </p> <p>гуля разм. шишка, желвак </p> <p>гуляць 1) гулять; вецер гуляе ў кiшэнi ветер свистит в кармане; 2) играть </p> <p>гума резина </p> <p>гумаваць прорезинивать </p> <p>гумар 1) юмор; 2) настроение </p> <p>гумарыст юморист </p> <p>гумарэска лiт. юмореска </p> <p>гумка резинка, ластик </p> <p>гумор настроение </p> <p>гунька попона; чепрак </p> <p>гурба сугроб </p> <p>гурт 1) гурьба, ватага, толпа; 2) ансамбль; 3) гурт, стадо </p> <p>гуртаваць 1) собирать, группировать; 2) сплачивать </p> <p>гуртавы 1) гуртовой; 2) убщий, совместный; артельный </p> <p>гурток кружок </p> <p>гурчаць урчать </p> <p>густ вкус </p> <p>густоўны со вкусом </p> <p>гусцi гудеть; жужжать </p> <p>гута гiст. стекольный завод </p> <p>гутарка 1) беседа; 2) разговор </p> <p>гутарковы разговорный </p> <p>гутарлiвы разговорчивый, говорливый </p> <p>гутарыць 1) беседовать; 2) разм. разговаривать </p> <p>гутнiк уст. стеклодел </p> <p>гучаць звучать </p> <p>гучны 1) звучный; 2) громкий </p> <p>гучок бат. отросток </p> <p>гушкалка разм. качели </p> <p>гушкаць качать </p> <p>гушчар чаща, чащоба </p> <p>гушчыня 1) густота; 2) гуща </p> <p>гыркаць 1) рычать (о собаке); 2) перан. рявкать; огрызаться (о человеке) </p> <p>гэбель рубанок </p> <p>гэтак так, этак, эдак </p> <p>гэтакi такой, этакий </p> <p>гэты этот </p><p>Д </p><p>даабсталяваць дооборудовать </p> <p>даараць допахать </p> <p>даарфаваць довеять (веялкой) </p> <p>даастатку разм. до конца, полностью </p> <p>даатрымаць дополучить </p> <p>дабаляваць допировать </p> <p>дабегчы добежать </p> <p>дабрабыт 1) благосостояние, благополучие; 2) благоустройство </p> <p>дабрадзей благодетель, благотворитель </p> <p>дабрадзейнасць добродетель </p> <p>дабрадзейны добродетельный </p> <p>дабранач разм. доброй ночи, спокойной ночи </p> <p>дабраполь бат. зеленчук </p> <p>дабратворны благотворный, благодетельный </p> <p>дабратлiвы добродушный, благодушный </p> <p>дабрачынец благодетель; благотворитель </p> <p>дабрачынны добродетельный; благотворительный </p> <p>дабраякасны доброкачественный </p> <p>даброты блага </p> <p>дабрукаваць домостить </p> <p>дабрыня разм. 1) доброта; 2) благодать </p> <p>дабудаваць 1) достроить; 2) пристроить </p> <p>дабудоўка достройка </p> <p>дабытак разм. пожитки, добро </p> <p>даважка довесок, привесок </p> <p>даважыць довесить; привесить </p> <p>давалачы дотащить </p> <p>давальны лiнгв. дательный (падеж) </p> <p>даведацца 1) узнать, разузнать; осведомиться; 2) навестить, посетить, проведать </p> <p>даведачны справочный </p> <p>даведка справка </p> <p>даведнiк справочник; путеводитель </p> <p>давеку до глубокой старости, до конца дней </p> <p>даверлiвы доверчивый </p> <p>даверанасць юр. доверительность </p> <p>давернiк юр. доверитель </p> <p>даверны юр. доверительный </p> <p>давеславаць догрести (на вёслах) </p> <p>давiдна разм. до рассвета </p> <p>даводзiць доказывать </p> <p>даволi 1) довольно; 2) достаточно, хватит </p> <p>даворваць допахивать </p> <p>давострываць дотачивать; дочинивать </p> <p>давыканаць довыполнить </p> <p>давэндзiць докоптить </p> <p>давячэраць разм. доужинать </p> <p>дагабляваць дострогать </p> <p>дагадаваць дорастить </p> <p>дагадзiць 1) угодить, услужить; 2) сделать по вкусу </p> <p>дагалiць добрить </p> <p>дагараваць кончить бедствовать </p> <p>дагарадзiць кончить огораживать </p> <p>дагартаваць тэх. докалить </p> <p>дагартоўка тэх. докалка </p> <p>дагары 1) навзничь; 2) кверху </p> <p>дагасаць 1) тухнуть, затухать; 2) перан. угасать </p> <p>дагаспадарыцца дохозяйничаться </p> <p>дагатаваць доварить; докипятить </p> <p>дагладзiць догладить; доутюжить </p> <p>дагледзець 1) досмотреть, доглядеть; 2) присмотреть, приглядеть </p> <p>дагляданне присмотр; уход </p> <p>даглядзець досмотреть </p> <p>даглядчык 1) тот, кто присматривает, ухаживает; 2) досмотрщик </p> <p>дагодлiвы угодливый </p> <p>дагрэбцi догрести (сено) </p> <p>дагуляць 1) догулять; 2) доиграть </p> <p>дагэтуль до сих пор </p> <p>дадатак 1) добавление; 2) приложение </p> <p>дадатковы 1) добавочный; 2) дополнительный </p> <p>дадатны положительный </p> <p>дадзець 1) досадить; 2) наскучить, надоесть </p> <p>дадзяўбцi 1) доклевать; 2) додолбить </p> <p>дадолу до земли; книзу; донизу </p> <p>дадому 1) домой; 2) на дом </p> <p>дадраць дорвать, дотрепать; дотереть </p> <p>дадрукаваць допечатать </p> <p>дадрукоўка допечатка </p> <p>дадурэцца разм. дошалиться, добаловаться </p> <p>дадыбаць доковылять, доплестись </p> <p>даездчык паляўн. доезжачий </p> <p>даёнка подойник </p> <p>дажартавацца дошутиться </p> <p>дажджоўнiк бат. бистник </p> <p>дажджышча ливень, проливной дождь </p> <p>дазвання совершенно, дочиста; дотла </p> <p>дазвол разрешение, позволение </p> <p>дазволiць разрешить, позволить; предоставить </p> <p>дазнаць узнать, изведать </p> <p>дазначыць дометить, закончить метку </p> <p>дазорац смотритель </p> <p>даймаць донимать, изводить, допекать </p> <p>дакалупаць доковырять </p> <p>дакапаць дорыть, докопать </p> <p>дакараць укорять, упрекать </p> <p>дакачаць докатать </p> <p>дакладны 1) точный; 2) доподлинный, достоверный; 3) чёткий; определённый; 4) обстоятельный, тщательный </p> <p>дакляраваць обещать </p> <p>дакопка докапывание </p> <p>дакопкi завершение копки картофеля </p> <p>дакор укор, упрёк </p> <p>дакорлiвы укоризненный </p> <p>дакорпацца 1) доковыряться; 2) перан. докопаться </p> <p>дакоскi окончание косьбы </p> <p>дакрануцца дотронуться, прикоснуться </p> <p>дакрасаваць доцвести (о хлебах) </p> <p>дакрочыць дошагать; дойти </p> <p>дакука 1) забота, печаль; 2) досада; 3) докука (назойливая просьба) </p> <p>дакуль докуда; до какого времени </p> <p>дакульгаць разм. доковылять </p> <p>дакурэць перестать дымить; дотлеть </p> <p>дакучаць 1) надоедать, докучать; 2) приедаться </p> <p>дакучлiвы надоедливый, назойливый; навязчивый </p> <p>даладзiць кончить чинить, кончить исправлять </p> <p>далакоп могильщик </p> <p>далей дальше, далее; в дальнейшем </p> <p>далеч даль </p> <p>далiкатны 1) вежливый, обходительный; 2) деликатный, мягкий; 3) щепетильный; 4) хрупкий, нежный; 5) изысканный (о вкусе) </p> <p>далiкацтва вежливость, деликатность, изысканность </p> <p>далiчыць досчитать </p> <p>далонь ладонь; пляскаць у далонi рукоплескать </p> <p>далоў долой </p> <p>далузаць долущить </p> <p>далупiць кончить обдирать (лупить) </p> <p>далучальны присоединительный </p> <p>далучыць 1) присоединить, присовокупить; 2) причислить; 3) приобщить </p> <p>дальнабачны дальновидный </p> <p>далягляд кругозор </p> <p>дамавiна гроб </p> <p>дамалёўка дорисовка; докраска </p> <p>дамалоткi окончание молотьбы </p> <p>дамаляваць дорисовать; докрасить </p> <p>дамарослы доморощенный </p> <p>дамацацца дощупаться </p> <p>дамешак примесь </p> <p>дамовiцца договориться; сговориться </p> <p>дамоў домой </p> <p>дамураваць окончить кладку </p> <p>данасць фiлас. данность </p> <p>данiна гiст., перан. дань </p> <p>дапалiць дотопить; дожечь </p> <p>дапалуднаваць кончить полдничать </p> <p>дапамагчы помочь </p> <p>дапамога 1) помощь, выручка; 2) пособие (денежное) </p> <p>дапаможнiк пособие (учебник) </p> <p>дапаможны вспомогательный; подсобный </p> <p>дапампаваць докачать (насосом) </p> <p>дапасаванне 1) согласование; 2) приспособление, применение; 3) лiнгв. согласование </p> <p>дапасаваць 1) согласовать; 2) приспособить, применить </p> <p>дапасвiць допасти </p> <p>дапасцi 1) дорваться; 2) домчаться, добежать </p> <p>дапiльнаваць подкараулить, подстеречь; уследить </p> <p>даплюхнуць доплеснуть </p> <p>дапрадкi окончание прядения </p> <p>дапражыць дожарить (бобы, семечки) </p> <p>дапрасаваць догладить (бельё) </p> <p>дапрацаваць доработать </p> <p>дапрацоўка доработка </p> <p>дапушчальны допустимый, приемлемый; терпимый </p> <p>дапытаць допросить, опросить </p> <p>дапытлiвасць пытливость, любознательность </p> <p>дапытлiвы пытливый, любознательный; испытующий </p> <p>дапячы 1) допечь, дожарить; 2) перан. донять, досадить </p> <p>дарабiць 1) доделать; 2) приделать; 3) доработать </p> <p>даравальна простительно, извинительно </p> <p>дараваць 1) простить, извинить; 2) даровать, пожаловать </p> <p>дарагатацца дохохотаться; досмеяться </p> <p>дарадзiць посоветовать </p> <p>дарадчык (дарадца) советчик </p> <p>дарамантаваць дочинить (окончить починку) </p> <p>дарашаваты чалый (о масти лошадей) </p> <p>дарма 1) напрасно, понапрасну, попусту, зря; 2) даром, бесплатно </p> <p>дармавы (дармовы) даровой, бесплатный </p> <p>даробка доработка, доделка </p> <p>дарослы взрослый </p> <p>дароўны дарственный </p> <p>дарубiць крав. закончить подрубку </p> <p>дарунак дар, подарок </p> <p>даручыць поручить, доверить </p> <p>даручэнец порученец </p> <p>даручэнне поручение </p> <p>дарэктар уст. домашний учитель </p> <p>дарэмны 1) напрасный, бесполезный; 2) даровой, бесплатный </p> <p>дарэчы уместно, кстати </p> <p>дарэшты вконец; вчистую </p> <p>дасачыць 1) уследить; 2) выследить </p> <p>дасведчаны 1) сведущий, знающий; осведомлённый; 2) опытный </p> <p>дасвiдраваць досверлить </p> <p>дасвяткаваць допраздновать </p> <p>дасеўкi окончание сева </p> <p>дасканалы 1) совершенный, непревзойдённый; 2) детальный, основательный; подробный </p> <p>даскварыць дожарить </p> <p>даскрэбцi доскоблить, доскрести; дочистить </p> <p>даскубцi додёргать; дощипать </p> <p>даследнiк упытник </p> <p>даследчы исследовательский </p> <p>даследчык исследователь </p> <p>дасмажыць дожарить </p> <p>дасмактаць дососать </p> <p>даснiць досмотреть сон </p> <p>даспагнаць довзыскать </p> <p>даспелы дозрелый; доспевший </p> <p>даспельваць доводить до зрелости (плоды) </p> <p>даспрачацца доспорить </p> <p>даспяваць допеть </p> <p>даспялiць довести до зрелости </p> <p>дастасаваць применить, приложить </p> <p>дастатковы достаточный </p> <p>дастача достаток, благосостояние </p> <p>даступiць дошагнуть </p> <p>дасужы разм. работящий; рачительный </p> <p>дасцiпны остроумный, находчивый; изобретательный </p> <p>дасягальны достижимый, досягаемый </p> <p>дасягненне достижение </p> <p>дасягнуць достичь, достигнуть </p> <p>дасяжнасць достижимость </p> <p>дасячы дорубить </p> <p>датаваць датировать </p> <p>датаўчы дотолочь, домять; доколотить </p> <p>даткнуцца 1) прикоснуться, притронуться; 2) перан. соприкоснуться </p> <p>датрываць дотерпеть </p> <p>датрымаць додержать </p> <p>датуль дотуда; до тех пор </p> <p>датыкальны осязательный </p> <p>датычнасць причастность, сопричастность </p> <p>датычны причастный, сопричастный </p> <p>датычыцца относиться; касаться </p> <p>датэрмiновы досрочный </p> <p>даўбешка 1) дубинка; 2) разм., перан. болван, чурбан </p> <p>даўгаваты длинноватый; продолговатый </p> <p>даўгавечны 1) долговечный; 2) долгожитель </p> <p>даўгакрысы долгополый, длиннополый </p> <p>даўгаствольны ваен. длинноствольный </p> <p>даўгатвары длиннолицый </p> <p>даўгачасны долговременный </p> <p>даўжыня 1) длина, протяжённость; 2) долгота; продолжительность </p> <p>даўжэзны длиннющий, предлинный; очень долгий </p> <p>даўжэць длиннеть, удлиняться </p> <p>даўзброiць довооружить </p> <p>даўкi терпкий, вяжущий, вязкий </p> <p>даўней в старину, встарь, в давнишние времена </p> <p>даўнейшы 1) давнишний, давний, стародавний; 2) более давний </p> <p>даўнiна старина </p> <p>дафарбаваць докрасить </p> <p>дафарбоўка докраска </p> <p>дафастрыгаваць крав. дометать </p> <p>дах крыша, кровля </p> <p>даходлiвы доходчивый </p> <p>дацерцi дотереть; домять (лён, пеньку) </p> <p>дацiснуць дожать </p> <p>дацягаць разм. дотаскать </p> <p>дачасны преждевременный </p> <p>дачуцца узнать, прослышать </p> <p>дачыненне отношение, касательство, причастность </p> <p>дачырвана докрасна </p> <p>дашлюбны добрачный </p> <p>дашрубаваць довинтить </p> <p>дашчэнту до основания, дотла; вдребезги </p> <p>дбайны заботливый; старательный, усердный </p> <p>дбаць заботиться; стараться, усердствовать </p> <p>дваiсты двойственный </p> <p>дваяборства спарт. двоеборье </p> <p>двоеўладдзе двоевластие </p> <p>двойчы дважды; двухкратно </p> <p>двудушны двуличный, двоедушный </p> <p>двукоссе лiнгв. кавычки </p> <p>двукроп'е лiнгв. двоеточие </p> <p>двурожнiк двойчатка (о вилах) </p> <p>двухаблiчны двуликий </p> <p>двухбаковы двухсторонний, двусторонний </p> <p>двухвежавы двубашенный </p> <p>двухвокi двуглазый </p> <p>двухгадзiнны двухчасовой </p> <p>двухгадовы двухгодичный, двухлетний; двухгодовалый </p> <p>двухгоддзе двухлетие </p> <p>двухкватэрны двухквартирный </p> <p>двухколерны двухцветный </p> <p>двухмоўе (двухмоўнасць) двуязычие </p> <p>двухпакаёвы двухкомнатный </p> <p>двухпальцы двупалый </p> <p>двухпластовы двухслойный </p> <p>двухпялёсткавы двухлепестковый </p> <p>двухрадковы 1) двухрядный; 2) двухстрочный </p> <p>двухрадкоўе лiт. двустишие </p> <p>двухразовы двухкратный </p> <p>двухсотгоддзе двухсотлетие </p> <p>двухстворкавы двустворчатый </p> <p>двухсхiльны двускатный </p> <p>двухсэнсавасць двусмысленность </p> <p>двухсэнсавы двусмысленный </p> <p>двухтыднёвы двухнедельный </p> <p>двухцалёвы двухдюймовый </p> <p>джала жало; остриё </p> <p>джалiць жалить </p> <p>джгаць кусать, жалить (о насекомых); жечь, стрекать (о крапиве) </p> <p>дзе где </p> <p>дзевяцiразовы девятикратный </p> <p>дзедзiч гiст. наследник дедовского имения </p> <p>дзеепрыметнiк лiнгв. причастие </p> <p>дзеепрыслоўе лiнгв. деепричастие </p> <p>дзежка квашня, дежа; кадка </p> <p>дзейнасць деятельность </p> <p>дзейнiк лiнгв. подлежащее </p> <p>дзейнiчаць действовать </p> <p>дзейснасць действенность </p> <p>дзейсны действенный </p> <p>дзель 1) мат. частное; 2) разм. часть, доля </p> <p>дзельнiк мат. делитель </p> <p>дзеля ради, для </p> <p>дзе-небудзь где-нибудь </p> <p>дзе-нiдзе кое-где; местами </p> <p>дзераза бат. плаун, ликоподий </p> <p>дзерцi драть; вялiкая лыжка рот дзярэ в зависти нет корысти </p> <p>дзесьцi где-то </p> <p>дзесяцiборства спарт. десятиборье </p> <p>дзесяцiгоддзе десятилетие </p> <p>дзесяцiгодка десятилетка </p> <p>дзесяцiразовы десятикратный </p> <p>дзеючы действующий </p> <p>дзея 1) действие, акт (в пьесе); 2) действие; деяние </p> <p>дзеяздольны юр. дееспособный </p> <p>дзеянне действие </p> <p>дзеяслоў лiнгв. глагол </p> <p>дзеяць разм. делать, совершать, творить </p> <p>дзеяч деятель </p> <p>дзённiк дневник </p> <p>дзiвак чудак; сумасброд </p> <p>дзiвакаваты чудаковатый </p> <p>дзiванна бат. коровяк </p> <p>дзiвасiл бат. девясил </p> <p>дзiвацтва чудачество, странность; сумасбродство, причуда </p> <p>дзiвачлiвы чудаковатый, стрбнный; сумасбродный </p> <p>дзiвiць удивлять, изумлять, поражать </p> <p>дзiвосны 1) чудесный; 2) дивный, изумительный; 3) мудрёный </p> <p>дзiвосы чудеса </p> <p>дзiда ваен., уст. пика, копьё </p> <p>дзiк заал. дикий кабан, вепрь </p> <p>дзiкун дикарь </p> <p>дзiрван непаханная земля, густо поросшая травой </p> <p>дзiрванець порастать травой </p> <p>дзiркаваты дырчатый </p> <p>дзiўны странный, удивительный; диковинный, мудрёный </p> <p>дзiчка дикое плодовое дерево (яблоня, груша и др.); плод такого дерева </p> <p>дзiчына дичь, дичина </p> <p>дзынкаць звякать, брякать, бренчать; жужжать (о насекомых) </p> <p>дзьмухавец бат. одуванчик </p> <p>дзьмуць дуть </p> <p>дзюба клюв (у птицы); устрый выступ </p> <p>дзюбаць клевать (о птицах); долбить </p> <p>дзявоцкi девичий, девический </p> <p>дзявоцтва девичество </p> <p>дзяга ремень (поясной) </p> <p>дзядзiнец паперть; огороженный двор </p> <p>дзядзька дядя </p> <p>дзядоўнiк бат. репей, репейник </p> <p>дзяды рэл. обряд поминания умерших; день этого поминания </p> <p>дзяжа квашня, дежа </p> <p>дзякаваць благодарить </p> <p>дзякуй благодарю, спасибо </p> <p>дзярачка бат. ясменник </p> <p>дзяржава государство </p> <p>дзяржанне (дзяржак, дзяржальна) черенок, рукоятка </p> <p>дзяржаўнасць государственность </p> <p>дзяркаты резкий; хриплый (о голосе) </p> <p>дзяркач веник из прутьев, голик </p> <p>дзяўбок клевок </p> <p>дзяўбцi 1) клевать (о птицах); 2) долбить </p> <p>дзяўчына девушка </p> <p>дзяўчынка девочка </p> <p>дзяцелiна кашка (дикий клевер) </p> <p>дзяцiнства детство </p> <p>дзяцюк молодуй парень </p> <p>днець светать, рассветать </p> <p>добраахвотнiк доброволец </p> <p>добраахвотны добровольный </p> <p>добразычлiвы благожелательный, благосклонный </p> <p>добрасумленны добросовестный </p> <p>добраўпарадкаваны благоустроенный </p> <p>добры хороший; добрый </p> <p>догляд уход; присмотр </p> <p>дойлiд зудчий </p> <p>дойлiдства зодчество </p> <p>доказ довод, доказательство; свидетельство </p> <p>доказнасць доказательность </p> <p>доказны 1) доказуемый; 2) юр. доказательный </p> <p>дол 1) низ, земля; 2) разм. могила </p> <p>дольнiк дольщик; издольщик </p> <p>домабудаўнiк домостроитель </p> <p>домакiраўнiк управдом </p> <p>домакiраўнiцтва домоуправление </p> <p>домаўладальнiк (домаўласнiк) домовладелец </p> <p>допiс корреспонденция, заметка </p> <p>допыт допрос, опрос </p> <p>досвета до рассвета </p> <p>досвiтак рассвет </p> <p>дослед упыт (исследовательский) </p> <p>досцiп 1) острота; 2) остроумие </p> <p>досыць достаточно, довольно </p> <p>дотык 1) прикосновение; 2) соприкосновение; 3) осязание </p> <p>доўгачаканы долгожданный </p> <p>доўгачаранковы бат. длинночеренковый </p> <p>доўгi 1) длинный; 2) долгий, длительный </p> <p>драбiны лестница (приставная) </p> <p>драбнаваты мелковатый </p> <p>драбнакветкавы мелкоцветный </p> <p>драбналессе мелколесье </p> <p>драбната збор. мелкота </p> <p>драбнатраўе збор. мелкотравье </p> <p>драбнiца мелочь, пустяк </p> <p>драбнiць измельчать, мельчить, дробить </p> <p>драбы 1) рёбра, кости; 2) остов, костяк, каркас </p> <p>драбяза збор. мелочь, мелкота, мелюзга </p> <p>дравянiсты деревянистый </p> <p>дранiк оладья из тёртого картофеля </p> <p>дранцвець деревенеть, неметь, затекать; цепенеть </p> <p>драпак1 с.-г. культиватор </p> <p>драпак2: даць драпака задать дёру </p> <p>драпаць царапаць </p> <p>драпачка царапка (инструмент) </p> <p>драпежнiк хищник </p> <p>драпежны хищный </p> <p>драпiна царапина </p> <p>драсён бат. горец </p> <p>дратаваць топтать (посевы) </p> <p>драўнiна древесина </p> <p>драўняны древесный </p> <p>драцяны проволочный </p> <p>драч заал. коростель, дергач </p> <p>драчка 1) царапка (плотничий инструмент); 2) абл. тёрка </p> <p>дробназярнiсты мелкозернистый </p> <p>дробнакалiберны мелкокалиберный </p> <p>дробналускаваты мелкочешуйчатый </p> <p>дробны 1) мелкий; 2) мелочный; 3) убористый (почерк) </p> <p>дробязны 1) пустяковый, пустячный; 2) мелочный </p> <p>дробязь пустяк, мелочь, безделица </p> <p>дрогаць трясти, сотрясать </p> <p>дрогкi тряский </p> <p>дрот проволока </p> <p>другагоднiк второгодник </p> <p>другарадны вторичный, второстепенный </p> <p>другасны вторичный </p> <p>другачарговы второочередной </p> <p>другi 1) второй; 2) другой, иной; 3) второстепенный </p> <p>дружка подруга невесты в свадебном обряде </p> <p>друз щебень, щебёнка </p> <p>друзачка маленький осколок; щепочка; разбiць на друзачкi разбить вдребезги </p> <p>друзлы дряблый; рыхлый </p> <p>друк1 печать; пресса </p> <p>друк2 разм. дубина </p> <p>друкаваць печатать </p> <p>друкар печатник </p> <p>друкарня типография </p> <p>друкарства книгопечатание </p> <p>дрывотнiк дровяной сарай </p> <p>дрыгатлiвы трепетный </p> <p>дрыгацець дрожать </p> <p>дрыгва трясина, топь </p> <p>дрыготка разм. дрожь </p> <p>дрыготкi дрожащий </p> <p>дрыжнiк бат. трясунка </p> <p>дрыжыкi 1) дрожь, трепет; 2) озноб </p> <p>дрэва дерево </p> <p>дрэваапрацоўка деревообработка </p> <p>дрэварыт гравюра на дереве </p> <p>дрэнны плохой, скверный, дурной </p> <p>дрэнь дрянь </p> <p>дрэўны древесный </p> <p>дубальтовы 1) двойной; 2) двуствольный (об огнестрельном оружии) </p> <p>дубальтоўка двустволка </p> <p>дубец хлыст; прут </p> <p>дубець 1) мёрзнуть, зябнуть, коченеть; 2) затвердевать </p> <p>дубка 1) дыбом; 2) на дыбы </p> <p>дубэльты вторые рамы </p> <p>дубянець твердеть, затвердевать; коченеть </p> <p>дужы сильный, крепкий </p> <p>думка мысль; мнение </p> <p>дурань дурак, глупец, дурень; абяцанка-цацанка, а дурню радасць обещанного три года ждут </p> <p>дураслiвы разм. шаловливый </p> <p>дурнаваты глуповатый; простоватый </p> <p>дурнап'ян бат. дурман </p> <p>дурната глупость </p> <p>дурнiцы бат. голубика </p> <p>дурны глупый; д. як пень (як бот) глуп как сивый мерин; крычаць дурным голасам кричать благим матом </p> <p>дурыць 1) одурять, дурманить; 2) морочить, дурачить </p> <p>духмень абл. духота </p> <p>духмяны душистый, ароматный; благоуханный </p> <p>душыць 1) давить; 2) перан. подавлять </p> <p>дыбаць идти, шагать </p> <p>дыбачкi: хадзiць на дыбачках ходить на цыпочках </p> <p>дыбы 1) ходули; 2) перан. длинные ноги </p> <p>дыван ковёр </p> <p>дылёўка толстая доска </p> <p>дыля половина или четверть расколотого вдоль бревна </p> <p>дым 1) дым; з дымам пайсцi сгореть; пусцiць з дымам сжечь, спалить; 2) гiст. крестьянский двор как единица налогообложения </p> <p>дысплей дисплей </p> <p>дыхавiца 1) одышка; 2) запал (у лошадей) </p> <p>дыхаць дышать </p> <p>дыхнуць 1) вздохнуть; 2) дохнуть; даць д. дать дух перевести </p> <p>дыхт: даць дыхту задать жару, намылить холку </p> <p>дыхтаваць готовить, создавать </p> <p>дыхтоўны добротный </p> <p>дышаль дышло </p> <p>дэраш конь чалой масти </p> <p>дэсань уст. узор </p> <p>дэталёвы детальный </p> <p>дэтанаваць детонировать </p> <p>д'ябал дьявол, сатана, бес </p><p>Е </p><p>еднасць единство, сплочённость; общность </p> <p>ежа пища, еда; снедь </p> <p>ез рыб. учуг </p> <p>екатаць 1) вопить, стенать; 2) визжать от боли (о собаке) </p> <p>енк стон </p> <p>енчыць жалобно стонать </p> <p>есцi есть, кушать; грызть; е. хлеб (з чаго) иметь средства к жизни; пасалiўшы можна е. сносно, более или менее; есць як не ў сябе и куда только у него девается; няхай будзе - е. не просiць запас кармана не дерёт </p><p>Ё </p><p>ёг йог </p> <p>ёд йод </p> <p>ёдкi абл. промозглый </p> <p>ёкат 1) вопль; 2) визг </p> <p>ёлкасць прогорклость (о жирах) </p> <p>ёлкi прогорклый (о жирах) </p> <p>ёмiстасць ёмкость, вместительность </p> <p>ёмiсты ёмкий, вместительный </p> <p>ёмiшча вместилище </p> <p>ёмкi удобный, ловкий </p> <p>ёта йота </p> <p>ётацыя лiнгв. йотация </p> <p>ёўня овин </p><p>Ж </p><p>жабнiк бат. водокрас </p> <p>жабраваць собирать милостыню, просить подаяния </p> <p>жабрак нищий </p> <p>жабурынне збор. лягушечья икра </p> <p>жаданне желание, хотение; страсть </p> <p>жадаць желать, хотеть; жаждать; жыць як душа жадае жить в своё удовольствие; колькi душа жадае сколько душе угодно </p> <p>жазло жезл </p> <p>жак рыб. вентерь, мерёжа </p> <p>жаласлiвы 1) жалостный; 2) жалостливый, сострадательный; 3) трогательный (рассказ) </p> <p>жаласны 1) печальный, жалостный; 2) жалобный; 3) жалкий, плачевный </p> <p>жалiцца жаловаться; роптать, сетовать </p> <p>жалоба 1) траур; 2) скорбь </p> <p>жалобнiца заал. траурница </p> <p>жаль 1) жалость, сострадание, сожаление; 2) горесть, печаль; 3) скорбь </p> <p>жалязка 1) разм. железко (о рубанке); 2) абл. утюг </p> <p>жалязяка желйзина, железка </p> <p>жамерыны выжимки; мезга </p> <p>жандар жандарм </p> <p>жаноцкасць женственность </p> <p>жаночы женский </p> <p>жанчына женщина </p> <p>жарало жерло </p> <p>жардзянiк абл. забор из жердей </p> <p>жаробка молодая кобылица </p> <p>жарон жёрнов </p> <p>жарства 1) спец. дресва; 2) геал. хрящ </p> <p>жарсцвяны 1) дресвяный; 2) хрящеватый </p> <p>жарт шутка; жарты строiць дурака валять </p> <p>жартаваць шутить, трунить, острить </p> <p>жартаўлiвы шутливый; игривый, шаловливый </p> <p>жаўлак желвак </p> <p>жаўна заал. желна </p> <p>жаўнер уст. солдат </p> <p>жаўтазель бат. дрок </p> <p>жаўтакруг бат. пазник </p> <p>жаўталiсце збор. жёлтая листва </p> <p>жаўтаскуры желтокожий </p> <p>жаўтатвары желтолицый </p> <p>жаўтлявы с желтизной </p> <p>жаўцяк абл. жёлтый песок </p> <p>жаўцянка желть (краска) </p> <p>жах 1) эжас, страх; 2) трепет </p> <p>жахаць ужасать, пугать </p> <p>жахлiвы ужасный, ужасающий; чудовищный </p> <p>жвавы 1) живой, оживлённый; 2) резвый; проворный, прыткий </p> <p>жвiр 1) гравий; 2) геал. хрящ </p> <p>жлукцiць 1) бучить; 2) перан. разм. дуть, хлестать (не в меру пить) </p> <p>жменя 1) горсть; 2) клок (сена) </p> <p>жмут клок; ком </p> <p>жнiвень бвгуст </p> <p>жнiво жатва </p> <p>жняя жница </p> <p>жняярка с.-г. жнейка, жатка </p> <p>жуванка жвачка </p> <p>жолуд жёлудь </p> <p>жонка жена, супруга </p> <p>жоран жёрнов </p> <p>жорны ручная мельница </p> <p>жорсткi 1) жестокий; 2) жёсткий; 3) шершавый </p> <p>жоўцевы жёлчный </p> <p>жоўць жёлчь </p> <p>жудасны 1) жуткий, ужасный; 2) перан. чудовищный </p> <p>жудасць жуть, ужас </p> <p>жужала абл. жидкая грязь </p> <p>жужаль заал. жужелица </p> <p>жур разм. кисель </p> <p>журавiны клюква </p> <p>журба грусть, печаль, кручина </p> <p>журботны грустный, печальный; скорбный </p> <p>журлiвы грустный, печальный </p> <p>журыцца грустить, печалиться, кручиниться </p> <p>жывакост бат. окопник </p> <p>жывапiс живопись </p> <p>жывасiлам насильно </p> <p>жыватворны живительный; благотворный </p> <p>жыватворчы животворящий </p> <p>жывёла 1) животное; 2) збор. скот, скотина </p> <p>жывёлавод животновод; скотовод </p> <p>жывёлагадоўля животноводство; скотоводство </p> <p>жывёлiна животное </p> <p>жывёльны животный </p> <p>жывiцца 1) питаться; багаты дзiвiцца, чым бедны жывiцца богач удивляется, чем бедняк пробавляется; 2) извлекать пользу </p> <p>жыгала разм. раскалённый прут для прожигания отверстий (в дереве, кости) </p> <p>жыгаць 1) стрекать; 2) обжигать </p> <p>жыгучка жгучая крапива </p> <p>жыр кормёжка </p> <p>жыта рожь </p> <p>жытло абл. жильё </p> <p>жытнiшча ржанище, ржище </p> <p>жыўцом живьём </p> <p>жыхар 1) житель, обитатель; 2) жилец </p> <p>жыхарства 1) жительство; 2) збор. население, обитатели </p> <p>жыцiца бат. плевел </p> <p>жыццё жизнь </p> <p>жыццёвасць жизненность </p> <p>жыццядзейнасць жизнедеятельность </p> <p>жыццяздольнасць жизнеспособность </p> <p>жыццялюбства жизнелюбие </p> <p>жыццяпiс жизнеописание </p> <p>жэрабя жребий </p> <p>жэўжык разм. пострел, пострелёнок </p><p>З </p><p>заараць запахать </p> <p>заахвоцiць 1) увлечь; пристрастить, приохотить; 2) поощрить; 3) заинтересовать; побудить </p> <p>забабоны 1) суеверие; 2) предрассудки </p> <p>забавiцца 1) задержаться, замешкаться; 2) заиграться </p> <p>забавiць развлечь </p> <p>забаламуцiць задурить, заморочить </p> <p>забалаць разм. заболоченное место </p> <p>забалбатаць 1) заболтать; затараторить; 2) забулькать, заклокотать </p> <p>забаляваць запировать </p> <p>забаранiць запретить </p> <p>забарвавець забагроветь, забагрянеть </p> <p>забарона запрещение, запрет </p> <p>забарсаць наскоро зашить, завязать </p> <p>забарснi верёвочные петли, в которые протягивается обора в лапте </p> <p>забаўлiвы увеселительный </p> <p>забаўка 1) забава, развлечение; 2) игра, игрушка </p> <p>забаўляць развлекать, занимать </p> <p>забегчы забежать </p> <p>забедаваць загоревать </p> <p>забзыкаць зажужжать (о насекомых) </p> <p>забiць 1) убить, умертвить; 2) вбить, вколотить; 3) заколотить, заделать; 4) забить, засорить </p> <p>забiяцкi задорный; драчливый </p> <p>заблакiтнець заголубеть </p> <p>заблiзка слишком близко </p> <p>заблiскаць заблистать, засверкать </p> <p>заблiшчаць заблестеть, засверкать; засиять </p> <p>заблудзiць заблудиться, заплутать </p> <p>заблукаць начать блуждать </p> <p>заблытаць запутать; впутать, замешать </p> <p>забойства убийство, умерщвление </p> <p>забойца убийца </p> <p>забоўтаць 1) начать болтаться, заплескаться; 2) начать болтать (мешать жидкость) </p> <p>забразгаць загреметь, захлопать; залязгать </p> <p>забразджаць задребезжать, забренчать </p> <p>забрахаць залаять </p> <p>заброснець заплесневеть, зацвести (о жидкостях) </p> <p>забруджанасць загрязнённость, засорённость </p> <p>забрудзiць загрязнить, запачкать; засорить </p> <p>забруднець загрязниться, испачкаться </p> <p>забруднiць загрязнить, испачкать </p> <p>забруiцца заструиться </p> <p>забруiць начать струиться </p> <p>забрукаваць замостить (камнем, кирпичом) </p> <p>забрынкаць задребезжать; забренчать </p> <p>забудаваць застроить; обстроить </p> <p>забудова застройка; обстройка </p> <p>забудоўшчык застройщик </p> <p>забулькатаць забулькать; заклокотать </p> <p>забуркаваць заворковать </p> <p>забурчаць 1) зарычать, заворчать; 2) забрюзжать </p> <p>забурыць обрушить, завалить </p> <p>забыццё забвение </p> <p>забяспечыць обеспечить, снабдить, удовлетворить </p> <p>завабiць заманить, завлечь </p> <p>завагацца заколебаться </p> <p>завада 1) порок; изъян; 2) помеха </p> <p>завадатар (завадатай) заводила, заправила, зачинщик </p> <p>завадзiць повредить </p> <p>заваёва завоевание </p> <p>заваёўнiк завоеватель; покоритель </p> <p>заважыць иметь вес </p> <p>завала 1) засов, запор; 2) завал; 3) перан. эвалень, лежебока </p> <p>завалачы 1) затащить; 2) вдеть </p> <p>завалодаць (заўладаць) завладеть, овладеть </p> <p>завалтузiцца завозиться; забарахтаться </p> <p>завапнаваць заизвестковать </p> <p>заварацень завёртка </p> <p>заваркатаць замурлыкать </p> <p>заварот 1) поворот; 2) заворот, изгиб </p> <p>заваротак поворот, изгиб </p> <p>заварушыцца 1) зашевелиться; 2) закопошиться </p> <p>заварушыць зашевелить, задвигать </p> <p>завельмi слишком, чрезмерно </p> <p>завеса 1) петля (дверная, оконная); 2) завеса (снежная) </p> <p>завеславаць загрести (вёслами) </p> <p>завея метель, вьюга, пурга; буран </p> <p>завiдна засветло </p> <p>завiлiна извив, извилина </p> <p>завiльгатнець увлажниться </p> <p>завiнавацiцца задолжать </p> <p>завiнуць завернуть, обернуть </p> <p>завiраваць забурлить </p> <p>завiруха 1) метель, вьюга, пурга; 2) перан. кутерьма </p> <p>завiсь спец. взвесь, суспензия </p> <p>завiтаць наведаться, заглянуть; пожаловать </p> <p>завiхацца спешить; хлопотать </p> <p>завiшчаць завизжать; взвизгнуть </p> <p>завод 1) порода (о животных); 2) развод (разведение) </p> <p>завознiк завозчик, помольщик </p> <p>завойкаць разм. заохать </p> <p>завошта разм. почему, за что </p> <p>завуголле збор. задворки </p> <p>завузiць обузить </p> <p>завулак переулок </p> <p>завушнiца серьга, серёжка </p> <p>завэдзгаць измызгать, замызгать </p> <p>завэндзiць закоптить, прокоптить </p> <p>завялы завядший, увядший </p> <p>загад приказ; приказание </p> <p>загадаваць 1) развести; 2) отрастить, отпустить (бороду) </p> <p>загадаць приказать; повелеть, предписать </p> <p>загадзя заблаговременно, заранее </p> <p>загадкавы загадочный </p> <p>загадчык заведующий </p> <p>загаiць залечить, заживить </p> <p>загайдаць закачать, заколыхать; укачать </p> <p>загайсаць гл. загойсаць </p> <p>загалёкаць закричать; зааукать </p> <p>загаманiць 1) заговорить, загалдеть; 2) перан. зашуметь, загудеть </p> <p>загана порок, изъян, недостаток </p> <p>заганарыцца загордиться, возомнить о себе </p> <p>загандляваць заторговать </p> <p>заганны порочный; предосудительный </p> <p>загарада 1) изгородь, забор; 2) стойло (в хлеву) </p> <p>загарадзь 1) загон; 2) изгородь </p> <p>загарнуць 1) загрести; 2) завернуть, обернуть </p> <p>загарода 1) заграждение; 2) загородка </p> <p>загартаваць закалить </p> <p>загартоўка закалка </p> <p>загаўкаць залаять, затявкать </p> <p>загваздка (загвоздка) 1) чекб; 2) перан. загвоздка, запятая </p> <p>загiнуць погибнуть, пропасть; рухнуть </p> <p>заглеiцца заилиться </p> <p>заглыбiць углубить, заглубить </p> <p>заглянцаваць залощить </p> <p>загневацца 1) разгневаться; 2) обидеться </p> <p>загнет загнетка (в печи) </p> <p>загнюсiць разм. запачкать, запакостить </p> <p>загойсаць (загайсаць) начать рыскать, метаться </p> <p>загрувасцiць загромоздить </p> <p>загрудкi: узяцца з. сцепиться в драке </p> <p>загрукатаць загрохотать, загромыхать </p> <p>загрукаць застучать; захлопать </p> <p>загрэбцi 1) загрести; 2) зарыть; 3) перан. заграбастать </p> <p>загугнявiць загнусавить </p> <p>загукаць закричать </p> <p>загусцi загудеть </p> <p>загучаць зазвучать </p> <p>загушкаць 1) начать качать, закачать; 2) укачать </p> <p>загушчальнiк спец. загуститель </p> <p>загыркаць зарычать </p> <p>задавальненне удовлетворение </p> <p>задаволенасць удовлетворённость </p> <p>задаволiць удовлетворить; обеспечить </p> <p>задаўнiць 1) затянуть, продлить; 2) запустить (болезнь) </p> <p>задзёр задор; iсцi на з. вести себя вызывающе </p> <p>задзiрлiвы 1) драчливый, дерзкий; 2) вызывающий, задиристый </p> <p>задзiрына 1) спец. задорина; 2) заусеница </p> <p>задзiрынка задоринка </p> <p>задзiрысты 1) вздёрнутый; задранный; 2) драчливый, дерзкий </p> <p>задзынкаць 1) зазвякать, забренчать; 2) загудеть, зажужжать (о насекомых) </p> <p>задзьмухаць 1) начать дуть; 2) задуть (погасить) </p> <p>задзьмуць задуть </p> <p>задзяўбцi заклевать; задолбить </p> <p>заднiць вставить дно </p> <p>задоўгi 1) слишком длинный; 2) слишком долгий </p> <p>задратаваны затянутый проволокой </p> <p>задрыпаць разм. затрепать, замызгать </p> <p>задужа слишком, чрезмерно </p> <p>задума замысел </p> <p>задуменны задумчивый </p> <p>задуха 1) духота; 2) перан. страда, горячка, спешка </p> <p>задыхацца запыхаться </p> <p>задыхаць задышать </p> <p>задышка одышка </p> <p>задышлiвы страдающий одышкой </p> <p>заедзь гнус, мошкара </p> <p>заекатаць разм. завопить </p> <p>заенчыць застонать </p> <p>заечына зайчатина </p> <p>зажадаць захотеть, пожелать </p> <p>зажартаваць начать шутить; пошутить </p> <p>зажурыцца 1) загрустить, запечалиться; 2) впасть в уныние </p> <p>зазвычай по обыкновению, обычно </p> <p>заззяць засиять; засверкать, заблестеть </p> <p>зазiрнуць заглянуть </p> <p>зазiхацець засиять, засверкать </p> <p>зазлаваць разозлиться, рассердиться </p> <p>зазнаць изведать, испытать, узнать </p> <p>зазначыць 1) пометить; 2) заметить, отметить </p> <p>зазубень абл. рыболовный крючок </p> <p>зазумкаць начать зудеть </p> <p>заiнець заиндеветь, покрыться инеем </p> <p>зайздрасць зависть </p> <p>зайздрослiвы завистливый </p> <p>зайздросны 1) завидущий; 2) завидный (заманчивый) </p> <p>займальны занимательный, увлекательный </p> <p>займеннiк лiнгв. местоимение </p> <p>займець 1) обзавестись; 2) приобрести; з. моду обрести привычку </p> <p>закажанець разм. захиреть, зачахнуть </p> <p>заказаць запретить; приказать </p> <p>заказытаць защекотать </p> <p>закаламуцiць замутить; взбаламутить </p> <p>закаласаваць заколоситься </p> <p>закалацiцца задрожать, затрястись; затрепетать </p> <p>закалацiць затрясти </p> <p>закалец закал (сырой слой в хлебе) </p> <p>закалець разм. задубеть; закоченеть </p> <p>закалыхаць закачать, заколебать; укачать </p> <p>закамандаваць приказать; скомандовать </p> <p>закаморак абл. чулан </p> <p>закамянеласць окаменелость </p> <p>заканадаўства законодательство </p> <p>заканадаўца (заканадавец) законодатель </p> <p>закаркаваць закупорить </p> <p>закароткi слишком короткий </p> <p>закарцець сильно захотеться </p> <p>закарчанець закоченеть </p> <p>закарэць заскорузнуть; загрязниться; засохнуть </p> <p>закасаваць зачеркнуть </p> <p>закасаць засучить, завернуть, закатать </p> <p>закатаваць замучить; запытать </p> <p>закаўраш обшлаг, отворот (на рукаве) </p> <p>закаханы влюблённый </p> <p>закахацца влюбиться, увлечься </p> <p>закачаць закатать </p> <p>закаштаваць разм. попробовать (на вкус), отведать </p> <p>закватараваць разм. поселиться на квартире </p> <p>заквiтнець паэт. зацвести, расцвести </p> <p>закелзаць гл. закiлзаць </p> <p>закешкацца разм. завозиться, задержаться </p> <p>закiд 1) забрасывание; 2) перан. упрёк, укор </p> <p>закiдаць забросать, закидать, завалить </p> <p>закiлзаць (закелзаць) взнуздать, зауздать </p> <p>закiнуць забросить, закинуть, зашвырнуть; запрокинуть </p> <p>закiпяцiць вскипятить </p> <p>закiтаваць замазать (оконной замазкой) </p> <p>закiтоўка замазка </p> <p>заклапацiць озаботить </p> <p>заклапочанасць 1) озабоченность; 2) хлопотливость </p> <p>закласцi заложить </p> <p>заклеймаваць заклеймить </p> <p>заклён заклятие </p> <p>заклiк 1) призыв, клич; 2) воззвание </p> <p>заклiкаць 1) призвать; воззвать; 2) пригласить, зазвать </p> <p>заключны заключительный </p> <p>закорпацца разм. закопаться, замешкаться </p> <p>закоскi начало косьбы </p> <p>закот архiт. фронтон </p> <p>закоўзаць разм. завозить, запачкать, замарать </p> <p>закранэць затронуть, задеть; коснуться </p> <p>закраса приправа </p> <p>закрасаваць зацвести (о хлебах) </p> <p>закрасить заправить, сдобрить, приправить </p> <p>закратаць разм. задвигать, зашевелить </p> <p>закрочыць зашагать </p> <p>закрумкаць 1) закаркать; 2) заквакать (о лягушках) </p> <p>закрутка 1) завёртка; 2) закорючка </p> <p>закруцiць 1) завинтить, завернуть; 2) закрутить, замотать </p> <p>закрыўдаваць разм. разобидеться </p> <p>закрэслiць зачеркнуть </p> <p>закульгаць захромать; заковылять </p> <p>закуп 1) закупка; 2) гiст. закуп </p> <p>закуродымiць разм. закоптить </p> <p>закурэць 1) закоптить, задымить; 2) закоптеть, закоптиться; 3) подняться столбом (о пыли) </p> <p>закутак 1) эгол, закоулок; 2) перан. дыра, захолустье </p> <p>закучаравiцца закудрявиться </p> <p>залавiць поймать, захватить </p> <p>залагодзiць задобрить </p> <p>заладзiць заделать </p> <p>заладка заделка </p> <p>залапатаць 1) захлопать, затарахтеть; 2) затараторить </p> <p>залапаць разм. захватать </p> <p>заласкатаць защекотать </p> <p>залатаць наложить заплату </p> <p>залатоўка уст. пятиалтынный </p> <p>залвiца золовка </p> <p>залева абл. ливень </p> <p>залегчы залечь </p> <p>залежаць зависеть </p> <p>залежнасць зависимость </p> <p>залежны 1) зависимый; 2) лiнгв. подчинённый, страдательный </p> <p>залетась в позапрошлом году </p> <p>залець абл. мёрзнуть, зябнуть </p> <p>залёгкi слишком лёгкий </p> <p>залётнiк разм. ухажёр, волокита </p> <p>залёты разм. ухаживание, волокитство </p> <p>залiк зачёт </p> <p>залiтаваць уст. запаять </p> <p>залiхвацкi разм. удалой, лихой </p> <p>залiчыць 1) зачислить; 2) засчитать, зачесть </p> <p>залiшне слишком, чересчур </p> <p>залобак абл. фронтон </p> <p>заложны 1) обложной (дождь); 2) усердный, рьяный (о работе) </p> <p>залоза железа </p> <p>залознiца бат. норичник </p> <p>залопаць захлопать </p> <p>залунаць зареять </p> <p>залупцавбць засечь, запороть </p> <p>залучыць 1) привлечь, приобщить; 2) залучить, заманить </p> <p>залыгаць 1) захлестнуть (набросив верёвку на рога, шею животного); 2) пе-ран. вовлечь, завлечь </p> <p>залыпаць захлопать (глазами) </p> <p>залысiць стесать (кору на каком-либо участке ствола дерева) </p> <p>залюляць убаюкать </p> <p>заляйцаць завожжить </p> <p>залямантаваць завопить </p> <p>заляпаць разм. 1) застучать, захлопать; 2) забрызгать; заляпать </p> <p>заляскатаць задребезжать, затарахтеть </p> <p>заляскаць 1) залязгать; 2) защёлкать; захлопать </p> <p>заляцацца ухаживать </p> <p>замагiльны загробный </p> <p>замала маловато, слишком мало </p> <p>замалада смолоду </p> <p>замалёўка зарисовка </p> <p>замаляваць зарисовать </p> <p>замардаваць 1) изнурить, истощить; 2) замучить </p> <p>замардаць паляўн. сострунить </p> <p>замаркоцiцца опечалиться, загрустить </p> <p>замаркоцiць опечалить </p> <p>замармытаць забормотать </p> <p>замаруджанасць замедленность </p> <p>замарудзiць замедлить </p> <p>замарыцца умориться, утомиться </p> <p>замарыць уморить, утомить, изнурить </p> <p>заматляцца заболтаться, затрепыхаться </p> <p>заматляць замотать; завертеть, завилять </p> <p>замаўляць заговаривать </p> <p>замах покушение </p> <p>замацаваць закрепить, упрочить </p> <p>замглiць покрыть (затянуть) мглой </p> <p>замежны зарубежный; иностранный, заграничный; внешний </p> <p>заменнасць заменяемость </p> <p>заменнiк спец. заменитель </p> <p>замер 1) замысел, посягательство; 2) намерение </p> <p>замерцi замереть; обмереть </p> <p>замест вместо, взамен </p> <p>замець позёмка; метель, пурга </p> <p>замешанасць причастность </p> <p>замешка абл. заминка, задержка </p> <p>замжэць начать моросить </p> <p>замiгацець 1) замелькать; 2) засверкать, замерцать </p> <p>замiгцець 1) забрезжить, засветиться; 2) замигать, замерцать; 3) затрепетать (о пламени) </p> <p>замiлавальны умилительный, трогательный </p> <p>замiлаванасць умилённость </p> <p>замiлаванне умиление </p> <p>замiлаваць умилить </p> <p>замiльгаць замелькать; замерцать </p> <p>замiнаць мешать, затруднять, быть помехой (обузой) </p> <p>замiтусiцца 1) засуетиться; 2) захлопотать; 3) запестреть, зарябить </p> <p>замкнёнасць замкнутость </p> <p>замкнуць 1) запереть; 2) замкнуть (соединить концы чего-л.) </p> <p>замнога слишком много </p> <p>замова заговор (заклинание) </p> <p>замовiць 1) замолвить; 2) заговорить (от болезни) </p> <p>заможны зажиточный, богатый, состоятельный </p> <p>заморак заморыш </p> <p>замоцна слишком сильно </p> <p>замужжа замужество </p> <p>замуляць 1) начать тереть; начать жать; 2) стереть холку (о лошади) </p> <p>замурзаць разм. запачкать, измазать, вымазать </p> <p>замуркаць замурлыкать (о животных) </p> <p>замчаць мигом доставить, быстро завезти (занести) </p> <p>замчышча место, где стоит или стоял замок </p> <p>замыкальнiк эл. замыкатель </p> <p>замыкаць замычать </p> <p>замылiць взмылить (лошадь) </p> <p>замыляць зашевелить (губами) </p> <p>замысаваць паляўн. сострунить </p> <p>замянцiць 1) начать точить (наждачной лопаткой); 2) перан. замолуть, заболтать </p> <p>замяняльны заменяемый </p> <p>занадзiць рыб. привадить, приманить </p> <p>занадта слишком, чересчур, чрезмерно </p> <p>занаравiцца заупрямиться, заартачиться </p> <p>занатаваць записать; отметить </p> <p>занатоўка заметка </p> <p>занемагчы занемочь; заболеть </p> <p>занепакоiцца забеспокоиться, встревожиться </p> <p>занепакоiць обеспокоить, встревожить </p> <p>занервавацца занервничать </p> <p>занiзка слишком низко </p> <p>занорысты 1) свилеватый (о дереве); 2) изрезанный (о береге); 3) норовистый (о животном) </p> <p>занудзiцца затосковать, заскучать, впасть в уныние </p> <p>занудзiць затошнить </p> <p>занурыцца абл. погрузиться, углубиться </p> <p>заныраць начать нырять </p> <p>заняволiць поработить, закабалить </p> <p>занядбаць 1) пренебречь; 2) запустить, забросить </p> <p>занядужаць занемочь; прихворнуть </p> <p>заняпад 1) упадок, разорение; 2) падение </p> <p>заняпасцi прийти в упадок; захиреть </p> <p>занятак занятие </p> <p>заняткi занятия </p> <p>запавет завет; завещание </p> <p>запаволены замедленный </p> <p>запаволiць замедлить </p> <p>запаганiць 1) запакостить; 2) опоганить, осквернить </p> <p>западаць начать падать </p> <p>западзiна 1) впадина; 2) падь (узкая глубокая долина) </p> <p>запазнiцца запоздать; задержаться </p> <p>запазычанасць задолженность </p> <p>запазычанне заимствование </p> <p>запазычыць заимствовать, позаимствовать </p> <p>запакляваць законопатить </p> <p>запакоўка упаковка </p> <p>запалавець слегка пожелтеть </p> <p>запаланiць взять в плен; пленить </p> <p>запаласць впалость </p> <p>запаленне мед. воспаление </p> <p>запаленчы мед. воспалительный </p> <p>запалiць 1) зажечь; 2) затопить; 3) перан. воодушевить </p> <p>запалка спичка </p> <p>запалохаць запугать, устрашить </p> <p>запалымнець запламенеть </p> <p>запальнiца (запальнiчка) зажигалка </p> <p>запаляваць паляўн. затравить </p> <p>запамагчы абл. оказать помощь </p> <p>запамога абл. помощь, поддержка, подспорье </p> <p>запампаваць закачать (насосом) </p> <p>запанаваць 1) наступить, воцариться; 2) начать господствовать, властвовать </p> <p>запар подряд, сплошь </p> <p>запарушыць засорить, запорошить; вока не запарушыць воды не замутит </p> <p>запасвiць 1) начать пасти; 2) заработать пастьбой </p> <p>запасiць 1) запасать; 2) скапливать, накоплять </p> <p>запатрабаваннi запросы </p> <p>запатрабаваць 1) затребовать, запросить; 2) востребовать </p> <p>запатылак клинышек для закрепления косы </p> <p>запесцiць заласкать </p> <p>запiнка запонка </p> <p>запiс запись </p> <p>заплата 1) плата; 2) отплата, возмездие </p> <p>заплоцце место за забором </p> <p>заплысцi заплыть </p> <p>заплюхаць заплескать; забрызгать </p> <p>заплюшчыць закрыть, сомкнуть, смежить (глаза) </p> <p>заплямiць 1) запятнать, испятнать; 2) перан. запятнать, замарать </p> <p>запляскаць захлопать (в ладоши) </p> <p>запляскаць сплюснуть, сплющить </p> <p>запляснець заплесневеть </p> <p>запозна слишком поздно </p> <p>запознены запоздалый </p> <p>запона полость (в экипаже) </p> <p>заправадзiць заслать, услать; упрятать </p> <p>запражны упряжной (конь) </p> <p>запрамянiцца начать лучиться, светиться </p> <p>запрапанаваць предложить </p> <p>запрасаваць 1) загладить, заутюжить; 2) тэх. запрессовать </p> <p>запрасiць пригласить, позвать; запросить (цену) </p> <p>запрасцi начать прясть </p> <p>запраторыць запрятать, упрятать </p> <p>запрацавбць заработать </p> <p>запрацiвiцца воспротивиться </p> <p>запрашэнне приглашение </p> <p>запрыгонiць гiст. закрепостить </p> <p>запрэжка упряжка, запряжка </p> <p>запунсавець заалеть, зардеться </p> <p>запуск сухостой (период перед отёлом) </p> <p>запускi рэл. заговенье </p> <p>запынiць задержать, остановить </p> <p>запырскаць забрызгать </p> <p>запырхаць зафыркать </p> <p>запыт запрос (требование разъяснения) </p> <p>запытаць 1) спросить; 2) запросить (сделать запрос) </p> <p>запытлiвы вопросительный </p> <p>запыхкаць запыхтеть </p> <p>запэўнiць заверить, уверить </p> <p>запэцкаць 1) запачкать, испачкать, замазать; 2) перан. замарать </p> <p>запярэсцiцца запестреть </p> <p>запярэчыць возразить </p> <p>зарабiць 1) заработать; з., як Заблоцкi на мыле погореть, остаться ни с чем; 2) заделать </p> <p>зарагатаць захохотать </p> <p>зараз сейчас, сию минуту </p> <p>заразлiвы заразительный </p> <p>заранак заря </p> <p>заранка заал. малиновка </p> <p>зараснiк заросль, поросль; кустарник </p> <p>зарнiца бат. льнянка </p> <p>зародак зародыш, зачаток </p> <p>зарохкаць захрюкать </p> <p>зарубiць крав. подрубить; обрубить </p> <p>заружавець 1) зарозоветь; 2) покраснеть (покрыться румянцем) </p> <p>зарука залог, гарантия, ручательство </p> <p>зарумзаць разм. заплакать, зареветь </p> <p>зарунець зазеленеть (об озимых) </p> <p>заручыць обручить; помолвить, сговорить </p> <p>зарыкаць замычать, зареветь; зарычать </p> <p>зарыпаць заскрипеть, проскрипеть </p> <p>зарэчча заречье </p> <p>засаб подряд </p> <p>засакатаць 1) закокотать; 2) застрекотать, затрещать </p> <p>засаладзiць засластить </p> <p>засарамацiць застыдить; устыдить </p> <p>засаромецца 1) застыдиться; 2) смутиться, застесняться </p> <p>засаромiць устыдить; смутить </p> <p>засаўка засов, задвижка </p> <p>засваволiць 1) начать шалить, проказничать; 2) начать своевольничать </p> <p>засваяльны усвояемый </p> <p>засведчыць засвидетельствовать; удостоверить, заверить </p> <p>засвiдраваць начать сверлить, засверлить </p> <p>засвоiць усвоить </p> <p>засевак запашка </p> <p>засек закром </p> <p>засень (зацень) затенённое место </p> <p>засеўкi начало сева </p> <p>засiвераць обветриться; потрескаться (от ветра) </p> <p>заскавытаць завизжать, заскулить </p> <p>заскародзiць с.-г. забороновать </p> <p>заскварыць заправить жареным салом </p> <p>заскрэбцi заскрести </p> <p>заскуголiць завыть, заскулить </p> <p>заслiзгаць заскользить </p> <p>заслон абл. скамейка, скамья </p> <p>заслона 1) завеса, пелена; 2) тэатр. занавес </p> <p>заслухаць заслушать </p> <p>засмагнуць высохнуть, пересохнуть (о губах) </p> <p>засмажыць зажарить </p> <p>засмактаць засосать </p> <p>засмецiць засорить, замусорить </p> <p>засмужыць затянуть, подёрнуть дымкой, мглой </p> <p>засмуткаваць загрустить, затосковать; запечалиться </p> <p>засмуцiць опечалить, огорчить, удручить </p> <p>засмучэнне печаль, грусть, уныние </p> <p>засмылець 1) начать саднить, начать жечь; 2) затлеть </p> <p>заснавальнiк основатель </p> <p>заснаваць основать, организовать </p> <p>заснежыцца покрыться снегом </p> <p>заспакоенасць успокоенность </p> <p>заспакоiць успокоить; утешить </p> <p>заспакойлiвы успокоительный </p> <p>заспець застать; застичь, застигнуть </p> <p>заспрачацца заспорить </p> <p>заспяваць запеть </p> <p>застары слишком старый, староватый </p> <p>застаўка щит (в плотине) </p> <p>застолiць подшить потолок </p> <p>застракацець запестреть </p> <p>застрамiць занозить </p> <p>застрашыць запугать, устрашить </p> <p>заструменiць заструиться </p> <p>застрэшак (застрэшша) разм. застреха </p> <p>заступiць 1) занять (место); 2) приступить; 3) преградить; загородить </p> <p>засудзiць осудить </p> <p>засумаваць 1) загрустить, приуныть; 2) заскучать, затосковать </p> <p>засценак 1) закут; 2) застенок (место пыток) </p> <p>засцерагальнiк тэх. предохранитель </p> <p>засцерагчы 1) предохранить, защитить; 2) предостеречь </p> <p>засцярога 1) предохранение; 2) предосторожность; 3) предостережение </p> <p>засцярожлiвы осмотрительный </p> <p>засядлаць оседлать </p> <p>засяродзiць сосредоточить </p> <p>затаўка заправка (салом) </p> <p>затаўчы заправить, сдобрить (салом) </p> <p>заткала затычка </p> <p>затлумiць заморочить, задурить </p> <p>затлусцiць засалить (запачкать жиром) </p> <p>затоенасць затаённость </p> <p>затоены 1) затаённый; 2) скрытый, тайный </p> <p>затока заводь, затон </p> <p>заторгаць задёргать </p> <p>заторкнуць заткнуть, воткнуть </p> <p>затрапятаць 1) затрепыхать; 2) замерцать </p> <p>затрывожыцца забеспокоиться </p> <p>затрызнiць забредить, начать бредить </p> <p>затрымаць 1) задержать; 2) замедлить </p> <p>затрымка 1) задержка, остановка; 2) замедление; 3) заминка </p> <p>затрымцець 1) затрепетать; задрожать; 2) замерцать, замелькать </p> <p>затузацца 1) изнемочь, измучиться; 2) перан. издёргаться </p> <p>затузать 1) задёргать; 2) перан. издёргать </p> <p>затулiць закрыть, прикрыть </p> <p>затушыць потушить </p> <p>затыкаць 1) начинать ткать; 2) покрывать тканым узором </p> <p>затым потом </p> <p>затынкаваць заштукатурить </p> <p>заўвага 1) замечание; 2) примечание </p> <p>заўважыць 1) заметить, приметить; 2) подметить </p> <p>заўжды гл. заўсёды </p> <p>заўзяты 1) рьяный; 2) ретивый, усердный </p> <p>заўладаць гл. завалодаць </p> <p>заўпарцiцца заупрямиться </p> <p>заўсёды (заўжды) всегда; постоянно, неизменно </p> <p>заўчасны безвременный, преждевременный </p> <p>заўчора позавчера, третьего дня </p> <p>зафанабэрыцца зачваниться, зазнаться </p> <p>зафарбаваць закрасить </p> <p>зафарбоўка закраска </p> <p>зафастрыгаваць крав. заметать </p> <p>захавальнасць сохраняемость </p> <p>захавальнiк хранитель </p> <p>захаваць 1) сохранить, сберечь; 2) запрятать, упрятать; 3) соблюсти </p> <p>захад 1) запад; 2) закат, заход (светил) </p> <p>захады меры, шаги </p> <p>захапiцца увлечься, пристраститься; плениться; влюбиться </p> <p>захапiць 1) захватить; 2) увлечь; 3) застичь, застигнуть </p> <p>захапленне 1) увлечение, страсть; 2) восторг, восхищение; 3) увлечение (влюблённость) </p> <p>захапляльнасць увлекательность </p> <p>захапляльны увлекательный, захватывающий; неотразимый </p> <p>захацець пожелать, захотеть </p> <p>захвалявацца 1) заволноваться; 2) перан. смутиться </p> <p>захварэць заболеть </p> <p>захвастаць начать хлестать; засечь, захлестать </p> <p>захiлiць 1) загнуть, завернуть; 2) заслонить, закрыть </p> <p>захiнуць 1) запахнуть; 2) задёрнуть; 3) укутать, завернуть; 4) перан. окутать, задёрнуть </p> <p>захiстацца 1) закачаться, зашататься; 2) перан. пошатнуться; 3) перан. заколебаться (впасть в нерешительность) </p> <p>захiстаць 1) закачать, зашатать; 2) перан. поколебать </p> <p>захлiпнуцца захлебнуться </p> <p>захлiснуць захлестнуть </p> <p>захлынуцца захлебнуться </p> <p>захмарыцца покрыться облаками (тучами) </p> <p>захмурыць омрачить, помрачить </p> <p>заходнi западный </p> <p>захоп захват </p> <p>захопленасць увлечённость </p> <p>захоплены 1) захваченный; 2) увлечённый; 3) застигнутый; 4) перан. восхищённый, пленённый </p> <p>захопнiк захватчик </p> <p>захопнiцкi захватнический </p> <p>захрапцi захрапеть </p> <p>захраснуць 1) засориться; закупориться; 2) застрять </p> <p>захрумстаць захрустеть </p> <p>захутаць закутать, укутать, завернуть </p> <p>зацвердзiць утвердить </p> <p>зацвiлы заплесневелый </p> <p>зацвiсцi 1) зацвести; 2) заплесневеть </p> <p>зацвыркаць 1) зачирикать; 2) застрекотать </p> <p>зацвялiць задразнить </p> <p>зацвярджаць утверждать </p> <p>зацвярджэнне утверждение </p> <p>зацень гл. засень </p> <p>зацерушыць слегка обсыпать; запорошить </p> <p>зацесна тесновато, слишком тесно </p> <p>зацёпла слишком тепло </p> <p>зацёхкаць защёлкать (о птицах) </p> <p>зацiкавiцца заинтересоваться </p> <p>зацiкавiць заинтересовать </p> <p>зацiкаўленасць заинтересованность </p> <p>зацiнацца упорствовать, запираться, упрямиться </p> <p>зацiрка мучная похлёбка </p> <p>зацiск зажим </p> <p>зацiснуць зажать </p> <p>зацiўкаць зачирикать; запищать (о цыплятах) </p> <p>зацiшак 1) затишье, затишек; 2) перан. укромное место </p> <p>зацiшны 1) безветренный, тихий; 2) подветренный; 3) перан. укромный, тихий </p> <p>зацiшша затишье </p> <p>зацкаваць затравить </p> <p>зацугляць зануздать, взнуздать </p> <p>зацукраваць засахарить </p> <p>зацурчаць зажурчать </p> <p>зацыраваць заштопать </p> <p>зацьменне затмение </p> <p>зацягаць затаскать </p> <p>зацягнуць 1) затащить, втащить; 2) затянуть; 3) подёрнуть; 4) замедлить, затянуть </p> <p>зацяжка трудновато </p> <p>зацяты упорный, настойчивый; лютый </p> <p>зацяцца 1) запереться, заупрямиться; 2) затаить злобу </p> <p>зацяць отняться (о языке); яму як зацяло у него будто язык отнялся </p> <p>зачакацца заждаться </p> <p>зачапiцца 1) зацепиться; 2) задеть, споткнуться; 3) перан. связаться, затронуть </p> <p>зачараванне очарование, восхищение; упоение </p> <p>зачараваць 1) околдовать, заколдовать, заворожить; 2) восхитить, пленить </p> <p>зачаставаць запотчевать (переусердствовать, потчуя) </p> <p>зачаткавы зачаточный </p> <p>зачаўрэць абл. зачахнуть, захиреть </p> <p>зачацца 1) начаться; 2) бiял. зачаться </p> <p>зачмурыць разм. одурить, одурманить; заморочить, одурачить </p> <p>зачмыхаць зафыркать </p> <p>зачынiць закрыть, запереть, захлопнуть </p> <p>зачырванець закраснеть, заалеть </p> <p>зачырванiць сделать красным </p> <p>зачэпка 1) зацепка; 2) перан. предлог, повод </p> <p>зашаляваць обшить (досками) </p> <p>зашамацець зашелестеть; зашуршать </p> <p>зашараваць начать тереть </p> <p>зашарэць засереть </p> <p>зашастаць зашуршать, зашелестеть; прошелестеть </p> <p>зашклiць застеклить, остеклить </p> <p>зашкодзiць повредить; помешать </p> <p>зашкрабаць заскрести, зацарапать; зашаркать (ногами) </p> <p>зашмальцаваць разм. замусолить </p> <p>зашмарга затяжная петля </p> <p>зашмаргнуць задёрнуть; захлестнуть </p> <p>зашмат слишком много; больше, чем нужно </p> <p>зашморгаць 1) задёргать; 2) зашаркать; 3) зашмыгать </p> <p>зашмуляць разм. вытереть, обтереть, заносить (одежду) </p> <p>зашоргаць разм. зашаркать </p> <p>зашпiлька застёжка, петля </p> <p>зашпурнуць разм. зашвырнуть </p> <p>зашрубаваць завинтить </p> <p>заштабнаваць крав. застрочить, прошить </p> <p>заштукаваць заделать </p> <p>заштурхаць затолкать </p> <p>зашугаць заполыхать, запылать </p> <p>зашурпацець стать шереховатым, шаршавым </p> <p>зашчапiць запереть, защёлкнуть </p> <p>зашчапка защёлка; крючок </p> <p>зашчымець 1) засаднить; 2) защемить (о щемящем чувстве) </p> <p>зашчытак архiт. щит, лбище </p> <p>зашырока слишком широко </p> <p>зашэрхнуць 1) подсохнуть, затвердеть (о почве); 2) онеметь, одеревенеть, затечь </p> <p>заява заявление </p> <p>заядлы 1) завзятый, рьяный; 2) сердитый, злой, драчливый </p> <p>заяснець начать яснеть, стать ясным </p> <p>заяўнiк заявитель </p> <p>збавiцель избавитель, спаситель; искупитель </p> <p>збавiць избавить, освободить, спасти </p> <p>збаёдаць разм. истратить (попусту, впустую) </p> <p>збажына збор. хлеба </p> <p>збалаваны избалованный </p> <p>збан кувшин, жбан, кринка </p> <p>збанкрутаваць обанкротиться </p> <p>збаразнiць избороздить </p> <p>збаяцца сробеть, струсить </p> <p>збегчы сбежать </p> <p>збйжнасць мат. сходимость </p> <p>збежны мат. сходящийся </p> <p>зберагчы сберечь, уберечь; приберечь </p> <p>збiральнiк собиратель </p> <p>збiраць 1) собирать, сосредоточивать; 2) взыскивать, взимать; 3) копить, накапливать </p> <p>зблажэць разм. исхудать, отощать </p> <p>зблазнаваць поступить по-мальчишески </p> <p>зблiзку с близкого расстояния </p> <p>зблытаць спутать; перепутать, смешать </p> <p>збляднець побледнеть </p> <p>збожжа 1) збор. зерно, хлеб; 2) зерновые, хлеба </p> <p>збожжаўборка хлебоуборка, зерноуборка </p> <p>збольшага слегка, отчасти, приблизительно </p> <p>збоўтаць взболтать </p> <p>збочыць посторониться, сойти с дороги; отклониться в сторону </p> <p>збродлiвы блудливый </p> <p>збройнiк оружейник </p> <p>зброснець заплесневеть (о жидкости) </p> <p>зброя оружие </p> <p>збруя эпряжь, сбруя </p> <p>збрыдзець разм. надоесть, опротиветь </p> <p>збудаваць построить, выстроить; соорудить </p> <p>збунтаваць 1) привести в замешательство, сбить с толку; 2) взбунтовать </p> <p>збуцвець истлеть, сопреть, превратиться в труху </p> <p>збуяць 1) буйно разрастись; 2) вырости в ботву </p> <p>збэсцiць разм. 1) изругать; 2) истрепать, загрязнить (одежду) </p> <p>збяднець обеднеть, оскудеть </p> <p>збялець побелеть; побледнеть </p> <p>збянтэжаны растерянный, смущённый; озадаченный </p> <p>збянтэжыць привести в замешательство, смутить; озадачить </p> <p>звабiць сманить </p> <p>звада склока, ссора; распря </p> <p>звадзянець стать водянистым </p> <p>звадкаваць сжидить </p> <p>зваднiк склочник </p> <p>звадыяш разм. подстрекатель </p> <p>зважаць обращать внимание </p> <p>зважыць взвесить; свесить, свешать </p> <p>звалачы стащить, унести </p> <p>званец бат. погремок, звонец </p> <p>званiца колокольня; звонница </p> <p>званок звонок, колокольчик </p> <p>званчэць становиться звонче </p> <p>зварот 1) возвращение, возврат; 2) обращение; 3) оборот (словесное выражение) </p> <p>зваротак лiнгв. обращение </p> <p>зваротны 1) обратный; 2) лiнгв. возвратный </p> <p>зварухнуцца 1) шевельнуться; 2) дрогнуть, колебнуться </p> <p>зварухнуць шевельнуть; шелохнуть (о траве, листве) </p> <p>звар'яцець сойти с ума, помешаться </p> <p>звастрыць сточить; уточить </p> <p>звацца называться; призываться, окликаться </p> <p>зваяваць победить, одолеть </p> <p>зведаць 1) изведать, испытать, узнать; 2) претерпеть, пережить </p> <p>звекаваць век прожить </p> <p>звеку испокон веку </p> <p>звераваты 1) звероподобный; 2) грубый, злобный </p> <p>зверына збор. зверьё </p> <p>звеславацца спарт. сгрестись </p> <p>звечара с наступлением сумерек </p> <p>звiлiна извилина </p> <p>звiлiсты извилистый </p> <p>звiльгатнець стать влажным, увлажниться </p> <p>звiх вывих </p> <p>звод 1) вырождение, вымирание; 2) увод </p> <p>зводдалеку издали </p> <p>звольнiць 1) уволить, сместить, отстранить; 2) отчислить </p> <p>звонку 1) снаружи, извне; 2) наружно; внешне </p> <p>звыклы привычный; обычный </p> <p>звыкнуць привыкнуть </p> <p>звычай 1) обычай; 2) привычка, обыкновение </p> <p>звычайны 1) обычный; обыкновенный, обыденный; 2) привычный, принятый; 3) мат. простой (о дроби) </p> <p>звычка 1) привычка; обыкновение; 2) навык </p> <p>звычны привычный; обычный </p> <p>звыш серх; свыше </p> <p>звышадчувальны сверхчувствительный </p> <p>звышгукавы фiз. сверхзвуковой </p> <p>звышмагутны сверхмощный </p> <p>звышнатуральны сверхъестественный </p> <p>звышправоднасць фiз. сверхпроводимость </p> <p>звыштрапны сверхметкий </p> <p>звыштэрмiновы сверхсрочный </p> <p>звышцiск фiз. сверхдавление </p> <p>звышшчыльны сверхплотный </p> <p>звяга разм. 1) лай, тявканье; 2) назойливое напоминание </p> <p>звяглiвы разм. 1) визгливый; 2) надоедливый, назойливый </p> <p>звязак связка </p> <p>звялы завядший, увядший </p> <p>звянчаць повенчать, обвенчать </p> <p>звяраць сверять; сличать </p> <p>звярзцiся померещиться, почудиться </p> <p>звярэц бат. сочевичник </p> <p>звястунка разм. вестница </p> <p>згабляваць 1) исстрогать; 2) сострогать </p> <p>згадаць 1) вспомнить, припомнить; 2) назвать, упомянуть </p> <p>згадзiцца 1) согласиться; 2) наняться, подрядиться; договориться </p> <p>згадзiць нанять; подрядить </p> <p>згадка воспоминание </p> <p>згаiць разм. излечить </p> <p>згалець обнищать, разориться </p> <p>згалiць сбрить </p> <p>згамтаць абл. скомкать </p> <p>зганiць 1) охаять, опорочить; 2) осудить, дать плохую оценку </p> <p>зганьбiць (зганьбаваць) опозорить, обесславить, опорочить </p> <p>згарбацець стать горбатым </p> <p>згарбацiць сгорбить, сделать горбатым </p> <p>згарнуць 1) сгрести, скучить; 2) свернуть, сложить; 3) скрутить </p> <p>згаснуць угаснуть, погаснуть, потухнуть </p> <p>згатаваць приготовить, сварить, состряпать </p> <p>згвалтаваць изнасиловать </p> <p>згвалцiць изнасиловать; растлить </p> <p>згiбiна разм. излучина, изгиб </p> <p>згiнуць пропасть, сгинуть </p> <p>згледзець завидеть, заметить; як вокам з. как глазом охватить </p> <p>зглумiць разм. испортить; истратить попусту </p> <p>згода согласие </p> <p>згодлiвы сговорчивый, покладистый, податливый </p> <p>згодны 1) согласный; 2) соответствующий </p> <p>згоркнуць пригоркнуть </p> <p>зграбны стройный, изящный </p> <p>згразiць испугать, настращать </p> <p>зграя 1) стая, свора; 2) перан. клика; шайка </p> <p>згрубець разм. огрубеть </p> <p>згрувасцiць беспорядочно свалить в кучу </p> <p>згрыбець одряхлеть </p> <p>згрызота 1) ссора, грызня; 2) перан. душевные муки; тоска </p> <p>згрэбцi 1) сгрести; 2) схватить </p> <p>згуба 1) гибель, пагуба; 2) разорение; 3) утрата, утеря, потеря; 4) пропажа </p> <p>згубiцель губитель; погубитель </p> <p>згубiць 1) потерять, утерять; 2) погубить, загубить </p> <p>згубны губительный, пагубный </p> <p>згукаць созвать </p> <p>згуляць сыграть; станцевать </p> <p>згуртаванасць сплочённость, спаянность; единение </p> <p>згуртаванне 1) сплочение; 2) объединение </p> <p>згуртаваць 1) собрать; сколотить; 2) перан. сплотить, спаять </p> <p>згуснуць загустеть, сгуститься (о жидкостях) </p> <p>згусцець сгуститься (о жидкостях) </p> <p>згушчальнiк спец. сгуститель </p> <p>здабытак 1) имущество; 2) перан. достояние; 3) приобретение, плод; 4) мат. произведение </p> <p>здабыць 1) добыть; 2) перан. обрести; добиться; 3) мат. извлечь </p> <p>здабыча добыча </p> <p>здавальняць удовлетворять; утолять (желание, потребность) </p> <p>здавальняючы удовлетворительный </p> <p>здавацца чудиться, мерещиться, казаться; грезиться </p> <p>здаволiць удовлетворить; утолить (желание, потребность) </p> <p>здагадка 1) догадка; предположение; домысел; 2) сообразительность, сметливость </p> <p>здалёк издали; издалека </p> <p>здань призрак, привидение </p> <p>здарожыцца утомиться, изнуриться (в дороге) </p> <p>здарожыць утомить, изнурить (в дороге) </p> <p>здарыцца произойти, случиться </p> <p>здарэнне происшествие, приключение; событие </p> <p>здатнасць способность (к чему) </p> <p>здатны 1) способный (к чему); 2) подходящий, пригодный </p> <p>здаўмецца разм. сообразить, смекнуть </p> <p>здаўна издавна, исстари </p> <p>здацца почудиться, померещиться, показаться </p> <p>здзейснiць 1) осуществить; выполнить; 2) совершить, свершить </p> <p>здзек издевательство, надругательство, глумление </p> <p>здзекавацца издеваться, измываться, глумиться </p> <p>здзеклiвы издевательский, глумливый </p> <p>здзеравянець одеревенеть </p> <p>здзець снять </p> <p>здзiрванець зарасти травой </p> <p>здзiўленне удивление; изумление; недоумение </p> <p>здзiчэць одичать </p> <p>здзьмухаць сдуть </p> <p>здзяйсненне 1) осуществление, выполнение; 2) совершение, свершение </p> <p>здзяўбцi 1) склевать; исклевать; 2) издолбить </p> <p>здзяцiнець впасть в детство </p> <p>здолець 1) сумець, смочь; 2) одолеть </p> <p>здольнасць способность; дарование </p> <p>здольны способный; даровитый </p> <p>здор нутряной свиной жир </p> <p>здоўжыцца показаться слишком долгим </p> <p>здрабнець измельчать </p> <p>здрабнiць измельчить </p> <p>здрада измена; предательство </p> <p>здрадзiць изменить; предать </p> <p>здрбдлiвасць изменничество; предательство </p> <p>здрадлiвы изменнический; предательский </p> <p>здраднiк изменник; предатель </p> <p>здранцвелы 1) одеревеневший, онемевший; 2) перан. оцепеневший </p> <p>здранцвець 1) одеревенеть, онеметь; 2) перан. оцепенеть </p> <p>здратаваць истоптать, вытоптать </p> <p>здрахлець одряхлеть; обветшать </p> <p>здрыгануцца содрогнуться, вздрогнуть </p> <p>здрыгануць потрясти; встряхнуть </p> <p>здубець замёрзнуть, озябнуть, окоченеть </p> <p>здубянець отвердеть, затвердеть </p> <p>здужаць осилить, одолеть; победить </p> <p>здурэць сглупить </p> <p>здушыць сдавить </p> <p>здымак снимок </p> <p>здымка съёмка </p> <p>з'едлiвы йдкий, колкий, язвительный </p> <p>зелле 1) сорняки; 2) зелёный корм; 3) зелье, снадобье, лекарство </p> <p>зелянiна зелень </p> <p>землеўласнiк землевладелец </p> <p>земляроб земледелец, пахарь, хлебопашец </p> <p>земляробства земледелие </p> <p>зернетка зёрнышко, семечко </p> <p>зеўра абл. пропасть </p> <p>зеўраць зиять </p> <p>зёлкi зелье, снадобье, травник </p> <p>зжаўцець пожелтеть </p> <p>зжоўкнуць пожелтеть </p> <p>зжухнуць утратить свежесть, яркость; зажухнуть </p> <p>з-за из-за </p> <p>ззябнуць озябнуть, продрогнуть </p> <p>ззянне сияние, сверкание </p> <p>ззяць сиять, сверкать </p> <p>зiмны абл. холодный </p> <p>зiркаты разм. пучеглазый; глазастый </p> <p>зiрнуць взглянуть, глянуть </p> <p>зiхацець сиять, сверкать </p> <p>злаваць злить, сердить; злиться, сердиться </p> <p>злавесны зловещий </p> <p>злавiць поймать </p> <p>зладжанасць единодушие; согласие </p> <p>зладзейства воровству </p> <p>зладзiць 1) поладить; 2) справиться, сладить </p> <p>злазiць слезать; злазь з даху, не псуй гонтаў не берись не за своё дело </p> <p>зламоўны злоречивый </p> <p>зламысны злонамеренный; злоумышленный </p> <p>злараднiчаць злорадствовать </p> <p>зласлiвы злобны, раздражительный; жёлчный </p> <p>злбтаць излатать, покрыть заплатами </p> <p>златашыць разм. оборвать (не разбирая, портя) </p> <p>злачынец преступник, злоумышленник </p> <p>злачынства преступление; злодеяние </p> <p>злаякасны мед. злокачественный </p> <p>злаяць изругать </p> <p>зледзянець оледенеть </p> <p>злёгеньку легонько </p> <p>злёгку слегка </p> <p>злiнеiць изграфить </p> <p>злiтавацца сжалиться, смиловаться </p> <p>злiтаваць спаять </p> <p>злiтак слиток (золота) </p> <p>злiчыць сосчитать, счесть </p> <p>злiчэнне счисление </p> <p>злодзей вор </p> <p>злозычлiвы зложелательный </p> <p>зломак 1) ломаная вещь; 2) перан. слабый, больной (человек) </p> <p>злосны 1) злой, злобный; 2) злостный (поступок); 3) яростный </p> <p>злотнiк уст. золотарь (ювелир) </p> <p>злоўжыванне злоупотребление </p> <p>злоўжываць злоупотреблять </p> <p>злоўлены пойманный </p> <p>злузаць снять, содрать, счистить (скорлупу, кору) </p> <p>злучальнiк тэх. соединитель </p> <p>злучальны соединительный </p> <p>злучнiк лiнгв. союз </p> <p>злучок лiнгв. дефис </p> <p>злучыць соединить </p> <p>злушчыць снять, содрать, счистить (скорлупу) </p> <p>злыгаць 1) снизать; 2) связать </p> <p>злыдзень разм. лиходей, злодей </p> <p>злямцавацца свойлочиться </p> <p>злямчыцца сваляться, сбиться (о волосах, шерсти) </p> <p>злямчыць свалять, сбить </p> <p>змаганне 1) борьба; 2) сражение, битва; 3) перан. состязание </p> <p>змагар борец, поборник </p> <p>змагацца бороться; сражаться, биться; состязаться </p> <p>змагчы 1) осилить, одолеть; 2) смочь </p> <p>змагчыся изнемочь, обессилеть, ослабеть </p> <p>змайстраваць 1) смастерить, соорудить; 2) перан. состряпать </p> <p>змакрэць 1) измокнуть, промокнуть; 2) вспотеть, упариться </p> <p>змалку сызмала, с малолетства </p> <p>змаляваць 1) списать, срисовать; 2) исписать, изрисовать </p> <p>зман обман </p> <p>зманiць соврать, солгать </p> <p>зманлiвы 1) призрачный, обманчивый; 2) заманчивый </p> <p>змардаваць изнурить, измотать; истощить </p> <p>змаркоцiцца соскучиться </p> <p>змарнавацца пропасть, не пойти впрок </p> <p>змарнаваць истратить, потратить (зря); извести </p> <p>змарнелы чахлый; захирелый, изнурённый </p> <p>змарнець зачахнуть, захиреть; истощиться, изнуриться; похудеть </p> <p>змарозiць заморозить </p> <p>змаршчак разм. морщина </p> <p>змарыцца устать, утомиться; умориться </p> <p>змарыць 1) утомить, измучить; 2) одолеть, сморить </p> <p>змахляваць разм. смошенничать, сплутовать </p> <p>змацаваць скрепить </p> <p>зменшаць уменьшиться, убыть </p> <p>зменшыць уменьшить; убавить </p> <p>змераць измерить </p> <p>змерзнуць замёрзнуть, озябнуть </p> <p>змеркнуцца смеркнуться </p> <p>змерцi разм. вымереть, перемереть </p> <p>змест 1) содержание; 2) оглавление </p> <p>змесцiва содержимое </p> <p>змецiць 1) приметить; заметить; 2) переметить (знаками) </p> <p>змешвальнасць спец. смешиваемость </p> <p>змешвальнiк тэх. смешиватель </p> <p>змеяня (змеянё) змеёныш </p> <p>змеяяшчарка заал. змееящерица </p> <p>змёрзлы 1) замёрзший, озябший; 2) смёрзшийся, промёрзший насквозь; 3) вымерзший (о растениях) </p> <p>змёрлы вымерший, перемёрший </p> <p>змiгнуць моргнуть, сморгнуть </p> <p>змiзарнець 1) осунуться, исхудать (о лице); 2) стать невзрачным, потерять вид; 3) оскудеть (прийти в упадок) </p> <p>змiлавацца смилостивиться, сжалиться </p> <p>змiлавацца разм. полюбить друг друга, слюбиться </p> <p>змiрыцца 1) помириться; 2) примириться, смириться (со своим положением) </p> <p>змiрыць помирить </p> <p>змова заговор (тайное соглашение); сговор </p> <p>змовiны абл. помолвка </p> <p>змовiцца сговориться </p> <p>змога 1) мочь; што ёсць змогi что есть мочи; 2) изнеможение </p> <p>зможаны осиленный, пересиленный; побеждённый </p> <p>змокнуць измокнуть, промокнуть (под дождём) </p> <p>змор: браць зморам брать измором </p> <p>змора усталость, утомление </p> <p>зморанасць усталость, утомление; утомлённость </p> <p>зморшчына морщина, складка </p> <p>зморшчыць 1) наморщить, сморщить (лоб, брови); 2) сморщить (образовать складки, покоробить); 3) покрыть рябью (о воде) </p> <p>змотвальнiк смотчик </p> <p>змоўленасць сговорённость </p> <p>змоўшчык заговорщик; сообщник </p> <p>змрок 1) сумрак, полумрак; 2) сумерки (полутьма перед наступлением вечера или утра) </p> <p>змрочны 1) сумрачный; 2) сумеречный </p> <p>змудраваць разм. 1) сумничать, схитрить; 2) смудрить (умничая, совершить нелепый поступок) </p> <p>змуляць стереть (повредить трением) </p> <p>змураваць сложить, построить (из камня, кирпича) </p> <p>змурзаць разм. испачкать, измазать </p> <p>змусiць вынудить, принудить, заставить </p> <p>змучыць измучить, извести; изнурить, истомить </p> <p>змушанасць вынужденность, принуждённость </p> <p>змылак обмылок </p> <p>змылiць сбить со счёта </p> <p>змыслы абл. сообразительный, смекалистый; находчивый </p> <p>змякчальнiк 1) хiм. смягчитель; 2) мед. мягчитель </p> <p>змякчальны 1) смягчительный; смягчающий; 2) мед.мягчительный </p> <p>змякчэць стать мягче, смягчиться </p> <p>змялець обмелеть (о реке) </p> <p>змяльчэць разм. омелеть </p> <p>змянiць 1) изменить, преобразить; 2) сменить (заступить чьё-л. место); 2) переменить (работу) </p> <p>змярканне 1) наступление сумерек; 2) сумерки </p> <p>змярцвелы 1) омертвевший; 2) оцепеневший; 3) мертвенный (вид) </p> <p>змярцвець 1) омертветь (стать безжизненным, онеметь); 2) оцепенеть </p> <p>змярцвiць 1) омертвить (сделать безжизненным, вялым); 2) умертвить (нерв) </p> <p>змясiць 1) перемесить (тесто); 2) разм. истоптать (посевы) </p> <p>змястоўнасць содержательность </p> <p>змястоўны содержательный </p> <p>змясцiць 1) поместить; 2) вместить, уместить </p> <p>змятушыць абл. смять </p> <p>змяшчальнасць вместительность </p> <p>змяшчальны вместительный </p> <p>знадворку извне, снаружи; внешне </p> <p>знадворны внешний, наружный </p> <p>знаёмец разм. знакомый, знакомец </p> <p>знаёмiць 1) знакомить; 2) ознакомлять </p> <p>знаёмства знакомство </p> <p>знаёмы 1) знакомый; 2) известный </p> <p>знайсцi 1) найти, отыскать, обнаружить; 2) изыскать (средства, меры); 3) подыскать (на должность); 4) признать (прийти к заключению); 5) найти (радость, общий язык, выход) </p> <p>знакамiты именитый </p> <p>знамянальны 1) примечательный; 2) лiнгв. знаменательный </p> <p>знаны 1) знатный, известный; 2) известный, познанный в прошлом </p> <p>знаравiцца стать норовистым (упрямым) </p> <p>знаравiць 1) сделать норовистым (упрямым); 2) сделать привередливым, раздражительным </p> <p>знарок нарочно, намеренно, умышленно </p> <p>знарочысты разм. нарочитый </p> <p>знасiць 1) снести, стаскать (в одно место); 2) износить, сносить (одежду) </p> <p>знатужыць разм. надсадить, надорвать </p> <p>знаўца знаток </p> <p>знаходжанне нахождение </p> <p>знаходка находка </p> <p>знаходлiвы находчивый; остроумный </p> <p>значны 1) значительный; порядочный, изрядный (большой по размеру); трымацца на значнай адлегласцi держаться на почтительном расстоянии; 2) значимый (важный); 3) разм. замйтный </p> <p>значыць 1) помечать, обозначать (делать отметки); 2) метить, намечать (ставить отличительный знак) </p> <p>знебывацца разм. уставать </p> <p>зневажальны оскорбительный; пренебрежительный </p> <p>зневажаць оскорблять, унижать, непочтительно (с пренебрежением) отзываться </p> <p>знелюбець разм. опостылеть </p> <p>знелюдзець (знялюдзець) разм. стать нелюдимым от уединённой жизни </p> <p>знемагчы 1) изнемочь, выбиться из сил; 2) изныть (от тоски) </p> <p>знемажэнне изнеможение, истома </p> <p>зненавiдзець возненавидеть </p> <p>знепрытомнець потерять сознание, упасть в обморок </p> <p>знерваванасць расстроенность; издёрганность </p> <p>знервавацца изнервничаться, расстроиться; издёргаться </p> <p>знерваваць расстроить; издёргать </p> <p>знерухомець стать неподвижным </p> <p>знерухомiць сделать неподвижным, лишить возможности двигаться </p> <p>знецярплiвець потерять терпение </p> <p>знечулiць лишить чувствительности </p> <p>знешнi внешний </p> <p>знiжальны тэх. понизительный </p> <p>знiзiць 1) снизить, понизить; 2) ослабить, ухудшить; 3) принизить, умалить </p> <p>знiкнуць 1) исчезнуть (перестать существовать); 2) пропасть, потеряться; 3) скрыться (из виду); 4) ускользнуть (быстро, незаметно уйти); 5) иссякнуть (израсходоваться) </p> <p>знiтаваць 1) скрепить (болтами); 2) перан. спаять </p> <p>знiч священный огонь (по языческим представлениям) </p> <p>знiчка падающая звезда </p> <p>знiшчальнiк истребитель </p> <p>знiшчыць 1) уничтожить, истребить; 2) устранить, искоренить (недостатки); 3) сокрушить; 4) удалить (вывести пятна) </p> <p>знiякавець почувствовать неловкость, растерянность </p> <p>знос: зносу няма сносу нет </p> <p>зносак1 обносок </p> <p>зносак2 маленькое куриное яичко </p> <p>зносаўстойлiвы износоустойчивый </p> <p>зносiны 1) сношение; 2) общение; 3) сообщение (воздушное, железнодо-рожное) </p> <p>зноў (зноўку) 1) снова, опять; вакол крам ды зноў к нам вернуться ни с чем; 2) тоже </p> <p>знюхаць 1) уловить запах (о человеке); учуять (о собаке); 2) перан. пронюхать, проведать </p> <p>знявага оскорбление; унижение </p> <p>зняважыць оскорбить, унизить; непочтительно (с пренебрежением) отозваться </p> <p>зняверца человек, потерявший веру во что-либо </p> <p>зняверыць разуверить </p> <p>знявечыць изувечить, искалечить </p> <p>зняволiць лишить свободы, заточить (в тюрьму) </p> <p>знядужаць потерять силы, ослабеть </p> <p>знямелы онемелый, онемевший; одеревеневший </p> <p>знямець онеметь; одеревенеть </p> <p>знямога изнеможение; истома </p> <p>знянацку врасплох, внезапно, вдруг </p> <p>зняпраўдзiць опровергнуть правдивость каких-либо утверждений </p> <p>знясiлець обессилеть, изнемочь </p> <p>знясiлiць 1) обессилить, изнурить; истощить; 2) истощить, выпахать (почву) </p> <p>зняславiць обесславить, опозорить, опорочить </p> <p>знячэўку неожиданно, внезапно </p> <p>золак заря, рассвет </p> <p>золкасць промозглость </p> <p>золкi промозглый </p> <p>золь сырость, слякоть </p> <p>зорка звезда </p> <p>зоркаўка бат. звездчатка </p> <p>зорчаты звёздчатый </p> <p>з-пад из-под </p> <p>зрабiць 1) сделать; 2) произвести, подвергнуть; 3) изготовить; соорудить; 4) причинить, принести (вред) </p> <p>зрадзець стать редким, поредеть </p> <p>зразумелы понятный, ясный; вразумительный </p> <p>зразумець 1) понять, постичь; уяснить; 2) осознать; осмыслить </p> <p>зраiцца соединиться в один рой (о пчёлах) </p> <p>зранку с утра; спозаранку </p> <p>зраўнаваць 1) сровнять, уровнять; 2) сравнить </p> <p>зрахаваць подсчитать, сосчитать </p> <p>зрачыся отречься </p> <p>зрашэцiць (зрашацiць) изрешетить </p> <p>зрок зрение </p> <p>зрокавы зрительный </p> <p>зрослапялёсткавы бат. сростнолепестный </p> <p>зрослы сросшийся </p> <p>зруб 1) сруб; 2) спец. ряж </p> <p>зрудзець порыжеть </p> <p>зруйнаваць превратить в руины, разрушить до основания </p> <p>зрух сдвиг </p> <p>зручны 1) удобный; 2) благоприятный, подходящий (случай) </p> <p>зрушыць 1) сдвинуть, сместить; 2) тронуться (с места) </p> <p>зрывiсты срывающийся (о голосе) </p> <p>зрынуць свергнуть, повергнуть; низринуть </p> <p>зрыўкi обрывки, лоскуты, клочья </p> <p>зрэб'е веретье, посконь </p> <p>зрэбнiкi посконные штаны </p> <p>зрэбны посконный </p> <p>зрэдзiць проредить; изредить </p> <p>зрэдку изредка </p> <p>зрэнка зрачок; берагчы як зрэнку вока беречь пуще глаза </p> <p>зрэшты впрочем </p> <p>зубiць спец зубрить, насекать </p> <p>зубнiк бат. скерда </p> <p>зубнiца бат. зубянка </p> <p>зуй збор. охлопки (шерсти) </p> <p>зумкаць зудеть (издавать однообразный звенящий звук) </p> <p>зусiм 1) совсем; совершенно; 2) вполне; 3) вовсе </p> <p>зух эхарь, хват </p> <p>зухаваты эхарский, молодцеватый, удалой, лихой </p> <p>зыбка колыбель </p> <p>зыр 1) на зыры на юру; 2) стремнина (в реке) </p> <p>зыркi 1) яркий (об огне); 2) стремительный, быстрый (о движении) </p> <p>зырчэць становиться ярче </p> <p>зырыць разм. гнать; нести (о ветре, течении) </p> <p>зыход исход; на зыходзе жыцця на закате дней, на склоне лет </p> <p>зыходзiць исходить </p> <p>зычлiвец доброжелатель, благожелатель </p> <p>зычлiвы доброжелательный, благожелательный </p> <p>зычны 1) разм. громкий, зычный; 2) лiнгв. согласный (звук) </p> <p>зычыць желать </p> <p>зэдаль скамейка (комнатная переносная) </p> <p>зябер бат. пикульник, жаблей </p> <p>зяблiва с.-г. зябь (вспаханное поле); зяблевая вспашка </p> <p>зяблiць с.-г. пахать поле осенью под весенний посев (зябь) </p> <p>з'ява явление; образ, картина </p> <p>зяваць орать, громко кричать </p> <p>з'явiцца 1) появиться, родиться; 2) показаться </p> <p>з'явiшча явление </p> <p>з'яднаць сплотить; объединить </p> <p>зязюля кукушка </p> <p>зяленiва зелень </p> <p>зяленiўшчык зеленщик </p> <p>зялёнка бат. сыроежка зелёная </p> <p>зяло отходы зерна в виде семян сорняков </p> <p>з'ялчаць прогоркнуть </p> <p>зяпа разм. пасть, зев </p> <p>з'яўленне 1) появление; 2) рэл. явление </p> <p>зяхаць хватать воздух открытым ртом </p><p>I </p><p>iглiца 1) збор. хвоя; 2) игла (лист хвойного дерева) </p> <p>iглiчны хвойный </p> <p>iзноў снова, вновь </p> <p>iкол клык; бивень </p> <p>iлгаць лгать, врать; завираться </p> <p>iлгун лгун, лжец, врун </p> <p>iлжывы 1) лживый; 2) ложный </p> <p>iлжэсведка юр. лжесвидетель </p> <p>iлжэсведчанне юр. лжесвидетельство </p> <p>iльнiшча (iльнянiшча) поле, на котором прежде сеяли лён или собирали посеянный лён </p> <p>iльснiцца лосниться </p> <p>iмавернасць вероятность </p> <p>iмбрычак уст. чайник </p> <p>iмга (iмгла) 1) изморось; 2) туман, мгла, дымка </p> <p>iмглiць моросить </p> <p>iмгненне миг, мгновение </p> <p>iмгненны мгновенный; молниеносный </p> <p>iмжа изморось, морось </p> <p>iмжэць моросить </p> <p>iмклiвы стремительный </p> <p>iмкненне 1) стремление; 2) влечение, тяготение </p> <p>iмкнуцца 1) стремиться, устремляться; 2) норовить, метить; тяготеть </p> <p>iмпэт 1) порыв; 2) порывистость, стремительность; 3) пылкость </p> <p>iмховы моховой </p> <p>iмчанне стремительное движение </p> <p>iмша рэл. месса </p> <p>iмшанiк омшаник, зимовник (в пчеловодстве) </p> <p>iмшара моховое болото </p> <p>iмшарнiца бат. подбел </p> <p>iнакш иначе </p> <p>iнакшы иной, другой </p> <p>iндык индюк, индейский петух; змяняць быка на iндыка поменять кукушку на ястреба </p> <p>iндычка индейка, индюшка </p> <p>iндычнiк индюшатник (помещение) </p> <p>iндычына индюшатина </p> <p>ннець индеветь, покрываться инеем </p> <p>iншадумец инакомыслящий </p> <p>iншадумства инакомыслие </p> <p>iншаземец иностранец; иноземец </p> <p>iншамоўны иноязычный </p> <p>iншасказальны иносказательныйй </p> <p>iншы иной </p> <p>iржа ржавчина </p> <p>iржышча (аржанiшча) стерня, жнивьё </p> <p>iржэўнiкавы с.-г. стерневой </p> <p>iснаваць существовать; бытовать </p> <p>iснасць сущность </p> <p>iсны сущий (существующий) </p> <p>iспыт экзамен, испытание </p> <p>iспытваць экзаменовать, испытавать </p> <p>iстота существо </p> <p>iстотны существенный </p> <p>iстужка лента </p><p>К </p><p>каб 1) чтобы; 2) если бы, кабы; каб ён спрах будь он неладен </p> <p>кабат уст. душегрейка </p> <p>каберац абл. коврик (под ноги) </p> <p>кабета разм. замужняя женщина </p> <p>кава кофе </p> <p>кававарка кофеварка </p> <p>кавадла наковальня </p> <p>кавалак кусок; ломать (хлеба); обрубок (дерева) </p> <p>кавалiха жена кузнеца </p> <p>каваль кузнец </p> <p>кавальства кузнечное дело </p> <p>кавамолка кофемолка </p> <p>каванне ковка </p> <p>кавенька абл. клюка, палка </p> <p>кавун арбуз </p> <p>кавяла разм. самодельный деревянный протез для ноги </p> <p>кавярзнi уст. лапти </p> <p>кавярня кофейня </p> <p>кагадзе абл. 1) когда-то; 2) недавно, только что </p> <p>кадаўб долблёнка, кадолбь </p> <p>кадзь кадка, бочка (большая) </p> <p>кадук: к. яго ведае леший его знает; к. з iм леший с ним </p> <p>кажан летучая мышь, нетопырь </p> <p>кажурына разм. мех (овчины); кусок овчины </p> <p>кажушнiк тулупник, тулупщик </p> <p>кажушына збор. одежда, пошитая из овчины </p> <p>казань рэл. проповедь </p> <p>казаць 1) говорить; произносить; няўрокам кажучы чтобы не сглазить; казань к. читать нотации; 2) повелевать, велеть; 3) говорить, поговаривать (передавать слухи) </p> <p>казачнiк сказочник; сказитель </p> <p>казачны сказочный; баснословный </p> <p>казелiць: к. зрэнкi (вочы) таращить глазб </p> <p>казка сказка; казаная к. старая история </p> <p>казлабарод бат. козлобородник </p> <p>казырыцца разм. хорохориться </p> <p>казытаць щекотать </p> <p>казюлька (казюля) козявка, букашка </p> <p>кайданы кандалы, цепи </p> <p>кайстра сумка, сума; котомка </p> <p>какава какао </p> <p>каламажка бричка, коляска; тележка, тарантас </p> <p>каламуць муть </p> <p>каласаваць 1) колоситься; 2) обмолачивать колосья (ячменя) </p> <p>каласавiк разм. ранний боровик, который растёт во время колошения ржи </p> <p>каласоўнiк бат. костёр </p> <p>калатня (калатнеча, калатнiна) 1) ссора, грызня; 2) свалка, потасовка (драка) </p> <p>калатоўка 1) мутовка (предмет домашней утвари); 2) абл. хвощ </p> <p>калатуша 1) месиво (вязкая грязь); 2) болтушка (густая мучная похлёбка) </p> <p>калаўрот 1) прялка, самопрялка; 2) коловорот (инструмент); 3) тэх. ворот </p> <p>калацiцца 1) дрожать, трястись, содрогаться; 2) биться, трепетать (о сердце); 3) ссориться; 4) молотиться, выколачиваться </p> <p>калацiць 1) трясти; 2) разм. околачивать (яблоки); 3) знобить; 4) коробить, корёжить; 5) молотить, обивать (снопы) </p> <p>калач петля (из верёвки или прутьев) </p> <p>калашматы 1) мохноногий (о птицах); 2) в широких брюках (о человеке) </p> <p>калашына разм. штанина </p> <p>калдун разм. 1) клок (о волосах); 2) лохмач, космач (о человеке) </p> <p>калдуны разм. лохмы, космы </p> <p>калегаваць водить компанию с кем-либо </p> <p>калецтва 1) калечение, уродование; 2) увечье (физический недостаток) </p> <p>калець мёрзнуть, зябнуть, дрогнуть </p> <p>калёсы телега, повозка </p> <p>калi когда; к. ласка пожалуйста; добро пожаловать </p> <p>калiва 1) растеньице, стебелёк; зёрнышко; 2) щепотка, капля </p> <p>калiдор коридор </p> <p>калi-небудзь когда-нибудь, в один прекрасный день </p> <p>калi-нiкалi кое-когда; иногда, изредка </p> <p>калiсьцi когда-то; прежде, некогда </p> <p>калiтка разм. кошелёк </p> <p>калматы мохнатый; лохматый, косматый </p> <p>калмацiць мохнатить; лохматить, косматить </p> <p>калодзеж колодец </p> <p>калоссе збор. колосья </p> <p>калоша штанина </p> <p>калошня абл. пристройка к риге </p> <p>калываць шатать, колебать; качать </p> <p>калыска 1) колыбель, люлька; 2) перан. колыбель </p> <p>калыхаць 1) качать, колебать; 2) качать, баюкать (о ребёнке); 3) покачивать, болтать (ногой) </p> <p>кальчак бат. мутовка </p> <p>калюга (калюжына) абл. рытвина; лужа </p> <p>каля 1) возле, у, при; 2) около </p> <p>калявушны анат. околоушный </p> <p>каляглоткавы анат. окологлоточный </p> <p>калядны рождественский, крещенский </p> <p>каляды гл.коляды </p> <p>калязоркавы околозвёздный </p> <p>каляiна колея </p> <p>калякветнiк бат. околоцветник </p> <p>калянасць твёрдость, жёсткость </p> <p>каляндра бат. кориандр, кишнец </p> <p>каляны твёрдый, жёсткий </p> <p>каляплоднiк бат. околоплодник </p> <p>каляровы 1) цветной; 2) цветистый (ярко раскрашенный) </p> <p>камбiтлушч комбижир </p> <p>каменярэз камнерез </p> <p>каменячос камнетёс </p> <p>камiнак камелёк </p> <p>камiнар трубочист </p> <p>камлыга глыба </p> <p>камлюкаваты 1) комлистый (о дереве); 2) кряжистый, коренастый (о человеке) </p> <p>камора 1) кладовая, чулан; 2) уст. лесничество </p> <p>каморнiк землемер; межевик </p> <p>каморнiцтва землемерное дело </p> <p>кампанаваць компонировать </p> <p>кампаставаць с.-г. компостировать </p> <p>кампасцiраваць чыг. компостировать </p> <p>кампенсатар 1) возместитель (о человеке); 2) тэх. компенсатор </p> <p>камп'ютэр (кампутар) компьютер </p> <p>камы абл. картофельное пюре или каша </p> <p>камяк 1) разм. ком, комок; клок; 2) мн. абл. картофельное пюре </p> <p>камянiца 1) каменное или кирпичное строение; 2) каменистая почва </p> <p>камячыцца 1) мяться; 2) комкаться </p> <p>камячыць 1) комкать, мять; 2) разм. сжимать (кулак) </p> <p>канапа диван; оттоманка </p> <p>канапа-ложак диван-кровать </p> <p>канапелька бат. абл. трясунка </p> <p>канаплiна посконина, посконь </p> <p>канаплянiк збор. стебли конопли </p> <p>канаплянiшча (канаплiшча) поле, с которого убрана конопля </p> <p>канаплянка 1) заал. коноплянка; 2) посконный платок </p> <p>канаць умирать, угасать; аж канае просто умирает (о сильном желании) </p> <p>канверсаваць конвертировать </p> <p>кандыбаць абл. хромать, прихрамывать </p> <p>канечне обязательно, непременно </p> <p>кантычка сборник католических молитвенных песен </p> <p>канцавы конечный (находящийся на конце) </p> <p>канчар конец чего-н. (бревна, палки, доски) </p> <p>канчатак лiнгв. окончание </p> <p>канчаткова окончательно </p> <p>канчатковы 1) окончательный; 2) конечный </p> <p>канчук разм. плеть </p> <p>канчур абл. обрывок, конец чего-н. </p> <p>канькаць разм. канючить, клянчить; попрошайничать </p> <p>канюшына бат. клевер </p> <p>канюшынiшча с.-г. поле, с которого убран клевер </p> <p>каня заал. чибис </p> <p>капа узорчатое полотняное покрывало на кровать </p> <p>капа копна </p> <p>капаклад с.-г. 1) копнитель; 2) копнильщик </p> <p>капальнiк 1) копальщик; 2) тэх. копатель </p> <p>капальнiца копальщица </p> <p>капальня копь </p> <p>капанiца мотыга </p> <p>капар тэх. копёр, баба </p> <p>капач 1) разм. землекоп; 2) лопата; копач </p> <p>капеж 1) капель (падение капель с крыши); 2) нижний край крыши </p> <p>капельку немножечко, немножко, чуточку </p> <p>капец 1) бурт (место для хранения овощей); 2) межевой знак в виде насыпи со столбиком </p> <p>каплiца часовня </p> <p>каптур 1) чепец; 2) конусообразный навес над чем-либо </p> <p>капуснiк 1) поле, засаженное капустой; 2) поле, с которого убрана капуста; 3) збор. капустный лист </p> <p>капуснiшча поле, с которого убрана капуста </p> <p>капшук кисет </p> <p>капыл 1) шав. колодка; мераць на свой к. мерить на свой аршин; перарабiць на свой к. переделать на свой манер; 2) копыл (в санях) </p> <p>капытнiк бат. белокрыльник </p> <p>капыцiць разм. бить, топтать копытами </p> <p>капялюш шляпа </p> <p>кара наказание; возмездие </p> <p>каравець (каравiцца) грязниться; становиться заскорузлым (от грязи) </p> <p>каравы грязный, заскорузлый (от грязи); 2) корявый, узловатый (о стволе дерева); 3) перан. корявый, неискусный (почерк) </p> <p>карагод хоровод </p> <p>карак 1) анат. подзатылок, шея (задняя часть); мець галаву на карку иметь голову на плечах; стаяць над каркам стоять над душой; 2) шея, холка; загривок (о животных) </p> <p>каралi бусы, монисто; ожерелье </p> <p>каральнасць юр. наказуемость </p> <p>каральны 1) юр. наказуемый; 2) карающий </p> <p>каранiсты корнистый, изобилующий корнями </p> <p>каратканосiк заал. скосарь </p> <p>караткапальцы короткопалый </p> <p>караткахвалевы коротковолновый </p> <p>карацей короче; покороче </p> <p>карацiць укорачивать, делать короче </p> <p>караць наказывать, карать </p> <p>карбаваць 1) разм. плоить; 2) уст. отмечать зарубками </p> <p>карбiдка разм. карбидная лампа </p> <p>карданаж збор. картонаж </p> <p>кардон1 картон </p> <p>кардон2 1) небольшой пограничный пост, кордон; 2) граница, рубеж </p> <p>каржак разм. кряжистое дерево </p> <p>каржакаваты коренастый, кряжистый (крепкого телосложения) </p> <p>каркавальшчык укупорщик </p> <p>кармiцель кормилец </p> <p>кармiцелька кормилица </p> <p>карны карательный </p> <p>каробачнiк 1) коробочник (рабочий, делающий коробки); 2) уст. коробейник </p> <p>каромысел 1) коромысло (для ношения вёдер); 2) валёк (в запряжке) </p> <p>карона 1) корона; 2) крона (дерева) </p> <p>кароста чесотка </p> <p>кароткатэрмiновы краткосрочный </p> <p>кароткачасовы кратковременный </p> <p>карпанiна разм. канитель, возня </p> <p>карпануць ковырнуть; копнуть </p> <p>карпатлiвы кропотливый </p> <p>картовы хлопчатобумажный </p> <p>карункi кружево; кружева </p> <p>карцець разм. хотеться, не терпеться </p> <p>карчакаваты кряжистый </p> <p>карчанець коченеть; леденеть </p> <p>карчма разм. трактир, шинок, корчма </p> <p>карчысты пнистый </p> <p>карчэўе 1) участок срубленного леса; 2) збор. пни </p> <p>каршак заал. ястреб </p> <p>кары большая повозка для перевозки грузов; дроги </p> <p>карына разм. кусок, обломок древесной коры </p> <p>карыслiвасць корыстность, корыстолюбие </p> <p>карыслiвец корыстолюбец </p> <p>карыслiвы корыстный, корыстолюбивый </p> <p>карыснасць полезность </p> <p>карысны полезный </p> <p>карыстальнiк пользователь </p> <p>карыстацца пользоваться </p> <p>карысць польза; выгода, корысть </p> <p>карыць снимать кору, очищать от коры (бревно) </p> <p>карэнiшча бат. корневище </p> <p>карэць грязниться, становиться заскорузлым (от грязи) </p> <p>касаваць 1) зачёркивать, черкать; 2) перан. упразднять, отменять (о законе); 3) перан. расторгать (о браке); 4) юр. кассировать (решение суда) </p> <p>касавiльна гл. кассё </p> <p>касач1 бат. ирис </p> <p>касач2 заал. тетерев </p> <p>касiльна гл. кассё </p> <p>касматы мохнатый; лохматый </p> <p>касмыль (касмык) клок (шерсти, волос) </p> <p>каснiк лента (в косе) </p> <p>кассё (касавiльна, касiльна) косовище </p> <p>касталом бат. чернокорень </p> <p>кастравы гл. кастрывы </p> <p>каструбаваты шереховатый, шершавый </p> <p>кастрывы (кастравы) содержащий костру </p> <p>кастрыца костра </p> <p>кастрычнiк октябрь </p> <p>касцёр 1) поленница (дров); 2) стопка (блинов) </p> <p>касцянiца костянка (ягода) </p> <p>кат 1) палач; 2) перан. изверг, мучитель </p> <p>катавальня застенок (место пыток) </p> <p>катаваць пытать; мучить; бить, истязать </p> <p>катах 1) початок (кукурузы); 2) серёжка (вербы, берёзы) </p> <p>катрынка шарманка </p> <p>катрыншчык шарманщик </p> <p>катурхаць тормошить, толкать </p> <p>катух хлевок, закут </p> <p>каўка заал. галка </p> <p>каўнер ворот, воротник </p> <p>кафля 1) изразец, кафель; 2) збор. изразцы </p> <p>каханне любовь </p> <p>кахаць любить (быть влюблённым) </p> <p>кацёлка круг, кружок (обычно деревянный) </p> <p>кацiны кошачий, кошечий </p> <p>качалка скалка (валик для прокатывания белья) </p> <p>качар селезень </p> <p>качаць 1) катать (шар, бельё); 2) качать (подкидывать на руках, выражая радость, уважение); 3) опрокидывать, валить </p> <p>качка утка; каб цябе качкi чтоб тебе пусто было </p> <p>качканос заал. утконос </p> <p>кашлаты мохнатый; косматый, лохматый </p> <p>кашлацiць мохнатить; косматить, лохматить </p> <p>каштаваць1 стоить; дорага к. обойтись в копеечку </p> <p>каштаваць2 пробовать, отведывать </p> <p>каштанавы каурый (о масти лошади) </p> <p>каштарыс смета </p> <p>каштоўнасць ценность </p> <p>каштоўны ценный; драгоценный </p> <p>кашуля рубашка, рубаха; сорочка </p> <p>кашчавасць костлявость </p> <p>кашчавы костлявый </p> <p>кашэль корзина; плесцi кашалi з лапцямi нести чушь </p> <p>квадра четверть, фаза (луны) </p> <p>квазiзорка квазизвезда </p> <p>квапiцца зариться; посягать, покушаться </p> <p>кватараваць квартировать </p> <p>кватарант квартирант </p> <p>кватэра квартира </p> <p>кватэрка уст. четверть кварты </p> <p>квач помазок </p> <p>квашанiна студень, холодец </p> <p>кветалiсцiк бат. цветолистик </p> <p>кветаножка бат. цветоножка </p> <p>кветачнiца цветочница </p> <p>кветка цветок </p> <p>кветкавод цветовод </p> <p>кветнiк 1) цветник; 2) палисадник </p> <p>квецень збор. цвет; цветение </p> <p>квiтнець цвести; процветать </p> <p>кволы слабый, хилый; болезненный; деликатный, нежный </p> <p>келба абл. пескарь </p> <p>келiх бокал, чаша </p> <p>кельня кельма, мастерок </p> <p>кемiць разм. смыслить, смекать, соображать </p> <p>кемлiвы сметливый, сообразительный, смекалистый </p> <p>кепiкi разм. насмешка, издёвка; к. строiць трунить, издеваться </p> <p>кепскi плохой, скверный; худой, дрянной </p> <p>кешкацца разм. возиться, копаться </p> <p>кiваць 1) качать, покачивать; 2) шатать (раскачивая) </p> <p>кiгiкаць кричать (о чибисе) </p> <p>кiдальнiк метатель (копья) </p> <p>кiдальны метательный (снаряд) </p> <p>кiдаць 1) бросать, кидать; метать; 2) отбрасывать; 3) оставлять, прекращать; 4) перан. произносить, бросать (слово) </p> <p>кiдок спарт. бросок </p> <p>кiй палка; трость, посох; не кiем, дык палкай что в лоб, что по лбу </p> <p>кiлзаць взнуздывать </p> <p>кiлiм ковёр </p> <p>кiлiшак рюмка </p> <p>кiнаглядач кинозритель </p> <p>кiназдымка киносъёмка </p> <p>кiназнаўства киноведение </p> <p>кiнастужка кинолента </p> <p>кiначасопiс киножурнал </p> <p>кiндзюк разм. 1) желудок; 2) кул. рубцы </p> <p>кiнуць 1) бросить, кинуть; метнуть; 2) отбросить; 3) оставить, прекратить; 4) перан. произнести, бросить (слово) </p> <p>кiпень кипяток </p> <p>кiпцiк 1) коготок; 2) ноготок </p> <p>кiпцюр 1) коготь; 2) ноготь </p> <p>кiпцюрасты когтистый </p> <p>кiраванне 1) управление; 2) руководство; правление 3) лiнгв. управление </p> <p>кiраваць 1) управлять (направлять движение), править (автомобилем, лошадьми); 2) руководить, ведать; распоряжаться; 3) руководить, управлять (страной); 4) направлять </p> <p>кiраўнiк 1) руководитель; правитель; 2) управляющий (делами) </p> <p>кiраўнiцтва 1) руководство (действие); 2) управление (делами); 3) збор. руководители </p> <p>кiраўнiчы управленческий </p> <p>кiрмаш 1) ярмарка; базар; 2) перан. базар (крик, шум) </p> <p>кiрпа разм. короткий вздёрнутый нос </p> <p>кiрпаты курносый </p> <p>кiрунак 1) направление; 2) оборот (поворот в положении, обстоятель-ствах) </p> <p>кiт оконная замазка </p> <p>кiтаваць замазывать (щели в окнах) </p> <p>кiў кивок; не баiшся кiва, пабаiшся кiя не хочешь по-хорошему - заставят </p> <p>кiўнуць 1) качнуть; 2) пошатнуть (раскачивая); толькi пальцам к. только намекнуть </p> <p>кiшэнь (кiшэня) карман </p> <p>кiях абл. кукурузный початок </p> <p>кладоўка кладовая </p> <p>клак паляўн. пыж </p> <p>клапатлiвы 1) заботливый; бережный; 2) хлопотливый; 3) разм. беспокойный; суетливый </p> <p>клапацiцца 1) заботиться; 2) хлопотать </p> <p>клапотны хлопотливый, хлопотный </p> <p>клейкi клейкий; липкий, вязкий </p> <p>клеймаваць 1) ставить клеймо; 2) перан. клеймить </p> <p>кленчыць 1) преклонять колени, становиться на колени; 2) перан. просить, клянчить </p> <p>клёк разм. 1) здравый смысл; не мець клёку ў галаве без царя в голове; 2) жизненная сила </p> <p>клённiк збор. заросли клёна </p> <p>клiкаць 1) звать, окликать; 2) подзывать, призывать; 3) приглашать </p> <p>клiнаваты клиновидный, клинообразный </p> <p>клiчнiк лiнгв. восклицательный знак </p> <p>клiчны лiнгв. звательный (падеж) </p> <p>клопат 1) забота; 2) хлопоты; не мела баба клопату, дык купiла парася не было печали, так черти накачали; 3) беспокойство </p> <p>клуб верхняя часть бедра </p> <p>клубнiцы клубника (ягоды) </p> <p>клунак (клумак) эзел; котомка </p> <p>клыпаць (клыгаць) разм. ковылять </p> <p>клычыць разм. мять; комкать, клочить </p> <p>ключ косяк, вереница (расположение птиц в полёте) </p> <p>ключыкi бат. первоцвет </p> <p>клюшня клешня (у рака) </p> <p>клявец 1) молоток для отбивания кос и насечки жерновов; 2) сплюснутый конец молотка </p> <p>клямар тэх. скоба, скрепа </p> <p>клямка скоба, скобка (у двери); щеколда (для запирания) </p> <p>клянiна разм. 1) отдельное дерево клёна; 2) древесина клёна </p> <p>кляновiк кленовый сок </p> <p>кляштар католический монастырь </p> <p>кмен бат. тмин </p> <p>кнiгавыдавецтва книгоиздательство </p> <p>кнiгагандаль книготорговля </p> <p>кнiгазнаўства книговедение </p> <p>кнiгарня книжный магазин </p> <p>кнiгасховiшча книгохранилище </p> <p>кнiгаўка заал. чибис, пигалица </p> <p>кнораз хряк </p> <p>кнот фитиль </p> <p>княства княжество </p> <p>кожны 1) каждый; у кожным разе во всяком случае; 2) любой </p> <p>козагадоўля козоводство </p> <p>козыт щекотка </p> <p>кола 1) колесо; 2) окружность; кольцо; 3) круг (группа людей, объединённых какими-либо связями) </p> <p>колер 1) цвет (окраска); 2) жыв. колер </p> <p>колеразнаўства спец. цветоведение </p> <p>колiшнi прежний </p> <p>колькасны количественный </p> <p>колькасць количество; численность </p> <p>колькi сколько; к. ёсць духу изо всех сил </p> <p>кольца 1) колёсико; 2) кольцо, колечко </p> <p>коляды (каляды) рождество </p> <p>комiн труба (дымовая), дымоход </p> <p>конаўка металлическая или деревянная кружка конусообразной формы </p> <p>конегадоўля коневодство </p> <p>конiк заал. кузнечик </p> <p>конна верхом </p> <p>коннiк верховой, всадник </p> <p>контррэйка чыг. контррельс </p> <p>копанка небольшой искусственный водоём; пруд </p> <p>корак 1) пробка; 2) уст. каблук </p> <p>корба ручка, предназначенная для вращательного движения </p> <p>корт тэкст. плотная хлопчатобумажная ткань </p> <p>корч 1) вывернутый из земли с корнями пень; 2) куст картофеля, лука, вывернутый из земли </p> <p>коршак заал. ястреб </p> <p>коска лiнгв. запятая </p> <p>коснаязыкi косноязычный </p> <p>котлiшча разм. насиженное гнездо; селитьба </p> <p>коўдра одеяло </p> <p>коўзацца 1) скользить; 2) кататься (на санках) </p> <p>коўзкi 1) скользкий; 2) скользящий </p> <p>коцiк бат. серёжка (соцветие) </p> <p>кош 1) корзина; лукошко; 2) кузов (повозки); 3) ковш (на мельнице) </p> <p>кошанка зелёная подкормка; кошенина </p> <p>кошт 1) стоимость; 2) средство, счёт </p> <p>кошык корзина, корзинка </p> <p>кпiны насмешка, издевательство </p> <p>кпiць насмехаться, издеваться </p> <p>кравец портной </p> <p>кравецтва портняжество </p> <p>крадзеж воровство, кража; хищение </p> <p>крадком украдкой, крадучись </p> <p>краiна страна </p> <p>крама лавка, магазин; вакол крам ды зноў к нам вернуться ни с чем </p> <p>крамнiк лавочник </p> <p>крамнiна разм. материал фабричного изготовления; одежда из такого материала </p> <p>крамны 1) лавочный, магазинный; 2) фабричного изготовления (о материале) </p> <p>крамянасць 1) упругость; 2) свежесть, ядрёность </p> <p>крамянець делаться упругим; твердеть </p> <p>крамяны 1) упругий, крепкий; 2) перан. цветущий, здоровый (о человеке); 3) свежий, ядрёный </p> <p>кранаць 1) трогать, задевать, касаться; 2) двигать (с места); 3) перан. трогать, вызывать глубокое чувство </p> <p>крапiнец бат. истод </p> <p>краса 1) красота; 2) краса (украшение); 3) цветень (пыльца на цветущих хлебах) </p> <p>красаваць цвести (о злаковых) </p> <p>красала гл. крэсiва </p> <p>красамоўнасць красноречивость </p> <p>красамоўны красноречивый </p> <p>красамоўства красноречие </p> <p>краска разм. цветок (полевой) </p> <p>красуня красавица </p> <p>кратавiнне збор. горки земли, нарытые кротом </p> <p>кратаць 1) трогать; 2) сдвигать (с места); 3) перан. трогать, вызывать глубокое чувство </p> <p>краты 1) металлическая решётка на окне; 2) тэх. переплёт </p> <p>краўчыха 1) портниха; 2) жена портного </p> <p>краявiд пейзаж </p> <p>краязнаўства краеведение </p> <p>кровазварот кровообращение </p> <p>кровазлiццё кровоизлияние </p> <p>крок шаг </p> <p>кроква стропило </p> <p>кроп бат. укроп </p> <p>кропка точка </p> <p>кропля капля </p> <p>крохкi хрупкий, ломкий, непрочный </p> <p>крочыць шагать </p> <p>кругавiд уст. горизонт </p> <p>кругагляд кругозор (широта познаний) </p> <p>круглявасць округлость </p> <p>круглявы округлый </p> <p>кружком: сесцi к. сесть в кружок </p> <p>крумкаць 1) каркать; 2) квакать (о лягушках) </p> <p>крумкач ворон </p> <p>крупеня абл. крупяной суп </p> <p>крупнiк крупяной суп </p> <p>крупчасты крупчатый, зернистый </p> <p>крутаверць абл. 1) вьюга; 2) водоворот </p> <p>крутня 1) плутовство, надувательство; 2) возня, хлопоты </p> <p>круцель разм. плут, мошенник </p> <p>круцiгалоўка заал. вертишейка, вертиголовка </p> <p>круцiцца 1) вращаться, вертеться; 2) кружиться (летать вокруг); 3) клубиться, вихриться; 4) вертеться, ёрзать (беспокойно сидеть) </p> <p>круцiць 1) вращать, вертеть; 2) крутить, вертеть; 3) сверлить; 4) кружить; 5) плутовать, жульничать </p> <p>крушня абл. куча камней </p> <p>крывадушнасць лицемерие </p> <p>крывадушны лицемерный, криводушный </p> <p>крыважэрны кровожадный </p> <p>крывасмок 1) заал. кровосос; 2) перан. кровопийца </p> <p>крываўнiк бат. тысячелистник </p> <p>крывацёк кровотечение </p> <p>крыга1 льдина (на реке, на море) </p> <p>крыга2 рыб. бредень </p> <p>крыгалом ледолом </p> <p>крыгаход ледоход </p> <p>крыж 1) крест; 2) анат. крестец; 3) круп (задняя часть туловища лошади) </p> <p>крыжавiк заал. крестовик </p> <p>крыжавiна крестовина </p> <p>крыжадзюб заал. клёст </p> <p>крыжанка заал. кряква </p> <p>крыжаносец 1) гiст. крестоносец; 2) заал. крестоносец </p> <p>крынiца 1) ключ, родник, источник; 2) перан. источник </p> <p>крынiцазнаўства источниковедение </p> <p>крынiчыць бить ключом </p> <p>крынiчышча углубление, в котором бьёт родник </p> <p>крысо пола </p> <p>крыўда обида </p> <p>крыўдаваць обижаться; досадовать </p> <p>крыўдзiцель обидчик </p> <p>крыўдзiць обижать, наносить обиду </p> <p>крыўдлiвы обидчивый </p> <p>крыўдны обидный </p> <p>крыху немного, немножко </p> <p>крышаны абл. заправленный салом картофельный суп </p> <p>крышку немножко, чуть </p> <p>крэйда разм. мел; мелок (для письма) </p> <p>крэмзаць разм. писать небрежно, не заботясь об аккуратности </p> <p>крэсiва (красала) огниво </p> <p>крэслiць 1) чёркать, марать, зачёркивать написанное; 2) чертить (проводить черты по чему-либо) </p> <p>крэўны родственный, родной по крови, кровный </p> <p>кубак 1) чашка, кружка; 2) кубок </p> <p>кубел закрывающаяся крышкой кадка для хранения продуктов </p> <p>кудзелiсты волокнистый </p> <p>кудзеркi кудряшки (о волосах) </p> <p>кудзялянка разм. постилка, сделанная из кудели </p> <p>кудлаты лохматый, косматый </p> <p>кудлацiць (кудлачыць) ерошить, лохматить, трепать </p> <p>кудра роща, рощица </p> <p>кужаль 1) очёсанный лён; 2) тонкий холст, вытканный из льняных ниток </p> <p>кузня кузница </p> <p>кукiшкi: сядзець на кукiшках сидеть на корточках </p> <p>кукла женская причёска в виде закрученной на затылке в узел косы </p> <p>кукса культя, культяпка </p> <p>кульба (кульбака) клюка </p> <p>кульгавы хромой </p> <p>кульгаць хромать </p> <p>кульнуць опрокинуть, кувыркнуть </p> <p>куля пуля </p> <p>кулямёт пулемёт </p> <p>куляць опрокидывать, кувыркать </p> <p>кумпяк укорок (часть туши) </p> <p>купалка бат. мелколепестник </p> <p>купальнiк бат. брника </p> <p>купарвас хiм. купорос </p> <p>куп'ё збор. кочки, кочкарник </p> <p>купiна кочка </p> <p>купляць 1) покупать; 2) подкупать; разыгрывать </p> <p>купчасты с большой кроной (о деревьях) </p> <p>купчасцiцца расти кудрявым, с большой кроной </p> <p>курава копоть </p> <p>куравай бат. астрагал </p> <p>кураводка наседка </p> <p>кураня цыплёнок </p> <p>кураслеп бат. лютик едкий; куриная слепота </p> <p>куркоўка разм. охотничье курковое ружьё </p> <p>курница курная хата </p> <p>куродым копоть </p> <p>куродымець коптить (испускать копоть) </p> <p>куродымiць коптить (покрывать копотью) </p> <p>курта разм. куцая собака </p> <p>курчыцца 1) корчиться (от судороги, от боли); 2) ёжиться (от холода); 3) коробиться, корёжиться (становиться неровным) </p> <p>курэц 1) курильщик; 2) курящий </p> <p>курэць 1) коптить (испускать копоть); 2) подниматься столбом (о пыли) </p> <p>куслiвы злой, кусачий (о животных) </p> <p>кустоўе збор. кустарник </p> <p>кут эгол; сядзець на куце сидеть в красном углу (на почётном месте); калi худ, не лезь на кут знай сверчок свой шесток </p> <p>кутас кисть (украшение) </p> <p>куфар сундук </p> <p>куфель (кухаль) пивная кружка </p> <p>кухан лепёшка </p> <p>кухар повар </p> <p>кухарыць стряпать, готовить; кухарничать </p> <p>кучаравы курчавый, кудрявый </p> <p>кучма 1) меховая шапка; 2) копна (о волосах) </p> <p>кучомка меховая шапка </p> <p>кушнер меховщик, скорняк </p> <p>кушнерства скорняжничество, скорняжное дело </p><p>Л </p><p>лава1 скамья </p> <p>лава2 разм. полоса (широкая) </p> <p>лагаднець становиться более покладистым, добродушным, мягким </p> <p>лаганец бат. кульбаба </p> <p>лагода 1) лад; 2) благодать </p> <p>лагодзiць разм. ублажать, угождать </p> <p>лагодны кроткий, добродушный, мирный; покладистый </p> <p>лагунец бат. сокольник </p> <p>лагчына ложбина, лощина, лог; низина </p> <p>лад1 1) строй, устройство (установленный порядок); 2) согласие; 3) настроение </p> <p>лад2 лiнгв. наклонение </p> <p>ладам чинно, порядком; дружно; мирно, спокойно </p> <p>ладкаваць разм. 1) налаживать; 2) приводить в порядок </p> <p>ладны 1) изрядный, порядочный (по размеру, весу, количеству); 2) стройный, статный (о фигуре) </p> <p>лазавiк абл. лапоть (лозовый) </p> <p>лазаты: чорт л. чёрт полосатый </p> <p>лазеншчык банщик </p> <p>лазня 1) баня; 2) перан. взбучка, встрёпка </p> <p>лазурак лазурь (краска); синька (для белья) </p> <p>лайдак разм. беспутный человек, бездельник </p> <p>лакiркi разм. лакированные туфли </p> <p>ламанец отломанный кусок хлеба </p> <p>ламанка разм. охотничье ружьё, которое заряжается готовыми зарядами в гильзах </p> <p>ламачча збор. 1) лом (ломаные предметы); 2) валежник, хворост </p> <p>ламачына 1) обломок дерева; 2) разм. поломанная, испорченная вещь </p> <p>лам'ё збор. 1) лом (ломаные предметы); 2) сучья, хворост, валежник </p> <p>ланцуг 1) цепь; 2) мн. цепи; оковы, путы </p> <p>ланцужны цепнуй </p> <p>ланцужок цепочка </p> <p>лапатаць 1) хлопотать, тарахтеть (о механизме); 2) разм. болтать, тараторить (говорить без умолку) </p> <p>лапiна 1) плешина (голое место среди травы, всходов); проталина (среди снега); 2) пятно (место другого цвета); отметина (у животных); 3) разм. лоскут </p> <p>лапiць разм. чинить, починять, латать, заделывать </p> <p>лапкi (лапнiк) збор. лапник (ветви хвойных деревьев) </p> <p>лапцюжнiк лапотник </p> <p>ласка 1) ласка, нежность; 2) любезность; одолжение; калi л. пожалуйста; добро пожаловать!; милости просим; дзякуй за ласку благодарю покорно! </p> <p>ласкавець делаться ласковее, добрее </p> <p>ласкатаць абл. щекотать </p> <p>ластавяня птенец ласточки </p> <p>ласун лакомка, сластёна, сладкоежка </p> <p>ласунак лакомство </p> <p>ласы 1) лакомый, падкий; л. на чужыя прыпасы берут завидки на чужие пожитки; 2) лакомый, сладкий (кусок) </p> <p>ласяня (ласянё) лосёнок </p> <p>лата 1) заплата; 2) обрешетина </p> <p>латак 1) лоток; жёлоб; 2) корыто с лотком на одном конце </p> <p>латаць чинить, починять; заделывать </p> <p>латашыць разм. рвать без разбору, с жадностью, опустошая </p> <p>латны: л. цвiк гвоздь, которым приколачивается обрешетина </p> <p>латочына ложбина, лощина (заболоченное место) </p> <p>лаўка скамья, скамейка, лавка </p> <p>лахi: л. пад пахi собрав пожитки, убираться </p> <p>лахманы разм. лохмотья, обноски, рвань </p> <p>лацiць обрешечивать </p> <p>лашчыцца ласкаться, ластиться </p> <p>лашчыць ласкать; нежить </p> <p>лаянка 1) ругательство, бранное слово; 2) ссора, перебранка </p> <p>лаяцца ругаться, браниться </p> <p>лаяць ругать, бранить </p> <p>левабаковы левосторонний </p> <p>леваруч абл. слева </p> <p>легкаважны легковесный </p> <p>легкадумны легкомысленный, несерьёзный; ветреный </p> <p>легкадумства легкомыслие, несерьёзность; ветреность </p> <p>легкатраўны удобоваримый </p> <p>ледавiк гл. ляднiк </p> <p>ледзь йле, чуть, едва </p> <p>ледзьве йле, чуть, едва </p> <p>лежня гл. ляжня </p> <p>лейцы вожжи </p> <p>лекавы лекарственный </p> <p>лекi 1) лекарство; 2) лечение </p> <p>ленаваты немного ленивый, с приметами лени </p> <p>лепш (лепей) лучше, получше </p> <p>лепшаць становиться лучше (о здоровье) </p> <p>лепшы лучший </p> <p>лесаахова лесозащита </p> <p>лесагаспадарка лесохозяйство </p> <p>лесвица лестница </p> <p>леснiкоўства работа, занятие лесника </p> <p>леснiчоўка разм. дом лесника и его семьи </p> <p>летаваць разм. жить где-нибудь летом, оставаться на лето </p> <p>летазлiчэнне летосчисление </p> <p>летапiс летопись </p> <p>летась разм. в прошлом году </p> <p>леташнi прошлогодний </p> <p>летуценнiк мечтатель </p> <p>летуцець предаваться мечтам, грезить </p> <p>лецiшча разм. дом, где живут летом; летнее пристанище </p> <p>лёгказамяняльны тэх. удобозаменяемый </p> <p>лёгказасваяльны удобоусвояемый, легкоусвояемый </p> <p>лёгказразумелы удобнопонятный </p> <p>лёгкапраходны удобопроходимый; легкопроходимый </p> <p>лёгкарастваральны хiм. легкорастворимый </p> <p>лёгкарухомы тэх. удобоподвижный </p> <p>лёгкаўзброены ваен. легковооружённый </p> <p>лёгкаўзгаральны легковоспламеняющийся </p> <p>лёгкачытальны удобочитаемый </p> <p>лёдаўтварэнне льдообразование </p> <p>лёдзiсты льдистый </p> <p>лёк селёдочный рассол </p> <p>лёс судьба; на волю лёсу на волю рока </p> <p>лёстка поперечная планка в кузове телеги </p> <p>лёх (лёха) 1) ход, прорытый под землёй; 2) склеп, подземелье </p> <p>лжэсведка юр. лжесвидетель </p> <p>лжэсведчанне юр. лжесвидетельство </p> <p>лiк число; без лiку без счёту; губляць л. терять счёт </p> <p>лiкавы числовой </p> <p>лiна бечева, канат </p> <p>лiнеiць линовать; графить </p> <p>лiнуць 1) плеснуть, брызнуть; 2) хлынуть, политься </p> <p>лiпень июль </p> <p>лiпец разм. липовый мёд </p> <p>лiпець 1) едва держаться; л. на валаску висеть на волоске; 2) находиться в запустении, в состоянии упадка </p> <p>лiсiца абл. приспособление в телеге для возки брёвен </p> <p>лiслiвец льстец, угодник </p> <p>лiслiвiць льстить, угождать; подобострастничать </p> <p>лiслiвы 1) льстивый, угодливый; заискивающий; 2) вкрадчивый (голос) </p> <p>лiснiк бат. паслён </p> <p>лiстапад 1) ноябрь; 2) листопад </p> <p>лiстападобны листообразный </p> <p>лiстоўнiца бат. лиственница </p> <p>лiсцвянiк абл. лиственный лес </p> <p>лiсяня (лiсянё) лисёнок </p> <p>лiтаваць щадить, беречь </p> <p>лiтаваць паять </p> <p>лiтанне рэл. литания </p> <p>лiтара 1) буква; 2) палiгр. литера </p> <p>лiтаральны 1) буквальный, дословный (перевод); 2) буквальный, точный (смысл) </p> <p>лiтаратуразнавец (лiтаратуразнаўца) литературовед </p> <p>лiтаратуразнаўства литературоведение </p> <p>лiтасцiвы милостивый, милосердный </p> <p>лiтасць 1) милость; милосердие; 2) пощада </p> <p>лiха 1) несчастье, беда; лихо, зло; 2) фальк. лихо (нечистая сила) </p> <p>лiхадзей злодей </p> <p>лiхадзейнiчаць злодействовать </p> <p>лiхадзейства злодейство, злодеяние </p> <p>лiхадум зложелатель </p> <p>лiхадумства зложелательство </p> <p>лiхаманка лихорадка </p> <p>лiхаманкавы лихорадочный </p> <p>лiхвяр ростовщик </p> <p>лiхвярства ростовщичество </p> <p>лiхi 1) злой, недобрый; 2) абл. плохой; гадзiць як лiхой скуле угождать вопреки желанию </p> <p>лiхтар фонарь </p> <p>лiчба цифра </p> <p>лiчбаваць цифровать </p> <p>лiчнiк мат. числитель </p> <p>лiчылка считалка </p> <p>лiчыльнiк 1) счётчик (прибор); 2) счётчик (о человеке) </p> <p>лiчыльшчык счётчик (о человеке) </p> <p>лiчыць 1) считать; 2) полагать, предполагать; 3) принимать; л. за нiшто ни во что не ставить </p> <p>лiчэбнiк лiнгв. числительное </p> <p>лiшак излишек; избыток; з лiшкам с лихвой </p> <p>лiштва 1) планка; 2) наличник (в окне, двери); 3) плинтус (в полу); 4) крав. бейка; планка </p> <p>ловы уст. охота (занятие ловлей) </p> <p>логавiшча 1) логово, берлога; 2) лежбище, лёжка (зверя) </p> <p>ложак кровать, койка </p> <p>лой нутряной говяжий или бараний жир </p> <p>локшына лапша </p> <p>ломкi ломкий; хрупкий </p> <p>лопат 1) хлопанье (крыльями); 2) лопотание (о невнятном говоре) </p> <p>лопацень 1) разм. лопотун; 2) неровность в отбитой косе </p> <p>лопаць1 хлопать (крыльями, по плечу) </p> <p>лопаць2 лопаться </p> <p>лопух бат. лопух, репей, репейник </p> <p>лотаць бат. калужница </p> <p>лоўж сложенный в кучу хворост </p> <p>лубiн бат. люпин </p> <p>луг щёлок, щёлочный раствор </p> <p>лугаваць щелочить (щёлоком) </p> <p>лугазнаўства луговедение </p> <p>лузанец (лузан) вылущившийся орех </p> <p>лузаць 1) лущить, очищать (от скорлупы, кожуры); 2) грызть, щёлкать, лущить (есть, разгрызая) </p> <p>лузга разм. шелуха </p> <p>лукавiна излучина, лука </p> <p>лукаткi: хадзiць у л. ходить зигзагами </p> <p>лунаць 1) реять, парить; 2) витать (в облаках) </p> <p>лупiна 1) скорлупа, кожурб; 2) мн. очистки </p> <p>лупiцца 1) лупиться, шелушиться (о коже); 2) обдираться </p> <p>лупiць 1) обдирать (кожу, кору, скорлупу); 2) разм. рвать; 3) лупить, драть (брать непомерно дорого) </p> <p>лупцаваць сечь, пороть, бить </p> <p>лупцоўка разм. порка, взбучка, выволочка </p> <p>луска чешуя </p> <p>лускаваты чешуйчатый </p> <p>лускаць 1) щёлкать, лущить (орехи); 2) трещать </p> <p>луста ломоть (преимущественно о хлебе) </p> <p>лухта разм. чушь, чепуха, ерунда, вздор </p> <p>лучнасць единение </p> <p>лучнiк камелёк, светец (подвешенное приспособление для освещения) </p> <p>лучыцца соединяться, объединяться </p> <p>лучыць соединять </p> <p>лушпiна (лушпайка) скорлупа, кожура </p> <p>лушчак слюда </p> <p>лыгаць 1) низать; 2) связывать (верёвкой) </p> <p>лыжка ложка </p> <p>лыпаць разм. моргать (глазами) </p> <p>лытка анат. икра </p> <p>лыч 1) свиное рыло; 2) перан. морда; рыло </p> <p>лычасты с длинным рылом </p> <p>льга можно, возможно; позволительно </p> <p>льноапрацоўка льнообработка </p> <p>льномалатарня льномолотилка </p> <p>льнянiшча поле, где рос лён </p> <p>льснiцца лосниться </p> <p>любасць любовь, привязанность </p> <p>любата прелесть; удовольствие; загляденье </p> <p>любiзнiк разм. приворотное зйлье </p> <p>людскасць человечность </p> <p>людскi человеческий; человечный </p> <p>людскi 1) человеческий, человечий; 2) людской (свойственный людям); 3) мирской, светский (не духовный) </p> <p>люлька трубка (для курения) </p> <p>люляць качать, укачивать, баюкать </p> <p>люстра зеркало </p> <p>люстраны зеркальный </p> <p>люстэрка зеркало </p> <p>люты февраль </p> <p>люхта абл. вьюшка (в печке) </p> <p>люцэрнiшча поле, где росла люцерна </p> <p>лявонiха белорусский народный танец; музыка к этому танцу </p> <p>лягчэй легче, полегче </p> <p>лягчэць становиться легче </p> <p>ляда вырубка (место, где вырублен лес) </p> <p>лядаш ледышка; льдинка </p> <p>лядашчы 1) дряхлый; тщедушный (о человеке); 2) обветшалый, ветхий (о предмете, вещи) </p> <p>лядзяш (лядзяк) сосулька </p> <p>ляднiк (ледавiк) геал. ледник </p> <p>ляжня (лежня) 1) паляўн. лёжка, лежбище; 2) лежание </p> <p>лязо остриё, лезвие </p> <p>ляйчына вожжа </p> <p>лялечнiк кукольник </p> <p>лялька кукла </p> <p>ляляк заал. козодой </p> <p>лямант вопль, крик </p> <p>лямантаваць разм. вопить, кричать </p> <p>лямец 1) войлок; 2) клок спутанных волос; 3) подхомутник </p> <p>лямеш с.-г. лемех, сошник </p> <p>лямчыць сваливать, сбивать </p> <p>лянота леность, лень </p> <p>ляск 1) лязг; 2) хлопанье; щёлканье </p> <p>ляска абл. трость, палка </p> <p>ляскаць 1) лязгать (железом); 2) хлопать; щёлкать </p> <p>ляскотка трещотка; колотушка (сторожевая) </p> <p>лясун леший, лесовик </p> <p>лятуха летунья </p> <p>ляўконiя бат. левкой </p> <p>ляха абл. грядка </p> <p>ляшчына бат. орешник </p> <p>ляшчэўнiк лещинник (заросли орешника) </p> <p>ляшыць абл. делить участок поля на полосы, отмечая края посева </p><p>М </p><p>мабыць может быть, пожалуй, вероятно </p> <p>мага: як мага как можно, изо всех сил </p> <p>магерка войлочная шапка </p> <p>магутны 1) мощный; сильный; 2) могущественный; 3) богатырский </p> <p>магчы мочь </p> <p>магчымы 1) возможный, вероятный; 2) допустимый, осуществимый </p> <p>маёмасць имущество </p> <p>маёнтак поместье, имение </p> <p>мажджэр металлическая ступка для измельчения твёрдых веществ </p> <p>мажны дородный, полный, плотный (о человеке) </p> <p>мазлiвы маркий </p> <p>май 1) май; 2) абл. зелень </p> <p>майстар мастер </p> <p>майстраваць мастерить, сооружать </p> <p>майстэрня мастерская </p> <p>майстэрства 1) мастерство; художество; 2) умение, ловкость </p> <p>макавiшча место, на котором рос мак </p> <p>макацёр макотра (горшок для растирания мака) </p> <p>макоўнiк маковые стебли </p> <p>макрасвет спец. макромир </p> <p>макулiнка 1) маковое зёрнышко; 2) перан. крупинка, крупица </p> <p>малаверагодны 1) малодостоверный; 2) маловероятный </p> <p>малавыразны маловыразительный </p> <p>малавядомы малоизвестный </p> <p>маладасведчаны малосведущий </p> <p>маладзiк молодой месяц; новолуние </p> <p>малазмястоўны малосодержательный </p> <p>малазнаёмы малознакомый </p> <p>малазразумелы малопонятный </p> <p>малаiмаверны маловероятный </p> <p>малаiстотны малосущественный </p> <p>малакарысны малополезный </p> <p>малакаштоўны малоценный </p> <p>малаколькасны малочисленный </p> <p>малалецтва утрочество </p> <p>малалiкасць малочисленность </p> <p>маланка молния </p> <p>малапажыўны малопитательный </p> <p>малапаспяховы малоуспешный </p> <p>малапераканальны малоубедительный </p> <p>малапiсьменны малограмотный </p> <p>малапраўдзiвы малодостоверный </p> <p>маларухомы малоподвижный </p> <p>малатарня с.-г. молотилка </p> <p>малаўжывальны малоупотребительный </p> <p>маленства малолетство, младенчество; детство </p> <p>малеча збор. мелюзга, мелкота </p> <p>малпа заал. обезьяна </p> <p>малпоўня обезьянник (помещение для обезьян) </p> <p>малюнак 1) рисунок; 2) перан. картина </p> <p>маляваць 1) писать красками, рисовать; 2) красить, окрашивать; 3) изображать </p> <p>маляўка малёк, малявка (рыба); мелюзга </p> <p>маляўнiчы живописный, красочный </p> <p>мана ложь; враньё </p> <p>манарэйка чыг. монорельс </p> <p>манiць врать, лгать </p> <p>мантач разм. мот </p> <p>мантачыць разм. мотать, транжирить </p> <p>мара мечта, грёза; цйшыць сябе марамi обольщаться надеждой </p> <p>маракаваць абл. обижаться </p> <p>мараплавец мореплаватель </p> <p>мараплаўства мореплавание </p> <p>мардаваць изнурять, морить, изматывать </p> <p>маркота печаль, грусть, кручина; уныние </p> <p>маркотны 1) печальный, грустный; унылый; 2) фальк. кручинный </p> <p>маркоўнiк 1) морковная ботва; 2) бат., кул. морковник </p> <p>маркоцiцца печалиться, грустить; унывать </p> <p>маркоцiць печалить </p> <p>мармоль разм. нелюдим, бирюк </p> <p>мармур мрамор </p> <p>мармытаць бормотать </p> <p>марнаваць тратить (зря расходовать) </p> <p>марнаслоўны празднословный </p> <p>марнатравiць мотать, транжирить </p> <p>марнатраўства мотовтсво, расточительство, транжирство </p> <p>марнець 1) чахнуть; хиреть; 2) таять, увядать (о человеке); 3) приходить в упадок </p> <p>марны напрасный, бесполезный; безуспешный </p> <p>марозаўстойлiвы морозостойкий </p> <p>марудзiць мйдлить; мешкать </p> <p>марудлiвы медлительный, неторопливый </p> <p>марудны 1) медленный; 2) медлительный </p> <p>маршалак гiст. предводитель дворянства </p> <p>марыва 1) дымка; 2) марево, мираж </p> <p>марыць мечтать, грезить; бредить </p> <p>маслак разм. мосол </p> <p>масляк маслёнок (гриб) </p> <p>маснiчына (маснiца) 1) половица; 2) мостовина </p> <p>мастак художник </p> <p>мастацкi художественный </p> <p>мастацтва 1) искусство; 2) мастерство </p> <p>мастацтвазнавец (мастацтвазнаўца) искусствовед </p> <p>мастацтвазнаўства искусствоведение </p> <p>матлашыць разм. 1) рвать в клочья; 2) бить, уничтожать; 3) трепать (приводить в беспорядок) </p> <p>матляцца болтаться, мотаться; трепыхаться (на ветру) </p> <p>матляць мотать; болтать (ногами) </p> <p>матуз 1) бечёвка, верёвочка; 2) завязка, тесёмка (у фартука) </p> <p>матыль 1) бабочка; 2) мотыль (личинка комара) </p> <p>матычыць мотыжить </p> <p>маўклiвы молчаливый </p> <p>маўленне речь </p> <p>маўленчы речевой </p> <p>маўляў мол, дескать </p> <p>махала уст. опахало </p> <p>махляваць разм. мошенничать, плутовать </p> <p>махляр разм. мошенник, плут </p> <p>махры бахрома </p> <p>мацаваць крепить </p> <p>мацаць щупать; шарить </p> <p>мацнець усиливаться, крепнуть </p> <p>мацунак крепость; прочность </p> <p>мачаць макать, обмакивать </p> <p>мачулiшча мочило (место для мочения льна) </p> <p>медзведзяня медвежонок </p> <p>мезенец мизинец </p> <p>менавiта именно </p> <p>меншасць меньшинство </p> <p>меншаць уменьшиваться; убавляться, убывать </p> <p>меркаваць 1) рассуждать, прикидывать; 2) рассчитывать, предполагать </p> <p>мерыцца 1) намереваться; 2) метить, целиться (для выстрела, броска) </p> <p>месны лiнгв. предложный (падеж) </p> <p>места уст. город </p> <p>местачковец разм. житель местечка </p> <p>месцажыхарства местожительство </p> <p>металаапрацоўка металлообработка </p> <p>металазнаўства металловедение </p> <p>мех 1) мешок; 2) мех (кузнечный) </p> <p>мехаваты мешковатый </p> <p>мецца 1) иметься; 2) намереваться </p> <p>мечнiк гiст. меченосец </p> <p>мешань 1) смесь, мешанина; 2) с.-г. повторная вспашка </p> <p>мiгатлiвы трепетный; мерцающий </p> <p>мiгацець 1) мелькать; 2) сверкать, мигать, мерцать </p> <p>мiгi: гаварыць на м. разговаривать знаками </p> <p>мiгцець 1) брезжить, светиться; 2) мигать, мерцать; трепетать (о пламени) </p> <p>мiж между </p> <p>мiжаконне простенок </p> <p>мiжвольны непроизвольный </p> <p>мiжгатунковы спец. межсортовой </p> <p>мiжкасцявы межкостный </p> <p>мiжрэчча междуречье </p> <p>мiжсценне анат. средостение </p> <p>мiзарнець 1) худеть (в лице); 2) терять вид, становиться невзрачным </p> <p>мiкрарухавiк микродвигатель </p> <p>мiкрасвет спец. микромир </p> <p>мiлагучны благозвучный </p> <p>мiльгацець мелькать; мерцать </p> <p>мiльгаць 1) мелькать; мерцать; 2) пестрить </p> <p>мiмаволi невольно, непроизвольно </p> <p>мiмавольны невольный, непроизволный </p> <p>мiнаць 1) миновать (проходить, проезжать мимо); 2) обходить; 3) проходить (о времени, состоянии) </p> <p>мiнулае прошлое, минувшее, прошедшее </p> <p>мiнулы 1) прошлый, прошедший; прежний; 2) минувший, истекший </p> <p>мiнуўшчына прошлое; былое, минувшее </p> <p>мiтрэнжыць разм. тревожить, беспокоить </p> <p>мiтусiцца 1) суетиться; хлопотать; 2) мелькать, мельтешить (перед глазами); 3) пестрить, рябить </p> <p>мiтусня 1) суета, суетня; 2) суматоха, кутерьма (беспорядочная беготня); 3) мелькание; рябь </p> <p>млiва 1) размол (действие); 2) зерно, предназначенное для размола </p> <p>млосна тошно, дурно </p> <p>млын мельница </p> <p>млынар мельник </p> <p>млынiшча место, на котором стояла мельница </p> <p>млявы вялый, расслабленный, томный </p> <p>мнагалiкi многочисленный </p> <p>многабаковы многосторонний </p> <p>многагадзiнны многочасовой </p> <p>многакаляровы многоцветный; многокрасочный </p> <p>многапавярховы многоэтажный </p> <p>многапакаёвы многокомнатный </p> <p>многапакутны многострадальный </p> <p>многатыднёвы многонедельный </p> <p>множнасць множественность </p> <p>множнiк мат. множитель </p> <p>множны лiнгв. множественный (множественное число) </p> <p>мова язык </p> <p>мовазнавец языковед </p> <p>мовазнаўства языкознание </p> <p>могiлкi кладбище, погост </p> <p>моладзь молодёжь </p> <p>момант момент; мгновение, миг </p> <p>морак 1) мрак; 2) помрачение (расстройство) </p> <p>морква морковь </p> <p>мосенж уст. латунь </p> <p>моташны тошный; муторный </p> <p>моўчкi молча, молчком </p> <p>моц 1) крепость, прочность; 2) сила, мощь </p> <p>моцны 1) крепкий, прочный; 2) сильный, мощный; 3) добротный </p> <p>мошаст тэкст. уст. креп; бархат </p> <p>мроi грёзы, мечты </p> <p>мсцiвец мститель </p> <p>мсцiвы мстительный </p> <p>мудраваць 1) мудрить, мудрствовать; 2) хитрить, умничать </p> <p>мудрагелiсты 1) мудрёный, замысловатый; 2) причудливый, вычурный </p> <p>мудрагелiць 1) мудрить, мудрствовать; 2) хитрить, умничать </p> <p>мудранка бат. вороний глаз </p> <p>мужнасць 1) мужество; 2) мужественность, доблесть </p> <p>мужнець мужать </p> <p>мужны мужественный </p> <p>музеязнаўства музееведение </p> <p>мул ил </p> <p>мультан 1) тэкст. бумазея; 2) турецкий табак </p> <p>муляр 1) каменщик; 2) печник </p> <p>мулярства ремесло, занятие каменщика </p> <p>муляць 1) тереть, жать; 2) перан. беспокоить </p> <p>мур 1) каменная (кирпичная) кладка; 2) каменное (кирпичное) здание; як мур как гранит </p> <p>мурашкаед заал. муравьед </p> <p>мурашнiк муравейник </p> <p>мурашыны муравьиный </p> <p>мурзаты разм. чумазый, грязный </p> <p>мурзаць разм. пачкать, мазать </p> <p>мурзiла замарашка </p> <p>мурог 1) мурава (о траве); 2) сено (суходольное) </p> <p>мусiць 1) быть должным; 2) должно быть, вероятно, пожалуй </p> <p>мучан бат. толокнянка </p> <p>мучанiчнiк заросли толокнянки </p> <p>муштры разм. придирки, чрезмерные требования </p> <p>муштук мундштук </p> <p>мылец плывун (илистый слой песка) </p> <p>мылiца костыль </p> <p>мыляцца ошибаться, сбиваться со счёта </p> <p>мыса морда (у животных) </p> <p>мыслiвы абл. йгерь (охотник) </p> <p>мыслiк тэх. пробойник </p> <p>мытнiк уст. таможенник </p> <p>мытнiца (мытня) уст. таможня </p> <p>мышалоў заал. лунь </p> <p>мышатка бат. каротель </p> <p>мэбля мебель </p> <p>мэндлiк (мэдлiк) с.-г. суслон; бабка </p> <p>мэта цель </p> <p>мэтазгодны целесообразный </p> <p>мэтанакiраваны целенаправленный; целеустремлённый </p> <p>мэтлахi разм. клочья </p> <p>мядзведзiна медвежатина </p> <p>мядзведзяваты разм. похожий на медведя, напоминающий медведя </p> <p>мяднiца разм. медный таз </p> <p>мядуўнiк бат. медоцвет </p> <p>мядунка бат. медуница </p> <p>мяжоўка бат. аржанец </p> <p>мякчэць становиться мягче, смягчаться </p> <p>мяла пест (для растирания пищевых продуктов) </p> <p>мянташка наждачная лопатка для точки косы </p> <p>мянтуз заал. налим </p> <p>мянцiць 1) точить (косу); 2) разм. болтать, трепать (языком) </p> <p>мярцвяк мертвец </p> <p>мярэжа мерёжа </p> <p>мясцiна место; уголок </p> <p>мясцiцца 1) проживать, тесниться, ютиться; 2) размещаться, устраиваться; 3) вмещаться </p> <p>мясцiць 1) помещать, размещать; 2) вмещать </p> <p>мясцовы местный </p> <p>мячэўнiк абл. рогоз </p> <p>мяшэй бат. щетинник </p><p>Н </p><p>наабворваць опахать (во множестве) </p> <p>наабгаблёўваць обстрогать (во множестве) </p> <p>наабкалочваць обтрясти (во множестве) </p> <p>нааблушчваць облущить, налущить (во множестве) </p> <p>наабпальваць обжечь (во множестве) </p> <p>наабцярэблiваць очистить, обрубить, обрезать (во множестве) </p> <p>наабяцаць наобещать, насулить </p> <p>наадкалуплiваць отковырять, отколупать (во множестве) </p> <p>наадцiнаць отрубить, отсечь (во множестве) </p> <p>наарфаваць навеять (веялкой) </p> <p>нааскрабаць оскоблить, оскрести (во множестве) </p> <p>нааскубаць ощипать (во множестве) </p> <p>набадзяцца разм. наскитаться; наслоняться, нашляться (без дела) </p> <p>набажэнства богослужение, молебен </p> <p>набакiр набекрень </p> <p>набiлiцы набилки (в ткацком станке) </p> <p>наблiзiць приблизить </p> <p>наблытаць напутать </p> <p>набой заряд (в охотничьем ружье) </p> <p>набракнуць набухнуть, разбухнуть </p> <p>набрудзiць нагрязнить, напачкать; насорить </p> <p>набрыняць 1) набухнуть (напитаться влагой); 2) отечь </p> <p>набудаваць настроить, понастроить </p> <p>набытак 1) приобретение; 2) пожитки, достояние </p> <p>набытчык приобретатель </p> <p>набыць 1) приобрести; 2) заслужить, снискать </p> <p>набэрсаць разм. напутать (ниток) </p> <p>нававорны с.-г. новопахотный </p> <p>навадзiць 1) навести (много, в разное время привести); 2) вдоволь поводить </p> <p>наважыцца задумать, вознамериться </p> <p>наважыць навешать (на весах) </p> <p>навазiцца накататься (вдосталь) </p> <p>наваколле 1) окрестность; 2) перан. окружающая среда, окружение </p> <p>навакольны 1) окрестный; 2) внешний, окружающий </p> <p>наваксаваць начистить ваксой </p> <p>навала 1) нашествие; 2) стихийное бедствие; беда; 3) скопление </p> <p>навалач сброд </p> <p>навальнiца гроза </p> <p>навалэндацца разм. 1) наканителиться; 2) нашляться </p> <p>навандравацца настранствоваться, наскитаться </p> <p>наварат: другiм наваратам повторно, вторично </p> <p>наваскаваць навощить </p> <p>нават даже </p> <p>наведаць посетить, навестить </p> <p>наведвальнiк посетитель </p> <p>наверадзiць натрудить </p> <p>навiдавоку на виду </p> <p>навiна 1) новость; 2) новизна (свойство нового); 3) новшество </p> <p>навобмацак на ощупь </p> <p>наводдаль поодаль </p> <p>навокал вокруг, кругом, около </p> <p>навошта гл. нашто </p> <p>навуказнаўства науковедение </p> <p>навукападобны наукообразный </p> <p>навуковец разм. человек, занимающийся наукой </p> <p>навучальны 1) учебный; 2) назидательный, поучительный </p> <p>навучанне 1) учение, обучение; 2) назидание, наставление </p> <p>навучэнец учащийся </p> <p>навыбiваць 1) выбить, вышибить (во множестве); 2) вычеканить </p> <p>навыварат 1) наизнанку; 2) перан. наоборот </p> <p>навыдзёўбваць выклевать (во множестве) </p> <p>навылузваць вылущить (во множестве) </p> <p>навыпальваць 1) выжечь (во множестве); 2) обжечь, нажечь </p> <p>навыперадкi наперегонки, взапуски </p> <p>навыпростваць выпрямить (во множестве) </p> <p>навысвiдроўваць высверлить, выбуравить (во множестве) </p> <p>навыскубаць выщипать (во множестве) </p> <p>навыцiскаць выжать, выдавить (во множестве) </p> <p>навыцярушваць вытрусить, высыпать (во множестве) </p> <p>навэндзiць накоптить </p> <p>нагабляваць настрогать </p> <p>нагавiцы абл. штаны; подштанники </p> <p>нагаворшчык клеветник, ябедник </p> <p>нагадаваць 1) вырастить; 2) развести </p> <p>нагадаць напомнить; припомнить </p> <p>нагаласiцца наплакаться (причитая) </p> <p>нагаманiцца разм. наговориться; нагалдеться (громко) </p> <p>нагандляваць наторговать, выручить (от торговли) </p> <p>нагарэзнiчаць (нагарэзаваць, нагарэзiць) напроказничать, нашалить </p> <p>нагатаваць 1) наготовить (запасти); 2) наварить, настряпать (пищи); 3) накипятить (воды) </p> <p>нагбом: пiць н. пить, наклоняя сосуд </p> <p>нагледзецца насмотреться </p> <p>нагледзець высмотреть, присмотреть </p> <p>наглы абл. внезапный </p> <p>нагляд 1) наблюдение, присмотр; 2) надзор (орган контроля) </p> <p>наглядальнiк наблюдатель </p> <p>наглядальны наблюдательный </p> <p>наглядаць 1) наблюдать; 2) следить, надзирать (осуществлять надзор) </p> <p>наглядчык надсмотрщик, надзиратель; смотритель </p> <p>нагода разм. случай, повод </p> <p>наготка бат. ноготок (цветок) </p> <p>награвальнiк тэх. нагреватель </p> <p>нагрувасцiць нагромоздить </p> <p>нагрэбцi нагрести </p> <p>нагушкацца разм. накачаться (на качелях) </p> <p>нададраць надорвать </p> <p>надакучлiвы надоедливый, назойливый, навязчивый </p> <p>надакучыць 1) надоесть; 2) наскучить </p> <p>надалей 1) впредь, в будущем; 2) на потом (отложить) </p> <p>надарыцца случиться </p> <p>надаўбень ваен. надолба, надолб </p> <p>надаўжэй на более длительное время </p> <p>надаць 1) придать; 2) присвоить (звание) </p> <p>надбудаваць надстроить </p> <p>надбудова надстройка </p> <p>надвор наружу </p> <p>надворак двор (возле дома) </p> <p>надвор'е погода </p> <p>надвочны надглазный </p> <p>надвячорак предвечернее время </p> <p>надгабляваць надстрогать </p> <p>надгарэць частично сгореть </p> <p>надгледзець досмотреть (на таможне) </p> <p>надгляд досмотр </p> <p>надглядчык досмотрщик </p> <p>наддзяўбцi (наддзяўбаць) 1) надклевать; 2) наддолбить </p> <p>над'ехаць разм. подоспйть (в нужный момент) </p> <p>наджаць немного сжать </p> <p>надзвычайны 1) необыкновенный; редкостный; 2) чрезвычайный, исключительный; 3) поразительный (производящий сильное впечатление) </p> <p>надзейны надёжный </p> <p>надзем'е надземное пространство </p> <p>надзея надежда </p> <p>надзённы 1) насущный; 2) злободневный </p> <p>надзiць рыб. приваживать, приманивать </p> <p>надзьмуты 1) надутый; 2) нахохленный; 3) разм. надутый (обиженный) </p> <p>надзьмуць 1) надуть; 2) нахохлить (перья - о птицах) </p> <p>надзяўбцi 1) наклевать; 2) надолбить </p> <p>надкапаць вырыть, выкопать (частично) </p> <p>надкасцявы анат. надкостный </p> <p>надлiць отлить (часть жидкости) </p> <p>надмагiлле надгробие </p> <p>надмерны непомерный, чрезмерный </p> <p>надмуроўка надстройка (каменного здания) </p> <p>наднырачны анат. надпочечный </p> <p>надоечы разм. давеча, намедни; днями </p> <p>надпалiць частично сжечь </p> <p>надрабiць 1) надделать; 2) надвязать (вязаньем) </p> <p>надрапаць нацарапать </p> <p>надрукаваць напечатать, отпечатать </p> <p>надскурка анат., бат. надкожица </p> <p>надстрыгчы слегка подстричь </p> <p>надта 1) учень, весьма; 2) чрезмерно, слишком </p> <p>надтачыць1 надставить, удлинить </p> <p>надтачыць2 подточить (подъесть снизу) </p> <p>надточка надставка; надшивка </p> <p>надхмар'е пространство над облаками </p> <p>надысцi наступить, настать (о времени) </p> <p>надыход наступление </p> <p>наедак разм. то, чем можно утолить голод </p> <p>нажабраваць насобирать нищенством </p> <p>нажадзюб заал. ножеклюв </p> <p>нажартавацца нашутиться </p> <p>нажацца много поработать на жатве </p> <p>назалiчваць (назалiчаць) зачислить (во множестве) </p> <p>назаляць надоедать, досаждать, докучать </p> <p>назапасiць запасти; наготовить, накопить </p> <p>назаўсёды (назаўжды) навсегда </p> <p>назахоплiваць захватить (во множестве) </p> <p>назва название, наименование </p> <p>назвалакаць стащить, стянуть (во множестве) </p> <p>назгортваць сгрести; свернуть (во множестве) </p> <p>наздзекавацца поиздеваться, наглумиться; надругаться </p> <p>назiральнiк наблюдатель </p> <p>назiраць 1) наблюдать; 2) следить; присматривать </p> <p>назiркам не теряя из виду (идти, бежать) </p> <p>назмятаць смести (во множестве) </p> <p>назнаходзiць найти, отыскать (во множестве) </p> <p>назола 1) докука; 2) надоеда (о надоедливом человеке) </p> <p>назоўнiк 1) лiнгв. имя существительное; 2) мат. знаменатель </p> <p>назоўны лiнгв. именительный (падеж) </p> <p>найгоршы самый худший, наихудший </p> <p>найдасканалейшы самый совершенный, непревзойдённый </p> <p>найдрабнейшы самый мелкий, мельчайший </p> <p>найдужэйшы самый сильный, сильнейший </p> <p>найкаштоўнейшы самый ценный, самый драгоценный </p> <p>найлепшы самый лучший, наилучший </p> <p>наймальнiк наниматель, съёмщик </p> <p>найменне наименование, именование </p> <p>найпрыгажэйшы самый красивый </p> <p>найразумнейшы умнее всех, умнейший </p> <p>найхутчэйшы самый быстрый; самый скорый </p> <p>найцiкавейшы самый интересный, интереснейший </p> <p>наказаць 1) передать (поручить сказать); 2) велеть </p> <p>накаламуцiць намутить </p> <p>наканаваны предопределённый, предначертанный </p> <p>накасаваць начеркать </p> <p>накасяк вкось; наискосок </p> <p>накiраваць 1) направить; 2) наставить </p> <p>наконт насчёт; относительно </p> <p>накпiць насмеяться, поиздеваться </p> <p>нбкрыж накрест, крестообразно </p> <p>накрыўка покрышка, крышка </p> <p>накульгваць прихрамывать </p> <p>накуродымець накоптить </p> <p>наласавацца налакомиться </p> <p>належаць 1) принадлежать; 2) подлежать </p> <p>належны 1) надлежащий; 2) причитающийся </p> <p>налецце абл. лето следующего года </p> <p>налiк начёт </p> <p>налузаць 1) налущить, нагрызть; 2) насорить шелухой </p> <p>налупiць надрать </p> <p>налускаць нащёлкать, налузгать (орехов) </p> <p>налыгаць 1) нанизать; 2) навязать, привязать; 3) наловить </p> <p>намайстраваць смастерить (во множестве) </p> <p>намаляваць 1) написать (красками); 2) изобразить, нарисовать </p> <p>наманiць наврать, налгать </p> <p>намарзень накопыльник (в санях) </p> <p>намарыцца намечтаться </p> <p>намацаць нащупать; прощупать </p> <p>намер намерение </p> <p>намеснiк 1) заместитель; 2) ист. наместник </p> <p>намець занос, надув </p> <p>намiтка повойник </p> <p>намножыць умножить </p> <p>намова абл. наговор, клевета </p> <p>намуляць натереть, стереть (ногу) </p> <p>наогул вообще </p> <p>напагатове наготове, начеку </p> <p>нападкрэслiваць подчеркнуть (во множестве) </p> <p>напазычаць 1) набрать взаймы; 2) наодолжать </p> <p>напазяхацца назеваться </p> <p>напакаваць набить, наполнить (склад, чемодан) </p> <p>напаклёпнiчаць наклеветать, наябедничать, накляузничать </p> <p>напал накал </p> <p>напалiць 1) натопить; 2) накалить; 3) нажечь </p> <p>напалохаць напугать; устрашить </p> <p>напаляваць паляўн. настрелять, натравить </p> <p>напамiн (напамiнак) напоминание </p> <p>напампаваць накачать (насосом) </p> <p>напаткаць 1) встретить; 2) перан. постичь, постигнуть (о несчастье) </p> <p>напатылiчнiк назатыльник </p> <p>напаўадчынены полуотворенный, полуоткрытый </p> <p>напаўапрануты полуодетый </p> <p>напаўвадкi полужидкий </p> <p>напаўголасу вполголоса </p> <p>напаўзаплюшчаны полузакрытый (о глазах) </p> <p>напаўкаштоўны полудрагоценны </p> <p>напаўпразрысты полупрозрачный </p> <p>напаўспелы полузрелый </p> <p>напаўхмызняк полукустарник </p> <p>наперад вперёд </p> <p>наперадзе впереди </p> <p>напералiк наперечёт </p> <p>наперстаўка бат. наперстянка </p> <p>напiнаць 1) напрягать; 2) натягивать, напяливать </p> <p>наплюхацца наплескаться (вдоволь) </p> <p>наплямiць напятнать, запятнать </p> <p>напоперак 1) поперёк; 2) наперекор, вопреки </p> <p>напрадвеснi на исходе зимы </p> <p>напражыць нажарить (гороха, семечек) </p> <p>напрамак направление </p> <p>напрасаваць нагладить, наутюжить </p> <p>напрасткi прямиком, напрямик </p> <p>напрацавацца наработаться </p> <p>напружанасць напряжённость </p> <p>напружыць напрячь (внимание) </p> <p>напрыдумляць (напрыдумваць) сочинить, выдумать (во множестве) </p> <p>напсаваць напортить </p> <p>напырскаць набрызгать, напрыскать (воды) </p> <p>напытаць разведать, подыскать </p> <p>напышлiвы 1) напыщенный, высокопарный; 2) надменный, спесивый </p> <p>напэўна 1) определённо, наверняка; доподлинно; 2) наверно, вероятно </p> <p>напэцкаць напачкать, намарать </p> <p>напярэдаднi накануне </p> <p>напярэймы наперерез, наперехват </p> <p>напяць 1) напрячь, натужить (мускулы); 2) натянуть (канат) </p> <p>нарабаваць награбить </p> <p>нарабiць 1) наделать; 2) натворить (хлопот); 3) насорить </p> <p>наравiсты 1) своенравный, привередливый; 2) норовистый (о лошади) </p> <p>наравiць 1) угождать; 2) пробовать сделать что-либо </p> <p>нарада 1) совет; 2) совещание </p> <p>нарадзiць родить </p> <p>наразбураць разрушить (во множестве) </p> <p>нараiць насоветовать </p> <p>наракаць роптать, сетовать, пенять </p> <p>нарасцярушваць раструсить, рассыпать (во множестве) </p> <p>нарог лемех, сошник </p> <p>нарыс учерк </p> <p>нарыхтаваць 1) заготовить, наготовить, запасти; 2) снарядить </p> <p>нарыхтоўка заготовка </p> <p>нарэшце наконец </p> <p>насваволiць нашалить, напроказничать, наозорничать </p> <p>насварыцца наругаться, набраниться </p> <p>насвiдраваць насверлить </p> <p>насельнiк обитатель </p> <p>насенне 1) бат. семя; 2) збор. семена </p> <p>наскварыць нажарить (сала) </p> <p>наскрозь насквузь </p> <p>наскубцi 1) надёргать (сена, щетины); 2) нащипать (шерсти, перьев) </p> <p>насмажыць нажарить </p> <p>насоўка разм. носовой платок </p> <p>насталiць настлать потолок </p> <p>настаўнiк учитель (преподаватель); наставник (руководитель) </p> <p>наствараць создать (во множестве) </p> <p>настойлiвы настойчивый; настоятельный </p> <p>настольнiк скатерть </p> <p>насторч торчком, торчмя </p> <p>настрашыць напугать </p> <p>настрой настроение; настроенность </p> <p>наступ наступление </p> <p>наступальны наступательный </p> <p>наступнiк уст. преемник, наследник </p> <p>насуперак наперекор, вопреки </p> <p>насупраць напротив </p> <p>насустрач навстречу </p> <p>насыпка наперник </p> <p>наталiць утолить (жажду) </p> <p>натапырыць 1) встопорщить, ощетинить (шерсть); 2) насторожить (уши) </p> <p>нататка заметка </p> <p>натоўп толпа </p> <p>натузаць 1) издёргать (измучить); 2) натрепать, надрать (за волосы, уши) </p> <p>натхненне 1) вдохновение; 2) воодушевление </p> <p>натхнiцель вдохновитель </p> <p>натхнiць 1) вдохновить (вызвать творческий подъём); 2) воодушевить (вызвать душевный подъём) </p> <p>наўзбоч разм. сбоку, в сторонке </p> <p>наўздагад разм. наугад, наудачу </p> <p>наўздагон вдогонку </p> <p>наўздзiў на диво </p> <p>наўмысны умышленный, нарочны, преднамеренный </p> <p>наўрад вряд ли, едва ли </p> <p>наўскасяк наискосок; вкось </p> <p>наўсцяж во всех направлениях, в пределах обозримого пространства </p> <p>нафта нефть </p> <p>нахабнiк нахал, наглец </p> <p>нахабны нахальный, наглый </p> <p>нахабства нахальство, нбглость </p> <p>нахаваць напрятать (во множестве) </p> <p>нахапаць нахватать </p> <p>нахвастаць нахлестать </p> <p>нахiл 1) наклон; 2) перан. наклонность, склонность </p> <p>нахiлiць наклонить; накренить </p> <p>нахмарыцца покрыться тучами </p> <p>нацерабiць 1) нарубить (сучьев); 2) начистить (капусты); 3) натеребить, надёргать (льна) </p> <p>нацерушыць 1) натрусить, насыпать; 2) напорошить (о снеге) </p> <p>нацiна 1) ботва; 2) былинка </p> <p>нацiск 1) нажим, надавливание; 2) нажим, давление; 3) лiнгв. ударение </p> <p>нацiснуць 1) нажать, надавить; 2) натереть (мозоль) </p> <p>нацкаваць натравить, науськать (собаку) </p> <p>нацукраваць насахарить </p> <p>нацыраваць наштопать </p> <p>нацягаць натаскать </p> <p>нацянькi напрямик, прямиком </p> <p>нацяплiць натопить (помещение) </p> <p>начакацца наждаться </p> <p>начараваць наколдовать </p> <p>начаўпцi разм. наболтать, наговорить ерунды, наплести </p> <p>начынне 1) инструменты; 2) утварь (совокупность предметов обихода) </p> <p>нашараваць натереть, начистить (пуговицы, самовар) </p> <p>нашаткаваць нашинковать </p> <p>нашатраваць ободрать (очистить зерно от оболочек, шелухи) </p> <p>нашклiць застеклить, вставить стёкла </p> <p>нашкодзiць навредить </p> <p>нашмальцаваць насалить </p> <p>нашмараваць натереть (втирая, смазать) </p> <p>нашмат намного </p> <p>нашморгаць надёргать </p> <p>нашпурляць нашвырять </p> <p>нашрубаваць навинтить </p> <p>наштабнаваць шав., крав. настрочить, прошить </p> <p>нашто (навошта) зачем </p> <p>наштурхаць натолкать </p> <p>нашча натощак </p> <p>нашчадак потомок </p> <p>нашчэнт совершенно; вдребезги; до основания, дочиста </p> <p>нашыйнiк ошейник </p> <p>нашэсце нашествие </p> <p>наяўнасць наличие; наличность (о фактическом количестве) </p> <p>наяўны наличный; имеющийся </p> <p>неабавязковы необязательный </p> <p>неабароненасць незащищённость </p> <p>неабачлiвы 1) неосмотрительный; 2) нечуткий (несуществующий) </p> <p>неабвяргальны (неабвержны) неопровержимый </p> <p>неабгрунтаваны необоснованный, огульный </p> <p>неабдымны необъятный, необозримый; неоглядный </p> <p>неабмежаваны неограниченный </p> <p>неабсталяваны 1) необорудованный; 2) необставленный </p> <p>неабсяжны необъятный, необозримый </p> <p>неабходны необходимый </p> <p>неабыякавы небезразличный, неравнодушный </p> <p>неадвольны непроизвольный, невольный </p> <p>неад'емны неотъемлемый </p> <p>неадкладны 1) неотложный; 2) немедленный, безотлагательный </p> <p>неаднастайны неоднородный, разнообразный, пёстрый </p> <p>неадпаведны 1) несоответственный, несообразный; 2) несоразмерный </p> <p>неадукаваны необразованный; невежественный </p> <p>неадхiльны 1) неустранимый; 2) неотразимый </p> <p>неадчувальны нечувствительный, неощутимый; неосязаемый </p> <p>неадчэпны неотступный, неотвязный, навязчивый </p> <p>неажыццявiмы неосуществимый; несбыточный </p> <p>неазначальны 1) неопределимый; 2) лiнгв., мат. неопределённый </p> <p>неакораны неочищенный (от коры) </p> <p>неакрэслены неопределённый </p> <p>неапрацаваны необработанный; неотделанный </p> <p>неараны непаханый </p> <p>неарфаваны невеянный (машиной) </p> <p>неаспрэчны неоспоримый </p> <p>неасэнсаваны неосмысленный </p> <p>неатрыманне неполучение </p> <p>неахайны неопрятный, неряшливый </p> <p>неахопны необъятный, неохватный </p> <p>неашчадны небережливый, неэкономный; нерасчётливый </p> <p>небарак (небарака) разм. бедняга, бедняжка </p> <p>небасхiл небосвод, небосклон </p> <p>небаяздольны небоеспособный </p> <p>небезвынiковы небезрезультатный </p> <p>небездакорны небезукоризненный, небезупречный </p> <p>небеспадстаўны небезосновательный </p> <p>неблагi неплохой, недурной; приличный </p> <p>небяспека опасность </p> <p>неверагодны 1) невероятный; 2) недостоверный (вызывающий сомнения) </p> <p>невуцтва невежество, невежественность </p> <p>невыгода неудобство </p> <p>невыканальны невыполнимый </p> <p>невымоўны 1) невыразимый, непередаваемый; 2) непроизносимый </p> <p>невынiшчальны неистребимый </p> <p>невыпадковы неслучайный </p> <p>невысакародны неблагородный </p> <p>невядомы неизвестный, неведомый, безвестный </p> <p>невяртанне невозвращение </p> <p>негасцiнны негостеприимный, нерадушный </p> <p>недаатрымаць недополучить </p> <p>недабачыць 1) не разглядеть, не рассмотреть; 2) недовидеть </p> <p>недабiткi обломки, осколки, остатки (жалкие) </p> <p>недавага недовес (недостаточность в весе) </p> <p>недаважыць недовесить </p> <p>недавыканаць недовыполнить </p> <p>недагаворка недомолвка </p> <p>недагарак огарок </p> <p>недагляд недосмотр, упущение </p> <p>недаедкi объедки </p> <p>недакладнасць 1) неточность; 2) недостоверность </p> <p>недалiчыць недосчитать </p> <p>недалужны 1) хилый; 2) неловкий, неюклюжий; нескладный </p> <p>недалучэнне неприсоединение </p> <p>недапрацаваць недоработать </p> <p>недапрацоўка недоработка </p> <p>недапушчальны 1) недопустимый; 2) нетерпимый </p> <p>недарэчнасць 1) неуместность; 2) нелепость, несуразность </p> <p>недасведчанасць 1) неосведомлённость, неведение; 2) неопытность </p> <p>недасканалы несовершенный </p> <p>недасмажыць недожарить </p> <p>недастатковы недостаточный </p> <p>недасяжны недостижимый </p> <p>недатрымка недодержка </p> <p>недатыкальны неприкосновенный </p> <p>недахоп недостаток; недочёт; нехватка </p> <p>недацiснуць недожать </p> <p>недачуць недослышать </p> <p>незадаволены неудовлетворённый </p> <p>незалежны независимый </p> <p>незаплямлены незапятнанный </p> <p>незвычайны 1) необычный, необыкновенный; 2) непривычный </p> <p>незлiчоны бесчисленный, неисчислимый, несмйтный </p> <p>нейкi какой-то </p> <p>неймаверны 1) невероятный; 2) неимоверный; 3) немыслимый </p> <p>нельга нельзя </p> <p>немаўля младенец </p> <p>немэтазгодны нецелесообразный </p> <p>непавага неуважение, непочтение </p> <p>непажаданы нежелательный; неугодный </p> <p>непарушны 1) нерушимый, незыблемый; 2) неприкосновенный </p> <p>непахiсны непоколебимый, непреклонный, незыблемый </p> <p>непераможны непобедимый, неодолимый </p> <p>непрывабны непривлекательный, неприглядный </p> <p>непрытомны 1) убморочный; бессознательный; 2) исступлённый </p> <p>нерат рыб. мерёжа; верша </p> <p>неруш что-либо нетронутое, первозданное </p> <p>несамавiты 1) невидный, невзрачный, неприглядный; 2) предосудительный (поступок) </p> <p>несардэчны нерадушный </p> <p>несмяротнасць бессмертие </p> <p>неспадзяваны внезапный, неожиданный, непредвиденный </p> <p>неспакой 1) тревога, беспокойство; 2) волнение </p> <p>несцiхбны неумолкаемый, неумолчный </p> <p>нетры 1) недра; 2) дебри, чаща </p> <p>неўзабаве вскоре, в скором времени </p> <p>неўласцiвы несвойственный </p> <p>неўмiручы бессмертный </p> <p>неўрадлiвы 1) неплодородный; 2) неурожайный </p> <p>неўсталяваны 1) неустановившийся; 2) неустроенный, неналаженный </p> <p>нехлямяжы неуклюжий, нескладный </p> <p>нехта кто-то </p> <p>нечаканы неожиданный, нежданный </p> <p>нечарговы внеочередной </p> <p>нечуваны неслыханный; баснословный </p> <p>нiбы словно, будто </p> <p>нiзкаякасны низкокачественный </p> <p>нiколi никогда </p> <p>нiштаваты разм. неплохой, сносный </p> <p>нiшчымны 1) постный; 2) порожний, пустой </p> <p>нiякавець чувствовать себя неловко, неудобно </p> <p>носьбiт носитель </p> <p>ночвы корыто для стирки </p> <p>нуда тоска, скука </p> <p>нудзець тосковать, скучать </p> <p>нудны унылый, тоскливый, скучный </p> <p>нутро 1) внутренность; 2) мн. анат. внутренности; 3) перан. нутро </p> <p>нырка почка </p> <p>нэндза 1) тоска; 2) нужда, нищета; 3) нытик (о человеке) </p> <p>нюх обоняние; нюх, чутьё </p> <p>нябачнасць невидимость; незримость </p> <p>нябожчык покойник; усопший </p> <p>нябыт небытие </p> <p>нявечыць увечить, калечить; уродовать </p> <p>нявыкрутка разм. тяжёлое, безвыходное положение </p> <p>нягода абл. ненастье, непогода </p> <p>нягучны негромкий </p> <p>нядбайны небрежный </p> <p>нядбалы нерадивый, халатный </p> <p>нядзеля воскресенье </p> <p>нядоля горе, несчастье, недоля </p> <p>нядрэнны неплохой, недурной </p> <p>нядужы 1) слабый, слабосильный; 2) нездоровый, недужный </p> <p>няёмкасць неудобство, неловкость </p> <p>нязвычны непривычный, необычный </p> <p>нязгасны неугасимый </p> <p>нязгода несогласие </p> <p>нязграбны 1) уродливый, некрасивый; 2) неловкий, неуклюжий </p> <p>нязломны 1) несокрушимый; 2) перан. непреклонный, несгибаемый </p> <p>нязносны невыносимый </p> <p>нязручны 1) неудобный, неловкий; 2) неблагоприятный </p> <p>някемлiвы несообразительный, непонятливый, несмышлёный </p> <p>нялюбасць нелюбовь </p> <p>няма нет </p> <p>няплата неплатёж, неуплата </p> <p>няпэўны 1) ненадёжный; недостоверный; 2) неопределённый; 3) нетвёрдый, неуверенный </p> <p>нясмачны невкусный, безвкусный </p> <p>няспрытны неловкий, неуклюжий, нерасторопный </p> <p>няспынны беспрестанный, непрестанный; непрерывный </p> <p>нясталы 1) незрелый (о возрасте); 2) несолидный, несерьёзный (легкомысленный); 3) непостоянный (изменчивый) </p> <p>нястомны неутомимый, неустанный </p> <p>нястраўнасць нарушение усвояемости пищи </p> <p>нястрогi нетребовательный, невзыскательный, снисходительный </p> <p>нястрымны неудержимый, безудержный; неукротимый </p> <p>нясцiплы нескромный </p> <p>нятоесны нетождественный </p> <p>нятрапны 1) неудачный; 2) неметкий </p> <p>няўдзячны неблагодарный </p> <p>няўжо неужели; разве </p> <p>няўзнак 1) незаметно; 2) невзначай </p> <p>няўрокам случайно, неожиданно, вдруг; н.кажучы чтобы не сглазить </p> <p>няўрымслiвы 1) нетерпеливый; 2) неугомонный, непоседливый </p> <p>няўтульны неуютный, неприютный </p> <p>няўхiльны 1) неуклонный; 2) непреложный; 3) неизбежный, неотвратимый </p> <p>няўчасны 1) безвременный; 2) несвоевременный </p> <p>няхай пусть </p> <p>няцотны нечётный </p> <p>няцямлiвы несообразительный, недогадливый, несмышлёный </p> <p>нячулы 1) нечуткий, неотзывчивый; 2) нечувствительный </p> <p>нячысцiк разм. бес, дьявол </p> <p>няшмат немного </p> <p>няшчырасць 1) неискренность; 2) притворность </p><p>О </p><p>одум разм. раздумье </p> <p>ойча уст. утче </p> <p>оперупаўнаважаны оперуполномоченный </p><p>П </p><p>паабагульваць обобществить (о многих, о многом) </p> <p>паабапал 1) с обеих сторон, по обе стороны; 2) по обеим сторонам </p> <p>паабарочваць опрокинуть, перевернуть (о многом) </p> <p>паабвальвацца 1) обвалить, обрушить (о многом); 2) повалить (многое) </p> <p>паабвiнавачваць обвинить; изобличить (многих) </p> <p>паабворваць опахать (о многом) </p> <p>паабгаблёўваць обстрогать (о многом) </p> <p>паабгортваць 1) обвернуть (многое); 2) осыпать; окучить (многое) </p> <p>пааблямоўваць оторочить, окаймить (многое) </p> <p>паабмульваць стереть, натереть (о многом) </p> <p>паабшалёўваць обшить; подшить (многое) </p> <p>паадбудоўваць отстроить; восстановить (многое) </p> <p>паадкручваць отвинтить, отвернуть; отмотать (многое) </p> <p>паадкрэслiваць отчеркнуть; отчертить (многое) </p> <p>паадлiчваць отсчитать; вычесть (многое) </p> <p>паадпальваць отжечь (многое) </p> <p>паадсоўваць отодвинуть (многое) </p> <p>паадцiнаць отрубить, отсечь (о многом) </p> <p>паадчыняць открыть, отворить; откупорить (о многом) </p> <p>паадшрубоўваць отвинтить (многое), поотвёртывать </p> <p>паадшукваць отыскать, разыскать (о многом) </p> <p>паапранаць одеть (многих); 2) надеть (о многом) </p> <p>паапырскваць обрызгать, окропить (о многом) </p> <p>паарфаваць провеять (многое веялкой) </p> <p>паасобку 1) отдельно, поодиночке; 2) раздельно, порознь </p> <p>паатручваць отравить (о многих) </p> <p>паатрымлiваць получить (о многих) </p> <p>паахiнаць укрыть; окутать, укутать (о многих, о многом) </p> <p>паацярэблiваць очистить, обрубить (многое) </p> <p>паашалёўваць обшить досками (многое) </p> <p>па-ашуканску мошеннически, плутовски </p> <p>пабарвовець побагроветь </p> <p>пабачыць 1) повидать; 2) посмотреть </p> <p>пабедаваць погоревать; посокрушаться </p> <p>пабел побелка </p> <p>паблажлiвы покровительственный, снисходительный </p> <p>паблажэць похудеть </p> <p>па-блазенску по-мальчишески </p> <p>паблакiтнець поголубеть </p> <p>паблукаць 1) побродить; 2) поблуждать, поскитаться </p> <p>пабольшаць 1) увеличиться, стать больше; 2) покрупнеть, стать крупнее; 3) подрасти </p> <p>пабочны 1) посторонний; 2) побочный, сторонний; 3) внебрачный; 4) лiнгв. пабочнае слова вводное слово </p> <p>пабракаваць забраковать (многое) </p> <p>паброснець покрыться плесенью, заплесневеть (о жидкостях) </p> <p>пабрудзiць загрязнить, запачкать (всё, многое) </p> <p>пабрукаваць 1) вымостить, замостить (всё, многое); 2) помостить (некоторое время) </p> <p>пабрыдчэць падурнеть </p> <p>пабудаваць поструить; выстроить, соорудить </p> <p>пабудова 1) построение, возведение, сооружение; 2) строение, постройка, сооружение (дом) </p> <p>пабуйнець стать более крупным, покрупнеть, укрупниться </p> <p>пабуяць вырости в ботву, в стебель (о корнеплодах) </p> <p>павага уважение, почтение, почёт </p> <p>павагаць покачать, поколебать </p> <p>паважаць уважать, почитать, чтить </p> <p>паважыць 1) повесить (определить тяжесть, вес); 2) перевешать (всё, многое) </p> <p>павал валежник, бурелом </p> <p>павалтузiць потормошить </p> <p>павандраваць 1) попутешествовать, постранствовать; 2) покочевать; 3) поскитаться, побродить </p> <p>паваркатаць помурлыкать </p> <p>паваротлiвы 1) подвижный, проворный, расторопный; 2) перан. оборотливый, оборотистый </p> <p>паварочаць1 вернуть, возвратить (о многом) </p> <p>паварочаць2 перевернуть, опрокинуть (обо всём, многом) </p> <p>павартаваць покараулить, постеречь </p> <p>паварушыць 1) пошевелить; 2) поворошить (сено) </p> <p>павар'явацца побеситься, посумашествовать </p> <p>павастрэць стать острее </p> <p>паведамiць известить, уведомить; сообщить </p> <p>павека веко </p> <p>павелiчальнiк увеличитель </p> <p>паверх 1) этаж; 2) разм. ярус (в театре) </p> <p>паверхня поверхность </p> <p>павеславаць погрести (вёслами) </p> <p>паветра воздух </p> <p>павеў 1) дуновение (ветра); 2) перан. веяние </p> <p>павiльгатнець повлажнеть, стать влажным </p> <p>павiнен должен, обязан </p> <p>павiншаваць поздравить; принести поздравления </p> <p>павiтацца поздороваться </p> <p>павiтаць поприветствовать </p> <p>паводка 1) половодье; паводок; 2) наводнение </p> <p>паводле согласно </p> <p>паволi 1) медленно, потихоньку; 2) осторожно; 3) исподволь </p> <p>павольны неторопливый, медленный </p> <p>павузець стать уже, сузиться </p> <p>павучальны поучительный, назидательный; нравоучительный </p> <p>павыгадоўваць вырастить, вскормить (о многих) </p> <p>павыдаткоўваць израсходовать, издержать (о многом) </p> <p>павызваляць освободить (многих); выручить (из беды) </p> <p>павыконваць исполнить, выполнить (многое) </p> <p>павыкопваць вырыть, выкопать (многое) </p> <p>павыкрэслiваць вычеркнуть, вымарать (многое, многих) </p> <p>павылiчваць высчитать; вычесть (о многом) </p> <p>павылузваць вылущить, вышелушить (многое) </p> <p>павылучаць выдвинуть; выделить (многих, многое) </p> <p>павыпампоўваць выкачать насосом (о многом) </p> <p>павыплываць выплыть (о многом); выколоситься (о многом) </p> <p>павыпрасоўваць выгладить, выутюжить (о многом) </p> <p>павыпростваць выпрямить, расправить (многое) </p> <p>павырабляць выделать, изготовить (многое) </p> <p>павыратоўваць спасти (многих, многое) </p> <p>павысвiдроўваць высверлить, выбуравить (многое) </p> <p>павыскрабаць выскоблить, выскрести (многое) </p> <p>павыскубаць выщипать (многое), повыдергать </p> <p>павыцiскаць выжать, выдавить (о многом) </p> <p>павышморгваць повыдергать, повыдёргивать </p> <p>павыштурхваць вытолкать (многих) </p> <p>павышукваць выискать (многих, многое) </p> <p>павышэць стать выше </p> <p>павэндзiць 1) перекоптить, выкоптить (всё, многое); 2) покоптить (некоторое время) </p> <p>павядзьмарыць поколдовать </p> <p>павялiчыць увеличить; прибавить </p> <p>павярхоўны поверхностный </p> <p>павярэдзiць натрудить </p> <p>павячэраць поужинать, отужинать </p> <p>пагабляваць 1) выстрогать; 2) перестрогать (всё, многое); 3) построгать (некоторое время) </p> <p>пагадаваць вырастить, взрастить (обо всех, многих) </p> <p>пагадзiнна почасно </p> <p>пагадзiнны почасовой; часовой </p> <p>пагадзiцца 1) согласиться; 2) помириться, примириться </p> <p>пагадзiць 1) согласить (привести в соответствие с чем-либо); 2) помирить, примирить; 3) нанять (на работу) </p> <p>пагадненне 1) соглашение (договор); 2) примирение </p> <p>пагаiцца зажить, залечиться (о многом) </p> <p>пагаiць залечить, заживить (всё, многое) </p> <p>пагайдаць покачать; поколыхать </p> <p>пагаласiць попричитать </p> <p>пагалiцца побриться, выбриться </p> <p>пагалоска молва, слух </p> <p>паганарыцца погордиться </p> <p>пагандляваць поторговать </p> <p>паганьбаваць похулить </p> <p>паганяты погонщик </p> <p>пагараваць победствовать </p> <p>пагарачэць стать более горячим </p> <p>пагарда высокомерие, пренебрежение; презрение </p> <p>пагарджаць пренебрегать, презирать </p> <p>пагардлiвы высокомерный, пренебрежительный, презрительный </p> <p>пагартаваць покалить </p> <p>пагартаць полистать </p> <p>пагаршаць ухудшать </p> <p>пагарэзаваць (пагарэзiць, пагарэзнiчаць) пошалить, попроказничать, поозорничать </p> <p>па-гаспадарску по-хозяйски </p> <p>пагаспадарыць похозяйничать </p> <p>пагатаваць 1) поварить, постряпать; 2) покипятить (воду) </p> <p>пагатоў подавно, тем более </p> <p>пагiнуць 1) погибнуть, пропасть (о многом, о многих); 2) передохнуть, пасть (о животных) </p> <p>пагладчэць 1) стать более гладким; 2) разм. пополнеть, потучнеть </p> <p>паглумiцца поиздеваться </p> <p>паглыбець стать глубже </p> <p>паглыбiць углубить </p> <p>паглынальнiк спец. поглотитель </p> <p>паглынуць поглотить </p> <p>паглядзець посмотреть </p> <p>пагодлiвы погожий </p> <p>пагодны 1) погожий; 2) погодный; ведренный (относящийся к погоде) </p> <p>пагорак пригорок, холм, бугор </p> <p>пагоршаць ухудшиться, стать хуже </p> <p>пагоршыць ухудшить, сделать хуже </p> <p>пагорысты холмистый </p> <p>па-грамадзянску по-граждански </p> <p>пагроза угроза </p> <p>пагрубець 1) пополнеть, потолстеть; 2) погрубеть (стать более грубым) </p> <p>пагрукатаць погромыхать, погрохотать </p> <p>пагрэбаваць побрезгать, побрезговать, погнушаться; пренебречь </p> <p>пагукаць 1) позвать, окрикнуть, окликнуть; 2) покричать, поаукать </p> <p>пагутарыць побеседовать, потолковать </p> <p>пагучаць позвучать </p> <p>пагучнець стать более звучным </p> <p>пагушкаць разм. покачать </p> <p>пагэтуль досюда, до сих пор </p> <p>падабацца нравиться </p> <p>падабед второй завтрак </p> <p>падабенства 1) сходство, схожесть; 2) подобие (нечто, похожее на что-либо) </p> <p>падавец податель </p> <p>падаглядаць присмотреть, поухаживать (за кем-либо, чем-либо) </p> <p>падагульнiць (падагулiць) подытожить; обобщить </p> <p>падакараць попенять, пожурить </p> <p>падакiдваць добросать, докидать (о многом) </p> <p>падакошваць докосить (о многом) </p> <p>падакручваць 1) докрутить, довертеть (кончить крутить многое); 2) довернуть, довинтить (закрутить до конца многое) </p> <p>падалець стать дальше </p> <p>падалешнiк бат. копытень </p> <p>падалучаць присоединить, приобщить, причислить (многих, многое) </p> <p>паданне предание, сказание </p> <p>падапальваць дотопить; дожечь (многое) </p> <p>падапхнуць 1) подтолкнуть; 2) подпихнуть (подсунуть подо что-либо) </p> <p>падапякаць допечь; дожарить (многое) </p> <p>падараванне пожалование </p> <p>падараваць 1) простить, извинить; 2) пожаловать, даровать </p> <p>падаражыць удорожить </p> <p>падарожжа путешествие, странствование </p> <p>падарожнiк 1) путешественник; путник; проезжий, прохожий; 2) бат. спорыш </p> <p>падарунак подарок; преподношение </p> <p>падарфаваць подвеять (веялкой) </p> <p>падатак 1) налог; 2) гiст. подать </p> <p>падаўжэць стать длиннее, удлиниться </p> <p>падахвоцiць подстрекнуть, подзадорить </p> <p>падбадзёрыць ободрить, подбодрить, приободрить </p> <p>падбаць позаботиться </p> <p>падблытаць подпутать </p> <p>падброснець подплесневеть (о жидкостях) </p> <p>падбрукаваць подмостить (мостовую) </p> <p>падбудаваць 1) подстроить снизу; 2) подстроить дополнительно </p> <p>падбухторыць 1) подстрекнуть, подзадорить; натравить; 2) настроить, восстановить (против кого-либо) </p> <p>падвабiць подманить </p> <p>падважыць приподнять (рычагом) </p> <p>падвалiна цясл. 1) нижний венец сруба; 2) бревно, на которое настилается пол </p> <p>падварушыць 1) поворошить, пошевелить (сено); 2) перан. оживить (дело) </p> <p>падвей бат. пушица </p> <p>падвеславаць подгрести (вёслами) </p> <p>падвоiць 1) удвоить; 2) перан. усугубить (значительно увеличить); 3) сдвоить (сделать двойным) </p> <p>падвойны двойной </p> <p>падвоканне место снаружи дома под окнами </p> <p>падворак абл. двор около дома </p> <p>падворыўны подпахотный </p> <p>падвочча анат. подглазье </p> <p>падвэндзiць подкоптить </p> <p>падвячорак разм. полдник </p> <p>падгабляваць подстрогать </p> <p>падгадаваць подрастить </p> <p>падгаiць заживить, залечить </p> <p>падгалiна подотрасль </p> <p>падгалiсты длинноногий, долговязый; голенастый </p> <p>падгалiць подбрить </p> <p>падгалоўе изголовье </p> <p>падгарнуць 1) подвернуть, подогнуть; 2) подгрести </p> <p>падгартаваць подкалить </p> <p>падгерац металлический прут, служащий для соединения шкворня и тройни </p> <p>падглеба подпочва </p> <p>падгледзець подсмотреть; п. пчол взять мёд из улья </p> <p>падгляд: п. пчол сбор мёда </p> <p>паддашак чердак </p> <p>паддзяўбцi поддолбить </p> <p>паддопытны допрашиваемый </p> <p>паддоследны подопытный </p> <p>паддрукаваць подпечатать </p> <p>паддубовiк дубовик (гриб) </p> <p>паджартаваць подшутить, подтрунить </p> <p>паджары подпалистый, муругий (о масти) </p> <p>паджарына подпалина (рыжевато-жёлтое пятно на шерсти) </p> <p>паджаўцiць сделать более жёлтым </p> <p>паджгаць 1) разм. покусать, пожалить; 2) абл. пострекать (крапивой); 3) разм. помчаться </p> <p>падзарабiць подзаработать, подработать, приработать </p> <p>падзейнiчаць подействовать </p> <p>падзел разделение; делёж, раздел </p> <p>падзельны делимый </p> <p>падзея событие, происшествие </p> <p>падзiравiць наделать дыр, изрешетить </p> <p>падзiчэць стать более диким; одичать </p> <p>падзьмухаць подуть </p> <p>падзьмуць подуть, повеять (о ветре) </p> <p>падзюбаць 1) поклевать; 2) подолбить </p> <p>па-дзявочаму (па-дзявоцку) по-девичьи </p> <p>падзяка благодарность </p> <p>падзякаваць поблагодарить </p> <p>падзяўбцi 1) поклевать, исклевать (всё, многое); 2) издолбить (всё, многое); 3) поклевать; подолбить (некоторое время) </p> <p>падкалацiць заправить, сдобрить (щи мукой) </p> <p>падкалотка подболтка (то, чем заправляют, подбалтывают) </p> <p>падкалупiць 1) подковырнуть, подколупнуть; 2) перан.подковырнуть, поддеть </p> <p>падкасаць засучить, подвернуть, закатать (рукава) </p> <p>падкiтаваць подмазать (щели в окнах) </p> <p>падкiтоўка подмазка </p> <p>падклiкаць подозвать </p> <p>падкоўдранiк пододеяльник </p> <p>падкрышыць накрошить добавочно </p> <p>падкрэслiць подчеркнуть </p> <p>падкурчыць подогнуть; поджать, подобрать (хвост, ноги) </p> <p>падласiна пежина (пятно под брюхом) </p> <p>падласы белобрюхий </p> <p>падлеглы 1) подлежащий; 2) подвластный, подчинённый </p> <p>падлетак подросток </p> <p>падлiзлiвы разм. заискивающий, льстивый, подобострастный </p> <p>падлiзнiк разм. льстец, подлиза </p> <p>падлiк подсчёт </p> <p>падлiковец учётчик </p> <p>падлiковы счётный; учётный </p> <p>падлiчыць подсчитать; подытожить </p> <p>падлога пол </p> <p>падлоўчы уст. йгерь (старший охотник) </p> <p>падлыгаць поднизать </p> <p>падлюстравы подзеркальный </p> <p>падлюстэрнiк подзеркальник </p> <p>падлямаваць крав. оторочить, окаймить (дополнительно) </p> <p>падлямоўка оторочка, обшивка (дополнительная) </p> <p>падляскваць подщёлкивать (кнутом, зубами) </p> <p>падмагчы подмочь, подсобить </p> <p>падмайстар гiст. подмастерье </p> <p>падмаляваць 1) подрисовать (добавить штрихи к рисунку, подправить рисунок); 2) подкрасить, подмалевать (стены); 3) перан. приукрасить </p> <p>падман обман </p> <p>падманка мiн. обманка </p> <p>падманшчык обманщик </p> <p>падмацаваць подкрепить </p> <p>падмешка подмесь </p> <p>падмурак фундамент; основание </p> <p>падмуроўка 1) кладка фундамента (действие); 2) фундамент </p> <p>падмянцiць подточить (косу) </p> <p>паднацiснуць поднажать </p> <p>падначалены подчинённый; подвластный </p> <p>падначалiць подчинить </p> <p>падножка подножие, основание; пьедестал </p> <p>падносак подмётка </p> <p>паднырачны анат. подпочечный </p> <p>паднябенне 1) нёбо; 2) свод (в печи) </p> <p>падобны похожий; сходный, схожий </p> <p>па-добраму 1) по-хорошему; 2) по доброй воле, добром </p> <p>падолець одолеть, осилить, победить, справиться </p> <p>падоўжны продольный </p> <p>падоўжыць удлинить </p> <p>падпаветка дровяной сарай </p> <p>падпал поджог </p> <p>падпалiць 1) поджечь; 2) затопить, растопить (печь) </p> <p>падпалка растопка, подтопка (материал для разжигания печи) </p> <p>падпальшчык поджигатель </p> <p>падмосце подполье, подпол </p> <p>падпампаваць подкачать (накачать добавочно) </p> <p>падпарадкавацца подчиниться, повиноваться </p> <p>падпарадкаваць подчинить </p> <p>падпаха подмышка </p> <p>падперазаць подпоясать </p> <p>падпiльнаваць подстеречь, подкараулить </p> <p>падпiнак абл. ремень в упряжи </p> <p>падпражыць поджарить (горох, семечки); подкалить (орехи) </p> <p>падпрасаваць подгладить, подутюжить </p> <p>падпрацаваць разм. подработать </p> <p>падпялёсткавы бат. подлепестный </p> <p>падпяразка разм. подпояска, опояска </p> <p>падрабiць 1) подделать (подпись); 2) подвязать (прибавить вязанием) </p> <p>падрабнець стать мельче, помельчать </p> <p>падрабнiць сделать мельче, помельчить </p> <p>падрабрынне анат. подреберье </p> <p>падрабязны подробный; детальный </p> <p>падрадковы подстрочный </p> <p>падрадкоўнiк подстрочник </p> <p>падрапаць поцарапать, исцарапать </p> <p>па-драпежнiцку хищнически </p> <p>падрахаваць разм. подсчитать </p> <p>падрахунак бухг. итог </p> <p>падробка подделка; подлог </p> <p>падруба нижнее бревно в срубе </p> <p>па-другое во-вторых </p> <p>падрукаваць попечатать (некоторое время) </p> <p>падручнiк учебник </p> <p>падрынкаць подребезжать; побренчать </p> <p>падрыхтаваць 1) подготовить, приготовить; 2) снарядить </p> <p>падрыхтоўка 1) подготовка, приготовление; 2) снаряжение </p> <p>падрыхтоўчы подготовительный, приготовительный </p> <p>падсаладзiць 1) подсластить; подсахарить; 2) перан. польстить </p> <p>падсачыць подследить </p> <p>падсвядомасць 1) подсознание; 2) подсознательность </p> <p>падсвядомы подсознательный </p> <p>падсiвiць слегка забелить молоком </p> <p>падсiлкаваць разм. подкрепить </p> <p>падсiтак небольшое сито </p> <p>падскварыць 1) поджарить (сало); 2) заправить (жареным салом) </p> <p>падскiвiчны анат. подчелюстной </p> <p>падскроневы анат. подвисочный </p> <p>падскрэбцi подскоблить; подскрести </p> <p>падскубцi 1) нащипать (дополнительно); 2) обдёргать (обровнять) </p> <p>падскурны подкожный </p> <p>падслйдны юр. подследственный </p> <p>падсмажыць поджарить </p> <p>падсмалiць опалить (огнём) </p> <p>падсправаздачнасць подотчётность </p> <p>падстава основание, повод, предлог </p> <p>падстолле пространство под потолком </p> <p>падстраўнiкавы анат. поджелудочный </p> <p>падстрэшша (падстрэшнiк) застреха </p> <p>падсумаваць суммировать, подытожить </p> <p>падсусед квартирант, жилец </p> <p>падсцерагчы подстеречь </p> <p>падсцёбнуць подхлестнуть, подстегнуть </p> <p>подсядзёлак седёлка </p> <p>падсячы 1) подрубить, подсечь; 2) прирубить (рубя, прибавить); 3) рыб. подсечь; 4) перан. подсечь </p> <p>падтаўчы подтолочь </p> <p>падтачыць 1) надставить, надшить (одежду); 2) спец. нарастить (канат) </p> <p>падточка надставка, нашивка </p> <p>падтрымаць поддержать </p> <p>падтрымка поддержка; подспорье </p> <p>падтрэсцi 1) взбить (подушки); 2) потрясти, встряхнуть </p> <p>падтулiць поджать (хвост) </p> <p>падтынкаваць подштукатурить </p> <p>падтыннiк бат. чистотел </p> <p>падубець 1) замёрзнуть, озябнуть, окоченеть (о многих); 2) помёрзнуть (некоторое время) </p> <p>падубiць передубить (всё, многое) </p> <p>падубянець 1) одеревенеть, отвердеть (стать твёрдым, жёстким); 2) закоченеть, окоченеть (от холода) </p> <p>падужаць осилить, одолеть </p> <p>падужэць окрепнуть, набраться сил, стать сильнее (крепче, здоровее) </p> <p>падуладны подвластный </p> <p>падупасцi 1) прийти в упадок, в запустение; 2) захиреть, ослабеть (о человеке) </p> <p>падурнець разм. поглупеть </p> <p>падушыць 1) подавить; помять (ягоды); 2) подавить, передавить (умер-твить) </p> <p>падфарбаваць 1) подкрасить; 2) перан. приукрасить </p> <p>падфарбоўка 1) подкраска; 2) перан. приукрашивание </p> <p>падфастрыгаваць крав. подметать </p> <p>падхадзiцца разм. управиться (с работой) </p> <p>падхапiцца 1) вскочить, подхватиться; 2) подняться (возникнуть) </p> <p>падхапiць подхватить </p> <p>падхарашыць 1) прикрасить, приукрасить; 2) принарядить </p> <p>падхарчаваць разм. 1) подкормить; 2) дать поесть, покормить </p> <p>падхват 1) подхват (действие); 2) рыб. подсак, сачок </p> <p>падхiлiць подогнуть, подвернуть </p> <p>падхiнаць подгибать, подворачивать </p> <p>падхмарны подоблачный </p> <p>падхрабрыцца приободриться </p> <p>падцерабiць подчистить; обрубить (нижние сучья) </p> <p>падцерушыць подсыпать, подтрусить; припорошить (о снеге) </p> <p>падцiкаваць разм. подсмотреть, выследить </p> <p>падцiснуць 1) поджать; 2) подобрать (под себя); 3) крепче увязать (нагруженный воз) </p> <p>падцмокнуць подщёлкнуть (языком) </p> <p>падцукраваць подсахарить </p> <p>падцыраваць подштопать </p> <p>падцэлiць 1) попасть в цель; 2) перан. угадать, уловить момент </p> <p>падцяплiць 1) подогреть; 2) абл. затопить (печь) </p> <p>падцяць подсечь, подрубить </p> <p>падчарэўе подбрюшина </p> <p>падшавялiць пошевелить, поворошить </p> <p>падшалёўка цясл. подшивка </p> <p>падшаляваць цясл. подшить </p> <p>падшклянак подстаканник </p> <p>падшмаргнуць разм. поддёрнуть </p> <p>падшрубаваць подвинтить </p> <p>падштурхнуць подтолкнуть </p> <p>падшукаць подыскать, приискать </p> <p>падшчэп привитое растение </p> <p>падшыванец разм. сорванец, оголец </p> <p>падшэрхнуць разм. затвердеть, подмёрзнуть (о почве) </p> <p>падшэўка крав.подкладка </p> <p>падымчацца подкатить, подбежать, примчаться </p> <p>падыспад вниз, подо что-либо (надеть, положить) </p> <p>падыспадам внизу, в самом низу, под низом </p> <p>паенчыць 1) постонать; 2) перан. поклянчить, поканючить </p> <p>пажабраваць попросить подаяния (некоторое время) </p> <p>па-жабрацку по-нищенски, нищенски </p> <p>пажаданы желательный, угодный </p> <p>пажадаць пожелать; захотеть </p> <p>пажадлiвы плотоядный, чувственный, похотливый </p> <p>пажартаваць 1) пошутить (некоторое время); 2) подшутить, подтрунить; 3) поострить, сострить </p> <p>пажарышча пепелище </p> <p>пажвавець разм. стать живее, оживиться </p> <p>пажлукцiць 1) побучить (некоторое время); 2) выбучить (всё) </p> <p>пажмурыцца пощуриться (некоторое время) </p> <p>пажоўкнуць пожелтеть (от времени, увядания) </p> <p>пажурыцца погрустить, попечалиться, покручиниться </p> <p>пажытак 1) прибыль, польза; 2) мн. пожитки, скарб; 3) перан. пища </p> <p>пажыўны питательный </p> <p>пажыццёвы пожизненный </p> <p>па-за за, позади </p> <p>пазабалочваць заболотить (о многом) </p> <p>пазабаўляць 1) развлечь, позабавить; 2) поразвлечь, позабавить (немного) </p> <p>пазаблытваць запутать (многих, многое); замешать (вовлечь в неприятное дело) </p> <p>пазабруджваць загрязнить, запачкать, замарать (о многом) </p> <p>пазабрукоўваць замостить (многое) </p> <p>пазабудоўваць застроить (многое) </p> <p>пазавалакаць 1) затащить (многих, многое); 2) заволочь, заслонить (закрыть многое) </p> <p>пазаваць цясл. пазить </p> <p>пазавiнавачвацца позадолжать (о многих) </p> <p>пазавiхацца поусердствовать, поспешить (некоторое время) </p> <p>пазаворваць запахать (многое) </p> <p>пазагартоўваць закалить, прокалить (многое) </p> <p>пазагойваць залечить, заживить (о многом) </p> <p>пазадавацца поважничать, почваниться </p> <p>пазаддзе 1) охвостье (отходы при веянии); 2) перан. отбросы, охвостье </p> <p>пазайздросцiць позавидовать </p> <p>пазакасваць засучить, завернуть; закатать (о многом) </p> <p>пазакаштарысны внесметный </p> <p>пазакiлзваць взнуздать, зауздать (о многих) </p> <p>пазакiтоўваць замазать (о многом) </p> <p>пазакрэслiваць зачеркнуть (многое) </p> <p>пазалетась два года тому назад, в позапрошлом году </p> <p>пазаляцацца поухаживать </p> <p>пазамалёўваць зарисовать, замалевать; закрасить (многое) </p> <p>пазамацоўваць закрепить (многое) </p> <p>па-замежнаму по-иностранному </p> <p>пазамiнулы позапрошлый </p> <p>пазамыкаць запереть (многих, многое) </p> <p>пазапальваць зажечь, затопить (многое) </p> <p>пазапарушваць засорить (многое) </p> <p>пазаплюшчваць закрыть, смежить, сомкнуть (глаза) </p> <p>пазасмечваць засорить (многое) </p> <p>пазатульваць закрыть, прикрыть (многое) </p> <p>пазафарбоўваць закрасить (многое) </p> <p>пазахiнаць запахнуть, закутать, завернуть (многое, многих) </p> <p>пазахоплiваць захватить (многое, многих) </p> <p>пазацыроўваць заштопать (многое) </p> <p>пазацярушваць слегка осыпать, запорошить (многое) </p> <p>пазачарговасць внеочерёдность </p> <p>пазачасавы фiлас. вневременный </p> <p>пазачыняць закрыть, запереть (многих); затворить (многое) </p> <p>пазашморгваць задёрнуть (многое) </p> <p>пазашрубоўваць завинтить, завернуть (многое) </p> <p>пазбавiць 1) лишить; 2) избавить </p> <p>пазбыцца избавиться; изжить </p> <p>пазвалакаць стащить, стянуть; унести (многое) </p> <p>пазвальняць уволить, сместить (многих) </p> <p>пазванчэць стать более звонким </p> <p>пазгортваць свернуть, сложить (многое) </p> <p>пазграбнець стать более стройным (изящным) </p> <p>паздзекавацца поиздеваться </p> <p>паздзiмаць сдуть (о многом) </p> <p>паздыхаць подохнуть, передохнуть </p> <p>паззяць посиять, посверкать </p> <p>пазiхацець посиять, посверкать, поблестеть </p> <p>па-зладзейску по-воровски, воровски </p> <p>пазлоснiчаць позлобствовать </p> <p>пазмагацца побороться, потягаться, поспорить </p> <p>пазмацоўваць скрепить (о многом) </p> <p>пазнаёмiць 1) познакомить; 2) ознакомить </p> <p>пазначыць пометить, обозначить </p> <p>пазнiцца опаздывать; запаздывать </p> <p>пазнiшчаць уничтожить, истребить (многих, многое) </p> <p>пазур 1) ноготь; 2) коготь </p> <p>пазыка 1) заём; 2) ссуда </p> <p>пазычальнiк заёмщик </p> <p>пазычыць 1) одолжить, ссудить; 2) занять; позаимствовать </p> <p>пазяблiць вспахать поле под весенний посев (зябь) </p> <p>пазяхаць зевать, позёвывать </p> <p>паiмжэць поморосить </p> <p>паiмшыць поконопатить мхом </p> <p>пакаёўка горничная </p> <p>паказальны 1) показательный, примечательный; 2) указательный </p> <p>паказчык показатель </p> <p>паказытаць пощекотать </p> <p>пакаламуцiць помутить, взбаламутить </p> <p>пакалацiць 1) потрясти; 2) помолотить, обить </p> <p>пакалашмацiць потрепать, исколошматить </p> <p>пакалець 1) помёрзнуть (обо всех, многих); 2) помёрзнуть, позябнуть (некоторое время) </p> <p>пакалмацiць взлохматить </p> <p>пакамячыць 1) скомкать, помять; 2) покомкать (некоторое время) </p> <p>пакарацець укоротиться, стать короче </p> <p>пакарыстацца попользоваться </p> <p>пакатаваць подвергнуть пыткам (мукам) </p> <p>пакахаць полюбить </p> <p>пакаштаваць попробовать, отведать </p> <p>паквапiцца позариться, посягнуть, покуситься </p> <p>пакiдзiшча покинутый, оставленный кем-либо человек </p> <p>пакiраваць 1) поуправлять, поправить (лодкой, автомобилем, лошадьми); 2) поруководить </p> <p>пакiтаваць замазать (многие окна) </p> <p>паклады геал. залежи </p> <p>пакласцi 1) положить, уложить (поместить); 2) уложить (спать) </p> <p>пакленчыць стать на колени (обо всех, многих) </p> <p>паклёпнiк клеветник, кляузник, ябедник </p> <p>паклёпнiчаць клеветать, кляузничать, ябедничать </p> <p>паклiкаць 1) позвать, окликнуть; 2) подозвать; 3) пригласить (в гости); 4) призвать (на помощь) </p> <p>пакой комната </p> <p>пакора 1) покорность; подчинение; 2) смирение (о чувстве) </p> <p>пакорлiвы покорный, смиренный, кроткий </p> <p>пакоўзацца покататься (на коньках) </p> <p>пакоўны ёмкий, вместительный </p> <p>пакоша скошенный луг </p> <p>пакпiць поиздеваться </p> <p>пакрасавацца 1) покрасоваться; 2) разм. пожить некоторое время беззаботно, счастливо </p> <p>пакратацца подвигаться, пошевелиться </p> <p>пакратаць 1) потрогать; 2) подвигать </p> <p>пакрочыць пошагать </p> <p>пакручасты 1) вьющийся; 2) извилистый </p> <p>пакрывец бат. воловик </p> <p>пакрысе 1) понемногу; 2) постепенно </p> <p>пакрыўдаваць обидеться </p> <p>пакрыўдзiць обидеть </p> <p>пакрыху абл. понемногу </p> <p>пакрэслiць 1) почеркать, помарать; 2) исчертить </p> <p>пакудлацiць (пакудлачыць) взъерошить, взлохматить; спутать </p> <p>пакулле збор. пакля </p> <p>пакуль пока, покуда </p> <p>пакунак свёрток </p> <p>пакупнiк покупатель </p> <p>пакуродымець покоптить, покоптеть (некоторое время) </p> <p>пакуродымiць покоптить (всё, многое) </p> <p>пакурэць покоптить </p> <p>пакута страдание, мучение, терзание, мука </p> <p>пакутаваць страдать, мучиться, терзаться </p> <p>пакутнiк страдалец; мученик </p> <p>пал накал, страсть </p> <p>палавець выделяться своим палевым (светло-жёлтым) цветом </p> <p>палавiнiць разм. делить пополам </p> <p>палагоднець стать более добродушным, покладистым </p> <p>палазня дорога, проложенная полозьями </p> <p>паласавацца полакомиться </p> <p>паласкавець стать более ласковым </p> <p>палаткi полати </p> <p>палахлiвы пугливый </p> <p>палац дворец </p> <p>палацiць обрешетить, подрешетить </p> <p>палашчыць поласкать </p> <p>палаяцца поругаться, поссориться </p> <p>палаяць поругать, побранить </p> <p>палепшыць улучшить </p> <p>палетак участок поля, клин </p> <p>палетуцець (палетуценiць) помечтать, погрезить </p> <p>палёгка 1) облегчение; 2) льгота (привилегия) </p> <p>палiва топливо </p> <p>палiвачка разм. лейка </p> <p>палiнеiць разлиновать, разграфить </p> <p>палiтвязень политзаключённый </p> <p>палiца 1) полка; 2) отвал (в плуге) </p> <p>палiць 1) жечь; 2) топить </p> <p>палiчыць посчитать, сосчитать; 2) решить, найти (составить мнение по поводу чего-либо); п. за лепшае предпочесть </p> <p>палова половина </p> <p>палойка прядка трёпаного или очёсанного льна </p> <p>палон плен </p> <p>палонка 1) полынья; 2) прорубь </p> <p>палохаць пугать, страшить; устрашать </p> <p>палуднаваць полдничать </p> <p>палузаць 1) полущить; 2) погрызть, пощёлкать (орехов, семечек) </p> <p>палукашак короб, кузов (плетёная корзина в телеге) </p> <p>палунаць попарить </p> <p>палупцаваць разм. посечь, побить </p> <p>палускаць пощёлкать, полущить </p> <p>палымнець пылать, пламенеть </p> <p>палымяны пламенный </p> <p>пальчатка перчатка </p> <p>палюляць покачать (убаюкивая) </p> <p>паля свая </p> <p>паляванне охота </p> <p>паляваць охотиться </p> <p>палягчаць облегчать </p> <p>палягчэць стать легче </p> <p>палямантаваць разм. повопить </p> <p>паляпшаць улучшать </p> <p>паляскаць 1) полязгать (железом); 2) похлопать, пощёлкать (кнутом); 3) пощёлкать, полязгать (зубами) </p> <p>палятуха заал. летяга </p> <p>паляўнiцтвазнаўства охотоведение </p> <p>паляўнiчы охотник </p> <p>памажнець пополнеть, поплотнеть, сделаться более дородным </p> <p>памазолiць натереть мозоли </p> <p>па-майстэрску искусно, мастерски </p> <p>памалу 1) медленно; 2) понемногу (постепенно); 3) осторожно </p> <p>памаляваць 1) пописать (маслом), порисовать (карандашом); 2) покрасить, выкрасить; окрасить (покрыть краской) </p> <p>паманiць поврать, полгать </p> <p>памардаваць 1) изнурить, измотать (всех, многих); 2) помучить </p> <p>памармытаць побормотать </p> <p>памарнець почахнуть, зачахнуть; осунуться, похудеть </p> <p>памарудзiць помедлить, помешкать </p> <p>памарыць помечтать, погрезить </p> <p>па-мастацку 1) художественно; 2) искусно </p> <p>паматляць поболтать (ногами) </p> <p>памаўзлiвы разм. шкодливый, вороватый, проказливый </p> <p>памахляваць разм. помошенничать </p> <p>па-махлярску мошеннически, плутовски </p> <p>памацаваць проверить прочность </p> <p>памацаць пощупать, потрогать; пошарить </p> <p>памацнець 1) усилиться, окрепнуть, покрепчать; 2) стать прочнее </p> <p>памацнiць укрепить, усилить </p> <p>памер размер </p> <p>памеркаваць 1) потолковать, обсудить; 2) посудить, прикинуть, поразмыслить </p> <p>памiгацець 1) помелькать; 2) посверкать, помигать, померцать </p> <p>памiж между </p> <p>памiзарнець 1) осунуться, похудеть (о лице); 2) потерять вид </p> <p>памiтусiцца 1) посуетиться, пометаться; 2) помелькать </p> <p>памкнуцца 1) устремиться; 2) вознамериться, собраться </p> <p>памоўка: пра воўка п., а воўк i тут лёгок на помине </p> <p>пампаваць качать или перекачивать что-либо насосом </p> <p>пампушка пышка </p> <p>памужнець возмужать </p> <p>памуляць стереть (о многом) </p> <p>памураваць покласть (о кирпичной кладке) </p> <p>памылiцца ошибиться; обознаться; оговориться </p> <p>памылка 1) ошибка, заблуждение; 2) обмолвка, оговорка </p> <p>памысны 1) благополучный, благоприятный; 2) желаемый, желательный </p> <p>памякчыць смягчить </p> <p>памяншальнiк тэх. уменьшитель </p> <p>памяркоўны 1) сговорчивый, уступчивый, покладистый; 2) доброжелательный, снисходительный; 3) умеренный (о взглядах) </p> <p>панаваць 1) господствовать, властвовать; 2) главенствовать; 3) преобладать, царить; 4) возвышаться </p> <p>панавець стать новее, обновиться </p> <p>панагадоўваць развести (о множестве) </p> <p>панаглядаць понаблюдать, последить </p> <p>панагрувашчваць нагромоздить (о многом) </p> <p>панадворак абл. двор возле дома </p> <p>панадзiцца повадиться </p> <p>панадны притягательный, привлекательный, соблазнительный </p> <p>паназiраць 1) понаблюдать; 2) последить, присмотреть </p> <p>панаксамiт тэкст. панбархат </p> <p>панамульваць натереть, стереть (о многом) </p> <p>панапэцкваць напачкать, намазать, намарать (во множестве) </p> <p>панапякаць напечь; нажарить (во множестве) </p> <p>панарабляць 1) наделать, понаделать; 2) насорить, напачкать (во множестве) </p> <p>панарад 1) роспуски, дроги; 2) скат, стан (комплект колёс) </p> <p>панаракаць пороптать, посетовать, попенять </p> <p>панасвiдроўваць насверлить, набуравить (во множестве) </p> <p>панасiцца побегать </p> <p>панаскрабаць 1) наскоблить, наскрести (во множестве); 2) начистить (многое) </p> <p>панаскубаць надёргать; нащипать (во множестве) </p> <p>панасмажваць нажарить (во множестве) </p> <p>панасмечваць насорить, намусорить (во множестве) </p> <p>панатапырваць 1) встопорщить, ощетинить, взъерошить, нахохлить (шерсть, щетину, перья - о многих животных); 2) насторожить, навострить (уши) </p> <p>панафарбоўваць накрасить (о многом) </p> <p>панервавацца понервничать </p> <p>панiжэць 1) стать ниже, понизиться; 2) снизиться </p> <p>пануры 1) угрюмый, нелюдимый; 2) унылый, хмурый, мрачный </p> <p>панурысты нелюдимый, замкнутый </p> <p>панцак абл. перловый суп </p> <p>панчоха чулок </p> <p>паншчына гiст. барщина; крепостное право </p> <p>паняверка неопределённое положение, потеря веры во что-либо </p> <p>панядзелак понедельник </p> <p>папавазiць повозить долго, неоднократно </p> <p>пападарожнiчаць попутешествовать </p> <p>пападзьмухаць подуть (долго, неоднократно) </p> <p>пападкасваць засучить, подвернуть, закатать (о многом) </p> <p>пападкрэслiваць поподчёркивать (многое) </p> <p>пападпальваць поджечь (многое) </p> <p>пападпяразваць подпоясать (многое) </p> <p>пападсоўваць пододвинуть, придвинуть (многое) </p> <p>пападсякаць подрубить, подсечь (многое) </p> <p>папаездзiць разм. йздить долго, неоднократно </p> <p>папазвягаць (папазвягваць) разм. полаять, потявкать (долго, неоднократно) </p> <p>папаздзекавацца поиздеваться (долго, неоднократно) </p> <p>папазнiцца опоздать (обо всех, многих) </p> <p>папазяхаць позевать (зевнуть несколько раз) </p> <p>папакутаваць пострадать, помучиться </p> <p>папалiраваць отполировать (всё, многое) </p> <p>папалiць 1) пожечь, пережечь (всё, многое); 2) пострелять (некоторое время) </p> <p>папалохаць 1) испугать, перепугать (многих); 2) попугать (некоторое время) </p> <p>папалуднаваць пополдничать </p> <p>папаляваць поохотиться </p> <p>папамаляваць пописать, порисовать (долго, неоднократно) </p> <p>папанстваваць побарствовать, пожить по-барски </p> <p>папар с.-г. пар (земля под паром) </p> <p>папараць бат. папоротник </p> <p>папаска (папас) остановка в дороге для отдыха и корма лошадей </p> <p>папастраляць пострелять много, неоднократно </p> <p>папаўднi пополудни </p> <p>папахадзiць походить (долго, неоднократно) </p> <p>папахварэць поболеть (долго, неоднократно) </p> <p>папацёмку впотьмах </p> <p>папацягаць потаскать; поволочить (долго, много, неоднократно) </p> <p>папачакаць пождать (долго) </p> <p>папашараваць потереть; почистить (долго) </p> <p>папашукаць поискать (долго, неоднократно) </p> <p>папера бумага </p> <p>паперавыконваць перевыполнить (о многом) </p> <p>паперадзе впереди </p> <p>паперакульваць опрокинуть, перекувырнуть (многое) </p> <p>паперанiцоўваць перелицевать (многое) </p> <p>паперапальваць пережечь (о многом) </p> <p>паперня уст. бумажная фабрика </p> <p>па-першае во-первых </p> <p>папесцiць понежить, побаловать </p> <p>папiкаць упрекать, попрекать, укорять </p> <p>папiлаваць 1) распилить, перепилить (всё, многое); 2) попилить (некоторое время) </p> <p>папiльнаваць 1) постеречь, посторожить, покараулить; 2) присмотреть, последить (за кем-либо) </p> <p>папiхаць 1) толкать, подталкивать; 2) перан. помыкать (кем-либо) </p> <p>паплаўнiчы полевой сторож </p> <p>паплецiна цясл. тонкая жердь, при помощи которой закрепляется солома на крыше </p> <p>паплечнiк сподвижник, соратник </p> <p>паплёт збор. решетник (материал для обрешётки крыши) </p> <p>паплюхаць поплескать </p> <p>паплямiць запятнать, испятнать (о многом) </p> <p>папляскаць 1) сплющить (всё, многое); 2) поплющить (некоторое время) </p> <p>па-прадажнiцку предательски </p> <p>папрадзёўбваць 1) проклевать (многое); 2) продолбить (многое) </p> <p>папражыць пожарить (кофе, семечки), прокалить (орехи) </p> <p>папрактыкавацца поупражняться </p> <p>папрасаваць погладить, поутюжить (всё, многое) </p> <p>папрасвiдроўваць просверлить, пробуравить (многое) </p> <p>папраскрабаць проскоблить, проскрести (многое) </p> <p>папрастарнець стать просторнее (свободнее) </p> <p>папрацаваць поработать, потрудиться </p> <p>папруга 1) ремень, ремённый пояс; 2) подпруга, подседельник (часть упряжи) </p> <p>папрыбудоўваць пристроить (о многом) </p> <p>папрыгажэць похорошеть, покрасиветь </p> <p>папрыгортваць пригрести (о многом) </p> <p>папрыкручваць привернуть, привинтить (о многом) </p> <p>папрымацоўваць прикрепить (о многом) </p> <p>папрысутнiчаць поприсутствовать </p> <p>папрыточваць приставить, пришить; надвязать; нарастить (о многом) </p> <p>папрытульваць 1) прижать (о многом); 2) перан. приютить (многих) </p> <p>папсаваць 1) испортить, повредить (всё, многое); 2) попортить (некоторое время) </p> <p>па-птушынаму по-птичьи </p> <p>папудзiць вспугнуть (многих) </p> <p>папунсавець поалеть </p> <p>папусцiцца 1) уступить; 2) дать себя в обиду </p> <p>папусцiць 1) уступить; 2) отпустить (сделать длиннее, ослабить) </p> <p>папырскаць побрызгать </p> <p>папырхаць пофыркать </p> <p>папытаць спросить </p> <p>папыхкаць попыхтеть, подымить </p> <p>папэцкаць 1) испачкать, измарать, измазать; 2) перепачкать, перемарать, перемазать (всё, многое) </p> <p>папялець 1) превращаться в пепел; 2) приобретать пепельный цвет </p> <p>папялiць испепелять </p> <p>папялiсты пепельный (о цвете) </p> <p>папярочка поперечина, перекладина (поперечный брус) </p> <p>папярэджанне 1) предупреждение; 2) предотвращение; 3) опережение </p> <p>папярэдзiць 1) опередить, обогнать; 2) предупредить; 3) предотвратить; 4) опередить (сделать что-либо раньше кого-либо) </p> <p>папярэднi 1) предыдущий, предшествующий; 2) предварительный </p> <p>папярэднiк предшественник </p> <p>папярэднiчаць прешествовать </p> <p>папячы 1) испечь, изжарить (долго, неоднократно)); 2) обжечь, опалить (огнём, солнцем); 3) попечь, пожарить (некоторое время) </p> <p>парабаваць пограбить </p> <p>пбрабак батрак; работник </p> <p>парабiць 1) поделать (всё, многое); 2) поработать (некоторое время) </p> <p>параваць парить (испускать пар) </p> <p>парада совет </p> <p>парадзiць посоветовать </p> <p>парадкаваць приводить в порядок что-либо </p> <p>парадковы построчный </p> <p>паразбiральнiк тэх. паросборник </p> <p>паразблытваць распутать (о многом) </p> <p>паразбураць разрушить, развалить, разорить (о многом) </p> <p>паразважаць порассуждать </p> <p>паразграбаць разгрести (о многом) </p> <p>параздзiмаць раздуть, развеять (о многом) </p> <p>паразмалёўваць 1) раскрасить, разрисовать (многое); 2) расписать (стены, потолок) </p> <p>паразмаўляць поговорить, поразговаривать </p> <p>паразумецца прийти к согласию, договориться </p> <p>паразумнець 1) поумнеть; 2) стать благоразумнее, образумиться </p> <p>параiцца выроиться (о пчёлах) </p> <p>параiць посоветовать </p> <p>парамантаваць разм. отремонтировать, починить </p> <p>па-ранейшаму по-прежнему </p> <p>паранiцца поторопиться сделать что-либо, прийти раньше времени </p> <p>парасiцца разм. намокнуть от росы </p> <p>параскалупваць расковырять (о многом) </p> <p>параснiк поросль </p> <p>парасон 1) зонтик, зонт; 2) архiт., мар. зонт </p> <p>парасонiсты зонтичный </p> <p>парасплюхваць расплескать (о многом) </p> <p>параспранаць раздеть (многих), снять (многое) </p> <p>параспуджваць распугать (многих) </p> <p>параспырскваць разбрызгать, распрыскать (многое) </p> <p>параспяразваць распоясать (о многих) </p> <p>парасскубаць расщипать, раздёргать (о многом) </p> <p>парассоўваць раздвинуть, рассовать (о многом) </p> <p>парассяляць расселить (о многих) </p> <p>парастак побег, росток </p> <p>параструшчваць разбить, раздробить (о многом) </p> <p>парасхiнаць раздвинуть, распахнуть (о многом) </p> <p>парасцярушваць раструсить, рассыпать (о многом) </p> <p>парасцярэблiваць расчистить вырубкой (многое) </p> <p>парасчыняць раскрыть, растворить, распахнуть (многое) </p> <p>парасшморгваць 1) раздёрнуть многие занавески; 2) развязать многие верёвки, шнурки </p> <p>парася поросёнок </p> <p>паратунак выручка, спасение (помощь в беде); 2) выход </p> <p>параўнанне сравнение </p> <p>параўнаць 1) сравнить, сопоставить; 2) приравнять, уподобить </p> <p>парахаваць 1) подсчитать; 2) рассчитать, прикинуть </p> <p>парахманець 1) стать более кротким, более покладистым (о человеке); 2) стать ручным, смирным (о животном) </p> <p>парахня древесная труха </p> <p>паркаль тэкст. 1) перкаль; 2) ситец </p> <p>паркан забор (ограда из брёвен) </p> <p>парнасць духота </p> <p>парсюк боров, кабан </p> <p>парудзець порыжеть </p> <p>паружавець порозоветь </p> <p>паружовiць сделать розовым </p> <p>парукацца абл. поздороваться за руку </p> <p>парумзаць разм. поплакать, пореветь </p> <p>парупiцца позаботиться; порадеть </p> <p>парухавець стать подвижнее, живее </p> <p>парухаць подвигать </p> <p>парушальнiк нарушитель </p> <p>парушынка соринка, пылинка </p> <p>парушыць нарушить </p> <p>парушэнец бат. зимолюбка </p> <p>парфума разм. духи </p> <p>парцяны хлопчатобумбжный (о ткани) </p> <p>парыкаць помычать, пореветь (о рогатом скоте); порычать (о зверях) </p> <p>парыпаць поскрипеть </p> <p>парэнчы перила </p> <p>парэпацца разм. потрескаться, растрескаться </p> <p>парэчкi смородина </p> <p>парэчнiк смородинник </p> <p>пас ремень </p> <p>пасаг приданое </p> <p>пасад 1) гiст. посад; 2) место в доме, куда по свадебному обряду сажали невесту </p> <p>пасада должность; пост </p> <p>пасак 1) пояс, ремень; 2) чересседельник </p> <p>пасарамацiць 1) устыдить, пристыдить, посрамить; 2) осрамить </p> <p>пасаромецца 1) постыдиться, посовеститься; 2) постесняться </p> <p>пасаскрабаць соскоблить, соскрести; сцарапать (о многом) </p> <p>пасачыць последить; понаблюдать </p> <p>пасашморгваць сорвать, обдёргать (о многом) </p> <p>пасашпiльваць сколоть (о многом) </p> <p>пасваволiць 1) пошалить, попроказничать, поозорничать, побаловаться; 2) посвоевольничать </p> <p>пасварыць поссорить; перессорить </p> <p>пасведчанне 1) удостоверение (действие); 2) удостоверение, свидетельство (документ) </p> <p>пасведчыць 1) засвидетельствовать, удостоверить; 2) юр. показать, дать показания </p> <p>пасвiдраваць посверлить, побуравить </p> <p>пасвiць пасти </p> <p>пасвярбець позудеть, почесаться </p> <p>пасвяткаваць попраздновать </p> <p>па-святочнаму празднично, по-праздничному </p> <p>пасека лесосека, вырубка (в лесу) </p> <p>паселiшча селение, поселение </p> <p>пасiвераць обветреть, обветриться (о коже) </p> <p>пасiвець поседеть (о волосах) </p> <p>пасiрацець осиротеть (о многих) </p> <p>паскавытаць повизжать, поскулить </p> <p>паскародзiць поборонить, побороновать </p> <p>паскварыць 1) пожарить (некоторое время); 2) изжарить (всё) </p> <p>пасклюдаваць цясл. обровнять тесаньем, обтесать (о многом) </p> <p>паскрэбцi 1) поскрести, поскоблить; 2) перескоблить (многое) </p> <p>паскубцi 1) сощипать (всё, многое); 2) потормошить, потеребить; 3) пощипать, подёргать (некоторое время) </p> <p>паскупець стать скупым или более скупым </p> <p>паслiзнуцца поскользнуться </p> <p>паслуга услуга, одолжение </p> <p>паслухмяны послушный, покорный </p> <p>паслядоўнiк последователь </p> <p>паслядоўны 1) последовательный; 2) преемственный </p> <p>паслянацiскны лiнгв. послеударный (слог) </p> <p>пасмаглы персохший, запёкшийся (о губах) </p> <p>пасмагнуць пересохнуть, запечься (о губах) </p> <p>пасмажыць 1) пожарить (некоторое время); 2) изжарить, пережарить (всё) </p> <p>пасмачнець разм. стать вкуснее </p> <p>пасмуткаваць погрустить, потосковать, покручиниться </p> <p>пасмуцiцца попечалиться </p> <p>паснедаць позавтракать </p> <p>паспаборнiчаць посоревноваться, посостязаться </p> <p>паспагадаць посочувствовать </p> <p>паспадзявацца 1) понадеяться; 2) положиться (довериться кому-либо) </p> <p>паспакайнець стать спокойнее </p> <p>паспарнець стать более спорым </p> <p>паспачуваць посочувствовать </p> <p>паспех спешка; п. - людзям на смех поспешишь - людей насмешишь </p> <p>паспець созреть </p> <p>паспешлiвы торопливый </p> <p>паспiлоўваць спилить (о многом) </p> <p>паспрачацца поспорить </p> <p>паспрыяць 1) поспособствовать, поблагоприятствовать; 2) доброжелательно отнестись к кому-либо </p> <p>паспытаць отведаць, попробовать </p> <p>паспяваць попеть </p> <p>паспяховы успешный </p> <p>паспяшацца поспешить, поторопиться </p> <p>пасрэднiцтва посредничество </p> <p>пасрэдны посредственный; заурядный </p> <p>пассоўваць 1) сдвинуть, сместить (многое); 2) сгрести (в одно место) </p> <p>пассукваць ссучить (о многом) </p> <p>пассыпаць ссыпать (многое) </p> <p>пассядацца осесть, уплотниться (о многом) </p> <p>пастава 1) осанка; 2) поза, положйние </p> <p>пасталець 1) повзрослеть, возмужать; 2) остепениться, стать более солидным (серьёзным) </p> <p>пастанова 1) постановление, решение; 2) юр. определение, постановление, решение </p> <p>па-старадаўняму по-старинному </p> <p>пастаршынстваваць побыть председателем (некоторое время) </p> <p>пастаў трубка, рулон, штука (холста) </p> <p>пастаўнiк загон (для скота) </p> <p>пастка 1) капкан, западня; 2) перан. ловушка, западня, сети </p> <p>пастоптваць износить, стоптать (обувь) </p> <p>пастрашыць попугать </p> <p>пастронак постромка </p> <p>паступовы постепенный </p> <p>пасукаць 1) посучить (некоторое время); 2) ссучить, пересучить (всё, многое) </p> <p>пасумаваць поскучать, потосковать, погрустить </p> <p>пасунуць подвинуть, двинуть </p> <p>па-сур'ёзнаму всерьёз, серьёзно </p> <p>па-сучаснаму по-современному </p> <p>пасхiляць склонить, наклонить (о многом) </p> <p>пасходзiцца сойтись, собраться (о многих) </p> <p>пасцерагчы постеречь </p> <p>пасцёбаць похлестать, постегать </p> <p>пасцiскаць сжать, сдавить (многое) </p> <p>пасыкаць пошипеть </p> <p>пасыхаць увядать, сохнуть </p> <p>пасыцець стать жирнее, пожиреть, потучнеть </p> <p>пасьба пастьба </p> <p>пасябраваць подружить, подружиться, сдружиться </p> <p>па-сяброўску по-дружески, по-приятельски </p> <p>пасяджэнне заседание </p> <p>пасялковец разм. житель посёлка </p> <p>пасярод посреди </p> <p>пасяродкавы посредствующий </p> <p>пасярэдзiне посреди, посредине </p> <p>патаннець удешевиться, подешеветь </p> <p>патаннiць удешевить </p> <p>патанчэць стать тоньше, утончиться </p> <p>патаўшчаць делать толще, утолщать </p> <p>патлусцець стать жирнее, потучнеть </p> <p>патоля 1) сочувствие, удовлетворение, успокоение; 2) потворство </p> <p>паторгаць подёргать </p> <p>патрабавальны требовательный, взыскательный </p> <p>патрабаванне требование </p> <p>патрабаваць требовать </p> <p>патрапiць попасть, угодить; суметь (сделать что-либо) </p> <p>патроiць утроить </p> <p>патромкаць потренькать </p> <p>патроху понемногу </p> <p>патруцiць потравить, поморить </p> <p>патрушчыць разм. разбить, раздробить (всё, многое) </p> <p>патрываць разм. потерпеть; продержаться </p> <p>патрызнiць 1) побредить; 2) погрезить </p> <p>патрымаць подержать </p> <p>патрымцець потрепетать </p> <p>патрэба нужда, надобность </p> <p>патужэць 1) стать туже (о струне); 2) погустеть (о тесте); 3) подсохнуть, затвердеть (о земле) </p> <p>патузаць подёргать, потормошить </p> <p>патуль до тех пор, дотоле </p> <p>патуральнiк потворщик, потатчик </p> <p>патураць потворствовать, потакать </p> <p>патурбаваць побеспокоить </p> <p>патыднёвы понедельный </p> <p>патыкаць ткать по основе утком другого качества или цвета </p> <p>патылiца затылок </p> <p>патынкаваць 1) поштукатурить (некоторое время); 2) оштукатурить; перештукатурить (всё, многое) </p> <p>патырчака какой-либо предмет, торчащий из земли </p> <p>патыхаць нести, отдавать (о неприятном запахе) </p> <p>патэльня сковорода </p> <p>паўабарона спарт. полузащита </p> <p>паўабаронца спарт. полузащитник </p> <p>паўаксамiт тэкст. полуббрхат </p> <p>паўапранены (паўапрануты) полуодетый </p> <p>паўаркуш полулист </p> <p>паўасьмiна уст. четверик </p> <p>паўбiраць 1) убрать (урожай); 2) украсить, нарядить </p> <p>паўбоцiкi полусапожки </p> <p>паўвар'ят полусумасшедший, полупомешанный </p> <p>паўвыспа полуостров (песчаный) </p> <p>паўгадзiны полчаса </p> <p>паўгортваць завернуть, укутать (о многом) </p> <p>паўдзельнiчаць поучаствовать </p> <p>паўжабрацкi полунищенский </p> <p>паўжартам полушутя </p> <p>паўжыцця полжизни </p> <p>паўзiрацца вглядываться, всматриваться (некоторое время) </p> <p>паўзмрок полусумрак </p> <p>паўкапы1 полкопны </p> <p>паўкапы2 уст. тридцать штук </p> <p>паўкаштоўны полудрагоценный </p> <p>паўкварты уст. четверть штофа </p> <p>паўкладаць вложить, всунуть внутрь чего-либо (о многом) </p> <p>паўкола полукольцо; полукруг </p> <p>паўкопваць врыть, вкопать (о многом) </p> <p>паўкрок полушаг </p> <p>паўкручваць 1) ввинтить, ввернуть, вкрутить (о многом); 2) завернуть, укутать (о многих) </p> <p>паўладарыць повластвовать </p> <p>паўмалпа полуобезьяна </p> <p>паўмацоўваць укрепить, упрочить (о многом) </p> <p>паўмiсак неглубокая миска </p> <p>паўнавагавы полновесный </p> <p>паўналецце совершеннолетие </p> <p>паўнамоцтва полномочие </p> <p>паўнатвары полнолицый </p> <p>паўночнiк1 северянин (житель севера) </p> <p>паўночнiк2 бат. короставник </p> <p>паўночны северный </p> <p>паўпаварота ваен., спарт. полоборота </p> <p>паўпаверх полуэтаж </p> <p>паўпапар с.-г. полупар </p> <p>паўпарожнi полупустой </p> <p>паўпiсьменны полуграмотный </p> <p>паўплываць повлиять </p> <p>паўпляшкi полбутылки </p> <p>паўпразрысты полупрозрачный </p> <p>паўрадкоўе лiт. полустишие </p> <p>паўразбураны полуразрушенный, полуразорённый </p> <p>паўрасплюшчаны полураскрытый, полуоткрытый (о глазах) </p> <p>паўраспранены полураздетый </p> <p>паўрасчынены полураскрытый, полуоткрытый </p> <p>паўрубель полтинник </p> <p>паўсаматужны полукустарный </p> <p>паўсвядомы полусознательный </p> <p>паўстагоддзя полвека, полстолетия </p> <p>паўстанне восстание </p> <p>паўстаць 1) восстать; 2) перан. появиться, возникнуть </p> <p>паўсыравiна полусырьё </p> <p>паўсюдны повсеместный </p> <p>паўсядзённы повседневный </p> <p>паўтлусты полужирный </p> <p>паўтраця два с половиной </p> <p>паўтрызненне полубред </p> <p>паўтузiна полдюжины </p> <p>паўхвiлiны полминуты, момент (короткий промежуток времени) </p> <p>паўхмызняк полукустарник </p> <p>паўхутваць укутать (о многих, о многом) </p> <p>паўцалi уст. полдюйма </p> <p>паўцемра полумрак, полутьма </p> <p>паўцякаць убежать, удрать (о многих) </p> <p>паўчварта уст. три с половиной </p> <p>паўчвэрткi разм. полчетверти </p> <p>паўшклянкi полстакана </p> <p>паўшоры шлея, шоры </p> <p>паўшчуваць побранить, пожурить, поучить </p> <p>пафанабэрыцца почваниться </p> <p>пафарбаваць покрасить, окрасить, выкрасить </p> <p>пафастрыгаваць крав. пометить </p> <p>пах запах; аромат </p> <p>паха мышка, подмышка </p> <p>пахаваць1 попрятать, спрятать (всё, многое), укрыть (многих) </p> <p>пахаваць2 похоронить </p> <p>пахадайнiчаць походатайствовать, похлопотать </p> <p>пахапаць похватать </p> <p>пахарчаваць покормить </p> <p>па-хатняму по-домашнему </p> <p>пахвалявацца поволноваться </p> <p>пахваляваць поволновать </p> <p>пахвастаць 1) похлестать, постегать (некоторое время); 2) перебить, переколотить (всё, многое) </p> <p>пахватны абл. удобный в употреблении </p> <p>пахвiна анат. пах </p> <p>пахiл скат, наклон </p> <p>пахiласць наклон, скошенность </p> <p>пахiлiць склонить, наклонить </p> <p>пахiснуць 1) покачнуть, пошатнуть; 2) перан. поколебать </p> <p>пахлябтаць разм. полакать </p> <p>пахмурны 1) пасмурный, ненастный (о погоде); 2) мрачный, хмурый (о душевном состоянии) </p> <p>паходжанне происхождение </p> <p>паходзiць происходить </p> <p>паходня уст. факел, фонарь </p> <p>пахрысцiць покрестить </p> <p>пахукаць подышать на что-либо </p> <p>пацвiсцi заплесневеть (о многом) </p> <p>пацвыркаць 1) почирикать (о птицах); 2) пострекотать (о кузнечиках) </p> <p>пацвялiць разм. подразнить </p> <p>пацепваць подёргивать, пожимать (плечами) </p> <p>пацерабiць 1) обрубить, обрезать (всё, многое); 2) порубить, пообрубать, пообрезать (некоторое время) </p> <p>пацерка 1) бусинка; 2) бисерина (мелкая стеклянная) </p> <p>пацеркi 1) бусы; 2) бисер; 3) чётки </p> <p>пацерушыць 1) посыпать, потрусить; 2) поморосить (о дожде); 3) попорошить (о снеге) </p> <p>пацеры разм. молитва </p> <p>пацешлiвы увеселительный </p> <p>пацешыць 1) порадовать, обрадовать; 2) поласкать; 3) позабавить </p> <p>пацiкаваць последить, понаблюдать </p> <p>пацiкавiцца поинтересоваться, полюбопытствовать </p> <p>пацiскаць пожать, подавить, помять </p> <p>пацiснуць 1) нажать, надавить; 2) пожать (руку) </p> <p>пацiху 1) тихо, тихонько; 2) осторожно; 3) медленно </p> <p>пацiшэць 1) стать тише, поутихнуть; 2) стать спокойнее, присмиреть </p> <p>пацук крыса </p> <p>пацукалоў крысолов </p> <p>пацурчаць пожурчать </p> <p>пацыраваць поштопать </p> <p>пацьмянець 1) померкнуть; 2) потускнеть </p> <p>пацэлiць попасть, угодить </p> <p>пацягаць 1) потаскать; 2) подёргать </p> <p>пацяжэць потяжелеть </p> <p>па-цяперашняму по-нынешнему </p> <p>пацяробкi очистки </p> <p>пацяруха труха </p> <p>пацяснiць 1) потеснить; 2) уплотнить </p> <p>пачак пачка (печенья) </p> <p>пачаканка: смоўж паўзе, пачаканку вязе улита едет, когда-то будет </p> <p>пачакаць 1) пождать, обождать; 2) повременить, погодить </p> <p>пачапаць потрогать </p> <p>пачапiць повесить, привесить, прицепить </p> <p>пачарговы поочерёдный </p> <p>па-чартоўску по-чертовски, дьявольски </p> <p>пачаскi очёски </p> <p>пачасовы повременный </p> <p>пачаставаць угостить, попотчевать </p> <p>пачастунак угощение </p> <p>пачатак 1) начало; 2) перан. зачатки </p> <p>пачатковец тот, кто начинает заниматься какой-либо деятельностью </p> <p>пачаць 1) начать; 2) предпринять, затеять </p> <p>пачаяваць разм. почаёвничать </p> <p>пачвара 1) фальк. кикимора; 2) урод, уродина; 3) перан. изувер, чудовище </p> <p>пачварны 1) безобразный, уродливый; 2) перан. чудовищный, изуверский </p> <p>пачмыхаць разм. пофыркать </p> <p>пачувацца разм. чувствовать себя </p> <p>пачужэць стать кому-либо чужим </p> <p>пачухаць разм. почесать </p> <p>пачуццё чувство </p> <p>пачуць 1) услышать, услыхать; 2) узнать, прослышать; 3) учуять </p> <p>пачцiвасць почтительность, учтивость </p> <p>пачынак тэкст. початок </p> <p>пачынальнiк зачинатель, начинатель </p> <p>пачырванець 1) покраснеть, заалеть (стать красным); 2) покраснеть, побагроветь (покрыться румянцем) </p> <p>пачысцець стать чище </p> <p>пачэзнуць захиреть, зачахнуть, почахнуть (обо всём, многом) </p> <p>пачэсны почётный </p> <p>паша пастбище, выпас </p> <p>пашалець 1) взбеситься (обо всех, многих); 2) побеситься </p> <p>пашаляваць обшить (досками) </p> <p>пашбна почёт; почтение </p> <p>пашанаваць поберечь </p> <p>пашанцаваць повезти, посчастливиться </p> <p>пашараваць 1) потереть, почистить (трением); 2) потереть (некоторое время) </p> <p>пашарпаць 1) порвать, подрать; 2) поцарапать </p> <p>пашарэць 1) посереть; 2) смеркнуться </p> <p>пашастаць 1) пошуршать, пошелестеть (некоторое время); 2) разм. покромсать, порвать (всё, многое) </p> <p>пашаткаваць 1) сшинковать (всё); 2) шинковать (некоторое время) </p> <p>пашатраваць 1) ободрать (зерно); 2) обдирать (некоторое время) </p> <p>пашвэндацца разм. пошляться, пошататься, поболтаться </p> <p>пашкадаваць 1) пожалеть; 2) посетовать; 3) поберечь; 4) пощадить </p> <p>пашклiць застеклить (всё, многое) </p> <p>пашкодзiць 1) повредить (принести вред); 2) поломать, испортить </p> <p>пашкрабаць поскрести, поцарапать </p> <p>пашлындаць разм. пошляться, побродить </p> <p>пашмараваць потереть мазью, намазать </p> <p>пашматаць изорвать на клочки </p> <p>пашморгаць 1) подёргать; 2) пошмыгать (носом) </p> <p>пашоргаць пошаркать; почиркать (спичкой) </p> <p>пашпарт паспорт </p> <p>пашпацыраваць погулять, прохаживаясь </p> <p>паштоўка открытка, почтовая карточка </p> <p>паштурхаць потолкать </p> <p>пашукаць поискать </p> <p>пашча пасть; зев </p> <p>пашчымець посаднить </p> <p>пашчэнкi абл. челюсти </p> <p>пашыбаваць разм. быстро пойти </p> <p>пашырыць 1) расширить (сделать более широким; увеличить в числе); 2) распространить </p> <p>паядранець налиться (о плодах, зерне) </p> <p>паялчаць прогоркнуть (обо всём, многом) </p> <p>паярчэць стать ярче </p> <p>певень петух </p> <p>пекла ад </p> <p>пераабсталяваць переоборудовать </p> <p>пераагляд переосвидетельствование </p> <p>пераапрануць преодеть </p> <p>пераараць перепахать </p> <p>пераарфаваць перевеять (веялкой) </p> <p>пераасэнсаваць переосмыслить </p> <p>перабачыць перевидеть (всех, многое) </p> <p>перабедаваць перегоревать </p> <p>перабiранка постилка, выполненная в технике народного ткачества </p> <p>перабiрыч абл. пласт (сена) </p> <p>перабiўка 1) перегораживание; 2) перебивание, переколачивание </p> <p>пераблытаць перепутать, смешать, перемешать </p> <p>перабольшыць преувеличить </p> <p>пераборлiвы привередливый, разборчивый, прихотливый </p> <p>пераборы привередничанье, привередливость, излишняя разборчивость </p> <p>перабрудзiць пререпачкать, перемазать; перегрязнить </p> <p>перабрукаваць перемостить </p> <p>перабрыкаць перелягать </p> <p>перабудаваць 1) перестроить; 2) преобразовать, переустроить </p> <p>перабудова перестройка </p> <p>перавабiць переманить </p> <p>перавага 1) перевес, преимущество, превосходство; 2) предпочтение </p> <p>пераважны 1) преимущественный; 2) преобладающий, подавляющий </p> <p>пераважыць 1) перевесить, перевешать (взвесить заново); 2) перевешать (взвесить всё, многое); 3) перетянуть, перевесить (превзойти в весе); 4) перан. пересилить </p> <p>перавандраваць перекочевать </p> <p>перавастрыць переточить </p> <p>пераверадзiць разм. натрудить, утомить до боли </p> <p>пераветрыць просушить на ветру, перелопатить (зерно) </p> <p>перавiтацца разм. перездороваться </p> <p>пераворка разм. перепашка </p> <p>перавыдатак перерасход </p> <p>перавыдаткаваць перерасходовать </p> <p>перавыдаць переиздать </p> <p>перавыканаць перевыполнить </p> <p>перавырашыць перерешить </p> <p>перавытворчасць перепроизводство </p> <p>перавыхаваць перевоспитать </p> <p>перавэндзiць разм. перекоптить </p> <p>перагабляваць перестрогать </p> <p>перагарнуць 1) перевернуть, перелистать; 2) перегрести (сыпучее) </p> <p>перагарт тэх. перекал </p> <p>перагартаваць тэх. перекалить (сталь) </p> <p>перагартаць перелистать </p> <p>перагартоўка тэх. перекалка </p> <p>перагартаваць перекипятить </p> <p>перагледзець пересмотреть </p> <p>перагляд пересмотр </p> <p>перагрупаваць перегруппировать </p> <p>перагушкаць перекачать (на качелях) </p> <p>перадапошнi предпоследний </p> <p>перадапытаць передопросить </p> <p>перадаручыць перепоручить, передоверить </p> <p>перадзяўбцi (перадзяўбаць) 1) переклевать; 2) передолбить </p> <p>пераднацiскны лiнгв. Предударный </p> <p>перадойка яловица, яловая корова </p> <p>перадпачатак преддверие </p> <p>перадрапаць перецарапать </p> <p>перадраць 1) перервать; изорвать; 2) спец. ободрать, произвести обдирку; 3) перетереть (на тёрке); 4) задрать (всех, многих) </p> <p>перадрук перепечатка </p> <p>перадрукаваць перепечатать </p> <p>перадсвяточны предпраздничный </p> <p>перадужаць разм. перебороть, пересилить, одолеть </p> <p>перадумова предпосылка (предварительное условие) </p> <p>пераемнасць преемственность </p> <p>перажлукцiць перебучить </p> <p>перазамацаваць перекрепить </p> <p>пераздымка пересъёмка </p> <p>перазнаёмiць перезнакомить </p> <p>пераймальнiк подражатель </p> <p>пераймальны подражательный </p> <p>перакалацiць 1) перетрясти; 2) кинуть в дрожь </p> <p>перакалупаць перековырять </p> <p>перакамячыць разм. перекомкать, перемять </p> <p>перакананне убеждение </p> <p>пераканаць 1) убедить, уверить; 2) переубедить </p> <p>перакарабацiцца перекоробиться </p> <p>перакасаваць 1) перечеркнуть; 2) перемарать </p> <p>перакатаваць подвергнуть пыткам (всех, многих) </p> <p>перакаштаваць перепробовать </p> <p>перакiтаваць замазать оконной замазкой (всё, многое) </p> <p>пераклад перевод </p> <p>перакладны переводной (роман) </p> <p>перакладчык переводчик </p> <p>перакласцi 1) перевести (на другой язык); 2) переложить (изложить в письменной форме) </p> <p>перакратаць перетрогать </p> <p>перакрутка перевёртка </p> <p>перакрыжаваць 1) перекрестить; 2) перан. скрестить </p> <p>перакрэслiць 1) перечкеркнуть; 2) перемарать </p> <p>перакулiць опрокинуть, перекувырнуть </p> <p>пералаяць переругать, перебранить </p> <p>пералетаваць разм. пережить лето </p> <p>пералiчыць 1) пересчитать; 2) перечислить </p> <p>пералупцаваць разм. пересечь, перепороть (многих) </p> <p>пералускаць перелущить (всё, многое съесть, разгрызая) </p> <p>пералыгаць 1) связать (верёвкой, своркой); 2) перенизать </p> <p>перамагчы победить, преодолеть, перебороть </p> <p>перамалёўка перерисовка </p> <p>перамалявбць перерисовать; перекрасить </p> <p>перамацаць перещупать; перешарить </p> <p>перамога победа </p> <p>пераможца победитель </p> <p>перанапружыцца перенапрячься </p> <p>перанiцаваць перелицевать </p> <p>пераноссе переносица </p> <p>перапавiць перепеленать </p> <p>перападлiк переучёт </p> <p>перападрыхтаваць 1) переподготовить; 2) переснарядить (снарядить заново) </p> <p>перападрыхтоўка 1) переподготовка; 2) переснаряжение </p> <p>перапакутаваць перестрадать; перемучиться </p> <p>перапал пережог </p> <p>перапалiць пережечь </p> <p>перапампаваць перекачать (насосом) </p> <p>перапахаваць перезахоронить </p> <p>пераперазаць разм. перепоясать </p> <p>перапечка хлебец </p> <p>перапёлачнiк заал., паляўн. перепелятник </p> <p>перапёлка1 заал. перепел; перепёлка (о самке) </p> <p>перапёлка2 бат. цветок мака </p> <p>перапiс перепись </p> <p>пераплот абл. 1) прясло (приспособление для сушки снопов); 2) забор </p> <p>пераплысцi переплыть </p> <p>пераплюхнуць переплеснуть, перехлестнуть </p> <p>перапона перепона, преграда </p> <p>перапражыць пережарить (горох, семечки); перекалить (орехи) </p> <p>перапрасаваць перегладить, переутюжить </p> <p>перапрасiць извиниться, попросить прощения </p> <p>перапрацаваць переработать </p> <p>перапрацоўка переработка </p> <p>перапрэгчы перепрячь </p> <p>перапсаваць перепортить (всё, многое) </p> <p>перапудзiць разм. перепугать, переполошить </p> <p>перапужаць перепугать </p> <p>перапынак перерыв </p> <p>перапынiць 1) прервать, перебить (рассказчика); 2) приостановить; остановить, задержать (движение) </p> <p>перапытаць 1) переспросить (спросить ещё раз); 2) опросить (многих) </p> <p>перапэцкаць разм. перпачкать, перемазать </p> <p>перапяць разделить (натянутой верёвкой, занавеской) </p> <p>перарабiць 1) переделать; 2) переработать </p> <p>пераразлiк перерасчёт </p> <p>пераразмеркаваць перераспределить </p> <p>пераробка 1) переделка, переработка; 2) перевязка </p> <p>перасаладзiць пересластить (сделать слишком сладким), пересахарить </p> <p>перасварыць разм. перессорить </p> <p>перасвiдраваць пересверлить </p> <p>перасвяткаваць провести праздник, отпраздновать </p> <p>пераскародзiць с.-г. переборонить, перебороновать </p> <p>пераскварыць пережарить </p> <p>перасклюдаваць цясл. перетесать (тесаком) </p> <p>пераскочка спарт. Перепрыжка </p> <p>пераскрэбцi 1) перескрести, перескоблить (всё, многое); 2) перечистить (морковь) </p> <p>пераскубцi перещипать; ощипать </p> <p>перасмажыць пережарить </p> <p>пераснiць разм. перевидеть много снов </p> <p>пераспяваць перепеть </p> <p>пераспялiць дать перезреть </p> <p>перасунуць 1) передвинуть (с места на место); 2) подвинуть больше, чем следует </p> <p>перасцерагчы предостеречь, остеречь </p> <p>перасцярога предостережение, остережение </p> <p>перасягнуць 1) превзойти; 2) перешагнуть (о времени, о пространстве) </p> <p>ператаўчы 1) перетолочь; 2) перебить, переколотить </p> <p>ператваральнiк преобразователь (прибор) </p> <p>ператварыць 1) превратить; 2) преобразить </p> <p>ператлумачыць перетолковать </p> <p>ператоркаць перетыкать </p> <p>ператравiць переварить (пищу) </p> <p>ператруцiць перетравить (извести отравой); переморить </p> <p>ператрываць перетерпеть </p> <p>ператрымаць передержать (хлеб в печи, снимки в проявителе) </p> <p>ператрымка передержка </p> <p>ператузать 1) издёргать; 2) перетормошить (всех, многих) </p> <p>ператынкаваць перештукатурить (всё, заново) </p> <p>пераўвасобiць перевоплотить </p> <p>пераўвiльгатнiць переувлажнить </p> <p>пераўзброiць перевооружить </p> <p>пераўладкаваць переустроить </p> <p>пераўтваральнiк преобразователь </p> <p>пераўтварыць преобразовать </p> <p>пераўтварэнне преобразование </p> <p>пераўшчыльнiць переуплотнить </p> <p>перафарбаваць перекрасить </p> <p>перафарбоўка перекраска </p> <p>перафастрыгаваць крав. Переметать </p> <p>перахаваць1 перепрятать </p> <p>перахаваць2 перехоронить </p> <p>перахапiць перехватить (взгляд, письмо); перекусить (поесть наскоро) </p> <p>перахацець разм. расхотеть </p> <p>перахвалявацца переволноваться </p> <p>перахварэць 1) переболеть; 2) перан. пережить </p> <p>перахвастаць 1) перестегать, пересечь (высечь всех, многих); 2) перебить, переколотить (тарелки) </p> <p>перахiлiцца 1) наклониться; 2) перегнуться, перевйситься (через что-либо) </p> <p>перахлябiна впадина (между двумя утолщениями), седловина (между возвышенностями) </p> <p>перахутаць перекутать </p> <p>перацерцi 1) перетереть; 2) перемять (лён, коноплю) </p> <p>перацiснуць 1) пережать (крепко перевязать); 2) передавить (ягоды) </p> <p>перацыраваць перештопать </p> <p>перацягаць перетаскать </p> <p>перацяць пересечь, перерубить; перерезать; перекусить (зубами) </p> <p>перачакаць переждать </p> <p>перачуць наслышаться </p> <p>перашалець разм. перебеситься (остепениться) </p> <p>перашараваць 1) перетереть, перечистить; 2) перетереть (трением разделить на части) </p> <p>перашклiць перестеклить </p> <p>перашкода препятствие, помеха; преграда </p> <p>перашкодзiць помешать, затруднить, воспрепятствовать </p> <p>перашмаргнуць передёрнуть (о занавеске) </p> <p>перашпурляць разм. перешвырять </p> <p>перашрубаваць перевинтить </p> <p>пераштурхнуць перетолкнуть </p> <p>перашукаць переискать </p> <p>перашуфляваць разм. перелопатить </p> <p>перашчыкнуць разделить щипком </p> <p>перлаўка бат. перловник </p> <p>пернiк пряник, коврижка </p> <p>персi разм. грудь (у лошади) </p> <p>перш прежде, сперва, сначала, раньше </p> <p>першаадкрывальнiк первооткрывбтель </p> <p>першаадкрыццё первооткрытие </p> <p>першагатунковы первосортный </p> <p>першадрук первопечатная книга, первопечатный текст </p> <p>першадрукар первопечатник </p> <p>першажыхар первожитель </p> <p>першазiмак первопуток </p> <p>першакрынiца первоисточник </p> <p>першапачатковы 1) первоначальный; 2) первичный </p> <p>першарадны первостепенный </p> <p>першасны первичный </p> <p>першаўзор первообраз </p> <p>першачарговы первоочередной, первоочерёдный </p> <p>першы первый; першым чынам прежде всего </p> <p>першынец первенец </p> <p>першынстваваць первенствовать </p> <p>першынство первенство </p> <p>перыць колотить вальком бельё </p> <p>песцiць 1) пестовать, нежить, баловать; 2) ласкать, голубить; 3) перан. лелеять (надежду) </p> <p>пiвоня бат. пион </p> <p>пiлаваць пилить </p> <p>пiлавiнне опилки </p> <p>пiлiпаўка рэл. филипповка, филиппов пост </p> <p>пiльнаваць 1) охранять, стеречь, сторожить; 2) караулить, подстерегать; 3) смотреть, присматривать, следить </p> <p>пiльны 1) пристальный, зоркий (взгляд); 2) настоятельный; 3) тщательный; внимательный; 4) бдительный </p> <p>пiльсць 1) подшёрсток; 2) абл. Учень тонкий войлок </p> <p>пiльчак разм. пиджак </p> <p>пiпка трубка (для курения) </p> <p>пiсарчук разм. помощник писаря </p> <p>пiск визг </p> <p>пiсклiвы визгливый </p> <p>пiсьменнасць грамотность </p> <p>пiсьменнiк писатель </p> <p>пiсьменны грамотный </p> <p>пiсьменства письменность </p> <p>пiтво питьё </p> <p>плазаваты разм. плоский </p> <p>плазам плашмя </p> <p>планаваць планировать </p> <p>пласкатвары плосколицый </p> <p>плашчак 1) плашка (кусок бревна, расколотый пополам); 2) плоская сторона чего-либо </p> <p>плеўка 1) пенка, плёнка (на жидкости); 2) плева, плёнка (тонкая кожица) </p> <p>плешка 1) шляпка, головка (гвоздя); 2) верхний конец корнеплода </p> <p>плён 1) плоды, урожай; 2) перан. плоды, результат (труда) </p> <p>плённы плодотворный </p> <p>плёскат плеск </p> <p>плёснуць плеснуть, хлестнуть (о волнах) </p> <p>плётка сплетня </p> <p>плойма разм. эйма, тьма, скопище </p> <p>плот забор </p> <p>плотка плотва </p> <p>плошча площадь </p> <p>плывец пловец </p> <p>плывушка ликоподий (тонкий порошок из спор плауна) </p> <p>плынь 1) течение; 2) перан. поток (движущаяся масса людей); 3) перан. течение, направление </p> <p>плыт плот </p> <p>плыткi мелкий, мелководный; мелкодонный </p> <p>плытнiк плотогон, плотовщик, сплавщик </p> <p>плытнiцтва лесосплавное дело </p> <p>плюхнуць 1) плеснуть (о волнах); 2) всплеснуть (издать звук, взметнув в воде вверх); 3) политься, хлестнуть </p> <p>плюшчай бат. ежеголовник </p> <p>плюшчыць закрывать, смыкать (глаза) </p> <p>плябан 1) настоятель (католического монастыря); 2) ксёндз </p> <p>плябанiя 1) католический монастырь; 2) дом, в котором живёт ксёндз </p> <p>плябанства звание настоятеля (католического монастыря) </p> <p>пляга 1) разм. слякоть (о погоде); 2) абл. стихийное бедствие </p> <p>пляжыць 1) сечь, рубить, уничтожать; 2) перан. бить, дубасить </p> <p>пляма пятно </p> <p>плямiсты пятнистый </p> <p>плямiць 1) пачкать, пятнать; 2) перан. марать, чернить </p> <p>пляскаты 1) плоский; 2) сплюснутый </p> <p>пляскач сплюснутая вещь </p> <p>пляснуць 1) хлопнуть, шлёпнуть (ударить); 2) плеснуть; 3) хлопнуть (в ладоши); 4) разм. шлёпнуться (упасть) </p> <p>пляткар сплетник </p> <p>пляткарства сплетни, пересуды </p> <p>пляткарыць сплетничать, судачить </p> <p>пляц 1) усадьба (земля под домом и огородом); 2) участок (площадь, предназначенная для застройки); 3) площадь (в городе); 4) ваен. Плац </p> <p>пляцоўка площадка </p> <p>пляшка фляга, фляжка; бутылка </p> <p>пневiшча место, покрытое пнями </p> <p>пнеўе пни </p> <p>побач рядом; возле, подле </p> <p>побыт быт </p> <p>повiдну 1) засветло; 2) при свете, днём </p> <p>повязь преемственная связь чего-либо </p> <p>погляд 1) взгляд, взор; 2) взгляд (точка зрения); пункт погляду точка зрения </p> <p>подбегам рысцой, трусцой </p> <p>подбiўка подкладка (в одежде) </p> <p>подых дуновение, веяние </p> <p>позва повестка </p> <p>позех зевок </p> <p>позiрк взгляд, взор </p> <p>познацвет бат. безвременник </p> <p>покатам вповалку </p> <p>поклад подкладень, подкладок (яйцо) </p> <p>поклiч зов, призыв </p> <p>покрыва покров </p> <p>покрыўка покрывало </p> <p>покуць (покут) место в углу под образами </p> <p>полiўка похлёбка </p> <p>полка 1) полотнище (кусок ткани); 2) абл. пелёнка </p> <p>полудзень 1) полдник; 2) абл. обед </p> <p>полымны пламенный </p> <p>полымя пламя </p> <p>помнiк памятник </p> <p>помпа насос </p> <p>помста месть, мщение </p> <p>помсцiць мстить </p> <p>понаж педаль (в ткацком станке) </p> <p>поначы ночью </p> <p>попел пепел, зола </p> <p>поплаў заливной луг </p> <p>поплеч рядом, рука уб руку; возле, подле </p> <p>попыт спрос </p> <p>порсткi 1) вспыльчивый; 2) резвый </p> <p>порт льняная или хлопчатобумажная ткань </p> <p>послух 1) рэл. послушание; 2) гiст. послух, свидетель </p> <p>поснiца разм. постная еда </p> <p>поспех успех, удача </p> <p>постаць1 1) фигура; стан, стать; 2) осанка </p> <p>постать2 полоса поля, занятая одной жнеёй или уборочной машиной </p> <p>пострах разм. острастка </p> <p>посуд посуда </p> <p>потарч 1) торчком (стоять); 2) кувырком (падать) </p> <p>поўдзень юг </p> <p>поўнач север </p> <p>поўня луна в фазе круглого диска </p> <p>поўсць шерсть; подшёрсток (у животных) </p> <p>поцемкам впотьмах; в полумраке, в сумерках </p> <p>поцiск пожатие </p> <p>почапка то, с помощью чего можно прицепить или привязать какой-либо предмет </p> <p>пошасць 1) эпидемия, поветрие; 2) перан. напасть, мерзость </p> <p>пошта почта </p> <p>пошук поиск </p> <p>пошум тихий шум </p> <p>пошчак 1) щёкот, щекотание, трель (о пении птиц); 2) дробь (барабанная); 3) утзвук, эхо </p> <p>праараць пропахать </p> <p>праарфаваць провеять (веялкой зерно) </p> <p>прабавiць провести, скоротать (время) </p> <p>прабаляваць пропировать </p> <p>праббцька прародитель, праотец </p> <p>прабачыць простить, извинить </p> <p>праблiскаць проблестеть, просверкать </p> <p>праблудзiць проплутать, проблуждать </p> <p>праблукаць 1) пробродить; 2) проплутать, проблуждать; 3) проскитаться, пространствовать </p> <p>прабразгатаць разм. продребезжать </p> <p>прабразгаць прогреметь, прохлопать; пролязгать, пробренчать </p> <p>прабрахаць 1) пролаять (о собаке); 2) перан. проболтать </p> <p>прабрукаваць промостить </p> <p>прабрынкаць пробренчать </p> <p>прабуцвець протлеть, прогнить </p> <p>прававацца доказывать кому-либо правоту </p> <p>правагацца 1) прокачаться; 2) перан. проколебаться </p> <p>правадзейны действительный (член академии) </p> <p>правадыр 1) вождь; 2) предводитель </p> <p>праваждацца разм. провозиться, проканителиться </p> <p>праваздольны правоспособный </p> <p>правазнавец (правазнаўца) правовед </p> <p>правалтузiцца разм. провозиться </p> <p>правамоцтва правомочие </p> <p>правандраваць пропутешествовать, пространствовать; проскитаться </p> <p>правапарушальнiк юр. правонарушитель </p> <p>правапiс правописание </p> <p>правапнаваць спец. произвестковать </p> <p>правартаваць прокараулить, просторожить, простеречь </p> <p>правасвядомасць кнiжн. правосознание </p> <p>праваскаваць провощить </p> <p>правастрыць проточить (некоторое время) </p> <p>правеславаць прогрести (вёслами) </p> <p>правiшчаць провизжать </p> <p>праводзiны проводы </p> <p>праводнасць фiз., бiял. проводимость </p> <p>правуркатаць пророкотать </p> <p>правэндзiць прокоптить </p> <p>правялебны рэл. преосвященный </p> <p>прага жажда; ненасытность </p> <p>прагабляваць прострогать </p> <p>прагавiты жадный, ненасытный </p> <p>прагайдацца прокачаться, проколыхаться </p> <p>прагал 1) прогалина; 2) пробел (пропуск) </p> <p>прагалiць пфобрить </p> <p>прагаманiць разм. проговорить, протолкожать </p> <p>прагандляваць проторговать </p> <p>прагараваць прожить в нужде, промыкаться </p> <p>прагарнуць 1) перелистать; 2) прогрести (прочистить, разгребдя) </p> <p>прагарына прогар </p> <p>прагiнаць прогибать </p> <p>праглынуць проглотить </p> <p>прагляд просмотр </p> <p>прагнасць жадность, хищность, ненасытность </p> <p>прагнуць 1) жаждать (сильно желать); 2) разм. испытывать жажду </p> <p>прагны жадный, хищный, ненасытный </p> <p>прагойсаць разм. прорыскать, прометаться </p> <p>прагортваць 1) перелистывать; 2) прогребать (прочищать, разгребая) </p> <p>прагрукатаць прогрохотать, прогромыхбть </p> <p>прагукаць прокричать (некоторое время) </p> <p>прагумаваць прорезинить </p> <p>прагусцi 1) прогудеть; 2) прожужжать (о насекомых) </p> <p>прагутарыць разм. пробеседовать, протолковать </p> <p>прагучаць прозвучать </p> <p>прагушкаць прокачать </p> <p>прагыркаць прорычать (о собаке) </p> <p>прадажнiк человек, продавшийся за обещание, вознаграждение </p> <p>прадаўжальнiк продолжатель </p> <p>прадбачлiвы предусмотрительный </p> <p>прадбачыць1 предвидеть </p> <p>прадбачыць2 предусмотреть, предугадать </p> <p>прадвесне канун весны, предвесеннее время </p> <p>прадвызначыць 1) предрешить (заранее решить); 2) предопределить </p> <p>прадзьмухаць продуть (губами) </p> <p>прадзяўбцi 1) проклевать, проклюнуть; 2) продолбить (отверстие) </p> <p>прадказаць предсказать, предречь; предвозвестить </p> <p>прадмова предисловие, вступление </p> <p>прадняваць провести (прожить) день </p> <p>прадонне бездна, пропасть </p> <p>прадпрыемец гл. прадпрымальнiк </p> <p>прадпрыемнiцтва предпринимательство </p> <p>прадпрыемства предприятие </p> <p>прадпрымаьнiк (прадпрыемец) предприниматель </p> <p>прадракальнiк прорицатель, предсказатель </p> <p>прадрапаць процарапать </p> <p>прадрачы уст. предсказать; провозвестить </p> <p>прадрукаваць пропечатать (некоторое время) </p> <p>прадрыляваць просверлить дрелью </p> <p>прадстаўнiк представитель </p> <p>прадстаўнiцтва представительство </p> <p>прадугледзець предусмотреть </p> <p>прадуха разм. 1) душник (отверстие); 2) перан. отдушина </p> <p>прадухiлiць предотвратить, предупредить </p> <p>прадушыць продавить, проломать </p> <p>прадчуваць 1) предчувствовать; 2) предвкушать </p> <p>прад'яўнiк предъявитель </p> <p>праенчыць простонать </p> <p>пражмо абл. колоски ржи </p> <p>пражытак прожитие, пропитание </p> <p>пражыць жарить (горох, семечки), калить (орехи) </p> <p>праз сквозь, через; само праз сябе без видимой причины </p> <p>праззяць просиять, просверкать </p> <p>празiхацець просиять, просверкать, проблестеть </p> <p>празмерны чрезмерный, непомерный; излишний, неумеренный </p> <p>празорца ясновидец, ясновидящий </p> <p>празрысты 1) прозрачный; 2) проницательный, острый (о взгляде) </p> <p>празрысцець становиться прозрачным </p> <p>празябiць абл. простудить </p> <p>прайдзiсвет разм. проходимец, пройдоха, прощелыга </p> <p>праймацца 1) пропитываться; 2) преисполняться; 3) пронизываться </p> <p>праказаць разм. промолвить </p> <p>пракалацiцца продрожать, протрястись </p> <p>пракалывацца прошататься, проколебаться, прокачаться </p> <p>пракатаваць промучить </p> <p>пракаўтнуць абл. проглотить </p> <p>пракачацца 1) проваляться; 2) разм. пролежать (проболеть) </p> <p>пракiд спарт. проброс </p> <p>пракiдацца 1) прометаться; 2) перебиться (прожить, просуществовать) </p> <p>пракiдацца 1) пробиваться; 2) появляться (на короткое время); 3) изредка встречаться, попадаться среди чего-либо </p> <p>пракiнуць пробросить </p> <p>пракласцi проложить </p> <p>праклён проклятие </p> <p>пракоўзацца разм. прокататься на коньках, санках </p> <p>пракрасцiся 1) провороваться; 2) прокрасться, проникнуть (украдкой) </p> <p>пракрочыць прошагать </p> <p>пракрэслiць прочеркнуть </p> <p>практыкаванне упражнение </p> <p>пракульгаць 1) прохромать (некоторое время); 2) проковылять (пройти, хромая) </p> <p>пракураць прокоптиться, прокоптеть </p> <p>пракуродымець прокоптеть </p> <p>пралайдачыць разм. 1) провести беспутно время; 2) промотать (растратить) </p> <p>пралгацца разм. провраться </p> <p>пралiк просчёт; промах </p> <p>пралiнеiць прографить </p> <p>пралiпець разм. продержаться </p> <p>пралiчыцца просчитаться, прогадать (ошибиться в расчётах) </p> <p>пралля пряха </p> <p>пралодырнiчаць пробездельничать </p> <p>пралопаць прохлопать (крыльями) </p> <p>пралунаць прореять, пропарить </p> <p>пралупiць разм. прорвать, продрать </p> <p>пральня прачечная </p> <p>пралюляць прокачать, пробаюкать (ребёнка) </p> <p>пралямантаваць провопить, проголосить (некоторое время) </p> <p>праляскаць 1) пролязгать; 2) прохлопать; 3) пролщёлкать (зубами) </p> <p>прамалёўка жыв. прописка, пропись (холста) </p> <p>прамаляваць 1) жыв. прописать; прорисовать (некоторое время); 2) прокрасить (некоторое время) </p> <p>прамардаваць промучить </p> <p>прамаркоцiцца разм. прогрустить </p> <p>прамармытаць пробормотать; промычать </p> <p>прамарнаваць потратить зря, убить (время) </p> <p>прамарнатравiць потратить зря; промотать (деньги) </p> <p>прамарудзiць промедлить, промешкать </p> <p>прамарыць промечтать </p> <p>праматляцца проболтаться, промотаться </p> <p>праматычыць с.-г. промотыжить </p> <p>прамаўляць произносить, проговаривать, молвить </p> <p>прамацаць прощупать </p> <p>прамацi праматерь, прародительница </p> <p>прамашка разм. промах (ошибка), оплошность </p> <p>прамежак промежуток </p> <p>праменепадобны лучевидный, лучеобразный </p> <p>праменнасць лучистость </p> <p>прамень луч </p> <p>прамiгацець 1) промелькать; 2) просверкать, промерцать </p> <p>прамiгаць 1) проморгать (глазами); 2) просверкать, промерцать </p> <p>прамiнуць 1) пропустить (страницу); 2) миновать, проехать или пройти мимо; 3) обойти; 4) пройти, миновать (о времени, событии) </p> <p>прамiтусiцца прометаться, просуетиться, прохлопотать </p> <p>прамовiць произнести, проговорить, промолвить </p> <p>прамоўца оратор </p> <p>прамысловасць промышленность </p> <p>прамысловец (прамыслоўца) промышленник </p> <p>прамянець лучиться; светиться </p> <p>прамянiсты 1) лучистый; 2) лучезарный </p> <p>пранiзаць пронзить; пронизать </p> <p>пранiзлiвы 1) пронзительный; 2) пронизывающий </p> <p>пранiкальны проницаемый </p> <p>пранудзiцца разм. протосковать, проскучать </p> <p>прапакосцiць проолифить </p> <p>прапакутаваць промучиться, прострадать </p> <p>прапалiць 1) прожечь; 2) протопить (прогреть топкой) </p> <p>прапальны прожигательный </p> <p>прапаляваць проохотиться </p> <p>прапампаваць прокачать (насосом) </p> <p>прапанаваць предложить </p> <p>прапанова предложение </p> <p>прапесцiцца пронежиться </p> <p>прапiльнаваць простеречь, просторожить, прокараулить </p> <p>прапластаваць прослоить </p> <p>прапоркацца разм. 1) прокопаться, проковыряться; 2) провозиться </p> <p>прапражыць прожарить; прокалить </p> <p>прапрасаваць прогладить, проутюжить </p> <p>прапрацаваць проработать </p> <p>прапрацоўка проработка </p> <p>прапушчальнасць проницаемость </p> <p>прапхаць протолкать </p> <p>прапытаць проведать, расспросить </p> <p>прарабiць 1) проделать; 2) проработать </p> <p>прарагатаць прохохотать </p> <p>прарадзiма прародина </p> <p>праракаць пророчить </p> <p>прараўцi 1) прореветь; прорычать; 2) разм. проголосить; проорать </p> <p>прарухацца продвигаться (некоторое время) </p> <p>прарыпець проскрипеть </p> <p>прарэзлiвы пронзительный, резкий </p> <p>прарэх прореха </p> <p>прас утюг </p> <p>прасавальня гладильня </p> <p>прасавальшчык гладильщик, утюжильщик </p> <p>прасаваць гладить, утюжить </p> <p>прасапцi просопеть, пропыхтеть </p> <p>прасачыць прследить </p> <p>прасвiдраваць 1) просверлить; пробуравить; 2) геал. пробурить </p> <p>прасвяткаваць разм. праздновать </p> <p>праскародзiць проборонить, пробороновать </p> <p>праскварыць прожарить </p> <p>праскрыгаць проскрежетать; проскрипеть </p> <p>праскрэбцi 1) проскоблить, проскрести (дыру); 2) проскоблить (некоторое время) </p> <p>праскубцi продёргать; прощипать </p> <p>праслiбiзаваць разм. прочитать по слогам </p> <p>прасмажыць прожарить </p> <p>прасмактаць прососать </p> <p>прасмалiць 1) прожечь; 2) пропалить (некоторое время) </p> <p>прасмуткаваць прогрустить, протосковать </p> <p>праснак опреснок (лепёшка) </p> <p>праснiца пряслице (для прядения) </p> <p>прасоваць продвигать </p> <p>прасоўка1 глаженье, утюжка </p> <p>прасоўка2 прессовка </p> <p>праспрачацца проспорить (некоторое время) </p> <p>праспяваць пропеть </p> <p>праставаць разм. идти напрямик, не сворачивая </p> <p>прастадушнасць простодушие </p> <p>прастамоўе лiнгв. просторечие </p> <p>прастарнець становиться просторнее </p> <p>прастора 1) пространство; 2) простор </p> <p>прасумаваць проскучать, протосковать, прогрустить </p> <p>прасцiна простыня </p> <p>прасцюткi разм. прямёхонький </p> <p>прасцяг простор, ширь </p> <p>прасцяком напрямик, напрямки </p> <p>прасякнуць 1) пропитаться (чем-либо); 2) перан. проникнуть, просочиться </p> <p>прасянiк бат. просянка </p> <p>пратазорка астр. протозвезда </p> <p>пратаць чистить; убирать </p> <p>пратлусцiць спец. прожарить </p> <p>пратрута с.-г. протравитель </p> <p>пратруцiць протравить </p> <p>пратрываць 1) протерпеть, выдержать; 2) продолжиться, продлиться; 3) прослужить; продержаться (сохранить пригодность в течение некоторого времени) </p> <p>пратрызнiць пробредить </p> <p>пратрымаць 1) продержать; 2) продолжиться, продлиться </p> <p>пратузаць продёргать </p> <p>пратынкаваць проштукатурить (некоторое время) </p> <p>пратычкаваць провешить </p> <p>праўдашукальнiк правдоискатель </p> <p>прафарбаваць прокрасить (некоторое время) </p> <p>прахалода прохлада, свежесть </p> <p>прахапiцца очнуться; проснуться (внезапно) </p> <p>прахарчавацца прокормиться (просуществовать) </p> <p>прахарчаваць прокормить, пропитать </p> <p>прахвалявацца проволноваться (некоторое время) </p> <p>прахварэць проболеть, прохворать </p> <p>прахрубасцець прохрустеть </p> <p>праца 1) труд; 2) работа (служба; научное произведение) </p> <p>працаваць работать; трудиться; працуе i смаку не чуе через пень колоду валит </p> <p>працавiты трудолюбивый, работящий </p> <p>працаёмкасць трудоёмкость </p> <p>працаздольнасць трудоспособность, работоспособность </p> <p>працаўнiк работник, труженик </p> <p>працерабiць 1) прорубить; 2) перан. проложить (дорогу в жизнь) </p> <p>працерушыць 1) проморосить (о дожде); 2) пропорошить (о снеге) </p> <p>працiснуць 1) продавить, прожать, промять; 2) протолкнуть </p> <p>працоўны 1) трудовой; 2) трудящийся </p> <p>працыраваць проштопать (некоторое время) </p> <p>праць колотить вальком бельё </p> <p>працяг 1) продолжение; 2) протяжение </p> <p>працяглы 1) продолжительный, длительный; 2) протяжённый (о пространстве); 3) протяжный (медленный, тягучий) </p> <p>працяжнiк лiнгв. тире </p> <p>працяплiць протопить (помещение) </p> <p>працяць 1) пронзить, проткнуть, прорезать; 2) прокусить, прохватить (зубами) </p> <p>прачакаць прождать </p> <p>прачнуцца проснуться, пробудиться; очнуться </p> <p>прачулы трогательный, прочувствованный </p> <p>прачуць 1) прослышать, узнать; 2) прочувствовать </p> <p>прачынiць приоткрыть, приотворить </p> <p>прашамацець прошелестеть; прошуршать </p> <p>прашараваць 1) протереть; 2) прочистить </p> <p>прашастаць прошелестеть, прошуршать </p> <p>прашвэндацца разм. прошляться </p> <p>прашмараваць протереть, продырявить </p> <p>прашморгаць продёргать (некоторое время) </p> <p>праштабнаваць простегать </p> <p>праштабноўка простёжка </p> <p>праштурхаць протолкать </p> <p>прашугаць пронестись, пролететь </p> <p>прашукаць проискать </p> <p>праява 1) необыкновенное происшествие; 2) явление </p> <p>пробашч рэл. католический священник </p> <p>проедзь проедина </p> <p>прозвiшча фамилия </p> <p>прорва 1) пропасть, бездна; 2) прорыв (о плотине) </p> <p>просва абл. металлический болт для запирания ставен </p> <p>процiвага противовес </p> <p>процiдзейнiчаць противодействовать </p> <p>процiдзеянне противодействие </p> <p>процiлеглы 1) противоположный; 2) противолежащий </p> <p>процiяддзе противоядие </p> <p>процьма эйма, тьма, бездна, пропасть </p> <p>прочкi: iсцi ў прочкi уходить из семьи в результате ссоры </p> <p>прошча рэл. место или предмет, обладающий по представлению верующих чудодейственной силой </p> <p>пругкi упругий, пружинистый </p> <p>пругло абл. длинный шест у колодца </p> <p>прус (прусак) заал. прусак, таракан (рыжий) </p> <p>пруткi 1) упругий; 2) тугой </p> <p>прыараць припахать </p> <p>прыбегчы прибежать; примчаться </p> <p>прыбiральшчыца уборщица </p> <p>прыблiзны приблизительный </p> <p>прыблуда разм. 1) пришелец, чужак; 2) приблудное животное </p> <p>прыблытаць 1) припутать, привязать кое-как; 2) перан. примешать </p> <p>прыбраць 1) нарядить, разрядить, убрать; приодеть; 2) украсить, разукрасить (придать более красивый вид); 3) принять; устранить </p> <p>прыбрукаваць вымостить (дополнительно), подмостить </p> <p>прыбудаваць пристроить </p> <p>прыбудова пристройка </p> <p>прыбуцвець подгнить, подопреть </p> <p>прыбытак 1) прибыль, доход; 2) разм. прибавление (в семье) </p> <p>прыбытковы прибыльный, доходный </p> <p>прыбянтэжыцца разм. немного смутиться, сконфузиться </p> <p>прывабiць 1) паляўн. приманить, привлечь (звуком); 2) перан. привлечь, увлечь, пленить; прельстить </p> <p>праваблiвы привлекательный; заманчивый </p> <p>прывабны 1) соблазнительный, увлекательный; 2) привлекательный, притягательный (приятный); 3) обаятельный (полный очарования) </p> <p>прыважыць привесить, довесить </p> <p>прывалiць слегка свалять (о сукне) </p> <p>прывандраваць прикочевать </p> <p>прываротнiк анат. привратник </p> <p>прыватны частный </p> <p>прывеславаць пригрести (вёслами) </p> <p>прывiд привидение, призрак, видение </p> <p>прывiдны призрачный </p> <p>прывiлея привилегия; преимущество </p> <p>прывiлеяваны привилегированный </p> <p>прывiтанне 1) привет; 2) приветствие </p> <p>прывiтацца поздороваться </p> <p>прывiтаць приветствовать </p> <p>прыводнасць мат. приводимость </p> <p>прывольнасць вольготность </p> <p>прыворванне припашка </p> <p>прывэндзiць слегка подкоптить </p> <p>прывярнуць приворотить </p> <p>прыгабляваць пристрогать </p> <p>прыгадаць 1) вспомнить, припомнить; 2) напомнить; 3) упомянуть </p> <p>прыгажосць 1) красота; миловидность; 2) изящество; 3) красивость </p> <p>прыгажун красавец </p> <p>прыгажуня красавица </p> <p>прыгажэць хорошеть, делаться красивее </p> <p>прыгаiць разм. подлечить (рану) </p> <p>прыгалоўе изголовье </p> <p>прыганак абл. ступеньки крыльца </p> <p>прыганяты уст. приказчик, надсмотрщик за работой крестьян </p> <p>прыгарнуць 1) пригрести (что-либо сыпучее); 2) прижать (к груди), приласкать; 3) приютить, приласкать </p> <p>прыгаршчы пригоршни </p> <p>прыгасiць притушить </p> <p>прыгледзецца присмотреться, приглядеться; всмотреться, вглядеться </p> <p>прыглухнуць стать более глухим (о звуке) </p> <p>прыгляд присмотр </p> <p>прагнесцi 1) притеснить, поработить; 2) удручить; подавить (привести в угнетённое состояние); 3) прижать, придавить </p> <p>прыгнечаны 1) угнетённый, притеснённый; порабощённый; 2) удручённый, подавленный; 3) абл. прижатый, придавленный </p> <p>прыгнёт гнёт, угнетение, притеснение, порабощение; пад прыгнётам под бременем </p> <p>прыгнятальнiк угнетатель, притеснитель; поработитель </p> <p>прыгода приключение, происшествие; история </p> <p>прыгоднiцкi приключенческий </p> <p>прыгожы 1) красивый; миловидный; 2) изящный; прыгожае пiсьменства изящная литература, изящная словесность </p> <p>прыгон 1) гiст. крепостное право; 2) принуждение </p> <p>прыгоннiцтва гiст. крепостничество </p> <p>прыгонны гiст. крепостной </p> <p>прыгорбiць сгорбить, ссутулить </p> <p>прыгортваць 1) пригребать (что-либо сыпучее); 2) прижимать (к груди), ласкать; 3) загребать (присваивать что-либо) </p> <p>прыгоства красота </p> <p>прыгук лiнгв. призвук </p> <p>прыгуменне место около гумна </p> <p>прыдабыць разм. нажить, раздобыть </p> <p>прыдатак 1) анат. придаток; 2) придача; 3) лiнгв. приложение </p> <p>прыдатны годный, пригодный; подходящий; удобный (о земле) </p> <p>прыдашак навес (при стене) </p> <p>прыдбаць приобрести; нажить </p> <p>прыдзiрлiвы придирчивый </p> <p>прыдомак приставка к фамилии </p> <p>прыдрукаваць припечатать </p> <p>прыдрукоўка припечатка </p> <p>прыдыбаць разм. приковылять </p> <p>прыдыхальны лiнгв. придыхательный </p> <p>прыемны приятный; милый </p> <p>прыжмурыць прищурить (глаза) </p> <p>прыжоўкнуць немного пожелтеть </p> <p>прызапасiць заготовить, запасти, припасти; прикопить </p> <p>прызба завалина, завалинка </p> <p>прызвычаiцца 1) привыкнуть, приучиться; 2) свыкнуться; 3) освоиться, прижиться (на новом месте, к новой среде) </p> <p>прызвычаiць приучить </p> <p>прызначыць 1) назначить; 2) определить, наметить; 3) предназначить, уготовать, предопределить </p> <p>прыказка 1) пословица; 2) присказка </p> <p>прыкараскацца разм. пристать, привязаться </p> <p>прыкарэць присохнуть </p> <p>прыкветак бат. прицветник </p> <p>прыклад пример </p> <p>прыкласцi 1) приложить; 2) придавить, прижать; 3) разм. прибавить, приврать </p> <p>прыкленчыць разм. встать на колени </p> <p>прыклеп видимость </p> <p>прыклетак (прыклець) абл. чулан, кладовая при амбаре </p> <p>прыкмета гл. прымета </p> <p>прыкмецiць гл. прымецiць </p> <p>прыкрасць 1) неприятность; 2) досада; 3) докучливость; 4) приторность </p> <p>прыкруцiць 1) привернуть, завинтить; 2) привинтить, прикрепить; 3) прикрутить, привернуть (вертя, убавить) </p> <p>прыкульгаць приковылять </p> <p>прыкурчыцца немного съёжиться </p> <p>прылада 1) приспособление (механизм); 2) принадлежность; 3) спарт. снаряд; 4) спец. прибор </p> <p>прыладдзе збор. принадлежности </p> <p>прылазнiк предбанник </p> <p>прыламаць 1) надломить, надломать; 2) перан. приучить; приноровить </p> <p>прылатаць разм. заплатать, залатать </p> <p>прылаўчыцца разм. приноровиться </p> <p>прылашчыць приласкать </p> <p>прылесны находящийся возле леса </p> <p>прылiк: для прылiку для приличия </p> <p>прылiстак бат. прилистник </p> <p>прылiтаваць припаять </p> <p>прылiтоўка припайка </p> <p>прылiчыць 1) присчитать; 2) причислить </p> <p>прылучыць 1) присоединить; 2) приобщить </p> <p>прымайстраваць 1) приделать, приладить; 2) пристроить </p> <p>прымаляваць дописать (красками), пририсовать (карандашом) </p> <p>прыманiць разм. приврать, прилгать </p> <p>прымаразак 1) этренник (о морозе); 2) заморозок </p> <p>прымаўка 1) поговорка; 2) прибаутка; 3) присказка (в сказке) </p> <p>прымаўляць приговаривать </p> <p>прымацаваць прикрепить </p> <p>прымежак обмежек (невспаханная полоса земли возле межи) </p> <p>прымежны приграничный </p> <p>прыменшыць умалить, приуменьшить </p> <p>прымеркаваць 1) приурочить, приноровить; 2) угодить (прийти в нужный момент); 3) прикинуть (на глаз) </p> <p>прымеркнуць потемнеть </p> <p>прымета (прыкмета) 1) примета, знак; признак; 2) примета, предзнаменование </p> <p>прыметнiк лiнгв. имя прилагательное </p> <p>прымецiць (прыкмецiць) заметить, подметить </p> <p>прымешка примесь </p> <p>прымiльгацца примелькаться </p> <p>прымроiцца пригрезиться </p> <p>прымудрыцца ухитриться, умудриться </p> <p>прымураваць пристроить (из камня, кирпича) </p> <p>прымурак лежанка (выступ кухонной печи) </p> <p>прымус принуждение </p> <p>прымусам насильно, неволей </p> <p>прымусiць заставить, принудить, вынудить; приневолить </p> <p>прымусовы принудительный, подневольный </p> <p>прымхi суеверия, суеверные приметы </p> <p>прымхлiвы суеверный </p> <p>прынадзiць 1) паляўн., рыб. привадить, приманить; 2) привлечь </p> <p>прынадны 1) паляўн., рыб. приманочный; 2) заманчивый, привлекательный </p> <p>прыназоўнiк лiнгв. предлог </p> <p>прынамсi по крайней мере </p> <p>прынiтаваць прикрепить (при помощи болтов) </p> <p>прынука принуждение </p> <p>прыпадабненне 1) уподобление; 2) лiнгв. уподобление </p> <p>прыпадабняць уподоблять </p> <p>прыпазнiцца запоздать, припоздать </p> <p>прыпалiць 1) зажечь; 2) прижечь </p> <p>прыпалохаць разм. припугнуть </p> <p>прыпар 1) зной, жара; 2) страда </p> <p>прыпек шесток, припечек (у печи) </p> <p>прыпеўкi частушки, припевки </p> <p>прыпiльнаваць 1) подстеречь, подкараулить; 2) не пропустить </p> <p>прыплюшчыць прижмурить, прищурить (глаза) </p> <p>прыпляскаць 1) приплюснуть, слегка расплющить; 2) заровнять, сровнять (ударяя); 3) прибить (пригнуть, прижать) </p> <p>прыпознены запоздалый </p> <p>прыполак 1) полка (в седле); 2) примосток (возле печи) </p> <p>прыпсаваць подпортить </p> <p>прыпхнуць придвинуть (толкая) </p> <p>прыпынак 1) остановка; 2) пристанище </p> <p>прыпынiць приостановить, остановить </p> <p>прыпынiшча разм. прибежище </p> <p>прырабiць 1) приделать; 2) пристроить; 3) приработать (заработать дополнительно) </p> <p>прырахаваць присчитать </p> <p>прыробак приработок </p> <p>прыробка приделка </p> <p>прыродазнавец естествовед </p> <p>прыродазнаўства естествознание, естествоведение </p> <p>прырупець стать нужным, потребоваться; захотеться </p> <p>прырэйкавы прирельсовый </p> <p>прысадзiсты приземистый </p> <p>прысады деревья (в основном вдоль дороги) </p> <p>прысак горячая зола </p> <p>прысарамацiць пристыдить </p> <p>прысачыць разм. подстеречь, подкараулить; выследить </p> <p>прысвятак 1) канун праздника; 2) небольшой праздник </p> <p>прысвяцiць посвятить </p> <p>прысёрбнуць прихлебнуть </p> <p>прысiлiць абл. заставить, принудить, вынудить </p> <p>прыскварыць приправить жареным салом </p> <p>прыскок припрыжка, подскок </p> <p>прыскокнуць подскочить, подпрыгнуть </p> <p>прыскорыць ускорить </p> <p>прыскрынак ящик на боковой стенке стола, сундука для хранения мелких вещей </p> <p>прысланiць прикрыть заслонкой </p> <p>прыслоўе лiнгв. наречие </p> <p>прысмак привкус </p> <p>прысмакi лакомства; сласти </p> <p>прысмактаць присосать </p> <p>прысмалiць 1) припалить; 2) припечь </p> <p>прысмылець разм. слегка опалиться </p> <p>прыснiць увидеть во сне </p> <p>прысоўваць придвигать </p> <p>прыспорыць 1) приумножить, увеличить; 2) усилиться (о дожде) </p> <p>прыспяшыць 1) поторопить; 2) ускорить </p> <p>прыстанак пристанище; прибежище </p> <p>прыстарацца раздобыть </p> <p>прыстасаванне приспособление </p> <p>прыстасаваць 1) приспособить, применить; 2) приурочить, приноровить </p> <p>прыстрашыць припугнуть; пригрозить </p> <p>прысуд приговор </p> <p>прысунуць придвинуть </p> <p>прысутнасць присутствие </p> <p>прысценак боковая пристройка </p> <p>прытарнаваць спец. причалить (плот, судно) </p> <p>прытаўчы 1) кул. приправить (свиным салом); 2) разм. прибить </p> <p>прытомнасць сознание </p> <p>прытомнiць приводить в чувство </p> <p>прыточка приставка, надставка </p> <p>прытрызнiць увидеть, представить (во сне, в бреду) </p> <p>прытрымаць 1) придержать (не дать упасть); 2) попридержать (приоста-новить, замедлить движение); 3) задержать (отсрочить) </p> <p>прытулак приют, убежище </p> <p>прытулiць 1) прижать, прислонить; 2) приласкать, пригреть; 3) укрыть </p> <p>прыфастрыгаваць крав. приметать </p> <p>прыхаваць 1) припрятать (спрятать тайком); 2) приберечь (сохранить); 3) прикрыть, скрыть </p> <p>прыхадзень разм. пришелец </p> <p>прыхамаць абл. прихоть, причуда </p> <p>прыхапiць прихватить </p> <p>прыхарашыць прикрасить, приукрасить </p> <p>прыхiлiць 1) пригнуть, приклонить; 2) прислонить; 3) прижать </p> <p>прыхiльнасць 1) приверженность; 2) привязанность; 3) расположение; 4) влечение, пристрастие </p> <p>прыхiнуць прижать, прислонить </p> <p>прыхлусiць разм. приврать, прилгать </p> <p>прыцемак 1) полумрак, полутьма; 2) сумерки </p> <p>прыцерушыць припорошить, притрусить, присыпать </p> <p>прыцiкаваць подстеречь </p> <p>прыцiск нажим </p> <p>прыцiск 1) прижим; 2) перан. притеснение </p> <p>прыцiшыць 1) ослабить, умерить, сделать тише (о звучании); 2) замедлить (движение); 3) успокоить, унять </p> <p>прыцiшэць 1) притихнуть, приутихнуть (стать тише); 2) умериться (стать меньше по силе); 3) присмиреть </p> <p>прыцьмець потемнеть, поблекнуть, пожухнуть (о красках) </p> <p>прыцьмiць затемнить; заслонить </p> <p>прыцямнець 1) немного стемнеть, потемнеть; 2) потускнеть </p> <p>прычакаць дождаться </p> <p>прычараваць 1) фальк. приворожить, приколдовать; 2) приворожить; очаровать, пленить </p> <p>прычуцца послышаться, почудиться </p> <p>прычынiцца 1) послужить причиной; 2) оказаться причастным к чему-либо; 3) произойти, случиться </p> <p>прычынiць прикрыть, притворить (дверь, окно) </p> <p>прычэплiвы привязчивый, придирчивый </p> <p>прышвы головки (у сапог) </p> <p>прышрубаваць привинтить </p> <p>прышчапiць 1) привить, окулировать (о садовом дереве); 2) мед. привить (оспу); 3) перан. привить (любовь к труду) </p> <p>прышчыкнуць прищемить </p> <p>прыязнасць дружелюбие, доброжелательство, приязнь </p> <p>прэнт металлический прут </p> <p>псаваць портить; уродовать </p> <p>псота разм. порча; вред </p> <p>пстрыкаць 1) щёлкать (пальцами); 2) брыкать, лягать; 3) прыгать </p> <p>пстрычка щелчок </p> <p>птаства збор. птицы </p> <p>птушка птица </p> <p>птушкагадоўля птицеводство </p> <p>птушнiк 1) птичий двор, птичник; 2) птичник (работник) </p> <p>птушнiца птичница </p> <p>пуга кнут; як пугаю па вадзе и следа не остаётся </p> <p>пугаўё кнутовище </p> <p>пуд испуг, страх </p> <p>пудзiла пугало, чучело </p> <p>пудзiць пугать; вспугивать (птиц) </p> <p>пудла паляўн. промах </p> <p>пужала пугало, чучело </p> <p>пужацца пугаться; устрашаться </p> <p>пужаць 1) пугать; устрашать, запугивать; 2) вспугивать (пугая, заставлять подниматься с места) </p> <p>пузач брюхач, брюхан </p> <p>пукатасць выпуклость </p> <p>пульхнець становиться пухлым </p> <p>пульхны 1) пухлый, полный; 2) мягкий, пышный; 3) пушистый (снег) </p> <p>пупышка бат. почка </p> <p>пустазелле сорняки, бурьян, плевел </p> <p>пустка 1) пустырь, пустошь (заросший, запущенный участок); 2) пустое помещение </p> <p>пустэльнiк пустынник, затворник, отшельник </p> <p>пустэча 1) пустырь, пустошь (заброшенное место); 2) пустота </p> <p>пухiр пузырь, волдырь (вздутие на коже) </p> <p>пухлiна упухоль </p> <p>пухнаты 1) пушистый; 2) разм. пухлый </p> <p>пхнуць 1) толкнуть, пихнуть; 2) запихнуть </p> <p>пчаляр пасечник, пчеловод </p> <p>пчалярства пчеловодство </p> <p>пшанiчнiшча поле, засеянное пшеницей; поле, с которого убрали пшеницу </p> <p>пылавiк пыльник (плащ) </p> <p>пыласос пылесос </p> <p>пылок 1) лёгкая, негустая пыль; 2) бат. пыльца </p> <p>пырскаўка разм. брызгалка </p> <p>пырснуць 1) брызнуть, прыснуть; 2) перан. вспылить, вспыхнуть </p> <p>пырхнуць1 порхнуть, вспорхнуть (подняться) </p> <p>пырхнуць2 фыркнуть </p> <p>пыса морда </p> <p>пытальнiк лiнгв. вопросительный знак </p> <p>пытанне вопрос </p> <p>пытаць спрашивать; хто пытае, той не блудзiць язык до Киева доведёт </p> <p>пытляваць спец. пеклевать </p> <p>пыха высокомерие, спесь, кичливость, надменность </p> <p>пыхлiвы тщеславный, высокомерный, спесивый, кичливый </p> <p>пыцель 1) вальцовая мельница; 2) пеклеванная мука; даць пытлю дать жару </p> <p>пышнець становиться пышнее </p> <p>пышыцца проявлять тщеславие, кичиться, чрезмерно гордиться </p> <p>пэндзаль кисть </p> <p>пэндзлiк кисточка для рисования </p> <p>пэўны 1) надёжный, достоверный; 2) определённый; 3) твёрдый, верный </p> <p>пэцкаць 1) пачкать, марать, грязнить; 2) портачить (делать неумело) </p> <p>пякельны бдский, дьявольский, невыносимый (очень трудный) </p> <p>пякотка изжога </p> <p>пякучы жгучий, палящий </p> <p>пялёстак лепесток </p> <p>пялюшка абл. пелёнка </p> <p>пярсцёнак перстень, кольцо </p> <p>пярун удар грома; сыпаць перуны метать громы и молнии </p> <p>пярэбары разм. переезд, переселение </p> <p>пярэбiрак абл. пласт сена, который можно поднять граблями, вилами </p> <p>пярэбiркi объедья (недоеденные остатки сена, соломы) </p> <p>пярэварацень фальк. уборотень, перевертень </p> <p>пярэдадне (пярэдадзень) канун </p> <p>пярэзiмак годовалое животное </p> <p>пярэкрут перевёртыш </p> <p>пярэлетак полугодовалое домашнее животное </p> <p>пярэпалахi болезнь от испуга </p> <p>пярэрва абл. разрыв, перерыв </p> <p>пярэсмык 1) разм. перешеек; 2) прогалина (узкая полоса, проход между двумя массивами леса или болота) </p> <p>пярэспа геагр. коса (песчаная), перешеек (песчаный) </p> <p>пярэступ бат. переступень, бриония </p> <p>пярэсты 1) пёстрый; 2) пегий (о масти животных) </p> <p>пярэсцiна пежина </p> <p>пярэцiск пережим </p> <p>пярэчыць возражать, противоречить, прекословить </p> <p>пясняр певец, поэт </p> <p>пястун 1) баловень; 2) неженка (изнеженный человек) </p> <p>пястуха 1) баловница; 2) неженка </p> <p>пятнастоўка абл. пятнадцатилетняя девочка </p> <p>пятрэць 1) сохнуть, иссыхать; 2) чахнуть </p> <p>пяцiгадовы пятилетний </p> <p>пяцiгодка пятилетка </p> <p>пяцiдзёнка пятидневка </p> <p>пяцiкантовiк пятигранник </p> <p>пяцiпавярховы пятиэтажный </p> <p>пяцiрадкоўе пятистишие </p> <p>пяцiразовы пятикратный </p> <p>пяцiскладовы лiнгв., лiт. пятисложный </p> <p>пяцiсотгоддзе пятисотлетие </p> <p>пяцца 1) напрягаться, тужиться; 2) протискиваться, лезть; 3) перан. стараться сделать непосильное; из кожи лезть </p> <p>пячайка абл. изжога </p> <p>пячкур заал. пескарь </p> <p>пячонiк абл. картофелина, запечённая на огне </p> <p>пячора 1) пещера; 2) нора </p> <p>пячурка 1) ниша в стенке печи; 2) времянка (маленькая печь) </p> <p>пяшчота 1) нега; 2) нежность (ласка) </p> <p>пяшчотны нежный, ласковый </p><p>Р </p><p>рабаваць грабить, ограблять, разграблять (отнимать силой) </p> <p>рабак разм. глист </p> <p>рабаўнiк грабитель </p> <p>рабацiнне збор. 1) конопатость (от оспы); 2) веснушки </p> <p>рабацiць рябить (делать рябым) </p> <p>рабiць 1) делать; 2) производить, изготовлять; 3) разм. работать; 4) строить, сооружать; 5) творить, устраивать; совершать; р. замах покушаться; р. гвалт поднимать шум; р. захады предпринимать шаги </p> <p>рабунак уст. грабёж </p> <p>рагавень абл. табакерка, сделанная из рога </p> <p>рагавы угловой (дом) </p> <p>рагатаць хохотать, громко смеяться </p> <p>рагатун разм. хохотун </p> <p>рада 1) совет; 2) совещание; нi да рады нi да звады ни рыба ни мясо; дай ты рады скажи на милость </p> <p>радаўнiца рэл. радуница </p> <p>радзей 1) жиже, пожиже; 2) реже, пореже </p> <p>радзець 1) разжижаться (становиться жиже); 2) редеть (становиться реже) </p> <p>радзiма родина </p> <p>радзiмка родинка, родимое пятно </p> <p>радзiна разм. родня; семья </p> <p>радзiць советовать </p> <p>радняны сделанный из рядна, дерюжный </p> <p>радок строка, строчка </p> <p>радоўка разм. черёд, очередь </p> <p>радца гiст. советник </p> <p>радыёаматар радиолюбитель </p> <p>радыёслухач радиослушатель </p> <p>радыёсувязь радиосвязь, радиосообщение </p> <p>радыёхваля радиоволна </p> <p>ражка 1) шайка, ряшка (для мытья в бане); лоханка (для помоев); 2) лохань (посуда для хозяйственных надобностей) </p> <p>ражон вертел </p> <p>разак бат. телорез </p> <p>разам 1) вместе, сообща; 2) лiнгв. слитно; 3) бухг. итого, всего </p> <p>разараць распахать </p> <p>разасяродзiць рассредоточить </p> <p>разбаранаваць с.-г. заборонить, забороновать; взборонить </p> <p>разбаранiць разнять дерущихся </p> <p>разбарсаць разм. распутать (нитки, шнурки) </p> <p>разбежнасць расхождение </p> <p>разблытаць распутать (проволоку; дело) </p> <p>разборлiвы разборчивый </p> <p>разбракнуць разбухнуть, пропитаться влагой </p> <p>разбудаваць расширить (строя) </p> <p>разбуйнiць разукрупнить </p> <p>разбурыць разрушить </p> <p>разбэсцiцца 1) развратиться, морально разложиться; 2) избаловаться </p> <p>развага 1) рассуждение; 2) рассудительность </p> <p>разважаць рассуждать, размышлять </p> <p>разважлiвы 1) рассудительный, здравомыслящий, благоразумный; 2) расчётливый, осмотрительный </p> <p>разважны рассудочный; рассудительный </p> <p>разважны развесной </p> <p>разважыць1 развесить (на весах) </p> <p>разважыць2 1) рассудить (обдумать, решить); 2) утешить, успокоить </p> <p>развалкi розвальни </p> <p>разварушыць 1) расшевелить, растормошить; 2) разворошить (муравейник) </p> <p>развар'явацца взбеситься (выйти из равновесия) </p> <p>развiднецца (развiднець) рассвести </p> <p>развiдняцца светать, рассветать </p> <p>развiнуць развернуть </p> <p>развiтальны прощальный </p> <p>развiтацца попрощаться, распрощаться </p> <p>разводдзе половодье; разлив (весенняя вода) </p> <p>развярнуць 1) разворотить, разрушить (дом); 2) разворошить, разрыть (привести в беспорядок); 3) развернуть (машину, войска) </p> <p>развярцець развернуть (конфеты) </p> <p>развярэдзiць разбередить (рану) </p> <p>разгадаваць 1) вырастить (сад); 2) развести, размножить </p> <p>разгайдаць раскачать, расколыхать (качели, маятник) </p> <p>разгаласiцца заголосить, запричитать </p> <p>разгалiнаванне разветвление </p> <p>разгалiнавацца разветвиться </p> <p>разгалiсты раскидистый (с широко раскинувшимися ветвями) </p> <p>разгаманiцца 1) разговориться; 2) разгалдеться, расшуметься </p> <p>разгарнуць 1) развернуть (свёрток, торговлю, борьбу); 2) разгрести (сено, зерно); 3) раскрыть, развернуть (книгу) </p> <p>разгародка разгороженное место в заборе; проход </p> <p>разгледзець 1) рассмотреть, разглядеть; 2) рассмотреть, разобрать (дело) </p> <p>разгляд рассмотрение, разбор; разбирательство </p> <p>разгойдваць раскачивать </p> <p>разгортка мат. развёртка </p> <p>разгрукацца разм. расстучаться, разгрохотаться </p> <p>разгрэбцi разгрести </p> <p>разгубiцца растеряться; опешить </p> <p>разгубiць растерять </p> <p>разгубленасць растерянность, смущение, недоумение </p> <p>разгультаiцца разлениться </p> <p>разгушкаць разм. раскачать </p> <p>раздабыткi: пайсцi ў р. пойти с целью раздобыть что-либо </p> <p>раздажджыцца разм. задождить </p> <p>раздзельнапялёсткавы бат. раздельнолепестный </p> <p>раздзiмаць раздувать; развевать (о ветре) </p> <p>раздзьмухаць раздуть (огонь) </p> <p>раздзяўбцi 1) расклевать; 2) раздолбить </p> <p>раздрабнiць размельчить, измельчить, раздробить </p> <p>раздражнiць 1) раздразнить; 2) рассердить, разозлить; 3) растравить, раздражить (рану); 4) раздразнить (вызвать какое-либо желание) </p> <p>раздумацца передумать, одуматься </p> <p>раздурыць 1) избаловать, разбаловать; 2) развратить (излишествами) </p> <p>раздурэцца разм. расшалиться </p> <p>раздушыць раздавить </p> <p>раздым тэх. разъём </p> <p>раз'енчыцца расстонаться </p> <p>разжалiць разжалобить </p> <p>разжартавацца разм. расшутиться </p> <p>раззброiць разоружить </p> <p>раззлаваць разозлить, рассердить; обозлить </p> <p>разладдзе разм. разладица; разлад </p> <p>разлапатацца 1) начать сильно хлопать (крыльями); 2) разм. разболтаться (разговориться безумолку) </p> <p>разласавацца разлакомиться </p> <p>разлаяцца разм. разбраниться </p> <p>разлегласць простор, даль, раздолье </p> <p>разлеглы раздольный, широкий </p> <p>разлiк расчёт; скiнуць з разлiку скинуть со счётов </p> <p>разлiнеiць разлиновать, разграфить </p> <p>разлiтавацца распаяться </p> <p>разлiчыць рассчитать </p> <p>разлог даль, простор, раздолье </p> <p>разлогi широкий; раскидистый </p> <p>разлузаць разлущить, разгрызть (орех) </p> <p>разлупiць 1) разорвать, разодрать; 2) расцарапать (кожу) </p> <p>разлыгаць 1) разнизать; 2) развязать; расчалить </p> <p>разлютаваць разъярить, озлобить </p> <p>разляйцаць развожжать </p> <p>размажджэрыць разм. размозжить, раздробить </p> <p>размалацiць разм. расколотить, разбить </p> <p>размалёўка 1) роспись (стенная живопись); 2) раскраска </p> <p>размаляваць 1) раскрасить, разрисовать (красками, карандашом); 2) расписать (стены, потолок) </p> <p>размацаваць раскрепить </p> <p>размежавальнiк разграничитель </p> <p>размеркаваць 1) распределить; 2) расположить, разместить (книги по полкам); 3) прикинуть, рассчитать </p> <p>размова разговор </p> <p>размоўнiк разговорник </p> <p>размроiцца разм. размечтаться </p> <p>размывальнiк тэх. размыватель </p> <p>размывiна размоина </p> <p>разнавагавы разновесный </p> <p>разнавокасць разноглазие </p> <p>разнадзiцца разм. разохотиться, пристраститься </p> <p>разнадумнасць разномыслие </p> <p>разнаколерны гл. рознакаляровы </p> <p>разнамыснасць разномыслие </p> <p>разнастаiць кнiжн. разнообразить </p> <p>разнастайны 1) разнообразный; всевозможный; 2) разносторонний </p> <p>разнаякасны разнокачественный </p> <p>разнервавацца разнервничаться, расстроиться </p> <p>разнiтаваць спец. разболтовать </p> <p>разняволiць раскрепостить </p> <p>разора борозда </p> <p>разрабаваць разграбить </p> <p>разрабiць 1) разработать (землю); 2) разделать (расширить) </p> <p>разраўнаваць 1) разровнять (площадку); 2) расправить (складки) </p> <p>разрахаваць рассчитать </p> <p>разрыўка передышка; развлечение, забава </p> <p>разрэдзiць 1) разбавить (сделать менее густым); 2) проредить (сделать менее частым); 3) разредить (сделать менее плотным) </p> <p>разумець 1) понимать; 2) постигать, осмысливать; 3) подразумевать </p> <p>разумнець 1) умнеть; 2) становиться благоразумнее, образумливаться </p> <p>разумнiца эмница </p> <p>разумовы 1) эмственный; 2) умозрительный (абстрактный); 3) мысленный; 4) мыслительный (аппарат); 5) рассудочный (вывод) </p> <p>разупэўнiць разуверить, разубедить </p> <p>разуючыць развьючить </p> <p>разынкi изюм </p> <p>разьбяр резчик, ваятель (мастер по художественной резьбе) </p> <p>разьбярства спец. резьба, ваяние </p> <p>разьбярыць спец. заниматься художественной резьбой, ваянием </p> <p>раз'юшыць разъярить, привести в ярость (в неистовство) </p> <p>разявiць разм. раскрыть, разинуть (рот) </p> <p>раз'яднаць 1) разъединить (провода); 2) разлучить, разобщить </p> <p>раз'ятрыць растравить, разбередить </p> <p>раiцца советоваться, совещаться </p> <p>ракавiнка ракушка </p> <p>ралля пашня (вспаханное поле) </p> <p>рамеснiк ремесленник </p> <p>рамiзнiк извозчик наёмного экипажа </p> <p>рамiзнiцтва извоз, извозный прумысел </p> <p>рамонак бат. ромашка </p> <p>рамяство ремесло </p> <p>ранiца (ранак) этро </p> <p>ранiшнiк этренник </p> <p>ранкам этром, поутру </p> <p>рапараваць разм. чинить </p> <p>раптам вдруг, внезапно, неожиданно </p> <p>раптоўны внезапный, неожиданный; скоропостижный </p> <p>рапуха разм. жаба </p> <p>расiца абл., бат. росянка </p> <p>расiцца становиться мокрым от росы </p> <p>расiць разм. мочить росой </p> <p>раскалмацiць взлохматить; раскосматить </p> <p>раскалупаць расковырять </p> <p>раскалываць расшатать; раскачать </p> <p>раскамячыць разжать </p> <p>раскармiцца разъесться </p> <p>раскатурхаць разм. разбудить, растормошить; растолкать </p> <p>раскiваць расшатать, раскачать </p> <p>раскiдаць 1) разбросать, раскидать, расшвырять; 2) разрушить, разворотить; 3) перан. израсходовать попусту </p> <p>раскiдвальнiк разбрасыватель </p> <p>раскiлзаць разнуздать (лошадь) </p> <p>раскласцi1 разложить (товар), развести (костёр) </p> <p>раскласцi2 разложить (на составные части) </p> <p>расколiна трещина, расселина, расщелина </p> <p>раскоўзаць 1) сделать скользким (ездой, катанием); 2) растрепать, измять (постель) </p> <p>раскоша 1) роскошь; 2) раздолье, приволье, простор; 3) излишество; шалець з раскошы беситься с жиру </p> <p>раскрадальнiк расхититель </p> <p>раскрыжаваць распять </p> <p>раскрыжоўваць разделывать ствол дерева на части в поперечном направлении </p> <p>раскудзелiць разм. размочалить, растрепать </p> <p>раскудлацiць взлохматить, растрепать, взъерошить </p> <p>раслiна растение </p> <p>раслiнаводства растениеводство </p> <p>распадабненне лiнгв. расподобление, диссимиляция </p> <p>распазычыць раздать в долг (взаймы) </p> <p>распазяхацца разм. раззеваться </p> <p>распал спец. разжиг </p> <p>распалавiнiць разм. разделить приблизительно на две части </p> <p>распалiць 1) разжечь (костёр); 2) раскалить (железо); 3) растопить (печь); 4) перан. разжечь (гнев), раззадорить </p> <p>распалка растопка </p> <p>распанець приобрести барские привычки, замашки </p> <p>распарадчык распорядитель </p> <p>распасцерцi 1) распростереть, раскинуть; 2) разостлать (одеяло) </p> <p>распаўсюдзiць распространить </p> <p>распачаць начать, предпринять, затеять </p> <p>расперазаць распоясать, снять пояс </p> <p>распесцiць 1) изнежить; 2) избаловать, разбаловать </p> <p>распластоўка спец. расслойка </p> <p>расплывiсты расплывчатый </p> <p>расплюхаць расплескать </p> <p>расплюшчыць открыть, раскрыть (глаза) </p> <p>распляскаць расплющить, расплюснуть </p> <p>распорка 1) спец. распорка; 2) прореха </p> <p>распрануць 1) раздеть (ребёнка); 2) снять (одежду); 3) перан. ограбить </p> <p>распрасаваць разгладить, разутюжить </p> <p>распрастаць 1) выпрямить, распрямить, разогнуть; 2) расправить (крылья); 3) распластать (положить плашмя) </p> <p>распрацаваць разработать </p> <p>распрацоўка разработка </p> <p>распрэгчы распрячь </p> <p>распудзiць распугать, распугнуть </p> <p>распуста 1) распутство, разврат; 2) баловство, озорство </p> <p>распыляльнiк тэх. распылитель </p> <p>распырскаць разбрызгать, распрыскать </p> <p>распытаць расспросить </p> <p>рассвiдраваць 1) рассверлить, разбуравить; 2) геал. разбурить </p> <p>рассек разруб </p> <p>расскародзiць разм. разборонить, разбороновать </p> <p>расскварыць поджарить </p> <p>расскубцi расщипать, раздёргать (шерсть) </p> <p>расслiзгаць сделать скользким; раскатать </p> <p>рассмакаваць распробовать (определить вкусовые качества) </p> <p>рассунуть раздвинуть (шторы) </p> <p>рассыцець разм. разжиреть </p> <p>растаўчы 1) растолочь; 2) разм. разбить, расколотить (вазу), расквасить (нос) </p> <p>растаць 1) растаять; 2) раствориться, распуститься; 3) растопиться; як растаў как в воду канул </p> <p>растваральнiк хiм. растворитель </p> <p>растлумачыць разъяснить, объяснить, растолковать </p> <p>растлусцець разжиреть, зажиреть </p> <p>раструшчыць разм. разбить, раздробить; размозжить </p> <p>растрыбушыць разм. 1) распотрошить, растерзать; 2) растрепать, разорвать </p> <p>растулiць разм. 1) разжать; разомкнуть, разъединить; 2) разнять (ладони) </p> <p>растэрмiнаваць рассрочить </p> <p>растэрмiноўка рассрочка </p> <p>расфарбаваць раскрасить; расцветить </p> <p>расфарбоўка раскраска; расцветка </p> <p>расхапаць расхватать </p> <p>расхваляваць разволновать, расстроить </p> <p>расхвастаць 1) расхлестать, измочалить; 2) разбить; 3) перан. разгромить; расчихвостить </p> <p>расхiлiць раздвинуть (ветки, занавески) </p> <p>расхiнуць раздвинуть; распахнуть (пальто) </p> <p>расхiстаць 1) расшатать (столб, зуб); 2) перан. ослабить, расшатать (дисциплину) </p> <p>расхлiстаць разм. небрежно расстегнуть; распахнуть </p> <p>расходнiк бат. очиток </p> <p>расхутаць раскутать </p> <p>расцерабiць 1) расчистить (вырубкой); 2) перан. проложить (путь) </p> <p>расцерушыць раструсить, рассыпать </p> <p>расцерцi 1) растереть (краски); 2) раздавить, размять (ягоды) </p> <p>расцiснуць 1) раздавить; 2) разжать (кулак) </p> <p>расцугляць разнуздать </p> <p>расцяроб вырубка, расчистка </p> <p>расцяць 1) рассечь, разрезать; 2) перекусить (зубами); 3) разжать (зубы) </p> <p>расчараваць разочаровать </p> <p>расчулiць растрогать, тронуть, умилить </p> <p>расчухаць расчесать; расцарапать </p> <p>расчынiць раскрыть, растворить, распахнуть (дверь) </p> <p>расчырванецца раскраснеться, разрумяниться </p> <p>расчытаць прочитать; разобрать (написанное) </p> <p>расшалопаць разм. раскумекать </p> <p>расшастать разм. разорвать; разрезать </p> <p>расшкуматаць разм. разорвать в клочья </p> <p>расшмаргнуць 1) раздёрнуть (занавески); 2) развязать (затяжную петлю) </p> <p>расшпiлiць расстегнуть </p> <p>расшпурляць расшвырять </p> <p>расшрубаваць развинтить </p> <p>расштурхаць растолкать </p> <p>расшукаць розыскать </p> <p>расшыральнiк расширитель </p> <p>рата одна из частей общей платы, долга </p> <p>ратавальнiк спасатель </p> <p>ратаваць спасать </p> <p>ратунак 1) спасение, избавление; 2) помощь, выручка; хоць ты ратунку крычы хоть караул кричи </p> <p>раўнавага равновесие </p> <p>раўнадушнасць (раўнадушша) равнодэшие </p> <p>раўналежны параллельный </p> <p>раўцi 1) реветь, рычать; 2) перан. орать (громко кричать); р. немым голасам реветь белугой; кричать благим матом </p> <p>раўчук 1) ручей, ручеёк; 2) бороздка </p> <p>рахаваць 1) считать; 2) разм. рассчитывать, прикидывать </p> <p>рахманець 1) становиться кротким, покладистым (о человеке); 2) становиться ручным, смирным (о животном) </p> <p>рахманы 1) кроткий, покладистый (о человеке); ручной, смирный (о животном) </p> <p>рахуба разм. 1) подсчёт; 2) расчёт, выгода, смысл </p> <p>рахунак бухг. 1) счёт (документ); 2) счёт, подсчёт (действие) </p> <p>рахункавод счетовод </p> <p>рацыя разм. резон (разумное основание); мець рацыю быть правым </p> <p>рачулка речушка </p> <p>рашучы решительный </p> <p>рашчынiць растворить (тесто) </p> <p>рашэтнiк абл. моховик (гриб) </p> <p>рашэцiна стойка в прясле для сушки снопов </p> <p>рашэцiсты решётчатый </p> <p>ржаўнiк бат. ржавчинник </p> <p>ржышча (ржэўнiк) жнивьё, стерня </p> <p>рог эгол (стола, платка) </p> <p>рогат хохот </p> <p>розгалас абл. отголосок; молва </p> <p>розгляды уст. смотрины </p> <p>роздум раздумье, размышление </p> <p>рознабаковы разносторонний </p> <p>рознагалоссе разногласие </p> <p>рознакаляровы (разнаколерны) разноцветный </p> <p>рознаскладовы лiнгв., лiт. разносложный </p> <p>рознаскланяльны лiнгв. разносклоняемый </p> <p>рознасны мат. разностный </p> <p>рознаспрагальны лiнгв. разноспрягаемый </p> <p>рознастароннасць мат. разносторонность </p> <p>рознастылявы (рознастылёвы) разностильный </p> <p>розначасовы разновременный </p> <p>розначытанне спец. разночтение </p> <p>розум 1) ум, разум; 2) рассудок; дабраць розуму взять в толк </p> <p>ропа абл. сукровица </p> <p>росквiт расцвет; процветание </p> <p>роскiд разброс, разброска </p> <p>роспач отчаяние </p> <p>роспыт расспрос </p> <p>ростань перепутье, перекрёсток, распутье, раздорожье </p> <p>росчын раствор (окна) </p> <p>рось абл. изморось </p> <p>роў канава, овраг </p> <p>роўнядзь гладь (поверхность), равнина </p> <p>руб ребро (край) </p> <p>рубам ребром, на ребро; паставiць пытанне рубам поставить вопрос ребром; стать рубам воспротивиться </p> <p>рубель жердь для прижимания сена или снопов на возу </p> <p>рудаўка разм. болотная вода рыжего цвета </p> <p>рудзець рыжеть </p> <p>рудзянец бат. бородавник </p> <p>руды рыже-коричневый; загiнуць як рудая мыш пропасть ни за что </p> <p>ружа роза </p> <p>ружавець розоветь </p> <p>ружанец рэл. чётки; нi да танца, нi да ружанца ни богу свечка, ни чёрту кочерга </p> <p>ружовiць окрашивать в розовый цвет </p> <p>ружовы розовый (о цвете, окраске) </p> <p>ружоўнiк розарий, розариум </p> <p>руйнаваць разорять, разрушать </p> <p>руля ствол (ружья) </p> <p>рум разм. место на берегу реки, откуда сплавляют брёвна или где их вяжут в плоты </p> <p>рунець зеленеть (об озими) </p> <p>рунь узимь, озимые всходы, зеленя </p> <p>рупiцца разм. заботиться, беспокоиться, радеть </p> <p>руплiвец прилежный, рачительный, старательный человек </p> <p>руплiвы 1) заботливый, рачительный; 2) старательный, усердный, прилежный </p> <p>рух движение </p> <p>рухавасць подвижность, живость </p> <p>рухавiк двигатель </p> <p>рухавiць заставлять двигаться, приводить в движение </p> <p>рухаць 1) двигать; 2) шевелить (пальцами) </p> <p>рухомы 1) подвижный; 2) юр. движимый </p> <p>ручай ручей </p> <p>рчайка веретено с пряжей </p> <p>ручнiк полотенце, рушник </p> <p>рушыць двинуться, тронуться </p> <p>рыбаахова рыбоохрана </p> <p>рыбагадавальнiк рыбопитомник </p> <p>рыбазнаўства рыбоведение </p> <p>рыбапомпа рыбонасос </p> <p>рыдлёўка лопата, заступ </p> <p>рыззё 1) тряпьё, ветошь; 2) рубище, лохмотья </p> <p>рызыка 1) риск; 2) разм. форс, заносчивость </p> <p>рызыкаваць 1) рисковать; 2) разм. форсить, заноситься, гордиться </p> <p>рызыкант дерзкий человек, готовый идти на риск </p> <p>рына водосток (жёлоб, труба) </p> <p>рыпаць скрипеть (издавать скрип) </p> <p>рыса 1) черта; 2) цясл. отволока </p> <p>рыхт: рыхт у рыхт точь в точь </p> <p>рыхтаваць 1) готовить, подготавливать; 2) снаряжать (обеспечивать всем необходимым); 3) предназначать, прочить </p> <p>рыхтык разм. правильно, точно, как раз </p> <p>рыштаванне леса </p> <p>рышток водосточная канава </p> <p>рыштунак разм. снаряжение </p> <p>рэдкi 1) жидкий; 2) редкий, жидкий (не часто расположенный); 3) разреженный; 4) редкостный (случай) </p> <p>рэдукаваць спец. редуцировать </p> <p>рэзгiны приспособление в виде верёвочной сетки на деревянных дугах для переноски сена, соломы </p> <p>рэй: весцi рэй заправлять, задавать тон </p> <p>рэйка 1) рельс; 2) рейка (деревянный брусок) </p> <p>рэпацца разм. трескаться, растрескиваться </p> <p>рэпiк бат. посконник </p> <p>рэха эхо </p> <p>рэхва абл. железный обруч, который нагоняют на бочку, деревянную колодку колеса, сваю </p> <p>рэч вещь; зразумелая рэч ясное дело; дзiўная рэч удивительно, странно; нi да печы нi да рэчы ни к селу ни к городу </p> <p>рэчывiзм разм. вещизм </p> <p>рэчы вещи, утварь; багаж </p> <p>рэчыва вещество </p> <p>рэчыўны вещественный </p> <p>рэшта 1) остаток, остальное; 2) сдача (о деньгах) </p> <p>рэшткi остатки </p><p>С </p><p>сабакарня разм. псарня </p> <p>савучань соученик </p> <p>савыдавец соиздатель </p> <p>садавiна фрукты </p> <p>садзейнiчаць содействовать; способствовать </p> <p>садзьмуць сдуть, сдунуть, свеять </p> <p>саета уст. тонкое сукно </p> <p>сажалка 1) пруд, ставок; 2) садок (для рыбы) </p> <p>сакавiк март </p> <p>сакавiты (сакаўны) сочный </p> <p>саладжавы слащавый </p> <p>саладзiны барда (отбросы винокурения и виноварения) </p> <p>саладзiць сластить </p> <p>саладкакорань бат. солодка, лакрица </p> <p>саладуха кулага </p> <p>салетра хiм. селитра </p> <p>салоўка паэт. соловейко, соловушка </p> <p>сальнiк торговец салом </p> <p>самаабвiнавачванне самообвинение </p> <p>самаабмежаванне самоограничение </p> <p>самаабслугоўванне самообслуживание </p> <p>самаадвольны самопроизвольный </p> <p>самаадданы 1) самоотверженный; 2) беззаветный (чуждый всякого расчёта) </p> <p>самаадмаўленне самоотрицание </p> <p>самаадукацыя самообразование </p> <p>самаадчуванне 1) самочувствие; 2) самоощущение </p> <p>самаакупнасць самоокупаемость </p> <p>самаахвярны самоотверженный; беззаветный </p> <p>самаахова самоохрана </p> <p>самавалоданне самообладание; выдержка </p> <p>самавiты 1) осанистый, видный; 2) представительный, важный </p> <p>самавукам самоучкой </p> <p>самавыключэнне самоисключение </p> <p>самавыпрабаванне самоиспытание </p> <p>самавыпраменьванне самоизлучение </p> <p>самавыхаванне самовоспитание </p> <p>самавыяўленне самовыражение </p> <p>самагубства самоубийство </p> <p>самадапамога самопомощь </p> <p>самадастатковы кнiжн. самодовлеющий (достаточный для удовлетворения своих потребностей) </p> <p>самадзейнасць самодеятельность </p> <p>самадзейны самодеятельный </p> <p>самазабеспячэнне самоснабжение </p> <p>самазабойца самоубийца </p> <p>самазабыццё самозабвение </p> <p>самазагаранне самовоспламенение, самовозгорание </p> <p>самазагартоўка самозакблка, самозакаливание </p> <p>самазадаволены самоудовлетворённый </p> <p>самазапальнiк спец. самозажигатель </p> <p>самазахаванне самосохранение </p> <p>самаздаволены самодовольный </p> <p>самакiравальны самоуправляющийся, самоуправляемый </p> <p>саманадзейны самонадеянный </p> <p>саманарыхтоўка самозаготовка </p> <p>самапавага самоуважение </p> <p>самападман самообман, самообольщение </p> <p>самапрымус самопринуждение </p> <p>самаразлiк саморасчёт </p> <p>самаробны самодельный, домодельный </p> <p>самарух фiлас. самодвижение </p> <p>самасвядомасць самосознание </p> <p>самаспажыванне самопотребление </p> <p>самаспакушэнне самообольщение </p> <p>самаспаленне самосожжение </p> <p>самастойны самостоятельный </p> <p>саматугам 1) на себе (без помощи тягловой силы); 2) перан. своими силами (делать что-либо) </p> <p>саматужнiк кустарь </p> <p>саматужнiцтва кустарничество, кустарщина </p> <p>саматужны 1) кустарный; 2) перан. примитивный </p> <p>самаўдасканальвацца самосовершенствоваться </p> <p>самаўзбагачэнне самообогащение </p> <p>самаўзбраенне самовооружение </p> <p>самаўладдзе самовластие </p> <p>самаўпраўнасць самовластность; произвол </p> <p>самаўпэўненасць самоуверенность </p> <p>самаўхiленне самоустранение </p> <p>самаўшчыльнiцца самоуплотниться </p> <p>самота 1) грусть, тоска, уныние; 2) уединение </p> <p>самотнасць уединённость </p> <p>самотнiк отшельник, затворник </p> <p>самотнiчаць проводить время в одиночестве </p> <p>самохаць разм. добровольно; по своему желанию </p> <p>санапрацоўка санобработка </p> <p>сапрбўдны 1) действительный, подлинный, настоящий; 2) истинный, настоящий (художник) </p> <p>сапраўды 1) действительно; 2) подлинно, точно </p> <p>сапсаваць 1) испортить, повредить (материал, механизм); 2) расшатать, расстроить (здоровье); 3) изуродовать (обезобразить) </p> <p>сапхнуць столкнуть, спихнуть </p> <p>саракоўка 1) уст. двугривенный; 2) разм. доска, толщиной 40 мм </p> <p>сарамацiць 1) стыдить, совестить; 2) срамить, позорить </p> <p>сарамлiвы стыдливый; застенчивый, стеснительный </p> <p>сардэчнiк бат. пустырник </p> <p>саржавець заржаветь, поржаветь </p> <p>сарна заал. серна </p> <p>саромiць 1) стыдить, совестить; 2) смущать, конфузить </p> <p>сартавальнiк сортировщик </p> <p>сартаваць сортировать </p> <p>сасвiдраваць иссверлить </p> <p>саскварыць изжарить (сало) </p> <p>саскрэбцi 1) соскоблить; 2) соскрести, сцарапать (краску) </p> <p>саскубцi 1) сощипать, выщипать; 2) раздёргать (сделать шерсть пригодной для прядения) </p> <p>саслабець ослабеть, обессилеть </p> <p>саслiзнуць соскользнуть </p> <p>сасмагнуць (сасмягнуць) 1) истомиться от жажды; 2) пересохнуть (о губах) </p> <p>сасмажыць изжарить (мясо) </p> <p>сасмактаць ссосать; иссосать </p> <p>сасмягнуць гл. сасмагнуць </p> <p>саснаваць израсходовать при сновании (все нитки) </p> <p>саснiць увидеть сон, увидеть во сне; присниться </p> <p>састарэць состариться </p> <p>састояцца отстояться </p> <p>саступiць 1) сойти (с места); 2) уступить, сбавить (о цене); 3) разм. уступить (место) </p> <p>сасцёбаць разм. 1) исхлестать, истрепать (веник в бане); 2) исстегать (избить, хлеща чем-либо); 3) сбить (листья хворостиной) </p> <p>сатлець истлеть, сгнить </p> <p>саўгануць разм. 1) двинуть, подвинуть (стол); 2) сунуть, ткнуть </p> <p>саўдзел соучастие, сообщничество </p> <p>саўдзйльнiк соучастник, сообщник </p> <p>саўдзельнiчаць соучаствовать </p> <p>саўладальнiк совладетель </p> <p>сахор железные вилы, предназначенные для накидывания навоза </p> <p>сачавiца с.-г. чечевица </p> <p>сачавiчнiшча место, на котором росла чечевица </p> <p>сачыць 1) следить, присматривать, наблюдать; 2) выслеживать </p> <p>сачэнне слежение, слежка </p> <p>сашмаргнуць 1) сорвать, обдёрнуть (дёрнув, оборвать); 2) стянуть, затянуть (дёрнув, соединить) </p> <p>сашморгаць 1) обдёргать (дёргая, оборвать); 2) истереть </p> <p>сашпiлiць сколоть (соединить булавкой) </p> <p>сашрубаваць свинтить (скрепить винтами) </p> <p>саштурхнуць столкнуть </p> <p>сашчамiць сжать, стиснуть </p> <p>сашчапiць 1) скрепить (соединить при помощи скрепок, зажимая); 2) сжать, сцепить (руки, пальцы); 3) стиснуть, сжать (зубы) </p> <p>сашчыкнуць разм. сощипнуть </p> <p>сашчэпка скрепка </p> <p>свабодамысны свободомыслящий </p> <p>сваволiць 1) шалить, проказить, проказничать, озорничать; 2) своевольничать; 3) повесничать </p> <p>свавольны 1) шаловливый, проказливый, озорной; 2) своевольный, строптивый (человек) </p> <p>свавольства (сваволле) 1) шалость, проказа, озорство, баловство; 2) шаловливость, проказливость; 3) своеволие, строптивость </p> <p>сварка ссора, склока; перебранка, перепалка </p> <p>сварыцца 1) ссориться (быть в ссоре); 2) ссориться, ругаться, браниться; 3) ругать, бранить </p> <p>сварыць ссорить </p> <p>сваяк родственник </p> <p>сваяўство 1) родство; 2) родня </p> <p>сведка свидетель </p> <p>сведчыць 1) свидетельствовать, удостоверять (подпись); 2) свидетельствовать, показывать (давать показания); 3) означать, знаменовать </p> <p>свежына разм. свеженина, свежатина </p> <p>сверб 1) зуд, свербёж; 2) мед. почесуха, зуд </p> <p>свербiгуз бат. свербяга </p> <p>свердзел сверло, бурав </p> <p>свет мир (вселенная, человечество, среда); з яго с. гарыць от него все напасти; з-за свету издалека; з усяго свету отовсюду; не толькi свету, што ў акне свет не клином сошёлся </p> <p>светабудова мироздание </p> <p>светапогляд мировоззрение </p> <p>светасузiранне миросозерцание </p> <p>светаўспрыманне мировосприятие </p> <p>светла-блакiтны светло-голубой </p> <p>светлавы световой </p> <p>светла-чырвоны светло-красный </p> <p>светнiк бат. горицвет </p> <p>свiдар бур </p> <p>свiдравальны сверлильный </p> <p>свiдраваць сверлить; буравить </p> <p>свiдравiна скважина </p> <p>свiнакроп бат. торица </p> <p>свiран амбар </p> <p>свiрэпка бат. сурепка, сурепа </p> <p>свiтальны рассветный </p> <p>свiтанне (свiтанак) рассвет </p> <p>своеасаблiвы своеобразный, своеобычный </p> <p>своекарыслiвы своекорыстный </p> <p>своеўладства своевластие </p> <p>своечасовы своевременный </p> <p>свядомасць 1) сознание; 2) сознательность, осмысленность </p> <p>свядомы 1) сознательный; 2) умышленный, преднамеренный </p> <p>свянцiць рэл. святить (воду) </p> <p>свярбець зудеть, чесаться; нi свярбiць нi балiць ни холодно ни жарко </p> <p>свярбячка абл. чесотка; зуд </p> <p>свярдзёлак тэх. буравчик </p> <p>свята праздник, празднество </p> <p>святар священник </p> <p>святататнiк святотатец </p> <p>святаяннiк бат. зверобой </p> <p>святкаваць праздновать </p> <p>святлапiс спец. светопись </p> <p>святлафор светофор </p> <p>святло свет </p> <p>святлоахоўны светозащитный </p> <p>святлопранiкальны светопроницаемый </p> <p>святлоўстойлiвы светостойкий </p> <p>святочны праздничный </p> <p>седзьма: с. сядзець сиднем сидеть </p> <p>сейбiт сеяльщик, сеятель </p> <p>секануць 1) рубануть; 2) хлестнуть, стегнуть (кнутом); 3) хлестнуть (о дожде); 4) перан. рубануть, хлестнуть (словом) </p> <p>секар спец. рубщик </p> <p>селядзец селёдка, сельдь: насiцца як кот з селядцом носиться как курица с яйцом </p> <p>селядзёўка (селядцоўка) разм. сельдяная бочка </p> <p>селянiн крестьянин </p> <p>семязавязь бат. семяпочка </p> <p>сенаваць заготавливать сено </p> <p>сенажаць 1) сенокосное угодье; 2) сенокос (место косьбы) </p> <p>сенасховiшча сенохранилище </p> <p>серада среда (день недели) </p> <p>сербануць разм. хлебнуть </p> <p>сердаваць разм. сердиться, серчать, злиться </p> <p>сёе-тое то-сё, кое-что </p> <p>сёлета в этом году </p> <p>сёлетнi нынешний, этого года </p> <p>сёмуха рэл. троица, пятидесятница </p> <p>сёмы седьмой </p> <p>сёння гл. сягоння </p> <p>сёрбаць 1) хлебать; 2) прихлёбывать (пить небольшими глотками время от времени); 3) отхлёбывать </p> <p>сiберны разм. 1) жестокий (человек); 2) сиверкий (ветер) </p> <p>сiвавалосы седовласый </p> <p>сiвераць разм. обветриваться </p> <p>сiвец бат. белоус </p> <p>сiвiзна седина </p> <p>сiвы 1) седой (о волосах); 2) сивый, серый (о лошади) </p> <p>сiлкаваць 1) разм. подкреплять; 2) тэх. питать (электроэнергией) </p> <p>сiло 1) силок; 2) перан. сети </p> <p>сiляўка заал., абл. уклейка </p> <p>сiнеча разм. синева, синь </p> <p>сiтаватасць 1) ситовина (болезнь древесины); 2) скважимость, скважность; пористость </p> <p>сiтаваты 1) поражённый ситовиной; 2) скважистый, скважный; пористый </p> <p>сiтавеялка тэх., с.-г. ситовейка </p> <p>скаба абл. ребро </p> <p>скавароднiк абл. плоский круглый хлеб, испечённый на сковороде </p> <p>скавытаць визжать, скулить </p> <p>скавыш разм. сквозной ветер с характерным звуком, напоминающим завывание </p> <p>сказ лiнгв. предложение </p> <p>сказiць исказить, извратить </p> <p>скаламуцiць взмутить, взбаламутить </p> <p>скалануцца 1) вздрогнуть, содрогнуться; 2) вздрогнуть, передёрнуться (о судорожном движении); 3) перан. сильно взволноваться </p> <p>скалануць 1) встряхнуть; 2) передёрнуть (о судорожном движении) </p> <p>скалець закоченеть, иззябнуть, озябнуть </p> <p>скалка 1) мiн. кремень; 2) капля жира на поверхности воды или жидкой еды </p> <p>скалмацiць разм. вскосматить, взлохматить </p> <p>скамянець окаменеть </p> <p>скамячыць 1) скомкать, смять, измять (бумагу); 2) сжать (кулак) </p> <p>сканаць скончаться, умереть </p> <p>скарабацiць скоробить, скорёжить </p> <p>скарацiць 1) сократить; 2) свернуть, ограничить (производство) </p> <p>скарач абл. полотенце с длинной бахромой </p> <p>скарб 1) сокровище; 2) имущество; 3) клад </p> <p>скарбнiк гiст. казначей </p> <p>скарбонка 1) кубышка, копилка (для хранения денег); 2) кружка (для сбора денег) </p> <p>скарга 1) сетование (выражение неудовольствия); 2) жалоба </p> <p>скардзiцца 1) жаловаться, сетовать, плакаться; 2) обращаться с жалобой, жаловаться </p> <p>скаржнiк юр. жалобщик </p> <p>скародзiць с.-г. боронить, бороновать </p> <p>скарчанець окоченеть, закоченеть (озябнуть) </p> <p>скарыстаць использовать; применить, употребить </p> <p>скарэць заскорузнуть; засохнуть </p> <p>скасаваць 1) упразднить; отменить (закон, распоряжение); 2) расторгнуть (договор, брак); 3) юр. кассировать </p> <p>скатаваць измучить пытками, истязаниями; истерзать, избить </p> <p>сквапнасць блчность, жадность </p> <p>сквар разм. зной, жара </p> <p>скварка шкварка (ломтик жареного сала) </p> <p>скварыць 1) жарить (о сале); 2) разм. жечь, опекать (о солнце) </p> <p>скемiць смекнуть, сообарзить </p> <p>скiба 1) ломоть (хлеба); 2) пласт (вспаханной земли) </p> <p>скiвiца анат. челюсть </p> <p>скiд геал. сброс </p> <p>скiдальнiк тэх. сбрасыватель </p> <p>скiраваць 1) направить; повернуть (взгляд; лошадей); 2) перан. направить, склонить (к чему) </p> <p>склад 1) состав (структура); 2) склад, стать; телосложение </p> <p>складальнiк составитель (автор) </p> <p>складаназалежны лiнгв. сложноподчинённый </p> <p>складаназлучаны лiнгв. сложносочинённый </p> <p>складанасць сложность, мудрёность </p> <p>складаны 1) сложный (состоящий из нескольких частей); 2) сложный (по устройству); 3) мудрёный; 4) складной, перочинный (о ноже) </p> <p>складападзел лiнгв. слогораздел </p> <p>скласцi 1) сложить (в одно место); 2) сложить (составить из частей); 3) создать, организовать; 4) сочинить (песню); 5) сложить (произвести арифметическое действие); 6) составить </p> <p>склеп 1) погреб, подвал; 2) склеп (погребальный) </p> <p>склiкаць созвать </p> <p>склон лiнгв. падеж </p> <p>склюд цясл. тесак </p> <p>склюдаваць цясл. тесать </p> <p>скляпенне свод, сводчатый потолок </p> <p>склясцi проклясть </p> <p>скнара разм. скряга, жадина, скареда </p> <p>скобля цясл. скобель </p> <p>скокi пляска, танец </p> <p>скон кончина; да скону до последнего дыхания </p> <p>скончыць кончить, окончить, закончить </p> <p>скорам 1) скоромное; 2) рэл. мясоед </p> <p>скорамiнучы кнiжн. скоропреходящий; быстротечный </p> <p>скоса искоса </p> <p>скоўзаць разм. стереть (при скольжении) </p> <p>скочка бат. молодило </p> <p>скрабалка разм. скребок </p> <p>скрабаць разм. царапать, скрести </p> <p>скразны сквозной </p> <p>скразняк сквозняк </p> <p>скрануць сдвинуть, сместить, стронуть </p> <p>скрасцi украсть, стащить, своровать </p> <p>скрогат гл. скрыгат </p> <p>скрозь 1) везде, всюду; 2) всегда; 3) сквозь </p> <p>скронь висок </p> <p>скрукаваць спец. скрючить (сцепить крюками) </p> <p>скрут: (кiдацца) на с. галавы (бросаться) сломя (очертя) голову </p> <p>скрутак 1) свёрток; 2) рулон, свиток, моток (бумаги, проволоки) </p> <p>скруха скорбь, печаль </p> <p>скрыва разм. 1) искоса (смотреть); 2) криво (улыбаться) </p> <p>скрывавiць окровавить, искровавить </p> <p>скрывадушнiчаць разм. слицемерничать </p> <p>скрыванне скрытие, сокрытие; утайка, утаивание </p> <p>скрыгануць разм. проскрежетать, заскрежетать </p> <p>скрыгат (скрогат) скрежет </p> <p>скрыжаваць скрестить (растения; мечи) </p> <p>скрыль ломоть (о сале, сыре, огурце) </p> <p>скрыляць разм. нарезать ломтиками </p> <p>скрынка ящик, коробка </p> <p>скрыня ларь, сундук </p> <p>скрыпень бат. кипрей, иван-чай </p> <p>скрыўдзiць обидеть </p> <p>скрычацца обессилеть от крика </p> <p>скрэбла 1) скребница; 2) скребок (лопатка для соскабливания чего-либо); 3) скребло (орудие для археологических раскопок) </p> <p>скрэмзаць разм. исчеркать, исчёркать, искромсать </p> <p>скубануць 1) дёрнуть (за волосы); 2) щипнуть </p> <p>скуголiць 1) выть, завывать; 2) скулить, визжать (о собаке) </p> <p>скудлацiць разм. взъерошить, взлохматить </p> <p>скула мед. чирей, фурункул; гадзiць як лiхой скуле угождать (вопреки желанию) </p> <p>скулаваты чирьеватый </p> <p>скулiць разм. свалить, сковырнуть </p> <p>скура кожа; залiць сала за скуру навредить, насолить </p> <p>скуралуп живодёр </p> <p>скурамiт кожимит </p> <p>скурат обрезок, кусок кожи; круцiцца як скурат на агнi ужом извивается </p> <p>скурка 1) кожица; 2) кожура </p> <p>скурчыць 1) согнуть, подогнуть, поджать (ноги); 2) скорчить, свести (судорогой) </p> <p>скусаць 1) искусать; 2) изжалить (о пчёлах) </p> <p>слабiзаваць разм. читать по слогам </p> <p>слабкi слабый, свободный (пояс) </p> <p>славуты 1) знаменитый, известный; 2) достопримечательный (о месте, предмете) </p> <p>сланечнiк подсолнечник, подсолнух </p> <p>слёзкi бат. трясунка </p> <p>слiвень заал. медянка </p> <p>слiзганка разм. скользкое место </p> <p>слiзгануць скользнуть </p> <p>слiзгаць скользить </p> <p>слiзкi 1) скользкий; 2) ослизлый, склизкий (покрытый слизью) </p> <p>слiмак 1) улитка, слизень; 2) разм. слюнтяй </p> <p>слiўняк збор. заросли слив </p> <p>словаўжыванне словоупотребление </p> <p>словаўтварэнне лiнгв. словообразование </p> <p>слодыч сладость </p> <p>слонка заал. вальдшнеп </p> <p>слота разм. слякоть </p> <p>слоўнiк словарь </p> <p>слуп столб; стать слупам остолбенеть </p> <p>слупняк мед. столбняк </p> <p>слухач слушатель </p> <p>слушнасць дельность, резонность, основательность </p> <p>слых слух </p> <p>сляпiца: лезцi сляпiцаю ў вочы приставать как смола </p> <p>слясак собачка (рычажок, поднимающий щеколду) </p> <p>смага жажда </p> <p>смагнуць (смягнуць) 1) изнывать от жажды; 2) пересыхать, запекаться (о губах) </p> <p>смажанiна жаркое </p> <p>смажыць 1) жарить, зажаривать (мясо); 2) хотеть пить </p> <p>смак вкус </p> <p>смакавы вкусовой </p> <p>смактаць сосать </p> <p>смактун 1) заал. сосальщик; 2) тэх. сосун </p> <p>смалiць 1) палить, опаливать (огнём); 2) жечь (обдавать жаром) </p> <p>смаляк смолистый кусок дерева </p> <p>смалярня смолокурня </p> <p>смаржок сморчок </p> <p>смачны вкусный </p> <p>смйтнiк мусорная яма; помойка, свалка </p> <p>смецце сор, мусор </p> <p>смолка бат. дрёма </p> <p>смоўж заал. 1) улитка; 2) слизень (моллюск) </p> <p>смуга 1) дымка, туман; 2) перан. туман, пелена </p> <p>смутак грусть, печаль, скорбь, тоска </p> <p>смуткаваць грустить, печалиться, скорбеть, тосковбть </p> <p>смутны 1) грустный, печальный, унылый; 2) неясный, неотчётливый, смутный; 3) мятежный, смутный </p> <p>смягнуць гл. смагнуць </p> <p>смяротнiк смертник </p> <p>смяротны 1) смертный; 2) смертельный, смертоносный (приносящий смерть); 3) перан. смертельный (о тоске) </p> <p>смятанка сливки </p> <p>смяцяр мусорщик </p> <p>снеданне завтрак </p> <p>снедаць завтракать </p> <p>снежань декабрь </p> <p>снiць видеть сон, видеть во сне </p> <p>сноўдацца разм. слоняться, болтаться </p> <p>сокат 1) кокот; 2) стрекот, цокот (машин) </p> <p>сопкi рассыпчатый, мучнистый (о картофеле) </p> <p>сорам стыд </p> <p>соўгацца 1) двигаться взад и вперёд; 2) слоняться, соваться </p> <p>сочка слежка </p> <p>спаборнiцтва 1) соревнование; 2) состязание </p> <p>спавiвач свивальник, повивальник (повивальная лента) </p> <p>спавiць спеленать, запеленать, повить </p> <p>спавядальнiк рэл. исповедник </p> <p>спавядаць рэл. исповедовать </p> <p>спагада сочувствие, сострадание, участие </p> <p>спагадаць сочувствовать, сострадать; принимать участие </p> <p>спагнаць 1) взыскать (долг); 2) выместить, сорвать (злобу) </p> <p>спадабацца понравиться, приглянуться, полюбиться </p> <p>спадарожнiк спутник </p> <p>спадзiсты отлогий, пологий </p> <p>спадзявацца 1) надеяться (иметь надежду); 2) полагаться, рассчитывать </p> <p>спадкаемец уст. наследник, преемник </p> <p>спаднiца юбка </p> <p>спадоба: не да спадобы не нравиться, не по вкусу, не по нутру </p> <p>спадчына наследство, наследие </p> <p>спадчыннiк наследник </p> <p>спадыспаду разм. исподнизу </p> <p>спажыва 1) пожива, добыча; 2) питание, пища; 3) перан. пища (для ума) </p> <p>спажывальнiк (спажывец) потребитель </p> <p>спажытак 1) питание, пища; 2) разм. польза </p> <p>спажыць 1) употребить в пищу; 2) потребить, использовать </p> <p>спазнацца 1) сойтись, сдружиться; 2) столкнуться, испытать (трудности) </p> <p>спазнаць 1) изведать, испытать, познать; 2) узнать (истину) </p> <p>спазнiцца 1) опоздать; 2) запоздать (не сделать своевременно) </p> <p>спакаваць упаковать, уложить (вещи) </p> <p>спакайнець становиться спокойнее, смирнеть </p> <p>спакваля разм. исподволь, полегоньку; постепенно </p> <p>спакой 1) спокойствие; 2) фiз. покой; 3) хладнокровие, невозмутимость </p> <p>спакон: с. веку испокон века </p> <p>спакуса соблазн, искушение </p> <p>спакусiць соблазнить, искусить </p> <p>спакуслiвы соблазнительный, заманчивый, обольстительный </p> <p>спакуснiк соблазнитель, искуситель </p> <p>спакутавацца исстрадаться </p> <p>спаласкаць смыть, обмыть </p> <p>спалатнець побледнеть; стать бледным, как полотно </p> <p>спалiць 1) сжечь; 2) обжечь </p> <p>спалох испуг, переполох </p> <p>спалохаць испугать; всполошить, переполошить </p> <p>спалучальны 1) соединительный; 2) спец. сочетательный (рефлекс) </p> <p>спалучыць сочетать, соединить </p> <p>спапялець 1) испепелиться, превратиться в пепел; 2) перан. стать пепельным, посереть </p> <p>спараваць скрестить, спарить, случить </p> <p>спарадкаваць разм. привести в порядок </p> <p>спарахнець 1) сгнить, истлеть, превратиться в труху; 2) перан. одряхлеть (о человеке) </p> <p>спарнець разм. становиться более спорным </p> <p>спарыцца 1) упариться; 2) вскипятиться (о молоке); 3) разм. вспотеть </p> <p>спарыць 1) упарить; 2) вскипятить (молоко) </p> <p>спарыш 1) сросток, двойчатка; 2) бат. спорыш </p> <p>спасвiць стравить (произвести потраву или расходовать на подножный корм) </p> <p>спасцiгнуць разм. постичь, постигнуть </p> <p>спасылка ссылка (указание источника текста) </p> <p>спаткаць встретить </p> <p>спатрэбiцца понадобиться, потребоваться; пригодиться </p> <p>спатрэбiць использовать, употребить, израсходовать </p> <p>спахапiцца спохватиться </p> <p>спахмурнець помрачнеть; омрачиться </p> <p>спачатку 1) сначала, прежде, сперва; 2) вначале </p> <p>спачуваць сочувствовать, соболезновать </p> <p>спачын (спачынак) утдых, покой </p> <p>спачыць 1) отдохнуть; 2) почить, упокоиться (умереть) </p> <p>спевы пение </p> <p>спелы зрелый </p> <p>спесцiць изнежить, избаловать </p> <p>спеўнiк песенник (сборник песен) </p> <p>спехам наспех, поспешно </p> <p>спецвопратка спецодежда </p> <p>спець зреть, созревать </p> <p>спiлаваць спилить (дерево) </p> <p>спiлоўка спилка, спиливание </p> <p>спiс (спiсак) список </p> <p>спiчак 1) спица; 2) шип; 3) архiт. шпиль </p> <p>спiчасты остроконечный, островерхий, стрельчатый </p> <p>сплюшчыць закрыть, сомкнуть, смежить (глаза) </p> <p>спляжыць 1) вырубить, уничтожить (лес); 2) разм. истоптать, измять; 3) загрязнить, затоптать (пол) </p> <p>сплямiць разм. запятнать, испятнать </p> <p>спляскаць сплющить, сплюснуть, расплющить </p> <p>спляснець заплесневеть, заплеснеть </p> <p>споведзь рэл. исповедь </p> <p>сподак блюдце </p> <p>споднi 1) нижний (о белье); 2) нательный (надеваемый прямо на тело); 3) изнаночный; 4) разм. нижний (брус) </p> <p>споднiкi разм. подштанники, кальсоны </p> <p>спор успех, удача </p> <p>спорны 1) спорый (урожай, дождь); 2) убористый (о почерке); 3) экономичный, выгодный </p> <p>спотайку исподтишка; внезапно </p> <p>споўнiцца исполниться </p> <p>спрабаваць пробовать </p> <p>справа дело </p> <p>справавод делопроизводитель </p> <p>справаводства делопроизводство </p> <p>справаздача отчёт </p> <p>спрадаць распродать (имущество) </p> <p>спрадвечны незапамятный, извечный, исконный, изначальный </p> <p>спражка пряжка </p> <p>спражыць поджарить (бобы, семечки), подкалить (орехи) </p> <p>спрактыкаваны упытный, искушённый </p> <p>спрактыкавацца приобрести опыт, набить руку, напрактиковаться </p> <p>спрасцiць упростить </p> <p>спрат 1) хранилище; 2) тайник </p> <p>спраўдзiцца сбыться, исполниться </p> <p>спрахнуць истлеть, прогнить, превратиться в труху </p> <p>спрацавацца 1) сработаться (достигнуть согласованности в работе); 2) сработаться (износиться от работы); 3) изнемочь, изнуриться (от продолжительной трудной работы) </p> <p>спрачацца 1) спорить; 2) препираться, пререкаться; 3) перан. мериться силами, тягаться </p> <p>спрашчэнства упрощенчество </p> <p>спроба 1) попытка; 2) проба </p> <p>спружына пружина </p> <p>спружыноўка с.-г. пружинная борона </p> <p>спруцянець 1) окоченеть; 2) околеть, окочуриться </p> <p>спрыт 1) ловкость, проворство (в движениях); 2) ловкость, сноровка (в работе); 3) изворотливость, пронырливость </p> <p>спрытны 1) ловкий; 2) проворный, расторопный; 3) изворотливый, оборотистый: с. на язык в карман за словом не полезет; 4) стройный, грациозный </p> <p>спрыяльны 1) благоприятный (способствующий); 2) доброжелательный, благосклонный (расположенный в чью-либо пользу) </p> <p>спрыяць 1) способствовать, благоприятствовать; 2) благосклонно относиться, благоволить </p> <p>спрэс разм. начисто, совершенно, сплошь </p> <p>спрэчка 1) спор; 2) препирательство, пререкание </p> <p>спрэчны спорный </p> <p>спуд1 испуг </p> <p>спуд2: пад спудам под спудом </p> <p>спудзiць испугать; спугнуть </p> <p>спудлаваць разм. 1) промазать, промахнуться; 2) перан. ошибиться </p> <p>спужаць испугать, напугать </p> <p>спусташальнiк опустошитель, разоритель </p> <p>спустошыць 1) опустошить, разорить; 2) истощить (почву) </p> <p>спусцець опустеть </p> <p>спусцiсты покатый, пологий, наклонный </p> <p>спухнуць разм. опухнуть </p> <p>спынiць 1) остановить (машину); 2) прекратить, прервать (разговор); 3) осадить, остановить (лошадь) </p> <p>спырскаць 1) взбрызнуть, обрызгать (обдать брызгами); 2) испрыскать (избрызгать целиком, истратить) </p> <p>спытаць спросить </p> <p>спытляваць спеклевать </p> <p>спэцкаць испачкать, измарать, вымазать </p> <p>спявак певец </p> <p>спяваць петь </p> <p>спякота разм. жара </p> <p>спялець становиться спелым, созревать </p> <p>спялiць доводить до спелости, зрелости </p> <p>спярша сперва, сначала </p> <p>спярэсцiць испестрить </p> <p>спячы 1) испечь; 2) поджарить; 3) обжечь (солнцем) </p> <p>сродак средство </p> <p>ссёрбаць разм. схлебать </p> <p>ссiвець поседеть, стать седым; посиветь, стать сивым </p> <p>ссiнець посинеть </p> <p>ссiнiць иссинить </p> <p>ссукаць ссучить </p> <p>ссунуць 1) сдвинуть, сместить; 2) свалить, сбросить; 3) сгрести (сгребая, собрать в одно место); 4) сдвинуть (двигая, приблизить) </p> <p>ставы кросна (ткацкий станок) </p> <p>стагнаць 1) стонать; 2) перан. плакаться, жаловаться, хныкать </p> <p>стагоддзе столетие </p> <p>стадола 1) сарай на заезжем дворе; 2) большой хлев </p> <p>стаеннiк выездной конь </p> <p>стажар'е с.-г. подстожье, стоговище </p> <p>стаiцца разм. притаиться, затаиться </p> <p>стайнiк гiст. конюший </p> <p>стайня конюшня </p> <p>сталасць 1) зрелость, солидность; 2) степенность, основательность; 3) постоянство </p> <p>сталачыць разм. потравить, вытоптать (поле) </p> <p>сталець 1) взрослеть, мужать; 2) становиться более солидным, степенным, постоянным </p> <p>сталiць настилать потолок </p> <p>сталы 1) взрослый (о человеке); 2) солидный, степенный, основательный; 3) постоянный </p> <p>стальмах тележник, колесник, колёсник </p> <p>стальмашня разм. мастерская колёсника </p> <p>стальмашыць разм. заниматься ремеслом колёсника </p> <p>стальнiца 1) столешница (крышка стола); 2) абл. разделочная доска </p> <p>сталюга 1) козлы (для распиливания брёвен); 2) верстак </p> <p>сталярка разм. 1) столярные изделия; 2) столярничество </p> <p>стамiць утомить, измаять, умаять </p> <p>стан1 положение, состояние </p> <p>стан2 лiнгв. залог </p> <p>станавiты 1) осанистый; 2) зажиточный (хозяин) </p> <p>станiк разм. лифчик; лиф </p> <p>станiсты статный </p> <p>становiшча положение </p> <p>станоўчы положительный </p> <p>старадаўнi древний, старинный </p> <p>старадрукаваны старопечатный </p> <p>старажытны древний; старинный </p> <p>старана 1) край, сторона; 2) абл. половина гумна от тока до стены </p> <p>старанны 1) старательный, усердный; прилежный; 2) тщательный </p> <p>старасветчына старина </p> <p>старасцень бат. крестовник </p> <p>старонка страница (книги) </p> <p>староннi посторонний; чужой </p> <p>старонны пристрастный, предвзятый, необъективный </p> <p>староства гiст. 1) имение, предоставленное в распоряжение феодала Великого Княжества Литовского; 2) администрация воеводства в древней Польше и Великом Княжестве Литовском </p> <p>старцаваць разм. просить милостыню </p> <p>старшыня председатель; председательствующий </p> <p>старызна старьё, рухлядь (о старых вещах, одежде) </p> <p>старэчы 1) старческий; 2) преклонный (в возрасте); 3) нищенский </p> <p>стасавацца соответствовать </p> <p>статак стадо; маеш с. мусiш мець i ўпадак в хозяйстве не без урона </p> <p>статуй истукан </p> <p>стаў 1) горн. став; 2) абл. пруд </p> <p>стаўбун 1) абл. кувшин; 2) высокий конусовидный предмет с округлым верхом </p> <p>стаўма стоймя, торчком, торчмя </p> <p>стаўчы 1) истолочь; размять (картошку); 2) разм. избить, поколотить; 3) разм. вытоптать, истоптать; измять </p> <p>стваральнiк создатель, творец, созидатель </p> <p>стваральны созидательный </p> <p>стварыць 1) создать; 2) организовать, сформировать; 3) составить, образовать (угол) </p> <p>стогадовы столетний </p> <p>стогн стон, стенание </p> <p>столка: скласцi ў дзве столкi сложить вдвое </p> <p>столь потолок </p> <p>стома усталость, утомление </p> <p>стос 1) штабель; 2) горка, кипа </p> <p>страва пища, кушанье </p> <p>страваванне пищеварение </p> <p>стрававод анат. пищевод </p> <p>стравiць переварить (о пищеварении) </p> <p>стракатка заал. пестрянка </p> <p>стракаты 1) пёстрый; 2) пятнистый; чубарый (о масти животных) </p> <p>стракацець пестреть </p> <p>стракацiна пежина </p> <p>стракач заал. пестряк </p> <p>стралянiна стрельба (беспорядочная), польба (частая стрельба) </p> <p>страмчэй круче </p> <p>страпянуць 1) тряхнуть, встряхнуть, трепыхнуть; 2) взмахнуть (крыльями) </p> <p>страсянуцца вздрогнуть, дёрнуться; содрогнуться </p> <p>страсянуць 1) встряхнуть; 2) передёрнуть (о судорожном движении) </p> <p>страта 1) потеря (крови); 2) утеря (пропажа); 3) убыток, ущерб; 4) утрата (кого-нибудь) </p> <p>стратны убыточный, накладный </p> <p>страўнiк желудок </p> <p>страха кровля, крыша </p> <p>страхар кровельщик </p> <p>страхоцце разм. 1) страшилище, чудовище; пугало; 2) ужас </p> <p>страцiць 1) лишиться, потерять, утратить; 2) потратить, истратить, израсходовать </p> <p>страшыдла разм. страшилище, чудувище; пугало, чучело </p> <p>строi наряды, убранство </p> <p>строма1 1) круча, обрыв; 2) стремнина (реки) </p> <p>строма2 отвесно, круто </p> <p>стромкi 1) крутой, обрывистый; 2) прямой и высокий </p> <p>стромы отвесный, крутой </p> <p>стронга заал. форель </p> <p>строп абл. верхушка крыши </p> <p>струк стручок (гороха) </p> <p>струменiцца струиться </p> <p>струмень струя, поток </p> <p>струхлець истлеть, иструхляветь, обветшать </p> <p>струшчыць раздробить, раздавить </p> <p>стрываць стерпеть, выдержать </p> <p>стрывожыць 1) встревожить, вспугнуть; 2) стронуть, нарушить </p> <p>стрыечны двоюродный (брат) </p> <p>стрыжань 1) сердцевина, стержень; 2) тэх. сердечник; 3) перан. стержень (основа) </p> <p>стрыманасць сдержанность; холодность (в отношениях) </p> <p>стрымаць 1) сдержать, удержать; остановить; 2) умерить, ограничить </p> <p>стрымгалоў стремглав, опрометью, сломя голову </p> <p>стрыхоўка дощечка для подравнивания соломы на крыше </p> <p>стрэл выстрел </p> <p>стрэлiць выстрелить </p> <p>стрэльба ружьё </p> <p>стрэмка заноза </p> <p>стрэсцiся 1) упасть, стряхнуться (от тряски); 2) смешаться </p> <p>студзень январь </p> <p>студня колодец </p> <p>стужка лента </p> <p>стузать 1) потрепать (побить); 2) перан. издёргать, задёргать </p> <p>стуканiна разм. стукотня </p> <p>стукат стук (непрерывный), стучание </p> <p>стулiць сжать, сомкнуть (губы) </p> <p>ступа поступь (походка) </p> <p>ступень 1) степень; 2) ступень, ступенька (лестницы) </p> <p>стухнуць протухнуть </p> <p>стынь абл. стужа </p> <p>стырнiк уст. рулевой, кормчий </p> <p>стырно уст. руль, кормило </p> <p>суадносiны соотношение </p> <p>суадносны соотносительный </p> <p>суайчыннiк соотечественник </p> <p>сувой постав, трубка (о холсте) </p> <p>сувязь связь; сообщение </p> <p>сугучны созвучный </p> <p>сугучча созвучие </p> <p>сужыццё сожительство </p> <p>сузалежнасць лiнгв. соподчинение </p> <p>сузiральнiк созерцатель </p> <p>сузiраць созерцать </p> <p>сузор'е созвездие </p> <p>суiскальнiк соискатель </p> <p>суiснаваць сосуществовать </p> <p>сукала приспособление для насучивания пряжи на цевку </p> <p>сукаць сучить (свивать, скручивать) </p> <p>суквецце бат. соцветие </p> <p>сукенка плбтье (женская одежда) </p> <p>сукупнасць совокупность (общая сумма чего-либо) </p> <p>суладны согласованный, гармонический, слаженный </p> <p>сумаваць скучать, тосковать, грустить </p> <p>сумесны совместный, общий </p> <p>сумесь смесь </p> <p>сумецца смутиться, опешить; замяться </p> <p>сумёт сугроб </p> <p>сумлйнне совесть </p> <p>сумленны честный, добросовестный, совестливый </p> <p>сумнiк бат. золотарник </p> <p>сумножнiк мат. сомножитель </p> <p>сумны 1) скучный, тоскливый, грустный; 2) плачевный </p> <p>сумысны умышленный, преднамеренный, нарочитый </p> <p>сумятлiвы суматошный, суетливый </p> <p>сумятня суматоха, сумятица, суета </p> <p>сумяшчальнасць совместимость </p> <p>сумяшчальнiк совместитель </p> <p>сумяшчальны совместимый </p> <p>сунаймальнiк сонамиматель </p> <p>сунiмаць 1) унимать; 2) останавливать (движение); 3) унимать, успокаивать (усмирять) </p> <p>сунiцы земляника (растение, ягоды) </p> <p>сунiчнiк заросли земляничного ягодника </p> <p>суняць 1) унять; 2) остановить (прекратить движение); 3) успокоить (усмирить) </p> <p>супадзенне совпадение </p> <p>супадпарадкаваць соподчинить </p> <p>супакоiць успокоить, угомонить; укротить </p> <p>супакойлiвы успокоительный </p> <p>супервокладка палiгр. суперобложка </p> <p>суполка сообщество; товарищество </p> <p>супольны убщий, совместный, совокупный </p> <p>суправаджальнiк сопроводитель </p> <p>супрацоўнiк сотрудник </p> <p>супрацоўнiцтва сотрудничество </p> <p>супраць 1) против; 2) вопреки </p> <p>супрацьпаставiць противопоставить, противоположить </p> <p>супрацьслiзготны противоскользящий </p> <p>супрацьстаяць противостоять </p> <p>супрацьсутаргавы противосудорожный </p> <p>супярэчлiвы противоречивый </p> <p>супярэчнасць противоречие </p> <p>супярэчыць противоречить </p> <p>суравiзна тэкст. суровьё </p> <p>сурвэтка салфетка </p> <p>сурдук сюртук </p> <p>сурма старинный народный музыкальный инструмент </p> <p>сурмач играющий на сурме, подающий сигнал сурмою </p> <p>сурочыць разм. сглазить </p> <p>сусвет вселенная, мироздание; мир </p> <p>сустракацца встречаться </p> <p>сустрэць встретить, повстречать </p> <p>сустрэча встреча; свидание </p> <p>сутарга судорога; корчи </p> <p>сутнасць сущность; существо </p> <p>сутокi 1) слияние (место соединения рек); 2) разм. стык (линия соприкосновения) </p> <p>сутонець абл. смеркаться </p> <p>сутонне абл. сумерки </p> <p>сутыкнуць столкнуть </p> <p>сутычка стычка, столкновение </p> <p>сухарлявы худощавый, сухощавый; поджарый </p> <p>сухоты чахотка, туберкулёз </p> <p>суцешыць утешить </p> <p>суцiшыць 1) унять, успокоить; 2) умерить (сдержать) </p> <p>суцэльны 1) сплошной; 2) цельный (не составной) </p> <p>суцяшальнiк утешитель </p> <p>суцяшальны утешительный </p> <p>сучаснасць современность, настоящее </p> <p>сучаснiк современник </p> <p>сучасны современный </p> <p>сучка абл. санки, подсанки </p> <p>сушэць становиться суше </p> <p>сфастрыгаваць крав. сметать (кофту) </p> <p>схаваць 1) спрятать; 2) защитить, укрыть </p> <p>схаднейшы выгоднее, более выгодный </p> <p>схамянуцца 1) спохватиться, опомниться; 2) встрепенуться (выйти из состояния неподвижности) </p> <p>схапiцца 1) схватиться, ухватиться; 2) сцепиться (вступить в борьбу, спор); 3) схватиться (о клейких веществах) </p> <p>схапiць схватить </p> <p>схвастаць 1) схлестать; 2) исхлестать, измочалить (испортить хлестанием); 3) исполосовать, исстегбть (избить) </p> <p>схiбiць разм. сплоховать, оплошать; промахнуться </p> <p>схiл склон, уклон </p> <p>схiлiць 1) склонить, наклонить; 2) перан. склонить, привлечь </p> <p>схiльны 1) склонный; 2) предрасположенный, восприимчивый </p> <p>схiнуць 1) сдвинуть, сомкнуть; 2) склонить, наклонить (голову) </p> <p>схiснуць покачнуть, пошатнуть </p> <p>схлусiць соврать, солгать </p> <p>схмурнець помрачнеть, нахмуриться </p> <p>схованка 1) убежище, укрытие; 2) тайник </p> <p>сховiшча 1) хранилище; 2) ваен. укрытие, убежище </p> <p>сход собрание </p> <p>сходы сходни </p> <p>схуднець исхудать; истощать, отощать </p> <p>сцвердзiць утвердить </p> <p>сцвярджэнне утверждение </p> <p>сцвярдзець затвердеть </p> <p>сцеблаваты стеблистый </p> <p>сцежка тропа </p> <p>сценка дорога между полями, широкая межа </p> <p>сцень разм. тень, призрак </p> <p>сцепануцца разм. поёжиться, вздрогнуть </p> <p>сцёбнуць 1) хлестнуть, стегануть; 2) разм. стащить </p> <p>сцёгны бёдра </p> <p>сцёк сток </p> <p>сцiзорык складной карманный ножик </p> <p>сцiлка стелька </p> <p>сцiплы скромный </p> <p>сцiрта 1) скирд, скирда; 2) стопа (книг), бунт (товара) </p> <p>сцiртаваць скирдовать </p> <p>сцiслы 1) краткий, сжатый (срок); 2) убористый (почерк) </p> <p>сцiшыць 1) ослабить (о звуках); 2) замедлить; 3) умерить, убавить (скорость); 4) унять, успокоить (боль); 5) сдержать (гнев) </p> <p>сцурацца разм. отречься, отказаться </p> <p>сцэдкi остатки после сцеживания жидкости </p> <p>сцюжа стужа, холод </p> <p>сцябло стебель </p> <p>сцяг знамя </p> <p>сцягно бедру </p> <p>сцяжына тропа </p> <p>сцялуха бат. чай луговой </p> <p>сцямiць разм. сообразить, смекнуть </p> <p>сцяць1 срубить, ссечь, снести </p> <p>сцяць2 1) стиснуть (зубы); 2) сжать (губы) </p> <p>счарнець почернеть </p> <p>счарнiць 1) исчернить (сделать сплошь чёрным); 2) разм. загрязнить </p> <p>счарсцвець зачерстветь </p> <p>счынiць 1) створить; 2) свернуть (кудель) </p> <p>счырванець покраснеть; побагроветь </p> <p>сшараваць стереть </p> <p>сшаткаваць сшинковать </p> <p>сшатраваць ободрать (зерно) </p> <p>сшывальнiк сшиватель </p> <p>сшэрхнуць одеревенеть, затечь, онеметь </p> <p>сыкнуць зашипеть </p> <p>сыравiна сырьё </p> <p>сырадой парное молоко </p> <p>сыроватка сыворотка (молочная) </p> <p>сыскаць взыскать </p> <p>сысцi 1) сойти; 2) истечь (кровью); 3) уйти, скрыться </p> <p>сыцець толстеть, тучнеть, жиреть </p> <p>сябар приятель, друг </p> <p>сябраваць дружить </p> <p>сявенька севалка, лукошко </p> <p>сявец1 сеятель, сеяльщик </p> <p>сявец2 заал. ржанка </p> <p>сяголета в этом (нынешнем) году </p> <p>сяголетнi нынешний, этого года </p> <p>сягоння (сёння) сегодня, нынче </p> <p>сядзiба усадьба </p> <p>сякера 1) топор; 2) гiст. секира </p> <p>сялiба селение, поселение </p> <p>сялянства крестьянство </p> <p>сямiгоддзе семилетие </p> <p>сямiгодка семилетка </p> <p>сямiразовы семикратный </p> <p>сямiтыднёвы семинедельный </p> <p>сям-там кое-где </p> <p>сярнiчка разм. спичка </p> <p>сярод среди </p> <p>сяўба сев </p> <p>сячкарня с.-г. соломорезка </p> <p>сячы 1) рубить (разрубать на части); 2) рубить (подсекая, валить); 3) сечь (обтёсывать); 4) хлестать, сечь; 5) перан. резко говорить </p><p>Т </p><p>табака нюхательный табак </p> <p>таваразнавец (таваразнаўца) товаровед </p> <p>таваразнаўства товароведение </p> <p>таварыскасць 1) товарищество, товарищеские отношения; 2) общительность </p> <p>таварыства 1) товарищество, дружба; 2) общество (организация) </p> <p>тагасветны потусторонний, загробный </p> <p>тагачасны тогдашний </p> <p>тады-сяды кое-когда, иногда </p> <p>таемны 1) тайный (скрытый); 2) таинственный (загадочно-непонятный) </p> <p>таксама также, тоже </p> <p>талака 1) коллективная помощь, работа сообща; 2) збор. перан. толпа </p> <p>талачыць разм. травить, топтать, вытаптывать (посев) </p> <p>талерка тарелка </p> <p>тальмах перевязь </p> <p>таму потому; затем </p> <p>таннець дешеветь </p> <p>танны дешёвый </p> <p>тапелец 1) утопленник; 2) утопающий </p> <p>таполя тополь </p> <p>тапырыць 1) топорщить, ерошить; 2) настораживать (уши) </p> <p>тарабанiць разм. 1) тарахтеть; 2) тащить, нести (что-либо громадное) </p> <p>таран вобла, тарань </p> <p>таргануць дёрнуть (резким движением потянуть) </p> <p>тарка тёрка </p> <p>таропкi быстрый, торопливый </p> <p>тарпа скирд, скирда </p> <p>тарпаваць скирдовать </p> <p>тарпатына разм. терпентин </p> <p>тартак уст. лесопильный завод </p> <p>таўханiна разм. толкотня, сутолока, толчея </p> <p>таўхануць разм. толкнуть, толкануть </p> <p>таўчонiк разм. блин из мятого картофеля </p> <p>таўшчэзны (таўшчэразны) разм. толстущий, толстенный </p> <p>таямнiца тайна, секрет </p> <p>таямнiчы таинственный </p> <p>твань топь, трясина (на дне водоёма) </p> <p>твар лицо; нi з стану нi з твару ни кожи ни рожи </p> <p>твор произведение; сочинение </p> <p>творны лiнгв. творительный (падеж) </p> <p>творчы 1) созидательный; 2) творческий </p> <p>ткалля разм. ткачиха </p> <p>тканiна ткань </p> <p>тканка бiял. ткань (жировая, соединительная) </p> <p>ткацтва ткачество </p> <p>тлум разм. 1) удурь, одурение; 2) шум, гомон, сумятица </p> <p>тлумач 1) гiст. толмач; 2) толкователь </p> <p>тлумачальнiк толкователь </p> <p>тлумачальны 1) пояснительный (дающий разъяснения); 2) лiнгв. толковый (содержащий толкование); т. слоўнiк толковый словарь </p> <p>тлумачыць объяснять, толковать </p> <p>тлумiць разм. морочить, дурить </p> <p>тлумны 1) одуряющий; 2) шумный </p> <p>тлусты 1) жирный; 2) тучный; 3) сальный (запачканный жиром) </p> <p>тлусцець жиреть, тучнеть </p> <p>тлусцiць засаливать, замасливать (пачкать жиром) </p> <p>тлушч жир </p> <p>тлушчак мед. жировик </p> <p>тнуць абл. жалить, кусать (о насекомых) </p> <p>тоесны тождественный, тожественный </p> <p>топкi плавкий (легкоплавящийся) </p> <p>торба сумка, сума; пусцiць з торбай пустить по миру </p> <p>торбачнiк бат. ярутка </p> <p>торгаць дёргать </p> <p>торкнуць 1) толкнуть, ткнуть; 2) дёрнуть (вожжами); 3) клюнуть (о рыбе) </p> <p>торфанарыхтоўка торфозаготовка </p> <p>траiстасць тройственность </p> <p>трактаваць абл. потчевать (угощать) </p> <p>трапiцца 1) попасться, встретиться; 2) случиться, подвернуться </p> <p>трапiць 1) попасть, угодить; 2) попасть, оказаться; трапiў у нерат - нi ўзад нi ўперад ни туда ни сюда; трапiў як лiсiца ў саладуху попал как кур во щи </p> <p>трапкач кухонное полотенце с бахромой </p> <p>трапны 1) меткий (выстрел); 2) перан. удачный </p> <p>трапяткi 1) трепетный, мерцающий; 2) разм. живой, резвый </p> <p>траскун заал. трещалка </p> <p>трасца разм. лихорадка, малярия; адна трасца один чёрт </p> <p>трацiна уст. треть (обычно земельного надела) </p> <p>трацяк трёхлеток (о животном) </p> <p>тромкнуць разм. тренькнуть </p> <p>тронкi черенок (ножа, вилки) </p> <p>троп: збiцца з тропу сбиться с толку </p> <p>трохбаковы трёхсторонний </p> <p>трохвосевы трёхосный </p> <p>трохвугольнiк треугольник </p> <p>трохгадзiнны трёхчасовой </p> <p>трохгоддзе трёхлетие </p> <p>трохi немного, слегка </p> <p>трохкантовы трёхгранный </p> <p>трохколерны трёхцветный </p> <p>трохкупальны архiт. треглавый, трёхглавый </p> <p>трохлiтарны трёхбуквенный </p> <p>трохмоўны трёхъязычный </p> <p>трохпавярховы трёхэтажный </p> <p>трохпакаёвы трёхкомнатный </p> <p>трохпальцы трёхпалый </p> <p>трохрадкоўе лiт. тристих </p> <p>трохсотгоддзе трёхсотлетие </p> <p>трохцалёўка трёхдюймовка, тройник (о доске) </p> <p>трошкi немножко, чуток; маленько </p> <p>труна гроб </p> <p>трунак абл. напиток (обычно алкогольный) </p> <p>трунар гробовщик </p> <p>трупярня морг </p> <p>трус кролик </p> <p>трухляк гнилушка </p> <p>трухляцiна разм. гниль </p> <p>труцiць травить, морить </p> <p>трушчыць разм. крошить, ломать, дробить, бить </p> <p>трывалы 1) прочный, надёжный; 2) стойкий; 3) выносливый; терпеливый </p> <p>трыванне 1) терпение, выдержка; 2) лiнгв. вид </p> <p>трываць 1) терпеть, выдерживать; 2) продолжаться, длиться; 3) выдерживать, держаться, служить (сохранять пригодность) </p> <p>трывожыцца беспокоиться </p> <p>трызнiць бредить </p> <p>трымальнiк держатель </p> <p>трымаць держать </p> <p>трымцець 1) трепетать, дрожать; 2) мерцать, мелькать </p> <p>трыножка таган, таганок </p> <p>трыпутнiк бат. подорожник </p> <p>трыснёг тростник </p> <p>трысцень (трысцен) разм. трёхстенная пристройка </p> <p>трысцё збор. тростник </p> <p>трэба 1) надо, нужно; 2) следует, необходимо </p> <p>трэска щепка </p> <p>тубылец туземец; абориген </p> <p>туга печаль, кручина; тоска, уныние </p> <p>тужлiвы 1) тоскливый; 2) печальный; скорбный, горестный </p> <p>тужэць 1) становиться тугим; 2) густеть, сгущаться; 3) подсыхать, затвердевать (о земле) </p> <p>тузанiна дёрганье, возня </p> <p>тулiць 1) прижимать; 2) ласкать, лелеять (ребёнка) </p> <p>туляга скиталец, бесприютный (человек) </p> <p>туляцца 1) скрываться; 2) скитаться (быть бесприютным) </p> <p>тупадзюбка заал. тупоноска </p> <p>тупат топот </p> <p>тупкi разм. убитый, уплотнённый (о грунте, дороге) </p> <p>турбаваць беспокоить, тревожить </p> <p>турбапомпа турбонасос </p> <p>турбота беспокойство, хлопоты </p> <p>тхор заал. хорёк, хорь </p> <p>тыдзень неделя </p> <p>тынк штукатурка </p> <p>тынкаваць штукатурить </p> <p>тынкоўшчык штукатур </p> <p>тытунь табак </p> <p>тыцнуць разм. ткнуть, сунуть </p> <p>тычка 1) веха; 2) шест </p> <p>тычкаваць геад. вешить </p> <p>тычыцца касаться, иметь отношение (к чему-либо) </p> <p>тэбель сверло </p> <p>тэлевежа телебашня </p> <p>тэлеглядач телезритель </p> <p>тэлездымка телесъёмка </p> <p>тэлемастацтва телеискусство </p> <p>тэленарыс телеочерк </p> <p>тэлечасопiс тележурнал </p> <p>тэрмiн срок </p> <p>тэрмiновы срочный </p><p>У </p><p>убаку в стороне </p> <p>убаранiць 1) защитить, оборонить; 2) уберечь </p> <p>убачыць 1) увидеть, заметить; 2) понять (свою ошибку); 3) усмотреть </p> <p>убегчы вбежать </p> <p>уберагчы уберечь </p> <p>убiнтаваць забинтовать </p> <p>ублытаць 1) впутать, запутать; 2) опутать, обвязать; обмотать; 3) перан. впутать, замешать, ввязать </p> <p>убранне 1) убор, наряд; 2) украшение; 3) убранство (внешняя отделка) </p> <p>убрукаваць разм. умостить, вымостить </p> <p>убрыкнуць лягнуть </p> <p>убудаваць встроить </p> <p>увага внимание; браць пад увагу принимать к сведению </p> <p>уважлiвы 1) внимательный; 2) пристальный (взгляд); 3) заботливый (хозяин); 4) уважительный (веский, основательный) </p> <p>уварваць 1) урвать (минуту); 2) разм. отнять </p> <p>увартаваць укараулить </p> <p>увасабленне 1) олицетворение; 2) воплощение </p> <p>увасабляць 1) олицетворять; 2) воплощать </p> <p>уваход вход </p> <p>увачавiдкi 1) на глазах; 2) воочию </p> <p>уваччу: хто баiцца, таму ўваччу дваiцца у страха глаза велики </p> <p>уведаць узнать, познать </p> <p>уверадзiць переутомить работой, натрудить </p> <p>уверсе вверху </p> <p>увечар вечером </p> <p>увiльгатнiць увлажнить </p> <p>увiнуць завернуть (во что-либо) </p> <p>увiшны проворный, ловкий, вёрткий </p> <p>увогуле вообще </p> <p>уводзiны введение (вступительная часть; предварительные сведения) </p> <p>увосень усенью, по осени </p> <p>увышыню ввысь </p> <p>увярнуць ввалить (вбросить) </p> <p>увярцець завернуть, увернуть </p> <p>увярэднiк бат. мытник </p> <p>угаiць заживить, излечить </p> <p>угайдаць разм. укачать </p> <p>угамаваць абл. 1) утихомирить, усмирить (успокоить); 2) укротить, обуздать </p> <p>угарадзiць 1) огородить; 2) отгородить (в свою пользу) </p> <p>угарнуць 1) загрести; 2) завернуть, обвернуть (бумагой) </p> <p>угару вверх, кверху </p> <p>угары вверху, наверху </p> <p>угарэцца разгореться </p> <p>угацiць вложить в гать </p> <p>угiн вгиб, прогиб </p> <p>угледзець 1) заметить, увидеть; 2) усмотреть (установить, найти) </p> <p>углыбiню вглубь </p> <p>углядзецца всмотреться, присмотреться </p> <p>угнаенне удобрение </p> <p>угнаiць унавозить, удобрить </p> <p>угневацца разгневаться, прогневаться </p> <p>угодкi годовщина (обычно со дня смерти); мероприятия, связанные с этой датой </p> <p>уголас 1) вслух (читать); 2) во всеуслышание, громогласно </p> <p>угразнуць увязнуть, погрязнуть </p> <p>угрузнуць увязнуть </p> <p>угрунтаванасць обоснованность </p> <p>угрунтаваць 1) упрочить, утвердить; 2) обосновать (мотивировать) </p> <p>угрунь абл. стремглав </p> <p>угрэбцi 1) загрести; 2) разм. загрести, заграбастать (захватить) </p> <p>угрэць 1) смочь нагреть; прогреть, согреть; 2) пригреть </p> <p>удаваць 1) выдавать; 2) прикидываться (принимать вид) </p> <p>удакладнiць уточнить </p> <p>удалы 1) удачный (перевод); 2) ловкий; 3) удалой, лихой (казак); 4) хороший, прекрасный (парень) </p> <p>удасканалiць 1) усовершенствовать; 2) изощрить, уточнить (чувства) </p> <p>удваiх вдвоём </p> <p>уджгнуць 1) укусить, ужалить (о насекомом); 2) перан. ударить; хлестнуть, стегнуть </p> <p>удзел 1) участие; 2) причастность </p> <p>удзельнасць причастность, касательство (к чему-либо) </p> <p>удзельнiк участник </p> <p>удзiрванець покрыться дёрном, зарасти травой </p> <p>удзьмухнуць (удзьмуць) вдунуть, вдуть </p> <p>удзяўбцi 1) продолбить; 2) клюнуть, долбануть (ударить клювом); 3) перан. вдолбить (втолковать) </p> <p>удзячнасць благодарность, признательность </p> <p>удзячны благодарный, признательный </p> <p>удосталь разм. вдоволь </p> <p>удоўж вдоль </p> <p>удубець озябнуть, замёрзнуть; окоченеть </p> <p>удумлiвы вдумчивый </p> <p>уежна: хоць не ўежна, дык улежна хоть не сытно, да спокойно </p> <p>ужаць 1) смочь жать; 2) сжать, нажать (некоторое количество) </p> <p>ужывальны употребительный </p> <p>ужыванне 1) употребление, применение; 2) обиход (общепринятое пользование) </p> <p>ужываны бывший в употреблении, подержанный </p> <p>ужытак употребление; обиход; потребление </p> <p>ужыць употребить, использовать, применить </p> <p>узадраць взломать, отодрать </p> <p>узаемаабумоўлены взаимообусловленный </p> <p>узаемаадносiны взаимоотношения </p> <p>узаемадапамога взаимопомощь </p> <p>узаемадзеянне взаимодействие </p> <p>узаемазалежнасць взаимозависимость </p> <p>узаемапавага взаимоуважение </p> <p>узаемападтрымка взаимоподдержка </p> <p>узаемаразлiкi взаиморасчёты </p> <p>узаемасувязь взаимосвязь </p> <p>узаемаўплыў взаимовлияние </p> <p>узараць вспахать </p> <p>узбагацiць обогатить </p> <p>узбадзёрыць взбодрить </p> <p>узбегчы взбежать </p> <p>узбiць 1) набить, насадить; 2) разм. натянуть, напялить (с усилием надеть что-либо); 3) взбить (вспенить) </p> <p>узбоўтаць взболтать </p> <p>узбоч сбоку, рядом </p> <p>узбраенне вооружение </p> <p>узброiць вооружить </p> <p>узбудзiць 1) разбудить, поднять; 2) возбудить (чувства, мысли) </p> <p>узбудлiвасць возбудимость </p> <p>узбуйнiць укрупнить </p> <p>узбурыць 1) возмутить, взбунтовать, взбудоражить; 2) разгневать, рассердить </p> <p>узбярэжжа побережье </p> <p>узважыць 1) взвесить; 2) приподнять рычагом </p> <p>узвалачы разм. 1) взволочь, встащить (волоча, поднять наверх); 2) с трудом надеть, напялить </p> <p>узварухнуць оживить, встряхнуть </p> <p>узварушыць 1) растревожить, разворошить; 2) перан. встряхнуть, взбодрить; 3) перан. тронуть, потрясти (вызвать глубокие чувства) </p> <p>узвей: на ўзвей вецер (пусцiць) пустить на ветер </p> <p>узвiжанне рэл. воздвижение </p> <p>узвiць навить, намотать (пряжу на клубок) </p> <p>узвышша возвышенность </p> <p>узвялiчыць возвеличить </p> <p>узгадаваць вырастить, взрастить, вскормить </p> <p>узгаднiць согласовать </p> <p>узгодненасць согласованность </p> <p>узгорак холм, бугор, пригорок </p> <p>узгорысты холмистый </p> <p>уздзейнiчаць воздействовать </p> <p>уздзець 1) надеть (пальто); 2) насадить, наколоть (на остриё) </p> <p>уздзеянне воздействие </p> <p>уздзiраць 1) взламывать; отдирать; 2) разм. поднимать (целину) </p> <p>уздоўж вдоль </p> <p>уздрыг содрогание </p> <p>уздрыгнуць 1) вздрогнуть; 2) дрогнуть, содрогнуться </p> <p>уздужаць разм. вырасти, окрепнуть (набраться сил) </p> <p>уздым подъём; воодушевление </p> <p>уздых вздох </p> <p>узiмку зимой </p> <p>узiрацца вглядываться, всматриваться </p> <p>узлавацца разозлиться, рассердиться, обозлиться </p> <p>узлегчы навалиться, налечь </p> <p>узлессе (узлесак) опушка (край леса) </p> <p>узлiць плеснуть, налить </p> <p>узмакрэць разм. стать мокрым от пота </p> <p>узмацнець 1) окрепнуть, стать более крепким; 2) усилиться; 3) укрепиться (стать более сильным) </p> <p>узмацнiць усилить </p> <p>узмежак обмежек </p> <p>узмоцнены усиленный </p> <p>узмужнець возмужать </p> <p>узнавiць 1) воспроизвести (создать вновь); 2) восстановить, возродить, возобновить </p> <p>узнагарода 1) вознаграждение; 2) награда </p> <p>узнагародзiць 1) наградить; 2) вознаградить </p> <p>узначалiць возглавить </p> <p>узнёслы возвышенный </p> <p>узняць 1) поднять; 2) вознести, превознести (восхвалить); 3) возвысить, вознести; 4) поднять, возбудить (вопрос) </p> <p>узорны 1) образцовый, показательный; 2) узорный, узорчатый </p> <p>узорысты узорный, узорчатый </p> <p>узрадавацца обрадоваться, возликовать </p> <p>узрост возраст </p> <p>узрушанасць возбуждённость, взволнованность </p> <p>узрушыць возбудить, взволновать </p> <p>узрывальнiк взрыватель </p> <p>узыход восход (действие) </p> <p>узыходжанне восхождение </p> <p>узычыць разм. удружить </p> <p>уз'яднаць воссоединить </p> <p>укалыхаць 1) укачать, убаюкать (ребёнка); 2) укачать (утомить качкой) </p> <p>укаранець разм. укорениться (пустить глубоко корни) </p> <p>укармiць 1) откормить, упитать; 2) разм. прокормить </p> <p>укарчанець 1) замёрзнуть, озябнуть, окоченеть; 2) затвердеть </p> <p>укасiць 1) смочь косить; 2) скосить, накосить (немного) </p> <p>укачаць 1) обкатать, обвалять, вывалять; 2) примять, умять (траву) </p> <p>уквялiць огорчить, расстроить до слёз </p> <p>укемiць разм. уразуметь, понять </p> <p>укладальнiк составитель </p> <p>укласцi 1) уложить (спать); 2) уложить, выложить (покрыть предметами поверхность чего-либо); 3) разместить в определённом порядке; 4) составить (пособие, книгу) </p> <p>укленчыць стать на колени </p> <p>уклiнаваць заклинить (укрепить при помощи клиньев) </p> <p>укормлены откормленный, упитанный </p> <p>укрыўдзiць разм. разобидеть, обидеть </p> <p>укрышыць накрошить </p> <p>улагодзiць умиротворить, ублажить, умаслить </p> <p>улада власть </p> <p>уладальнiк владелец </p> <p>уладар (валадар) 1) властелин, властитель, повелитель; 2) владелец </p> <p>уладарны (валадарны) 1) владетельный (князь); 2) повелительный (жест); властный </p> <p>уладарыць господствовать, властвовать; владычествовать </p> <p>уладаць 1) владеть, обладать; 2) управлять </p> <p>уладкаваць 1) привести в порядок, упорядочить; 2) устроить (на работу) </p> <p>уладны властный, повелительный </p> <p>уласкавiць умилостивить </p> <p>уласнасць собственность </p> <p>уласнiк собственник; владелец </p> <p>уласны собственный </p> <p>уласцiвасць свойство; принадлежность </p> <p>уласцiвы свойственный, присущий, характерный </p> <p>улашчыць разм. улестить, задобрить </p> <p>улегцы разм. порожняком </p> <p>улегчы 1) налечь; 2) пристраститься; 3) припуститься (пуститься бежать) </p> <p>улежна: хоць не ўежна, дык улежна хоть не сытно, да спокойно </p> <p>улетку разм. летом </p> <p>улiк учёт </p> <p>улiчыць принять во внимание, учесть (замечание) </p> <p>уломак разм. слабак </p> <p>улонне 1) лоно, чрево; 2) лоно (недра или поверхность воды, земли) </p> <p>улоўнiк тэх. уловитель, улавливатель </p> <p>улучыць разм. 1) попасть в цель; 2) включить (присоединить) </p> <p>ультрагук фiз. ультразвук </p> <p>улюбенец разм. любимец; баловень </p> <p>умайстраваць приладить, приделать </p> <p>умакрэць разм. вспотеть; сильно намокнуть </p> <p>умалацiць смолотить, обмолотить </p> <p>умацаваць укрепить, упрочить </p> <p>умiг мигом, мгновенно </p> <p>умлець разм. обомлеть, обмереть </p> <p>умова условие </p> <p>умовiцца условиться, уговориться, договориться </p> <p>умольваць умолять </p> <p>умомант вмиг </p> <p>умоўны условный (рефлекс) </p> <p>умоўчаць 1) смолчать, промолчать (стерпеть, не ответить); 2) умолчать (умышленно не сказать) </p> <p>умуравець зарасти муравой </p> <p>умуроўка вмазка, вделка (действие) </p> <p>унадзiцца повадиться </p> <p>унаравiць угодить </p> <p>унiклiвы 1) уклончивый; 2) пытливый; внимательный (взгляд) </p> <p>унiкнуць избегнуть, уклониться </p> <p>уночы ночью </p> <p>унурыць 1) понурить, опустить (голову); 2) уставить, уткнуть (глаза) </p> <p>упалiць разжечь </p> <p>упаляваць добыть во время охоты </p> <p>упампаваць вкачать, закачать </p> <p>упарадкаванасць 1) упорядоченность; 2) благоустроенность </p> <p>упарадкаваць 1) упорядочить, привести в порядок; наладить; 2) благоустроить (город) </p> <p>упароць разм. уколоть, ткнуть </p> <p>упарты 1) упорный, настойчивый (характер); 2) упрямый, строптивый (че-ловек) </p> <p>упасвiць 1) смочь пасти; 2) откормить (на подножном корму); 3) уберечь (животных) </p> <p>упаўнаважыць уполномочить </p> <p>упачатку вначале </p> <p>уперавалку разм. вразвалку </p> <p>упершыню впервые </p> <p>упiкнуць упрекнуть, укорить </p> <p>упiльнаваць укараулить, устеречь; уследить </p> <p>уплывовы влиятельный </p> <p>уплыў влияние </p> <p>уплюхаць разм. забрызгать </p> <p>уплюхнуць вплеснуть (влить) </p> <p>упокат разм. вповалку </p> <p>упоперак поперёк </p> <p>употай (употайкi) тайком, украдкой </p> <p>упоцемку разм. впотьмах, в потёмках </p> <p>упражыць ужарить, прожарить, прокалить (бобы, семечки) </p> <p>упраўны расторопный, ловкий </p> <p>упрыгажэнне (упрыгожанне) украшение (предмет) </p> <p>упрыгожванне украшение (действие) </p> <p>упрыгожыць украсить </p> <p>упынак: без упынку без удержу </p> <p>упынiць разм. 1) унять, успокоить; 2) привести в порядок </p> <p>упэўнiць уверить; убедить </p> <p>упэцкаць выпачкать, вымарать, вымазать </p> <p>упяцярых впятером </p> <p>урабiць 1) обработать, возделать (землю); 2) выпачкать, измазать; 3) вделать (замок в дверь) </p> <p>урад правительство </p> <p>урадлiвы 1) плодородный; 2) урожайный (год) </p> <p>уражанне впечатление </p> <p>уразiць 1) поразить, взволновать; потрясти; 2) оскорбить, задеть (самолюбие) </p> <p>уразлiвы чувствительный </p> <p>уранку этром, поутру </p> <p>уратаваць спасти, уберечь </p> <p>ураўнаважыць уравновесить </p> <p>урачы разм. сглазить </p> <p>урачыстасць торжество, празднество </p> <p>урачысты торжественный </p> <p>урвiцель 1) хапуга; 2) сорви-голова, озорник, головорез </p> <p>эрвiшча крутой обрыв </p> <p>урода природа, натура, характер </p> <p>урывак отрывок </p> <p>урэзак отрезок </p> <p>урэчнiк бат. рдест </p> <p>урэшце наконец, в конце концов </p> <p>усачыць уследить </p> <p>усватаць сосватать </p> <p>усвядомiць осознать, уяснить </p> <p>усеагульны всеобщий </p> <p>усебаковы всесторонний </p> <p>уседлiвы усидчивый </p> <p>усемярых всемером </p> <p>усеўладдзе (усеўладства) всевластие </p> <p>усечка обрубка, подрубка (укорачивание) </p> <p>усёабдымны всеобъемлющий </p> <p>усёахопны всеохватывающий </p> <p>усёдараванне всепрощение </p> <p>усёмагутны всемогущий, всесильный </p> <p>усёпераможны всепобеждающий </p> <p>ускаламуцiць взмутить, взбаламутить (воду) </p> <p>ускалмацiць взлохматить </p> <p>ускалупiць подковырнуть </p> <p>ускатурхаць разм. растормошить, растолкать </p> <p>ускварыць ужарить (сало) </p> <p>ускiдаць взбросить, вскинуть (в несколько приёмов) </p> <p>ускладнiць 1) усложнить (сделать более сложным); 2) осложнить (сделать более трудным) </p> <p>ускласцi 1) положить (на что-либо); 2) возложить (торжественно положить); 3) возложить (поручить) </p> <p>усклiкнуць воскликнуть </p> <p>ускорасцi вскоре, в скором врймени </p> <p>ускосны косвенный </p> <p>ускраек край (леса) </p> <p>ускраiна окраина </p> <p>ускрай возле, подле (поля) </p> <p>ускруцiцца разм. подняться (проснувшись, встать очень рано) </p> <p>ускубнуць разм. 1) дёрнуть, рвануть; 2) выдернуть, выщипнуть </p> <p>ускудлацiць (ускудлачыць) взъерошить, взлохматить </p> <p>уславiць прославить, восславить </p> <p>услон скамейка, скамья (домашняя, переносная) </p> <p>услых вслух </p> <p>усмагнуць изныть, истомиться (от жажды) </p> <p>усмажыць ужарить, прожарить </p> <p>усмакаваць прийтись по вкусу </p> <p>усмактаць всосать, впитать (влагу) </p> <p>усмал смолистый чурбан, обрубок </p> <p>усмалiць разм. хлестнуть, ожечь (кнутом) </p> <p>успамiн воспоминание </p> <p>успамянуць 1) вспомнить, припомнить; 2) упомянуть (назвать) </p> <p>успасцi напасть (на след); у. на думку прийти в голову </p> <p>успацца крепко заснуть </p> <p>усперцi 1) взвалить (погрузить что-либо тяжёлое); 2) напялить (надеть что-либо тесное, неподходящее); 3) опереть, облокотить; 4) встащить, втащить </p> <p>усперцiся 1) опереться, облокотиться; 2) взобраться; 3) рано встать; 4) напороться (на что-нибудь) </p> <p>успрыняць воспринять </p> <p>успудзiць вспугнуть </p> <p>успушыць разм. вздуть, вспучить (живот) </p> <p>уссадзiць 1) посадить (подняв); 2) насадить (вилы на черенок) </p> <p>уссесцi 1) насесть, навалиться; 2) сесть (взобравшись) </p> <p>уссунуць 1) встащить, втащить (двигая, положить наверх); 2) разм. надеть, натянуть, напялить (сапоги) </p> <p>усталяваць 1) установить, устроить (порядок, жизнь); 2) укрепить, утвердить, упрочить (власть) </p> <p>установа учреждение, заведение </p> <p>устаноўчы учредительный </p> <p>устапырыць встопорщить, взъерошить; ощетинить </p> <p>устойлiвасць 1) устойчивость; 2) постоянство; 3) стойкость </p> <p>устрыманасць воздержанность </p> <p>устрымацца воздержаться </p> <p>уступ вступление; введение (вводная глава) </p> <p>устурбаваць обеспокоить, взволновать, встревожить </p> <p>устыць застыть (затвердеть от холода) </p> <p>усутыч вплотную, вплоть </p> <p>усушыць 1) высушить (сделать сухим); 2) иссушить (довести до истощения) </p> <p>усхадзiцца 1) подняться, разбушеваться (о явлениях природы); 2) разойтись (дойти до крайней степени в проявлении чего-либо); 3) расшалиться, расшуметься (о детях) </p> <p>усхапiцца 1) вскочить, подняться (быстро встать); 2) вскочить (о волдыре) </p> <p>усхваляваць 1) взволновать (привести в колебательное движение); 2) взволновать, возбудить (вызвать волнение) </p> <p>усход восток </p> <p>усходазнаўства востоковедение </p> <p>усходкi лесенка </p> <p>усходнi восточный </p> <p>усходы лестница, ступени, ступеньки </p> <p>усцешыць обрадовать; утешить </p> <p>усцягнуць 1) втащить, встащить (наверх); 2) разм. натянуть, напялить (надеть с трудом) </p> <p>усцяж абл. вдоль, на всём пространстве, во всех направлениях </p> <p>усчапiць нацепить, повесить, навесить </p> <p>усчаць начать, затеять, поднять (шум, ссору) </p> <p>усялякi всякий, различный, всевозможный, разнообразный </p> <p>утаймавальнiк укротитель </p> <p>утаймаваць обуздать, укротить, утихомирить </p> <p>утаропiць вперить, уставить (взгляд) </p> <p>утварыць образовать </p> <p>утлумачыць разм. втолковать </p> <p>утома усталость, утомление </p> <p>уторкнуць воткнуть </p> <p>уточка вставка, вшивка, втачка </p> <p>утрапёнасць безумие, безумство, неистовство, одержимость </p> <p>утрапёны одержимый, безумный, неистовый, сумасшедший </p> <p>утравець (утравянець) разм. зарасти травой </p> <p>утрох втроём </p> <p>утрываць утерпеть, удержаться </p> <p>утрымаць 1) удержать; 2) вычесть (о деньгах); 3) прокормить (обеспечить средствами к существованию) </p> <p>утулiць 1) спрятать, уткнуть; 2) втянуть (голову в плечи) </p> <p>утульнасць уют, уютность </p> <p>утушыць 1) потушить, погасить (огонь); 2) кул. утушить </p> <p>ухаваць 1) сохранить, уберечь; 2) скрыть, укрыть </p> <p>ухадзiцца управиться (с работой) </p> <p>ухвала 1) одобрение; 2) утверждение </p> <p>ухiл уклон </p> <p>ухiлiсты уклончивый </p> <p>ухiлiцца 1) уклониться, увернуться (от удара); 2) отклониться (от прямого направления); 3) удалиться, устраниться (от темы, работы) </p> <p>уходзiны новоселье </p> <p>уцеха 1) забава, радость, отрада; 2) утешение </p> <p>уцёкi бегство; побег </p> <p>уцiнак обрубок </p> <p>уцiск гнёт, притеснение, преследование </p> <p>уцяжарыць утяжелить </p> <p>уцякач беглец </p> <p>уцямiць разм. понять, уразуметь; сообразить, смекнуть </p> <p>уцяпляльнiк тэх. утеплитель </p> <p>уцяць усечь, обрубить (отрубив, укоротить) </p> <p>уцячы убежать, бежать </p> <p>учадзець угореть </p> <p>учапiць зацепить </p> <p>учарнець 1) истощиться, изнуриться, осунуться (о человеке); 2) разм. почернеть, стать чёрным </p> <p>участаваць угостить, попотчевать </p> <p>учатырох вчетвером </p> <p>учубкi: узяцца учубкi схватиться (в драке, в споре) </p> <p>учуць 1) расслышать, услышать, заслышать; 2) учуять (уловить чутьём) </p> <p>учынак поступок </p> <p>учэпiсты цепкий </p> <p>ушанаваць 1) почтить (память); 2) воздать почести; 3) оказать честь </p> <p>ушасцёх вшестером </p> <p>ушпiлiць застегнуть </p> <p>ушрубаваць 1) ввинтить, ввернуть; 2) скрепить винтами </p> <p>уштурхнуць втолкнуть </p> <p>ушушкацца абл. закутаться, укутаться (тепло одеться) </p> <p>ушчуванне укор </p> <p>ушчуць побранить, пожурить; укорить, упрекнуть </p> <p>ушчыкнуць ущипнуть </p> <p>ушчыльнiць уплотнить </p> <p>ушчыльную вплотную </p> <p>ушчыльняльнiк тэх. уплотнитель </p> <p>ушчэнт совершенно; вчистую, до основания; дотла </p> <p>ушэсце рэл. вознесение </p> <p>уява кнiжн. воображение </p> <p>уявiць вообразить, представить </p> <p>уяўленне воображение; представление </p> <p>уяўны мнимый, воображаемый </p><p>Ф </p><p>фаерка конфорка </p> <p>файны разм. хороший; красивый; славный </p> <p>фальбона оборка (на подоле) </p> <p>фальварковец разм. житель или владелец фольварка </p> <p>фанабэрысты разм. кичливый, чванливый, спесивый, заносчивый </p> <p>фанабэрыцца разм. кичиться, чваниться </p> <p>фанабэрыя разм. кичливость, чванливость, высокомерие, спесь </p> <p>фарба краска </p> <p>фарбавальнiк краситель </p> <p>фарбаваць красить, окрашивать </p> <p>фарбоўнiк бат. вайда </p> <p>фарсiсты щегольской, франтоватый </p> <p>фарсiць разм. щеголять </p> <p>фасолiна горошина фасоли </p> <p>фастрыга крав. намётка </p> <p>фастрыгаваць метать, намётывать, смётывать </p> <p>фатыга абл. беспокойство, хлопоты; не варта за фатыгу овчинка выделки не стоит </p> <p>фацэтны абл. комичный, смешной, забавный </p> <p>фельчар фельдшер </p> <p>фiранка занавеска </p> <p>флякi кул. рубец </p> <p>флянс 1) одно растение рассады, саженец; 2) отросток (боковой побег) </p> <p>флянсаваць рассаживать саженцы </p> <p>фотааматар фотолюбитель </p> <p>фотавiдарыс фотоизображение </p> <p>фотаздымак фотоснимок </p> <p>фотамайстэрня фотомастерская </p> <p>фотанарыс фотоочерк </p> <p>фотапапера фотобумага </p> <p>фурманка подвода </p> <p>футра 1) мех (зайца); 2) шуба </p> <p>фэст церковный престольный праздник; вообще праздник с ярмарками и игрищами </p><p>Х </p><p>хабар взятка </p> <p>хабарнiк взяточник </p> <p>хабарнiцтва взяточничество </p> <p>хавальнiк хранитель </p> <p>хаваць 1) прятать, скрывать, укрывать; 2) хранить; 3) беречь (не разглашать); 4) хоронить, погребать (умершего) </p> <p>хада 1) походка, поступь (манера ходить); 2) ходьба; 3) хода (конская побежка); 4) перан. ход (событий) </p> <p>хадайнiк ходатай </p> <p>хадайнiчаць ходатайствовать </p> <p>хадакi разм. башмаки </p> <p>хадня разм. хождение </p> <p>хадун: нi хадун нi сядун ни рыба ни мясо </p> <p>хай пусть; пускай </p> <p>халаднiк кул. окрошка </p> <p>халадэча холод, холодище, стужа </p> <p>халоднае кул. студень, холодец </p> <p>халява голенище (сапога); вiдаць пана па халявах видно птицу по полёту </p> <p>хапатлiвы абл. торопливый </p> <p>хапiць 1) хватить, схватить, ухватить; 2) хватить (внезапно поразить); 3) хватить (быть достаточным); хапiла па горла сыт по горло </p> <p>хараство 1) красота, краса; 2) великолепие (обстановки, одежды) </p> <p>харашэйшы красивее, краше, более красивый </p> <p>хартоўнiк помещение для борзых собак </p> <p>харч пища, питание, продовольствие </p> <p>харчаванне питание, кормление </p> <p>харчавацца 1) питаться; 2) столоваться </p> <p>харчаваць кормить, питать </p> <p>харчавiк пищевик </p> <p>харчовы 1) пищевой, съестной; 2) пищевой (о промышленности); 3) продовольственный </p> <p>харчы съестные припасы, продовольствие </p> <p>хатнi 1) домашний; 2) избяной; 3) комнатный </p> <p>хатуль (хатыль) абл. эзел, котомка </p> <p>хаўкаць разм. 1) хватать воздух раскрытым ртом; 2) зевать </p> <p>хаўрус разм. 1) товарищество, компания; артель; 2) содружество </p> <p>хаўруснiчаць (хаўрусаваць) разм. водить компанию </p> <p>хаўтуры похороны, погребение </p> <p>хахуля заал. выхухоль </p> <p>хацiна изба, лачуга, хибара </p> <p>хацiшча дворище </p> <p>хваёвы сосновый </p> <p>хвалiсты волнообразный; волнистый </p> <p>хвальба 1) хвастовство, похвальба; 2) похвала </p> <p>хвалько хвастун, бахвал </p> <p>хваля волна </p> <p>хваляванне волнение </p> <p>хвалявацца 1) волноваться; 2) тревожиться, беспокоиться; 3) смущаться </p> <p>хваляваць 1) волновать; 2) тревожить, беспокоить, расстраивать; 3) волновать, будоражить (народ) </p> <p>хваравiты болезненный </p> <p>хвароба болезнь; як кашаль хваробе как мёртвому припарка </p> <p>хварэць болеть, хворать </p> <p>хвастаць хлестать, стегать, сечь </p> <p>хвацкi 1) отменный (очень хороший); 2) лихой, ухарский, молодецкий; 3) разм. ловкий (искусный); 4) удобный (об инструменте, приёме) </p> <p>хвiлiна минута; момент; справа адной хвiлiны минутное дело </p> <p>хвойнiк сосняк </p> <p>хвораст прутья </p> <p>хворасць нездоровье, хворь </p> <p>хвоя сосна </p> <p>хiб 1) передняя часть хребта животных; 2) щетина на хребте </p> <p>хiба1 1) погрешность, упущение, промах; пробел; 2) изъян, порок </p> <p>хiба2 разве </p> <p>хiбнасць 1) неправильность, неточность, погрешность; 2) мат. погрешность </p> <p>хiбны 1) отрицательный; 2) ошибочный (шаг) </p> <p>хiжы разм. хищный, жадный </p> <p>хiлiцца 1) клониться, наклоняться, склоняться; 2) крениться; 3) перан. льнуть, чувствовать расположение (к кому-либо) </p> <p>хiснуць качнуть, шатнуть </p> <p>хiстацца 1) качаться, колебаться, раскачиваться; 2) качаться, пошатываться (идти, шатаясь); 3) колебаться (быть неустойчивым) </p> <p>хiсткi 1) шаткий, неустойчивый; зыбкий; 2) перан. шаткий; 3) перан. неустановившийся (характер) </p> <p>хiтраваты лукавый, плутоватый </p> <p>хiтрун хитрец, плут </p> <p>хiтрыкi 1) хитрости, ухищрения, плутни, уловки; 2) проделки, проказы </p> <p>хлапечнiк мальчишник </p> <p>хлапчук мальчуган, мальчишка; парнишка </p> <p>хлевiшча место, где стоял хлев </p> <p>хлопец парень </p> <p>хлопчык мальчик </p> <p>хлуд мелкий хворост </p> <p>хлус врун, враль, лгун, лжец </p> <p>хлусiць врать, лгать; хлусiць, як наняты врёт, как сивый мерин </p> <p>хлуслiвы 1) лживый; 2) ложный (фальшивый) </p> <p>хлусня враньё, лганьё, ложь; враки </p> <p>хлюпота разм. слякоть </p> <p>хлябтаць лакать </p> <p>хлявец хлевок, хлевушок </p> <p>хмара туча </p> <p>хмарнасць пасмурность, облачность </p> <p>хмарыцца затягиваться тучами, становиться пасмурным </p> <p>хмарыць затягивать тучами </p> <p>хмурнець 1) становиться пасмурным; 2) перан. мрачнеть, становиться угрюмым </p> <p>хмурны 1) пасмурный, облачный; 2) перан. мрачный, угрюмый, хмурый </p> <p>хмызняк (хмыз) кустарник, заросль </p> <p>хмылiцца 1) лукаво улыбаться; 2) косить глаза, прижимать уши (о лошади) </p> <p>хованка 1) убежище, укрытие; тайник; 2) мн. прятки (игра) </p> <p>ходнiк абл. тротуар </p> <p>ходыр: хадзiць ходырам ходить ходуном </p> <p>храбусценне хруст </p> <p>храбусцець хрустеть (издавать хруст) </p> <p>храпа морда крупных животных </p> <p>храпка кочерыжка </p> <p>храсток анат. хрящ; хрящик </p> <p>хроснiк крестник </p> <p>хросны крёстный </p> <p>хрумстаць хрустеть, хрупать </p> <p>хрушч заал. майский жук </p> <p>хрысцiны (хрэсьбiны) рэл. крестины </p> <p>хрысцiць 1) крестить; перан. бить, хлестать </p> <p>хрэсьбiны гл. хрысцiны </p> <p>хтосьцi кто-то, некто </p> <p>хударлявы худощавый, сухощавый, костлявый </p> <p>худзiзна худоба </p> <p>худы тощий, костлявый </p> <p>хукнуць дохнуть </p> <p>хуста большой платок, шаль </p> <p>хустка платок </p> <p>хуткабежны быстротечный </p> <p>хуткаплынны скоротечный </p> <p>хуткасць скорость, быстрота </p> <p>хуткi скорый, быстрый </p> <p>хутчэй скорее, поскорее; быстрее, побыстрее </p> <p>хцiвец жадюга, жадина, стяжатель </p> <p>хцiвы жадный </p><p>Ц </p><p>цабэрак ушат (небольшой) </p> <p>цагельня кирпичный завод </p> <p>цаглiна кирпичина (одна штука) </p> <p>цагляны кирпичный </p> <p>цаглёўка дюймовка (доска) </p> <p>цалiк целина </p> <p>цалкам 1) целиком (в целом виде); 2) совершенно, полностью </p> <p>цалок разм. меткий стрелок </p> <p>цаля уст. дюйм </p> <p>цаляць попадать (в цель) </p> <p>цапiльна (цапаўё) рукоятка цепа </p> <p>царква церковь </p> <p>цаца 1) игрушка; 2) паинька </p> <p>цацанка: абяцанка - цацанка, а дурню радасць обещанного три года ждут </p> <p>цацка 1) игрушка, побрякушка; 2) безделушка; 3) перан. игрушка </p> <p>цверазiць отрезвлять </p> <p>цвiк гвоздь </p> <p>цвiкля крав. ластовица </p> <p>цвiлы 1) плесенный (запах); 2) заплесневелый (сыр) </p> <p>цвiль плесень </p> <p>цвiнтар 1) огороженное место около церкви, церковный двор; 2) церковное кладбище </p> <p>цвыркаць 1) чирикать (о птицах); 2) стрекотать (о кузнечиках) </p> <p>цвыркун сверчок </p> <p>цвялiць 1) дразнить; 2) бередить (рану, воспоминания) </p> <p>целяпацца разм. болтаться </p> <p>целяпень разм. неуклюжий человек </p> <p>цемнаскуры темнокожий </p> <p>цемнатвары темнолицый </p> <p>цемра 1) мрак, тьма, темнота; 2) перан. невежество, невежественность </p> <p>цемрашал мракобес </p> <p>цемрашальства мракобесие </p> <p>ценяваць абл. сокращая путь, идти напрямик </p> <p>цеплаахова теплозащита </p> <p>цеплаёмiсты теплоёмкий </p> <p>цеплапразрыстасць фiз. теплопрозрбчность </p> <p>цепластрата фiз. теплопотеря </p> <p>цеплiць гл. цяплiць </p> <p>цеплыня теплота, тепло; теплынь (о погоде) </p> <p>церабiць 1) прорубать, прочищать (лес); 2) обрубать (сучья); 3) чистить, обрезать (овощи); 4) теребить, дёргать (лён); 5) перан. уплетать (жадно есть) </p> <p>цераз через; ц. горла сверх меры; ц. хлеб ды хлеба шукаць от добра добра не ищут </p> <p>церануць шаркнуть </p> <p>церассядзёлак чересседельник </p> <p>церушыць (церусiць) 1) сыпать, трусить; 2) моросить, накрапывать (о дожде), порошить (о снеге) </p> <p>цесля гл. цясляр </p> <p>цецярук заал. тетерев </p> <p>цёк течение (струя) </p> <p>цёмна-блакiтны тёмно-голубой </p> <p>цёмна-гняды караковый </p> <p>цёмна-чырвоны тёмно-красный </p> <p>цёрла глиняная посуда, в которой мнут картофель, трут мак </p> <p>цёхкаць абл. щёлкать (о птицах) </p> <p>цi или; ли </p> <p>цiкавасць 1) интерес; увлекательность, занимательность; любопытство; 2) затейливость; 3) примечательность </p> <p>цiкаваць следить, подстерегать, высматривать </p> <p>цiкавiцца интересоваться </p> <p>цiкавiць интересовать; занимать </p> <p>цiкавы 1) интересный; увлекательный, занимательный; любопытный; 2) забавный, затейливый; 3) примечательный </p> <p>цiкаўны любознательный, пытливый; любопытный </p> <p>цiск давление </p> <p>цiснуць 1) жать, давить, теснить; 2) давить, выдавливать (сок); 3) жать, пожимать (руки); 4) сжимать, теснить (сердце, грудь) </p> <p>цiўкаць тенькать, пищать (о птицах) </p> <p>цiхамiрны безмятежный, спокойный </p> <p>цiхата разм. тишина </p> <p>цiхмяны тихий, кроткий, смирный, смиренный </p> <p>цiша тишь, тишина </p> <p>цiшком 1) тайком, украдкой, исподтишка; 2) потихоньку </p> <p>цiшэць 1) утихать, становиться тише (о звуках); 2) становиться медленнее; 3) становиться спокойнее </p> <p>цкаваць науськивать (собак), травить </p> <p>цнатлiвы невинный </p> <p>цнота невинность, целомудрие </p> <p>цотны чётный </p> <p>цуглi удила </p> <p>цуд чудо </p> <p>цудатворны рэл. чудотворный </p> <p>цудоўны 1) чудесный (являющийся чудом); 2) чудный, прелестный, великолепный, замечательный; 3) благодатный (край) </p> <p>цукар сахар </p> <p>цукарнiца сахарница </p> <p>цукерка конфета </p> <p>цукраваць сахарить </p> <p>цура тюря (кушанье) </p> <p>цурацца 1) чуждаться, избегать, сторониться, чураться; 2) отрекаться </p> <p>цурбак разм. чурбан </p> <p>цурбалак разм. кусочек дерева, обрубок </p> <p>цурок струя </p> <p>цурубалка 1) обломок стебля, ветки, прута; 2) продолговатая деревянная палочка вместо пуговицы </p> <p>цурчаць (цурчэць) 1) журчать; 2) течь, струиться </p> <p>цыбаты 1) длинноногий, голенастый; 2) долговязый (высокий, худощавый) </p> <p>цыб'ё абл. голые стебли </p> <p>цыбук 1) чубук (у трубки для курения); 2) стебель </p> <p>цыбуля бат. лук </p> <p>цыбур стебель </p> <p>цыбы разм. длинные ноги </p> <p>цывiльны штатский, гражданский </p> <p>цыганаваты разм. похожий на цыгана </p> <p>цыгара сигара </p> <p>цыгарэта сигарета </p> <p>цыпель 1) устрый выступ; 2) бородка (у ключа); 3) клин (материи) </p> <p>цыраваць штопать </p> <p>цырата клеёнка </p> <p>цыркаць 1) лить; доить (маленькими струйками); 2) плевать сквозь зубы; 3) давать маленькими дозами </p> <p>цыркулярка пилорама с дисковой пилой </p> <p>цыроўка штопка </p> <p>цырульнiк парикмахер </p> <p>цырульня парикмахерская </p> <p>цытаваць цитировать </p> <p>цытвора (цытвар) семя цитварной полыни </p> <p>цьмянець 1) меркнуть (терять блеск, яркость); 2) тускнеть (становиться тусклым) </p> <p>цьмяны 1) тусклый (неяркий); 2) перан. неясный, туманный, смутный </p> <p>цэбар ушат </p> <p>цэгла кирпич </p> <p>цэтлiк разм. расписка; квитанция </p> <p>цягавiты выносливый (в труде) </p> <p>цягаць 1) таскать; 2) волочить (по земле) </p> <p>цягнiк поезд </p> <p>цягучка тянучка (конфета) </p> <p>цяжар 1) тяжесть; 2) перан. бремя </p> <p>цяжкавагавы тяжеловесный </p> <p>цяжкавоз тяжеловоз (лошадь) </p> <p>цяжкавымоўны неудобопроизносимый </p> <p>цяжэць тяжелеть </p> <p>цямiць разм. соображать, смекать </p> <p>цямлiвы разм. сообразительный, смышлёный, сметливый; понятливый </p> <p>цянёк холодок (теневое, прохладное место) </p> <p>цяпельца абл. небольшой костёр </p> <p>цяплiць (цеплiць) топить, натапливать (помещение) </p> <p>цяплосць: ад цяплусцi не баляць косцi пар костей не ломит </p> <p>цясляр (цесля) плотник </p> <p>цяўе разм. ботва </p> <p>цяць 1) ударить, хлестнуть; 2) укусить; 3) резануть, рубануть </p><p>Ч </p><p>чабор бат. тимьян, чебрец </p> <p>чагосьцi почему-то, чего-то </p> <p>чадзець угорать </p> <p>чакаць 1) ждать, ожидать; 2) выжидать; чакай Пятра, сыр з'ясi далеко кулику до Петрова дня </p> <p>чалавецтва человечество </p> <p>чаляднiк уст. подмастерье, ученик (у ремесленника) </p> <p>чапаць 1) трогать; 2) задевать </p> <p>чапля заал. цапля </p> <p>чапурысты абл. чопорный </p> <p>чапурыцца абл. 1) прихорашиваться, наряжаться; 2) бодриться </p> <p>чапяла сковородник </p> <p>чапяльнiк рукоятка сковородника </p> <p>чараваць 1) колдовать; 2) знахарить; 3) перан. пленять, обольщать </p> <p>чаравiкi ботинки, башмаки </p> <p>чарацiна камышина </p> <p>чарацянка заал. камышевка, камышовка </p> <p>чарга учередь </p> <p>чаргаваць чередовать </p> <p>чарговы очередной </p> <p>чарка рюмка, стопка </p> <p>чарнаскуры чернокожий </p> <p>чарнiцы черника (растение, ягоды) </p> <p>чарот камыш </p> <p>чаротнiца бат. двукисточник </p> <p>чароўны 1) колдовской, волшебный, чародейный; 2) обаятельный, пленительный, обворожительный </p> <p>чарэнь 1) под (печи); 2) лежанка (на печи) </p> <p>час 1) время; 2) пора, период, срок </p> <p>часiна 1) година, время; 2) минута (промежуток времени) </p> <p>часовы временный, преходящий; минутный (успех) </p> <p>часопiс журнал (периодическое издание) </p> <p>частаваць угощать, потчевать </p> <p>частка часть; доля </p> <p>частковы частичный </p> <p>часцяком разм. частенько, зачастую, нередко </p> <p>чатырохбаковы четырёхсторонний </p> <p>чатырохгоддзе четырёхлетие </p> <p>чатырохрадкоўе четверостишие </p> <p>чатырохтыднёвы четырёхнедельный </p> <p>чаўпцi говорить ерунду, нести чушь </p> <p>чаўрэць разм. чахнуть, хиреть </p> <p>чацвяртак гiст. четверть надела (о земле) </p> <p>чачотка карельская берёза, древесина такой берёзы </p> <p>чашчавiк абл. подберёзовик (гриб) </p> <p>чашчыня частота </p> <p>чвэрць четверть; тры чвэрцi да смерцi дышать на ладан </p> <p>чмель шмель </p> <p>чмут разм. плут </p> <p>чмуцiць разм. баламутить; морочить, дурачить </p> <p>чмыхнуць фыркнуть </p> <p>човен чёлн, челнок </p> <p>чоп чан </p> <p>чубiць разм. трепать за волосы </p> <p>чужына чужбина </p> <p>чуйны разм. чуткий </p> <p>чуллiвы трогательный, чувствительный </p> <p>чулы 1) чуткий, отзывчивый, душевный; 2) чувствительный </p> <p>чутка слух, молва </p> <p>чутнасць слышимость </p> <p>чутны слышный; слышимый </p> <p>чухаць чесать </p> <p>чуцца 1) слышаться; 2) чувствоваться; 3) разм. чувствовать себя </p> <p>чуць 1) слышать; 2) чуять (о собаке), ощущать (запах); 3) предчувствовать; 4) слышать, замечать </p> <p>чучка абл. косточка согнутого пальца </p> <p>чыгунка железная дорога </p> <p>чын: такiм чынам таким образом; галоўным чынам главным образом </p> <p>чынны деятельный </p> <p>чынш гiст. оброк (сбор с крепостных крестьян) </p> <p>чыншавiк гiст. оброчник </p> <p>чырванаскуры краснокожий </p> <p>чырванець 1) краснеть (становиться красным); 2) краснеть, багроветь (по-крываться румянцем); 3) перан. краснеть (стыдиться) </p> <p>чырванiць окрашивать в красное, придавать красный цвет </p> <p>чырвань 1) краснота; 2) краска, румянец (прилив крови к лицу); 3) багрянец, багрец (багровый цвет) </p> <p>чырвонагаловiк подосиновик (гриб) </p> <p>чырвоны красный </p> <p>чысцец рэл. чистилище </p> <p>чысцiк бат. чистец </p> <p>чысцiня чистота </p> <p>чытальнiк чтец; декламатор </p> <p>чытанка уст. книга для упражнения в чтении; хрестоматия </p> <p>чытанне 1) чтение; 2) читка (вид репетиции) </p> <p>чытач читатель </p> <p>чытэльны разборчивый, чёткий (о почерке) </p> <p>чэзнуць чахнуть, хиреть </p> <p>чэмер 1) бат. чемерица; 2) перан. горечь (горькое на вкус) </p> <p>чэрава 1) разм. брюхо, живот; 2) утроба, чрево </p> <p>чэрвень июнь </p> <p>чэсанкi валенки из чёсаной шерсти </p><p>Ш </p><p>шабас рэл. шабаш </p> <p>шабля сабля </p> <p>шавец сапожник </p> <p>шавйцтва сапожничество, сапожное ремесло </p> <p>шал 1) бешенство; 2) одурь; ад чужога шалу галава круцiцца в чужом пиру похмелье </p> <p>шаленец безумец, сумасшедший; сумасброд </p> <p>шаленства 1) бешенство (болезнь); 2) безумие, безумство (потеря ясности сознания); 3) неистовство, ярость </p> <p>шалець 1) беситься (заболевать бешенством); 2) неистовствовать, бесноваться (быть в крайнем раздражении); 3) сумасбродничать </p> <p>шалёны 1) бешеный (больной водобоязнью); 2) безумный, сумасшедший (потерявший ясность сознания); 3) неукротимый, неистовый, яростный; 4) сумасбродный, безрассудный </p> <p>шалёўка 1) обшивка досками (действие); 2) цясл. шалёвка; 3) наличник (в окне) </p> <p>шалi чашечные весы </p> <p>шалiк шарф, кашне </p> <p>шалпатаць (шалпацець) абл. шелестеть; шуршать </p> <p>шалупайка кожица, кожура </p> <p>шалупiнне збор. 1) шелуха, очистки; 2) перан. шелуха (нечто ненужное) </p> <p>шальнiк бат. частуха </p> <p>шаля чашка весов </p> <p>шаляваць цясл. обшивать досками </p> <p>шамацець шелестеть; шуршать </p> <p>шамкi бубенцы </p> <p>шанаваць 1) беречь, щадить; дорожить; 2) чтить, почитать; уважать </p> <p>шаноўны 1) почтйнный, уважаемый; 2) многоуважаемый (форма обращения) </p> <p>шанцаваць везти </p> <p>шапавальня спец.. шерстобойня </p> <p>шапаткi (шапатлiвы) разм. шелестящий, шуршащий </p> <p>шапацець шелестеть, шуршать </p> <p>шапкаваць разм. 1) снимать шапку, здороваться; 2) заискивающе кланяться, унизительно выпрашивать </p> <p>шараваты сероватый </p> <p>шараваць 1) тереть; 2) чистить, натирать </p> <p>шарак 1) разм. серый заяц; 2) абл. кафтан из серого сукна, сермяга </p> <p>шарачак крашенина, пестрядь (ткань) </p> <p>шаргануць шаркнуть, чиркнуть </p> <p>шарон абл. наст </p> <p>шарош моль, росплывь, роспуск (сплавной лес) </p> <p>шарпак наст </p> <p>шаршатка игла (толстая) </p> <p>шары абл. серый с коричневым оттенком </p> <p>шарэць 1) сереть (становиться серым); 2) смеркаться; светать </p> <p>шаснуць 1) зашелестеть, зашуршать; 2) резануть, полоснуть; 3) шмыгнуть, юркнуть </p> <p>шастак уст. алтын </p> <p>шасцiгадзiнны шестичасовой </p> <p>шасцiгадовы шестилетний </p> <p>шасцiпавярховы шестиэтажный </p> <p>шаткаванка разм. шинкованная капуста </p> <p>шаткаваць шинковать </p> <p>шаткаўнiца (шаткоўня) шинковка (приспособление) </p> <p>шатраваць обдирать (зерно) </p> <p>шатроўка 1) обдирание; 2) обдирка, обдирная мука </p> <p>шаты 1) пышные одежды; 2) сень </p> <p>шафа шкаф </p> <p>шаша шоссе </p> <p>швагер 1) шурин (брат жены); 2) свояк (муж сестры) </p> <p>швайка плоское шило, предназначенное для закалывания свиней </p> <p>швачка портниха, швея </p> <p>швiва разм. шитьё (то, что шьётся) </p> <p>шво шов </p> <p>швэндацца разм. шляться, шататься, околачиваться </p> <p>шкада жалко, жаль </p> <p>шкадаваць 1) жалеть; 2) сожалеть; 3) беречь, щадить </p> <p>шкарлупiна скорлупа </p> <p>шкарлятына мед. скарлатина </p> <p>шкарпэткi носки </p> <p>шкiлет скелет </p> <p>шкiпiнар скипидар </p> <p>шклавар спец. стекловар </p> <p>шклавыраб стеклоизделие </p> <p>шклароб спец. стеклодел </p> <p>шклiць стеклить, застеклять </p> <p>шкло стекло </p> <p>шклянка стакан </p> <p>шкляр стекольщик </p> <p>шклярус збор. стеклярус </p> <p>шкода вред, ущерб </p> <p>шкодзiць вредить </p> <p>шкоднасць вредность; зловредность </p> <p>шкоднiк вредитель </p> <p>шкрабануць разм. царапнуть; шаркнуть (ногами) </p> <p>шкуматаць рвать или стремиться разорвать на клочки </p> <p>шлапакi абл. шлёпанцы </p> <p>шлейка 1) бретель, бретелька, плечико (у платья, сорочки); 2) лямка </p> <p>шлейкi подтяжки, помочи </p> <p>шлунак абл. желудок </p> <p>шлюб 1) брак, супружество; 2) венчание, бракосочетание </p> <p>шляга трамбовка (приспособление для трамбования) </p> <p>шляк кайма, обвод; подзор (кружевная оборка) </p> <p>шлях 1) путь; 2) большак, тракт </p> <p>шляхетны уст. благородный </p> <p>шмалец гусиный жир, гусиное сало </p> <p>шмальцаваць мусолить, засаливать (грязнить) </p> <p>шманаць: i не шманае и ухом не ведёт; и в ус не дует </p> <p>шмараваць разм. натирать мазью </p> <p>шмаравоз неряха, замарашка </p> <p>шмаргануць 1) дёрнуть; 2) шмыгнуть (носом); 3) шаркнуть; 4) разм. быстро уйти, смотаться </p> <p>шмат1 много </p> <p>шмат2 разм. лоскут, клок </p> <p>шматаваць разм. рвать или стремиться порвать на кусочки </p> <p>шматзначны 1) многозначительный, многозначащий; 2) выразительный (намекающий на что-либо); 3) мат. многозначный </p> <p>шматкаляровы многоцветный </p> <p>шматкроп'е многоточие </p> <p>шматлiкi многочисленный </p> <p>шматмоўе многоязычие </p> <p>шматок лоскуток, клочок </p> <p>шматпавярховы многоэтажный </p> <p>шматпакутны многострадальный </p> <p>шматразовы многократный </p> <p>шматфарбны многокрасочный </p> <p>шмаццё збор. ошмётки, шматки </p> <p>шмуляць 1) вытирать (об одежде); 2) тереть, стирать, натирать (о коже) </p> <p>шолах шелест </p> <p>шолудзi парша </p> <p>шопа абл. навес </p> <p>шоргат шорох; шарканье </p> <p>шоргнуць шаркнуть; чиркнуть (спичкой) </p> <p>шорхаць шаркать; шуршать </p> <p>шост абл. шест </p> <p>шпак скворец </p> <p>шпакоўня скворечник, скворечня, скворечница </p> <p>шпаркi быстрый, скорый </p> <p>шпацыр прогулка </p> <p>шпацыраваць прохаживаться, прогуливаться </p> <p>шпег разм. шпион, сыщик </p> <p>шпегаваць разм. шпионить </p> <p>шпень тэх. стержень </p> <p>шпiк костный мозг </p> <p>шпiталiзаваць госпитализировать </p> <p>шпiталiзацыя госпитализация </p> <p>шпiталь госпиталь </p> <p>шпулька катушка (для ниток) </p> <p>шпунт поршень (приспособление для выталкивания чего-либо) </p> <p>шпурляць разм. швырять </p> <p>шрот паляўн. дробь </p> <p>шруба винт </p> <p>шрубаваць 1) тэх. винтовать (делать винтовую нарезку); 2) винтить (ввёртывать винт); 3) скреплять винтами </p> <p>штабнаваць крав. строчить, прошивать </p> <p>штогадзiнны ежечасный </p> <p>штогоднiк ежегодник </p> <p>штодня ежедневно, каждодневно </p> <p>штохвiлiны ежеминутно </p> <p>штрыфель1 лацкан </p> <p>штрыфель2 штрейфлинг (сорт яблок) </p> <p>штукаваць 1) заделывать; 2) крав. штуковать; 3) крав. выдумывать, мастерить, изобретать </p> <p>штукар 1) фокусник; 2) мастер, изобретатель; 3) затейник, шут </p> <p>штукарыць 1) фокусничать; 2) мастерить, изобретать; 3) штукарить </p> <p>штурхануць толкнуть, толкануть </p> <p>штурхач тэх. толкатель </p> <p>штурхель толчок, пинок </p> <p>штуршок толчок </p> <p>штучны 1) искусственный; 2) напускной, наигранный </p> <p>штылет стилет </p> <p>шугалея большая лодка, выдолбленная из цельного куска дерева </p> <p>шугануць 1) полыхнуть; 2) дунуть (порывисто); 3) ринуться, хлынуть </p> <p>шукальнiк искатель </p> <p>шукаць искать, разыскивать; подыскивать </p> <p>шула (шуло) 1) столб (в строении или ограде); 2) верея (в воротах) </p> <p>шуляк абл. коршун </p> <p>шумець пениться (о пиве) </p> <p>шурпаты шереховатый; шершавый </p> <p>шурпацець становиться шереховатым; шершаветь </p> <p>шурпацiць делать шереховатым; шершавить </p> <p>шуснуць разм. 1) сыпнуть; 2) посыпаться; 3) плеснуть; 4) хлынуть, политься; 5) рухнуть (обвалиться); 6) бухнуться (упасть с шумом) </p> <p>шуфель совковая лопата </p> <p>шуфляваць сгребать, ссыпать, пересыпать что-либо совковой лопатой </p> <p>шуфляда ящик в столе, шкафу </p> <p>шчадраваць праздновать канун Нового года </p> <p>шчадроўка песня, которую по традиции поют праздничным предновогодним вечром </p> <p>шчадрэц канун Нового года </p> <p>шчаўе щавель </p> <p>шчупак щука </p> <p>шчур абл. крыса </p> <p>шчыгрын шагрень </p> <p>шчыгульны абл. в обтяжку (об одежде) </p> <p>шчыкаць разм. щипать </p> <p>шчылiна 1) щель; 2) скважина; 3) перан. лазейка </p> <p>шчыльны 1) плотный; 2) тесный </p> <p>шчымець саднить, саднеть </p> <p>шчымлiвы щемящий </p> <p>шчыры 1) искренний, откровенный, чистосердечный; 2) задушевный; 3) сердечный, дружелюбный; 4) усердный </p> <p>шчырэць становиться более искренним, проявлять свою искренность </p> <p>шчытна плотно, вплотную </p> <p>шчэпа прищеп, привой </p> <p>шчэць разм. щетина </p> <p>шыба стекло, вставленное в оконную раму </p> <p>шыбаваць разм. быстро, стремительно идти </p> <p>шыбенiца виселица </p> <p>шывок крав. стежок </p> <p>шыдэлак разм. крючок для вязания </p> <p>шызы сизый </p> <p>шыкоўны шикарный, нарядный </p> <p>шыладзюб заал. шилоклювка </p> <p>шыльда вывеска </p> <p>шынка укорок </p> <p>шыпулька игла хвойных растений </p> <p>шыпшына бат. шиповник </p> <p>шыпшыннiк заросли шиповника </p> <p>шырэць становиться шире </p> <p>шытво шитьё </p> <p>шыцiк рыб. ручейник (насадка) </p> <p>шыцца разм. лезть в тесное, узкое место </p> <p>шышак 1) кисть (винограда); 2) ком (пчёл) </p> <p>шышняк бат. уруть </p> <p>шэпт 1) шёпот; 2) шушуканье; 3) мн. сплетни </p> <p>шэраг 1) ряд; 2) ваен. шеренга </p> <p>шэрхнуць 1) отвердевать, подсыхать (о почве); 2) неметь, деревенеть </p> <p>шэры 1) серый; 2) перан. бесцветный (ничем не примечательный) </p> <p>шэсце шествие </p><p>Э </p><p>эвакашпiталь эвакогоспиталь </p> <p>электраабсталяванне электрооборудование </p> <p>электрагадзiннiк электрочасы </p> <p>электрагартаванне электрозакалка </p> <p>электрагаспадарка электрохозяйство </p> <p>электралiчыльнiк электросчётчик </p> <p>электрапрас электроутюг </p><p>Ю </p><p>юнак юноша </p> <p>юнацкасць юность </p> <p>юнацтва юношество </p> <p>юр сладострастие </p> <p>юрай разм. Юрьев день </p> <p>юрлiвец сладострастник </p> <p>ютрань рэл. этреня, заутреня </p> <p>юха разм. 1) уха; 2) перан. кровь </p> <p>юшка вьюшка (крышка в дымоходе) </p><p>Я </p><p>ягамосць уст. сударь, ваша милость (форма вежливого обращения) </p> <p>ягня ягнёнок </p> <p>ядзерка бiял. ядрышко </p> <p>ядкi абл. охотно съедаемый </p> <p>ядловец бат. можжевельник </p> <p>яднаць объединять, сплачивать </p> <p>ядраны ядрёный (орех), свежий (воздух) </p> <p>яечня яичница </p> <p>язмiн бат. жасмин </p> <p>якасць качество, перелог (незасеянная полоса земли) </p> <p>ялiна ель </p> <p>ялчаць (ялчэць) горкнуть (о жирах) </p> <p>ямчэй удобнее, ловче; поудобнее, половчее </p> <p>яндоўка ендова </p> <p>яр овраг, балка </p> <p>ярчэць становиться более ярким </p> <p>ярына яровые </p> <p>ярыца яровая рожь </p> <p>ясакар бат. осокорь </p> <p>яскравы яркий </p> <p>ятка уст. мясная лавка </p> <p>ятроўка невестка (жена мужниного брата) </p> <p>яхкаць лаять во время погони за зверем (о собаке) </p> <p>ячнiшча 1) поле, с которого убрали ячмень; 2) ячменная солома </p> <p>яшчарка ящерица </p> </section></body></FictionBook>


Скачать файл (360.1 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации