Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Булыка А. Белорусско-Русский словарь для школьников - файл Bulyka_Aleksandr__Belaruskaraseiski_slonik_dlya_shkolnika_www.Litru.ru_48515.txt


Булыка А. Белорусско-Русский словарь для школьников
скачать (360.1 kb.)

Доступные файлы (2):

Bulyka_Aleksandr__Belaruskaraseiski_slonik_dlya_shkolnika_www.Litru.ru_48515.fb2740kb.13.02.2009 12:23скачать
Bulyka_Aleksandr__Belaruskaraseiski_slonik_dlya_shkolnika_www.Litru.ru_48515.txt679kb.20.02.2009 17:00скачать

Bulyka_Aleksandr__Belaruskaraseiski_slonik_dlya_shkolnika_www.Litru.ru_48515.txt


LITRU.RU - Электронная Библиотека

Название книги: Беларуска-расейскi слоўнiк для школьнiкаў
Автор(ы): Булыка Александр  
Жанр: Словари
Адрес книги: http://www.litru.ru/?book=48515&description=1
---------------------------------------------


 Булыка Александр
 Беларуска-расейскi слоўнiк для школьнiкаў

 Аўтар-укладальнiк Аляксандар Булыка 
 Беларуска-расейскi слоўнiк 
 для школьнiкаў 
 Прадмова 
 Гэты беларуска-расейскi слоўнiк прызначаны найперш для вучняў i настаўнiкаў сярэдняй школы. Аднак, зразумела, карыстацца iм могуць таксама навучэнцы i выкладчыкi вучэльняў, каледжаў i тэхнiкумаў, студэнты вышэйшых навучальных устаноў. 
 Слоўнiк можа быць выкарыстаны пры перакладах з беларускай мовы на расейскую, на занятках па развiццю мовы. У сувязi з тым, што гэты лексiкаграфiчны даведнiк будзе служыць вучэбным дапаможнiкам, пры яго ўкладаннi ўлiчана моўная практыка вучняў. 
 Рэестр слоўнiка ўключае болей за 10 тысяч лексiчных адзiнак, якiя не супадаюць з расейскiмi адпаведнiкамi або маюць iстотныя фармальныя адрозненнi ад iх. Аснову рэестра складае агульнаўжывальная лексiка сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы. Акрамя таго, пададзены абласныя словы, што атрымалi пашырэнне ў мастацкай лiтаратуры, i найбольш распаўсюджаныя спецыяльныя тэрмiны, гiстарызмы i неалагiзмы. 
 Беларускiя загаловачныя словы размешчаны ў слоўнiку ў алфавiтным парадку i надрукаваны тлустымi (чорнымi) лiтарамi. Яны даюцца ў пачатковай форме: назоўнiкi ў назоўным склоне адзiночнага лiку (за выключэннем слоў, якiя ўжываюцца толькi ў множным лiку), прыметнiкi ў назоўным склоне адзiночнага лiку мужчынскага роду, дзеясловы ў неазначальнай форме. 
 Загаловачныя словы-амонiмы памячаюцца арабскiмi лiчбамi зверху справа: гасцiнец1 i гасцiнец2. 
 Загаловачнае слова перакладаецца адпаведным у сэнсавых адносiнах словам, сiнанiмiчным радам або апiсальна: 
 апёк ожог 
 беспадстаўны необоснованный, безосновательный, беспочвенный 
 вiтка привязь в виде жгута из прутьев 
 У мнагазначных словах розныя значэннi слова адзначаюцца ў радку арабскiмi лiчбамi i аддзяляюцца адно ад другога кропкай з коскай: 
 бацькаўшчына 1) отечество, отчизна; 2) родина; 3) отцовское наследство 
 Калi назоўнiк у адным са сваiх значэнняў страчвае форму адзiночнага лiку, пасля парадкавай лiчбы гэтага значэння ставiцца паметка мн.: 
 вага 1) вес; 2) мн. весы 
 Часам, каб зрабiць больш лёгкiм разуменне, у дужках даецца тлумачэнне: 
 бiскуп епископ (католической церкви) 
 закалец закал (сырой слой в хлебе) 
 З гэтай жа мэтай выкарыстоўваюцца i стылiстычныя паметы накшталт абл., спец., перан. i iнш.: 
 адбiтак 1) отпечаток; отображение; 2) палiгр. уттиск; 3) перан. след 
 З устойлiвых выразаў у слоўнiк уключаны толькi тыя, якiя перакладаюцца на расейскую мову не даслоўна. Яны змяшчаюцца пры апорных словах i аддзяляюцца ад iх кропкай з коскай: 
 вялiкi большуй; внушительный; объёмистый; з вялiкай ласкi по милости; з вялiкага грому малы дождж гора родила мышь 
 Калi загаловачнае слова сустракаецца толькi ў пэўным выразе, пасля такога слова ставiцца двукроп'е, потым iдзе гэты выраз з перакладам: 
 дыхт: даць дыхту задать жару, намылить холку 
 Калi загаловачнае слова ўжыта ва ўстойлiвым выразе ў пачатковай форме, то замест яго пiшацца першая лiтара з кропкай: 
 абяцанка посул; а. цацанка, а дурню радасць обещанного три года ждут 
 Знак нацiску пастаўлены ва ўсiх словах, за выключэннем аднаскладовых i слоў з нацiскной лiтарай ё. 
 У аснову слоўнiка пакладзены матэрыялы акадэмiчных выданняў - "Слоўнiка беларускай мовы" (1987), "Беларуска-рускага слоўнiка" (1988-1989), "Русско-белорусского словаря" (1993). Выкарыстаны таксама "Слоўнiк iншамоўных слоў" А.Булыкi (1993), "Кароткi слоўнiк беларускай мовы" Г.Арашонкавай i В.Лемцюговай (1994), "Самабытнае слова" I.Шкраба (1994), "Тлумачальны слоўнiк беларускай лiтаратурнай мовы" (1996), i iншыя лексiкаграфiчныя працы, асабiстыя назiраннi складальнiка над мовай прэсы. 
 Спiс скарачэнняў 
 абл. - абласное слова 
 ав. - авiяцыя 
 анат. - анатомiя 
 архiт. - архiтэктура 
 астр. - астраномiя 
 бат. - батанiка 
 бiял. - бiялогiя 
 бухг. - бухгалтарскi тэрмiн 
 ваен. - ваенная справа 
 геад. - геадэзiя 
 геал. - геалогiя 
 геагр. - геаграфiя 
 гiст. - гiстарызм 
 гл. - глядзi 
 горн. - горная справа 
 жыв. - жывапiс 
 заал. - заалогiя 
 збор. - зборны назоўнiк 
 кнiжн. - кнiжнае слова 
 крав. - кравецкая справа 
 кул. - кулiнарыя 
 лiнгв. - лiнгвiстыка 
 лiт. - лiтаратуразнаўства 
 мар. - марская справа 
 мат. - матэматыка 
 мед. - медыцына 
 мiн. - мiнералогiя 
 мн. - множны лiк 
 палiгр. - палiграфiя 
 палiт. - палiтычны тэрмiн 
 паляўн. - паляўнiцтвазнаўства 
 паэт. - паэтыка 
 перан. - пераноснае значэнне 
 разм. - размоўнае слова 
 рыб. - рыбалоўства 
 СЂСЌР». - СЂСЌР»iРіiСЏ 
 с.-г. - сельская гаспадарка 
 спарт. - спартыўны тэрмiн 
 спец. - спецыяльны тэрмiн 
 тэатр. - тэатральны тэрмiн 
 тэкст. - тэкстыльная справа 
 тэх. - тэхнiка 
 уст. - устарэлае слова 
 фальк. - фальклор 
 фарм. - фармакалогiя 
 С„iР·. - С„iР·iРєР° 
 фiлас. - фiласофiя 
 фiн. - фiнансавая справа 
 С…iРј. - С…iРјiСЏ 
 цясл. - цяслярская справа 
 чыг. - чыгуначны тэрмiн 
 шав. - шавецкая справа 
 шахм. - шахматны тэрмiн 
 эк. - эканомiка 
 эл. - электратэхнiка 
 юр. - юрыспрудэнцыя 
 Беларускi алфавiт 
 РђР° 
 Бб 
 Р’РІ 
 Гг 
 Дд 
 Ее 
 РЃС‘ 
 Р–Р¶ 
 Р—Р· 
 Ii 
 Р™ 
 РљРє 
 Лл 
 РњРј 
 РќРЅ 
 РћРѕ 
 РџРї 
 Р СЂ 
 РЎСЃ 
 РўС‚ 
 РЈСѓ 
 Сћ 
 Фф 
 РҐС… 
 Цц 
 Чч 
 РЁС€ 
 С‹ 
 СЊ 
 Р­СЌ 
 Юю 
 РЇСЏ 
 Рђ 
 аазiс оазис 
 абабак подберёзовик 
 абабегаць обегать, оббегать; обрыскать 
 абабiць 1) обить, обшить; 2) сбить (ударяя, заставить отвалиться); 3) ссадить (локоть, колено); 4) обмолотить; 5) укатать (дорогу) 
 абавязак обязанность; долг 
 абавязацельства обязательство 
 абавязкова обязательно, непременно 
 абагачальнiк обогатитель 
 абагачальны обогатительный 
 абагачаць обогащать 
 абагравальны обогревательный; отопительный (сезон) 
 абагрэць обогреть; отопить (помещение) 
 абагулiць обобществить 
 абагульненне обобщение 
 абаджгаць 1) искусать, изжалить (о насекомых); 2) обжечь, острекать (о крапиве) 
 абадзьмуць обдуть 
 абадранец оборванец, оборвыш 
 абадраць 1) ободрать (кору, оболочку); 2) оцарапать; 3) очесать (очистить от коры) 
 абакрасцi обворовать, обокрасть 
 абалона 1) пойма; 2) заболонь, оболонь 
 абалонка 1) оболочка; 2) абл. стекло в окне 
 абамлець 1) упасть в обморок 
 абанкруцiцца обанкротиться 
 абапал с обеих сторон; по обеим сторонам 
 абаперцi опереть, прислонить; облокотить (руку) 
 абараназдольнасць обороноспособность 
 абаранак 1) баранка, бублик; зарабiць на абаранкi достаться на калачи (на орехи), абаранкам не завабiш калачом не заманишь; 2) разм.баранка (рулевое колесо) 
 абаранiць 1) оборонить; защитить; 2) отстоять (права) 
 абараць опахать 
 абарачальнасць оборачиваемость, обращаемость (капитала); обратимость 
 абарачэнне 1) оборот; 2) эк.обращение; грашовае а. денежное обращение 
 абарваць 1) сорвать; 2) оборвать; 3) перан. одёрнуть 
 абарона 1) оборона; защита; 2) покровительство 
 абаронца 1) защитник; 2) поборник (сторонник) 
 абарончы 1) оборонительный; 2) палiт.оборонческий 
 абарочвацца 1) опрокидываться; 2) оборачиваться, оглядываться; 3) эк.обращаться 
 абарочваць опрокидывать, переворачивать 
 абачлiвасць 1) осмотрительность, предосторожность; 2) сочувственность; 3) чуткость, заботливость 
 абаяльнасць обаятельность 
 аббэрсаць разм. опутать, небрежно обвязать 
 абвадняльны обводнительный 
 абважыць обвесить 
 абвалiць 1) обвалить, обрушить; 2) повалить, свалить 
 абвандраваць объйхать, обойти, путешествуя; исколесить 
 абвастрыць обострить; накалить (отношения) 
 абвергнуць опровергнуть 
 абвестка объявление, оповещение 
 абвесцi обвести; очертить, окаймить 
 абветраны обветревший 
 абвiнаваўца 1) юр. обвинитель; 2) изобличитель, обличитель 
 абвiнавацiць 1) обвинить; 2) изобличить, обличить; уличить 
 абвiнуць обернуть, обвернуть, завернуть 
 абвостранасць обострённость; накалённость 
 абвыкнуць привыкнуть, свыкнуться 
 абвянуць привянуть; поникнуть (о растениях) 
 абвяржэнне опровержение 
 абвясцiць 1) объявить; провозгласить; 2) предвозвестить; 3) огласить 
 абвяць 1) привянуть; поникнуть (о растениях); 2) перан.обмякнуть; сникнуть 
 абвяшчальнiк провозгласитель 
 абгабляваць обстрогать, обстругать 
 абгаварыць 1) обсудить; 2) оговорить, оклеветать 
 абгавор оговор; злословие 
 абгарнуць 1) обернуть, обвернуть; 2) осыпать, окучить (землёй) 
 абгiнаць огибать 
 абгледзець осмотреть 
 абгойсаць разм. обрыскать; выбегать 
 абгортка 1) обёртка, обвёртка; 2) бат. обвёртка 
 абгрунтаванасць обоснованность; основательность; состоятельность 
 абгрунтаваць обосновать 
 абдарыць одарить 
 абдзьмухаць обдуть 
 абдзяўбцi 1) обклевать; 2) обдолбить 
 абдурыць обмануть, одурачить, надуть, околпачить 
 абдымны охватывающий, охватный 
 абезнадзеiць обезнадёжить 
 аберуч обеими руками 
 абечак обечайка (в решете) 
 абза кромка (край доски) 
 абзелянiць вызеленить 
 абiвальшчык обойщик 
 аб'iнець заиндеветь, покрыться инеем 
 абiркi отходы; очистки 
 абiўка обивка; обшивка (дощатая) 
 абкамячыць обмять 
 абкапаць 1) окопать, обрыть; 2) окучить (картофель) 
 абкiдаць 1) забросать, обкидать; 2) крав.обметать 
 абкiтаваць замазать (заделать замазкой) 
 абкiтоўка замазка 
 абкопка окопка 
 абкоўзаць 1) обкатать; 2) обмять, измять 
 абкружыць 1) окружить; 2) оцепить; 3) обойти, обежать, объйхать 
 абкруцiць 1) обмотать; окрутить; 2) обернуть, завернуть 
 абкуродымець разм. закоптиться, покрыться копотью 
 аблава облава 
 аблавухi вислоухий, лопоухий 
 аблазiць облазить, излазить 
 аблаташыць обобрать (сад) 
 аблачына ублачко 
 аблашчыць обласкать 
 аблаяць обругать, выругать 
 аблегчы 1) облечь; 2) свалиться (заболеть) 
 аблезцi 1) облезть; облинять; 2) полинять; 3) облупиться 
 аблетак абл. однолеток 
 аблiпка: у аблiпку в обтяжку 
 аблiпнуць 1) облипнуть; 2) плотно облечь 
 аблiць 1) облить; 2) окатить, обдать 
 аблiчча 1) ублик, образ; 2) лицо, черты лица; паказаць сваё (сапраўднае) а. показать своё (настоящее) лицо 
 аблiчыць обсчитать 
 аблога 1) ваен. осада, обложение; 2) с.-г. облог, залежь; 3) паляўн. оклад 
 аблузаць облущить 
 аблупiць облупить; ободрать; а. як белку ободрать как белку 
 аблытаць опутать 
 аблямаваць оторочить, окаймить 
 аблямоўка оторочка, обшивка, кайма 
 абмалёўка 1) окраска; 2) описание, обрисувка; изображение 
 абмаляваць 1) окрасить; 2) перан. описать, обрисовать; изобразить 
 абматычыць обработать мотыгой, тяпкой 
 абмацаць 1) ощупать; 2) обшарить 
 абмежавальнiк тэх.ограничитель 
 абмежаванасць 1) ограниченность; стеснённость; 2) ограниченность, недалёкость 
 абмежаваць 1) ограничить; стеснить; 2) обмежевать 
 абмеркаваць обсудить; обдумать 
 абмiнуць 1) миновать, обогнуть; 2) перан. избежать; 3) обогнать, объехать 
 абмоўка обмолвка 
 абмуляць стереть, натереть (холку) 
 абмэбляваць меблировать 
 абнадзйiць обнадёжить 
 абнiмкi объятия 
 абнядужаць ослабеть, потерять силы 
 абняславiць обесславить, опозорить, обесчестить, осрамить 
 абодва уба 
 абозня сарай (для телег и повозок) 
 абоймы обрамление, окружение 
 абора уст. коровник 
 абпал тэх.убжиг 
 абплысцi оплыть 
 абрабаваць ограбить 
 абражальнiк оскорбитель 
 абраз икона, образ 
 абраза оскорбление 
 абразiць оскорбить; уязвить 
 абразкi лiт. зарисовки, картинки; миниатюры 
 абрасiць 1) оросить, окропить; 2) намочить росой 
 абрахманiць приручить 
 аброжак абл. ошейник 
 аброк корм для лошадей 
 аброць узда, уздечка; недоуздок 
 абрус скатерть 
 абрыдзець надоесть, опротиветь, опостылеть 
 абрызглы прокислый, прокисший (о молоке) 
 абрындаць заляпать, забрызгать 
 абрыс очертание; облик 
 абсада насаждения 
 абсiвераць обветреть, обветриться 
 абсiнiць запачкать синей краской 
 абскардзiць обжаловать 
 абсклюдаваць цясл. обтесать, отесать 
 абслуга 1) обслуживание; 2) збор. прислуга 
 абсмажыць обжарить 
 абсмактаць обсосать 
 абсмяяць осмеять, высмеять 
 абставiны 1) обстоятельства; 2) обстановка 
 абсталяванне 1) оборудование, оснащение; 2) обстановка 
 абсяг 1) простор; ширь; 2) перан. убласть, отрасль, сфера 
 абудзiць 1) пробудить, разбудить; 2) перан. возбудить 
 абумовiць 1) обусловить, оговорить; 2) предопределить 
 абуральны возмутительный 
 абурыцца возмутиться 
 абутак убувь 
 абхапiць обхватить, охватить; обнять 
 абцас каблук 
 абцерабiць 1) очистить (свёклу); 2) обрубить, обрезать (сучья) 
 абцерушыць 1) отряхнуть, отрясти; 2) осыпать, запорошить 
 абцiнак обрубок, обрезок 
 абцугi клещи, щипцы 
 абцяжарыць 1) обременить, отяготить; 2) перан. затруднить 
 абцякальнiк ав.обтекатель 
 абшалёўка обшивка (досками) 
 абшаляваць обшить (досками) 
 абшар простор, пространство 
 абшукаць обыскать 
 абшэўка пришитый отворот, манжета 
 абыходак обиход 
 абыякавасць безразличие, равнодушие 
 аб'ява объявление 
 аб'яднанасць объединённость 
 абязвечыць изувечить, искалечить; изуродовать 
 абязгучыць обеззвучить 
 абяззброiць обезоружить 
 абярнуць 1) опрокинуть, перевернуть; 2) превратить, обратить 
 абярэмак охапка 
 абясколерыць обесцветить 
 абяссэнсiць обессмыслить 
 абястлусцiць обезжирить 
 абясцукрыць обессахарить 
 абясшкодзiць обезвредить 
 абяцанка посул; а. цацанка, а дурню радасць обещанного три года ждут 
 абяцанне 1) обещание; 2) обет 
 абяцаць обещать, сулить 
 авадзень заал. увод 
 авалодаць овладеть 
 авансаваць авансировать 
 авечка 1) овца; 2) перан. овечка 
 авечкагадоўля овцеводство 
 авечнiк овчарня 
 авiяздымка авиасъёмка 
 авiяпадарожжа авиапутешествие 
 авiяпрамысловасць авиапромышленность 
 авысакароджванне облагораживание 
 авысакародзiць облагородить 
 агабляваць обстрогать 
 агаласоўка лiнгв. огласовка 
 агалiць 1) оголить, обнажить; 2) обрить 
 агалоска огласка 
 аганьбаваць опозорить, опорочить, обесчестить, обесславить 
 агарнуць 1) окутать; 2) обнять, охватить; 3) перан. покрыть; 4) окружить, обсесть 
 агароджа ограда, ограждение 
 агароднiна збор. овощи 
 агаткi бат. кошачья лапка 
 агеньчык огонёк 
 агiда 1) отвращение, омерзение; 2) мерзость 
 агiдлiвасць брезгливость 
 агледзець 1) осмотреть, оглядеть; 2) освидйтельствовать 
 агледзiны смотрины 
 аглушальны оглушительный 
 агляд 1) осмотр, обозрение; 2) освидетельствование 
 аглядальнiк обозреватель 
 аглядаць 1) осматривать, обозревать; 2) свидетельствовать; 3) приводить в порядок 
 аглядны 1) обзорный; 2) обозримый 
 аглядчык осмотрщик 
 агнездовацца свить гнездо, обосноваться 
 агнiсты огнистый, огненный; пламенный 
 агоркнуць 1) прогоркнуть; 2) перан. опротиветь, надоесть, опостылеть 
 аграмадзiць обобществить 
 агрэст крыжовник 
 агульнакарысны общеполезный 
 агульнапрыняты общепринятый 
 агульнасць общность 
 агульнаўжывальнасць общеупотребительность 
 агульны 1) общий; 2) огульный 
 агурок огурец 
 агучыць озвучить 
 адамашка тэкст. камка 
 адаптаваць адаптировать 
 адапхнуць оттолкнуть, отпихнуть 
 адасобiць обособить 
 адбiтак 1) отпечаток; отображение; 2) палiгр. оттиск; 3) перан. след 
 адблытаць отпутать; распутать 
 адбудаваць отстроить; восстановить 
 адбудова восстановление 
 адбыцца произойти; свершиться 
 адвабiць отманить 
 адвага отвага, смелость; дерзание 
 адвандраваць отпутешествовать 
 адваротны обратный; оборотный 
 адведаць проведать 
 адведзiны (водведы): схадзiць у а. (в.) навестить 
 адвеку испокон веку, с древних времён 
 адвесцi 1) отвести; увести; 2) отклонить, отвергнуть; 3) отвратить 
 адвечна извечно 
 адвольны произвольный 
 адвячорак предвечернее время 
 адгабляваць отстрогать, отстругать 
 адгаварыць 1) кончить говорить; 2) отговорить, отсоветовать 
 адгадаваць отрастить, отпустить (бороду) 
 адгадзiць отблагодарить, отплатить 
 адгалiнаваны ответвлённый 
 адгалосак 1) утзвук; 2) перан. отголосок 
 адгаманiць отговорить, кончить говорить 
 адгандляваць отторговать 
 адгарнуць 1) отгрести; 2) отогнуть, отвернуть; 3) перевернуть, открыть (страницу) 
 адгарэзаваць разм. отдурачиться 
 адгасцяваць отгостить 
 адгiн отгиб 
 адгладзiць отутюжить 
 адглынуць отглотнуть 
 адглянцаваць вылощить, навести лоск 
 адгор'е отрог 
 адгрэбцi отгрести 
 адгукаць 1) кончить аукать; 2) отозвать 
 адгэтуль отсюда 
 адданасць преданность, приверженность 
 аддзяка ответная благодарность, отплата 
 аддзякаваць отблагодарить, отплатить 
 аддрукаваць отпечатать 
 аддуха 1) отдушина; 2) тэх. утдух 
 аджгiр заал. ёрш 
 аджын отработка на жатве 
 адзенне (адзежа) одежда, платье 
 адзёр мед. корь 
 адзiмак весенние заморозки 
 адзiнка единица 
 адзiнота 1) одиночество; отшельничество; 2) уединение; уединённость 
 адзiны 1) единственный; 2) единый 
 адзiхацець отсверкать, отблестеть 
 адзнака 1) отметка; 2) признак; 3) отличие 
 адзначыць 1) отметить; 2) обозначить; 3) отпраздновать 
 адказ ответ 
 адказаць 1) ответить; 2) завещать 
 адказнасць ответственность 
 адказчык юр. ответчик 
 адкаласаваць отколоситься 
 адкалупiць отковырять 
 адкаркаваць откупорить 
 адкасаць отвернуть (штанину) 
 адквiтаць 1) отдать, вернуть (долг); 2) отплатить, отомстить 
 адкiнуць 1) отбросить; 2) устранить; 3) отклонить, отвергнуть 
 адклад отлагательство 
 адкласцi отложить 
 адклiкаць отозвать 
 адкрасаваць отцвести 
 адкруцiць 1) отвинтить, отвернуть; 2) открутить, отмотать 
 адкрытасць откровенность, прямодушие 
 адкрэслiць 1) отчеркнуть; 2) отчертить 
 адкуль откуда 
 адлега (адлiга) уттепель 
 адлегласць расстояние 
 адлiваны тэх. литый, литой 
 адлiга гл. адлега 
 адлiк отсчёт 
 адлiнеiць отграфить 
 адлiнуць отплеснуть 
 адлiчыць 1) отсчитать; 2) отчислить, вычесть 
 адлюстраванне 1) отражение; 2) отображение, изображение 
 адлюстраваць 1) отразить; 2) отобразить, изобразить 
 адмакрэць отсыреть 
 адмацаваць открепить 
 адмежаваць отмежевать, отграничить 
 адмена отмена 
 адметнасць отличительность 
 адмiльгаць отмелькать 
 адмова отказ 
 адмовiцца 1) отказаться, отречься; 2) отпереться 
 адмоўе лiнгв. отрицание 
 адмоўны 1) отрицательный, неодобрительный; 2) предосудительный 
 адмысловы особый, особенный; специальный 
 аднаасобны единоличный 
 аднабаковасць односторонность 
 аднавёславы одновесельный 
 аднавiць 1) восстановить, воспроизвести; 2) возобновить 
 аднавокi одноглазый 
 аднавясковец односельчанин 
 аднагадовы 1) годовалый; 2) однолетний 
 аднагалосны единогласный 
 аднагодак одногодок, однолеток 
 аднагучны однозвучный 
 аднадумец единомышленник 
 аднадумства (аднадумнасць) единомыслие 
 аднакаляровы одноцветный 
 аднамоўны одноязычный 
 аднарадкоўе лiт. одностишие 
 аднаразовы однократный 
 аднастайнасць 1) однообразие; монотонность; 2) однозвучность; 3) однородность 
 аднасхiльны односкатный 
 аднаўленне 1) восстановление, воспроизведение; 2) возобновление 
 аднаўленчы восстановительный 
 адначасовы одновременный; параллельный (во времени) 
 аднашлюбнасць единобрачие 
 аднекуль откуда-то 
 аднойчы однажды 
 адносiны отношения 
 адносны относительный 
 адноўнiк хiм. восстановитель 
 адозва воззвание 
 адолець 1) осилить; справиться; 2) превозмочь 
 адонак с.-г. подстожье, подстожник 
 адпаведнiк соответствие 
 адпаведны 1) соответствующий, подходящий; 2) надлежащий, подобающий 
 адпавядаць соответствовать 
 адпакутаваць отстрадать, отмучиться 
 адпалiць отжечь 
 адпалохаць отпугать 
 адпалуднаваць отполдничать 
 адпанаваць кончить господствовать 
 адпас отгул, выгул 
 адпачынак 1) утдых; 2) отпуск 
 адпачыць отдохнуть 
 адперазаць снять (ремень, пояс) 
 адплюшчыць открыть (глаза) 
 адпомсцiць отомстить 
 адправа рэл. треба 
 адправадзiць 1) выпроводить; 2) отправить, услать 
 адпрасаваць отгладить, отутюжить 
 адпрацаваць отработать 
 адпрацоўка отработка 
 адпудзiць отпугнуть 
 адпырснуць отбрызнуть 
 адрабiць отработать 
 адраджэнне 1) возрождение, восстановление; 2) воскрешение 
 адрадзiць 1) возродить, восстановить; 2) воскресить 
 адраiць отсоветовать 
 адратаваць спасти; избавить 
 адрачэнец отступник 
 адрознiць отличить, различить 
 адрына сеновал 
 адсапцiся отдышаться 
 адсвяткаваць отпраздновать 
 адскародзiць с.-г. отборонить 
 адскрэбцi отскоблить, отскрести 
 адсунуць отодвинуть 
 адсутнiчаць отсутствовать 
 адтулiна отверстие 
 адтынкаваць отштукатурить 
 адтэрмiнаваць 1) отсрочить, отложить; 2) продлить (срок) 
 адтэрмiноўка 1) отсрочка; 2) продление 
 адубець замёрзнуть, окоченеть 
 адужэць набраться сил, окрепнуть 
 адукаваны образованный; просвещённый 
 адукаваць обучить; просветить 
 адукацыя образование 
 адусюль отовсюду 
 адухаўленне одухотворение 
 адхiлiць 1) отклонить; 2) отстранить; 3) отогнуть, отвернуть; 4) отвратить, отвести 
 адхiнуць 1) отогнуть, отпахнуть; 2) отдалить, отвести 
 адхон откос 
 адценне оттенок 
 адцiнак отрезок 
 адцiнаць отрубать, отсекать 
 ацiснуць 1) отдавить; 2) отжать (влагу); 3) отпечатать, оттиснуть 
 адцурацца отречься 
 адцыраваць отштопать 
 адцягненасць отвлечённость, абстрактность 
 адцягнуць 1) оттащить, оттянуть; 2) перан. отвлечь 
 адцяць отрубить, отсечь 
 адчай отчаяние 
 адчувальны чувствительный, ощутимый 
 адчуваць чувствовать, ощущать 
 адчужальнасць юр. отчуждаемость 
 адчуць почувствовать, ощутить; испытать 
 адчынiць 1) открыть; отворить; 2) откупорить (наглухо заделанное) 
 адчэпка отцепка 
 адчэпнае: даць адчэпнага дать что-либо с целью отделаться 
 адшараваць оттереть; отчистить 
 адшмаргнуць отдёрнуть (занавеску) 
 адшпiлiць отстегнуть 
 адшпунтаваць откупорить (бочку) 
 адшрубаваць отвинтить, отвернуть (гайку) 
 адштабнаваць (крав., шав.) отстрочить, прошить 
 адшторыць отдёрнуть штору 
 адштурхнуць оттолкнуть 
 адшукаць 1) разыскать; 2) изыскать 
 адшчапiць 1) отщепить, отколоть; 2) отпереть; 3) открепить 
 аер бат. аир 
 ажына ежевика 
 ажыннiк ежевичник 
 ажыццявiць осуществить, претворить, совершить 
 азагаловiць озаглавить 
 азалець абл. замёрзнуть, промёрзнуть насквозь 
 аздараўленчы оздоровительный 
 аздоба украшение; отделка 
 аздобiць украсить; отделать 
 азiраць оглядывать, обозревать 
 азiрнуцца 1) оглянуться; 2) оглядеться, осмотреться 
 азмрочыць омрачить, помрачить 
 азнаёмiць ознакомить 
 азначальны 1) определимый; 2) лiнгв. определительный 
 азначыць 1) определить; 2) наметить 
 азызлы обрюзглый; отёчный, одутловатый 
 азызнуць обрюзгнуть, оплыть; отечь 
 азяблы охладевший; озябший 
 азябнуць озябнуть, иззябнуть 
 азярод прясло (приспособление для сушки снопов) 
 айчына отечество, отчизна 
 акалiчнасць 1) обстоятельство; 2) лiнгв. обстоятельство 
 аканiца ставня 
 аканом гiст. управляющий, управитель; эконом 
 акапцаваць остолбить 
 акардэон аккордеон 
 акiсляльнiк хiм. окислитель 
 акравак лоскут, обрезок 
 акраверш лiт. акростих 
 акраец горбушка; краюха 
 акрамя кроме 
 акраса 1) украшение; 2) заправка из кулинарных блюд из жира со специями 
 акруга 1) укруг; 2) уст. округа, околоток 
 акрыць покрыть, окутать; осенить 
 акрыяць 1) оправиться; ожить (о растениях); 2) перан. воспрянуть духом 
 акрэсленасць определённость 
 акрэслiць определить 
 аксамiт бархат 
 аксамiтка бат. бархатец 
 аксамiтнiк бат. щирица 
 аксамiцiсты бархатистый 
 акуляры очки 
 аладка оладья; лепёшка 
 але но 
 алеiстасць маслянистость 
 алей масло (растительное) 
 алейня маслобойня, маслозавод (для производства растительного масла) 
 аленегадоўля оленеводство 
 алешнiк ольшаник 
 алешына ольха 
 алёс абл.болото 
 алiва смазочное масло 
 аловак карандаш 
 альвас гл. альяс 
 альтэя бат. алтей 
 альяс (альвас) бат. алоэ, столетник 
 амаль почти 
 аматар любитель 
 аматарства любительство 
 амецце охвостье 
 амялушка заал. свиристель 
 андарак уст. понёва 
 анёл бнгел 
 антыграмадскi антиобщественный 
 антырэчыва антивещество 
 ануча 1) тряпка, ветошка; 2) портянка 
 апавядальнiк рассказчик, повествователь 
 апавяданне 1) рассказ, повествование; 2) лiт. рассказ 
 апавядаць рассказывать, повествовать 
 апавясцiць 1) уведомить, известить; 2) возвестить; огласить 
 ападкi 1) осадки; 2) паданцы (плоды, сбитые ветром) 
 апазнiцца запоздать 
 апал топливо 
 апалаць провеять 
 апалiць 1) отопить (квартиру); 2) обжечь (кирпич); 3) обуглить 
 апальшчык истопник 
 апамятацца опомниться, опамятоваться 
 апанаванасць одержимость 
 апанаваць 1) охватить, овладеть; 2) напасть 
 апантанасць одержимость; неистовство 
 апантаны одержимый; бешеный, неистовый 
 апанча гiст. епанча 
 апарня спец. парильня, парилка 
 апарыцца обжечься, обвариться, ошпариться 
 апасродкавана фiлас. опосредствованно, опосредованно 
 апенька опёнок 
 аперазаць 1) опоясать; 2) перан. огреть 
 апець воспеть 
 апечак опечье 
 апёк ожог 
 апладнiць бiял. оплодотворить 
 аплатка фарм. облатка 
 аплiк (гаплiк) абл. крючок (на одежде) 
 аповесць 1) повествование, повесть; 2) лiт. повесть 
 аполак горбыль 
 апоўзень геал. уползень 
 апошнi последний 
 апраменiць облучить 
 апраменьванне облучение 
 апраметная преисподняя 
 апраметны кромешный 
 апрануць одеть; надеть 
 апрацаваць 1) обрабутать, обделать, отделать; 2) возделать 
 апрацоўка 1) обработка, обделка, отделка; 2) возделывание 
 апрача (апроч) кроме, помимо 
 апруцянець окоченеть, закоченеть; одеревенеть 
 апрыкраць опротиветь, опостылеть 
 апрытомнець прийти в сознание, очнуться (от обморока) 
 апуха опушка, оторочка 
 апыляльнiк бат. опылитель 
 апынуцца очутиться, оказаться 
 апырскаць обрызгать, опрыскать 
 апытаць опросить 
 апячы обжечь, ожечь 
 араты пахарь 
 араць пахать 
 аржанiшча гл. iржышча 
 аруд абл. закром, сусек 
 арфа с.-г. веялка 
 арфаваць веять (веялкой) 
 арышт арест 
 арыштаваць арестовать 
 арэлi качели 
 асабiсты личный; персональный 
 асаблiва особенно, особо 
 асаблiвасць особенность 
 асаблiвы особенный, особый; сугубый 
 асабовы 1) личный; 2) бухг. лицевой 
 асавiк бат. осиновик, подосиновик 
 асада насадка (топора, молотка и т.п.) 
 асадка 1) насадка, присадка; 2) оправка, обрамление; 3) установка; 4) уст. ручка (письменная принадлежность) 
 асалода блаженство; наслаждение 
 асачыць разм. выследить 
 асвер абл.журавль (у колодца) 
 асвета просвещение; образование 
 асветленасць освещённость 
 асветнiк просветитель 
 асвятленне 1) освещение; 2) спец. осветление 
 асвятлiць 1) осветить; 2) осветлить 
 аселiца абл.околица 
 аселы оседлый 
 асець овин 
 асiлак богатырь; силач 
 аскома оскомина 
 аскрэбцi оскоблить, оскрести; очистить 
 аскубцi 1) ощипать; 2) обдёргать 
 асмагнуць запечься, пересохнуть (от жары, от жажды) 
 асмалак головня 
 асмалiць 1) опалить; 2) обуглить 
 асмальня спец. палильня 
 асмугласць 1) смуглость; 2) мглистость, туманность 
 асмуглы 1) смуглый; 2) мглистый, туманный 
 асмужыць 1) опалить, обветрить, сделать смуглым; 2) затянуть мглою 
 аснач уст. бурлак; сплавщик 
 асноватворны основополагающий 
 асоба 1) личность; 2) лицо (человек вообще); 3) особа, персона 
 асобнiк экземпляр 
 асобны отдельный 
 аспрэчыць оспорить 
 астатнi остальной 
 астача остаток 
 астойлiвасць мар. остойчивость 
 астудзiць 1) охладить, остудить; 2) перан. охладить, уменьшить силу чувства 
 аступiць 1) паляўн. обложить; 2) окружить 
 асучаснiць осовременить 
 асцерагчы остеречь, предостеречь 
 асцюк ость 
 асцярога осторожность, предосторожность, опасение 
 асыпак геал. усыпь 
 асьмiна уст. осьмина, полчетверти (около 105 л) 
 асэнсаванасць осмысленность 
 асэнсаваць осмыслить 
 асягнуць охватить, постичь, объять 
 асяродак 1) сердцевина; 2) тэх. сердечник 
 асяроддзе среда 
 атачыць абл. окружить 
 атаясамить гл. атоеснiць 
 атаясненне (атаясамлiванне) отождествление 
 атлумiць одурманить, одурить 
 атлусцеласць ожирелость 
 атлусцець ожиреть 
 атоеснiць (атаясамiць) отождествить 
 атожылак 1) бат. отросток, побег; 2) геал. отжилок; 3) перан. утпрыск 
 атоса тяж (в повозке) 
 атрапаць 1) вытрепать; 2) отряхнуть 
 атрута отрава 
 атрутны ядовитый, ядоносный; отравляющий 
 атруцiць отравить 
 атрымальнiк получатель 
 атрымаць 1) получить; 2) извлечь, приобрести (пользу); 3) вынести, получить (впечатление); 4) одержать (победу) 
 атрэсцi отряхнуть, отрясти 
 атулiць 1) укрыть; окутать, укутать; 2) перан. окружить 
 атухнуць притухнуть; угаснуть 
 атынкаваць оштукатурить, выштукатурить 
 атычкаваць обвешить (поставить вехи) 
 аўсюк бат. овсюг 
 аўсянiк 1) бат.шишечник; 2) заал. подёнка, однодневка, эфемерида 
 аўтабудаванне автостроение 
 аўтабудаўнiк автостроитель 
 аўтавымяральны автоизмерительный 
 аўтагаспадарка автохозяйство 
 аўтагурток автокружок 
 аўтакрама автолавка 
 аўтамабiлебудаўнiк автомобилестроитель 
 аўтамастэрня автомастерская 
 аўтарухавiк автодвигатель 
 ахаваць 1) охранить; 2) оберечь, оградить, защитить 
 ахайнасць опрятность; чистоплотность 
 ахайны опрятный; чистоплотный 
 ахаладжальнiк тэх. охладитель 
 ахапак охапка 
 ахапiць 1) обхватить, охватить; 2) перан. постичь, объять 
 ахаяць очистить (от грязи) 
 ахвота охота, желание 
 ахвотна охотно, с готовностью 
 ахвотнiк охотник, любитель 
 ахвяра жертва 
 ахвяраваць пожертвовать, принести в жертву 
 ахвярадаўца жертвователь 
 ахвярнiк жертвенник 
 ахiнуць 1) укрыть, укутать; 2) окутать, обволочь; 3) окружить 
 ахмiстрыня уст. домоправительница, экономка 
 ахова охрана; охранение 
 ахоп охват 
 ахоўнiк 1) охранник; 2) хранитель 
 ахоўны 1) охранный; 2) защитный 
 ахрап'е збор. отходы ботвы; кочерыжки 
 ахрысцiць окрестить 
 ахутаць окутать 
 ацверазець отрезветь 
 ацерабiць очистить, обрубить, обрезать 
 ацерушыцца осыпаться 
 ацерушыць 1) отряхнуть; 2) обсыпать 
 ацеслiвы сырой, недопеченный (о хлебе) 
 ацiхнуць стать тише, утихнуть, уняться 
 ацiшэць утизнуть (немного), притихнуть 
 ацяплiць 1) отопить, обогреть; 2) отеплить, утеплить 
 ацяпляльнiк спец. отеплитель 
 ацяпляльны 1) отопительный; 2) отеплительный 
 ачапiць оцепить 
 ачарнiць 1) окрасить в чёрный цвет; 2) перан. очернить, оклеветать 
 ачахнуць 1) охладиться, остыть; 2) увлечься, остыть (о чувстве); 3) ослабеть, ослабнуть (о пламени) 
 ачмуцiць одурачить 
 ачужэць стать чужим 
 ачуняць выздороветь, поправиться 
 ачуцца прийти в себя, очнуться 
 ачэп верхнее бревно в стене постройки 
 ашалелы 1) взбесившийся; 2) бешеный, исступлённый; 3) оголтелый 
 ашалеть 1) взбеситься; 2) прийти в бешенство, обезуметь; 3) осатанеть 
 ашалёўка обшивка, подшивка (стен, потолка) 
 ашаляваць обшить, подшить (досками) 
 ашатраваць обшастать, обрушить 
 ашклiць застеклить, остеклить 
 ашклянець остекленеть 
 ашуканец обманщик, мошенник 
 ашуканства обман, мошенничество, надувательство 
 ашукаць обмануть, надуть, провести 
 ашчадлiвасць бережливость 
 ашчаднасць бережливость, расчётливость 
 ашчадны 1) бережливый, расчётливый; 2) сберегательный 
 ашчаперыць разм. крепко обхватить, обнять 
 ашчэр оскал 
 ашчэрыцца 1) оскалиться, ощериться; 2) осклабиться 
 ашытак бiял. ручейник 
 ашэстак абл. перекладина 
 аэраздымак аэроснимок 
 аэраздымка аэросъёмка 
 аякасцiць фiлас. окачествить 
 Р‘ 
 бабiна бобок 
 бабiнец рэл. притвор 
 бабка1 бат. подорожник 
 бабка2 подберёзовик (гриб) 
 бабовiшча место, где рос боб 
 бабок бат. трифоль 
 бабравiна гнездо бобра 
 бабровiна мясо бобра 
 баброўнiк гiст. бобровник 
 баваўнаводства хлопководство 
 баваўняны 1) хлопковый; 2) хлопчатобумажный 
 бавiцца 1) задерживаться; 2) забавляться, развлекаться 
 бавоўна хлопок 
 бавоўнiк хлопчатник 
 багаборнiцтва рэл. богоборчество 
 багавiнне збор. водоросли 
 багаткi бат. молочай 
 багатыр богач, богатей 
 багацце 1) богатство; 2) обилие, изобилие; 3) полнота, изббыток (о чувствах) 
 багна топь, трясина, болото 
 багнiстасць болотистость 
 багнiсты болотистый 
 багнiшча болото, трясина 
 багноўка бат. вороника 
 багра багрец 
 багун бат. багульник 
 бадай 1) пожалуй; 2) почти 
 бадзёрасць бодрость 
 бадзёры бодрый 
 бадзяжнiцтва бодяжничество 
 бадзяжны бродяжный; скитальческий 
 бадзяцца бродить, бродяжничать, скитаться 
 бадыль стебель; былинка 
 баечнiк 1) баснописец; 2) сказочник 
 байда абл. рыбачья лодка 
 байка 1) лiт. басня; 2) перан.небылица, побасёнка 
 байкапiсец баснописец 
 байкар рассказчик, выдумщик 
 бакавiна 1) обочина; сторона; 2) бок (туши) 
 бакавiца боковая сторона предмета 
 бакас заал. бекас 
 бакоўка разм. боковая комната 
 балагол уст. ломовой извозчик 
 балацянiк заал.прудовик 
 балачкi россказни 
 балбатаць 1) болтать, тараторить; 2) говорить глупости 
 балбатлiвасць болтливость 
 балесны абл. болезненный 
 балея лохань 
 баль 1) бал; 2) пир, пиршество 
 баляваць пировать, пиршествовать 
 баляса архiт. балясина 
 балясы изгородь из балясин 
 бамбасховiшча бомоубежище 
 бамбiза разм. верзила, дылда 
 банкаваць метать банк 
 банкрут банкрот 
 баравiк белый гриб; боровик 
 баразна борозда 
 барацьба борьба 
 барацьбiт борец; поборник 
 барва багрец, багрянец 
 барвавець багроветь, багрянеть 
 барвенак бат. барвинок 
 барвовасць багровость, багряность 
 барвовы багровый, багряный 
 барзджэй быстрее, побыстрее 
 барлiна уст. барка 
 бародаўка бородавка 
 баршчэўнiк бат. борщевик 
 басанож босиком 
 басцi бодать 
 басяцтва босячество 
 батлейка тэатр. вертеп 
 баханка буханка, каравай 
 бахур абл. бутуз 
 бацвiнне 1) ботва; 2) борщ, свекольник 
 бацька отец 
 бацьказабойца отцеубийца 
 бацькаўшчына 1) отечество, отчизна; 2) родина; 3) отцовское наследство 
 бацькоўства отцовство 
 бацян абл. бист 
 бачнасць 1) видимость; 2) зримость; 3) фiлас. кажимость 
 бачыць 1) видеть; толькi яго i бачылi и был таков; бачыць вока, ды дастаць далёка видит око, да зубб неймёт; 2) усматривать 
 баяздольнасць боеспособность 
 баязлiвец трус 
 бегчы бежать; нестись, мчаться 
 бедаваць горевать, скорбить; сетовать, сожалеть 
 бедната 1) бедность; скудость; 2) беднота; бедняки 
 бедства бедствие 
 безабароннасць беззащитность 
 безаблiчнасць безличность, безличие 
 безадказнасць 1) безответственность; 2) безответность 
 безадкладнасць неотложность, безотлагательность 
 безадмоўны беспрекословный 
 безадносны безотносительный 
 безасабовы лiнгв. базличный 
 безасцюковы безостый 
 безбярэжжа безбрежие 
 безвынiковасць безрезультатность 
 безвынiковы безрезультатный 
 безгалосы 1) безголосый; 2) безгласный 
 безгаспадбрлiвасць бесхозяйственность 
 безгаспадарлiвы бесхозяйственный 
 безграшовы безденежный 
 безгрунтоўны беспочвенный 
 безгустоўнасць безвкусие, безвкусица 
 бездаглядны беспризорный 
 бездакорны 1) безукоризненный, безупречный; 2) беспорочный 
 бездань (бяздонне) бездна, пропасть 
 бездапаможны 1) беспомощный; 2) жалкий 
 бездараж 1) бездорожье; 2) распутица 
 безжурботны беспечальный, неунывающий 
 безжыццёвы 1) мёртвый; безжизненный; 2) вялый 
 беззабаронны невозбранный, беззапретный 
 беззаганны 1) безукоризненный, безупречный; 2) беспрочный 
 беззапаветны беззаветный 
 беззваротны безвозвратный, невозвратный 
 беззмястоўнасць бессодержательность 
 безлiч неисчислимое множество, уйма 
 безмаёмасны безимущественный 
 безнаглядны безнадзорный 
 безнадзпейнасць безнадёжность 
 безназоўны безымянный, безымённый 
 безнасенны бат. бессемянный 
 безнаяўны фiн. безналичный 
 безрабоцце безделье 
 безразважны безрассудный 
 безуважны безучастный, равнодушный 
 безуладдзе безвластие 
 безумоўны 1) безусловный; 2) несомненный 
 безупыннасць беспрерывность, непрерывность 
 безупынны 1) безостановочный; 2) беспрерывный, непрерывный; 3) беспрестанный, неустанный 
 беладзюбы белоносый (о птице) 
 бела-ружовы бело-розовый 
 беларусазнаўства белорусоведение 
 беларускамоўны белорусскоязычный 
 беласць белизна 
 белатвары белолицый 
 белашвачка белошвейка 
 бензапомпа бензонасос 
 бензасховiшча бензохранилище 
 беражанка заал. стриж 
 бервяно бревно 
 бескаляровы бесцветный 
 бескарысны бесполезный 
 бескаштарысны фiн. бессметный 
 бескватэрны бесквартирный 
 бесклапотны беззаботный, бесхлопотный 
 беспаветраны безвоздушный 
 беспадманны безобманный 
 беспадстаўны необоснованный, безосновательный, беспочвенный 
 беспакаранасць безнаказанность 
 беспамылковы безошибочный 
 беспаспяховы безуспешный 
 беспатольны одинокий; несчастный, убогий 
 бесперапынны беспрерывный, непрерывный 
 бесперашкодны беспрепятственный 
 беспрасыпны непробудный, беспробудный 
 беспрацоўе безработица 
 беспрыбытковы бесприбыльный, неприбыльный 
 беспрыпыначны безостановочный 
 беспрытульны бесприютный, беспризорный 
 беспялёсткавы безлепестковый 
 беспярэчны беспрекословный; безоговорочный 
 бессаромны бесстыдный, бессовестный 
 бессвядомы бессознательный 
 бессправаздачнасць безотчётность 
 бесстароннi беспристрастный, нелицеприятный 
 бессядзiбны безусадебный 
 бестурботны беззаботный, беспечный 
 бестэрмiновы бессрочный 
 бiзун бич, арапник 
 бiскуп епископ (католической церкви) 
 бiтон бидон 
 блазан 1) шут, клоун; 2) разм. мальчишка, молокосос 
 блакiт голубизна, лазурь; синева 
 блакiтны голубой, лазурный, небесный 
 бледнатвары бледнолицый 
 блёкат бат. белена 
 блiзiр: для блiзiру для отвода глаз 
 блiзняты близнецы 
 блiскавiца молния; зарница; сполохи 
 блiскаўка 1) блёстка; 2) абл. молния; зарница 
 блiскацець сверкать, блестеть 
 блiскаць блистать, сверкать 
 блiскуча блестяще, с блеском; блистательно 
 блудзiць блуждать, плутать 
 блукаць 1) бродить; 2) блуждать, плутать; 3) скитаться, шататься 
 блытана путано; сбивчиво 
 блытанiна 1) путаница, неразбериха; 2) смешение 
 блытаць 1) путать, спутывать; 2) смешивать, мешать; 3) впутывать 
 блюзнер богохульник 
 блюзнерства богохульство, святотатство, кощунство 
 блюзнiць 1) богохульствовать, святотатствовать, кощунствовать; 2) бредить 
 блюшчык бат. будра 
 бляха 1) жесть; 2) бляха (металлическая пастинка); 3) кровельное железо; 4) противень 
 бляхар жестянщик 
 бляхарня жестяная мастерская 
 бляшанка жестянка, жестяная коробка, банка 
 богазневажальнiк богохульник 
 богашукальнiк гiст. богоискатель 
 боезабеспячэнне ваен. боепитание 
 бойка1 маслобойка, пахталка 
 бойка2 драка, свалка, потасовка 
 бок 1) сторона; 2) бок 
 болесуцiшальны болеутоляющий 
 большасць большинство 
 бома бубенчик 
 борзды быстрый, проворный 
 боскасць божественность 
 боскi 1) божественный; 2) божий 
 бот сапог; дурны, як бот глуп, как баран; два боты пара два сапога пара 
 боцiкi бат. борец синий 
 бравэрка армяк, зипун 
 браднiк рыб. бредень 
 бразгат звяканье, лязг 
 бразгаць греметь, звякать, лязгать, брякать 
 бразготка погремушка 
 бразджаць дребезжать 
 бракавать недоставать, не хватать 
 бракароб бракодел 
 брама ворота 
 брамнiк уст. привратник 
 бранзалет браслет 
 браткi бат. 1) анютины глазки; 2) иван-да-марья; фиалки 
 брахаць 1) лаять (о собаке); 2) перан. лгать, врать; брехать, клеветать; 3) перан. болтать, чесать языки; б. на лес бросать слова на ветер 
 брахлiвы 1) разм.брехливый (о собаке); 2) перан. болтливый 
 брахня 1) лай; 2) перан. ложь, враньё, враки, брехня; клевета 
 бровар винокурня, винокуренный завод 
 брокер брокер 
 броснець плесневеть (о жидкостях) 
 бросня плесень (на жидкостях) 
 бруд 1) грязь; 2) нечистуты 
 брудзiць 1) грязнить, пачкать, марать; 2) сорить 
 брудны 1) грязный; неопрятный; 2) грязный, нечистый (о цвете); 3) перан. нечистоплотный 
 бружмель бат. жимолость 
 бруiсты струистый 
 бруiцца струиться 
 брук булыжная мостовая 
 брукаваць мостить, вымащивать (улицу) 
 брунэлька бат. черноголовка 
 бруснiца брусника 
 бручка брюква 
 брыво бровь 
 брыда дрянь, мразь 
 брыдкаслоўе сквернословие 
 брыдкасць 1) безобразность; уродливость; 2) сальность, мерзость 
 брыдкi 1) некрасивый, безобразный, уродливый; 2) грязный, сальный, мерзкий; 3) дурной, скверный 
 брыдота 1) гадость, мерзость; 2) скверность 
 брыж оборка, подзор 
 брызглiна бат. бересклет 
 брыль 1) козырёк; 2) шляпа с полями 
 брынкаць 1) дребезжать; 2) бренчать, тренькать 
 брыняць набухать 
 брыфiнг брифинг 
 брэх лай 
 бугай 1) бык; 2) выпь (птица) 
 буда 1) крытая повозка; 2) верх, покрытие машины, повозки; 3) уст.буда (вид лесных промыслов) 
 будаваць 1) строить, сооружать; 2) основывать, организовывать 
 будаўнiк строитель 
 будаўнiцтва строительство 
 будзённы будничный 
 будова 1) строение, построение; 2) здание 
 будоўля стройка; строительство 
 будпляцоўка стройплощадка 
 будучыня будущность, будущее, грядущее 
 будынак здание, строение, постройка, сооружение 
 бужаваць мед. бужировать 
 буза 1) подонки; отходы; 2) буза (напиток); 3) ил, сапропель 
 бузаваць разм. трепать, не беречь; грязнить 
 буймiна бат. сердечник 
 буйны 1) крупный; 2) буйный (о растительности) 
 булава 1) булава; палица; 2) перан. балда, чурбан 
 булавешка 1) набалдашник; 2) перан. балда, оболдуй 
 булдавешка 1) набалдашник; 2) утолщение 
 булён 1) бульон; 2) картофельный суп 
 бульба 1) картофель; 2) бульба (танец) 
 бульбавод с.-г. картофелевод 
 бульбянiк 1) картофельная ботва; 2) разм. любитель картошки 
 бульбянiшча место, на котором рос картофель 
 бурак 1) свёкла; чырвоны як б. красный как рак; 2) мн. борщ 
 бурачнiк 1) свекольник, свекловичник; 2) с.-г.свекольщик 
 бурачнiшча свекловище 
 бурбалка 1) пузырь; 2) абл. водяная лилия; кувшинка 
 буркаваць ворковать 
 бурклiвы ворчливый, брюзгливый 
 бурнос бурнус (плащ) 
 бурчаць 1) рычать, ворчать; 2) разм. брюзжать 
 бурчун ворчун, брюзга 
 бурштын янтарь 
 бусак багор 
 бусачнiк багорщик 
 бусел бист 
 буслянка разм. гнездо биста 
 бутля бутыль 
 бутэлька бутылка 
 бухматы пухлый; пышный, густой (о кроне дерева) 
 буч рыб. верша 
 бучны буйный, густой, пышный (о растениях) 
 буякi бат. голубика 
 буяны буйный, своенравный 
 буяць 1) бурно расти; 2) расти в ботву 
 быдла скот, скотина 
 быльнiк (быльнёг) бат. чернобыль, чернобыльник 
 быстрыня 1) быстрота; 2) стремнина; стрежень; 3) проворство 
 бытапiсец лiт. бытописатель 
 бэз сирень 
 бэзавы сиреневый 
 бэлька балка 
 бэра бере (сорт груши) 
 бэрсаць 1) путать; 2) небрежно обвязывать 
 бэсцiць 1) поносить; 2) трепать, грязнить (платье) 
 бядак разм. горемыка, бедняга 
 бязважкасць фiз. невесомость 
 бязвокi безглазый, кривой, одноглазый 
 бязвыплатны безвозмездный 
 бязглузды 1) глупый, бестолковый; 2) бессмысленный, безрассудный 
 бязгрэшны 1) безгрешный; непорочный; 2) непогрешимый 
 бязгучны беззвучный 
 бяздзейнасць 1) бездействие; праздность; 2) бездеятельность 
 бяздзейны 1) бездейственный, праздный; 2) бездеятельный 
 бяздоглядны лишённый присмотра, ухода 
 бяздожджыца бездождие 
 бяздоказны бездоказательный 
 бяздольны разм. 1) обездоленный, горемычный, бесталанный; 2) горемыка, обездоленный 
 бяздонне гл. бездань 
 бяззбройны безоружный 
 бязладдзе (бязладзiца) разм. неурядица; беспорядок, неразбериха 
 бязладны 1) беспорядочный; 2) бессвязный, путаный, сумбурный 
 бязлесiца безлесье 
 бязлiтасны безжалостный, беспощадный, немилосердный, жестокий 
 бязмежны безграничный, беспредельный, бескрайний, необозримый 
 бязмесячны безлунный 
 бязмоўны 1) бессловесный; 2) кроткий, покорный, безответный; 3) перан. безмолвный; молчаливый 
 бязмэтны бесцельный 
 бязрэйкавы безрельсовый 
 бялюк бат. венечик 
 бялявы 1) белокурый; 2) белесоватый; белёсый; 3) белолицый, бледнолицый 
 бянтэжыць смущать; обескураживать 
 бярвенне збор. брёвна 
 бярлог берлога; логово 
 бярозавiк берёзовый сок 
 бярэмя охапка 
 бяскарнасць безнаказанность 
 бясколерны бесцветный 
 бясконны безлошадный 
 бясконцы 1) бесконечный, нескончаемый; 2) безграничный, беспредельный, безмерный 
 бяскрыўдны безобидный 
 бяспальцы беспалый 
 бяспека безопасность 
 бяспечны безопасный 
 бясплённы бесплодный 
 бяспрыкладны беспримерный 
 бясспрэчны 1) бесспорный, неоспоримый; 2) безусловный, несомненный, определённый 
 бясстратны безубыточный 
 бяссцёкавы бессточный 
 бяссэнсавасць бессмысленность 
 бяссэнсавы бессмысленный 
 бясхiбны безошибочный; непогрешимый 
 бясхмарны безоблачный 
 бясчадны безугарный 
 бясшкодны безвредный 
 Р’ 
 вабiць 1) манить, привлекать; 2) перан. пленять, прельщать; 3) паляўн. вабить, приманивать 
 вабны привлекательный, влекущий; манящий; призывный, зовущий 
 вавёрка белка 
 вага 1) вес; 2) мн. весы 
 вагальны колебательный, колеблющийся 
 вагаўшчык весовщик 
 вагбць качать, покачивать, колебать 
 вагонабудаванне вагоностроение 
 вагонка шалёвка (доски) 
 вадаёмiсты водоёмкий 
 вадаёмiшча водовместилище 
 вадаплаўны заал. водоплавающий, водоплавный 
 вадапомпавы водонасосный 
 вадаспад водопад 
 вадасховiшча водохранилище 
 вадасцёк водосток 
 вадзiць разм. вредить; мешать 
 вадзянiк фальк. водяной 
 вадкасны жидкостный 
 вадкасць жидкость 
 вадкi жидкий 
 вадохрышча крещение (церковный праздник) 
 ваеннаабавязаны военнообязанный 
 важак вожак, предводитель 
 важданiна разм. возня, канитель 
 важдацца возиться, канителиться 
 важкi 1) тяжёлый, увесистый; 2) перан. веский, убедительный 
 важыльны развесочный 
 важыць 1) вешать, взвешивать; 2) весить (иметь какой-то вес) 
 вазак возчик, возница, извозчик 
 вазацкi извозчицкий, извозчичий 
 вазнiца возница, кучер 
 вазоўня навес, сарай (для телег) 
 вакамер глазомер 
 вакацыi уст. вакации, каникулы 
 вакол вокруг, кругом; около 
 вакольны 1) окружающий, окрестный; 2) окольный, кружный 
 ваксаванне чистка (ваксой) 
 валаводзiцца разм. волыниться, канитйлиться, чикаться 
 валавока заал. крапивник 
 валадар гл. уладар 
 валадарны гл. уладарны 
 валак разм. каток, валик (для белья) 
 валасень заал. волосатик 
 валасянка1 заал. славка, мухоловка 
 валасянка2 бат. типчак 
 валатоўка абл. курган 
 валахаты абл. мохнатый; лохматый, косматый 
 валацуга разм. 1) бродяга; 2) повеса 
 валачы тащить, волочить 
 валёнак валенок 
 валiць валять (сукно, войлок) 
 валлё зоб (у птиц) 
 валоскi: в. арэх грецкий орех 
 валошка бат. василёк 
 валтузня разм. возня; барахтанье 
 валюш (валюшня) валяльня; сукновальня 
 валяр'ян бат. валерьяна 
 валяць валить, опрокидывать 
 вандраваць 1) путешествовать; странствовать; 2) кочевать; 3) скитаться, бродить 
 вандроўка 1) странствование; 2) кочевание, кочёвка, кочевье 
 вандроўны 1) странствующий, бродячий, кочующий; 2) передвижной 
 ванiтаваць разм. 1) тошнить; 2) блевать 
 вантрабянка колбаса из потрохов (печёнки, лёгкого) 
 вантробы 1) анат. внутренности; 2) требуха; потроха 
 вапельня 1) печь для выжигания извести; 2) абл. известковая копь 
 вапна известь 
 вапнаваць известковать 
 вапнаўка бат. качим 
 вапняк известняк 
 вар кипяток; як варам аблiты словно ошпаренный 
 варажыць 1) гадать, ворожить; 2) предрекать, предсказывать 
 вараны вороной 
 варатар спарт. вратарь 
 варкатаць мурлыкать 
 варожы 1) враждебный, неприязненный; 2) неприятельский, вражеский 
 варочаць 1) возвращать; 2) восстанавливать 
 варта 1) караул, охрана, стража; 2) пост 
 вартаваць 1) охранять, караулить, сторожить; 2) подстерегать, стеречь 
 вартавы 1) сторожевой; 2) часовой; страж 
 вартасны эк. стоимостный 
 вартасць 1) достоинство; цена; 2) эк. стоимость 
 вартаўнiк сторож; караульщик; охранник 
 варты достойный; стоящий, заслуживающий; адзiн аднаго в. два сапога пара; падноска не в. в подмётки не годится 
 варухнуць шевельнуть, двинуть 
 варушыць 1) шевелить, двигать; 2) перан. ворошить 
 варштат 1) тэх. верстак; 2) став (ткацкий стан) 
 варыўня абл. истопка (кладовая для хранения овощей) 
 вар'яваць бесить 
 вар'ят 1) сумасшедший, умалишённый; 2) безумец, безумный 
 васпаваты рябой, конопатый 
 васпан уст. сударь, государь 
 вастрыня острота 
 васьмак уст. четыре копейки 
 васьмiразовы восьмикратный 
 ватоўка разм. ватник, стёганка 
 ваўкаваты разм. угрюмый, нелюдимый, неприветливый 
 ваўкалак фальк. вурдалак, упырь; оборотень 
 ваўнянка бат. волнушка 
 ваўняны шерстяной 
 вачнiца анат. глазница 
 вашчанка бат. воскоцветник 
 ваяўнiк уст. воитель 
 ваяўнiчы 1) воинственный; 2) воинствующий 
 ведаць 1) знать, иметь представление; 2) иметь сведения; 3) быть знакомым; 4) испытывать; 5) ведать (делами) 
 веды знания; сведения 
 вежа башня 
 века крышка (сундука) 
 векапомны незабываемый 
 велiзарны огромный, громадный 
 велiч 1) громада, громадина; махина; 2) величие 
 велiчны величавый; величественный; царственный 
 велiчэзны громадный, огромный, исполинский 
 вельмi весьма, учень, слишком; чрезмерно 
 венца ободок; венчик 
 верагодны достоверный 
 верадзiць 1) натруживать; 2) бередить 
 верас бат. вереск 
 верасень сентябрь 
 вераск верещание 
 верашчака жидкое мучное блюдо 
 вербалоз бат. ивняк, чернотал 
 вербнiца вербное воскресенье 
 верхавiна верхушка, макушка 
 верхаводка заал. уклейка 
 верч абл. свиток (проволоки, верёвки) 
 верш 1) стих; 2) стихотворение 
 вершапiсанне стихотворство 
 вершаскладанне стихосложение 
 веславаць грести, загребать (вёслами) 
 веснавей паэт. весенний ветер 
 веснаход паэт. поступь весны 
 веснiцы ворота (во двор или со двора в огород) 
 веснiчкi воротца; калитка 
 вестка известие; весть 
 весялосць весёлость, веселье; ликование 
 весялун разм. весельчак 
 ветлiвасць (ветласць) любезность, вежливость, радушие 
 ветлiвы любезный, вежливый, радушный 
 ветравей паэт. ветер 
 ветразь паэт. ветрило, парус 
 ветралом збор. бурелом, валежник 
 ветрарухавiк ветродвигатель 
 ветрыць проветривать 
 вехаць 1) мочалка; 2) клок (сена) 
 вецце збор. ветви 
 вечараваць разм. коротать время вечером 
 вешчаваць 1) возвещать; 2) предсказывать, предрекать 
 вёрткi изворотливый, юркий; ловкий 
 вёска деревня 
 вiдавочнасць очевидность, явность 
 вiдавочны очевидный, явный; определённый 
 вiдазменлiвы видоизменяемый 
 вiдазмяняць видоизменять 
 вiдарыс изображение 
 вiднець 1) рассветать, светать; 2) быть видным, виднеться 
 вiдовiшча зрелище 
 вiдук бат. мак-самосейка 
 вiдушчы зрячий 
 вiдэлец вилка (столовая) 
 вiж 1) гiст. судебный исполнитель; 2) перан. доносчик, шпион 
 вiжаваць разм. следить, выслеживать 
 вiлачнiк 1) черенок вил или ухвата; 2) угол у печки, где стоят ухваты 
 вiльгаць влага 
 вiльготнасць влажность 
 вiльготны влажный 
 вiльчак конёк (на крыше) 
 вiнаваты виновный 
 вiнавацiць обвинять, винить 
 вiнда тэх. журавль 
 вiншаваць поздравлять 
 РІiСЂ РІРѕРґРѕРІРѕСЂРѕС‚, СѓРјСѓС‚ 
 вiраваць (вiрыць) 1) крутить; 2) бурлить 
 вiрлавокi пучеглазый, глазастый 
 вiрлiвы бурливый 
 вiрысты омутистый 
 вiрыць гл. вiраваць 
 вiсельня виселица 
 вiск визг, верещание 
 вiсклiвы (вiскатлiвы) визгливый 
 вiскуцень абл. пронизывающий ветер 
 вiсус разм. сорванец; лоботряс 
 вiтальны приветственный 
 вiтаць 1) приветствовать; 2) поздравлять 
 вiтка привязь в виде жгута из прутьев 
 вiтушка тэкст. мотушка 
 вiхура вихрь, вьюга, буран 
 вiцiна 1) прут, хворостина; 2) витина (судно) 
 вiчанiшча поле, на котором росла вика 
 вiшчаць визжать, взвизгивать 
 вобмацкам ущупью, на ощупь 
 вобцас абл. стремглав, опрометью 
 вогнепаклонства огнепоклонничество, огнепоклонство 
 вогнетрывалы огнеупорный 
 вогнеўстойлiвы огнестойкий 
 вогнiшча 1) костёр; 2) кострище, огнище (место, где был костёр) 
 водападзел геагр. водораздел 
 водапранiкальны водопроницаемый 
 водар аромат 
 водарасць бат. водоросль 
 водаструменны тэх. водоструйный 
 водатрывалы тэх. водоупорный 
 водаўстойлiвы водоустойчивый 
 водблiск утблеск 
 водведы гл. адведзiны 
 водгалас отголосок, отзвук 
 водгук 1) утзвук, отклик; 2) перан. отголосок 
 водгулле эхо, отзвук, отголосок 
 воддаль поодаль 
 водмель утмель 
 вожаг черенок ухвата 
 вожык ёж, ёжик 
 вознiцтва извоз, извозный промысел 
 вока глаз; кiнуць вокам взглянуть; спусцiць з вока потерять из виду; як вокам маргнуць в одно мгновение; нi да бока, нi да вока ни к селу ни к городу 
 вокамгненны мгновенный; молниеносный 
 вокладка обложка; обёртка 
 воклiч возглас, восклицание 
 волат исполин, великан, богатырь 
 волкi разм. влажный, сырой 
 вольны 1) свободный, вольный; 2) непринуждённый 
 вольха ольха 
 вонкавы наружный, внешний 
 РІРѕРїiСЃ СѓРїРёСЃСЊ 
 воплескi рукоплескания, аплодисменты 
 вопратка одежда (верхняя) 
 вораг враг, недруг; неприятель, противник 
 ворлiкi бат. водосбор, голубки 
 ворны пахотный, распашной 
 ворчык 1) валёк; 2) пристяжка 
 ворыва пахота, вспашка 
 востракантовы острогранный 
 вострыца бат. луговик; щучка 
 воўна овечья шерсть 
 воцат эксус 
 вочап шест, к которому прикрепляется колодезное ведро 
 вочапка разм. ручка (у ведра) 
 вочка 1) глазок; 2) очко; 3) петля (в вязании); 4) ячейка (в сети) 
 вочы глаза; быць на вачах быць на виду; губляць з вачэй терять из виду; пускаць пыл у вочы втирать очки 
 вуда эдочка 
 вудзiльна удилище 
 вузкарадковы узкорядный 
 вуркатаць рокотать 
 вуркатлiвы раскатистый (гром) 
 вусень гусеница 
 вусны уста 
 вусцейка эстьице 
 вусцiлка стелька 
 вусцiшны разм. жуткий, страшный 
 вуха 1) тэх. проушина; 2) ручка (кувшина) 
 вучань ученик 
 вучнёўства 1) ученичество; 2) збор. ученики 
 вушак косяк 
 выараць выпахать 
 выарфаваць вывеять (веялкой) 
 выбавiць 1) выманить; 2) вытащить; 3) перан. выручить 
 выбалбатаць выболтать 
 выбаранаваць выборонить 
 выбарчы избирательный 
 выбаршчык избиратель 
 выбачыць извинить 
 выбегчы 1) выбежать; 2) убежать (о кипящей жидкости) 
 выбiвачка 1) тэх. выколотка; 2) колотушка; выбивалка 
 выбiральны избирательный 
 выблiск вспышка, взблеск 
 выблiснуць заблестеть, блеснуть; вспыхнуть 
 выблытаць выпутать 
 выбоiсты ухабистый 
 выбраннiк избранник 
 выбрукаваць вымостить (камнем), настлать 
 выбрык разм. проделка, выходка, выпад 
 выбудаваць выстроить, соорудить 
 выбух взрыв 
 выбухнуць 1) взорваться; 2) вырваться (наружу); 3) вспыхнуть, разразиться 
 выбухны 1) взрывчатый; 2) лiнгв. взрывной 
 выбуховы 1) ваен. взрывной; 2) взрывчатый 
 выважыць 1) вывесить (определить вес); 2) выворотить (рычагом) 
 вывалiць вывалять, свалять (сукно) 
 вывандзiць выкоптить 
 выварат 1) изнанка; 2) мед. выворот 
 выварацень вывороченное дерево 
 вывастрыць отточить, выточить, выострить 
 вывiжаваць разм. выследить, высмотреть 
 вывэнджваць выкапчивать 
 вывяржэнне извержение 
 выгаблеваць выстрогать 
 выгадаваць вырастить; воспитать 
 выгады блага, удобства 
 выгалiць выбрить 
 выгандлеваць выторговать; выручить (от торговли) 
 выгар пал; прогар, прогарина (в лесу) 
 выгарнуць выгрести 
 выгартаваць тэх. выкалить 
 выгiб изгиб, извив; излучина (реки) 
 выгiнасты выгнутый, прогнутый 
 выглушыць выловить, глуша подводными взрывами (рыбу) 
 выгляд вид; внешность, наружность, облик 
 выглядзець высмотреть, выглядеть 
 выглянцаваць налощить; вылощить 
 выгнаннiк изгнанник 
 выгода 1) удобство; 2) приволье, раздолье 
 выгодны 1) удобный; 2) привольный 
 выгортваць выгребать 
 выграбцi выгрести 
 выгук возглас, восклицание, выкрик 
 выгукнуць возгласить, воскликнуть, выкрикнуть 
 выдавец издатель 
 выдавйцтва издательство 
 выдалiць удалить 
 выданне издание 
 выдасканаленасць изощрённость 
 выдасканалiць изощрить 
 выдатак издержка; затрата, расход 
 выдаткаваць израсходовать; затратить 
 выдатна 1) прекрасно, замечательно; 2) отлично 
 выдатнiк отличник 
 выдатны 1) видный, выдающийся, знаменитый; 2) прекрасный, замечательный; 3) достопримечательный; 4) отличный 
 выдаць 1) выдать; 2) издать 
 выдвары привереды, прихоти 
 выдзеўбцi 1) выклевать; 2) выдолбить 
 выдзiмаць выдувать 
 выдзiраць 1) вытаскивать, выдёргивать; 2) вырывать, выдирать; 3) выцарапывать 
 выдзьмуць (выдзьмухаць) выдуть 
 выдлубаць абл. выковырять, выколупать 
 выдма дюна 
 выдрапаць выцарапать; нацарапать 
 выдратаваць разм. вытоптать 
 выдраць 1) вытащить, выдернуть; 2) вырвать, выдрать; 3) выцарапать 
 выдрукаваць отпечатать 
 выдужаць разм. выстоять, вытерпеть 
 выдуманасць надуманность, мнимость 
 выдушыць 1) выдавить; 2) подавить, передавить 
 выдыгаць юлить, лебезить; угождать 
 выжал паляўн. выжлец 
 выжарына (выжара) 1) пал; прогар, прогарина; 2) окно (в болоте) 
 выжлукцiць 1) спец. выбучить; 2) перан. выдуть, вылакать 
 выжывальнасць выживаемость 
 вызваленне 1) освобождение; 2) избавление 
 вызваленчы освободительный 
 вызвалiць 1) освободить; 2) избавить; 3) уволить 
 вызначальнiк определитель 
 вызначыць 1) определить; 2) обусловить; 3) обозначить; наметить 
 вызубiць зазубрить, вызубрить (нож) 
 выйсце выход 
 выказаць 1) высказать, выразить, изложить; 2) открыть, обнаружить 
 выказнiк 1) лiнгв. сказуемое; 2) выразитель 
 выкаласаваць выколоситься 
 выкалацiць обмолотить 
 выкалупаць выковырять 
 выканавец гл. выканаўца 
 выканальнiцтва исполнительство 
 выканаўца (выканавец) исполнитель 
 выканаўчасць исполнительность 
 выканаўчы исполнительный 
 выканаць 1) исполнить; 2) выполнить; совершить; 3) выполнить, соблюсти 
 выкапаць вырыть, выкопать; откопать 
 выкапень геал. ископаемое 
 выкапнёвы геал. ископаемый 
 выкаранiць искоренить 
 выкарыстаць использовать; употребить 
 выкасаваць вычеркнуть, вымарать 
 выкаўзаць разм. сделать скользким, раскатать 
 выкачаць 1) выкатать; 2) вывалять, обвалять 
 выкiд выброс, выброска 
 выкiдальнiк выбрасыватель (в оружии) 
 выкiдаць выбросать 
 выкiнуць выбросить; в. конiка отколоть номер 
 выкiраваць направить, вывести (на дорогу) 
 выклад изложение 
 выкладчык преподаватель 
 выклапатаць выхлопотать, исходатайствовать 
 выкласцi 1) выложить; 2) уложить; 3) перан. изложить 
 выклiк вызов 
 выклiкаць вызвать; спросить 
 выклiкнуць воскликнуть 
 выклiнаць проклинать 
 выклiчнiк лiнгв. междометие 
 выключальнiк эл. выключатель 
 выключнасць исключительность 
 выключны исключительный, редкостный 
 выключыць 1) исключить; 2) выключить (приёмник) 
 выключэнне 1) исключение; отчисление; 2) выключение 
 выкпiць разм. высмеять 
 выкрадальнiк похититель 
 выкрадаць выкрадывать, похищать 
 выкрасiць высечь (искру) 
 выкрасцi выкрасть, похитить 
 выкрут увёртка, уловка 
 выкрутас разм. изворот, выверт; увёртка 
 выкрутлiвы разм. изворотливый, увёртливый 
 выкручасты извилистый 
 выкрывальнiк разоблачитель 
 выкрываць 1) разоблачать; 2) вскрывать, обнажать 
 выкрыць 1) разоблачить, раскрыть; 2) вскрыть, обнажить (недостатки) 
 выкрышыць выкрошить 
 вылiвак живое яйцо 
 вылiк вычет 
 вылузаць вылущить, вышелушить 
 вылузвацца 1) вылущиваться, вышелушиваться; 2) перан. вывёртываться, выпутываться 
 вылупцаваць высечь, выпороть 
 вылучыць 1) выделить, отделить; 2) выдвинуть; 3) выбрать, найти; 4) испустить, излучить 
 вылучэнец выдвиженец 
 вылюдак изверг, изувер 
 вымавiць произнести; выговорить 
 вымагальнiк вымогатель 
 вымайстраваць смастерить 
 вымалеваць 1) выписать (красками); 2) вырисовать; 3) выкрасить 
 выманне выемка, извлечение 
 вымаўленчы лiнгв. произносительный 
 вымераць измерить 
 вымеркаваць 1) выгадаць; 2) рассчитать 
 вымерлы вымерший 
 вымерны 1) измеримый; 2) измерительный 
 вымова выговор, порицание 
 вымусiць вынудить, принудить 
 вымушанасць вынужденность, принуждённость 
 вымяральнiк измеритель 
 вымяральны измерительный 
 вымярэнне измерение 
 вынайсцi изобрести, открыть 
 вынаходлiвы изобретательный, находчивый 
 вынаходца (вынаходнiк) изобретатель 
 вынiк 1) результат, итог; вывод; 2) следствие 
 вынiкнуць возникнуть, появиться 
 вынiшчыць истребить, искоренить, уничтожить 
 выносiсты гонкий (о дереве) 
 вынятка 1) выдержка, извлечение (из текста); 2) изъятие 
 выняць вынуть; извлечь 
 выпагадзiцца проясниться, распогодиться 
 выпадак случай; повод 
 выпадковасць случайность; нечаянность 
 выпакутаваць выстрадать 
 выпалiць 1) выжечь; 2) вытопить; 3) выжечь, обжечь 
 выпампаваць выкачать 
 выпаражнiць опорожнить, освободить 
 выпаральнасць испаряемость 
 выпасвiць 1) выпасти, откормить; 2) заработать пастьбуй 
 выпатрабаваць истребовать, вытребовать 
 выпаўзень выползок (червяк) 
 выпацець пропотеть 
 выпацкаць выпачкать, испачкать, измазать 
 выперадзiць 1) опередить, обогнать; 2) предупредить 
 выпетраць 1) высохнуть, иссохнуть; 2) перан. исхудать 
 выпешчанасць выхоленность 
 выпешчаны выпестованный, выхоленный 
 выпiлаваць выпилить 
 выпiнаць выпячивать 
 выпiхаць выталкивать 
 выплат рассрочка 
 выплюхаць выплескать 
 выплюхнуць выплеснуть 
 выпнуць выпятить, выпучить 
 выпрабаванне 1) испытание; 2) искушение, искус 
 выпрабаваць испытать; испробовать 
 выправа 1) отправление; 2) экспедиция, поход, прогулка; 3) выправка, осанка 
 выправiць 1) отправить, проводить; 2) выслать 
 выпрагчы выпрячь, распрячь 
 выпраменiць излучить 
 выпраменьванне излучение (тепловое, световое) 
 выпрасаваць выгладить, отутюжить 
 выпрасоўка выглаживание 
 выпрастаць 1) выпрямить, опрямить; 2) расправить, распрямить (крылья) 
 выпрацаваць выработать 
 выпрацоўка выработка 
 выпуклiць выпятить 
 выпусташыць 1) опустошить; 2) выхолостить 
 выпхнуць вытолкнуть 
 выпылiць выколотить, выбить (ковёр) 
 выпырскаць выбрызгать 
 выпырхнуць выпорхнуть 
 выпярэджваць 1) опережать, обгонять; 2) предупреждать 
 выраб 1) выработка, изготовление; 2) тэх. выделка, дубление 
 вырабiць 1) произвести, изготовить; 2) тэх. выделать, выдубить; 3) выработать; 4) обработать, возделать; 5) смастерить; отделать 
 выраджальнасць вырождаемость 
 выраджэнец вырожденец 
 выраз выражение 
 выразны 1) ясный, отчётливый, чёткий; 2) выразительный, внятный 
 вырай 1) тёплые страны, куда летят зимовать перелётные птицы; 2) стая перелётных птиц 
 выранiць уронить 
 выратавальнiк спаситель; избавитель 
 выратаваць спасти; избавить 
 вырахаваць рассчитать; вычислить 
 вырачыся отречься 
 вырашальны 1) разрешимый; 2) решающий 
 вырашыць 1) решить; 2) разрешить; рассудить 
 выродлiвы уродливый 
 высадак саженец 
 высакамоўны высокопарный 
 высакародны благородный 
 высакаякасны высококачественный 
 высакосны високосный (год) 
 высачыць выследить 
 высвенцiць рэл. освятить 
 высветлiць выяснить 
 высвiдраваць высверлить; выбуравить 
 высечка 1) вырубка; 2) вырезка, высечка 
 высечы 1) вырубить; 2) вырезать, высечь 
 высiлак разм. усилие, напряжение 
 высiлiцца 1) оскудеть, истощиться; 2) потерять крепость 
 выскал оскал 
 выскалiцца оскалить зубы, ощериться 
 выскварыць 1) вытопить; 2) выжарить 
 высклюдаваць цясл. отделать тесаком 
 выскрабцi 1) выскоблить; 2) выскрести 
 выскубнуць выщипнуть; выдернуть 
 выскубцi выщипать; выдергать 
 выслабанiць высвободить 
 выславiць прославить, восславить 
 выслiзгаць сделать скользким 
 выслiзнуць выскользнуть; ускользнуть 
 выслоўе изречение 
 выслухаць выслушать; прослушать 
 высмаглы высохший; иссохший 
 высмагнуць высохнуть; иссохнуть 
 высмажыць выжарить, прожарить 
 высмактаць высосать 
 высмалiць разм. выжечь 
 высмеяць высмеять; вышутить 
 высмыкаць абл. выдергать 
 выснова вывод 
 высокакаштоўны высокоценный 
 высокаквалiфiкаваны высококвалифицированный 
 высокамаральны высоконравственный 
 высокапаважаны высокоуважаемый 
 высокапрадуктыўны высокопродуктивный 
 высокапрадукцыйны высокопроизводительный 
 высокапрыбытковы высокоприбыльный, высокодоходный 
 высокасцябловы высокостебельный 
 высокаталенавiты высокоталантливый 
 высокатрывалы высокопрочный 
 высокачуллiвы высокочувствительный 
 высокашаноўны высокочтимый; высокоуважаемый 
 высоўваць 1) выдвигать; 2) высовывать, выставлять 
 высоўны выдвижной 
 высочваць выслеживать 
 выспа небольшой остров (чаще всего песчаный) 
 выспелiць дать созреть 
 выспелы созревший 
 выспець вызреть, созреть 
 выстава (выстаўка) выставка 
 выстарацца добыть 
 выстаўка гл. выстава 
 выстаўны 1) выставной; 2) выдвижной 
 выстрыгчы выстричь 
 выступ 1) выступ; 2) выступление 
 высунуць 1) выдвинуть; 2) выставить 
 высцебаць выстегать, высечь 
 вытанчаны 1) истончённый; 2) утончённый, изысканный (вкус) 
 вытанчыць истончить 
 вытарашчыць выпучить, выпялить 
 вытаркаць (вытыркаць) выступать, выдаваться, выпирать 
 вытаць вытаять 
 вытворны лiнгв., мат. производный 
 вытворца эк. производитель 
 вытворчасць производство 
 вытворчы производственный 
 выткнуцца вылезть, показаться; высунуться 
 вытлумачыць объяснить, истолковать 
 вытруцiць вытравить; выморить 
 вытрушчыць выкрошить, выломать 
 вытрываць 1) вытерпеть, выдержать; 2) стерпеть, сдержаться 
 вытрыманасць выдержанность 
 вытрыманы выдержанный 
 вытрымаць 1) выдержать; 2) устоять; 3) вытерпеть, стерпеть 
 вытрымка 1) выдержка, самообладание; 2) выдержка, извлечение (цитата) 
 вытупiць иступить 
 вытынкаваць выштукатурить, отштукатурить 
 вытыркаць гл. вытаркаць 
 вытычкаваць геад. вывешить 
 выфарбаваць выкрасить 
 выфранцiць разодеть 
 выхавальнiк воспитатель 
 выхаванец воспитанник 
 выхаванне воспитание 
 выхаваць воспитать 
 выхадка выходка, проделка 
 выхайваць очищать, вычищать 
 выхаладзiць выстудить 
 выхапiць выхватить 
 выхаяць 1) выходить; 2) очистить, вычистить 
 выхвальства хвастливость, бахвальство 
 выхваляцца хвастаться, бахвалиться 
 выхлебтаць вылакать 
 выцверазiць 1) вытрезвить; 2) перан. отрезвить 
 выцвiлы выцветший 
 выцеплiць вытопить, истопить 
 выцерабiць 1) вырубить; 2) с.-г. вытеребить (коноплю) 
 выцерушыць (выцерусiць) вытрясти, вытрусить 
 выцерцi вытереть 
 выцiнанкi абл. рисунки, узоры, вырезанные из бумаги 
 выцiнаць вырезать, вырезывать 
 выцiснуць 1) выжать; выдавить; 2) вытеснить; 3) вытиснуть 
 выцкаваць паляўн. вытравить 
 выцурацца отречься 
 выцягнуць 1) выдернуть; 2) выдвинуть, вытащить; 3) вынуть, извлечь 
 выцяць ударить 
 вычакаць выждать 
 вычварны вычурный, причудливый, затейливый 
 вышараваць выскрести; вытереть 
 вышкi чердак; сеновал (над хлевом) 
 вышмальцаваць замусолить; засалить; замаслить 
 вышмараваць натереть; намазать, смазать 
 вышмаргаць 1) выдергать, повыдергать; 2) истрепать 
 вышмаргнуць выдернуть 
 вышпарыць выбросить; вычеркнуть 
 выштабнаваць выстрочить, прошить 
 выштукаваць 1) выдумать, изобрести; 2) выгадать, выкроить 
 выштурхаць вытолкать 
 вышук юр. розыск 
 вышукаць выискать 
 вышукны сыскной 
 вышуковы юр. розыскной 
 вышчар оскал 
 вышчарыць 1) оскалить, ощерить; 2) осклабить (рот) 
 вышыванка разм. рубашка с вышивкой 
 вышыннiк спец. высотник 
 вышынны высотный 
 вышыня высота; высь, вышина 
 вышынямер геад. высотомер 
 вышэйадзначаны вышеозначенный 
 вышэйзгаданы вышеупомянутый 
 вышэйпададзены вышеизложенный 
 вышэйпамянёны вышеупомянутый 
 вышэйпералiчаны вышеперечисленный 
 выява изображение 
 выявiць обнаружить, проявить; показать; выявить, вскрыть 
 выяўленчы изобразительный 
 вэксаль вексель 
 вэксалядавец векселедатель 
 вэлюм вуаль, фата 
 вэнджанiна копчёности 
 вэндзiць коптить 
 вэрхал разм. кавардак 
 вядзьмак колдун, кудесник 
 вядзьмарства колдовство, чародейство 
 вядзьмарыць колдовать, чародействовать 
 вядома известно 
 вядомасць известность 
 вядомы известный; заведомый 
 вязанка связка, вязанка (дров) 
 вязень эзник 
 вязьмо 1) перевясло; 2) переплетение; вязь 
 вялiзны огромный, громадный; пространный 
 вялiкасны величавый; величественный 
 вялiкасць 1) величие; 2) величество (титул монарха) 
 вялiкаўзроставы великовозрастной 
 вялiкдзень рэл. пасха 
 вялiкi большой; внушительный; объёмистый; з вялiкай ласкi по милости; з вялiкага грому малы дождж гора родила мышь 
 вяндлiна (вянглiна) ветчина 
 вяндлярня (вянглярня) спец. коптильня 
 вянок 1) венок; 2) венец; 3) низка (грибов) 
 вяпрук вепрь, кабан 
 вярба ива, ветла, верба 
 вярбняк ивняк, вербняк 
 вяргiня бат. георгин, георгина 
 вярзцi плести, нести, городить; в. лухту нести вздор, пороть чушь; в. глупства городить чепуху 
 вяртаць возвращать; восстанавливать 
 вярцець вращать 
 вяршалiна верхушка дерева 
 вяршнiк притолока, перекладина 
 вяршок 1) верхушка, макушка; 2) мн. сливки 
 вяршэнства главенство, верховенство 
 вяршэнстваваць главенствовать, верховенствовать 
 вярэнька абл. туесок 
 вяселле 1) свадьба; пахмелле з чужога вяселля в чужом пиру похмелье; 2) свадебный поезд 
 вясельнiк разм. участник свадебного обряда 
 вясёлка радуга 
 вясковец сельчанин 
 вясковы 1) деревенский; 2) сельский 
 вясляр гребец 
 вястун вестник, посланец 
 вятрак ветряная мельница 
 вятроўнiк бат. таволга 
 вятрыска резкий, холодный, колючий ветер 
 вяхотка мочалка 
 вячоркi посиделки 
 вячысты вековечный 
 вячэра эжин 
 вячэраць эжинать 
 вяшчальнiк уст. глашатай 
 вяшчун предсказатель, прорицатель 
 вяшчунства предсказание, пророчество 
 Р“ 
 габлёўка 1) строгание; 2) остроганный материал 
 габлюшка стружка 
 габляваць строгать 
 гаваркi 1) разговорчивый, говорливый; словоохотливый, общительный; 2) речистый 
 гаворка 1) разговор; 2) говор; 3) молва 
 гавэнда абл. болтовня 
 гавяда абл. скот 
 гадавальнiк питомник 
 гадаванец воспитанник, питомец 
 гадаваць 1) растить; выращивать; выкармливать; 2) отращивать 
 гадавiна годовщина 
 гадзiна заал. гадюка 
 гадзiна час; шэрая (шарая) г. сумерки; чорная (лiхая) г. чёрный день 
 гадзiннiк часы 
 гадзiншчык часовщик 
 гадзiць1 угождать 
 гадзiць2 нанимать (на работу) 
 гадоўля выращивание, разведение (животных) 
 гаенне заживление 
 газа керосин 
 газазабеспячэнне газоснабжение 
 газападобны фiз. газообразный 
 газасховiшча 1) газохранилище; 2) ваен. газоубежище 
 газiфiкаваць газифицировать 
 газоўка разм. коптилка 
 гаiць залечивать, заживлять 
 гай роща 
 гайдаць качать; колыхать, покачивать, колебать 
 гайнiк бат. дремлик 
 гайня абл. стая (собак, волков) 
 гайсаць гл. гойсаць 
 гак 1) крюк; 2) шип (на подкове) 
 галавень (галавач) заал. голавль 
 галалёд гололедица 
 галас абл. гам, галдёж 
 галасiць причитать; голосить 
 галець 1) нищать, разоряться; 2) бедствовать, нищенствовать 
 галеча нищета, нужда 
 галёкаць разм. кричать; аукать 
 галёначны анат. берцовый 
 галёнка голень 
 галёш галуша, калоша 
 галiзна нагота 
 галiна 1) ветка, ветвь; 2) ветвь (линия родства) 
 галiна утрасль, область 
 галiнасты ветвистый 
 галiцца бриться 
 галiць брить 
 галка шарик; шишка (на конце предмета) 
 галлё збор. ветви; хворост 
 галота 1) збор. голь, голытьба; 2) бедность, нищета 
 галоўны главный 
 галушкi галушки, клёцки 
 галын хiм. квасцы 
 гальштук галстук 
 гамана шум, галдёж 
 гаманiць 1) говорить, разговаривать; 2) галдеть, шуметь 
 гамарня (гамэрня) 1) уст. кузница; 2) разм. многоголосый крик, бестолковый говор 
 гаматны абл. плотный, грубый 
 гамёлка (гамёлак) абл. кусок, ломоть 
 гамзаты абл. гнусавый 
 гамонка 1) разговор, говор; 2) галдёж, шум 
 гамтаць абл. комкать 
 гамэрня гл. гамарня 
 ганак крыльцо 
 ганарлiвец гордец; спесивец 
 ганарлiвы 1) горделивый; 2) спесивый 
 ганаровы почётный 
 ганарысты заносчивый, спесивый, надменный 
 ганарыцца 1) гордиться; 2) кичиться, заноситься 
 гандаль торговля 
 гандляваць торговать 
 гандляр торговец 
 ганебны позорный: бесславный, постыдный; бесчестный 
 ганiць 1) порочить, охаивать; 2) осуждать, порицать 
 ганок небольшой плот 
 ганталь кровельный гвоздь 
 ганчак паляўн. гончая (собака) 
 ганьба 1) позор, бесчестье; 2) порок 
 ганьбаваць 1) позорить, порочить; 2) порицать, осуждать 
 ганьбiць срамить, бесчестить 
 гаплiк гл. аплiк 
 гаптачка гл. гафтачка 
 гараваць бедствовать; терпеть нужду 
 гарантаваць гарантировать 
 гарачатрывалы тэх. жароупорный 
 гарачка 1) жар; 2) перан. горячка 
 гарачкавы горячечный, лихорадочный 
 гарачкапанiжальны мед. жаропонижающий 
 гарачлiвасць запальчивость 
 гарачлiвы запальчивый 
 гарачыня 1) жара, жар; зной; 2) перан. страстность; пылкость 
 гарашыны (гарохавiнне) гороховая солома 
 гарбаваты слегка горбатый; сутулый 
 гарбар кожевник, кожевенник 
 гарбарня кожевенный завод 
 гарбата чай 
 гарбуз тыква 
 гарбузнiк тыквенная ботва 
 гаркавiць 1) горчить; 2) картавить 
 гаркавы 1) горьковатый; 2) картавый 
 гарката горечь 
 гарлач кувшин, горлач, кринка 
 гарлачык 1) кувшинчик, криночка; 2) бат. водяная лилия; кувшинка 
 гарлiвы уст. усердный, ревностный 
 гарлянка 1) бат. живучка; 2) горлянка (болезнь) 
 гармата орудие; пушка 
 гарнуцца 1) ласкаться; льнуть; 2) перан. быть склонным 
 гарнуць 1) выгребать; 2) грести, сгребать 
 гаротны 1) горемычный; несчастный; 2) горестный, горький (о чувстве) 
 гарохавiнне гл. гарашыны 
 гарсаж корсаж 
 гарсэт корсет 
 гарт 1) закал, закалка; 2) палiгр. гарт 
 гартаваць закаливать, закалять 
 гартаць листать, перелистывать 
 гартоўны крепкой закалки 
 гаршчок горшок 
 гарыца бат. мшанка 
 гарышча абл. чердак 
 гарэза озорник, шалун, проказник 
 гарэзаваць (гарэзнiчаць) озорничать, шалить, проказничать 
 гарэзлiвы (гарэзны) озорной, шаловливый, проказливый 
 гарэлка водка 
 гарэнiць горчить 
 гаспадар 1) хозяин; 2) гiст. великий князь 
 гаспадарка хозяйство 
 гаспадарлiвы 1) хозяйский; 2) хозяйственный 
 гаспадарыць хозяйствовать, хозяйничать 
 гаспадыня хозяйка 
 гаспода уст. двор 
 гасцiнец1 подарок 
 гасцiнец2 большак, тракт 
 гасцiнны гостеприимный, хлебосольный, радушный 
 гатаваць 1) заготавливать; 2) готовить, приготовлять 
 гатоўка разм. наличные (деньги); чистоган 
 гатунак сорт 
 гафт вышивка, шитьё 
 гафтаваць вышивать 
 гафтачка (гаптачка) петля для крючка (в одежде) 
 гаючы целебный, целительный 
 гвалт 1) насилие; 2) крик, шум 
 гвалтаваць насиловать; угнетать 
 гвалтаўнiк насильник; угнетатель 
 гвалтоўны 1) насильственный; 2) внезапный 
 гвалцiць насиловать; растлевать 
 гвозд деревянный или железный гвоздь; стержень 
 гестка крав. кокетка 
 гзымс карниз 
 гiбельны гибельный, пагубный 
 гiдкi абл. отвратительный, гадкий, мерзкий 
 гiдлiвы абл. брезгливый 
 гiз разм. 1) заал. слепень; 2) возбуждённое состояние, вызванное укусами слепней (о скоте) 
 гiзаваць стремительно бежать, спасаясь от укусов слепней (о скоте) 
 гiль заал. снегирь 
 гiнуць 1) гибнуть, погибать; 2) дохнуть, падать (о животных); 3) перан. рушиться (о надеждах, планах) 
 гiпергук фiз. гиперзвук 
 гiрса бат. костёр 
 гiсторыя история 
 гiцаль 1) живодёр; 2) разм. озорник, сорванец 
 гiчаны абл. ботва (у свёклы и брюквы) 
 гладзiць 1) гладить; 2) утюжить 
 гладкаскуры гладкокожий 
 гладун бат. грыжник 
 гладыш глиняный кувшин без ручки 
 глеба почва 
 глебазнаўца (глебазнавец) почвовед 
 глебаўтварэнне почвообразование 
 гледжанне: пункт гледжання точка зрения 
 глей 1) ил; 2) вязкая глинистая почва 
 глiнiшча глинистый карьер 
 глiцэрына глицерин 
 глог бат. боярышник 
 глум разм. напрасная трата, порча 
 глумiць разм. портить, зря тратить 
 глупства ерунда, чепуха; вздор, чушь 
 глухмень разм. глушь; захолустье 
 глушак глухарь (глухой человек) 
 глушэц заал. глухарь 
 глыб глубь; глубина 
 глыбакадумны глубокомысленный 
 глыбець становиться более глубоким 
 глыбiня глубина; глубь 
 глыбокапаважаны глубокоуважаемый 
 глынуць глотнуть; проглотить 
 глюга разм. клюв хищной птицы 
 глюгасты с большим клювом (о хищной птице) 
 глядач зритель 
 глядзець смотреть, глядеть; не г. нi бока, нi вока почём зря 
 гляк глиняный горшок с выпуклыми боками и коротким узким горлом 
 гмах большое высотное здание; громадина, махина 
 гнаявiк заал. навозник 
 гнездзiшча гнездовье 
 гнiляк гнилушка 
 гнуткi гибкий 
 гняўлiвы разм. обидчивый; гневливый 
 годзе 1) хватит, довольно; 2) кончено, полно, будет 
 годнасць 1) достоинство; 2) годность, пригодность 
 годны достойный 
 гожы абл. красивый 
 гойсаць (гайсаць) разм. рыскать; метаться, носиться 
 голасна 1) вслух; 2) громогласно; во всеуслышание; 3) громко 
 голасны громкий 
 голасцябловы бат. голостебельный 
 голены бритый 
 гоман 1) говор, разговор; 2) перан. шум, гомон; гул 
 гонар 1) честь; почёт; 2) чванство, гонор, спесь 
 гонта гонт 
 горан 1) тэх. горн; 2) перан. горнило 
 горасць горечь 
 горача 1) жарко, горячо, знойно; 2) страстно, пламенно 
 горш хуже 
 горшаць ухудшаться, становиться хуже 
 грабар землекоп 
 грабарства ремесло землекопа 
 грабежнiк грабитель 
 грабiльна черенок (грабель) 
 грабняк збор. заросли граба 
 грабянец 1) гребёнка, расчёска; 2) гребешок (у петуха) 
 градабой градобитие 
 грбзкi 1) грязный (о дороге); 2) топкий, вязкий (о болоте) 
 грак заал. грач 
 грамабой громовержец 
 грамада 1) толпа, ватага; 2) общество 
 грамадазнаўства обществоведение 
 грамадзянiн гражданин 
 грамадзянства гражданство 
 грамадскасць общественность 
 грамадства убщество 
 грамнiцы рэл. сретение 
 гранiчны предельный 
 грачанiк 1) гречневый блин; 2) заал. кузька (жук) 
 грачанiшча место, на котором росла гречиха 
 грашовы денежный 
 грашоўны денежный (о человеке) 
 грозьба устрашение, угроза 
 гронка гроздь, кисть 
 гронкападобны кистевидный (о ягодах, цветах) 
 гросмайстар шахм. гроссмейстер 
 грош 1) грош, полкопейки; 2) гiст. денежка: уваткнуць свае тры грошы сунуть свой нос 
 грошы деньги 
 грубець плотнеть, толстеть 
 грубiянства грубость, дерзость 
 грубка голландская печка, голландка 
 грубы плотный; толстый 
 грувасткi громоздкий 
 грувасцiць громоздить 
 груган ворон 
 груд 1) бугор, холм; 2) сухой луг, суходол 
 груда глыба; кусок 
 грудкаваты 1) бугорчатый, бугристый; 2) комковатый 
 грузаёмiстасць тэх. грузовместимость 
 грузд бат. груздь 
 грузкi 1) вязкий (о почве); 2) топкий (о болоте) 
 грук стук, грохот; нi стуку нi груку тихо, без шума 
 грукат разм. стук; грохот 
 грукатаць разм. стучать; грохотать, греметь 
 грукатлiвы грохочущий 
 грукаць разм. стучать, громыхать; хлопать, грохать 
 грунтвага тэх. ватерпас, уровень 
 грунтоўны обстоятельный; основательный 
 групаваць группировать 
 груца абл. перловая крупа; каша из такой крупы 
 грымзолiць разм. небрежно писать, царапать 
 грымотнiк бат. златоцвет 
 грымотны громовой 
 грымоты разм. раскаты грома; гроза 
 грэбаваць брезгать, гнушаться; пренебрегать 
 грэблiвы брезгливый; пренебрежительный 
 грэбля гать, плотина 
 грэбцi 1) грести; 2) разгребать, загребать; 3) перан. загребать (с жадностью захватывать) 
 грэнка кул. гренок 
 грэчка гречиха, гречка 
 грэшнасць греховность 
 губляць 1) терять, ронять; 2) тратить 
 гугнявы гнусавый, гундосый 
 гужавы (гужаваты) мочалистый, жилистый 
 гуз 1) шишка, желвак; 2) нарост, шишка (на растении) 
 гузаваты шишковатый 
 гузiк пуговица 
 РіСѓРє Р·РІСѓРє 
 гукааператар звукооператор 
 гуказапiс звукозапись 
 гукамер звукоизмеритель 
 гукарад звукоряд 
 гукаць 1) звать; окликать; 2) кричать; 3) аукать 
 гулец разм. игрок 
 гуллiвы игривый 
 гульня игра 
 гульнявы игровой 
 гульнятэка игротека 
 гультай лентяй, лодырь, бездельник 
 гультаяваты ленивый, с ленцой 
 гультаяваць лентяйничать, лодырничать; бездельничать 
 гуля разм. шишка, желвак 
 гуляць 1) гулять; вецер гуляе ў кiшэнi ветер свистит в кармане; 2) играть 
 гума резина 
 гумаваць прорезинивать 
 гумар 1) юмор; 2) настроение 
 гумарыст юморист 
 гумарэска лiт. юмореска 
 гумка резинка, ластик 
 гумор настроение 
 гунька попона; чепрак 
 РіСѓСЂР±Р° СЃСѓРіСЂРѕР± 
 гурт 1) гурьба, ватага, толпа; 2) ансамбль; 3) гурт, стадо 
 гуртаваць 1) собирать, группировать; 2) сплачивать 
 гуртавы 1) гуртовой; 2) убщий, совместный; артельный 
 гурток кружок 
 гурчаць урчать 
 РіСѓСЃС‚ РІРєСѓСЃ 
 густоўны со вкусом 
 гусцi гудеть; жужжать 
 гута гiст. стекольный завод 
 гутарка 1) беседа; 2) разговор 
 гутарковы разговорный 
 гутарлiвы разговорчивый, говорливый 
 гутарыць 1) беседовать; 2) разм. разговаривать 
 гутнiк уст. стеклодел 
 гучаць звучать 
 гучны 1) звучный; 2) громкий 
 гучок бат. отросток 
 гушкалка разм. качели 
 гушкаць качать 
 гушчар чаща, чащоба 
 гушчыня 1) густота; 2) гуща 
 гыркаць 1) рычать (о собаке); 2) перан. рявкать; огрызаться (о человеке) 
 гэбель рубанок 
 гэтак так, этак, эдак 
 гэтакi такой, этакий 
 гэты этот 
 Р” 
 даабсталяваць дооборудовать 
 даараць допахать 
 даарфаваць довеять (веялкой) 
 даастатку разм. до конца, полностью 
 даатрымаць дополучить 
 дабаляваць допировать 
 дабегчы добежать 
 дабрабыт 1) благосостояние, благополучие; 2) благоустройство 
 дабрадзей благодетель, благотворитель 
 дабрадзейнасць добродетель 
 дабрадзейны добродетельный 
 дабранач разм. доброй ночи, спокойной ночи 
 дабраполь бат. зеленчук 
 дабратворны благотворный, благодетельный 
 дабратлiвы добродушный, благодушный 
 дабрачынец благодетель; благотворитель 
 дабрачынны добродетельный; благотворительный 
 дабраякасны доброкачественный 
 даброты блага 
 дабрукаваць домостить 
 дабрыня разм. 1) доброта; 2) благодать 
 дабудаваць 1) достроить; 2) пристроить 
 дабудоўка достройка 
 дабытак разм. пожитки, добро 
 даважка довесок, привесок 
 даважыць довесить; привесить 
 давалачы дотащить 
 давальны лiнгв. дательный (падеж) 
 даведацца 1) узнать, разузнать; осведомиться; 2) навестить, посетить, проведать 
 даведачны справочный 
 даведка справка 
 даведнiк справочник; путеводитель 
 давеку до глубокой старости, до конца дней 
 даверлiвы доверчивый 
 даверанасць юр. доверительность 
 давернiк юр. доверитель 
 даверны юр. доверительный 
 давеславаць догрести (на вёслах) 
 давiдна разм. до рассвета 
 даводзiць доказывать 
 даволi 1) довольно; 2) достаточно, хватит 
 даворваць допахивать 
 давострываць дотачивать; дочинивать 
 давыканаць довыполнить 
 давэндзiць докоптить 
 давячэраць разм. доужинать 
 дагабляваць дострогать 
 дагадаваць дорастить 
 дагадзiць 1) угодить, услужить; 2) сделать по вкусу 
 дагалiць добрить 
 дагараваць кончить бедствовать 
 дагарадзiць кончить огораживать 
 дагартаваць тэх. докалить 
 дагартоўка тэх. докалка 
 дагары 1) навзничь; 2) кверху 
 дагасаць 1) тухнуть, затухать; 2) перан. угасать 
 дагаспадарыцца дохозяйничаться 
 дагатаваць доварить; докипятить 
 дагладзiць догладить; доутюжить 
 дагледзець 1) досмотреть, доглядеть; 2) присмотреть, приглядеть 
 дагляданне присмотр; уход 
 даглядзець досмотреть 
 даглядчык 1) тот, кто присматривает, ухаживает; 2) досмотрщик 
 дагодлiвы угодливый 
 дагрэбцi догрести (сено) 
 дагуляць 1) догулять; 2) доиграть 
 дагэтуль до сих пор 
 дадатак 1) добавление; 2) приложение 
 дадатковы 1) добавочный; 2) дополнительный 
 дадатны положительный 
 дадзець 1) досадить; 2) наскучить, надоесть 
 дадзяўбцi 1) доклевать; 2) додолбить 
 дадолу до земли; книзу; донизу 
 дадому 1) домой; 2) на дом 
 дадраць дорвать, дотрепать; дотереть 
 дадрукаваць допечатать 
 дадрукоўка допечатка 
 дадурэцца разм. дошалиться, добаловаться 
 дадыбаць доковылять, доплестись 
 даездчык паляўн. доезжачий 
 даёнка подойник 
 дажартавацца дошутиться 
 дажджоўнiк бат. бистник 
 дажджышча ливень, проливной дождь 
 дазвання совершенно, дочиста; дотла 
 дазвол разрешение, позволение 
 дазволiць разрешить, позволить; предоставить 
 дазнаць узнать, изведать 
 дазначыць дометить, закончить метку 
 дазорац смотритель 
 даймаць донимать, изводить, допекать 
 дакалупаць доковырять 
 дакапаць дорыть, докопать 
 дакараць укорять, упрекать 
 дакачаць докатать 
 дакладны 1) точный; 2) доподлинный, достоверный; 3) чёткий; определённый; 4) обстоятельный, тщательный 
 дакляраваць обещать 
 дакопка докапывание 
 дакопкi завершение копки картофеля 
 дакор укор, упрёк 
 дакорлiвы укоризненный 
 дакорпацца 1) доковыряться; 2) перан. докопаться 
 дакоскi окончание косьбы 
 дакрануцца дотронуться, прикоснуться 
 дакрасаваць доцвести (о хлебах) 
 дакрочыць дошагать; дойти 
 дакука 1) забота, печаль; 2) досада; 3) докука (назойливая просьба) 
 дакуль докуда; до какого времени 
 дакульгаць разм. доковылять 
 дакурэць перестать дымить; дотлеть 
 дакучаць 1) надоедать, докучать; 2) приедаться 
 дакучлiвы надоедливый, назойливый; навязчивый 
 даладзiць кончить чинить, кончить исправлять 
 далакоп могильщик 
 далей дальше, далее; в дальнейшем 
 далеч даль 
 далiкатны 1) вежливый, обходительный; 2) деликатный, мягкий; 3) щепетильный; 4) хрупкий, нежный; 5) изысканный (о вкусе) 
 далiкацтва вежливость, деликатность, изысканность 
 далiчыць досчитать 
 далонь ладонь; пляскаць у далонi рукоплескать 
 далоў долой 
 далузаць долущить 
 далупiць кончить обдирать (лупить) 
 далучальны присоединительный 
 далучыць 1) присоединить, присовокупить; 2) причислить; 3) приобщить 
 дальнабачны дальновидный 
 далягляд кругозор 
 дамавiна гроб 
 дамалёўка дорисовка; докраска 
 дамалоткi окончание молотьбы 
 дамаляваць дорисовать; докрасить 
 дамарослы доморощенный 
 дамацацца дощупаться 
 дамешак примесь 
 дамовiцца договориться; сговориться 
 дамоў домой 
 дамураваць окончить кладку 
 данасць фiлас. данность 
 данiна гiст., перан. дань 
 дапалiць дотопить; дожечь 
 дапалуднаваць кончить полдничать 
 дапамагчы помочь 
 дапамога 1) помощь, выручка; 2) пособие (денежное) 
 дапаможнiк пособие (учебник) 
 дапаможны вспомогательный; подсобный 
 дапампаваць докачать (насосом) 
 дапасаванне 1) согласование; 2) приспособление, применение; 3) лiнгв. согласование 
 дапасаваць 1) согласовать; 2) приспособить, применить 
 дапасвiць допасти 
 дапасцi 1) дорваться; 2) домчаться, добежать 
 дапiльнаваць подкараулить, подстеречь; уследить 
 даплюхнуць доплеснуть 
 дапрадкi окончание прядения 
 дапражыць дожарить (бобы, семечки) 
 дапрасаваць догладить (бельё) 
 дапрацаваць доработать 
 дапрацоўка доработка 
 дапушчальны допустимый, приемлемый; терпимый 
 дапытаць допросить, опросить 
 дапытлiвасць пытливость, любознательность 
 дапытлiвы пытливый, любознательный; испытующий 
 дапячы 1) допечь, дожарить; 2) перан. донять, досадить 
 дарабiць 1) доделать; 2) приделать; 3) доработать 
 даравальна простительно, извинительно 
 дараваць 1) простить, извинить; 2) даровать, пожаловать 
 дарагатацца дохохотаться; досмеяться 
 дарадзiць посоветовать 
 дарадчык (дарадца) советчик 
 дарамантаваць дочинить (окончить починку) 
 дарашаваты чалый (о масти лошадей) 
 дарма 1) напрасно, понапрасну, попусту, зря; 2) даром, бесплатно 
 дармавы (дармовы) даровой, бесплатный 
 даробка доработка, доделка 
 дарослы взрослый 
 дароўны дарственный 
 дарубiць крав. закончить подрубку 
 дарунак дар, подарок 
 даручыць поручить, доверить 
 даручэнец порученец 
 даручэнне поручение 
 дарэктар уст. домашний учитель 
 дарэмны 1) напрасный, бесполезный; 2) даровой, бесплатный 
 дарэчы уместно, кстати 
 дарэшты вконец; вчистую 
 дасачыць 1) уследить; 2) выследить 
 дасведчаны 1) сведущий, знающий; осведомлённый; 2) опытный 
 дасвiдраваць досверлить 
 дасвяткаваць допраздновать 
 дасеўкi окончание сева 
 дасканалы 1) совершенный, непревзойдённый; 2) детальный, основательный; подробный 
 даскварыць дожарить 
 даскрэбцi доскоблить, доскрести; дочистить 
 даскубцi додёргать; дощипать 
 даследнiк упытник 
 даследчы исследовательский 
 даследчык исследователь 
 дасмажыць дожарить 
 дасмактаць дососать 
 даснiць досмотреть сон 
 даспагнаць довзыскать 
 даспелы дозрелый; доспевший 
 даспельваць доводить до зрелости (плоды) 
 даспрачацца доспорить 
 даспяваць допеть 
 даспялiць довести до зрелости 
 дастасаваць применить, приложить 
 дастатковы достаточный 
 дастача достаток, благосостояние 
 даступiць дошагнуть 
 дасужы разм. работящий; рачительный 
 дасцiпны остроумный, находчивый; изобретательный 
 дасягальны достижимый, досягаемый 
 дасягненне достижение 
 дасягнуць достичь, достигнуть 
 дасяжнасць достижимость 
 дасячы дорубить 
 датаваць датировать 
 датаўчы дотолочь, домять; доколотить 
 даткнуцца 1) прикоснуться, притронуться; 2) перан. соприкоснуться 
 датрываць дотерпеть 
 датрымаць додержать 
 датуль дотуда; до тех пор 
 датыкальны осязательный 
 датычнасць причастность, сопричастность 
 датычны причастный, сопричастный 
 датычыцца относиться; касаться 
 датэрмiновы досрочный 
 даўбешка 1) дубинка; 2) разм., перан. болван, чурбан 
 даўгаваты длинноватый; продолговатый 
 даўгавечны 1) долговечный; 2) долгожитель 
 даўгакрысы долгополый, длиннополый 
 даўгаствольны ваен. длинноствольный 
 даўгатвары длиннолицый 
 даўгачасны долговременный 
 даўжыня 1) длина, протяжённость; 2) долгота; продолжительность 
 даўжэзны длиннющий, предлинный; очень долгий 
 даўжэць длиннеть, удлиняться 
 даўзброiць довооружить 
 даўкi терпкий, вяжущий, вязкий 
 даўней в старину, встарь, в давнишние времена 
 даўнейшы 1) давнишний, давний, стародавний; 2) более давний 
 даўнiна старина 
 дафарбаваць докрасить 
 дафарбоўка докраска 
 дафастрыгаваць крав. дометать 
 дах крыша, кровля 
 даходлiвы доходчивый 
 дацерцi дотереть; домять (лён, пеньку) 
 дацiснуць дожать 
 дацягаць разм. дотаскать 
 дачасны преждевременный 
 дачуцца узнать, прослышать 
 дачыненне отношение, касательство, причастность 
 дачырвана докрасна 
 дашлюбны добрачный 
 дашрубаваць довинтить 
 дашчэнту до основания, дотла; вдребезги 
 дбайны заботливый; старательный, усердный 
 дбаць заботиться; стараться, усердствовать 
 дваiсты двойственный 
 дваяборства спарт. двоеборье 
 двоеўладдзе двоевластие 
 двойчы дважды; двухкратно 
 двудушны двуличный, двоедушный 
 двукоссе лiнгв. кавычки 
 двукроп'е лiнгв. двоеточие 
 двурожнiк двойчатка (о вилах) 
 двухаблiчны двуликий 
 двухбаковы двухсторонний, двусторонний 
 двухвежавы двубашенный 
 двухвокi двуглазый 
 двухгадзiнны двухчасовой 
 двухгадовы двухгодичный, двухлетний; двухгодовалый 
 двухгоддзе двухлетие 
 двухкватэрны двухквартирный 
 двухколерны двухцветный 
 двухмоўе (двухмоўнасць) двуязычие 
 двухпакаёвы двухкомнатный 
 двухпальцы двупалый 
 двухпластовы двухслойный 
 двухпялёсткавы двухлепестковый 
 двухрадковы 1) двухрядный; 2) двухстрочный 
 двухрадкоўе лiт. двустишие 
 двухразовы двухкратный 
 двухсотгоддзе двухсотлетие 
 двухстворкавы двустворчатый 
 двухсхiльны двускатный 
 двухсэнсавасць двусмысленность 
 двухсэнсавы двусмысленный 
 двухтыднёвы двухнедельный 
 двухцалёвы двухдюймовый 
 джала жало; остриё 
 джалiць жалить 
 джгаць кусать, жалить (о насекомых); жечь, стрекать (о крапиве) 
 РґР·Рµ РіРґРµ 
 дзевяцiразовы девятикратный 
 дзедзiч гiст. наследник дедовского имения 
 дзеепрыметнiк лiнгв. причастие 
 дзеепрыслоўе лiнгв. деепричастие 
 дзежка квашня, дежа; кадка 
 дзейнасць деятельность 
 дзейнiк лiнгв. подлежащее 
 дзейнiчаць действовать 
 дзейснасць действенность 
 дзейсны действенный 
 дзель 1) мат. частное; 2) разм. часть, доля 
 дзельнiк мат. делитель 
 дзеля ради, для 
 дзе-небудзь где-нибудь 
 дзе-нiдзе кое-где; местами 
 дзераза бат. плаун, ликоподий 
 дзерцi драть; вялiкая лыжка рот дзярэ в зависти нет корысти 
 дзесьцi где-то 
 дзесяцiборства спарт. десятиборье 
 дзесяцiгоддзе десятилетие 
 дзесяцiгодка десятилетка 
 дзесяцiразовы десятикратный 
 дзеючы действующий 
 дзея 1) действие, акт (в пьесе); 2) действие; деяние 
 дзеяздольны юр. дееспособный 
 дзеянне действие 
 дзеяслоў лiнгв. глагол 
 дзеяць разм. делать, совершать, творить 
 дзеяч деятель 
 дзённiк дневник 
 дзiвак чудак; сумасброд 
 дзiвакаваты чудаковатый 
 дзiванна бат. коровяк 
 дзiвасiл бат. девясил 
 дзiвацтва чудачество, странность; сумасбродство, причуда 
 дзiвачлiвы чудаковатый, стрбнный; сумасбродный 
 дзiвiць удивлять, изумлять, поражать 
 дзiвосны 1) чудесный; 2) дивный, изумительный; 3) мудрёный 
 дзiвосы чудеса 
 дзiда ваен., уст. пика, копьё 
 дзiк заал. дикий кабан, вепрь 
 дзiкун дикарь 
 дзiрван непаханная земля, густо поросшая травой 
 дзiрванець порастать травой 
 дзiркаваты дырчатый 
 дзiўны странный, удивительный; диковинный, мудрёный 
 дзiчка дикое плодовое дерево (яблоня, груша и др.); плод такого дерева 
 дзiчына дичь, дичина 
 дзынкаць звякать, брякать, бренчать; жужжать (о насекомых) 
 дзьмухавец бат. одуванчик 
 дзьмуць дуть 
 дзюба клюв (у птицы); устрый выступ 
 дзюбаць клевать (о птицах); долбить 
 дзявоцкi девичий, девический 
 дзявоцтва девичество 
 дзяга ремень (поясной) 
 дзядзiнец паперть; огороженный двор 
 РґР·СЏРґР·СЊРєР° РґСЏРґСЏ 
 дзядоўнiк бат. репей, репейник 
 дзяды рэл. обряд поминания умерших; день этого поминания 
 дзяжа квашня, дежа 
 дзякаваць благодарить 
 дзякуй благодарю, спасибо 
 дзярачка бат. ясменник 
 дзяржава государство 
 дзяржанне (дзяржак, дзяржальна) черенок, рукоятка 
 дзяржаўнасць государственность 
 дзяркаты резкий; хриплый (о голосе) 
 дзяркач веник из прутьев, голик 
 дзяўбок клевок 
 дзяўбцi 1) клевать (о птицах); 2) долбить 
 дзяўчына девушка 
 дзяўчынка девочка 
 дзяцелiна кашка (дикий клевер) 
 дзяцiнства детство 
 дзяцюк молодуй парень 
 днець светать, рассветать 
 добраахвотнiк доброволец 
 добраахвотны добровольный 
 добразычлiвы благожелательный, благосклонный 
 добрасумленны добросовестный 
 добраўпарадкаваны благоустроенный 
 добры хороший; добрый 
 догляд уход; присмотр 
 дойлiд зудчий 
 дойлiдства зодчество 
 доказ довод, доказательство; свидетельство 
 доказнасць доказательность 
 доказны 1) доказуемый; 2) юр. доказательный 
 дол 1) низ, земля; 2) разм. могила 
 дольнiк дольщик; издольщик 
 домабудаўнiк домостроитель 
 домакiраўнiк управдом 
 домакiраўнiцтва домоуправление 
 домаўладальнiк (домаўласнiк) домовладелец 
 допiс корреспонденция, заметка 
 допыт допрос, опрос 
 досвета до рассвета 
 досвiтак рассвет 
 дослед упыт (исследовательский) 
 досцiп 1) острота; 2) остроумие 
 досыць достаточно, довольно 
 дотык 1) прикосновение; 2) соприкосновение; 3) осязание 
 доўгачаканы долгожданный 
 доўгачаранковы бат. длинночеренковый 
 доўгi 1) длинный; 2) долгий, длительный 
 драбiны лестница (приставная) 
 драбнаваты мелковатый 
 драбнакветкавы мелкоцветный 
 драбналессе мелколесье 
 драбната збор. мелкота 
 драбнатраўе збор. мелкотравье 
 драбнiца мелочь, пустяк 
 драбнiць измельчать, мельчить, дробить 
 драбы 1) рёбра, кости; 2) остов, костяк, каркас 
 драбяза збор. мелочь, мелкота, мелюзга 
 дравянiсты деревянистый 
 дранiк оладья из тёртого картофеля 
 дранцвець деревенеть, неметь, затекать; цепенеть 
 драпак1 с.-г. культиватор 
 драпак2: даць драпака задать дёру 
 драпаць царапаць 
 драпачка царапка (инструмент) 
 драпежнiк хищник 
 драпежны хищный 
 драпiна царапина 
 драсён бат. горец 
 дратаваць топтать (посевы) 
 драўнiна древесина 
 драўняны древесный 
 драцяны проволочный 
 драч заал. коростель, дергач 
 драчка 1) царапка (плотничий инструмент); 2) абл. тёрка 
 дробназярнiсты мелкозернистый 
 дробнакалiберны мелкокалиберный 
 дробналускаваты мелкочешуйчатый 
 дробны 1) мелкий; 2) мелочный; 3) убористый (почерк) 
 дробязны 1) пустяковый, пустячный; 2) мелочный 
 дробязь пустяк, мелочь, безделица 
 дрогаць трясти, сотрясать 
 дрогкi тряский 
 дрот проволока 
 другагоднiк второгодник 
 другарадны вторичный, второстепенный 
 другасны вторичный 
 другачарговы второочередной 
 другi 1) второй; 2) другой, иной; 3) второстепенный 
 дружка подруга невесты в свадебном обряде 
 друз щебень, щебёнка 
 друзачка маленький осколок; щепочка; разбiць на друзачкi разбить вдребезги 
 друзлы дряблый; рыхлый 
 друк1 печать; пресса 
 друк2 разм. дубина 
 друкаваць печатать 
 друкар печатник 
 друкарня типография 
 друкарства книгопечатание 
 дрывотнiк дровяной сарай 
 дрыгатлiвы трепетный 
 дрыгацець дрожать 
 дрыгва трясина, топь 
 дрыготка разм. дрожь 
 дрыготкi дрожащий 
 дрыжнiк бат. трясунка 
 дрыжыкi 1) дрожь, трепет; 2) озноб 
 дрэва дерево 
 дрэваапрацоўка деревообработка 
 дрэварыт гравюра на дереве 
 дрэнны плохой, скверный, дурной 
 РґСЂСЌРЅСЊ РґСЂСЏРЅСЊ 
 дрэўны древесный 
 дубальтовы 1) двойной; 2) двуствольный (об огнестрельном оружии) 
 дубальтоўка двустволка 
 дубец хлыст; прут 
 дубець 1) мёрзнуть, зябнуть, коченеть; 2) затвердевать 
 дубка 1) дыбом; 2) на дыбы 
 дубэльты вторые рамы 
 дубянець твердеть, затвердевать; коченеть 
 дужы сильный, крепкий 
 думка мысль; мнение 
 дурань дурак, глупец, дурень; абяцанка-цацанка, а дурню радасць обещанного три года ждут 
 дураслiвы разм. шаловливый 
 дурнаваты глуповатый; простоватый 
 дурнап'ян бат. дурман 
 дурната глупость 
 дурнiцы бат. голубика 
 дурны глупый; д. як пень (як бот) глуп как сивый мерин; крычаць дурным голасам кричать благим матом 
 дурыць 1) одурять, дурманить; 2) морочить, дурачить 
 духмень абл. духота 
 духмяны душистый, ароматный; благоуханный 
 душыць 1) давить; 2) перан. подавлять 
 дыбаць идти, шагать 
 дыбачкi: хадзiць на дыбачках ходить на цыпочках 
 дыбы 1) ходули; 2) перан. длинные ноги 
 дыван ковёр 
 дылёўка толстая доска 
 дыля половина или четверть расколотого вдоль бревна 
 дым 1) дым; з дымам пайсцi сгореть; пусцiць з дымам сжечь, спалить; 2) гiст. крестьянский двор как единица налогообложения 
 дысплей дисплей 
 дыхавiца 1) одышка; 2) запал (у лошадей) 
 дыхаць дышать 
 дыхнуць 1) вздохнуть; 2) дохнуть; даць д. дать дух перевести 
 дыхт: даць дыхту задать жару, намылить холку 
 дыхтаваць готовить, создавать 
 дыхтоўны добротный 
 дышаль дышло 
 дэраш конь чалой масти 
 дэсань уст. узор 
 дэталёвы детальный 
 дэтанаваць детонировать 
 д'ябал дьявол, сатана, бес 
 Р• 
 еднасць единство, сплочённость; общность 
 ежа пища, еда; снедь 
 ез рыб. учуг 
 екатаць 1) вопить, стенать; 2) визжать от боли (о собаке) 
 енк стон 
 енчыць жалобно стонать 
 есцi есть, кушать; грызть; е. хлеб (з чаго) иметь средства к жизни; пасалiўшы можна е. сносно, более или менее; есць як не ў сябе и куда только у него девается; няхай будзе - е. не просiць запас кармана не дерёт 
 РЃ 
 ёг йог 
 ёд йод 
 ёдкi абл. промозглый 
 ёкат 1) вопль; 2) визг 
 ёлкасць прогорклость (о жирах) 
 ёлкi прогорклый (о жирах) 
 ёмiстасць ёмкость, вместительность 
 ёмiсты ёмкий, вместительный 
 ёмiшча вместилище 
 ёмкi удобный, ловкий 
 ёта йота 
 ётацыя лiнгв. йотация 
 ёўня овин 
 Р– 
 жабнiк бат. водокрас 
 жабраваць собирать милостыню, просить подаяния 
 жабрак нищий 
 жабурынне збор. лягушечья икра 
 жаданне желание, хотение; страсть 
 жадаць желать, хотеть; жаждать; жыць як душа жадае жить в своё удовольствие; колькi душа жадае сколько душе угодно 
 жазло жезл 
 жак рыб. вентерь, мерёжа 
 жаласлiвы 1) жалостный; 2) жалостливый, сострадательный; 3) трогательный (рассказ) 
 жаласны 1) печальный, жалостный; 2) жалобный; 3) жалкий, плачевный 
 жалiцца жаловаться; роптать, сетовать 
 жалоба 1) траур; 2) скорбь 
 жалобнiца заал. траурница 
 жаль 1) жалость, сострадание, сожаление; 2) горесть, печаль; 3) скорбь 
 жалязка 1) разм. железко (о рубанке); 2) абл. утюг 
 жалязяка желйзина, железка 
 жамерыны выжимки; мезга 
 жандар жандарм 
 жаноцкасць женственность 
 жаночы женский 
 жанчына женщина 
 жарало жерло 
 жардзянiк абл. забор из жердей 
 жаробка молодая кобылица 
 жарон жёрнов 
 жарства 1) спец. дресва; 2) геал. хрящ 
 жарсцвяны 1) дресвяный; 2) хрящеватый 
 жарт шутка; жарты строiць дурака валять 
 жартаваць шутить, трунить, острить 
 жартаўлiвы шутливый; игривый, шаловливый 
 жаўлак желвак 
 жаўна заал. желна 
 жаўнер уст. солдат 
 жаўтазель бат. дрок 
 жаўтакруг бат. пазник 
 жаўталiсце збор. жёлтая листва 
 жаўтаскуры желтокожий 
 жаўтатвары желтолицый 
 жаўтлявы с желтизной 
 жаўцяк абл. жёлтый песок 
 жаўцянка желть (краска) 
 жах 1) эжас, страх; 2) трепет 
 жахаць ужасать, пугать 
 жахлiвы ужасный, ужасающий; чудовищный 
 жвавы 1) живой, оживлённый; 2) резвый; проворный, прыткий 
 жвiр 1) гравий; 2) геал. хрящ 
 жлукцiць 1) бучить; 2) перан. разм. дуть, хлестать (не в меру пить) 
 жменя 1) горсть; 2) клок (сена) 
 жмут клок; ком 
 жнiвень бвгуст 
 жнiво жатва 
 жняя жница 
 жняярка с.-г. жнейка, жатка 
 жуванка жвачка 
 жолуд жёлудь 
 жонка жена, супруга 
 жоран жёрнов 
 жорны ручная мельница 
 жорсткi 1) жестокий; 2) жёсткий; 3) шершавый 
 жоўцевы жёлчный 
 жоўць жёлчь 
 жудасны 1) жуткий, ужасный; 2) перан. чудовищный 
 жудасць жуть, ужас 
 жужала абл. жидкая грязь 
 жужаль заал. жужелица 
 жур разм. кисель 
 журавiны клюква 
 журба грусть, печаль, кручина 
 журботны грустный, печальный; скорбный 
 журлiвы грустный, печальный 
 журыцца грустить, печалиться, кручиниться 
 жывакост бат. окопник 
 жывапiс живопись 
 жывасiлам насильно 
 жыватворны живительный; благотворный 
 жыватворчы животворящий 
 жывёла 1) животное; 2) збор. скот, скотина 
 жывёлавод животновод; скотовод 
 жывёлагадоўля животноводство; скотоводство 
 жывёлiна животное 
 жывёльны животный 
 жывiцца 1) питаться; багаты дзiвiцца, чым бедны жывiцца богач удивляется, чем бедняк пробавляется; 2) извлекать пользу 
 жыгала разм. раскалённый прут для прожигания отверстий (в дереве, кости) 
 жыгаць 1) стрекать; 2) обжигать 
 жыгучка жгучая крапива 
 жыр кормёжка 
 жыта рожь 
 жытло абл. жильё 
 жытнiшча ржанище, ржище 
 жыўцом живьём 
 жыхар 1) житель, обитатель; 2) жилец 
 жыхарства 1) жительство; 2) збор. население, обитатели 
 жыцiца бат. плевел 
 жыццё жизнь 
 жыццёвасць жизненность 
 жыццядзейнасць жизнедеятельность 
 жыццяздольнасць жизнеспособность 
 жыццялюбства жизнелюбие 
 жыццяпiс жизнеописание 
 жэрабя жребий 
 жэўжык разм. пострел, пострелёнок 
 Р— 
 заараць запахать 
 заахвоцiць 1) увлечь; пристрастить, приохотить; 2) поощрить; 3) заинтересовать; побудить 
 забабоны 1) суеверие; 2) предрассудки 
 забавiцца 1) задержаться, замешкаться; 2) заиграться 
 забавiць развлечь 
 забаламуцiць задурить, заморочить 
 забалаць разм. заболоченное место 
 забалбатаць 1) заболтать; затараторить; 2) забулькать, заклокотать 
 забаляваць запировать 
 забаранiць запретить 
 забарвавець забагроветь, забагрянеть 
 забарона запрещение, запрет 
 забарсаць наскоро зашить, завязать 
 забарснi верёвочные петли, в которые протягивается обора в лапте 
 забаўлiвы увеселительный 
 забаўка 1) забава, развлечение; 2) игра, игрушка 
 забаўляць развлекать, занимать 
 забегчы забежать 
 забедаваць загоревать 
 забзыкаць зажужжать (о насекомых) 
 забiць 1) убить, умертвить; 2) вбить, вколотить; 3) заколотить, заделать; 4) забить, засорить 
 забiяцкi задорный; драчливый 
 заблакiтнець заголубеть 
 заблiзка слишком близко 
 заблiскаць заблистать, засверкать 
 заблiшчаць заблестеть, засверкать; засиять 
 заблудзiць заблудиться, заплутать 
 заблукаць начать блуждать 
 заблытаць запутать; впутать, замешать 
 забойства убийство, умерщвление 
 забойца убийца 
 забоўтаць 1) начать болтаться, заплескаться; 2) начать болтать (мешать жидкость) 
 забразгаць загреметь, захлопать; залязгать 
 забразджаць задребезжать, забренчать 
 забрахаць залаять 
 заброснець заплесневеть, зацвести (о жидкостях) 
 забруджанасць загрязнённость, засорённость 
 забрудзiць загрязнить, запачкать; засорить 
 забруднець загрязниться, испачкаться 
 забруднiць загрязнить, испачкать 
 забруiцца заструиться 
 забруiць начать струиться 
 забрукаваць замостить (камнем, кирпичом) 
 забрынкаць задребезжать; забренчать 
 забудаваць застроить; обстроить 
 забудова застройка; обстройка 
 забудоўшчык застройщик 
 забулькатаць забулькать; заклокотать 
 забуркаваць заворковать 
 забурчаць 1) зарычать, заворчать; 2) забрюзжать 
 забурыць обрушить, завалить 
 забыццё забвение 
 забяспечыць обеспечить, снабдить, удовлетворить 
 завабiць заманить, завлечь 
 завагацца заколебаться 
 завада 1) порок; изъян; 2) помеха 
 завадатар (завадатай) заводила, заправила, зачинщик 
 завадзiць повредить 
 заваёва завоевание 
 заваёўнiк завоеватель; покоритель 
 заважыць иметь вес 
 завала 1) засов, запор; 2) завал; 3) перан. эвалень, лежебока 
 завалачы 1) затащить; 2) вдеть 
 завалодаць (заўладаць) завладеть, овладеть 
 завалтузiцца завозиться; забарахтаться 
 завапнаваць заизвестковать 
 заварацень завёртка 
 заваркатаць замурлыкать 
 заварот 1) поворот; 2) заворот, изгиб 
 заваротак поворот, изгиб 
 заварушыцца 1) зашевелиться; 2) закопошиться 
 заварушыць зашевелить, задвигать 
 завельмi слишком, чрезмерно 
 завеса 1) петля (дверная, оконная); 2) завеса (снежная) 
 завеславаць загрести (вёслами) 
 завея метель, вьюга, пурга; буран 
 завiдна засветло 
 завiлiна извив, извилина 
 завiльгатнець увлажниться 
 завiнавацiцца задолжать 
 завiнуць завернуть, обернуть 
 завiраваць забурлить 
 завiруха 1) метель, вьюга, пурга; 2) перан. кутерьма 
 завiсь спец. взвесь, суспензия 
 завiтаць наведаться, заглянуть; пожаловать 
 завiхацца спешить; хлопотать 
 завiшчаць завизжать; взвизгнуть 
 завод 1) порода (о животных); 2) развод (разведение) 
 завознiк завозчик, помольщик 
 завойкаць разм. заохать 
 завошта разм. почему, за что 
 завуголле збор. задворки 
 завузiць обузить 
 завулак переулок 
 завушнiца серьга, серёжка 
 завэдзгаць измызгать, замызгать 
 завэндзiць закоптить, прокоптить 
 завялы завядший, увядший 
 загад приказ; приказание 
 загадаваць 1) развести; 2) отрастить, отпустить (бороду) 
 загадаць приказать; повелеть, предписать 
 загадзя заблаговременно, заранее 
 загадкавы загадочный 
 загадчык заведующий 
 загаiць залечить, заживить 
 загайдаць закачать, заколыхать; укачать 
 загайсаць гл. загойсаць 
 загалёкаць закричать; зааукать 
 загаманiць 1) заговорить, загалдеть; 2) перан. зашуметь, загудеть 
 загана порок, изъян, недостаток 
 заганарыцца загордиться, возомнить о себе 
 загандляваць заторговать 
 заганны порочный; предосудительный 
 загарада 1) изгородь, забор; 2) стойло (в хлеву) 
 загарадзь 1) загон; 2) изгородь 
 загарнуць 1) загрести; 2) завернуть, обернуть 
 загарода 1) заграждение; 2) загородка 
 загартаваць закалить 
 загартоўка закалка 
 загаўкаць залаять, затявкать 
 загваздка (загвоздка) 1) чекб; 2) перан. загвоздка, запятая 
 загiнуць погибнуть, пропасть; рухнуть 
 заглеiцца заилиться 
 заглыбiць углубить, заглубить 
 заглянцаваць залощить 
 загневацца 1) разгневаться; 2) обидеться 
 загнет загнетка (в печи) 
 загнюсiць разм. запачкать, запакостить 
 загойсаць (загайсаць) начать рыскать, метаться 
 загрувасцiць загромоздить 
 загрудкi: узяцца з. сцепиться в драке 
 загрукатаць загрохотать, загромыхать 
 загрукаць застучать; захлопать 
 загрэбцi 1) загрести; 2) зарыть; 3) перан. заграбастать 
 загугнявiць загнусавить 
 загукаць закричать 
 загусцi загудеть 
 загучаць зазвучать 
 загушкаць 1) начать качать, закачать; 2) укачать 
 загушчальнiк спец. загуститель 
 загыркаць зарычать 
 задавальненне удовлетворение 
 задаволенасць удовлетворённость 
 задаволiць удовлетворить; обеспечить 
 задаўнiць 1) затянуть, продлить; 2) запустить (болезнь) 
 задзёр задор; iсцi на з. вести себя вызывающе 
 задзiрлiвы 1) драчливый, дерзкий; 2) вызывающий, задиристый 
 задзiрына 1) спец. задорина; 2) заусеница 
 задзiрынка задоринка 
 задзiрысты 1) вздёрнутый; задранный; 2) драчливый, дерзкий 
 задзынкаць 1) зазвякать, забренчать; 2) загудеть, зажужжать (о насекомых) 
 задзьмухаць 1) начать дуть; 2) задуть (погасить) 
 задзьмуць задуть 
 задзяўбцi заклевать; задолбить 
 заднiць вставить дно 
 задоўгi 1) слишком длинный; 2) слишком долгий 
 задратаваны затянутый проволокой 
 задрыпаць разм. затрепать, замызгать 
 задужа слишком, чрезмерно 
 задума замысел 
 задуменны задумчивый 
 задуха 1) духота; 2) перан. страда, горячка, спешка 
 задыхацца запыхаться 
 задыхаць задышать 
 задышка одышка 
 задышлiвы страдающий одышкой 
 заедзь гнус, мошкара 
 заекатаць разм. завопить 
 заенчыць застонать 
 заечына зайчатина 
 зажадаць захотеть, пожелать 
 зажартаваць начать шутить; пошутить 
 зажурыцца 1) загрустить, запечалиться; 2) впасть в уныние 
 зазвычай по обыкновению, обычно 
 заззяць засиять; засверкать, заблестеть 
 зазiрнуць заглянуть 
 зазiхацець засиять, засверкать 
 зазлаваць разозлиться, рассердиться 
 зазнаць изведать, испытать, узнать 
 зазначыць 1) пометить; 2) заметить, отметить 
 зазубень абл. рыболовный крючок 
 зазумкаць начать зудеть 
 заiнець заиндеветь, покрыться инеем 
 зайздрасць зависть 
 зайздрослiвы завистливый 
 зайздросны 1) завидущий; 2) завидный (заманчивый) 
 займальны занимательный, увлекательный 
 займеннiк лiнгв. местоимение 
 займець 1) обзавестись; 2) приобрести; з. моду обрести привычку 
 закажанець разм. захиреть, зачахнуть 
 заказаць запретить; приказать 
 заказытаць защекотать 
 закаламуцiць замутить; взбаламутить 
 закаласаваць заколоситься 
 закалацiцца задрожать, затрястись; затрепетать 
 закалацiць затрясти 
 закалец закал (сырой слой в хлебе) 
 закалець разм. задубеть; закоченеть 
 закалыхаць закачать, заколебать; укачать 
 закамандаваць приказать; скомандовать 
 закаморак абл. чулан 
 закамянеласць окаменелость 
 заканадаўства законодательство 
 заканадаўца (заканадавец) законодатель 
 закаркаваць закупорить 
 закароткi слишком короткий 
 закарцець сильно захотеться 
 закарчанець закоченеть 
 закарэць заскорузнуть; загрязниться; засохнуть 
 закасаваць зачеркнуть 
 закасаць засучить, завернуть, закатать 
 закатаваць замучить; запытать 
 закаўраш обшлаг, отворот (на рукаве) 
 закаханы влюблённый 
 закахацца влюбиться, увлечься 
 закачаць закатать 
 закаштаваць разм. попробовать (на вкус), отведать 
 закватараваць разм. поселиться на квартире 
 заквiтнець паэт. зацвести, расцвести 
 закелзаць гл. закiлзаць 
 закешкацца разм. завозиться, задержаться 
 закiд 1) забрасывание; 2) перан. упрёк, укор 
 закiдаць забросать, закидать, завалить 
 закiлзаць (закелзаць) взнуздать, зауздать 
 закiнуць забросить, закинуть, зашвырнуть; запрокинуть 
 закiпяцiць вскипятить 
 закiтаваць замазать (оконной замазкой) 
 закiтоўка замазка 
 заклапацiць озаботить 
 заклапочанасць 1) озабоченность; 2) хлопотливость 
 закласцi заложить 
 заклеймаваць заклеймить 
 заклён заклятие 
 заклiк 1) призыв, клич; 2) воззвание 
 заклiкаць 1) призвать; воззвать; 2) пригласить, зазвать 
 заключны заключительный 
 закорпацца разм. закопаться, замешкаться 
 закоскi начало косьбы 
 закот архiт. фронтон 
 закоўзаць разм. завозить, запачкать, замарать 
 закранэць затронуть, задеть; коснуться 
 закраса приправа 
 закрасаваць зацвести (о хлебах) 
 закрасить заправить, сдобрить, приправить 
 закратаць разм. задвигать, зашевелить 
 закрочыць зашагать 
 закрумкаць 1) закаркать; 2) заквакать (о лягушках) 
 закрутка 1) завёртка; 2) закорючка 
 закруцiць 1) завинтить, завернуть; 2) закрутить, замотать 
 закрыўдаваць разм. разобидеться 
 закрэслiць зачеркнуть 
 закульгаць захромать; заковылять 
 закуп 1) закупка; 2) гiст. закуп 
 закуродымiць разм. закоптить 
 закурэць 1) закоптить, задымить; 2) закоптеть, закоптиться; 3) подняться столбом (о пыли) 
 закутак 1) эгол, закоулок; 2) перан. дыра, захолустье 
 закучаравiцца закудрявиться 
 залавiць поймать, захватить 
 залагодзiць задобрить 
 заладзiць заделать 
 заладка заделка 
 залапатаць 1) захлопать, затарахтеть; 2) затараторить 
 залапаць разм. захватать 
 заласкатаць защекотать 
 залатаць наложить заплату 
 залатоўка уст. пятиалтынный 
 залвiца золовка 
 залева абл. ливень 
 залегчы залечь 
 залежаць зависеть 
 залежнасць зависимость 
 залежны 1) зависимый; 2) лiнгв. подчинённый, страдательный 
 залетась в позапрошлом году 
 залець абл. мёрзнуть, зябнуть 
 залёгкi слишком лёгкий 
 залётнiк разм. ухажёр, волокита 
 залёты разм. ухаживание, волокитство 
 залiк зачёт 
 залiтаваць уст. запаять 
 залiхвацкi разм. удалой, лихой 
 залiчыць 1) зачислить; 2) засчитать, зачесть 
 залiшне слишком, чересчур 
 залобак абл. фронтон 
 заложны 1) обложной (дождь); 2) усердный, рьяный (о работе) 
 залоза железа 
 залознiца бат. норичник 
 залопаць захлопать 
 залунаць зареять 
 залупцавбць засечь, запороть 
 залучыць 1) привлечь, приобщить; 2) залучить, заманить 
 залыгаць 1) захлестнуть (набросив верёвку на рога, шею животного); 2) пе-ран. вовлечь, завлечь 
 залыпаць захлопать (глазами) 
 залысiць стесать (кору на каком-либо участке ствола дерева) 
 залюляць убаюкать 
 заляйцаць завожжить 
 залямантаваць завопить 
 заляпаць разм. 1) застучать, захлопать; 2) забрызгать; заляпать 
 заляскатаць задребезжать, затарахтеть 
 заляскаць 1) залязгать; 2) защёлкать; захлопать 
 заляцацца ухаживать 
 замагiльны загробный 
 замала маловато, слишком мало 
 замалада смолоду 
 замалёўка зарисовка 
 замаляваць зарисовать 
 замардаваць 1) изнурить, истощить; 2) замучить 
 замардаць паляўн. сострунить 
 замаркоцiцца опечалиться, загрустить 
 замаркоцiць опечалить 
 замармытаць забормотать 
 замаруджанасць замедленность 
 замарудзiць замедлить 
 замарыцца умориться, утомиться 
 замарыць уморить, утомить, изнурить 
 заматляцца заболтаться, затрепыхаться 
 заматляць замотать; завертеть, завилять 
 замаўляць заговаривать 
 замах покушение 
 замацаваць закрепить, упрочить 
 замглiць покрыть (затянуть) мглой 
 замежны зарубежный; иностранный, заграничный; внешний 
 заменнасць заменяемость 
 заменнiк спец. заменитель 
 замер 1) замысел, посягательство; 2) намерение 
 замерцi замереть; обмереть 
 замест вместо, взамен 
 замець позёмка; метель, пурга 
 замешанасць причастность 
 замешка абл. заминка, задержка 
 замжэць начать моросить 
 замiгацець 1) замелькать; 2) засверкать, замерцать 
 замiгцець 1) забрезжить, засветиться; 2) замигать, замерцать; 3) затрепетать (о пламени) 
 замiлавальны умилительный, трогательный 
 замiлаванасць умилённость 
 замiлаванне умиление 
 замiлаваць умилить 
 замiльгаць замелькать; замерцать 
 замiнаць мешать, затруднять, быть помехой (обузой) 
 замiтусiцца 1) засуетиться; 2) захлопотать; 3) запестреть, зарябить 
 замкнёнасць замкнутость 
 замкнуць 1) запереть; 2) замкнуть (соединить концы чего-л.) 
 замнога слишком много 
 замова заговор (заклинание) 
 замовiць 1) замолвить; 2) заговорить (от болезни) 
 заможны зажиточный, богатый, состоятельный 
 заморак заморыш 
 замоцна слишком сильно 
 замужжа замужество 
 замуляць 1) начать тереть; начать жать; 2) стереть холку (о лошади) 
 замурзаць разм. запачкать, измазать, вымазать 
 замуркаць замурлыкать (о животных) 
 замчаць мигом доставить, быстро завезти (занести) 
 замчышча место, где стоит или стоял замок 
 замыкальнiк эл. замыкатель 
 замыкаць замычать 
 замылiць взмылить (лошадь) 
 замыляць зашевелить (губами) 
 замысаваць паляўн. сострунить 
 замянцiць 1) начать точить (наждачной лопаткой); 2) перан. замолуть, заболтать 
 замяняльны заменяемый 
 занадзiць рыб. привадить, приманить 
 занадта слишком, чересчур, чрезмерно 
 занаравiцца заупрямиться, заартачиться 
 занатаваць записать; отметить 
 занатоўка заметка 
 занемагчы занемочь; заболеть 
 занепакоiцца забеспокоиться, встревожиться 
 занепакоiць обеспокоить, встревожить 
 занервавацца занервничать 
 занiзка слишком низко 
 занорысты 1) свилеватый (о дереве); 2) изрезанный (о береге); 3) норовистый (о животном) 
 занудзiцца затосковать, заскучать, впасть в уныние 
 занудзiць затошнить 
 занурыцца абл. погрузиться, углубиться 
 заныраць начать нырять 
 заняволiць поработить, закабалить 
 занядбаць 1) пренебречь; 2) запустить, забросить 
 занядужаць занемочь; прихворнуть 
 заняпад 1) упадок, разорение; 2) падение 
 заняпасцi прийти в упадок; захиреть 
 занятак занятие 
 заняткi занятия 
 запавет завет; завещание 
 запаволены замедленный 
 запаволiць замедлить 
 запаганiць 1) запакостить; 2) опоганить, осквернить 
 западаць начать падать 
 западзiна 1) впадина; 2) падь (узкая глубокая долина) 
 запазнiцца запоздать; задержаться 
 запазычанасць задолженность 
 запазычанне заимствование 
 запазычыць заимствовать, позаимствовать 
 запакляваць законопатить 
 запакоўка упаковка 
 запалавець слегка пожелтеть 
 запаланiць взять в плен; пленить 
 запаласць впалость 
 запаленне мед. воспаление 
 запаленчы мед. воспалительный 
 запалiць 1) зажечь; 2) затопить; 3) перан. воодушевить 
 запалка спичка 
 запалохаць запугать, устрашить 
 запалымнець запламенеть 
 запальнiца (запальнiчка) зажигалка 
 запаляваць паляўн. затравить 
 запамагчы абл. оказать помощь 
 запамога абл. помощь, поддержка, подспорье 
 запампаваць закачать (насосом) 
 запанаваць 1) наступить, воцариться; 2) начать господствовать, властвовать 
 запар подряд, сплошь 
 запарушыць засорить, запорошить; вока не запарушыць воды не замутит 
 запасвiць 1) начать пасти; 2) заработать пастьбой 
 запасiць 1) запасать; 2) скапливать, накоплять 
 запатрабаваннi запросы 
 запатрабаваць 1) затребовать, запросить; 2) востребовать 
 запатылак клинышек для закрепления косы 
 запесцiць заласкать 
 запiнка запонка 
 запiс запись 
 заплата 1) плата; 2) отплата, возмездие 
 заплоцце место за забором 
 заплысцi заплыть 
 заплюхаць заплескать; забрызгать 
 заплюшчыць закрыть, сомкнуть, смежить (глаза) 
 заплямiць 1) запятнать, испятнать; 2) перан. запятнать, замарать 
 запляскаць захлопать (в ладоши) 
 запляскаць сплюснуть, сплющить 
 запляснець заплесневеть 
 запозна слишком поздно 
 запознены запоздалый 
 запона полость (в экипаже) 
 заправадзiць заслать, услать; упрятать 
 запражны упряжной (конь) 
 запрамянiцца начать лучиться, светиться 
 запрапанаваць предложить 
 запрасаваць 1) загладить, заутюжить; 2) тэх. запрессовать 
 запрасiць пригласить, позвать; запросить (цену) 
 запрасцi начать прясть 
 запраторыць запрятать, упрятать 
 запрацавбць заработать 
 запрацiвiцца воспротивиться 
 запрашэнне приглашение 
 запрыгонiць гiст. закрепостить 
 запрэжка упряжка, запряжка 
 запунсавець заалеть, зардеться 
 запуск сухостой (период перед отёлом) 
 запускi рэл. заговенье 
 запынiць задержать, остановить 
 запырскаць забрызгать 
 запырхаць зафыркать 
 запыт запрос (требование разъяснения) 
 запытаць 1) спросить; 2) запросить (сделать запрос) 
 запытлiвы вопросительный 
 запыхкаць запыхтеть 
 запэўнiць заверить, уверить 
 запэцкаць 1) запачкать, испачкать, замазать; 2) перан. замарать 
 запярэсцiцца запестреть 
 запярэчыць возразить 
 зарабiць 1) заработать; з., як Заблоцкi на мыле погореть, остаться ни с чем; 2) заделать 
 зарагатаць захохотать 
 зараз сейчас, сию минуту 
 заразлiвы заразительный 
 заранак заря 
 заранка заал. малиновка 
 зараснiк заросль, поросль; кустарник 
 зарнiца бат. льнянка 
 зародак зародыш, зачаток 
 зарохкаць захрюкать 
 зарубiць крав. подрубить; обрубить 
 заружавець 1) зарозоветь; 2) покраснеть (покрыться румянцем) 
 зарука залог, гарантия, ручательство 
 зарумзаць разм. заплакать, зареветь 
 зарунець зазеленеть (об озимых) 
 заручыць обручить; помолвить, сговорить 
 зарыкаць замычать, зареветь; зарычать 
 зарыпаць заскрипеть, проскрипеть 
 зарэчча заречье 
 засаб подряд 
 засакатаць 1) закокотать; 2) застрекотать, затрещать 
 засаладзiць засластить 
 засарамацiць застыдить; устыдить 
 засаромецца 1) застыдиться; 2) смутиться, застесняться 
 засаромiць устыдить; смутить 
 засаўка засов, задвижка 
 засваволiць 1) начать шалить, проказничать; 2) начать своевольничать 
 засваяльны усвояемый 
 засведчыць засвидетельствовать; удостоверить, заверить 
 засвiдраваць начать сверлить, засверлить 
 засвоiць усвоить 
 засевак запашка 
 засек закром 
 засень (зацень) затенённое место 
 засеўкi начало сева 
 засiвераць обветриться; потрескаться (от ветра) 
 заскавытаць завизжать, заскулить 
 заскародзiць с.-г. забороновать 
 заскварыць заправить жареным салом 
 заскрэбцi заскрести 
 заскуголiць завыть, заскулить 
 заслiзгаць заскользить 
 заслон абл. скамейка, скамья 
 заслона 1) завеса, пелена; 2) тэатр. занавес 
 заслухаць заслушать 
 засмагнуць высохнуть, пересохнуть (о губах) 
 засмажыць зажарить 
 засмактаць засосать 
 засмецiць засорить, замусорить 
 засмужыць затянуть, подёрнуть дымкой, мглой 
 засмуткаваць загрустить, затосковать; запечалиться 
 засмуцiць опечалить, огорчить, удручить 
 засмучэнне печаль, грусть, уныние 
 засмылець 1) начать саднить, начать жечь; 2) затлеть 
 заснавальнiк основатель 
 заснаваць основать, организовать 
 заснежыцца покрыться снегом 
 заспакоенасць успокоенность 
 заспакоiць успокоить; утешить 
 заспакойлiвы успокоительный 
 заспець застать; застичь, застигнуть 
 заспрачацца заспорить 
 заспяваць запеть 
 застары слишком старый, староватый 
 застаўка щит (в плотине) 
 застолiць подшить потолок 
 застракацець запестреть 
 застрамiць занозить 
 застрашыць запугать, устрашить 
 заструменiць заструиться 
 застрэшак (застрэшша) разм. застреха 
 заступiць 1) занять (место); 2) приступить; 3) преградить; загородить 
 засудзiць осудить 
 засумаваць 1) загрустить, приуныть; 2) заскучать, затосковать 
 засценак 1) закут; 2) застенок (место пыток) 
 засцерагальнiк тэх. предохранитель 
 засцерагчы 1) предохранить, защитить; 2) предостеречь 
 засцярога 1) предохранение; 2) предосторожность; 3) предостережение 
 засцярожлiвы осмотрительный 
 засядлаць оседлать 
 засяродзiць сосредоточить 
 затаўка заправка (салом) 
 затаўчы заправить, сдобрить (салом) 
 заткала затычка 
 затлумiць заморочить, задурить 
 затлусцiць засалить (запачкать жиром) 
 затоенасць затаённость 
 затоены 1) затаённый; 2) скрытый, тайный 
 затока заводь, затон 
 заторгаць задёргать 
 заторкнуць заткнуть, воткнуть 
 затрапятаць 1) затрепыхать; 2) замерцать 
 затрывожыцца забеспокоиться 
 затрызнiць забредить, начать бредить 
 затрымаць 1) задержать; 2) замедлить 
 затрымка 1) задержка, остановка; 2) замедление; 3) заминка 
 затрымцець 1) затрепетать; задрожать; 2) замерцать, замелькать 
 затузацца 1) изнемочь, измучиться; 2) перан. издёргаться 
 затузать 1) задёргать; 2) перан. издёргать 
 затулiць закрыть, прикрыть 
 затушыць потушить 
 затыкаць 1) начинать ткать; 2) покрывать тканым узором 
 затым потом 
 затынкаваць заштукатурить 
 заўвага 1) замечание; 2) примечание 
 заўважыць 1) заметить, приметить; 2) подметить 
 заўжды гл. заўсёды 
 заўзяты 1) рьяный; 2) ретивый, усердный 
 заўладаць гл. завалодаць 
 заўпарцiцца заупрямиться 
 заўсёды (заўжды) всегда; постоянно, неизменно 
 заўчасны безвременный, преждевременный 
 заўчора позавчера, третьего дня 
 зафанабэрыцца зачваниться, зазнаться 
 зафарбаваць закрасить 
 зафарбоўка закраска 
 зафастрыгаваць крав. заметать 
 захавальнасць сохраняемость 
 захавальнiк хранитель 
 захаваць 1) сохранить, сберечь; 2) запрятать, упрятать; 3) соблюсти 
 захад 1) запад; 2) закат, заход (светил) 
 захады меры, шаги 
 захапiцца увлечься, пристраститься; плениться; влюбиться 
 захапiць 1) захватить; 2) увлечь; 3) застичь, застигнуть 
 захапленне 1) увлечение, страсть; 2) восторг, восхищение; 3) увлечение (влюблённость) 
 захапляльнасць увлекательность 
 захапляльны увлекательный, захватывающий; неотразимый 
 захацець пожелать, захотеть 
 захвалявацца 1) заволноваться; 2) перан. смутиться 
 захварэць заболеть 
 захвастаць начать хлестать; засечь, захлестать 
 захiлiць 1) загнуть, завернуть; 2) заслонить, закрыть 
 захiнуць 1) запахнуть; 2) задёрнуть; 3) укутать, завернуть; 4) перан. окутать, задёрнуть 
 захiстацца 1) закачаться, зашататься; 2) перан. пошатнуться; 3) перан. заколебаться (впасть в нерешительность) 
 захiстаць 1) закачать, зашатать; 2) перан. поколебать 
 захлiпнуцца захлебнуться 
 захлiснуць захлестнуть 
 захлынуцца захлебнуться 
 захмарыцца покрыться облаками (тучами) 
 захмурыць омрачить, помрачить 
 заходнi западный 
 захоп захват 
 захопленасць увлечённость 
 захоплены 1) захваченный; 2) увлечённый; 3) застигнутый; 4) перан. восхищённый, пленённый 
 захопнiк захватчик 
 захопнiцкi захватнический 
 захрапцi захрапеть 
 захраснуць 1) засориться; закупориться; 2) застрять 
 захрумстаць захрустеть 
 захутаць закутать, укутать, завернуть 
 зацвердзiць утвердить 
 зацвiлы заплесневелый 
 зацвiсцi 1) зацвести; 2) заплесневеть 
 зацвыркаць 1) зачирикать; 2) застрекотать 
 зацвялiць задразнить 
 зацвярджаць утверждать 
 зацвярджэнне утверждение 
 зацень гл. засень 
 зацерушыць слегка обсыпать; запорошить 
 зацесна тесновато, слишком тесно 
 зацёпла слишком тепло 
 зацёхкаць защёлкать (о птицах) 
 зацiкавiцца заинтересоваться 
 зацiкавiць заинтересовать 
 зацiкаўленасць заинтересованность 
 зацiнацца упорствовать, запираться, упрямиться 
 зацiрка мучная похлёбка 
 зацiск зажим 
 зацiснуць зажать 
 зацiўкаць зачирикать; запищать (о цыплятах) 
 зацiшак 1) затишье, затишек; 2) перан. укромное место 
 зацiшны 1) безветренный, тихий; 2) подветренный; 3) перан. укромный, тихий 
 зацiшша затишье 
 зацкаваць затравить 
 зацугляць зануздать, взнуздать 
 зацукраваць засахарить 
 зацурчаць зажурчать 
 зацыраваць заштопать 
 зацьменне затмение 
 зацягаць затаскать 
 зацягнуць 1) затащить, втащить; 2) затянуть; 3) подёрнуть; 4) замедлить, затянуть 
 зацяжка трудновато 
 зацяты упорный, настойчивый; лютый 
 зацяцца 1) запереться, заупрямиться; 2) затаить злобу 
 зацяць отняться (о языке); яму як зацяло у него будто язык отнялся 
 зачакацца заждаться 
 зачапiцца 1) зацепиться; 2) задеть, споткнуться; 3) перан. связаться, затронуть 
 зачараванне очарование, восхищение; упоение 
 зачараваць 1) околдовать, заколдовать, заворожить; 2) восхитить, пленить 
 зачаставаць запотчевать (переусердствовать, потчуя) 
 зачаткавы зачаточный 
 зачаўрэць абл. зачахнуть, захиреть 
 зачацца 1) начаться; 2) бiял. зачаться 
 зачмурыць разм. одурить, одурманить; заморочить, одурачить 
 зачмыхаць зафыркать 
 зачынiць закрыть, запереть, захлопнуть 
 зачырванець закраснеть, заалеть 
 зачырванiць сделать красным 
 зачэпка 1) зацепка; 2) перан. предлог, повод 
 зашаляваць обшить (досками) 
 зашамацець зашелестеть; зашуршать 
 зашараваць начать тереть 
 зашарэць засереть 
 зашастаць зашуршать, зашелестеть; прошелестеть 
 зашклiць застеклить, остеклить 
 зашкодзiць повредить; помешать 
 зашкрабаць заскрести, зацарапать; зашаркать (ногами) 
 зашмальцаваць разм. замусолить 
 зашмарга затяжная петля 
 зашмаргнуць задёрнуть; захлестнуть 
 зашмат слишком много; больше, чем нужно 
 зашморгаць 1) задёргать; 2) зашаркать; 3) зашмыгать 
 зашмуляць разм. вытереть, обтереть, заносить (одежду) 
 зашоргаць разм. зашаркать 
 зашпiлька застёжка, петля 
 зашпурнуць разм. зашвырнуть 
 зашрубаваць завинтить 
 заштабнаваць крав. застрочить, прошить 
 заштукаваць заделать 
 заштурхаць затолкать 
 зашугаць заполыхать, запылать 
 зашурпацець стать шереховатым, шаршавым 
 зашчапiць запереть, защёлкнуть 
 зашчапка защёлка; крючок 
 зашчымець 1) засаднить; 2) защемить (о щемящем чувстве) 
 зашчытак архiт. щит, лбище 
 зашырока слишком широко 
 зашэрхнуць 1) подсохнуть, затвердеть (о почве); 2) онеметь, одеревенеть, затечь 
 заява заявление 
 заядлы 1) завзятый, рьяный; 2) сердитый, злой, драчливый 
 заяснець начать яснеть, стать ясным 
 заяўнiк заявитель 
 збавiцель избавитель, спаситель; искупитель 
 збавiць избавить, освободить, спасти 
 збаёдаць разм. истратить (попусту, впустую) 
 збажына збор. хлеба 
 збалаваны избалованный 
 збан кувшин, жбан, кринка 
 збанкрутаваць обанкротиться 
 збаразнiць избороздить 
 збаяцца сробеть, струсить 
 збегчы сбежать 
 збйжнасць мат. сходимость 
 збежны мат. сходящийся 
 зберагчы сберечь, уберечь; приберечь 
 збiральнiк собиратель 
 збiраць 1) собирать, сосредоточивать; 2) взыскивать, взимать; 3) копить, накапливать 
 зблажэць разм. исхудать, отощать 
 зблазнаваць поступить по-мальчишески 
 зблiзку с близкого расстояния 
 зблытаць спутать; перепутать, смешать 
 збляднець побледнеть 
 збожжа 1) збор. зерно, хлеб; 2) зерновые, хлеба 
 збожжаўборка хлебоуборка, зерноуборка 
 збольшага слегка, отчасти, приблизительно 
 збоўтаць взболтать 
 збочыць посторониться, сойти с дороги; отклониться в сторону 
 збродлiвы блудливый 
 збройнiк оружейник 
 зброснець заплесневеть (о жидкости) 
 зброя оружие 
 збруя эпряжь, сбруя 
 збрыдзець разм. надоесть, опротиветь 
 збудаваць построить, выстроить; соорудить 
 збунтаваць 1) привести в замешательство, сбить с толку; 2) взбунтовать 
 збуцвець истлеть, сопреть, превратиться в труху 
 збуяць 1) буйно разрастись; 2) вырости в ботву 
 збэсцiць разм. 1) изругать; 2) истрепать, загрязнить (одежду) 
 збяднець обеднеть, оскудеть 
 збялець побелеть; побледнеть 
 збянтэжаны растерянный, смущённый; озадаченный 
 збянтэжыць привести в замешательство, смутить; озадачить 
 звабiць сманить 
 звада склока, ссора; распря 
 звадзянець стать водянистым 
 звадкаваць сжидить 
 зваднiк склочник 
 звадыяш разм. подстрекатель 
 зважаць обращать внимание 
 зважыць взвесить; свесить, свешать 
 звалачы стащить, унести 
 званец бат. погремок, звонец 
 званiца колокольня; звонница 
 званок звонок, колокольчик 
 званчэць становиться звонче 
 зварот 1) возвращение, возврат; 2) обращение; 3) оборот (словесное выражение) 
 зваротак лiнгв. обращение 
 зваротны 1) обратный; 2) лiнгв. возвратный 
 зварухнуцца 1) шевельнуться; 2) дрогнуть, колебнуться 
 зварухнуць шевельнуть; шелохнуть (о траве, листве) 
 звар'яцець сойти с ума, помешаться 
 звастрыць сточить; уточить 
 звацца называться; призываться, окликаться 
 зваяваць победить, одолеть 
 зведаць 1) изведать, испытать, узнать; 2) претерпеть, пережить 
 звекаваць век прожить 
 звеку испокон веку 
 звераваты 1) звероподобный; 2) грубый, злобный 
 зверына збор. зверьё 
 звеславацца спарт. сгрестись 
 звечара с наступлением сумерек 
 звiлiна извилина 
 звiлiсты извилистый 
 звiльгатнець стать влажным, увлажниться 
 звiх вывих 
 звод 1) вырождение, вымирание; 2) увод 
 зводдалеку издали 
 звольнiць 1) уволить, сместить, отстранить; 2) отчислить 
 звонку 1) снаружи, извне; 2) наружно; внешне 
 звыклы привычный; обычный 
 звыкнуць привыкнуть 
 звычай 1) обычай; 2) привычка, обыкновение 
 звычайны 1) обычный; обыкновенный, обыденный; 2) привычный, принятый; 3) мат. простой (о дроби) 
 звычка 1) привычка; обыкновение; 2) навык 
 звычны привычный; обычный 
 звыш серх; свыше 
 звышадчувальны сверхчувствительный 
 звышгукавы фiз. сверхзвуковой 
 звышмагутны сверхмощный 
 звышнатуральны сверхъестественный 
 звышправоднасць фiз. сверхпроводимость 
 звыштрапны сверхметкий 
 звыштэрмiновы сверхсрочный 
 звышцiск фiз. сверхдавление 
 звышшчыльны сверхплотный 
 звяга разм. 1) лай, тявканье; 2) назойливое напоминание 
 звяглiвы разм. 1) визгливый; 2) надоедливый, назойливый 
 звязак связка 
 звялы завядший, увядший 
 звянчаць повенчать, обвенчать 
 звяраць сверять; сличать 
 звярзцiся померещиться, почудиться 
 звярэц бат. сочевичник 
 звястунка разм. вестница 
 згабляваць 1) исстрогать; 2) сострогать 
 згадаць 1) вспомнить, припомнить; 2) назвать, упомянуть 
 згадзiцца 1) согласиться; 2) наняться, подрядиться; договориться 
 згадзiць нанять; подрядить 
 згадка воспоминание 
 згаiць разм. излечить 
 згалець обнищать, разориться 
 згалiць сбрить 
 згамтаць абл. скомкать 
 зганiць 1) охаять, опорочить; 2) осудить, дать плохую оценку 
 зганьбiць (зганьбаваць) опозорить, обесславить, опорочить 
 згарбацець стать горбатым 
 згарбацiць сгорбить, сделать горбатым 
 згарнуць 1) сгрести, скучить; 2) свернуть, сложить; 3) скрутить 
 згаснуць угаснуть, погаснуть, потухнуть 
 згатаваць приготовить, сварить, состряпать 
 згвалтаваць изнасиловать 
 згвалцiць изнасиловать; растлить 
 згiбiна разм. излучина, изгиб 
 згiнуць пропасть, сгинуть 
 згледзець завидеть, заметить; як вокам з. как глазом охватить 
 зглумiць разм. испортить; истратить попусту 
 згода согласие 
 згодлiвы сговорчивый, покладистый, податливый 
 згодны 1) согласный; 2) соответствующий 
 згоркнуць пригоркнуть 
 зграбны стройный, изящный 
 згразiць испугать, настращать 
 зграя 1) стая, свора; 2) перан. клика; шайка 
 згрубець разм. огрубеть 
 згрувасцiць беспорядочно свалить в кучу 
 згрыбець одряхлеть 
 згрызота 1) ссора, грызня; 2) перан. душевные муки; тоска 
 згрэбцi 1) сгрести; 2) схватить 
 згуба 1) гибель, пагуба; 2) разорение; 3) утрата, утеря, потеря; 4) пропажа 
 згубiцель губитель; погубитель 
 згубiць 1) потерять, утерять; 2) погубить, загубить 
 згубны губительный, пагубный 
 згукаць созвать 
 згуляць сыграть; станцевать 
 згуртаванасць сплочённость, спаянность; единение 
 згуртаванне 1) сплочение; 2) объединение 
 згуртаваць 1) собрать; сколотить; 2) перан. сплотить, спаять 
 згуснуць загустеть, сгуститься (о жидкостях) 
 згусцець сгуститься (о жидкостях) 
 згушчальнiк спец. сгуститель 
 здабытак 1) имущество; 2) перан. достояние; 3) приобретение, плод; 4) мат. произведение 
 здабыць 1) добыть; 2) перан. обрести; добиться; 3) мат. извлечь 
 здабыча добыча 
 здавальняць удовлетворять; утолять (желание, потребность) 
 здавальняючы удовлетворительный 
 здавацца чудиться, мерещиться, казаться; грезиться 
 здаволiць удовлетворить; утолить (желание, потребность) 
 здагадка 1) догадка; предположение; домысел; 2) сообразительность, сметливость 
 здалёк издали; издалека 
 здань призрак, привидение 
 здарожыцца утомиться, изнуриться (в дороге) 
 здарожыць утомить, изнурить (в дороге) 
 здарыцца произойти, случиться 
 здарэнне происшествие, приключение; событие 
 здатнасць способность (к чему) 
 здатны 1) способный (к чему); 2) подходящий, пригодный 
 здаўмецца разм. сообразить, смекнуть 
 здаўна издавна, исстари 
 здацца почудиться, померещиться, показаться 
 здзейснiць 1) осуществить; выполнить; 2) совершить, свершить 
 здзек издевательство, надругательство, глумление 
 здзекавацца издеваться, измываться, глумиться 
 здзеклiвы издевательский, глумливый 
 здзеравянець одеревенеть 
 здзець снять 
 здзiрванець зарасти травой 
 здзiўленне удивление; изумление; недоумение 
 здзiчэць одичать 
 здзьмухаць сдуть 
 здзяйсненне 1) осуществление, выполнение; 2) совершение, свершение 
 здзяўбцi 1) склевать; исклевать; 2) издолбить 
 здзяцiнець впасть в детство 
 здолець 1) сумець, смочь; 2) одолеть 
 здольнасць способность; дарование 
 здольны способный; даровитый 
 здор нутряной свиной жир 
 здоўжыцца показаться слишком долгим 
 здрабнець измельчать 
 здрабнiць измельчить 
 здрада измена; предательство 
 здрадзiць изменить; предать 
 здрбдлiвасць изменничество; предательство 
 здрадлiвы изменнический; предательский 
 здраднiк изменник; предатель 
 здранцвелы 1) одеревеневший, онемевший; 2) перан. оцепеневший 
 здранцвець 1) одеревенеть, онеметь; 2) перан. оцепенеть 
 здратаваць истоптать, вытоптать 
 здрахлець одряхлеть; обветшать 
 здрыгануцца содрогнуться, вздрогнуть 
 здрыгануць потрясти; встряхнуть 
 здубець замёрзнуть, озябнуть, окоченеть 
 здубянець отвердеть, затвердеть 
 здужаць осилить, одолеть; победить 
 здурэць сглупить 
 здушыць сдавить 
 здымак снимок 
 здымка съёмка 
 з'едлiвы йдкий, колкий, язвительный 
 зелле 1) сорняки; 2) зелёный корм; 3) зелье, снадобье, лекарство 
 зелянiна зелень 
 землеўласнiк землевладелец 
 земляроб земледелец, пахарь, хлебопашец 
 земляробства земледелие 
 зернетка зёрнышко, семечко 
 зеўра абл. пропасть 
 зеўраць зиять 
 зёлкi зелье, снадобье, травник 
 зжаўцець пожелтеть 
 зжоўкнуць пожелтеть 
 зжухнуць утратить свежесть, яркость; зажухнуть 
 Р·-Р·Р° РёР·-Р·Р° 
 ззябнуць озябнуть, продрогнуть 
 ззянне сияние, сверкание 
 ззяць сиять, сверкать 
 зiмны абл. холодный 
 зiркаты разм. пучеглазый; глазастый 
 зiрнуць взглянуть, глянуть 
 зiхацець сиять, сверкать 
 злаваць злить, сердить; злиться, сердиться 
 злавесны зловещий 
 злавiць поймать 
 зладжанасць единодушие; согласие 
 зладзейства воровству 
 зладзiць 1) поладить; 2) справиться, сладить 
 злазiць слезать; злазь з даху, не псуй гонтаў не берись не за своё дело 
 зламоўны злоречивый 
 зламысны злонамеренный; злоумышленный 
 злараднiчаць злорадствовать 
 зласлiвы злобны, раздражительный; жёлчный 
 злбтаць излатать, покрыть заплатами 
 златашыць разм. оборвать (не разбирая, портя) 
 злачынец преступник, злоумышленник 
 злачынства преступление; злодеяние 
 злаякасны мед. злокачественный 
 злаяць изругать 
 зледзянець оледенеть 
 злёгеньку легонько 
 злёгку слегка 
 злiнеiць изграфить 
 злiтавацца сжалиться, смиловаться 
 злiтаваць спаять 
 злiтак слиток (золота) 
 злiчыць сосчитать, счесть 
 злiчэнне счисление 
 злодзей вор 
 злозычлiвы зложелательный 
 зломак 1) ломаная вещь; 2) перан. слабый, больной (человек) 
 злосны 1) злой, злобный; 2) злостный (поступок); 3) яростный 
 злотнiк уст. золотарь (ювелир) 
 злоўжыванне злоупотребление 
 злоўжываць злоупотреблять 
 злоўлены пойманный 
 злузаць снять, содрать, счистить (скорлупу, кору) 
 злучальнiк тэх. соединитель 
 злучальны соединительный 
 злучнiк лiнгв. союз 
 злучок лiнгв. дефис 
 злучыць соединить 
 злушчыць снять, содрать, счистить (скорлупу) 
 злыгаць 1) снизать; 2) связать 
 злыдзень разм. лиходей, злодей 
 злямцавацца свойлочиться 
 злямчыцца сваляться, сбиться (о волосах, шерсти) 
 злямчыць свалять, сбить 
 змаганне 1) борьба; 2) сражение, битва; 3) перан. состязание 
 змагар борец, поборник 
 змагацца бороться; сражаться, биться; состязаться 
 змагчы 1) осилить, одолеть; 2) смочь 
 змагчыся изнемочь, обессилеть, ослабеть 
 змайстраваць 1) смастерить, соорудить; 2) перан. состряпать 
 змакрэць 1) измокнуть, промокнуть; 2) вспотеть, упариться 
 змалку сызмала, с малолетства 
 змаляваць 1) списать, срисовать; 2) исписать, изрисовать 
 зман обман 
 зманiць соврать, солгать 
 зманлiвы 1) призрачный, обманчивый; 2) заманчивый 
 змардаваць изнурить, измотать; истощить 
 змаркоцiцца соскучиться 
 змарнавацца пропасть, не пойти впрок 
 змарнаваць истратить, потратить (зря); извести 
 змарнелы чахлый; захирелый, изнурённый 
 змарнець зачахнуть, захиреть; истощиться, изнуриться; похудеть 
 змарозiць заморозить 
 змаршчак разм. морщина 
 змарыцца устать, утомиться; умориться 
 змарыць 1) утомить, измучить; 2) одолеть, сморить 
 змахляваць разм. смошенничать, сплутовать 
 змацаваць скрепить 
 зменшаць уменьшиться, убыть 
 зменшыць уменьшить; убавить 
 змераць измерить 
 змерзнуць замёрзнуть, озябнуть 
 змеркнуцца смеркнуться 
 змерцi разм. вымереть, перемереть 
 змест 1) содержание; 2) оглавление 
 змесцiва содержимое 
 змецiць 1) приметить; заметить; 2) переметить (знаками) 
 змешвальнасць спец. смешиваемость 
 змешвальнiк тэх. смешиватель 
 змеяня (змеянё) змеёныш 
 змеяяшчарка заал. змееящерица 
 змёрзлы 1) замёрзший, озябший; 2) смёрзшийся, промёрзший насквозь; 3) вымерзший (о растениях) 
 змёрлы вымерший, перемёрший 
 змiгнуць моргнуть, сморгнуть 
 змiзарнець 1) осунуться, исхудать (о лице); 2) стать невзрачным, потерять вид; 3) оскудеть (прийти в упадок) 
 змiлавацца смилостивиться, сжалиться 
 змiлавацца разм. полюбить друг друга, слюбиться 
 змiрыцца 1) помириться; 2) примириться, смириться (со своим положением) 
 змiрыць помирить 
 змова заговор (тайное соглашение); сговор 
 змовiны абл. помолвка 
 змовiцца сговориться 
 змога 1) мочь; што ёсць змогi что есть мочи; 2) изнеможение 
 зможаны осиленный, пересиленный; побеждённый 
 змокнуць измокнуть, промокнуть (под дождём) 
 змор: браць зморам брать измором 
 змора усталость, утомление 
 зморанасць усталость, утомление; утомлённость 
 зморшчына морщина, складка 
 зморшчыць 1) наморщить, сморщить (лоб, брови); 2) сморщить (образовать складки, покоробить); 3) покрыть рябью (о воде) 
 змотвальнiк смотчик 
 змоўленасць сговорённость 
 змоўшчык заговорщик; сообщник 
 змрок 1) сумрак, полумрак; 2) сумерки (полутьма перед наступлением вечера или утра) 
 змрочны 1) сумрачный; 2) сумеречный 
 змудраваць разм. 1) сумничать, схитрить; 2) смудрить (умничая, совершить нелепый поступок) 
 змуляць стереть (повредить трением) 
 змураваць сложить, построить (из камня, кирпича) 
 змурзаць разм. испачкать, измазать 
 змусiць вынудить, принудить, заставить 
 змучыць измучить, извести; изнурить, истомить 
 змушанасць вынужденность, принуждённость 
 змылак обмылок 
 змылiць сбить со счёта 
 змыслы абл. сообразительный, смекалистый; находчивый 
 змякчальнiк 1) хiм. смягчитель; 2) мед. мягчитель 
 змякчальны 1) смягчительный; смягчающий; 2) мед.мягчительный 
 змякчэць стать мягче, смягчиться 
 змялець обмелеть (о реке) 
 змяльчэць разм. омелеть 
 змянiць 1) изменить, преобразить; 2) сменить (заступить чьё-л. место); 2) переменить (работу) 
 змярканне 1) наступление сумерек; 2) сумерки 
 змярцвелы 1) омертвевший; 2) оцепеневший; 3) мертвенный (вид) 
 змярцвець 1) омертветь (стать безжизненным, онеметь); 2) оцепенеть 
 змярцвiць 1) омертвить (сделать безжизненным, вялым); 2) умертвить (нерв) 
 змясiць 1) перемесить (тесто); 2) разм. истоптать (посевы) 
 змястоўнасць содержательность 
 змястоўны содержательный 
 змясцiць 1) поместить; 2) вместить, уместить 
 змятушыць абл. смять 
 змяшчальнасць вместительность 
 змяшчальны вместительный 
 знадворку извне, снаружи; внешне 
 знадворны внешний, наружный 
 знаёмец разм. знакомый, знакомец 
 знаёмiць 1) знакомить; 2) ознакомлять 
 знаёмства знакомство 
 знаёмы 1) знакомый; 2) известный 
 знайсцi 1) найти, отыскать, обнаружить; 2) изыскать (средства, меры); 3) подыскать (на должность); 4) признать (прийти к заключению); 5) найти (радость, общий язык, выход) 
 знакамiты именитый 
 знамянальны 1) примечательный; 2) лiнгв. знаменательный 
 знаны 1) знатный, известный; 2) известный, познанный в прошлом 
 знаравiцца стать норовистым (упрямым) 
 знаравiць 1) сделать норовистым (упрямым); 2) сделать привередливым, раздражительным 
 знарок нарочно, намеренно, умышленно 
 знарочысты разм. нарочитый 
 знасiць 1) снести, стаскать (в одно место); 2) износить, сносить (одежду) 
 знатужыць разм. надсадить, надорвать 
 знаўца знаток 
 знаходжанне нахождение 
 знаходка находка 
 знаходлiвы находчивый; остроумный 
 значны 1) значительный; порядочный, изрядный (большой по размеру); трымацца на значнай адлегласцi держаться на почтительном расстоянии; 2) значимый (важный); 3) разм. замйтный 
 значыць 1) помечать, обозначать (делать отметки); 2) метить, намечать (ставить отличительный знак) 
 знебывацца разм. уставать 
 зневажальны оскорбительный; пренебрежительный 
 зневажаць оскорблять, унижать, непочтительно (с пренебрежением) отзываться 
 знелюбець разм. опостылеть 
 знелюдзець (знялюдзець) разм. стать нелюдимым от уединённой жизни 
 знемагчы 1) изнемочь, выбиться из сил; 2) изныть (от тоски) 
 знемажэнне изнеможение, истома 
 зненавiдзець возненавидеть 
 знепрытомнець потерять сознание, упасть в обморок 
 знерваванасць расстроенность; издёрганность 
 знервавацца изнервничаться, расстроиться; издёргаться 
 знерваваць расстроить; издёргать 
 знерухомець стать неподвижным 
 знерухомiць сделать неподвижным, лишить возможности двигаться 
 знецярплiвець потерять терпение 
 знечулiць лишить чувствительности 
 знешнi внешний 
 знiжальны тэх. понизительный 
 знiзiць 1) снизить, понизить; 2) ослабить, ухудшить; 3) принизить, умалить 
 знiкнуць 1) исчезнуть (перестать существовать); 2) пропасть, потеряться; 3) скрыться (из виду); 4) ускользнуть (быстро, незаметно уйти); 5) иссякнуть (израсходоваться) 
 знiтаваць 1) скрепить (болтами); 2) перан. спаять 
 знiч священный огонь (по языческим представлениям) 
 знiчка падающая звезда 
 знiшчальнiк истребитель 
 знiшчыць 1) уничтожить, истребить; 2) устранить, искоренить (недостатки); 3) сокрушить; 4) удалить (вывести пятна) 
 знiякавець почувствовать неловкость, растерянность 
 знос: зносу няма сносу нет 
 зносак1 обносок 
 зносак2 маленькое куриное яичко 
 зносаўстойлiвы износоустойчивый 
 зносiны 1) сношение; 2) общение; 3) сообщение (воздушное, железнодо-рожное) 
 зноў (зноўку) 1) снова, опять; вакол крам ды зноў к нам вернуться ни с чем; 2) тоже 
 знюхаць 1) уловить запах (о человеке); учуять (о собаке); 2) перан. пронюхать, проведать 
 знявага оскорбление; унижение 
 зняважыць оскорбить, унизить; непочтительно (с пренебрежением) отозваться 
 зняверца человек, потерявший веру во что-либо 
 зняверыць разуверить 
 знявечыць изувечить, искалечить 
 зняволiць лишить свободы, заточить (в тюрьму) 
 знядужаць потерять силы, ослабеть 
 знямелы онемелый, онемевший; одеревеневший 
 знямець онеметь; одеревенеть 
 знямога изнеможение; истома 
 знянацку врасплох, внезапно, вдруг 
 зняпраўдзiць опровергнуть правдивость каких-либо утверждений 
 знясiлець обессилеть, изнемочь 
 знясiлiць 1) обессилить, изнурить; истощить; 2) истощить, выпахать (почву) 
 зняславiць обесславить, опозорить, опорочить 
 знячэўку неожиданно, внезапно 
 золак заря, рассвет 
 золкасць промозглость 
 золкi промозглый 
 золь сырость, слякоть 
 зорка звезда 
 зоркаўка бат. звездчатка 
 зорчаты звёздчатый 
 з-пад из-под 
 зрабiць 1) сделать; 2) произвести, подвергнуть; 3) изготовить; соорудить; 4) причинить, принести (вред) 
 зрадзець стать редким, поредеть 
 зразумелы понятный, ясный; вразумительный 
 зразумець 1) понять, постичь; уяснить; 2) осознать; осмыслить 
 зраiцца соединиться в один рой (о пчёлах) 
 зранку с утра; спозаранку 
 зраўнаваць 1) сровнять, уровнять; 2) сравнить 
 зрахаваць подсчитать, сосчитать 
 зрачыся отречься 
 зрашэцiць (зрашацiць) изрешетить 
 зрок зрение 
 зрокавы зрительный 
 зрослапялёсткавы бат. сростнолепестный 
 зрослы сросшийся 
 зруб 1) сруб; 2) спец. ряж 
 зрудзець порыжеть 
 зруйнаваць превратить в руины, разрушить до основания 
 Р·СЂСѓС… СЃРґРІРёРі 
 зручны 1) удобный; 2) благоприятный, подходящий (случай) 
 зрушыць 1) сдвинуть, сместить; 2) тронуться (с места) 
 зрывiсты срывающийся (о голосе) 
 зрынуць свергнуть, повергнуть; низринуть 
 зрыўкi обрывки, лоскуты, клочья 
 зрэб'е веретье, посконь 
 зрэбнiкi посконные штаны 
 зрэбны посконный 
 зрэдзiць проредить; изредить 
 зрэдку изредка 
 зрэнка зрачок; берагчы як зрэнку вока беречь пуще глаза 
 зрэшты впрочем 
 зубiць спец зубрить, насекать 
 зубнiк бат. скерда 
 зубнiца бат. зубянка 
 зуй збор. охлопки (шерсти) 
 зумкаць зудеть (издавать однообразный звенящий звук) 
 зусiм 1) совсем; совершенно; 2) вполне; 3) вовсе 
 зух эхарь, хват 
 зухаваты эхарский, молодцеватый, удалой, лихой 
 зыбка колыбель 
 зыр 1) на зыры на юру; 2) стремнина (в реке) 
 зыркi 1) яркий (об огне); 2) стремительный, быстрый (о движении) 
 зырчэць становиться ярче 
 зырыць разм. гнать; нести (о ветре, течении) 
 зыход исход; на зыходзе жыцця на закате дней, на склоне лет 
 зыходзiць исходить 
 зычлiвец доброжелатель, благожелатель 
 зычлiвы доброжелательный, благожелательный 
 зычны 1) разм. громкий, зычный; 2) лiнгв. согласный (звук) 
 зычыць желать 
 зэдаль скамейка (комнатная переносная) 
 зябер бат. пикульник, жаблей 
 зяблiва с.-г. зябь (вспаханное поле); зяблевая вспашка 
 зяблiць с.-г. пахать поле осенью под весенний посев (зябь) 
 з'ява явление; образ, картина 
 зяваць орать, громко кричать 
 з'явiцца 1) появиться, родиться; 2) показаться 
 з'явiшча явление 
 з'яднаць сплотить; объединить 
 зязюля кукушка 
 зяленiва зелень 
 зяленiўшчык зеленщик 
 зялёнка бат. сыроежка зелёная 
 зяло отходы зерна в виде семян сорняков 
 з'ялчаць прогоркнуть 
 зяпа разм. пасть, зев 
 з'яўленне 1) появление; 2) рэл. явление 
 зяхаць хватать воздух открытым ртом 
 I 
 iглiца 1) збор. хвоя; 2) игла (лист хвойного дерева) 
 iглiчны хвойный 
 iР·РЅРѕСћ СЃРЅРѕРІР°, РІРЅРѕРІСЊ 
 iкол клык; бивень 
 iлгаць лгать, врать; завираться 
 iлгун лгун, лжец, врун 
 iлжывы 1) лживый; 2) ложный 
 iлжэсведка юр. лжесвидетель 
 iлжэсведчанне юр. лжесвидетельство 
 iльнiшча (iльнянiшча) поле, на котором прежде сеяли лён или собирали посеянный лён 
 iльснiцца лосниться 
 iмавернасць вероятность 
 iмбрычак уст. чайник 
 iмга (iмгла) 1) изморось; 2) туман, мгла, дымка 
 iмглiць моросить 
 iмгненне миг, мгновение 
 iмгненны мгновенный; молниеносный 
 iмжа изморось, морось 
 iмжэць моросить 
 iмклiвы стремительный 
 iмкненне 1) стремление; 2) влечение, тяготение 
 iмкнуцца 1) стремиться, устремляться; 2) норовить, метить; тяготеть 
 iмпэт 1) порыв; 2) порывистость, стремительность; 3) пылкость 
 iРјС…РѕРІС‹ РјРѕС…РѕРІРѕР№ 
 iмчанне стремительное движение 
 iмша рэл. месса 
 iмшанiк омшаник, зимовник (в пчеловодстве) 
 iмшара моховое болото 
 iмшарнiца бат. подбел 
 iнакш иначе 
 iнакшы иной, другой 
 iндык индюк, индейский петух; змяняць быка на iндыка поменять кукушку на ястреба 
 iндычка индейка, индюшка 
 iндычнiк индюшатник (помещение) 
 iндычына индюшатина 
 ннець индеветь, покрываться инеем 
 iншадумец инакомыслящий 
 iншадумства инакомыслие 
 iншаземец иностранец; иноземец 
 iншамоўны иноязычный 
 iншасказальны иносказательныйй 
 iншы иной 
 iржа ржавчина 
 iржышча (аржанiшча) стерня, жнивьё 
 iржэўнiкавы с.-г. стерневой 
 iснаваць существовать; бытовать 
 iснасць сущность 
 iсны сущий (существующий) 
 iспыт экзамен, испытание 
 iспытваць экзаменовать, испытавать 
 iстота существо 
 iстотны существенный 
 iстужка лента 
 Рљ 
 каб 1) чтобы; 2) если бы, кабы; каб ён спрах будь он неладен 
 кабат уст. душегрейка 
 каберац абл. коврик (под ноги) 
 кабета разм. замужняя женщина 
 кава кофе 
 кававарка кофеварка 
 кавадла наковальня 
 кавалак кусок; ломать (хлеба); обрубок (дерева) 
 кавалiха жена кузнеца 
 каваль кузнец 
 кавальства кузнечное дело 
 кавамолка кофемолка 
 каванне ковка 
 кавенька абл. клюка, палка 
 кавун арбуз 
 кавяла разм. самодельный деревянный протез для ноги 
 кавярзнi уст. лапти 
 кавярня кофейня 
 кагадзе абл. 1) когда-то; 2) недавно, только что 
 кадаўб долблёнка, кадолбь 
 кадзь кадка, бочка (большая) 
 кадук: к. яго ведае леший его знает; к. з iм леший с ним 
 кажан летучая мышь, нетопырь 
 кажурына разм. мех (овчины); кусок овчины 
 кажушнiк тулупник, тулупщик 
 кажушына збор. одежда, пошитая из овчины 
 казань рэл. проповедь 
 казаць 1) говорить; произносить; няўрокам кажучы чтобы не сглазить; казань к. читать нотации; 2) повелевать, велеть; 3) говорить, поговаривать (передавать слухи) 
 казачнiк сказочник; сказитель 
 казачны сказочный; баснословный 
 казелiць: к. зрэнкi (вочы) таращить глазб 
 казка сказка; казаная к. старая история 
 казлабарод бат. козлобородник 
 казырыцца разм. хорохориться 
 казытаць щекотать 
 казюлька (казюля) козявка, букашка 
 кайданы кандалы, цепи 
 кайстра сумка, сума; котомка 
 какава какао 
 каламажка бричка, коляска; тележка, тарантас 
 каламуць муть 
 каласаваць 1) колоситься; 2) обмолачивать колосья (ячменя) 
 каласавiк разм. ранний боровик, который растёт во время колошения ржи 
 каласоўнiк бат. костёр 
 калатня (калатнеча, калатнiна) 1) ссора, грызня; 2) свалка, потасовка (драка) 
 калатоўка 1) мутовка (предмет домашней утвари); 2) абл. хвощ 
 калатуша 1) месиво (вязкая грязь); 2) болтушка (густая мучная похлёбка) 
 калаўрот 1) прялка, самопрялка; 2) коловорот (инструмент); 3) тэх. ворот 
 калацiцца 1) дрожать, трястись, содрогаться; 2) биться, трепетать (о сердце); 3) ссориться; 4) молотиться, выколачиваться 
 калацiць 1) трясти; 2) разм. околачивать (яблоки); 3) знобить; 4) коробить, корёжить; 5) молотить, обивать (снопы) 
 калач петля (из верёвки или прутьев) 
 калашматы 1) мохноногий (о птицах); 2) в широких брюках (о человеке) 
 калашына разм. штанина 
 калдун разм. 1) клок (о волосах); 2) лохмач, космач (о человеке) 
 калдуны разм. лохмы, космы 
 калегаваць водить компанию с кем-либо 
 калецтва 1) калечение, уродование; 2) увечье (физический недостаток) 
 калець мёрзнуть, зябнуть, дрогнуть 
 калёсы телега, повозка 
 калi когда; к. ласка пожалуйста; добро пожаловать 
 калiва 1) растеньице, стебелёк; зёрнышко; 2) щепотка, капля 
 калiдор коридор 
 калi-небудзь когда-нибудь, в один прекрасный день 
 калi-нiкалi кое-когда; иногда, изредка 
 калiсьцi когда-то; прежде, некогда 
 калiтка разм. кошелёк 
 калматы мохнатый; лохматый, косматый 
 калмацiць мохнатить; лохматить, косматить 
 калодзеж колодец 
 калоссе збор. колосья 
 калоша штанина 
 калошня абл. пристройка к риге 
 калываць шатать, колебать; качать 
 калыска 1) колыбель, люлька; 2) перан. колыбель 
 калыхаць 1) качать, колебать; 2) качать, баюкать (о ребёнке); 3) покачивать, болтать (ногой) 
 кальчак бат. мутовка 
 калюга (калюжына) абл. рытвина; лужа 
 каля 1) возле, у, при; 2) около 
 калявушны анат. околоушный 
 каляглоткавы анат. окологлоточный 
 калядны рождественский, крещенский 
 каляды гл.коляды 
 калязоркавы околозвёздный 
 каляiна колея 
 калякветнiк бат. околоцветник 
 калянасць твёрдость, жёсткость 
 каляндра бат. кориандр, кишнец 
 каляны твёрдый, жёсткий 
 каляплоднiк бат. околоплодник 
 каляровы 1) цветной; 2) цветистый (ярко раскрашенный) 
 камбiтлушч комбижир 
 каменярэз камнерез 
 каменячос камнетёс 
 камiнак камелёк 
 камiнар трубочист 
 камлыга глыба 
 камлюкаваты 1) комлистый (о дереве); 2) кряжистый, коренастый (о человеке) 
 камора 1) кладовая, чулан; 2) уст. лесничество 
 каморнiк землемер; межевик 
 каморнiцтва землемерное дело 
 кампанаваць компонировать 
 кампаставаць с.-г. компостировать 
 кампасцiраваць чыг. компостировать 
 кампенсатар 1) возместитель (о человеке); 2) тэх. компенсатор 
 камп'ютэр (кампутар) компьютер 
 камы абл. картофельное пюре или каша 
 камяк 1) разм. ком, комок; клок; 2) мн. абл. картофельное пюре 
 камянiца 1) каменное или кирпичное строение; 2) каменистая почва 
 камячыцца 1) мяться; 2) комкаться 
 камячыць 1) комкать, мять; 2) разм. сжимать (кулак) 
 канапа диван; оттоманка 
 канапа-ложак диван-кровать 
 канапелька бат. абл. трясунка 
 канаплiна посконина, посконь 
 канаплянiк збор. стебли конопли 
 канаплянiшча (канаплiшча) поле, с которого убрана конопля 
 канаплянка 1) заал. коноплянка; 2) посконный платок 
 канаць умирать, угасать; аж канае просто умирает (о сильном желании) 
 канверсаваць конвертировать 
 кандыбаць абл. хромать, прихрамывать 
 канечне обязательно, непременно 
 кантычка сборник католических молитвенных песен 
 канцавы конечный (находящийся на конце) 
 канчар конец чего-н. (бревна, палки, доски) 
 канчатак лiнгв. окончание 
 канчаткова окончательно 
 канчатковы 1) окончательный; 2) конечный 
 канчук разм. плеть 
 канчур абл. обрывок, конец чего-н. 
 канькаць разм. канючить, клянчить; попрошайничать 
 канюшына бат. клевер 
 канюшынiшча с.-г. поле, с которого убран клевер 
 каня заал. чибис 
 капа узорчатое полотняное покрывало на кровать 
 капа копна 
 капаклад с.-г. 1) копнитель; 2) копнильщик 
 капальнiк 1) копальщик; 2) тэх. копатель 
 капальнiца копальщица 
 капальня копь 
 капанiца мотыга 
 капар тэх. копёр, баба 
 капач 1) разм. землекоп; 2) лопата; копач 
 капеж 1) капель (падение капель с крыши); 2) нижний край крыши 
 капельку немножечко, немножко, чуточку 
 капец 1) бурт (место для хранения овощей); 2) межевой знак в виде насыпи со столбиком 
 каплiца часовня 
 каптур 1) чепец; 2) конусообразный навес над чем-либо 
 капуснiк 1) поле, засаженное капустой; 2) поле, с которого убрана капуста; 3) збор. капустный лист 
 капуснiшча поле, с которого убрана капуста 
 капшук кисет 
 капыл 1) шав. колодка; мераць на свой к. мерить на свой аршин; перарабiць на свой к. переделать на свой манер; 2) копыл (в санях) 
 капытнiк бат. белокрыльник 
 капыцiць разм. бить, топтать копытами 
 капялюш шляпа 
 кара наказание; возмездие 
 каравець (каравiцца) грязниться; становиться заскорузлым (от грязи) 
 каравы грязный, заскорузлый (от грязи); 2) корявый, узловатый (о стволе дерева); 3) перан. корявый, неискусный (почерк) 
 карагод хоровод 
 карак 1) анат. подзатылок, шея (задняя часть); мець галаву на карку иметь голову на плечах; стаяць над каркам стоять над душой; 2) шея, холка; загривок (о животных) 
 каралi бусы, монисто; ожерелье 
 каральнасць юр. наказуемость 
 каральны 1) юр. наказуемый; 2) карающий 
 каранiсты корнистый, изобилующий корнями 
 каратканосiк заал. скосарь 
 караткапальцы короткопалый 
 караткахвалевы коротковолновый 
 карацей короче; покороче 
 карацiць укорачивать, делать короче 
 караць наказывать, карать 
 карбаваць 1) разм. плоить; 2) уст. отмечать зарубками 
 карбiдка разм. карбидная лампа 
 карданаж збор. картонаж 
 кардон1 картон 
 кардон2 1) небольшой пограничный пост, кордон; 2) граница, рубеж 
 каржак разм. кряжистое дерево 
 каржакаваты коренастый, кряжистый (крепкого телосложения) 
 каркавальшчык укупорщик 
 кармiцель кормилец 
 кармiцелька кормилица 
 карны карательный 
 каробачнiк 1) коробочник (рабочий, делающий коробки); 2) уст. коробейник 
 каромысел 1) коромысло (для ношения вёдер); 2) валёк (в запряжке) 
 карона 1) корона; 2) крона (дерева) 
 кароста чесотка 
 кароткатэрмiновы краткосрочный 
 кароткачасовы кратковременный 
 карпанiна разм. канитель, возня 
 карпануць ковырнуть; копнуть 
 карпатлiвы кропотливый 
 картовы хлопчатобумажный 
 карункi кружево; кружева 
 карцець разм. хотеться, не терпеться 
 карчакаваты кряжистый 
 карчанець коченеть; леденеть 
 карчма разм. трактир, шинок, корчма 
 карчысты пнистый 
 карчэўе 1) участок срубленного леса; 2) збор. пни 
 каршак заал. ястреб 
 кары большая повозка для перевозки грузов; дроги 
 карына разм. кусок, обломок древесной коры 
 карыслiвасць корыстность, корыстолюбие 
 карыслiвец корыстолюбец 
 карыслiвы корыстный, корыстолюбивый 
 карыснасць полезность 
 карысны полезный 
 карыстальнiк пользователь 
 карыстацца пользоваться 
 карысць польза; выгода, корысть 
 карыць снимать кору, очищать от коры (бревно) 
 карэнiшча бат. корневище 
 карэць грязниться, становиться заскорузлым (от грязи) 
 касаваць 1) зачёркивать, черкать; 2) перан. упразднять, отменять (о законе); 3) перан. расторгать (о браке); 4) юр. кассировать (решение суда) 
 касавiльна гл. кассё 
 касач1 бат. ирис 
 касач2 заал. тетерев 
 касiльна гл. кассё 
 касматы мохнатый; лохматый 
 касмыль (касмык) клок (шерсти, волос) 
 каснiк лента (в косе) 
 кассё (касавiльна, касiльна) косовище 
 касталом бат. чернокорень 
 кастравы гл. кастрывы 
 каструбаваты шереховатый, шершавый 
 кастрывы (кастравы) содержащий костру 
 кастрыца костра 
 кастрычнiк октябрь 
 касцёр 1) поленница (дров); 2) стопка (блинов) 
 касцянiца костянка (ягода) 
 кат 1) палач; 2) перан. изверг, мучитель 
 катавальня застенок (место пыток) 
 катаваць пытать; мучить; бить, истязать 
 катах 1) початок (кукурузы); 2) серёжка (вербы, берёзы) 
 катрынка шарманка 
 катрыншчык шарманщик 
 катурхаць тормошить, толкать 
 катух хлевок, закут 
 каўка заал. галка 
 каўнер ворот, воротник 
 кафля 1) изразец, кафель; 2) збор. изразцы 
 каханне любовь 
 кахаць любить (быть влюблённым) 
 кацёлка круг, кружок (обычно деревянный) 
 кацiны кошачий, кошечий 
 качалка скалка (валик для прокатывания белья) 
 качар селезень 
 качаць 1) катать (шар, бельё); 2) качать (подкидывать на руках, выражая радость, уважение); 3) опрокидывать, валить 
 качка утка; каб цябе качкi чтоб тебе пусто было 
 качканос заал. утконос 
 кашлаты мохнатый; косматый, лохматый 
 кашлацiць мохнатить; косматить, лохматить 
 каштаваць1 стоить; дорага к. обойтись в копеечку 
 каштаваць2 пробовать, отведывать 
 каштанавы каурый (о масти лошади) 
 каштарыс смета 
 каштоўнасць ценность 
 каштоўны ценный; драгоценный 
 кашуля рубашка, рубаха; сорочка 
 кашчавасць костлявость 
 кашчавы костлявый 
 кашэль корзина; плесцi кашалi з лапцямi нести чушь 
 квадра четверть, фаза (луны) 
 квазiзорка квазизвезда 
 квапiцца зариться; посягать, покушаться 
 кватараваць квартировать 
 кватарант квартирант 
 кватэра квартира 
 кватэрка уст. четверть кварты 
 квач помазок 
 квашанiна студень, холодец 
 кветалiсцiк бат. цветолистик 
 кветаножка бат. цветоножка 
 кветачнiца цветочница 
 кветка цветок 
 кветкавод цветовод 
 кветнiк 1) цветник; 2) палисадник 
 квецень збор. цвет; цветение 
 квiтнець цвести; процветать 
 кволы слабый, хилый; болезненный; деликатный, нежный 
 келба абл. пескарь 
 келiх бокал, чаша 
 кельня кельма, мастерок 
 кемiць разм. смыслить, смекать, соображать 
 кемлiвы сметливый, сообразительный, смекалистый 
 кепiкi разм. насмешка, издёвка; к. строiць трунить, издеваться 
 кепскi плохой, скверный; худой, дрянной 
 кешкацца разм. возиться, копаться 
 кiваць 1) качать, покачивать; 2) шатать (раскачивая) 
 кiгiкаць кричать (о чибисе) 
 кiдальнiк метатель (копья) 
 кiдальны метательный (снаряд) 
 кiдаць 1) бросать, кидать; метать; 2) отбрасывать; 3) оставлять, прекращать; 4) перан. произносить, бросать (слово) 
 кiдок спарт. бросок 
 кiй палка; трость, посох; не кiем, дык палкай что в лоб, что по лбу 
 кiлзаць взнуздывать 
 кiлiм ковёр 
 кiлiшак рюмка 
 кiнаглядач кинозритель 
 кiназдымка киносъёмка 
 кiназнаўства киноведение 
 кiнастужка кинолента 
 кiначасопiс киножурнал 
 кiндзюк разм. 1) желудок; 2) кул. рубцы 
 кiнуць 1) бросить, кинуть; метнуть; 2) отбросить; 3) оставить, прекратить; 4) перан. произнести, бросить (слово) 
 кiпень кипяток 
 кiпцiк 1) коготок; 2) ноготок 
 кiпцюр 1) коготь; 2) ноготь 
 кiпцюрасты когтистый 
 кiраванне 1) управление; 2) руководство; правление 3) лiнгв. управление 
 кiраваць 1) управлять (направлять движение), править (автомобилем, лошадьми); 2) руководить, ведать; распоряжаться; 3) руководить, управлять (страной); 4) направлять 
 кiраўнiк 1) руководитель; правитель; 2) управляющий (делами) 
 кiраўнiцтва 1) руководство (действие); 2) управление (делами); 3) збор. руководители 
 кiраўнiчы управленческий 
 кiрмаш 1) ярмарка; базар; 2) перан. базар (крик, шум) 
 кiрпа разм. короткий вздёрнутый нос 
 кiрпаты курносый 
 кiрунак 1) направление; 2) оборот (поворот в положении, обстоятель-ствах) 
 кiт оконная замазка 
 кiтаваць замазывать (щели в окнах) 
 кiў кивок; не баiшся кiва, пабаiшся кiя не хочешь по-хорошему - заставят 
 кiўнуць 1) качнуть; 2) пошатнуть (раскачивая); толькi пальцам к. только намекнуть 
 кiшэнь (кiшэня) карман 
 кiях абл. кукурузный початок 
 кладоўка кладовая 
 клак паляўн. пыж 
 клапатлiвы 1) заботливый; бережный; 2) хлопотливый; 3) разм. беспокойный; суетливый 
 клапацiцца 1) заботиться; 2) хлопотать 
 клапотны хлопотливый, хлопотный 
 клейкi клейкий; липкий, вязкий 
 клеймаваць 1) ставить клеймо; 2) перан. клеймить 
 кленчыць 1) преклонять колени, становиться на колени; 2) перан. просить, клянчить 
 клёк разм. 1) здравый смысл; не мець клёку ў галаве без царя в голове; 2) жизненная сила 
 клённiк збор. заросли клёна 
 клiкаць 1) звать, окликать; 2) подзывать, призывать; 3) приглашать 
 клiнаваты клиновидный, клинообразный 
 клiчнiк лiнгв. восклицательный знак 
 клiчны лiнгв. звательный (падеж) 
 клопат 1) забота; 2) хлопоты; не мела баба клопату, дык купiла парася не было печали, так черти накачали; 3) беспокойство 
 клуб верхняя часть бедра 
 клубнiцы клубника (ягоды) 
 клунак (клумак) эзел; котомка 
 клыпаць (клыгаць) разм. ковылять 
 клычыць разм. мять; комкать, клочить 
 ключ косяк, вереница (расположение птиц в полёте) 
 ключыкi бат. первоцвет 
 клюшня клешня (у рака) 
 клявец 1) молоток для отбивания кос и насечки жерновов; 2) сплюснутый конец молотка 
 клямар тэх. скоба, скрепа 
 клямка скоба, скобка (у двери); щеколда (для запирания) 
 клянiна разм. 1) отдельное дерево клёна; 2) древесина клёна 
 кляновiк кленовый сок 
 кляштар католический монастырь 
 кмен бат. тмин 
 кнiгавыдавецтва книгоиздательство 
 кнiгагандаль книготорговля 
 кнiгазнаўства книговедение 
 кнiгарня книжный магазин 
 кнiгасховiшча книгохранилище 
 кнiгаўка заал. чибис, пигалица 
 кнораз хряк 
 кнот фитиль 
 княства княжество 
 кожны 1) каждый; у кожным разе во всяком случае; 2) любой 
 козагадоўля козоводство 
 козыт щекотка 
 кола 1) колесо; 2) окружность; кольцо; 3) круг (группа людей, объединённых какими-либо связями) 
 колер 1) цвет (окраска); 2) жыв. колер 
 колеразнаўства спец. цветоведение 
 колiшнi прежний 
 колькасны количественный 
 колькасць количество; численность 
 колькi сколько; к. ёсць духу изо всех сил 
 кольца 1) колёсико; 2) кольцо, колечко 
 коляды (каляды) рождество 
 комiн труба (дымовая), дымоход 
 конаўка металлическая или деревянная кружка конусообразной формы 
 конегадоўля коневодство 
 конiк заал. кузнечик 
 конна верхом 
 коннiк верховой, всадник 
 контррэйка чыг. контррельс 
 копанка небольшой искусственный водоём; пруд 
 корак 1) пробка; 2) уст. каблук 
 корба ручка, предназначенная для вращательного движения 
 корт тэкст. плотная хлопчатобумажная ткань 
 корч 1) вывернутый из земли с корнями пень; 2) куст картофеля, лука, вывернутый из земли 
 коршак заал. ястреб 
 коска лiнгв. запятая 
 коснаязыкi косноязычный 
 котлiшча разм. насиженное гнездо; селитьба 
 коўдра одеяло 
 коўзацца 1) скользить; 2) кататься (на санках) 
 коўзкi 1) скользкий; 2) скользящий 
 коцiк бат. серёжка (соцветие) 
 кош 1) корзина; лукошко; 2) кузов (повозки); 3) ковш (на мельнице) 
 кошанка зелёная подкормка; кошенина 
 кошт 1) стоимость; 2) средство, счёт 
 кошык корзина, корзинка 
 кпiны насмешка, издевательство 
 кпiць насмехаться, издеваться 
 кравец портной 
 кравецтва портняжество 
 крадзеж воровство, кража; хищение 
 крадком украдкой, крадучись 
 краiна страна 
 крама лавка, магазин; вакол крам ды зноў к нам вернуться ни с чем 
 крамнiк лавочник 
 крамнiна разм. материал фабричного изготовления; одежда из такого материала 
 крамны 1) лавочный, магазинный; 2) фабричного изготовления (о материале) 
 крамянасць 1) упругость; 2) свежесть, ядрёность 
 крамянець делаться упругим; твердеть 
 крамяны 1) упругий, крепкий; 2) перан. цветущий, здоровый (о человеке); 3) свежий, ядрёный 
 кранаць 1) трогать, задевать, касаться; 2) двигать (с места); 3) перан. трогать, вызывать глубокое чувство 
 крапiнец бат. истод 
 краса 1) красота; 2) краса (украшение); 3) цветень (пыльца на цветущих хлебах) 
 красаваць цвести (о злаковых) 
 красала гл. крэсiва 
 красамоўнасць красноречивость 
 красамоўны красноречивый 
 красамоўства красноречие 
 краска разм. цветок (полевой) 
 красуня красавица 
 кратавiнне збор. горки земли, нарытые кротом 
 кратаць 1) трогать; 2) сдвигать (с места); 3) перан. трогать, вызывать глубокое чувство 
 краты 1) металлическая решётка на окне; 2) тэх. переплёт 
 краўчыха 1) портниха; 2) жена портного 
 краявiд пейзаж 
 краязнаўства краеведение 
 кровазварот кровообращение 
 кровазлiццё кровоизлияние 
 крок шаг 
 кроква стропило 
 кроп бат. укроп 
 кропка точка 
 кропля капля 
 крохкi хрупкий, ломкий, непрочный 
 крочыць шагать 
 кругавiд уст. горизонт 
 кругагляд кругозор (широта познаний) 
 круглявасць округлость 
 круглявы округлый 
 кружком: сесцi к. сесть в кружок 
 крумкаць 1) каркать; 2) квакать (о лягушках) 
 крумкач ворон 
 крупеня абл. крупяной суп 
 РєСЂСѓРїРЅiРє РєСЂСѓРїСЏРЅРѕР№ СЃСѓРї 
 крупчасты крупчатый, зернистый 
 крутаверць абл. 1) вьюга; 2) водоворот 
 крутня 1) плутовство, надувательство; 2) возня, хлопоты 
 круцель разм. плут, мошенник 
 круцiгалоўка заал. вертишейка, вертиголовка 
 круцiцца 1) вращаться, вертеться; 2) кружиться (летать вокруг); 3) клубиться, вихриться; 4) вертеться, ёрзать (беспокойно сидеть) 
 круцiць 1) вращать, вертеть; 2) крутить, вертеть; 3) сверлить; 4) кружить; 5) плутовать, жульничать 
 крушня абл. куча камней 
 крывадушнасць лицемерие 
 крывадушны лицемерный, криводушный 
 крыважэрны кровожадный 
 крывасмок 1) заал. кровосос; 2) перан. кровопийца 
 крываўнiк бат. тысячелистник 
 крывацёк кровотечение 
 крыга1 льдина (на реке, на море) 
 крыга2 рыб. бредень 
 крыгалом ледолом 
 крыгаход ледоход 
 крыж 1) крест; 2) анат. крестец; 3) круп (задняя часть туловища лошади) 
 крыжавiк заал. крестовик 
 крыжавiна крестовина 
 крыжадзюб заал. клёст 
 крыжанка заал. кряква 
 крыжаносец 1) гiст. крестоносец; 2) заал. крестоносец 
 крынiца 1) ключ, родник, источник; 2) перан. источник 
 крынiцазнаўства источниковедение 
 крынiчыць бить ключом 
 крынiчышча углубление, в котором бьёт родник 
 крысо пола 
 крыўда обида 
 крыўдаваць обижаться; досадовать 
 крыўдзiцель обидчик 
 крыўдзiць обижать, наносить обиду 
 крыўдлiвы обидчивый 
 крыўдны обидный 
 крыху немного, немножко 
 крышаны абл. заправленный салом картофельный суп 
 крышку немножко, чуть 
 крэйда разм. мел; мелок (для письма) 
 крэмзаць разм. писать небрежно, не заботясь об аккуратности 
 крэсiва (красала) огниво 
 крэслiць 1) чёркать, марать, зачёркивать написанное; 2) чертить (проводить черты по чему-либо) 
 крэўны родственный, родной по крови, кровный 
 кубак 1) чашка, кружка; 2) кубок 
 кубел закрывающаяся крышкой кадка для хранения продуктов 
 кудзелiсты волокнистый 
 кудзеркi кудряшки (о волосах) 
 кудзялянка разм. постилка, сделанная из кудели 
 кудлаты лохматый, косматый 
 кудлацiць (кудлачыць) ерошить, лохматить, трепать 
 кудра роща, рощица 
 кужаль 1) очёсанный лён; 2) тонкий холст, вытканный из льняных ниток 
 кузня кузница 
 кукiшкi: сядзець на кукiшках сидеть на корточках 
 кукла женская причёска в виде закрученной на затылке в узел косы 
 кукса культя, культяпка 
 кульба (кульбака) клюка 
 кульгавы хромой 
 кульгаць хромать 
 кульнуць опрокинуть, кувыркнуть 
 куля пуля 
 кулямёт пулемёт 
 куляць опрокидывать, кувыркать 
 кумпяк укорок (часть туши) 
 купалка бат. мелколепестник 
 купальнiк бат. брника 
 купарвас хiм. купорос 
 куп'ё збор. кочки, кочкарник 
 купiна кочка 
 купляць 1) покупать; 2) подкупать; разыгрывать 
 купчасты с большой кроной (о деревьях) 
 купчасцiцца расти кудрявым, с большой кроной 
 курава копоть 
 куравай бат. астрагал 
 кураводка наседка 
 кураня цыплёнок 
 кураслеп бат. лютик едкий; куриная слепота 
 куркоўка разм. охотничье курковое ружьё 
 курница курная хата 
 куродым копоть 
 куродымець коптить (испускать копоть) 
 куродымiць коптить (покрывать копотью) 
 курта разм. куцая собака 
 курчыцца 1) корчиться (от судороги, от боли); 2) ёжиться (от холода); 3) коробиться, корёжиться (становиться неровным) 
 курэц 1) курильщик; 2) курящий 
 курэць 1) коптить (испускать копоть); 2) подниматься столбом (о пыли) 
 куслiвы злой, кусачий (о животных) 
 кустоўе збор. кустарник 
 кут эгол; сядзець на куце сидеть в красном углу (на почётном месте); калi худ, не лезь на кут знай сверчок свой шесток 
 кутас кисть (украшение) 
 куфар сундук 
 куфель (кухаль) пивная кружка 
 кухан лепёшка 
 кухар повар 
 кухарыць стряпать, готовить; кухарничать 
 кучаравы курчавый, кудрявый 
 кучма 1) меховая шапка; 2) копна (о волосах) 
 кучомка меховая шапка 
 кушнер меховщик, скорняк 
 кушнерства скорняжничество, скорняжное дело 
 Р› 
 лава1 скамья 
 лава2 разм. полоса (широкая) 
 лагаднець становиться более покладистым, добродушным, мягким 
 лаганец бат. кульбаба 
 лагода 1) лад; 2) благодать 
 лагодзiць разм. ублажать, угождать 
 лагодны кроткий, добродушный, мирный; покладистый 
 лагунец бат. сокольник 
 лагчына ложбина, лощина, лог; низина 
 лад1 1) строй, устройство (установленный порядок); 2) согласие; 3) настроение 
 лад2 лiнгв. наклонение 
 ладам чинно, порядком; дружно; мирно, спокойно 
 ладкаваць разм. 1) налаживать; 2) приводить в порядок 
 ладны 1) изрядный, порядочный (по размеру, весу, количеству); 2) стройный, статный (о фигуре) 
 лазавiк абл. лапоть (лозовый) 
 лазаты: чорт л. чёрт полосатый 
 лазеншчык банщик 
 лазня 1) баня; 2) перан. взбучка, встрёпка 
 лазурак лазурь (краска); синька (для белья) 
 лайдак разм. беспутный человек, бездельник 
 лакiркi разм. лакированные туфли 
 ламанец отломанный кусок хлеба 
 ламанка разм. охотничье ружьё, которое заряжается готовыми зарядами в гильзах 
 ламачча збор. 1) лом (ломаные предметы); 2) валежник, хворост 
 ламачына 1) обломок дерева; 2) разм. поломанная, испорченная вещь 
 лам'ё збор. 1) лом (ломаные предметы); 2) сучья, хворост, валежник 
 ланцуг 1) цепь; 2) мн. цепи; оковы, путы 
 ланцужны цепнуй 
 ланцужок цепочка 
 лапатаць 1) хлопотать, тарахтеть (о механизме); 2) разм. болтать, тараторить (говорить без умолку) 
 лапiна 1) плешина (голое место среди травы, всходов); проталина (среди снега); 2) пятно (место другого цвета); отметина (у животных); 3) разм. лоскут 
 лапiць разм. чинить, починять, латать, заделывать 
 лапкi (лапнiк) збор. лапник (ветви хвойных деревьев) 
 лапцюжнiк лапотник 
 ласка 1) ласка, нежность; 2) любезность; одолжение; калi л. пожалуйста; добро пожаловать!; милости просим; дзякуй за ласку благодарю покорно! 
 ласкавець делаться ласковее, добрее 
 ласкатаць абл. щекотать 
 ластавяня птенец ласточки 
 ласун лакомка, сластёна, сладкоежка 
 ласунак лакомство 
 ласы 1) лакомый, падкий; л. на чужыя прыпасы берут завидки на чужие пожитки; 2) лакомый, сладкий (кусок) 
 ласяня (ласянё) лосёнок 
 лата 1) заплата; 2) обрешетина 
 латак 1) лоток; жёлоб; 2) корыто с лотком на одном конце 
 латаць чинить, починять; заделывать 
 латашыць разм. рвать без разбору, с жадностью, опустошая 
 латны: л. цвiк гвоздь, которым приколачивается обрешетина 
 латочына ложбина, лощина (заболоченное место) 
 лаўка скамья, скамейка, лавка 
 лахi: л. пад пахi собрав пожитки, убираться 
 лахманы разм. лохмотья, обноски, рвань 
 лацiць обрешечивать 
 лашчыцца ласкаться, ластиться 
 лашчыць ласкать; нежить 
 лаянка 1) ругательство, бранное слово; 2) ссора, перебранка 
 лаяцца ругаться, браниться 
 лаяць ругать, бранить 
 левабаковы левосторонний 
 леваруч абл. слева 
 легкаважны легковесный 
 легкадумны легкомысленный, несерьёзный; ветреный 
 легкадумства легкомыслие, несерьёзность; ветреность 
 легкатраўны удобоваримый 
 ледавiк гл. ляднiк 
 ледзь йле, чуть, едва 
 ледзьве йле, чуть, едва 
 лежня гл. ляжня 
 лейцы вожжи 
 лекавы лекарственный 
 лекi 1) лекарство; 2) лечение 
 ленаваты немного ленивый, с приметами лени 
 лепш (лепей) лучше, получше 
 лепшаць становиться лучше (о здоровье) 
 лепшы лучший 
 лесаахова лесозащита 
 лесагаспадарка лесохозяйство 
 лесвица лестница 
 леснiкоўства работа, занятие лесника 
 леснiчоўка разм. дом лесника и его семьи 
 летаваць разм. жить где-нибудь летом, оставаться на лето 
 летазлiчэнне летосчисление 
 летапiс летопись 
 летась разм. в прошлом году 
 леташнi прошлогодний 
 летуценнiк мечтатель 
 летуцець предаваться мечтам, грезить 
 лецiшча разм. дом, где живут летом; летнее пристанище 
 лёгказамяняльны тэх. удобозаменяемый 
 лёгказасваяльны удобоусвояемый, легкоусвояемый 
 лёгказразумелы удобнопонятный 
 лёгкапраходны удобопроходимый; легкопроходимый 
 лёгкарастваральны хiм. легкорастворимый 
 лёгкарухомы тэх. удобоподвижный 
 лёгкаўзброены ваен. легковооружённый 
 лёгкаўзгаральны легковоспламеняющийся 
 лёгкачытальны удобочитаемый 
 лёдаўтварэнне льдообразование 
 лёдзiсты льдистый 
 лёк селёдочный рассол 
 лёс судьба; на волю лёсу на волю рока 
 лёстка поперечная планка в кузове телеги 
 лёх (лёха) 1) ход, прорытый под землёй; 2) склеп, подземелье 
 лжэсведка юр. лжесвидетель 
 лжэсведчанне юр. лжесвидетельство 
 лiк число; без лiку без счёту; губляць л. терять счёт 
 лiкавы числовой 
 лiна бечева, канат 
 лiнеiць линовать; графить 
 лiнуць 1) плеснуть, брызнуть; 2) хлынуть, политься 
 лiпень июль 
 лiпец разм. липовый мёд 
 лiпець 1) едва держаться; л. на валаску висеть на волоске; 2) находиться в запустении, в состоянии упадка 
 лiсiца абл. приспособление в телеге для возки брёвен 
 лiслiвец льстец, угодник 
 лiслiвiць льстить, угождать; подобострастничать 
 лiслiвы 1) льстивый, угодливый; заискивающий; 2) вкрадчивый (голос) 
 лiснiк бат. паслён 
 лiстапад 1) ноябрь; 2) листопад 
 лiстападобны листообразный 
 лiстоўнiца бат. лиственница 
 лiсцвянiк абл. лиственный лес 
 лiсяня (лiсянё) лисёнок 
 лiтаваць щадить, беречь 
 лiтаваць паять 
 лiтанне рэл. литания 
 лiтара 1) буква; 2) палiгр. литера 
 лiтаральны 1) буквальный, дословный (перевод); 2) буквальный, точный (смысл) 
 лiтаратуразнавец (лiтаратуразнаўца) литературовед 
 лiтаратуразнаўства литературоведение 
 лiтасцiвы милостивый, милосердный 
 лiтасць 1) милость; милосердие; 2) пощада 
 лiха 1) несчастье, беда; лихо, зло; 2) фальк. лихо (нечистая сила) 
 лiхадзей злодей 
 лiхадзейнiчаць злодействовать 
 лiхадзейства злодейство, злодеяние 
 лiхадум зложелатель 
 лiхадумства зложелательство 
 лiхаманка лихорадка 
 лiхаманкавы лихорадочный 
 лiхвяр ростовщик 
 лiхвярства ростовщичество 
 лiхi 1) злой, недобрый; 2) абл. плохой; гадзiць як лiхой скуле угождать вопреки желанию 
 лiхтар фонарь 
 лiчба цифра 
 лiчбаваць цифровать 
 лiчнiк мат. числитель 
 лiчылка считалка 
 лiчыльнiк 1) счётчик (прибор); 2) счётчик (о человеке) 
 лiчыльшчык счётчик (о человеке) 
 лiчыць 1) считать; 2) полагать, предполагать; 3) принимать; л. за нiшто ни во что не ставить 
 лiчэбнiк лiнгв. числительное 
 лiшак излишек; избыток; з лiшкам с лихвой 
 лiштва 1) планка; 2) наличник (в окне, двери); 3) плинтус (в полу); 4) крав. бейка; планка 
 ловы уст. охота (занятие ловлей) 
 логавiшча 1) логово, берлога; 2) лежбище, лёжка (зверя) 
 ложак кровать, койка 
 лой нутряной говяжий или бараний жир 
 локшына лапша 
 ломкi ломкий; хрупкий 
 лопат 1) хлопанье (крыльями); 2) лопотание (о невнятном говоре) 
 лопацень 1) разм. лопотун; 2) неровность в отбитой косе 
 лопаць1 хлопать (крыльями, по плечу) 
 лопаць2 лопаться 
 лопух бат. лопух, репей, репейник 
 лотаць бат. калужница 
 лоўж сложенный в кучу хворост 
 лубiн бат. люпин 
 луг щёлок, щёлочный раствор 
 лугаваць щелочить (щёлоком) 
 лугазнаўства луговедение 
 лузанец (лузан) вылущившийся орех 
 лузаць 1) лущить, очищать (от скорлупы, кожуры); 2) грызть, щёлкать, лущить (есть, разгрызая) 
 лузга разм. шелуха 
 лукавiна излучина, лука 
 лукаткi: хадзiць у л. ходить зигзагами 
 лунаць 1) реять, парить; 2) витать (в облаках) 
 лупiна 1) скорлупа, кожурб; 2) мн. очистки 
 лупiцца 1) лупиться, шелушиться (о коже); 2) обдираться 
 лупiць 1) обдирать (кожу, кору, скорлупу); 2) разм. рвать; 3) лупить, драть (брать непомерно дорого) 
 лупцаваць сечь, пороть, бить 
 лупцоўка разм. порка, взбучка, выволочка 
 луска чешуя 
 лускаваты чешуйчатый 
 лускаць 1) щёлкать, лущить (орехи); 2) трещать 
 луста ломоть (преимущественно о хлебе) 
 лухта разм. чушь, чепуха, ерунда, вздор 
 лучнасць единение 
 лучнiк камелёк, светец (подвешенное приспособление для освещения) 
 лучыцца соединяться, объединяться 
 лучыць соединять 
 лушпiна (лушпайка) скорлупа, кожура 
 лушчак слюда 
 лыгаць 1) низать; 2) связывать (верёвкой) 
 лыжка ложка 
 лыпаць разм. моргать (глазами) 
 лытка анат. икра 
 лыч 1) свиное рыло; 2) перан. морда; рыло 
 лычасты с длинным рылом 
 льга можно, возможно; позволительно 
 льноапрацоўка льнообработка 
 льномалатарня льномолотилка 
 льнянiшча поле, где рос лён 
 льснiцца лосниться 
 любасць любовь, привязанность 
 любата прелесть; удовольствие; загляденье 
 любiзнiк разм. приворотное зйлье 
 людскасць человечность 
 людскi человеческий; человечный 
 людскi 1) человеческий, человечий; 2) людской (свойственный людям); 3) мирской, светский (не духовный) 
 люлька трубка (для курения) 
 люляць качать, укачивать, баюкать 
 люстра зеркало 
 люстраны зеркальный 
 люстэрка зеркало 
 люты февраль 
 люхта абл. вьюшка (в печке) 
 люцэрнiшча поле, где росла люцерна 
 лявонiха белорусский народный танец; музыка к этому танцу 
 лягчэй легче, полегче 
 лягчэць становиться легче 
 ляда вырубка (место, где вырублен лес) 
 лядаш ледышка; льдинка 
 лядашчы 1) дряхлый; тщедушный (о человеке); 2) обветшалый, ветхий (о предмете, вещи) 
 лядзяш (лядзяк) сосулька 
 ляднiк (ледавiк) геал. ледник 
 ляжня (лежня) 1) паляўн. лёжка, лежбище; 2) лежание 
 лязо остриё, лезвие 
 ляйчына вожжа 
 лялечнiк кукольник 
 лялька кукла 
 ляляк заал. козодой 
 лямант вопль, крик 
 лямантаваць разм. вопить, кричать 
 лямец 1) войлок; 2) клок спутанных волос; 3) подхомутник 
 лямеш с.-г. лемех, сошник 
 лямчыць сваливать, сбивать 
 лянота леность, лень 
 ляск 1) лязг; 2) хлопанье; щёлканье 
 ляска абл. трость, палка 
 ляскаць 1) лязгать (железом); 2) хлопать; щёлкать 
 ляскотка трещотка; колотушка (сторожевая) 
 лясун леший, лесовик 
 лятуха летунья 
 ляўконiя бат. левкой 
 ляха абл. грядка 
 ляшчына бат. орешник 
 ляшчэўнiк лещинник (заросли орешника) 
 ляшыць абл. делить участок поля на полосы, отмечая края посева 
 Рњ 
 мабыць может быть, пожалуй, вероятно 
 мага: як мага как можно, изо всех сил 
 магерка войлочная шапка 
 магутны 1) мощный; сильный; 2) могущественный; 3) богатырский 
 магчы мочь 
 магчымы 1) возможный, вероятный; 2) допустимый, осуществимый 
 маёмасць имущество 
 маёнтак поместье, имение 
 мажджэр металлическая ступка для измельчения твёрдых веществ 
 мажны дородный, полный, плотный (о человеке) 
 мазлiвы маркий 
 май 1) май; 2) абл. зелень 
 майстар мастер 
 майстраваць мастерить, сооружать 
 майстэрня мастерская 
 майстэрства 1) мастерство; художество; 2) умение, ловкость 
 макавiшча место, на котором рос мак 
 макацёр макотра (горшок для растирания мака) 
 макоўнiк маковые стебли 
 макрасвет спец. макромир 
 макулiнка 1) маковое зёрнышко; 2) перан. крупинка, крупица 
 малаверагодны 1) малодостоверный; 2) маловероятный 
 малавыразны маловыразительный 
 малавядомы малоизвестный 
 маладасведчаны малосведущий 
 маладзiк молодой месяц; новолуние 
 малазмястоўны малосодержательный 
 малазнаёмы малознакомый 
 малазразумелы малопонятный 
 малаiмаверны маловероятный 
 малаiстотны малосущественный 
 малакарысны малополезный 
 малакаштоўны малоценный 
 малаколькасны малочисленный 
 малалецтва утрочество 
 малалiкасць малочисленность 
 маланка молния 
 малапажыўны малопитательный 
 малапаспяховы малоуспешный 
 малапераканальны малоубедительный 
 малапiсьменны малограмотный 
 малапраўдзiвы малодостоверный 
 маларухомы малоподвижный 
 малатарня с.-г. молотилка 
 малаўжывальны малоупотребительный 
 маленства малолетство, младенчество; детство 
 малеча збор. мелюзга, мелкота 
 малпа заал. обезьяна 
 малпоўня обезьянник (помещение для обезьян) 
 малюнак 1) рисунок; 2) перан. картина 
 маляваць 1) писать красками, рисовать; 2) красить, окрашивать; 3) изображать 
 маляўка малёк, малявка (рыба); мелюзга 
 маляўнiчы живописный, красочный 
 мана ложь; враньё 
 манарэйка чыг. монорельс 
 манiць врать, лгать 
 мантач разм. мот 
 мантачыць разм. мотать, транжирить 
 мара мечта, грёза; цйшыць сябе марамi обольщаться надеждой 
 маракаваць абл. обижаться 
 мараплавец мореплаватель 
 мараплаўства мореплавание 
 мардаваць изнурять, морить, изматывать 
 маркота печаль, грусть, кручина; уныние 
 маркотны 1) печальный, грустный; унылый; 2) фальк. кручинный 
 маркоўнiк 1) морковная ботва; 2) бат., кул. морковник 
 маркоцiцца печалиться, грустить; унывать 
 маркоцiць печалить 
 мармоль разм. нелюдим, бирюк 
 мармур мрамор 
 мармытаць бормотать 
 марнаваць тратить (зря расходовать) 
 марнаслоўны празднословный 
 марнатравiць мотать, транжирить 
 марнатраўства мотовтсво, расточительство, транжирство 
 марнець 1) чахнуть; хиреть; 2) таять, увядать (о человеке); 3) приходить в упадок 
 марны напрасный, бесполезный; безуспешный 
 марозаўстойлiвы морозостойкий 
 марудзiць мйдлить; мешкать 
 марудлiвы медлительный, неторопливый 
 марудны 1) медленный; 2) медлительный 
 маршалак гiст. предводитель дворянства 
 марыва 1) дымка; 2) марево, мираж 
 марыць мечтать, грезить; бредить 
 маслак разм. мосол 
 масляк маслёнок (гриб) 
 маснiчына (маснiца) 1) половица; 2) мостовина 
 мастак художник 
 мастацкi художественный 
 мастацтва 1) искусство; 2) мастерство 
 мастацтвазнавец (мастацтвазнаўца) искусствовед 
 мастацтвазнаўства искусствоведение 
 матлашыць разм. 1) рвать в клочья; 2) бить, уничтожать; 3) трепать (приводить в беспорядок) 
 матляцца болтаться, мотаться; трепыхаться (на ветру) 
 матляць мотать; болтать (ногами) 
 матуз 1) бечёвка, верёвочка; 2) завязка, тесёмка (у фартука) 
 матыль 1) бабочка; 2) мотыль (личинка комара) 
 матычыць мотыжить 
 маўклiвы молчаливый 
 маўленне речь 
 маўленчы речевой 
 маўляў мол, дескать 
 махала уст. опахало 
 махляваць разм. мошенничать, плутовать 
 махляр разм. мошенник, плут 
 махры бахрома 
 мацаваць крепить 
 мацаць щупать; шарить 
 мацнець усиливаться, крепнуть 
 мацунак крепость; прочность 
 мачаць макать, обмакивать 
 мачулiшча мочило (место для мочения льна) 
 медзведзяня медвежонок 
 мезенец мизинец 
 менавiта именно 
 меншасць меньшинство 
 меншаць уменьшиваться; убавляться, убывать 
 меркаваць 1) рассуждать, прикидывать; 2) рассчитывать, предполагать 
 мерыцца 1) намереваться; 2) метить, целиться (для выстрела, броска) 
 месны лiнгв. предложный (падеж) 
 места уст. город 
 местачковец разм. житель местечка 
 месцажыхарства местожительство 
 металаапрацоўка металлообработка 
 металазнаўства металловедение 
 мех 1) мешок; 2) мех (кузнечный) 
 мехаваты мешковатый 
 мецца 1) иметься; 2) намереваться 
 мечнiк гiст. меченосец 
 мешань 1) смесь, мешанина; 2) с.-г. повторная вспашка 
 мiгатлiвы трепетный; мерцающий 
 мiгацець 1) мелькать; 2) сверкать, мигать, мерцать 
 мiгi: гаварыць на м. разговаривать знаками 
 мiгцець 1) брезжить, светиться; 2) мигать, мерцать; трепетать (о пламени) 
 мiж между 
 мiжаконне простенок 
 мiжвольны непроизвольный 
 мiжгатунковы спец. межсортовой 
 мiжкасцявы межкостный 
 мiжрэчча междуречье 
 мiжсценне анат. средостение 
 мiзарнець 1) худеть (в лице); 2) терять вид, становиться невзрачным 
 мiкрарухавiк микродвигатель 
 мiкрасвет спец. микромир 
 мiлагучны благозвучный 
 мiльгацець мелькать; мерцать 
 мiльгаць 1) мелькать; мерцать; 2) пестрить 
 мiмаволi невольно, непроизвольно 
 мiмавольны невольный, непроизволный 
 мiнаць 1) миновать (проходить, проезжать мимо); 2) обходить; 3) проходить (о времени, состоянии) 
 мiнулае прошлое, минувшее, прошедшее 
 мiнулы 1) прошлый, прошедший; прежний; 2) минувший, истекший 
 мiнуўшчына прошлое; былое, минувшее 
 мiтрэнжыць разм. тревожить, беспокоить 
 мiтусiцца 1) суетиться; хлопотать; 2) мелькать, мельтешить (перед глазами); 3) пестрить, рябить 
 мiтусня 1) суета, суетня; 2) суматоха, кутерьма (беспорядочная беготня); 3) мелькание; рябь 
 млiва 1) размол (действие); 2) зерно, предназначенное для размола 
 млосна тошно, дурно 
 млын мельница 
 млынар мельник 
 млынiшча место, на котором стояла мельница 
 млявы вялый, расслабленный, томный 
 мнагалiкi многочисленный 
 многабаковы многосторонний 
 многагадзiнны многочасовой 
 многакаляровы многоцветный; многокрасочный 
 многапавярховы многоэтажный 
 многапакаёвы многокомнатный 
 многапакутны многострадальный 
 многатыднёвы многонедельный 
 множнасць множественность 
 множнiк мат. множитель 
 множны лiнгв. множественный (множественное число) 
 мова язык 
 мовазнавец языковед 
 мовазнаўства языкознание 
 могiлкi кладбище, погост 
 моладзь молодёжь 
 момант момент; мгновение, миг 
 морак 1) мрак; 2) помрачение (расстройство) 
 РјРѕСЂРєРІР° РјРѕСЂРєРѕРІСЊ 
 мосенж уст. латунь 
 моташны тошный; муторный 
 моўчкi молча, молчком 
 моц 1) крепость, прочность; 2) сила, мощь 
 моцны 1) крепкий, прочный; 2) сильный, мощный; 3) добротный 
 мошаст тэкст. уст. креп; бархат 
 мроi грёзы, мечты 
 мсцiвец мститель 
 мсцiвы мстительный 
 мудраваць 1) мудрить, мудрствовать; 2) хитрить, умничать 
 мудрагелiсты 1) мудрёный, замысловатый; 2) причудливый, вычурный 
 мудрагелiць 1) мудрить, мудрствовать; 2) хитрить, умничать 
 мудранка бат. вороний глаз 
 мужнасць 1) мужество; 2) мужественность, доблесть 
 мужнець мужать 
 мужны мужественный 
 музеязнаўства музееведение 
 РјСѓР» РёР» 
 мультан 1) тэкст. бумазея; 2) турецкий табак 
 муляр 1) каменщик; 2) печник 
 мулярства ремесло, занятие каменщика 
 муляць 1) тереть, жать; 2) перан. беспокоить 
 мур 1) каменная (кирпичная) кладка; 2) каменное (кирпичное) здание; як мур как гранит 
 мурашкаед заал. муравьед 
 мурашнiк муравейник 
 мурашыны муравьиный 
 мурзаты разм. чумазый, грязный 
 мурзаць разм. пачкать, мазать 
 мурзiла замарашка 
 мурог 1) мурава (о траве); 2) сено (суходольное) 
 мусiць 1) быть должным; 2) должно быть, вероятно, пожалуй 
 мучан бат. толокнянка 
 мучанiчнiк заросли толокнянки 
 муштры разм. придирки, чрезмерные требования 
 муштук мундштук 
 мылец плывун (илистый слой песка) 
 мылiца костыль 
 мыляцца ошибаться, сбиваться со счёта 
 мыса морда (у животных) 
 мыслiвы абл. йгерь (охотник) 
 мыслiк тэх. пробойник 
 мытнiк уст. таможенник 
 мытнiца (мытня) уст. таможня 
 мышалоў заал. лунь 
 мышатка бат. каротель 
 мэбля мебель 
 мэндлiк (мэдлiк) с.-г. суслон; бабка 
 мэта цель 
 мэтазгодны целесообразный 
 мэтанакiраваны целенаправленный; целеустремлённый 
 мэтлахi разм. клочья 
 мядзведзiна медвежатина 
 мядзведзяваты разм. похожий на медведя, напоминающий медведя 
 мяднiца разм. медный таз 
 мядуўнiк бат. медоцвет 
 мядунка бат. медуница 
 мяжоўка бат. аржанец 
 мякчэць становиться мягче, смягчаться 
 мяла пест (для растирания пищевых продуктов) 
 мянташка наждачная лопатка для точки косы 
 мянтуз заал. налим 
 мянцiць 1) точить (косу); 2) разм. болтать, трепать (языком) 
 мярцвяк мертвец 
 мярэжа мерёжа 
 мясцiна место; уголок 
 мясцiцца 1) проживать, тесниться, ютиться; 2) размещаться, устраиваться; 3) вмещаться 
 мясцiць 1) помещать, размещать; 2) вмещать 
 мясцовы местный 
 мячэўнiк абл. рогоз 
 мяшэй бат. щетинник 
 Рќ 
 наабворваць опахать (во множестве) 
 наабгаблёўваць обстрогать (во множестве) 
 наабкалочваць обтрясти (во множестве) 
 нааблушчваць облущить, налущить (во множестве) 
 наабпальваць обжечь (во множестве) 
 наабцярэблiваць очистить, обрубить, обрезать (во множестве) 
 наабяцаць наобещать, насулить 
 наадкалуплiваць отковырять, отколупать (во множестве) 
 наадцiнаць отрубить, отсечь (во множестве) 
 наарфаваць навеять (веялкой) 
 нааскрабаць оскоблить, оскрести (во множестве) 
 нааскубаць ощипать (во множестве) 
 набадзяцца разм. наскитаться; наслоняться, нашляться (без дела) 
 набажэнства богослужение, молебен 
 набакiр набекрень 
 набiлiцы набилки (в ткацком станке) 
 наблiзiць приблизить 
 наблытаць напутать 
 набой заряд (в охотничьем ружье) 
 набракнуць набухнуть, разбухнуть 
 набрудзiць нагрязнить, напачкать; насорить 
 набрыняць 1) набухнуть (напитаться влагой); 2) отечь 
 набудаваць настроить, понастроить 
 набытак 1) приобретение; 2) пожитки, достояние 
 набытчык приобретатель 
 набыць 1) приобрести; 2) заслужить, снискать 
 набэрсаць разм. напутать (ниток) 
 нававорны с.-г. новопахотный 
 навадзiць 1) навести (много, в разное время привести); 2) вдоволь поводить 
 наважыцца задумать, вознамериться 
 наважыць навешать (на весах) 
 навазiцца накататься (вдосталь) 
 наваколле 1) окрестность; 2) перан. окружающая среда, окружение 
 навакольны 1) окрестный; 2) внешний, окружающий 
 наваксаваць начистить ваксой 
 навала 1) нашествие; 2) стихийное бедствие; беда; 3) скопление 
 навалач сброд 
 навальнiца гроза 
 навалэндацца разм. 1) наканителиться; 2) нашляться 
 навандравацца настранствоваться, наскитаться 
 наварат: другiм наваратам повторно, вторично 
 наваскаваць навощить 
 нават даже 
 наведаць посетить, навестить 
 наведвальнiк посетитель 
 наверадзiць натрудить 
 навiдавоку на виду 
 навiна 1) новость; 2) новизна (свойство нового); 3) новшество 
 навобмацак на ощупь 
 наводдаль поодаль 
 навокал вокруг, кругом, около 
 навошта гл. нашто 
 навуказнаўства науковедение 
 навукападобны наукообразный 
 навуковец разм. человек, занимающийся наукой 
 навучальны 1) учебный; 2) назидательный, поучительный 
 навучанне 1) учение, обучение; 2) назидание, наставление 
 навучэнец учащийся 
 навыбiваць 1) выбить, вышибить (во множестве); 2) вычеканить 
 навыварат 1) наизнанку; 2) перан. наоборот 
 навыдзёўбваць выклевать (во множестве) 
 навылузваць вылущить (во множестве) 
 навыпальваць 1) выжечь (во множестве); 2) обжечь, нажечь 
 навыперадкi наперегонки, взапуски 
 навыпростваць выпрямить (во множестве) 
 навысвiдроўваць высверлить, выбуравить (во множестве) 
 навыскубаць выщипать (во множестве) 
 навыцiскаць выжать, выдавить (во множестве) 
 навыцярушваць вытрусить, высыпать (во множестве) 
 навэндзiць накоптить 
 нагабляваць настрогать 
 нагавiцы абл. штаны; подштанники 
 нагаворшчык клеветник, ябедник 
 нагадаваць 1) вырастить; 2) развести 
 нагадаць напомнить; припомнить 
 нагаласiцца наплакаться (причитая) 
 нагаманiцца разм. наговориться; нагалдеться (громко) 
 нагандляваць наторговать, выручить (от торговли) 
 нагарэзнiчаць (нагарэзаваць, нагарэзiць) напроказничать, нашалить 
 нагатаваць 1) наготовить (запасти); 2) наварить, настряпать (пищи); 3) накипятить (воды) 
 нагбом: пiць н. пить, наклоняя сосуд 
 нагледзецца насмотреться 
 нагледзець высмотреть, присмотреть 
 наглы абл. внезапный 
 нагляд 1) наблюдение, присмотр; 2) надзор (орган контроля) 
 наглядальнiк наблюдатель 
 наглядальны наблюдательный 
 наглядаць 1) наблюдать; 2) следить, надзирать (осуществлять надзор) 
 наглядчык надсмотрщик, надзиратель; смотритель 
 нагода разм. случай, повод 
 наготка бат. ноготок (цветок) 
 награвальнiк тэх. нагреватель 
 нагрувасцiць нагромоздить 
 нагрэбцi нагрести 
 нагушкацца разм. накачаться (на качелях) 
 нададраць надорвать 
 надакучлiвы надоедливый, назойливый, навязчивый 
 надакучыць 1) надоесть; 2) наскучить 
 надалей 1) впредь, в будущем; 2) на потом (отложить) 
 надарыцца случиться 
 надаўбень ваен. надолба, надолб 
 надаўжэй на более длительное время 
 надаць 1) придать; 2) присвоить (звание) 
 надбудаваць надстроить 
 надбудова надстройка 
 надвор наружу 
 надворак двор (возле дома) 
 надвор'е погода 
 надвочны надглазный 
 надвячорак предвечернее время 
 надгабляваць надстрогать 
 надгарэць частично сгореть 
 надгледзець досмотреть (на таможне) 
 надгляд досмотр 
 надглядчык досмотрщик 
 наддзяўбцi (наддзяўбаць) 1) надклевать; 2) наддолбить 
 над'ехаць разм. подоспйть (в нужный момент) 
 наджаць немного сжать 
 надзвычайны 1) необыкновенный; редкостный; 2) чрезвычайный, исключительный; 3) поразительный (производящий сильное впечатление) 
 надзейны надёжный 
 надзем'е надземное пространство 
 надзея надежда 
 надзённы 1) насущный; 2) злободневный 
 надзiць рыб. приваживать, приманивать 
 надзьмуты 1) надутый; 2) нахохленный; 3) разм. надутый (обиженный) 
 надзьмуць 1) надуть; 2) нахохлить (перья - о птицах) 
 надзяўбцi 1) наклевать; 2) надолбить 
 надкапаць вырыть, выкопать (частично) 
 надкасцявы анат. надкостный 
 надлiць отлить (часть жидкости) 
 надмагiлле надгробие 
 надмерны непомерный, чрезмерный 
 надмуроўка надстройка (каменного здания) 
 наднырачны анат. надпочечный 
 надоечы разм. давеча, намедни; днями 
 надпалiць частично сжечь 
 надрабiць 1) надделать; 2) надвязать (вязаньем) 
 надрапаць нацарапать 
 надрукаваць напечатать, отпечатать 
 надскурка анат., бат. надкожица 
 надстрыгчы слегка подстричь 
 надта 1) учень, весьма; 2) чрезмерно, слишком 
 надтачыць1 надставить, удлинить 
 надтачыць2 подточить (подъесть снизу) 
 надточка надставка; надшивка 
 надхмар'е пространство над облаками 
 надысцi наступить, настать (о времени) 
 надыход наступление 
 наедак разм. то, чем можно утолить голод 
 нажабраваць насобирать нищенством 
 нажадзюб заал. ножеклюв 
 нажартавацца нашутиться 
 нажацца много поработать на жатве 
 назалiчваць (назалiчаць) зачислить (во множестве) 
 назаляць надоедать, досаждать, докучать 
 назапасiць запасти; наготовить, накопить 
 назаўсёды (назаўжды) навсегда 
 назахоплiваць захватить (во множестве) 
 назва название, наименование 
 назвалакаць стащить, стянуть (во множестве) 
 назгортваць сгрести; свернуть (во множестве) 
 наздзекавацца поиздеваться, наглумиться; надругаться 
 назiральнiк наблюдатель 
 назiраць 1) наблюдать; 2) следить; присматривать 
 назiркам не теряя из виду (идти, бежать) 
 назмятаць смести (во множестве) 
 назнаходзiць найти, отыскать (во множестве) 
 назола 1) докука; 2) надоеда (о надоедливом человеке) 
 назоўнiк 1) лiнгв. имя существительное; 2) мат. знаменатель 
 назоўны лiнгв. именительный (падеж) 
 найгоршы самый худший, наихудший 
 найдасканалейшы самый совершенный, непревзойдённый 
 найдрабнейшы самый мелкий, мельчайший 
 найдужэйшы самый сильный, сильнейший 
 найкаштоўнейшы самый ценный, самый драгоценный 
 найлепшы самый лучший, наилучший 
 наймальнiк наниматель, съёмщик 
 найменне наименование, именование 
 найпрыгажэйшы самый красивый 
 найразумнейшы умнее всех, умнейший 
 найхутчэйшы самый быстрый; самый скорый 
 найцiкавейшы самый интересный, интереснейший 
 наказаць 1) передать (поручить сказать); 2) велеть 
 накаламуцiць намутить 
 наканаваны предопределённый, предначертанный 
 накасаваць начеркать 
 накасяк вкось; наискосок 
 накiраваць 1) направить; 2) наставить 
 наконт насчёт; относительно 
 накпiць насмеяться, поиздеваться 
 нбкрыж накрест, крестообразно 
 накрыўка покрышка, крышка 
 накульгваць прихрамывать 
 накуродымець накоптить 
 наласавацца налакомиться 
 належаць 1) принадлежать; 2) подлежать 
 належны 1) надлежащий; 2) причитающийся 
 налецце абл. лето следующего года 
 налiк начёт 
 налузаць 1) налущить, нагрызть; 2) насорить шелухой 
 налупiць надрать 
 налускаць нащёлкать, налузгать (орехов) 
 налыгаць 1) нанизать; 2) навязать, привязать; 3) наловить 
 намайстраваць смастерить (во множестве) 
 намаляваць 1) написать (красками); 2) изобразить, нарисовать 
 наманiць наврать, налгать 
 намарзень накопыльник (в санях) 
 намарыцца намечтаться 
 намацаць нащупать; прощупать 
 намер намерение 
 намеснiк 1) заместитель; 2) ист. наместник 
 намець занос, надув 
 намiтка повойник 
 намножыць умножить 
 намова абл. наговор, клевета 
 намуляць натереть, стереть (ногу) 
 наогул вообще 
 напагатове наготове, начеку 
 нападкрэслiваць подчеркнуть (во множестве) 
 напазычаць 1) набрать взаймы; 2) наодолжать 
 напазяхацца назеваться 
 напакаваць набить, наполнить (склад, чемодан) 
 напаклёпнiчаць наклеветать, наябедничать, накляузничать 
 напал накал 
 напалiць 1) натопить; 2) накалить; 3) нажечь 
 напалохаць напугать; устрашить 
 напаляваць паляўн. настрелять, натравить 
 напамiн (напамiнак) напоминание 
 напампаваць накачать (насосом) 
 напаткаць 1) встретить; 2) перан. постичь, постигнуть (о несчастье) 
 напатылiчнiк назатыльник 
 напаўадчынены полуотворенный, полуоткрытый 
 напаўапрануты полуодетый 
 напаўвадкi полужидкий 
 напаўголасу вполголоса 
 напаўзаплюшчаны полузакрытый (о глазах) 
 напаўкаштоўны полудрагоценны 
 напаўпразрысты полупрозрачный 
 напаўспелы полузрелый 
 напаўхмызняк полукустарник 
 наперад вперёд 
 наперадзе впереди 
 напералiк наперечёт 
 наперстаўка бат. наперстянка 
 напiнаць 1) напрягать; 2) натягивать, напяливать 
 наплюхацца наплескаться (вдоволь) 
 наплямiць напятнать, запятнать 
 напоперак 1) поперёк; 2) наперекор, вопреки 
 напрадвеснi на исходе зимы 
 напражыць нажарить (гороха, семечек) 
 напрамак направление 
 напрасаваць нагладить, наутюжить 
 напрасткi прямиком, напрямик 
 напрацавацца наработаться 
 напружанасць напряжённость 
 напружыць напрячь (внимание) 
 напрыдумляць (напрыдумваць) сочинить, выдумать (во множестве) 
 напсаваць напортить 
 напырскаць набрызгать, напрыскать (воды) 
 напытаць разведать, подыскать 
 напышлiвы 1) напыщенный, высокопарный; 2) надменный, спесивый 
 напэўна 1) определённо, наверняка; доподлинно; 2) наверно, вероятно 
 напэцкаць напачкать, намарать 
 напярэдаднi накануне 
 напярэймы наперерез, наперехват 
 напяць 1) напрячь, натужить (мускулы); 2) натянуть (канат) 
 нарабаваць награбить 
 нарабiць 1) наделать; 2) натворить (хлопот); 3) насорить 
 наравiсты 1) своенравный, привередливый; 2) норовистый (о лошади) 
 наравiць 1) угождать; 2) пробовать сделать что-либо 
 нарада 1) совет; 2) совещание 
 нарадзiць родить 
 наразбураць разрушить (во множестве) 
 нараiць насоветовать 
 наракаць роптать, сетовать, пенять 
 нарасцярушваць раструсить, рассыпать (во множестве) 
 нарог лемех, сошник 
 нарыс учерк 
 нарыхтаваць 1) заготовить, наготовить, запасти; 2) снарядить 
 нарыхтоўка заготовка 
 нарэшце наконец 
 насваволiць нашалить, напроказничать, наозорничать 
 насварыцца наругаться, набраниться 
 насвiдраваць насверлить 
 насельнiк обитатель 
 насенне 1) бат. семя; 2) збор. семена 
 наскварыць нажарить (сала) 
 наскрозь насквузь 
 наскубцi 1) надёргать (сена, щетины); 2) нащипать (шерсти, перьев) 
 насмажыць нажарить 
 насоўка разм. носовой платок 
 насталiць настлать потолок 
 настаўнiк учитель (преподаватель); наставник (руководитель) 
 наствараць создать (во множестве) 
 настойлiвы настойчивый; настоятельный 
 настольнiк скатерть 
 насторч торчком, торчмя 
 настрашыць напугать 
 настрой настроение; настроенность 
 наступ наступление 
 наступальны наступательный 
 наступнiк уст. преемник, наследник 
 насуперак наперекор, вопреки 
 насупраць напротив 
 насустрач навстречу 
 насыпка наперник 
 наталiць утолить (жажду) 
 натапырыць 1) встопорщить, ощетинить (шерсть); 2) насторожить (уши) 
 нататка заметка 
 натоўп толпа 
 натузаць 1) издёргать (измучить); 2) натрепать, надрать (за волосы, уши) 
 натхненне 1) вдохновение; 2) воодушевление 
 натхнiцель вдохновитель 
 натхнiць 1) вдохновить (вызвать творческий подъём); 2) воодушевить (вызвать душевный подъём) 
 наўзбоч разм. сбоку, в сторонке 
 наўздагад разм. наугад, наудачу 
 наўздагон вдогонку 
 наўздзiў на диво 
 наўмысны умышленный, нарочны, преднамеренный 
 наўрад вряд ли, едва ли 
 наўскасяк наискосок; вкось 
 наўсцяж во всех направлениях, в пределах обозримого пространства 
 нафта нефть 
 нахабнiк нахал, наглец 
 нахабны нахальный, наглый 
 нахабства нахальство, нбглость 
 нахаваць напрятать (во множестве) 
 нахапаць нахватать 
 нахвастаць нахлестать 
 нахiл 1) наклон; 2) перан. наклонность, склонность 
 нахiлiць наклонить; накренить 
 нахмарыцца покрыться тучами 
 нацерабiць 1) нарубить (сучьев); 2) начистить (капусты); 3) натеребить, надёргать (льна) 
 нацерушыць 1) натрусить, насыпать; 2) напорошить (о снеге) 
 нацiна 1) ботва; 2) былинка 
 нацiск 1) нажим, надавливание; 2) нажим, давление; 3) лiнгв. ударение 
 нацiснуць 1) нажать, надавить; 2) натереть (мозоль) 
 нацкаваць натравить, науськать (собаку) 
 нацукраваць насахарить 
 нацыраваць наштопать 
 нацягаць натаскать 
 нацянькi напрямик, прямиком 
 нацяплiць натопить (помещение) 
 начакацца наждаться 
 начараваць наколдовать 
 начаўпцi разм. наболтать, наговорить ерунды, наплести 
 начынне 1) инструменты; 2) утварь (совокупность предметов обихода) 
 нашараваць натереть, начистить (пуговицы, самовар) 
 нашаткаваць нашинковать 
 нашатраваць ободрать (очистить зерно от оболочек, шелухи) 
 нашклiць застеклить, вставить стёкла 
 нашкодзiць навредить 
 нашмальцаваць насалить 
 нашмараваць натереть (втирая, смазать) 
 нашмат намного 
 нашморгаць надёргать 
 нашпурляць нашвырять 
 нашрубаваць навинтить 
 наштабнаваць шав., крав. настрочить, прошить 
 нашто (навошта) зачем 
 наштурхаць натолкать 
 нашча натощак 
 нашчадак потомок 
 нашчэнт совершенно; вдребезги; до основания, дочиста 
 нашыйнiк ошейник 
 нашэсце нашествие 
 наяўнасць наличие; наличность (о фактическом количестве) 
 наяўны наличный; имеющийся 
 неабавязковы необязательный 
 неабароненасць незащищённость 
 неабачлiвы 1) неосмотрительный; 2) нечуткий (несуществующий) 
 неабвяргальны (неабвержны) неопровержимый 
 неабгрунтаваны необоснованный, огульный 
 неабдымны необъятный, необозримый; неоглядный 
 неабмежаваны неограниченный 
 неабсталяваны 1) необорудованный; 2) необставленный 
 неабсяжны необъятный, необозримый 
 неабходны необходимый 
 неабыякавы небезразличный, неравнодушный 
 неадвольны непроизвольный, невольный 
 неад'емны неотъемлемый 
 неадкладны 1) неотложный; 2) немедленный, безотлагательный 
 неаднастайны неоднородный, разнообразный, пёстрый 
 неадпаведны 1) несоответственный, несообразный; 2) несоразмерный 
 неадукаваны необразованный; невежественный 
 неадхiльны 1) неустранимый; 2) неотразимый 
 неадчувальны нечувствительный, неощутимый; неосязаемый 
 неадчэпны неотступный, неотвязный, навязчивый 
 неажыццявiмы неосуществимый; несбыточный 
 неазначальны 1) неопределимый; 2) лiнгв., мат. неопределённый 
 неакораны неочищенный (от коры) 
 неакрэслены неопределённый 
 неапрацаваны необработанный; неотделанный 
 неараны непаханый 
 неарфаваны невеянный (машиной) 
 неаспрэчны неоспоримый 
 неасэнсаваны неосмысленный 
 неатрыманне неполучение 
 неахайны неопрятный, неряшливый 
 неахопны необъятный, неохватный 
 неашчадны небережливый, неэкономный; нерасчётливый 
 небарак (небарака) разм. бедняга, бедняжка 
 небасхiл небосвод, небосклон 
 небаяздольны небоеспособный 
 небезвынiковы небезрезультатный 
 небездакорны небезукоризненный, небезупречный 
 небеспадстаўны небезосновательный 
 неблагi неплохой, недурной; приличный 
 небяспека опасность 
 неверагодны 1) невероятный; 2) недостоверный (вызывающий сомнения) 
 невуцтва невежество, невежественность 
 невыгода неудобство 
 невыканальны невыполнимый 
 невымоўны 1) невыразимый, непередаваемый; 2) непроизносимый 
 невынiшчальны неистребимый 
 невыпадковы неслучайный 
 невысакародны неблагородный 
 невядомы неизвестный, неведомый, безвестный 
 невяртанне невозвращение 
 негасцiнны негостеприимный, нерадушный 
 недаатрымаць недополучить 
 недабачыць 1) не разглядеть, не рассмотреть; 2) недовидеть 
 недабiткi обломки, осколки, остатки (жалкие) 
 недавага недовес (недостаточность в весе) 
 недаважыць недовесить 
 недавыканаць недовыполнить 
 недагаворка недомолвка 
 недагарак огарок 
 недагляд недосмотр, упущение 
 недаедкi объедки 
 недакладнасць 1) неточность; 2) недостоверность 
 недалiчыць недосчитать 
 недалужны 1) хилый; 2) неловкий, неюклюжий; нескладный 
 недалучэнне неприсоединение 
 недапрацаваць недоработать 
 недапрацоўка недоработка 
 недапушчальны 1) недопустимый; 2) нетерпимый 
 недарэчнасць 1) неуместность; 2) нелепость, несуразность 
 недасведчанасць 1) неосведомлённость, неведение; 2) неопытность 
 недасканалы несовершенный 
 недасмажыць недожарить 
 недастатковы недостаточный 
 недасяжны недостижимый 
 недатрымка недодержка 
 недатыкальны неприкосновенный 
 недахоп недостаток; недочёт; нехватка 
 недацiснуць недожать 
 недачуць недослышать 
 незадаволены неудовлетворённый 
 незалежны независимый 
 незаплямлены незапятнанный 
 незвычайны 1) необычный, необыкновенный; 2) непривычный 
 незлiчоны бесчисленный, неисчислимый, несмйтный 
 нейкi какой-то 
 неймаверны 1) невероятный; 2) неимоверный; 3) немыслимый 
 нельга нельзя 
 немаўля младенец 
 немэтазгодны нецелесообразный 
 непавага неуважение, непочтение 
 непажаданы нежелательный; неугодный 
 непарушны 1) нерушимый, незыблемый; 2) неприкосновенный 
 непахiсны непоколебимый, непреклонный, незыблемый 
 непераможны непобедимый, неодолимый 
 непрывабны непривлекательный, неприглядный 
 непрытомны 1) убморочный; бессознательный; 2) исступлённый 
 нерат рыб. мерёжа; верша 
 неруш что-либо нетронутое, первозданное 
 несамавiты 1) невидный, невзрачный, неприглядный; 2) предосудительный (поступок) 
 несардэчны нерадушный 
 несмяротнасць бессмертие 
 неспадзяваны внезапный, неожиданный, непредвиденный 
 неспакой 1) тревога, беспокойство; 2) волнение 
 несцiхбны неумолкаемый, неумолчный 
 нетры 1) недра; 2) дебри, чаща 
 неўзабаве вскоре, в скором времени 
 неўласцiвы несвойственный 
 неўмiручы бессмертный 
 неўрадлiвы 1) неплодородный; 2) неурожайный 
 неўсталяваны 1) неустановившийся; 2) неустроенный, неналаженный 
 нехлямяжы неуклюжий, нескладный 
 нехта кто-то 
 нечаканы неожиданный, нежданный 
 нечарговы внеочередной 
 нечуваны неслыханный; баснословный 
 нiбы словно, будто 
 нiзкаякасны низкокачественный 
 РЅiРєРѕР»i РЅРёРєРѕРіРґР° 
 нiштаваты разм. неплохой, сносный 
 нiшчымны 1) постный; 2) порожний, пустой 
 нiякавець чувствовать себя неловко, неудобно 
 носьбiт носитель 
 ночвы корыто для стирки 
 нуда тоска, скука 
 нудзець тосковать, скучать 
 нудны унылый, тоскливый, скучный 
 нутро 1) внутренность; 2) мн. анат. внутренности; 3) перан. нутро 
 нырка почка 
 нэндза 1) тоска; 2) нужда, нищета; 3) нытик (о человеке) 
 нюх обоняние; нюх, чутьё 
 нябачнасць невидимость; незримость 
 нябожчык покойник; усопший 
 нябыт небытие 
 нявечыць увечить, калечить; уродовать 
 нявыкрутка разм. тяжёлое, безвыходное положение 
 нягода абл. ненастье, непогода 
 нягучны негромкий 
 нядбайны небрежный 
 нядбалы нерадивый, халатный 
 нядзеля воскресенье 
 нядоля горе, несчастье, недоля 
 нядрэнны неплохой, недурной 
 нядужы 1) слабый, слабосильный; 2) нездоровый, недужный 
 няёмкасць неудобство, неловкость 
 нязвычны непривычный, необычный 
 нязгасны неугасимый 
 нязгода несогласие 
 нязграбны 1) уродливый, некрасивый; 2) неловкий, неуклюжий 
 нязломны 1) несокрушимый; 2) перан. непреклонный, несгибаемый 
 нязносны невыносимый 
 нязручны 1) неудобный, неловкий; 2) неблагоприятный 
 някемлiвы несообразительный, непонятливый, несмышлёный 
 нялюбасць нелюбовь 
 няма нет 
 няплата неплатёж, неуплата 
 няпэўны 1) ненадёжный; недостоверный; 2) неопределённый; 3) нетвёрдый, неуверенный 
 нясмачны невкусный, безвкусный 
 няспрытны неловкий, неуклюжий, нерасторопный 
 няспынны беспрестанный, непрестанный; непрерывный 
 нясталы 1) незрелый (о возрасте); 2) несолидный, несерьёзный (легкомысленный); 3) непостоянный (изменчивый) 
 нястомны неутомимый, неустанный 
 нястраўнасць нарушение усвояемости пищи 
 нястрогi нетребовательный, невзыскательный, снисходительный 
 нястрымны неудержимый, безудержный; неукротимый 
 нясцiплы нескромный 
 нятоесны нетождественный 
 нятрапны 1) неудачный; 2) неметкий 
 няўдзячны неблагодарный 
 няўжо неужели; разве 
 няўзнак 1) незаметно; 2) невзначай 
 няўрокам случайно, неожиданно, вдруг; н.кажучы чтобы не сглазить 
 няўрымслiвы 1) нетерпеливый; 2) неугомонный, непоседливый 
 няўтульны неуютный, неприютный 
 няўхiльны 1) неуклонный; 2) непреложный; 3) неизбежный, неотвратимый 
 няўчасны 1) безвременный; 2) несвоевременный 
 няхай пусть 
 няцотны нечётный 
 няцямлiвы несообразительный, недогадливый, несмышлёный 
 нячулы 1) нечуткий, неотзывчивый; 2) нечувствительный 
 нячысцiк разм. бес, дьявол 
 няшмат немного 
 няшчырасць 1) неискренность; 2) притворность 
 Рћ 
 одум разм. раздумье 
 ойча уст. утче 
 оперупаўнаважаны оперуполномоченный 
 Рџ 
 паабагульваць обобществить (о многих, о многом) 
 паабапал 1) с обеих сторон, по обе стороны; 2) по обеим сторонам 
 паабарочваць опрокинуть, перевернуть (о многом) 
 паабвальвацца 1) обвалить, обрушить (о многом); 2) повалить (многое) 
 паабвiнавачваць обвинить; изобличить (многих) 
 паабворваць опахать (о многом) 
 паабгаблёўваць обстрогать (о многом) 
 паабгортваць 1) обвернуть (многое); 2) осыпать; окучить (многое) 
 пааблямоўваць оторочить, окаймить (многое) 
 паабмульваць стереть, натереть (о многом) 
 паабшалёўваць обшить; подшить (многое) 
 паадбудоўваць отстроить; восстановить (многое) 
 паадкручваць отвинтить, отвернуть; отмотать (многое) 
 паадкрэслiваць отчеркнуть; отчертить (многое) 
 паадлiчваць отсчитать; вычесть (многое) 
 паадпальваць отжечь (многое) 
 паадсоўваць отодвинуть (многое) 
 паадцiнаць отрубить, отсечь (о многом) 
 паадчыняць открыть, отворить; откупорить (о многом) 
 паадшрубоўваць отвинтить (многое), поотвёртывать 
 паадшукваць отыскать, разыскать (о многом) 
 паапранаць одеть (многих); 2) надеть (о многом) 
 паапырскваць обрызгать, окропить (о многом) 
 паарфаваць провеять (многое веялкой) 
 паасобку 1) отдельно, поодиночке; 2) раздельно, порознь 
 паатручваць отравить (о многих) 
 паатрымлiваць получить (о многих) 
 паахiнаць укрыть; окутать, укутать (о многих, о многом) 
 паацярэблiваць очистить, обрубить (многое) 
 паашалёўваць обшить досками (многое) 
 па-ашуканску мошеннически, плутовски 
 пабарвовець побагроветь 
 пабачыць 1) повидать; 2) посмотреть 
 пабедаваць погоревать; посокрушаться 
 пабел побелка 
 паблажлiвы покровительственный, снисходительный 
 паблажэць похудеть 
 па-блазенску по-мальчишески 
 паблакiтнець поголубеть 
 паблукаць 1) побродить; 2) поблуждать, поскитаться 
 пабольшаць 1) увеличиться, стать больше; 2) покрупнеть, стать крупнее; 3) подрасти 
 пабочны 1) посторонний; 2) побочный, сторонний; 3) внебрачный; 4) лiнгв. пабочнае слова вводное слово 
 пабракаваць забраковать (многое) 
 паброснець покрыться плесенью, заплесневеть (о жидкостях) 
 пабрудзiць загрязнить, запачкать (всё, многое) 
 пабрукаваць 1) вымостить, замостить (всё, многое); 2) помостить (некоторое время) 
 пабрыдчэць падурнеть 
 пабудаваць поструить; выстроить, соорудить 
 пабудова 1) построение, возведение, сооружение; 2) строение, постройка, сооружение (дом) 
 пабуйнець стать более крупным, покрупнеть, укрупниться 
 пабуяць вырости в ботву, в стебель (о корнеплодах) 
 павага уважение, почтение, почёт 
 павагаць покачать, поколебать 
 паважаць уважать, почитать, чтить 
 паважыць 1) повесить (определить тяжесть, вес); 2) перевешать (всё, многое) 
 павал валежник, бурелом 
 павалтузiць потормошить 
 павандраваць 1) попутешествовать, постранствовать; 2) покочевать; 3) поскитаться, побродить 
 паваркатаць помурлыкать 
 паваротлiвы 1) подвижный, проворный, расторопный; 2) перан. оборотливый, оборотистый 
 паварочаць1 вернуть, возвратить (о многом) 
 паварочаць2 перевернуть, опрокинуть (обо всём, многом) 
 павартаваць покараулить, постеречь 
 паварушыць 1) пошевелить; 2) поворошить (сено) 
 павар'явацца побеситься, посумашествовать 
 павастрэць стать острее 
 паведамiць известить, уведомить; сообщить 
 павека веко 
 павелiчальнiк увеличитель 
 паверх 1) этаж; 2) разм. ярус (в театре) 
 паверхня поверхность 
 павеславаць погрести (вёслами) 
 паветра воздух 
 павеў 1) дуновение (ветра); 2) перан. веяние 
 павiльгатнець повлажнеть, стать влажным 
 павiнен должен, обязан 
 павiншаваць поздравить; принести поздравления 
 павiтацца поздороваться 
 павiтаць поприветствовать 
 паводка 1) половодье; паводок; 2) наводнение 
 паводле согласно 
 паволi 1) медленно, потихоньку; 2) осторожно; 3) исподволь 
 павольны неторопливый, медленный 
 павузець стать уже, сузиться 
 павучальны поучительный, назидательный; нравоучительный 
 павыгадоўваць вырастить, вскормить (о многих) 
 павыдаткоўваць израсходовать, издержать (о многом) 
 павызваляць освободить (многих); выручить (из беды) 
 павыконваць исполнить, выполнить (многое) 
 павыкопваць вырыть, выкопать (многое) 
 павыкрэслiваць вычеркнуть, вымарать (многое, многих) 
 павылiчваць высчитать; вычесть (о многом) 
 павылузваць вылущить, вышелушить (многое) 
 павылучаць выдвинуть; выделить (многих, многое) 
 павыпампоўваць выкачать насосом (о многом) 
 павыплываць выплыть (о многом); выколоситься (о многом) 
 павыпрасоўваць выгладить, выутюжить (о многом) 
 павыпростваць выпрямить, расправить (многое) 
 павырабляць выделать, изготовить (многое) 
 павыратоўваць спасти (многих, многое) 
 павысвiдроўваць высверлить, выбуравить (многое) 
 павыскрабаць выскоблить, выскрести (многое) 
 павыскубаць выщипать (многое), повыдергать 
 павыцiскаць выжать, выдавить (о многом) 
 павышморгваць повыдергать, повыдёргивать 
 павыштурхваць вытолкать (многих) 
 павышукваць выискать (многих, многое) 
 павышэць стать выше 
 павэндзiць 1) перекоптить, выкоптить (всё, многое); 2) покоптить (некоторое время) 
 павядзьмарыць поколдовать 
 павялiчыць увеличить; прибавить 
 павярхоўны поверхностный 
 павярэдзiць натрудить 
 павячэраць поужинать, отужинать 
 пагабляваць 1) выстрогать; 2) перестрогать (всё, многое); 3) построгать (некоторое время) 
 пагадаваць вырастить, взрастить (обо всех, многих) 
 пагадзiнна почасно 
 пагадзiнны почасовой; часовой 
 пагадзiцца 1) согласиться; 2) помириться, примириться 
 пагадзiць 1) согласить (привести в соответствие с чем-либо); 2) помирить, примирить; 3) нанять (на работу) 
 пагадненне 1) соглашение (договор); 2) примирение 
 пагаiцца зажить, залечиться (о многом) 
 пагаiць залечить, заживить (всё, многое) 
 пагайдаць покачать; поколыхать 
 пагаласiць попричитать 
 пагалiцца побриться, выбриться 
 пагалоска молва, слух 
 паганарыцца погордиться 
 пагандляваць поторговать 
 паганьбаваць похулить 
 паганяты погонщик 
 пагараваць победствовать 
 пагарачэць стать более горячим 
 пагарда высокомерие, пренебрежение; презрение 
 пагарджаць пренебрегать, презирать 
 пагардлiвы высокомерный, пренебрежительный, презрительный 
 пагартаваць покалить 
 пагартаць полистать 
 пагаршаць ухудшать 
 пагарэзаваць (пагарэзiць, пагарэзнiчаць) пошалить, попроказничать, поозорничать 
 па-гаспадарску по-хозяйски 
 пагаспадарыць похозяйничать 
 пагатаваць 1) поварить, постряпать; 2) покипятить (воду) 
 пагатоў подавно, тем более 
 пагiнуць 1) погибнуть, пропасть (о многом, о многих); 2) передохнуть, пасть (о животных) 
 пагладчэць 1) стать более гладким; 2) разм. пополнеть, потучнеть 
 паглумiцца поиздеваться 
 паглыбець стать глубже 
 паглыбiць углубить 
 паглынальнiк спец. поглотитель 
 паглынуць поглотить 
 паглядзець посмотреть 
 пагодлiвы погожий 
 пагодны 1) погожий; 2) погодный; ведренный (относящийся к погоде) 
 пагорак пригорок, холм, бугор 
 пагоршаць ухудшиться, стать хуже 
 пагоршыць ухудшить, сделать хуже 
 пагорысты холмистый 
 па-грамадзянску по-граждански 
 пагроза угроза 
 пагрубець 1) пополнеть, потолстеть; 2) погрубеть (стать более грубым) 
 пагрукатаць погромыхать, погрохотать 
 пагрэбаваць побрезгать, побрезговать, погнушаться; пренебречь 
 пагукаць 1) позвать, окрикнуть, окликнуть; 2) покричать, поаукать 
 пагутарыць побеседовать, потолковать 
 пагучаць позвучать 
 пагучнець стать более звучным 
 пагушкаць разм. покачать 
 пагэтуль досюда, до сих пор 
 падабацца нравиться 
 падабед второй завтрак 
 падабенства 1) сходство, схожесть; 2) подобие (нечто, похожее на что-либо) 
 падавец податель 
 падаглядаць присмотреть, поухаживать (за кем-либо, чем-либо) 
 падагульнiць (падагулiць) подытожить; обобщить 
 падакараць попенять, пожурить 
 падакiдваць добросать, докидать (о многом) 
 падакошваць докосить (о многом) 
 падакручваць 1) докрутить, довертеть (кончить крутить многое); 2) довернуть, довинтить (закрутить до конца многое) 
 падалець стать дальше 
 падалешнiк бат. копытень 
 падалучаць присоединить, приобщить, причислить (многих, многое) 
 паданне предание, сказание 
 падапальваць дотопить; дожечь (многое) 
 падапхнуць 1) подтолкнуть; 2) подпихнуть (подсунуть подо что-либо) 
 падапякаць допечь; дожарить (многое) 
 падараванне пожалование 
 падараваць 1) простить, извинить; 2) пожаловать, даровать 
 падаражыць удорожить 
 падарожжа путешествие, странствование 
 падарожнiк 1) путешественник; путник; проезжий, прохожий; 2) бат. спорыш 
 падарунак подарок; преподношение 
 падарфаваць подвеять (веялкой) 
 падатак 1) налог; 2) гiст. подать 
 падаўжэць стать длиннее, удлиниться 
 падахвоцiць подстрекнуть, подзадорить 
 падбадзёрыць ободрить, подбодрить, приободрить 
 падбаць позаботиться 
 падблытаць подпутать 
 падброснець подплесневеть (о жидкостях) 
 падбрукаваць подмостить (мостовую) 
 падбудаваць 1) подстроить снизу; 2) подстроить дополнительно 
 падбухторыць 1) подстрекнуть, подзадорить; натравить; 2) настроить, восстановить (против кого-либо) 
 падвабiць подманить 
 падважыць приподнять (рычагом) 
 падвалiна цясл. 1) нижний венец сруба; 2) бревно, на которое настилается пол 
 падварушыць 1) поворошить, пошевелить (сено); 2) перан. оживить (дело) 
 падвей бат. пушица 
 падвеславаць подгрести (вёслами) 
 падвоiць 1) удвоить; 2) перан. усугубить (значительно увеличить); 3) сдвоить (сделать двойным) 
 падвойны двойной 
 падвоканне место снаружи дома под окнами 
 падворак абл. двор около дома 
 падворыўны подпахотный 
 падвочча анат. подглазье 
 падвэндзiць подкоптить 
 падвячорак разм. полдник 
 падгабляваць подстрогать 
 падгадаваць подрастить 
 падгаiць заживить, залечить 
 падгалiна подотрасль 
 падгалiсты длинноногий, долговязый; голенастый 
 падгалiць подбрить 
 падгалоўе изголовье 
 падгарнуць 1) подвернуть, подогнуть; 2) подгрести 
 падгартаваць подкалить 
 падгерац металлический прут, служащий для соединения шкворня и тройни 
 падглеба подпочва 
 падгледзець подсмотреть; п. пчол взять мёд из улья 
 падгляд: п. пчол сбор мёда 
 паддашак чердак 
 паддзяўбцi поддолбить 
 паддопытны допрашиваемый 
 паддоследны подопытный 
 паддрукаваць подпечатать 
 паддубовiк дубовик (гриб) 
 паджартаваць подшутить, подтрунить 
 паджары подпалистый, муругий (о масти) 
 паджарына подпалина (рыжевато-жёлтое пятно на шерсти) 
 паджаўцiць сделать более жёлтым 
 паджгаць 1) разм. покусать, пожалить; 2) абл. пострекать (крапивой); 3) разм. помчаться 
 падзарабiць подзаработать, подработать, приработать 
 падзейнiчаць подействовать 
 падзел разделение; делёж, раздел 
 падзельны делимый 
 падзея событие, происшествие 
 падзiравiць наделать дыр, изрешетить 
 падзiчэць стать более диким; одичать 
 падзьмухаць подуть 
 падзьмуць подуть, повеять (о ветре) 
 падзюбаць 1) поклевать; 2) подолбить 
 па-дзявочаму (па-дзявоцку) по-девичьи 
 падзяка благодарность 
 падзякаваць поблагодарить 
 падзяўбцi 1) поклевать, исклевать (всё, многое); 2) издолбить (всё, многое); 3) поклевать; подолбить (некоторое время) 
 падкалацiць заправить, сдобрить (щи мукой) 
 падкалотка подболтка (то, чем заправляют, подбалтывают) 
 падкалупiць 1) подковырнуть, подколупнуть; 2) перан.подковырнуть, поддеть 
 падкасаць засучить, подвернуть, закатать (рукава) 
 падкiтаваць подмазать (щели в окнах) 
 падкiтоўка подмазка 
 падклiкаць подозвать 
 падкоўдранiк пододеяльник 
 падкрышыць накрошить добавочно 
 падкрэслiць подчеркнуть 
 падкурчыць подогнуть; поджать, подобрать (хвост, ноги) 
 падласiна пежина (пятно под брюхом) 
 падласы белобрюхий 
 падлеглы 1) подлежащий; 2) подвластный, подчинённый 
 падлетак подросток 
 падлiзлiвы разм. заискивающий, льстивый, подобострастный 
 падлiзнiк разм. льстец, подлиза 
 падлiк подсчёт 
 падлiковец учётчик 
 падлiковы счётный; учётный 
 падлiчыць подсчитать; подытожить 
 падлога пол 
 падлоўчы уст. йгерь (старший охотник) 
 падлыгаць поднизать 
 падлюстравы подзеркальный 
 падлюстэрнiк подзеркальник 
 падлямаваць крав. оторочить, окаймить (дополнительно) 
 падлямоўка оторочка, обшивка (дополнительная) 
 падляскваць подщёлкивать (кнутом, зубами) 
 падмагчы подмочь, подсобить 
 падмайстар гiст. подмастерье 
 падмаляваць 1) подрисовать (добавить штрихи к рисунку, подправить рисунок); 2) подкрасить, подмалевать (стены); 3) перан. приукрасить 
 падман обман 
 падманка мiн. обманка 
 падманшчык обманщик 
 падмацаваць подкрепить 
 падмешка подмесь 
 падмурак фундамент; основание 
 падмуроўка 1) кладка фундамента (действие); 2) фундамент 
 падмянцiць подточить (косу) 
 паднацiснуць поднажать 
 падначалены подчинённый; подвластный 
 падначалiць подчинить 
 падножка подножие, основание; пьедестал 
 падносак подмётка 
 паднырачны анат. подпочечный 
 паднябенне 1) нёбо; 2) свод (в печи) 
 падобны похожий; сходный, схожий 
 па-добраму 1) по-хорошему; 2) по доброй воле, добром 
 падолець одолеть, осилить, победить, справиться 
 падоўжны продольный 
 падоўжыць удлинить 
 падпаветка дровяной сарай 
 падпал поджог 
 падпалiць 1) поджечь; 2) затопить, растопить (печь) 
 падпалка растопка, подтопка (материал для разжигания печи) 
 падпальшчык поджигатель 
 падмосце подполье, подпол 
 падпампаваць подкачать (накачать добавочно) 
 падпарадкавацца подчиниться, повиноваться 
 падпарадкаваць подчинить 
 падпаха подмышка 
 падперазаць подпоясать 
 падпiльнаваць подстеречь, подкараулить 
 падпiнак абл. ремень в упряжи 
 падпражыць поджарить (горох, семечки); подкалить (орехи) 
 падпрасаваць подгладить, подутюжить 
 падпрацаваць разм. подработать 
 падпялёсткавы бат. подлепестный 
 падпяразка разм. подпояска, опояска 
 падрабiць 1) подделать (подпись); 2) подвязать (прибавить вязанием) 
 падрабнець стать мельче, помельчать 
 падрабнiць сделать мельче, помельчить 
 падрабрынне анат. подреберье 
 падрабязны подробный; детальный 
 падрадковы подстрочный 
 падрадкоўнiк подстрочник 
 падрапаць поцарапать, исцарапать 
 па-драпежнiцку хищнически 
 падрахаваць разм. подсчитать 
 падрахунак бухг. итог 
 падробка подделка; подлог 
 падруба нижнее бревно в срубе 
 па-другое во-вторых 
 падрукаваць попечатать (некоторое время) 
 падручнiк учебник 
 падрынкаць подребезжать; побренчать 
 падрыхтаваць 1) подготовить, приготовить; 2) снарядить 
 падрыхтоўка 1) подготовка, приготовление; 2) снаряжение 
 падрыхтоўчы подготовительный, приготовительный 
 падсаладзiць 1) подсластить; подсахарить; 2) перан. польстить 
 падсачыць подследить 
 падсвядомасць 1) подсознание; 2) подсознательность 
 падсвядомы подсознательный 
 падсiвiць слегка забелить молоком 
 падсiлкаваць разм. подкрепить 
 падсiтак небольшое сито 
 падскварыць 1) поджарить (сало); 2) заправить (жареным салом) 
 падскiвiчны анат. подчелюстной 
 падскроневы анат. подвисочный 
 падскрэбцi подскоблить; подскрести 
 падскубцi 1) нащипать (дополнительно); 2) обдёргать (обровнять) 
 падскурны подкожный 
 падслйдны юр. подследственный 
 падсмажыць поджарить 
 падсмалiць опалить (огнём) 
 падсправаздачнасць подотчётность 
 падстава основание, повод, предлог 
 падстолле пространство под потолком 
 падстраўнiкавы анат. поджелудочный 
 падстрэшша (падстрэшнiк) застреха 
 падсумаваць суммировать, подытожить 
 падсусед квартирант, жилец 
 падсцерагчы подстеречь 
 падсцёбнуць подхлестнуть, подстегнуть 
 подсядзёлак седёлка 
 падсячы 1) подрубить, подсечь; 2) прирубить (рубя, прибавить); 3) рыб. подсечь; 4) перан. подсечь 
 падтаўчы подтолочь 
 падтачыць 1) надставить, надшить (одежду); 2) спец. нарастить (канат) 
 падточка надставка, нашивка 
 падтрымаць поддержать 
 падтрымка поддержка; подспорье 
 падтрэсцi 1) взбить (подушки); 2) потрясти, встряхнуть 
 падтулiць поджать (хвост) 
 падтынкаваць подштукатурить 
 падтыннiк бат. чистотел 
 падубець 1) замёрзнуть, озябнуть, окоченеть (о многих); 2) помёрзнуть (некоторое время) 
 падубiць передубить (всё, многое) 
 падубянець 1) одеревенеть, отвердеть (стать твёрдым, жёстким); 2) закоченеть, окоченеть (от холода) 
 падужаць осилить, одолеть 
 падужэць окрепнуть, набраться сил, стать сильнее (крепче, здоровее) 
 падуладны подвластный 
 падупасцi 1) прийти в упадок, в запустение; 2) захиреть, ослабеть (о человеке) 
 падурнець разм. поглупеть 
 падушыць 1) подавить; помять (ягоды); 2) подавить, передавить (умер-твить) 
 падфарбаваць 1) подкрасить; 2) перан. приукрасить 
 падфарбоўка 1) подкраска; 2) перан. приукрашивание 
 падфастрыгаваць крав. подметать 
 падхадзiцца разм. управиться (с работой) 
 падхапiцца 1) вскочить, подхватиться; 2) подняться (возникнуть) 
 падхапiць подхватить 
 падхарашыць 1) прикрасить, приукрасить; 2) принарядить 
 падхарчаваць разм. 1) подкормить; 2) дать поесть, покормить 
 падхват 1) подхват (действие); 2) рыб. подсак, сачок 
 падхiлiць подогнуть, подвернуть 
 падхiнаць подгибать, подворачивать 
 падхмарны подоблачный 
 падхрабрыцца приободриться 
 падцерабiць подчистить; обрубить (нижние сучья) 
 падцерушыць подсыпать, подтрусить; припорошить (о снеге) 
 падцiкаваць разм. подсмотреть, выследить 
 падцiснуць 1) поджать; 2) подобрать (под себя); 3) крепче увязать (нагруженный воз) 
 падцмокнуць подщёлкнуть (языком) 
 падцукраваць подсахарить 
 падцыраваць подштопать 
 падцэлiць 1) попасть в цель; 2) перан. угадать, уловить момент 
 падцяплiць 1) подогреть; 2) абл. затопить (печь) 
 падцяць подсечь, подрубить 
 падчарэўе подбрюшина 
 падшавялiць пошевелить, поворошить 
 падшалёўка цясл. подшивка 
 падшаляваць цясл. подшить 
 падшклянак подстаканник 
 падшмаргнуць разм. поддёрнуть 
 падшрубаваць подвинтить 
 падштурхнуць подтолкнуть 
 падшукаць подыскать, приискать 
 падшчэп привитое растение 
 падшыванец разм. сорванец, оголец 
 падшэрхнуць разм. затвердеть, подмёрзнуть (о почве) 
 падшэўка крав.подкладка 
 падымчацца подкатить, подбежать, примчаться 
 падыспад вниз, подо что-либо (надеть, положить) 
 падыспадам внизу, в самом низу, под низом 
 паенчыць 1) постонать; 2) перан. поклянчить, поканючить 
 пажабраваць попросить подаяния (некоторое время) 
 па-жабрацку по-нищенски, нищенски 
 пажаданы желательный, угодный 
 пажадаць пожелать; захотеть 
 пажадлiвы плотоядный, чувственный, похотливый 
 пажартаваць 1) пошутить (некоторое время); 2) подшутить, подтрунить; 3) поострить, сострить 
 пажарышча пепелище 
 пажвавець разм. стать живее, оживиться 
 пажлукцiць 1) побучить (некоторое время); 2) выбучить (всё) 
 пажмурыцца пощуриться (некоторое время) 
 пажоўкнуць пожелтеть (от времени, увядания) 
 пажурыцца погрустить, попечалиться, покручиниться 
 пажытак 1) прибыль, польза; 2) мн. пожитки, скарб; 3) перан. пища 
 пажыўны питательный 
 пажыццёвы пожизненный 
 па-за за, позади 
 пазабалочваць заболотить (о многом) 
 пазабаўляць 1) развлечь, позабавить; 2) поразвлечь, позабавить (немного) 
 пазаблытваць запутать (многих, многое); замешать (вовлечь в неприятное дело) 
 пазабруджваць загрязнить, запачкать, замарать (о многом) 
 пазабрукоўваць замостить (многое) 
 пазабудоўваць застроить (многое) 
 пазавалакаць 1) затащить (многих, многое); 2) заволочь, заслонить (закрыть многое) 
 пазаваць цясл. пазить 
 пазавiнавачвацца позадолжать (о многих) 
 пазавiхацца поусердствовать, поспешить (некоторое время) 
 пазаворваць запахать (многое) 
 пазагартоўваць закалить, прокалить (многое) 
 пазагойваць залечить, заживить (о многом) 
 пазадавацца поважничать, почваниться 
 пазаддзе 1) охвостье (отходы при веянии); 2) перан. отбросы, охвостье 
 пазайздросцiць позавидовать 
 пазакасваць засучить, завернуть; закатать (о многом) 
 пазакаштарысны внесметный 
 пазакiлзваць взнуздать, зауздать (о многих) 
 пазакiтоўваць замазать (о многом) 
 пазакрэслiваць зачеркнуть (многое) 
 пазалетась два года тому назад, в позапрошлом году 
 пазаляцацца поухаживать 
 пазамалёўваць зарисовать, замалевать; закрасить (многое) 
 пазамацоўваць закрепить (многое) 
 па-замежнаму по-иностранному 
 пазамiнулы позапрошлый 
 пазамыкаць запереть (многих, многое) 
 пазапальваць зажечь, затопить (многое) 
 пазапарушваць засорить (многое) 
 пазаплюшчваць закрыть, смежить, сомкнуть (глаза) 
 пазасмечваць засорить (многое) 
 пазатульваць закрыть, прикрыть (многое) 
 пазафарбоўваць закрасить (многое) 
 пазахiнаць запахнуть, закутать, завернуть (многое, многих) 
 пазахоплiваць захватить (многое, многих) 
 пазацыроўваць заштопать (многое) 
 пазацярушваць слегка осыпать, запорошить (многое) 
 пазачарговасць внеочерёдность 
 пазачасавы фiлас. вневременный 
 пазачыняць закрыть, запереть (многих); затворить (многое) 
 пазашморгваць задёрнуть (многое) 
 пазашрубоўваць завинтить, завернуть (многое) 
 пазбавiць 1) лишить; 2) избавить 
 пазбыцца избавиться; изжить 
 пазвалакаць стащить, стянуть; унести (многое) 
 пазвальняць уволить, сместить (многих) 
 пазванчэць стать более звонким 
 пазгортваць свернуть, сложить (многое) 
 пазграбнець стать более стройным (изящным) 
 паздзекавацца поиздеваться 
 паздзiмаць сдуть (о многом) 
 паздыхаць подохнуть, передохнуть 
 паззяць посиять, посверкать 
 пазiхацець посиять, посверкать, поблестеть 
 па-зладзейску по-воровски, воровски 
 пазлоснiчаць позлобствовать 
 пазмагацца побороться, потягаться, поспорить 
 пазмацоўваць скрепить (о многом) 
 пазнаёмiць 1) познакомить; 2) ознакомить 
 пазначыць пометить, обозначить 
 пазнiцца опаздывать; запаздывать 
 пазнiшчаць уничтожить, истребить (многих, многое) 
 пазур 1) ноготь; 2) коготь 
 пазыка 1) заём; 2) ссуда 
 пазычальнiк заёмщик 
 пазычыць 1) одолжить, ссудить; 2) занять; позаимствовать 
 пазяблiць вспахать поле под весенний посев (зябь) 
 пазяхаць зевать, позёвывать 
 паiмжэць поморосить 
 паiмшыць поконопатить мхом 
 пакаёўка горничная 
 паказальны 1) показательный, примечательный; 2) указательный 
 паказчык показатель 
 паказытаць пощекотать 
 пакаламуцiць помутить, взбаламутить 
 пакалацiць 1) потрясти; 2) помолотить, обить 
 пакалашмацiць потрепать, исколошматить 
 пакалець 1) помёрзнуть (обо всех, многих); 2) помёрзнуть, позябнуть (некоторое время) 
 пакалмацiць взлохматить 
 пакамячыць 1) скомкать, помять; 2) покомкать (некоторое время) 
 пакарацець укоротиться, стать короче 
 пакарыстацца попользоваться 
 пакатаваць подвергнуть пыткам (мукам) 
 пакахаць полюбить 
 пакаштаваць попробовать, отведать 
 паквапiцца позариться, посягнуть, покуситься 
 пакiдзiшча покинутый, оставленный кем-либо человек 
 пакiраваць 1) поуправлять, поправить (лодкой, автомобилем, лошадьми); 2) поруководить 
 пакiтаваць замазать (многие окна) 
 паклады геал. залежи 
 пакласцi 1) положить, уложить (поместить); 2) уложить (спать) 
 пакленчыць стать на колени (обо всех, многих) 
 паклёпнiк клеветник, кляузник, ябедник 
 паклёпнiчаць клеветать, кляузничать, ябедничать 
 паклiкаць 1) позвать, окликнуть; 2) подозвать; 3) пригласить (в гости); 4) призвать (на помощь) 
 пакой комната 
 пакора 1) покорность; подчинение; 2) смирение (о чувстве) 
 пакорлiвы покорный, смиренный, кроткий 
 пакоўзацца покататься (на коньках) 
 пакоўны ёмкий, вместительный 
 пакоша скошенный луг 
 пакпiць поиздеваться 
 пакрасавацца 1) покрасоваться; 2) разм. пожить некоторое время беззаботно, счастливо 
 пакратацца подвигаться, пошевелиться 
 пакратаць 1) потрогать; 2) подвигать 
 пакрочыць пошагать 
 пакручасты 1) вьющийся; 2) извилистый 
 пакрывец бат. воловик 
 пакрысе 1) понемногу; 2) постепенно 
 пакрыўдаваць обидеться 
 пакрыўдзiць обидеть 
 пакрыху абл. понемногу 
 пакрэслiць 1) почеркать, помарать; 2) исчертить 
 пакудлацiць (пакудлачыць) взъерошить, взлохматить; спутать 
 пакулле збор. пакля 
 пакуль пока, покуда 
 пакунак свёрток 
 пакупнiк покупатель 
 пакуродымець покоптить, покоптеть (некоторое время) 
 пакуродымiць покоптить (всё, многое) 
 пакурэць покоптить 
 пакута страдание, мучение, терзание, мука 
 пакутаваць страдать, мучиться, терзаться 
 пакутнiк страдалец; мученик 
 пал накал, страсть 
 палавець выделяться своим палевым (светло-жёлтым) цветом 
 палавiнiць разм. делить пополам 
 палагоднець стать более добродушным, покладистым 
 палазня дорога, проложенная полозьями 
 паласавацца полакомиться 
 паласкавець стать более ласковым 
 палаткi полати 
 палахлiвы пугливый 
 палац дворец 
 палацiць обрешетить, подрешетить 
 палашчыць поласкать 
 палаяцца поругаться, поссориться 
 палаяць поругать, побранить 
 палепшыць улучшить 
 палетак участок поля, клин 
 палетуцець (палетуценiць) помечтать, погрезить 
 палёгка 1) облегчение; 2) льгота (привилегия) 
 палiва топливо 
 палiвачка разм. лейка 
 палiнеiць разлиновать, разграфить 
 палiтвязень политзаключённый 
 палiца 1) полка; 2) отвал (в плуге) 
 палiць 1) жечь; 2) топить 
 палiчыць посчитать, сосчитать; 2) решить, найти (составить мнение по поводу чего-либо); п. за лепшае предпочесть 
 палова половина 
 палойка прядка трёпаного или очёсанного льна 
 палон плен 
 палонка 1) полынья; 2) прорубь 
 палохаць пугать, страшить; устрашать 
 палуднаваць полдничать 
 палузаць 1) полущить; 2) погрызть, пощёлкать (орехов, семечек) 
 палукашак короб, кузов (плетёная корзина в телеге) 
 палунаць попарить 
 палупцаваць разм. посечь, побить 
 палускаць пощёлкать, полущить 
 палымнець пылать, пламенеть 
 палымяны пламенный 
 пальчатка перчатка 
 палюляць покачать (убаюкивая) 
 паля свая 
 паляванне охота 
 паляваць охотиться 
 палягчаць облегчать 
 палягчэць стать легче 
 палямантаваць разм. повопить 
 паляпшаць улучшать 
 паляскаць 1) полязгать (железом); 2) похлопать, пощёлкать (кнутом); 3) пощёлкать, полязгать (зубами) 
 палятуха заал. летяга 
 паляўнiцтвазнаўства охотоведение 
 паляўнiчы охотник 
 памажнець пополнеть, поплотнеть, сделаться более дородным 
 памазолiць натереть мозоли 
 па-майстэрску искусно, мастерски 
 памалу 1) медленно; 2) понемногу (постепенно); 3) осторожно 
 памаляваць 1) пописать (маслом), порисовать (карандашом); 2) покрасить, выкрасить; окрасить (покрыть краской) 
 паманiць поврать, полгать 
 памардаваць 1) изнурить, измотать (всех, многих); 2) помучить 
 памармытаць побормотать 
 памарнець почахнуть, зачахнуть; осунуться, похудеть 
 памарудзiць помедлить, помешкать 
 памарыць помечтать, погрезить 
 па-мастацку 1) художественно; 2) искусно 
 паматляць поболтать (ногами) 
 памаўзлiвы разм. шкодливый, вороватый, проказливый 
 памахляваць разм. помошенничать 
 па-махлярску мошеннически, плутовски 
 памацаваць проверить прочность 
 памацаць пощупать, потрогать; пошарить 
 памацнець 1) усилиться, окрепнуть, покрепчать; 2) стать прочнее 
 памацнiць укрепить, усилить 
 памер размер 
 памеркаваць 1) потолковать, обсудить; 2) посудить, прикинуть, поразмыслить 
 памiгацець 1) помелькать; 2) посверкать, помигать, померцать 
 памiж между 
 памiзарнець 1) осунуться, похудеть (о лице); 2) потерять вид 
 памiтусiцца 1) посуетиться, пометаться; 2) помелькать 
 памкнуцца 1) устремиться; 2) вознамериться, собраться 
 памоўка: пра воўка п., а воўк i тут лёгок на помине 
 пампаваць качать или перекачивать что-либо насосом 
 пампушка пышка 
 памужнець возмужать 
 памуляць стереть (о многом) 
 памураваць покласть (о кирпичной кладке) 
 памылiцца ошибиться; обознаться; оговориться 
 памылка 1) ошибка, заблуждение; 2) обмолвка, оговорка 
 памысны 1) благополучный, благоприятный; 2) желаемый, желательный 
 памякчыць смягчить 
 памяншальнiк тэх. уменьшитель 
 памяркоўны 1) сговорчивый, уступчивый, покладистый; 2) доброжелательный, снисходительный; 3) умеренный (о взглядах) 
 панаваць 1) господствовать, властвовать; 2) главенствовать; 3) преобладать, царить; 4) возвышаться 
 панавець стать новее, обновиться 
 панагадоўваць развести (о множестве) 
 панаглядаць понаблюдать, последить 
 панагрувашчваць нагромоздить (о многом) 
 панадворак абл. двор возле дома 
 панадзiцца повадиться 
 панадны притягательный, привлекательный, соблазнительный 
 паназiраць 1) понаблюдать; 2) последить, присмотреть 
 панаксамiт тэкст. панбархат 
 панамульваць натереть, стереть (о многом) 
 панапэцкваць напачкать, намазать, намарать (во множестве) 
 панапякаць напечь; нажарить (во множестве) 
 панарабляць 1) наделать, понаделать; 2) насорить, напачкать (во множестве) 
 панарад 1) роспуски, дроги; 2) скат, стан (комплект колёс) 
 панаракаць пороптать, посетовать, попенять 
 панасвiдроўваць насверлить, набуравить (во множестве) 
 панасiцца побегать 
 панаскрабаць 1) наскоблить, наскрести (во множестве); 2) начистить (многое) 
 панаскубаць надёргать; нащипать (во множестве) 
 панасмажваць нажарить (во множестве) 
 панасмечваць насорить, намусорить (во множестве) 
 панатапырваць 1) встопорщить, ощетинить, взъерошить, нахохлить (шерсть, щетину, перья - о многих животных); 2) насторожить, навострить (уши) 
 панафарбоўваць накрасить (о многом) 
 панервавацца понервничать 
 панiжэць 1) стать ниже, понизиться; 2) снизиться 
 пануры 1) угрюмый, нелюдимый; 2) унылый, хмурый, мрачный 
 панурысты нелюдимый, замкнутый 
 панцак абл. перловый суп 
 панчоха чулок 
 паншчына гiст. барщина; крепостное право 
 паняверка неопределённое положение, потеря веры во что-либо 
 панядзелак понедельник 
 папавазiць повозить долго, неоднократно 
 пападарожнiчаць попутешествовать 
 пападзьмухаць подуть (долго, неоднократно) 
 пападкасваць засучить, подвернуть, закатать (о многом) 
 пападкрэслiваць поподчёркивать (многое) 
 пападпальваць поджечь (многое) 
 пападпяразваць подпоясать (многое) 
 пападсоўваць пододвинуть, придвинуть (многое) 
 пападсякаць подрубить, подсечь (многое) 
 папаездзiць разм. йздить долго, неоднократно 
 папазвягаць (папазвягваць) разм. полаять, потявкать (долго, неоднократно) 
 папаздзекавацца поиздеваться (долго, неоднократно) 
 папазнiцца опоздать (обо всех, многих) 
 папазяхаць позевать (зевнуть несколько раз) 
 папакутаваць пострадать, помучиться 
 папалiраваць отполировать (всё, многое) 
 папалiць 1) пожечь, пережечь (всё, многое); 2) пострелять (некоторое время) 
 папалохаць 1) испугать, перепугать (многих); 2) попугать (некоторое время) 
 папалуднаваць пополдничать 
 папаляваць поохотиться 
 папамаляваць пописать, порисовать (долго, неоднократно) 
 папанстваваць побарствовать, пожить по-барски 
 папар с.-г. пар (земля под паром) 
 папараць бат. папоротник 
 папаска (папас) остановка в дороге для отдыха и корма лошадей 
 папастраляць пострелять много, неоднократно 
 папаўднi пополудни 
 папахадзiць походить (долго, неоднократно) 
 папахварэць поболеть (долго, неоднократно) 
 папацёмку впотьмах 
 папацягаць потаскать; поволочить (долго, много, неоднократно) 
 папачакаць пождать (долго) 
 папашараваць потереть; почистить (долго) 
 папашукаць поискать (долго, неоднократно) 
 папера бумага 
 паперавыконваць перевыполнить (о многом) 
 паперадзе впереди 
 паперакульваць опрокинуть, перекувырнуть (многое) 
 паперанiцоўваць перелицевать (многое) 
 паперапальваць пережечь (о многом) 
 паперня уст. бумажная фабрика 
 па-першае во-первых 
 папесцiць понежить, побаловать 
 папiкаць упрекать, попрекать, укорять 
 папiлаваць 1) распилить, перепилить (всё, многое); 2) попилить (некоторое время) 
 папiльнаваць 1) постеречь, посторожить, покараулить; 2) присмотреть, последить (за кем-либо) 
 папiхаць 1) толкать, подталкивать; 2) перан. помыкать (кем-либо) 
 паплаўнiчы полевой сторож 
 паплецiна цясл. тонкая жердь, при помощи которой закрепляется солома на крыше 
 паплечнiк сподвижник, соратник 
 паплёт збор. решетник (материал для обрешётки крыши) 
 паплюхаць поплескать 
 паплямiць запятнать, испятнать (о многом) 
 папляскаць 1) сплющить (всё, многое); 2) поплющить (некоторое время) 
 па-прадажнiцку предательски 
 папрадзёўбваць 1) проклевать (многое); 2) продолбить (многое) 
 папражыць пожарить (кофе, семечки), прокалить (орехи) 
 папрактыкавацца поупражняться 
 папрасаваць погладить, поутюжить (всё, многое) 
 папрасвiдроўваць просверлить, пробуравить (многое) 
 папраскрабаць проскоблить, проскрести (многое) 
 папрастарнець стать просторнее (свободнее) 
 папрацаваць поработать, потрудиться 
 папруга 1) ремень, ремённый пояс; 2) подпруга, подседельник (часть упряжи) 
 папрыбудоўваць пристроить (о многом) 
 папрыгажэць похорошеть, покрасиветь 
 папрыгортваць пригрести (о многом) 
 папрыкручваць привернуть, привинтить (о многом) 
 папрымацоўваць прикрепить (о многом) 
 папрысутнiчаць поприсутствовать 
 папрыточваць приставить, пришить; надвязать; нарастить (о многом) 
 папрытульваць 1) прижать (о многом); 2) перан. приютить (многих) 
 папсаваць 1) испортить, повредить (всё, многое); 2) попортить (некоторое время) 
 па-птушынаму по-птичьи 
 папудзiць вспугнуть (многих) 
 папунсавець поалеть 
 папусцiцца 1) уступить; 2) дать себя в обиду 
 папусцiць 1) уступить; 2) отпустить (сделать длиннее, ослабить) 
 папырскаць побрызгать 
 папырхаць пофыркать 
 папытаць спросить 
 папыхкаць попыхтеть, подымить 
 папэцкаць 1) испачкать, измарать, измазать; 2) перепачкать, перемарать, перемазать (всё, многое) 
 папялець 1) превращаться в пепел; 2) приобретать пепельный цвет 
 папялiць испепелять 
 папялiсты пепельный (о цвете) 
 папярочка поперечина, перекладина (поперечный брус) 
 папярэджанне 1) предупреждение; 2) предотвращение; 3) опережение 
 папярэдзiць 1) опередить, обогнать; 2) предупредить; 3) предотвратить; 4) опередить (сделать что-либо раньше кого-либо) 
 папярэднi 1) предыдущий, предшествующий; 2) предварительный 
 папярэднiк предшественник 
 папярэднiчаць прешествовать 
 папячы 1) испечь, изжарить (долго, неоднократно)); 2) обжечь, опалить (огнём, солнцем); 3) попечь, пожарить (некоторое время) 
 парабаваць пограбить 
 пбрабак батрак; работник 
 парабiць 1) поделать (всё, многое); 2) поработать (некоторое время) 
 параваць парить (испускать пар) 
 парада совет 
 парадзiць посоветовать 
 парадкаваць приводить в порядок что-либо 
 парадковы построчный 
 паразбiральнiк тэх. паросборник 
 паразблытваць распутать (о многом) 
 паразбураць разрушить, развалить, разорить (о многом) 
 паразважаць порассуждать 
 паразграбаць разгрести (о многом) 
 параздзiмаць раздуть, развеять (о многом) 
 паразмалёўваць 1) раскрасить, разрисовать (многое); 2) расписать (стены, потолок) 
 паразмаўляць поговорить, поразговаривать 
 паразумецца прийти к согласию, договориться 
 паразумнець 1) поумнеть; 2) стать благоразумнее, образумиться 
 параiцца выроиться (о пчёлах) 
 параiць посоветовать 
 парамантаваць разм. отремонтировать, починить 
 па-ранейшаму по-прежнему 
 паранiцца поторопиться сделать что-либо, прийти раньше времени 
 парасiцца разм. намокнуть от росы 
 параскалупваць расковырять (о многом) 
 параснiк поросль 
 парасон 1) зонтик, зонт; 2) архiт., мар. зонт 
 парасонiсты зонтичный 
 парасплюхваць расплескать (о многом) 
 параспранаць раздеть (многих), снять (многое) 
 параспуджваць распугать (многих) 
 параспырскваць разбрызгать, распрыскать (многое) 
 параспяразваць распоясать (о многих) 
 парасскубаць расщипать, раздёргать (о многом) 
 парассоўваць раздвинуть, рассовать (о многом) 
 парассяляць расселить (о многих) 
 парастак побег, росток 
 параструшчваць разбить, раздробить (о многом) 
 парасхiнаць раздвинуть, распахнуть (о многом) 
 парасцярушваць раструсить, рассыпать (о многом) 
 парасцярэблiваць расчистить вырубкой (многое) 
 парасчыняць раскрыть, растворить, распахнуть (многое) 
 парасшморгваць 1) раздёрнуть многие занавески; 2) развязать многие верёвки, шнурки 
 парася поросёнок 
 паратунак выручка, спасение (помощь в беде); 2) выход 
 параўнанне сравнение 
 параўнаць 1) сравнить, сопоставить; 2) приравнять, уподобить 
 парахаваць 1) подсчитать; 2) рассчитать, прикинуть 
 парахманець 1) стать более кротким, более покладистым (о человеке); 2) стать ручным, смирным (о животном) 
 парахня древесная труха 
 паркаль тэкст. 1) перкаль; 2) ситец 
 паркан забор (ограда из брёвен) 
 парнасць духота 
 парсюк боров, кабан 
 парудзець порыжеть 
 паружавець порозоветь 
 паружовiць сделать розовым 
 парукацца абл. поздороваться за руку 
 парумзаць разм. поплакать, пореветь 
 парупiцца позаботиться; порадеть 
 парухавець стать подвижнее, живее 
 парухаць подвигать 
 парушальнiк нарушитель 
 парушынка соринка, пылинка 
 парушыць нарушить 
 парушэнец бат. зимолюбка 
 парфума разм. духи 
 парцяны хлопчатобумбжный (о ткани) 
 парыкаць помычать, пореветь (о рогатом скоте); порычать (о зверях) 
 парыпаць поскрипеть 
 парэнчы перила 
 парэпацца разм. потрескаться, растрескаться 
 парэчкi смородина 
 парэчнiк смородинник 
 пас ремень 
 пасаг приданое 
 пасад 1) гiст. посад; 2) место в доме, куда по свадебному обряду сажали невесту 
 пасада должность; пост 
 пасак 1) пояс, ремень; 2) чересседельник 
 пасарамацiць 1) устыдить, пристыдить, посрамить; 2) осрамить 
 пасаромецца 1) постыдиться, посовеститься; 2) постесняться 
 пасаскрабаць соскоблить, соскрести; сцарапать (о многом) 
 пасачыць последить; понаблюдать 
 пасашморгваць сорвать, обдёргать (о многом) 
 пасашпiльваць сколоть (о многом) 
 пасваволiць 1) пошалить, попроказничать, поозорничать, побаловаться; 2) посвоевольничать 
 пасварыць поссорить; перессорить 
 пасведчанне 1) удостоверение (действие); 2) удостоверение, свидетельство (документ) 
 пасведчыць 1) засвидетельствовать, удостоверить; 2) юр. показать, дать показания 
 пасвiдраваць посверлить, побуравить 
 пасвiць пасти 
 пасвярбець позудеть, почесаться 
 пасвяткаваць попраздновать 
 па-святочнаму празднично, по-праздничному 
 пасека лесосека, вырубка (в лесу) 
 паселiшча селение, поселение 
 пасiвераць обветреть, обветриться (о коже) 
 пасiвець поседеть (о волосах) 
 пасiрацець осиротеть (о многих) 
 паскавытаць повизжать, поскулить 
 паскародзiць поборонить, побороновать 
 паскварыць 1) пожарить (некоторое время); 2) изжарить (всё) 
 пасклюдаваць цясл. обровнять тесаньем, обтесать (о многом) 
 паскрэбцi 1) поскрести, поскоблить; 2) перескоблить (многое) 
 паскубцi 1) сощипать (всё, многое); 2) потормошить, потеребить; 3) пощипать, подёргать (некоторое время) 
 паскупець стать скупым или более скупым 
 паслiзнуцца поскользнуться 
 паслуга услуга, одолжение 
 паслухмяны послушный, покорный 
 паслядоўнiк последователь 
 паслядоўны 1) последовательный; 2) преемственный 
 паслянацiскны лiнгв. послеударный (слог) 
 пасмаглы персохший, запёкшийся (о губах) 
 пасмагнуць пересохнуть, запечься (о губах) 
 пасмажыць 1) пожарить (некоторое время); 2) изжарить, пережарить (всё) 
 пасмачнець разм. стать вкуснее 
 пасмуткаваць погрустить, потосковать, покручиниться 
 пасмуцiцца попечалиться 
 паснедаць позавтракать 
 паспаборнiчаць посоревноваться, посостязаться 
 паспагадаць посочувствовать 
 паспадзявацца 1) понадеяться; 2) положиться (довериться кому-либо) 
 паспакайнець стать спокойнее 
 паспарнець стать более спорым 
 паспачуваць посочувствовать 
 паспех спешка; п. - людзям на смех поспешишь - людей насмешишь 
 паспець созреть 
 паспешлiвы торопливый 
 паспiлоўваць спилить (о многом) 
 паспрачацца поспорить 
 паспрыяць 1) поспособствовать, поблагоприятствовать; 2) доброжелательно отнестись к кому-либо 
 паспытаць отведаць, попробовать 
 паспяваць попеть 
 паспяховы успешный 
 паспяшацца поспешить, поторопиться 
 пасрэднiцтва посредничество 
 пасрэдны посредственный; заурядный 
 пассоўваць 1) сдвинуть, сместить (многое); 2) сгрести (в одно место) 
 пассукваць ссучить (о многом) 
 пассыпаць ссыпать (многое) 
 пассядацца осесть, уплотниться (о многом) 
 пастава 1) осанка; 2) поза, положйние 
 пасталець 1) повзрослеть, возмужать; 2) остепениться, стать более солидным (серьёзным) 
 пастанова 1) постановление, решение; 2) юр. определение, постановление, решение 
 па-старадаўняму по-старинному 
 пастаршынстваваць побыть председателем (некоторое время) 
 пастаў трубка, рулон, штука (холста) 
 пастаўнiк загон (для скота) 
 пастка 1) капкан, западня; 2) перан. ловушка, западня, сети 
 пастоптваць износить, стоптать (обувь) 
 пастрашыць попугать 
 пастронак постромка 
 паступовы постепенный 
 пасукаць 1) посучить (некоторое время); 2) ссучить, пересучить (всё, многое) 
 пасумаваць поскучать, потосковать, погрустить 
 пасунуць подвинуть, двинуть 
 па-сур'ёзнаму всерьёз, серьёзно 
 па-сучаснаму по-современному 
 пасхiляць склонить, наклонить (о многом) 
 пасходзiцца сойтись, собраться (о многих) 
 пасцерагчы постеречь 
 пасцёбаць похлестать, постегать 
 пасцiскаць сжать, сдавить (многое) 
 пасыкаць пошипеть 
 пасыхаць увядать, сохнуть 
 пасыцець стать жирнее, пожиреть, потучнеть 
 пасьба пастьба 
 пасябраваць подружить, подружиться, сдружиться 
 па-сяброўску по-дружески, по-приятельски 
 пасяджэнне заседание 
 пасялковец разм. житель посёлка 
 пасярод посреди 
 пасяродкавы посредствующий 
 пасярэдзiне посреди, посредине 
 патаннець удешевиться, подешеветь 
 патаннiць удешевить 
 патанчэць стать тоньше, утончиться 
 патаўшчаць делать толще, утолщать 
 патлусцець стать жирнее, потучнеть 
 патоля 1) сочувствие, удовлетворение, успокоение; 2) потворство 
 паторгаць подёргать 
 патрабавальны требовательный, взыскательный 
 патрабаванне требование 
 патрабаваць требовать 
 патрапiць попасть, угодить; суметь (сделать что-либо) 
 патроiць утроить 
 патромкаць потренькать 
 патроху понемногу 
 патруцiць потравить, поморить 
 патрушчыць разм. разбить, раздробить (всё, многое) 
 патрываць разм. потерпеть; продержаться 
 патрызнiць 1) побредить; 2) погрезить 
 патрымаць подержать 
 патрымцець потрепетать 
 патрэба нужда, надобность 
 патужэць 1) стать туже (о струне); 2) погустеть (о тесте); 3) подсохнуть, затвердеть (о земле) 
 патузаць подёргать, потормошить 
 патуль до тех пор, дотоле 
 патуральнiк потворщик, потатчик 
 патураць потворствовать, потакать 
 патурбаваць побеспокоить 
 патыднёвы понедельный 
 патыкаць ткать по основе утком другого качества или цвета 
 патылiца затылок 
 патынкаваць 1) поштукатурить (некоторое время); 2) оштукатурить; перештукатурить (всё, многое) 
 патырчака какой-либо предмет, торчащий из земли 
 патыхаць нести, отдавать (о неприятном запахе) 
 патэльня сковорода 
 паўабарона спарт. полузащита 
 паўабаронца спарт. полузащитник 
 паўаксамiт тэкст. полуббрхат 
 паўапранены (паўапрануты) полуодетый 
 паўаркуш полулист 
 паўасьмiна уст. четверик 
 паўбiраць 1) убрать (урожай); 2) украсить, нарядить 
 паўбоцiкi полусапожки 
 паўвар'ят полусумасшедший, полупомешанный 
 паўвыспа полуостров (песчаный) 
 паўгадзiны полчаса 
 паўгортваць завернуть, укутать (о многом) 
 паўдзельнiчаць поучаствовать 
 паўжабрацкi полунищенский 
 паўжартам полушутя 
 паўжыцця полжизни 
 паўзiрацца вглядываться, всматриваться (некоторое время) 
 паўзмрок полусумрак 
 паўкапы1 полкопны 
 паўкапы2 уст. тридцать штук 
 паўкаштоўны полудрагоценный 
 паўкварты уст. четверть штофа 
 паўкладаць вложить, всунуть внутрь чего-либо (о многом) 
 паўкола полукольцо; полукруг 
 паўкопваць врыть, вкопать (о многом) 
 паўкрок полушаг 
 паўкручваць 1) ввинтить, ввернуть, вкрутить (о многом); 2) завернуть, укутать (о многих) 
 паўладарыць повластвовать 
 паўмалпа полуобезьяна 
 паўмацоўваць укрепить, упрочить (о многом) 
 паўмiсак неглубокая миска 
 паўнавагавы полновесный 
 паўналецце совершеннолетие 
 паўнамоцтва полномочие 
 паўнатвары полнолицый 
 паўночнiк1 северянин (житель севера) 
 паўночнiк2 бат. короставник 
 паўночны северный 
 паўпаварота ваен., спарт. полоборота 
 паўпаверх полуэтаж 
 паўпапар с.-г. полупар 
 паўпарожнi полупустой 
 паўпiсьменны полуграмотный 
 паўплываць повлиять 
 паўпляшкi полбутылки 
 паўпразрысты полупрозрачный 
 паўрадкоўе лiт. полустишие 
 паўразбураны полуразрушенный, полуразорённый 
 паўрасплюшчаны полураскрытый, полуоткрытый (о глазах) 
 паўраспранены полураздетый 
 паўрасчынены полураскрытый, полуоткрытый 
 паўрубель полтинник 
 паўсаматужны полукустарный 
 паўсвядомы полусознательный 
 паўстагоддзя полвека, полстолетия 
 паўстанне восстание 
 паўстаць 1) восстать; 2) перан. появиться, возникнуть 
 паўсыравiна полусырьё 
 паўсюдны повсеместный 
 паўсядзённы повседневный 
 паўтлусты полужирный 
 паўтраця два с половиной 
 паўтрызненне полубред 
 паўтузiна полдюжины 
 паўхвiлiны полминуты, момент (короткий промежуток времени) 
 паўхмызняк полукустарник 
 паўхутваць укутать (о многих, о многом) 
 паўцалi уст. полдюйма 
 паўцемра полумрак, полутьма 
 паўцякаць убежать, удрать (о многих) 
 паўчварта уст. три с половиной 
 паўчвэрткi разм. полчетверти 
 паўшклянкi полстакана 
 паўшоры шлея, шоры 
 паўшчуваць побранить, пожурить, поучить 
 пафанабэрыцца почваниться 
 пафарбаваць покрасить, окрасить, выкрасить 
 пафастрыгаваць крав. пометить 
 пах запах; аромат 
 паха мышка, подмышка 
 пахаваць1 попрятать, спрятать (всё, многое), укрыть (многих) 
 пахаваць2 похоронить 
 пахадайнiчаць походатайствовать, похлопотать 
 пахапаць похватать 
 пахарчаваць покормить 
 па-хатняму по-домашнему 
 пахвалявацца поволноваться 
 пахваляваць поволновать 
 пахвастаць 1) похлестать, постегать (некоторое время); 2) перебить, переколотить (всё, многое) 
 пахватны абл. удобный в употреблении 
 пахвiна анат. пах 
 пахiл скат, наклон 
 пахiласць наклон, скошенность 
 пахiлiць склонить, наклонить 
 пахiснуць 1) покачнуть, пошатнуть; 2) перан. поколебать 
 пахлябтаць разм. полакать 
 пахмурны 1) пасмурный, ненастный (о погоде); 2) мрачный, хмурый (о душевном состоянии) 
 паходжанне происхождение 
 паходзiць происходить 
 паходня уст. факел, фонарь 
 пахрысцiць покрестить 
 пахукаць подышать на что-либо 
 пацвiсцi заплесневеть (о многом) 
 пацвыркаць 1) почирикать (о птицах); 2) пострекотать (о кузнечиках) 
 пацвялiць разм. подразнить 
 пацепваць подёргивать, пожимать (плечами) 
 пацерабiць 1) обрубить, обрезать (всё, многое); 2) порубить, пообрубать, пообрезать (некоторое время) 
 пацерка 1) бусинка; 2) бисерина (мелкая стеклянная) 
 пацеркi 1) бусы; 2) бисер; 3) чётки 
 пацерушыць 1) посыпать, потрусить; 2) поморосить (о дожде); 3) попорошить (о снеге) 
 пацеры разм. молитва 
 пацешлiвы увеселительный 
 пацешыць 1) порадовать, обрадовать; 2) поласкать; 3) позабавить 
 пацiкаваць последить, понаблюдать 
 пацiкавiцца поинтересоваться, полюбопытствовать 
 пацiскаць пожать, подавить, помять 
 пацiснуць 1) нажать, надавить; 2) пожать (руку) 
 пацiху 1) тихо, тихонько; 2) осторожно; 3) медленно 
 пацiшэць 1) стать тише, поутихнуть; 2) стать спокойнее, присмиреть 
 пацук крыса 
 пацукалоў крысолов 
 пацурчаць пожурчать 
 пацыраваць поштопать 
 пацьмянець 1) померкнуть; 2) потускнеть 
 пацэлiць попасть, угодить 
 пацягаць 1) потаскать; 2) подёргать 
 пацяжэць потяжелеть 
 па-цяперашняму по-нынешнему 
 пацяробкi очистки 
 пацяруха труха 
 пацяснiць 1) потеснить; 2) уплотнить 
 пачак пачка (печенья) 
 пачаканка: смоўж паўзе, пачаканку вязе улита едет, когда-то будет 
 пачакаць 1) пождать, обождать; 2) повременить, погодить 
 пачапаць потрогать 
 пачапiць повесить, привесить, прицепить 
 пачарговы поочерёдный 
 па-чартоўску по-чертовски, дьявольски 
 пачаскi очёски 
 пачасовы повременный 
 пачаставаць угостить, попотчевать 
 пачастунак угощение 
 пачатак 1) начало; 2) перан. зачатки 
 пачатковец тот, кто начинает заниматься какой-либо деятельностью 
 пачаць 1) начать; 2) предпринять, затеять 
 пачаяваць разм. почаёвничать 
 пачвара 1) фальк. кикимора; 2) урод, уродина; 3) перан. изувер, чудовище 
 пачварны 1) безобразный, уродливый; 2) перан. чудовищный, изуверский 
 пачмыхаць разм. пофыркать 
 пачувацца разм. чувствовать себя 
 пачужэць стать кому-либо чужим 
 пачухаць разм. почесать 
 пачуццё чувство 
 пачуць 1) услышать, услыхать; 2) узнать, прослышать; 3) учуять 
 пачцiвасць почтительность, учтивость 
 пачынак тэкст. початок 
 пачынальнiк зачинатель, начинатель 
 пачырванець 1) покраснеть, заалеть (стать красным); 2) покраснеть, побагроветь (покрыться румянцем) 
 пачысцець стать чище 
 пачэзнуць захиреть, зачахнуть, почахнуть (обо всём, многом) 
 пачэсны почётный 
 паша пастбище, выпас 
 пашалець 1) взбеситься (обо всех, многих); 2) побеситься 
 пашаляваць обшить (досками) 
 пашбна почёт; почтение 
 пашанаваць поберечь 
 пашанцаваць повезти, посчастливиться 
 пашараваць 1) потереть, почистить (трением); 2) потереть (некоторое время) 
 пашарпаць 1) порвать, подрать; 2) поцарапать 
 пашарэць 1) посереть; 2) смеркнуться 
 пашастаць 1) пошуршать, пошелестеть (некоторое время); 2) разм. покромсать, порвать (всё, многое) 
 пашаткаваць 1) сшинковать (всё); 2) шинковать (некоторое время) 
 пашатраваць 1) ободрать (зерно); 2) обдирать (некоторое время) 
 пашвэндацца разм. пошляться, пошататься, поболтаться 
 пашкадаваць 1) пожалеть; 2) посетовать; 3) поберечь; 4) пощадить 
 пашклiць застеклить (всё, многое) 
 пашкодзiць 1) повредить (принести вред); 2) поломать, испортить 
 пашкрабаць поскрести, поцарапать 
 пашлындаць разм. пошляться, побродить 
 пашмараваць потереть мазью, намазать 
 пашматаць изорвать на клочки 
 пашморгаць 1) подёргать; 2) пошмыгать (носом) 
 пашоргаць пошаркать; почиркать (спичкой) 
 пашпарт паспорт 
 пашпацыраваць погулять, прохаживаясь 
 паштоўка открытка, почтовая карточка 
 паштурхаць потолкать 
 пашукаць поискать 
 пашча пасть; зев 
 пашчымець посаднить 
 пашчэнкi абл. челюсти 
 пашыбаваць разм. быстро пойти 
 пашырыць 1) расширить (сделать более широким; увеличить в числе); 2) распространить 
 паядранець налиться (о плодах, зерне) 
 паялчаць прогоркнуть (обо всём, многом) 
 паярчэць стать ярче 
 певень петух 
 пекла ад 
 пераабсталяваць переоборудовать 
 пераагляд переосвидетельствование 
 пераапрануць преодеть 
 пераараць перепахать 
 пераарфаваць перевеять (веялкой) 
 пераасэнсаваць переосмыслить 
 перабачыць перевидеть (всех, многое) 
 перабедаваць перегоревать 
 перабiранка постилка, выполненная в технике народного ткачества 
 перабiрыч абл. пласт (сена) 
 перабiўка 1) перегораживание; 2) перебивание, переколачивание 
 пераблытаць перепутать, смешать, перемешать 
 перабольшыць преувеличить 
 пераборлiвы привередливый, разборчивый, прихотливый 
 пераборы привередничанье, привередливость, излишняя разборчивость 
 перабрудзiць пререпачкать, перемазать; перегрязнить 
 перабрукаваць перемостить 
 перабрыкаць перелягать 
 перабудаваць 1) перестроить; 2) преобразовать, переустроить 
 перабудова перестройка 
 перавабiць переманить 
 перавага 1) перевес, преимущество, превосходство; 2) предпочтение 
 пераважны 1) преимущественный; 2) преобладающий, подавляющий 
 пераважыць 1) перевесить, перевешать (взвесить заново); 2) перевешать (взвесить всё, многое); 3) перетянуть, перевесить (превзойти в весе); 4) перан. пересилить 
 перавандраваць перекочевать 
 перавастрыць переточить 
 пераверадзiць разм. натрудить, утомить до боли 
 пераветрыць просушить на ветру, перелопатить (зерно) 
 перавiтацца разм. перездороваться 
 пераворка разм. перепашка 
 перавыдатак перерасход 
 перавыдаткаваць перерасходовать 
 перавыдаць переиздать 
 перавыканаць перевыполнить 
 перавырашыць перерешить 
 перавытворчасць перепроизводство 
 перавыхаваць перевоспитать 
 перавэндзiць разм. перекоптить 
 перагабляваць перестрогать 
 перагарнуць 1) перевернуть, перелистать; 2) перегрести (сыпучее) 
 перагарт тэх. перекал 
 перагартаваць тэх. перекалить (сталь) 
 перагартаць перелистать 
 перагартоўка тэх. перекалка 
 перагартаваць перекипятить 
 перагледзець пересмотреть 
 перагляд пересмотр 
 перагрупаваць перегруппировать 
 перагушкаць перекачать (на качелях) 
 перадапошнi предпоследний 
 перадапытаць передопросить 
 перадаручыць перепоручить, передоверить 
 перадзяўбцi (перадзяўбаць) 1) переклевать; 2) передолбить 
 пераднацiскны лiнгв. Предударный 
 перадойка яловица, яловая корова 
 перадпачатак преддверие 
 перадрапаць перецарапать 
 перадраць 1) перервать; изорвать; 2) спец. ободрать, произвести обдирку; 3) перетереть (на тёрке); 4) задрать (всех, многих) 
 перадрук перепечатка 
 перадрукаваць перепечатать 
 перадсвяточны предпраздничный 
 перадужаць разм. перебороть, пересилить, одолеть 
 перадумова предпосылка (предварительное условие) 
 пераемнасць преемственность 
 перажлукцiць перебучить 
 перазамацаваць перекрепить 
 пераздымка пересъёмка 
 перазнаёмiць перезнакомить 
 пераймальнiк подражатель 
 пераймальны подражательный 
 перакалацiць 1) перетрясти; 2) кинуть в дрожь 
 перакалупаць перековырять 
 перакамячыць разм. перекомкать, перемять 
 перакананне убеждение 
 пераканаць 1) убедить, уверить; 2) переубедить 
 перакарабацiцца перекоробиться 
 перакасаваць 1) перечеркнуть; 2) перемарать 
 перакатаваць подвергнуть пыткам (всех, многих) 
 перакаштаваць перепробовать 
 перакiтаваць замазать оконной замазкой (всё, многое) 
 пераклад перевод 
 перакладны переводной (роман) 
 перакладчык переводчик 
 перакласцi 1) перевести (на другой язык); 2) переложить (изложить в письменной форме) 
 перакратаць перетрогать 
 перакрутка перевёртка 
 перакрыжаваць 1) перекрестить; 2) перан. скрестить 
 перакрэслiць 1) перечкеркнуть; 2) перемарать 
 перакулiць опрокинуть, перекувырнуть 
 пералаяць переругать, перебранить 
 пералетаваць разм. пережить лето 
 пералiчыць 1) пересчитать; 2) перечислить 
 пералупцаваць разм. пересечь, перепороть (многих) 
 пералускаць перелущить (всё, многое съесть, разгрызая) 
 пералыгаць 1) связать (верёвкой, своркой); 2) перенизать 
 перамагчы победить, преодолеть, перебороть 
 перамалёўка перерисовка 
 перамалявбць перерисовать; перекрасить 
 перамацаць перещупать; перешарить 
 перамога победа 
 пераможца победитель 
 перанапружыцца перенапрячься 
 перанiцаваць перелицевать 
 пераноссе переносица 
 перапавiць перепеленать 
 перападлiк переучёт 
 перападрыхтаваць 1) переподготовить; 2) переснарядить (снарядить заново) 
 перападрыхтоўка 1) переподготовка; 2) переснаряжение 
 перапакутаваць перестрадать; перемучиться 
 перапал пережог 
 перапалiць пережечь 
 перапампаваць перекачать (насосом) 
 перапахаваць перезахоронить 
 пераперазаць разм. перепоясать 
 перапечка хлебец 
 перапёлачнiк заал., паляўн. перепелятник 
 перапёлка1 заал. перепел; перепёлка (о самке) 
 перапёлка2 бат. цветок мака 
 перапiс перепись 
 пераплот абл. 1) прясло (приспособление для сушки снопов); 2) забор 
 пераплысцi переплыть 
 пераплюхнуць переплеснуть, перехлестнуть 
 перапона перепона, преграда 
 перапражыць пережарить (горох, семечки); перекалить (орехи) 
 перапрасаваць перегладить, переутюжить 
 перапрасiць извиниться, попросить прощения 
 перапрацаваць переработать 
 перапрацоўка переработка 
 перапрэгчы перепрячь 
 перапсаваць перепортить (всё, многое) 
 перапудзiць разм. перепугать, переполошить 
 перапужаць перепугать 
 перапынак перерыв 
 перапынiць 1) прервать, перебить (рассказчика); 2) приостановить; остановить, задержать (движение) 
 перапытаць 1) переспросить (спросить ещё раз); 2) опросить (многих) 
 перапэцкаць разм. перпачкать, перемазать 
 перапяць разделить (натянутой верёвкой, занавеской) 
 перарабiць 1) переделать; 2) переработать 
 пераразлiк перерасчёт 
 пераразмеркаваць перераспределить 
 пераробка 1) переделка, переработка; 2) перевязка 
 перасаладзiць пересластить (сделать слишком сладким), пересахарить 
 перасварыць разм. перессорить 
 перасвiдраваць пересверлить 
 перасвяткаваць провести праздник, отпраздновать 
 пераскародзiць с.-г. переборонить, перебороновать 
 пераскварыць пережарить 
 перасклюдаваць цясл. перетесать (тесаком) 
 пераскочка спарт. Перепрыжка 
 пераскрэбцi 1) перескрести, перескоблить (всё, многое); 2) перечистить (морковь) 
 пераскубцi перещипать; ощипать 
 перасмажыць пережарить 
 пераснiць разм. перевидеть много снов 
 пераспяваць перепеть 
 пераспялiць дать перезреть 
 перасунуць 1) передвинуть (с места на место); 2) подвинуть больше, чем следует 
 перасцерагчы предостеречь, остеречь 
 перасцярога предостережение, остережение 
 перасягнуць 1) превзойти; 2) перешагнуть (о времени, о пространстве) 
 ператаўчы 1) перетолочь; 2) перебить, переколотить 
 ператваральнiк преобразователь (прибор) 
 ператварыць 1) превратить; 2) преобразить 
 ператлумачыць перетолковать 
 ператоркаць перетыкать 
 ператравiць переварить (пищу) 
 ператруцiць перетравить (извести отравой); переморить 
 ператрываць перетерпеть 
 ператрымаць передержать (хлеб в печи, снимки в проявителе) 
 ператрымка передержка 
 ператузать 1) издёргать; 2) перетормошить (всех, многих) 
 ператынкаваць перештукатурить (всё, заново) 
 пераўвасобiць перевоплотить 
 пераўвiльгатнiць переувлажнить 
 пераўзброiць перевооружить 
 пераўладкаваць переустроить 
 пераўтваральнiк преобразователь 
 пераўтварыць преобразовать 
 пераўтварэнне преобразование 
 пераўшчыльнiць переуплотнить 
 перафарбаваць перекрасить 
 перафарбоўка перекраска 
 перафастрыгаваць крав. Переметать 
 перахаваць1 перепрятать 
 перахаваць2 перехоронить 
 перахапiць перехватить (взгляд, письмо); перекусить (поесть наскоро) 
 перахацець разм. расхотеть 
 перахвалявацца переволноваться 
 перахварэць 1) переболеть; 2) перан. пережить 
 перахвастаць 1) перестегать, пересечь (высечь всех, многих); 2) перебить, переколотить (тарелки) 
 перахiлiцца 1) наклониться; 2) перегнуться, перевйситься (через что-либо) 
 перахлябiна впадина (между двумя утолщениями), седловина (между возвышенностями) 
 перахутаць перекутать 
 перацерцi 1) перетереть; 2) перемять (лён, коноплю) 
 перацiснуць 1) пережать (крепко перевязать); 2) передавить (ягоды) 
 перацыраваць перештопать 
 перацягаць перетаскать 
 перацяць пересечь, перерубить; перерезать; перекусить (зубами) 
 перачакаць переждать 
 перачуць наслышаться 
 перашалець разм. перебеситься (остепениться) 
 перашараваць 1) перетереть, перечистить; 2) перетереть (трением разделить на части) 
 перашклiць перестеклить 
 перашкода препятствие, помеха; преграда 
 перашкодзiць помешать, затруднить, воспрепятствовать 
 перашмаргнуць передёрнуть (о занавеске) 
 перашпурляць разм. перешвырять 
 перашрубаваць перевинтить 
 пераштурхнуць перетолкнуть 
 перашукаць переискать 
 перашуфляваць разм. перелопатить 
 перашчыкнуць разделить щипком 
 перлаўка бат. перловник 
 пернiк пряник, коврижка 
 персi разм. грудь (у лошади) 
 перш прежде, сперва, сначала, раньше 
 першаадкрывальнiк первооткрывбтель 
 першаадкрыццё первооткрытие 
 першагатунковы первосортный 
 першадрук первопечатная книга, первопечатный текст 
 першадрукар первопечатник 
 першажыхар первожитель 
 першазiмак первопуток 
 першакрынiца первоисточник 
 першапачатковы 1) первоначальный; 2) первичный 
 першарадны первостепенный 
 першасны первичный 
 першаўзор первообраз 
 першачарговы первоочередной, первоочерёдный 
 першы первый; першым чынам прежде всего 
 першынец первенец 
 першынстваваць первенствовать 
 першынство первенство 
 перыць колотить вальком бельё 
 песцiць 1) пестовать, нежить, баловать; 2) ласкать, голубить; 3) перан. лелеять (надежду) 
 пiвоня бат. пион 
 пiлаваць пилить 
 пiлавiнне опилки 
 пiлiпаўка рэл. филипповка, филиппов пост 
 пiльнаваць 1) охранять, стеречь, сторожить; 2) караулить, подстерегать; 3) смотреть, присматривать, следить 
 пiльны 1) пристальный, зоркий (взгляд); 2) настоятельный; 3) тщательный; внимательный; 4) бдительный 
 пiльсць 1) подшёрсток; 2) абл. Учень тонкий войлок 
 пiльчак разм. пиджак 
 пiпка трубка (для курения) 
 пiсарчук разм. помощник писаря 
 РїiСЃРє РІРёР·Рі 
 пiсклiвы визгливый 
 пiсьменнасць грамотность 
 пiсьменнiк писатель 
 пiсьменны грамотный 
 пiсьменства письменность 
 пiтво питьё 
 плазаваты разм. плоский 
 плазам плашмя 
 планаваць планировать 
 пласкатвары плосколицый 
 плашчак 1) плашка (кусок бревна, расколотый пополам); 2) плоская сторона чего-либо 
 плеўка 1) пенка, плёнка (на жидкости); 2) плева, плёнка (тонкая кожица) 
 плешка 1) шляпка, головка (гвоздя); 2) верхний конец корнеплода 
 плён 1) плоды, урожай; 2) перан. плоды, результат (труда) 
 плённы плодотворный 
 плёскат плеск 
 плёснуць плеснуть, хлестнуть (о волнах) 
 плётка сплетня 
 плойма разм. эйма, тьма, скопище 
 плот забор 
 плотка плотва 
 плошча площадь 
 плывец пловец 
 плывушка ликоподий (тонкий порошок из спор плауна) 
 плынь 1) течение; 2) перан. поток (движущаяся масса людей); 3) перан. течение, направление 
 плыт плот 
 плыткi мелкий, мелководный; мелкодонный 
 плытнiк плотогон, плотовщик, сплавщик 
 плытнiцтва лесосплавное дело 
 плюхнуць 1) плеснуть (о волнах); 2) всплеснуть (издать звук, взметнув в воде вверх); 3) политься, хлестнуть 
 плюшчай бат. ежеголовник 
 плюшчыць закрывать, смыкать (глаза) 
 плябан 1) настоятель (католического монастыря); 2) ксёндз 
 плябанiя 1) католический монастырь; 2) дом, в котором живёт ксёндз 
 плябанства звание настоятеля (католического монастыря) 
 пляга 1) разм. слякоть (о погоде); 2) абл. стихийное бедствие 
 пляжыць 1) сечь, рубить, уничтожать; 2) перан. бить, дубасить 
 пляма пятно 
 плямiсты пятнистый 
 плямiць 1) пачкать, пятнать; 2) перан. марать, чернить 
 пляскаты 1) плоский; 2) сплюснутый 
 пляскач сплюснутая вещь 
 пляснуць 1) хлопнуть, шлёпнуть (ударить); 2) плеснуть; 3) хлопнуть (в ладоши); 4) разм. шлёпнуться (упасть) 
 пляткар сплетник 
 пляткарства сплетни, пересуды 
 пляткарыць сплетничать, судачить 
 пляц 1) усадьба (земля под домом и огородом); 2) участок (площадь, предназначенная для застройки); 3) площадь (в городе); 4) ваен. Плац 
 пляцоўка площадка 
 пляшка фляга, фляжка; бутылка 
 пневiшча место, покрытое пнями 
 пнеўе пни 
 побач рядом; возле, подле 
 побыт быт 
 повiдну 1) засветло; 2) при свете, днём 
 повязь преемственная связь чего-либо 
 погляд 1) взгляд, взор; 2) взгляд (точка зрения); пункт погляду точка зрения 
 подбегам рысцой, трусцой 
 подбiўка подкладка (в одежде) 
 подых дуновение, веяние 
 позва повестка 
 позех зевок 
 позiрк взгляд, взор 
 познацвет бат. безвременник 
 покатам вповалку 
 поклад подкладень, подкладок (яйцо) 
 поклiч зов, призыв 
 покрыва покров 
 покрыўка покрывало 
 покуць (покут) место в углу под образами 
 полiўка похлёбка 
 полка 1) полотнище (кусок ткани); 2) абл. пелёнка 
 полудзень 1) полдник; 2) абл. обед 
 полымны пламенный 
 полымя пламя 
 помнiк памятник 
 помпа насос 
 помста месть, мщение 
 помсцiць мстить 
 понаж педаль (в ткацком станке) 
 поначы ночью 
 попел пепел, зола 
 поплаў заливной луг 
 поплеч рядом, рука уб руку; возле, подле 
 попыт спрос 
 порсткi 1) вспыльчивый; 2) резвый 
 порт льняная или хлопчатобумажная ткань 
 послух 1) рэл. послушание; 2) гiст. послух, свидетель 
 поснiца разм. постная еда 
 поспех успех, удача 
 постаць1 1) фигура; стан, стать; 2) осанка 
 постать2 полоса поля, занятая одной жнеёй или уборочной машиной 
 пострах разм. острастка 
 РїРѕСЃСѓРґ РїРѕСЃСѓРґР° 
 потарч 1) торчком (стоять); 2) кувырком (падать) 
 поўдзень юг 
 поўнач север 
 поўня луна в фазе круглого диска 
 поўсць шерсть; подшёрсток (у животных) 
 поцемкам впотьмах; в полумраке, в сумерках 
 поцiск пожатие 
 почапка то, с помощью чего можно прицепить или привязать какой-либо предмет 
 пошасць 1) эпидемия, поветрие; 2) перан. напасть, мерзость 
 пошта почта 
 пошук поиск 
 пошум тихий шум 
 пошчак 1) щёкот, щекотание, трель (о пении птиц); 2) дробь (барабанная); 3) утзвук, эхо 
 праараць пропахать 
 праарфаваць провеять (веялкой зерно) 
 прабавiць провести, скоротать (время) 
 прабаляваць пропировать 
 праббцька прародитель, праотец 
 прабачыць простить, извинить 
 праблiскаць проблестеть, просверкать 
 праблудзiць проплутать, проблуждать 
 праблукаць 1) пробродить; 2) проплутать, проблуждать; 3) проскитаться, пространствовать 
 прабразгатаць разм. продребезжать 
 прабразгаць прогреметь, прохлопать; пролязгать, пробренчать 
 прабрахаць 1) пролаять (о собаке); 2) перан. проболтать 
 прабрукаваць промостить 
 прабрынкаць пробренчать 
 прабуцвець протлеть, прогнить 
 прававацца доказывать кому-либо правоту 
 правагацца 1) прокачаться; 2) перан. проколебаться 
 правадзейны действительный (член академии) 
 правадыр 1) вождь; 2) предводитель 
 праваждацца разм. провозиться, проканителиться 
 праваздольны правоспособный 
 правазнавец (правазнаўца) правовед 
 правалтузiцца разм. провозиться 
 правамоцтва правомочие 
 правандраваць пропутешествовать, пространствовать; проскитаться 
 правапарушальнiк юр. правонарушитель 
 правапiс правописание 
 правапнаваць спец. произвестковать 
 правартаваць прокараулить, просторожить, простеречь 
 правасвядомасць кнiжн. правосознание 
 праваскаваць провощить 
 правастрыць проточить (некоторое время) 
 правеславаць прогрести (вёслами) 
 правiшчаць провизжать 
 праводзiны проводы 
 праводнасць фiз., бiял. проводимость 
 правуркатаць пророкотать 
 правэндзiць прокоптить 
 правялебны рэл. преосвященный 
 прага жажда; ненасытность 
 прагабляваць прострогать 
 прагавiты жадный, ненасытный 
 прагайдацца прокачаться, проколыхаться 
 прагал 1) прогалина; 2) пробел (пропуск) 
 прагалiць пфобрить 
 прагаманiць разм. проговорить, протолкожать 
 прагандляваць проторговать 
 прагараваць прожить в нужде, промыкаться 
 прагарнуць 1) перелистать; 2) прогрести (прочистить, разгребдя) 
 прагарына прогар 
 прагiнаць прогибать 
 праглынуць проглотить 
 прагляд просмотр 
 прагнасць жадность, хищность, ненасытность 
 прагнуць 1) жаждать (сильно желать); 2) разм. испытывать жажду 
 прагны жадный, хищный, ненасытный 
 прагойсаць разм. прорыскать, прометаться 
 прагортваць 1) перелистывать; 2) прогребать (прочищать, разгребая) 
 прагрукатаць прогрохотать, прогромыхбть 
 прагукаць прокричать (некоторое время) 
 прагумаваць прорезинить 
 прагусцi 1) прогудеть; 2) прожужжать (о насекомых) 
 прагутарыць разм. пробеседовать, протолковать 
 прагучаць прозвучать 
 прагушкаць прокачать 
 прагыркаць прорычать (о собаке) 
 прадажнiк человек, продавшийся за обещание, вознаграждение 
 прадаўжальнiк продолжатель 
 прадбачлiвы предусмотрительный 
 прадбачыць1 предвидеть 
 прадбачыць2 предусмотреть, предугадать 
 прадвесне канун весны, предвесеннее время 
 прадвызначыць 1) предрешить (заранее решить); 2) предопределить 
 прадзьмухаць продуть (губами) 
 прадзяўбцi 1) проклевать, проклюнуть; 2) продолбить (отверстие) 
 прадказаць предсказать, предречь; предвозвестить 
 прадмова предисловие, вступление 
 прадняваць провести (прожить) день 
 прадонне бездна, пропасть 
 прадпрыемец гл. прадпрымальнiк 
 прадпрыемнiцтва предпринимательство 
 прадпрыемства предприятие 
 прадпрымаьнiк (прадпрыемец) предприниматель 
 прадракальнiк прорицатель, предсказатель 
 прадрапаць процарапать 
 прадрачы уст. предсказать; провозвестить 
 прадрукаваць пропечатать (некоторое время) 
 прадрыляваць просверлить дрелью 
 прадстаўнiк представитель 
 прадстаўнiцтва представительство 
 прадугледзець предусмотреть 
 прадуха разм. 1) душник (отверстие); 2) перан. отдушина 
 прадухiлiць предотвратить, предупредить 
 прадушыць продавить, проломать 
 прадчуваць 1) предчувствовать; 2) предвкушать 
 прад'яўнiк предъявитель 
 праенчыць простонать 
 пражмо абл. колоски ржи 
 пражытак прожитие, пропитание 
 пражыць жарить (горох, семечки), калить (орехи) 
 праз сквозь, через; само праз сябе без видимой причины 
 праззяць просиять, просверкать 
 празiхацець просиять, просверкать, проблестеть 
 празмерны чрезмерный, непомерный; излишний, неумеренный 
 празорца ясновидец, ясновидящий 
 празрысты 1) прозрачный; 2) проницательный, острый (о взгляде) 
 празрысцець становиться прозрачным 
 празябiць абл. простудить 
 прайдзiсвет разм. проходимец, пройдоха, прощелыга 
 праймацца 1) пропитываться; 2) преисполняться; 3) пронизываться 
 праказаць разм. промолвить 
 пракалацiцца продрожать, протрястись 
 пракалывацца прошататься, проколебаться, прокачаться 
 пракатаваць промучить 
 пракаўтнуць абл. проглотить 
 пракачацца 1) проваляться; 2) разм. пролежать (проболеть) 
 пракiд спарт. проброс 
 пракiдацца 1) прометаться; 2) перебиться (прожить, просуществовать) 
 пракiдацца 1) пробиваться; 2) появляться (на короткое время); 3) изредка встречаться, попадаться среди чего-либо 
 пракiнуць пробросить 
 пракласцi проложить 
 праклён проклятие 
 пракоўзацца разм. прокататься на коньках, санках 
 пракрасцiся 1) провороваться; 2) прокрасться, проникнуть (украдкой) 
 пракрочыць прошагать 
 пракрэслiць прочеркнуть 
 практыкаванне упражнение 
 пракульгаць 1) прохромать (некоторое время); 2) проковылять (пройти, хромая) 
 пракураць прокоптиться, прокоптеть 
 пракуродымець прокоптеть 
 пралайдачыць разм. 1) провести беспутно время; 2) промотать (растратить) 
 пралгацца разм. провраться 
 пралiк просчёт; промах 
 пралiнеiць прографить 
 пралiпець разм. продержаться 
 пралiчыцца просчитаться, прогадать (ошибиться в расчётах) 
 пралля пряха 
 пралодырнiчаць пробездельничать 
 пралопаць прохлопать (крыльями) 
 пралунаць прореять, пропарить 
 пралупiць разм. прорвать, продрать 
 пральня прачечная 
 пралюляць прокачать, пробаюкать (ребёнка) 
 пралямантаваць провопить, проголосить (некоторое время) 
 праляскаць 1) пролязгать; 2) прохлопать; 3) пролщёлкать (зубами) 
 прамалёўка жыв. прописка, пропись (холста) 
 прамаляваць 1) жыв. прописать; прорисовать (некоторое время); 2) прокрасить (некоторое время) 
 прамардаваць промучить 
 прамаркоцiцца разм. прогрустить 
 прамармытаць пробормотать; промычать 
 прамарнаваць потратить зря, убить (время) 
 прамарнатравiць потратить зря; промотать (деньги) 
 прамарудзiць промедлить, промешкать 
 прамарыць промечтать 
 праматляцца проболтаться, промотаться 
 праматычыць с.-г. промотыжить 
 прамаўляць произносить, проговаривать, молвить 
 прамацаць прощупать 
 прамацi праматерь, прародительница 
 прамашка разм. промах (ошибка), оплошность 
 прамежак промежуток 
 праменепадобны лучевидный, лучеобразный 
 праменнасць лучистость 
 прамень луч 
 прамiгацець 1) промелькать; 2) просверкать, промерцать 
 прамiгаць 1) проморгать (глазами); 2) просверкать, промерцать 
 прамiнуць 1) пропустить (страницу); 2) миновать, проехать или пройти мимо; 3) обойти; 4) пройти, миновать (о времени, событии) 
 прамiтусiцца прометаться, просуетиться, прохлопотать 
 прамовiць произнести, проговорить, промолвить 
 прамоўца оратор 
 прамысловасць промышленность 
 прамысловец (прамыслоўца) промышленник 
 прамянець лучиться; светиться 
 прамянiсты 1) лучистый; 2) лучезарный 
 пранiзаць пронзить; пронизать 
 пранiзлiвы 1) пронзительный; 2) пронизывающий 
 пранiкальны проницаемый 
 пранудзiцца разм. протосковать, проскучать 
 прапакосцiць проолифить 
 прапакутаваць промучиться, прострадать 
 прапалiць 1) прожечь; 2) протопить (прогреть топкой) 
 прапальны прожигательный 
 прапаляваць проохотиться 
 прапампаваць прокачать (насосом) 
 прапанаваць предложить 
 прапанова предложение 
 прапесцiцца пронежиться 
 прапiльнаваць простеречь, просторожить, прокараулить 
 прапластаваць прослоить 
 прапоркацца разм. 1) прокопаться, проковыряться; 2) провозиться 
 прапражыць прожарить; прокалить 
 прапрасаваць прогладить, проутюжить 
 прапрацаваць проработать 
 прапрацоўка проработка 
 прапушчальнасць проницаемость 
 прапхаць протолкать 
 прапытаць проведать, расспросить 
 прарабiць 1) проделать; 2) проработать 
 прарагатаць прохохотать 
 прарадзiма прародина 
 праракаць пророчить 
 прараўцi 1) прореветь; прорычать; 2) разм. проголосить; проорать 
 прарухацца продвигаться (некоторое время) 
 прарыпець проскрипеть 
 прарэзлiвы пронзительный, резкий 
 прарэх прореха 
 прас утюг 
 прасавальня гладильня 
 прасавальшчык гладильщик, утюжильщик 
 прасаваць гладить, утюжить 
 прасапцi просопеть, пропыхтеть 
 прасачыць прследить 
 прасвiдраваць 1) просверлить; пробуравить; 2) геал. пробурить 
 прасвяткаваць разм. праздновать 
 праскародзiць проборонить, пробороновать 
 праскварыць прожарить 
 праскрыгаць проскрежетать; проскрипеть 
 праскрэбцi 1) проскоблить, проскрести (дыру); 2) проскоблить (некоторое время) 
 праскубцi продёргать; прощипать 
 праслiбiзаваць разм. прочитать по слогам 
 прасмажыць прожарить 
 прасмактаць прососать 
 прасмалiць 1) прожечь; 2) пропалить (некоторое время) 
 прасмуткаваць прогрустить, протосковать 
 праснак опреснок (лепёшка) 
 праснiца пряслице (для прядения) 
 прасоваць продвигать 
 прасоўка1 глаженье, утюжка 
 прасоўка2 прессовка 
 праспрачацца проспорить (некоторое время) 
 праспяваць пропеть 
 праставаць разм. идти напрямик, не сворачивая 
 прастадушнасць простодушие 
 прастамоўе лiнгв. просторечие 
 прастарнець становиться просторнее 
 прастора 1) пространство; 2) простор 
 прасумаваць проскучать, протосковать, прогрустить 
 прасцiна простыня 
 прасцюткi разм. прямёхонький 
 прасцяг простор, ширь 
 прасцяком напрямик, напрямки 
 прасякнуць 1) пропитаться (чем-либо); 2) перан. проникнуть, просочиться 
 прасянiк бат. просянка 
 пратазорка астр. протозвезда 
 пратаць чистить; убирать 
 пратлусцiць спец. прожарить 
 пратрута с.-г. протравитель 
 пратруцiць протравить 
 пратрываць 1) протерпеть, выдержать; 2) продолжиться, продлиться; 3) прослужить; продержаться (сохранить пригодность в течение некоторого времени) 
 пратрызнiць пробредить 
 пратрымаць 1) продержать; 2) продолжиться, продлиться 
 пратузаць продёргать 
 пратынкаваць проштукатурить (некоторое время) 
 пратычкаваць провешить 
 праўдашукальнiк правдоискатель 
 прафарбаваць прокрасить (некоторое время) 
 прахалода прохлада, свежесть 
 прахапiцца очнуться; проснуться (внезапно) 
 прахарчавацца прокормиться (просуществовать) 
 прахарчаваць прокормить, пропитать 
 прахвалявацца проволноваться (некоторое время) 
 прахварэць проболеть, прохворать 
 прахрубасцець прохрустеть 
 праца 1) труд; 2) работа (служба; научное произведение) 
 працаваць работать; трудиться; працуе i смаку не чуе через пень колоду валит 
 працавiты трудолюбивый, работящий 
 працаёмкасць трудоёмкость 
 працаздольнасць трудоспособность, работоспособность 
 працаўнiк работник, труженик 
 працерабiць 1) прорубить; 2) перан. проложить (дорогу в жизнь) 
 працерушыць 1) проморосить (о дожде); 2) пропорошить (о снеге) 
 працiснуць 1) продавить, прожать, промять; 2) протолкнуть 
 працоўны 1) трудовой; 2) трудящийся 
 працыраваць проштопать (некоторое время) 
 праць колотить вальком бельё 
 працяг 1) продолжение; 2) протяжение 
 працяглы 1) продолжительный, длительный; 2) протяжённый (о пространстве); 3) протяжный (медленный, тягучий) 
 працяжнiк лiнгв. тире 
 працяплiць протопить (помещение) 
 працяць 1) пронзить, проткнуть, прорезать; 2) прокусить, прохватить (зубами) 
 прачакаць прождать 
 прачнуцца проснуться, пробудиться; очнуться 
 прачулы трогательный, прочувствованный 
 прачуць 1) прослышать, узнать; 2) прочувствовать 
 прачынiць приоткрыть, приотворить 
 прашамацець прошелестеть; прошуршать 
 прашараваць 1) протереть; 2) прочистить 
 прашастаць прошелестеть, прошуршать 
 прашвэндацца разм. прошляться 
 прашмараваць протереть, продырявить 
 прашморгаць продёргать (некоторое время) 
 праштабнаваць простегать 
 праштабноўка простёжка 
 праштурхаць протолкать 
 прашугаць пронестись, пролететь 
 прашукаць проискать 
 праява 1) необыкновенное происшествие; 2) явление 
 пробашч рэл. католический священник 
 проедзь проедина 
 прозвiшча фамилия 
 прорва 1) пропасть, бездна; 2) прорыв (о плотине) 
 просва абл. металлический болт для запирания ставен 
 процiвага противовес 
 процiдзейнiчаць противодействовать 
 процiдзеянне противодействие 
 процiлеглы 1) противоположный; 2) противолежащий 
 процiяддзе противоядие 
 процьма эйма, тьма, бездна, пропасть 
 прочкi: iсцi ў прочкi уходить из семьи в результате ссоры 
 прошча рэл. место или предмет, обладающий по представлению верующих чудодейственной силой 
 пругкi упругий, пружинистый 
 пругло абл. длинный шест у колодца 
 прус (прусак) заал. прусак, таракан (рыжий) 
 пруткi 1) упругий; 2) тугой 
 прыараць припахать 
 прыбегчы прибежать; примчаться 
 прыбiральшчыца уборщица 
 прыблiзны приблизительный 
 прыблуда разм. 1) пришелец, чужак; 2) приблудное животное 
 прыблытаць 1) припутать, привязать кое-как; 2) перан. примешать 
 прыбраць 1) нарядить, разрядить, убрать; приодеть; 2) украсить, разукрасить (придать более красивый вид); 3) принять; устранить 
 прыбрукаваць вымостить (дополнительно), подмостить 
 прыбудаваць пристроить 
 прыбудова пристройка 
 прыбуцвець подгнить, подопреть 
 прыбытак 1) прибыль, доход; 2) разм. прибавление (в семье) 
 прыбытковы прибыльный, доходный 
 прыбянтэжыцца разм. немного смутиться, сконфузиться 
 прывабiць 1) паляўн. приманить, привлечь (звуком); 2) перан. привлечь, увлечь, пленить; прельстить 
 праваблiвы привлекательный; заманчивый 
 прывабны 1) соблазнительный, увлекательный; 2) привлекательный, притягательный (приятный); 3) обаятельный (полный очарования) 
 прыважыць привесить, довесить 
 прывалiць слегка свалять (о сукне) 
 прывандраваць прикочевать 
 прываротнiк анат. привратник 
 прыватны частный 
 прывеславаць пригрести (вёслами) 
 прывiд привидение, призрак, видение 
 прывiдны призрачный 
 прывiлея привилегия; преимущество 
 прывiлеяваны привилегированный 
 прывiтанне 1) привет; 2) приветствие 
 прывiтацца поздороваться 
 прывiтаць приветствовать 
 прыводнасць мат. приводимость 
 прывольнасць вольготность 
 прыворванне припашка 
 прывэндзiць слегка подкоптить 
 прывярнуць приворотить 
 прыгабляваць пристрогать 
 прыгадаць 1) вспомнить, припомнить; 2) напомнить; 3) упомянуть 
 прыгажосць 1) красота; миловидность; 2) изящество; 3) красивость 
 прыгажун красавец 
 прыгажуня красавица 
 прыгажэць хорошеть, делаться красивее 
 прыгаiць разм. подлечить (рану) 
 прыгалоўе изголовье 
 прыганак абл. ступеньки крыльца 
 прыганяты уст. приказчик, надсмотрщик за работой крестьян 
 прыгарнуць 1) пригрести (что-либо сыпучее); 2) прижать (к груди), приласкать; 3) приютить, приласкать 
 прыгаршчы пригоршни 
 прыгасiць притушить 
 прыгледзецца присмотреться, приглядеться; всмотреться, вглядеться 
 прыглухнуць стать более глухим (о звуке) 
 прыгляд присмотр 
 прагнесцi 1) притеснить, поработить; 2) удручить; подавить (привести в угнетённое состояние); 3) прижать, придавить 
 прыгнечаны 1) угнетённый, притеснённый; порабощённый; 2) удручённый, подавленный; 3) абл. прижатый, придавленный 
 прыгнёт гнёт, угнетение, притеснение, порабощение; пад прыгнётам под бременем 
 прыгнятальнiк угнетатель, притеснитель; поработитель 
 прыгода приключение, происшествие; история 
 прыгоднiцкi приключенческий 
 прыгожы 1) красивый; миловидный; 2) изящный; прыгожае пiсьменства изящная литература, изящная словесность 
 прыгон 1) гiст. крепостное право; 2) принуждение 
 прыгоннiцтва гiст. крепостничество 
 прыгонны гiст. крепостной 
 прыгорбiць сгорбить, ссутулить 
 прыгортваць 1) пригребать (что-либо сыпучее); 2) прижимать (к груди), ласкать; 3) загребать (присваивать что-либо) 
 прыгоства красота 
 прыгук лiнгв. призвук 
 прыгуменне место около гумна 
 прыдабыць разм. нажить, раздобыть 
 прыдатак 1) анат. придаток; 2) придача; 3) лiнгв. приложение 
 прыдатны годный, пригодный; подходящий; удобный (о земле) 
 прыдашак навес (при стене) 
 прыдбаць приобрести; нажить 
 прыдзiрлiвы придирчивый 
 прыдомак приставка к фамилии 
 прыдрукаваць припечатать 
 прыдрукоўка припечатка 
 прыдыбаць разм. приковылять 
 прыдыхальны лiнгв. придыхательный 
 прыемны приятный; милый 
 прыжмурыць прищурить (глаза) 
 прыжоўкнуць немного пожелтеть 
 прызапасiць заготовить, запасти, припасти; прикопить 
 прызба завалина, завалинка 
 прызвычаiцца 1) привыкнуть, приучиться; 2) свыкнуться; 3) освоиться, прижиться (на новом месте, к новой среде) 
 прызвычаiць приучить 
 прызначыць 1) назначить; 2) определить, наметить; 3) предназначить, уготовать, предопределить 
 прыказка 1) пословица; 2) присказка 
 прыкараскацца разм. пристать, привязаться 
 прыкарэць присохнуть 
 прыкветак бат. прицветник 
 прыклад пример 
 прыкласцi 1) приложить; 2) придавить, прижать; 3) разм. прибавить, приврать 
 прыкленчыць разм. встать на колени 
 прыклеп видимость 
 прыклетак (прыклець) абл. чулан, кладовая при амбаре 
 прыкмета гл. прымета 
 прыкмецiць гл. прымецiць 
 прыкрасць 1) неприятность; 2) досада; 3) докучливость; 4) приторность 
 прыкруцiць 1) привернуть, завинтить; 2) привинтить, прикрепить; 3) прикрутить, привернуть (вертя, убавить) 
 прыкульгаць приковылять 
 прыкурчыцца немного съёжиться 
 прылада 1) приспособление (механизм); 2) принадлежность; 3) спарт. снаряд; 4) спец. прибор 
 прыладдзе збор. принадлежности 
 прылазнiк предбанник 
 прыламаць 1) надломить, надломать; 2) перан. приучить; приноровить 
 прылатаць разм. заплатать, залатать 
 прылаўчыцца разм. приноровиться 
 прылашчыць приласкать 
 прылесны находящийся возле леса 
 прылiк: для прылiку для приличия 
 прылiстак бат. прилистник 
 прылiтаваць припаять 
 прылiтоўка припайка 
 прылiчыць 1) присчитать; 2) причислить 
 прылучыць 1) присоединить; 2) приобщить 
 прымайстраваць 1) приделать, приладить; 2) пристроить 
 прымаляваць дописать (красками), пририсовать (карандашом) 
 прыманiць разм. приврать, прилгать 
 прымаразак 1) этренник (о морозе); 2) заморозок 
 прымаўка 1) поговорка; 2) прибаутка; 3) присказка (в сказке) 
 прымаўляць приговаривать 
 прымацаваць прикрепить 
 прымежак обмежек (невспаханная полоса земли возле межи) 
 прымежны приграничный 
 прыменшыць умалить, приуменьшить 
 прымеркаваць 1) приурочить, приноровить; 2) угодить (прийти в нужный момент); 3) прикинуть (на глаз) 
 прымеркнуць потемнеть 
 прымета (прыкмета) 1) примета, знак; признак; 2) примета, предзнаменование 
 прыметнiк лiнгв. имя прилагательное 
 прымецiць (прыкмецiць) заметить, подметить 
 прымешка примесь 
 прымiльгацца примелькаться 
 прымроiцца пригрезиться 
 прымудрыцца ухитриться, умудриться 
 прымураваць пристроить (из камня, кирпича) 
 прымурак лежанка (выступ кухонной печи) 
 прымус принуждение 
 прымусам насильно, неволей 
 прымусiць заставить, принудить, вынудить; приневолить 
 прымусовы принудительный, подневольный 
 прымхi суеверия, суеверные приметы 
 прымхлiвы суеверный 
 прынадзiць 1) паляўн., рыб. привадить, приманить; 2) привлечь 
 прынадны 1) паляўн., рыб. приманочный; 2) заманчивый, привлекательный 
 прыназоўнiк лiнгв. предлог 
 прынамсi по крайней мере 
 прынiтаваць прикрепить (при помощи болтов) 
 прынука принуждение 
 прыпадабненне 1) уподобление; 2) лiнгв. уподобление 
 прыпадабняць уподоблять 
 прыпазнiцца запоздать, припоздать 
 прыпалiць 1) зажечь; 2) прижечь 
 прыпалохаць разм. припугнуть 
 прыпар 1) зной, жара; 2) страда 
 прыпек шесток, припечек (у печи) 
 прыпеўкi частушки, припевки 
 прыпiльнаваць 1) подстеречь, подкараулить; 2) не пропустить 
 прыплюшчыць прижмурить, прищурить (глаза) 
 прыпляскаць 1) приплюснуть, слегка расплющить; 2) заровнять, сровнять (ударяя); 3) прибить (пригнуть, прижать) 
 прыпознены запоздалый 
 прыполак 1) полка (в седле); 2) примосток (возле печи) 
 прыпсаваць подпортить 
 прыпхнуць придвинуть (толкая) 
 прыпынак 1) остановка; 2) пристанище 
 прыпынiць приостановить, остановить 
 прыпынiшча разм. прибежище 
 прырабiць 1) приделать; 2) пристроить; 3) приработать (заработать дополнительно) 
 прырахаваць присчитать 
 прыробак приработок 
 прыробка приделка 
 прыродазнавец естествовед 
 прыродазнаўства естествознание, естествоведение 
 прырупець стать нужным, потребоваться; захотеться 
 прырэйкавы прирельсовый 
 прысадзiсты приземистый 
 прысады деревья (в основном вдоль дороги) 
 прысак горячая зола 
 прысарамацiць пристыдить 
 прысачыць разм. подстеречь, подкараулить; выследить 
 прысвятак 1) канун праздника; 2) небольшой праздник 
 прысвяцiць посвятить 
 прысёрбнуць прихлебнуть 
 прысiлiць абл. заставить, принудить, вынудить 
 прыскварыць приправить жареным салом 
 прыскок припрыжка, подскок 
 прыскокнуць подскочить, подпрыгнуть 
 прыскорыць ускорить 
 прыскрынак ящик на боковой стенке стола, сундука для хранения мелких вещей 
 прысланiць прикрыть заслонкой 
 прыслоўе лiнгв. наречие 
 прысмак привкус 
 прысмакi лакомства; сласти 
 прысмактаць присосать 
 прысмалiць 1) припалить; 2) припечь 
 прысмылець разм. слегка опалиться 
 прыснiць увидеть во сне 
 прысоўваць придвигать 
 прыспорыць 1) приумножить, увеличить; 2) усилиться (о дожде) 
 прыспяшыць 1) поторопить; 2) ускорить 
 прыстанак пристанище; прибежище 
 прыстарацца раздобыть 
 прыстасаванне приспособление 
 прыстасаваць 1) приспособить, применить; 2) приурочить, приноровить 
 прыстрашыць припугнуть; пригрозить 
 прысуд приговор 
 прысунуць придвинуть 
 прысутнасць присутствие 
 прысценак боковая пристройка 
 прытарнаваць спец. причалить (плот, судно) 
 прытаўчы 1) кул. приправить (свиным салом); 2) разм. прибить 
 прытомнасць сознание 
 прытомнiць приводить в чувство 
 прыточка приставка, надставка 
 прытрызнiць увидеть, представить (во сне, в бреду) 
 прытрымаць 1) придержать (не дать упасть); 2) попридержать (приоста-новить, замедлить движение); 3) задержать (отсрочить) 
 прытулак приют, убежище 
 прытулiць 1) прижать, прислонить; 2) приласкать, пригреть; 3) укрыть 
 прыфастрыгаваць крав. приметать 
 прыхаваць 1) припрятать (спрятать тайком); 2) приберечь (сохранить); 3) прикрыть, скрыть 
 прыхадзень разм. пришелец 
 прыхамаць абл. прихоть, причуда 
 прыхапiць прихватить 
 прыхарашыць прикрасить, приукрасить 
 прыхiлiць 1) пригнуть, приклонить; 2) прислонить; 3) прижать 
 прыхiльнасць 1) приверженность; 2) привязанность; 3) расположение; 4) влечение, пристрастие 
 прыхiнуць прижать, прислонить 
 прыхлусiць разм. приврать, прилгать 
 прыцемак 1) полумрак, полутьма; 2) сумерки 
 прыцерушыць припорошить, притрусить, присыпать 
 прыцiкаваць подстеречь 
 прыцiск нажим 
 прыцiск 1) прижим; 2) перан. притеснение 
 прыцiшыць 1) ослабить, умерить, сделать тише (о звучании); 2) замедлить (движение); 3) успокоить, унять 
 прыцiшэць 1) притихнуть, приутихнуть (стать тише); 2) умериться (стать меньше по силе); 3) присмиреть 
 прыцьмець потемнеть, поблекнуть, пожухнуть (о красках) 
 прыцьмiць затемнить; заслонить 
 прыцямнець 1) немного стемнеть, потемнеть; 2) потускнеть 
 прычакаць дождаться 
 прычараваць 1) фальк. приворожить, приколдовать; 2) приворожить; очаровать, пленить 
 прычуцца послышаться, почудиться 
 прычынiцца 1) послужить причиной; 2) оказаться причастным к чему-либо; 3) произойти, случиться 
 прычынiць прикрыть, притворить (дверь, окно) 
 прычэплiвы привязчивый, придирчивый 
 прышвы головки (у сапог) 
 прышрубаваць привинтить 
 прышчапiць 1) привить, окулировать (о садовом дереве); 2) мед. привить (оспу); 3) перан. привить (любовь к труду) 
 прышчыкнуць прищемить 
 прыязнасць дружелюбие, доброжелательство, приязнь 
 прэнт металлический прут 
 псаваць портить; уродовать 
 псота разм. порча; вред 
 пстрыкаць 1) щёлкать (пальцами); 2) брыкать, лягать; 3) прыгать 
 пстрычка щелчок 
 птаства збор. птицы 
 птушка птица 
 птушкагадоўля птицеводство 
 птушнiк 1) птичий двор, птичник; 2) птичник (работник) 
 птушнiца птичница 
 пуга кнут; як пугаю па вадзе и следа не остаётся 
 пугаўё кнутовище 
 пуд испуг, страх 
 пудзiла пугало, чучело 
 пудзiць пугать; вспугивать (птиц) 
 пудла паляўн. промах 
 пужала пугало, чучело 
 пужацца пугаться; устрашаться 
 пужаць 1) пугать; устрашать, запугивать; 2) вспугивать (пугая, заставлять подниматься с места) 
 пузач брюхач, брюхан 
 пукатасць выпуклость 
 пульхнець становиться пухлым 
 пульхны 1) пухлый, полный; 2) мягкий, пышный; 3) пушистый (снег) 
 пупышка бат. почка 
 пустазелле сорняки, бурьян, плевел 
 пустка 1) пустырь, пустошь (заросший, запущенный участок); 2) пустое помещение 
 пустэльнiк пустынник, затворник, отшельник 
 пустэча 1) пустырь, пустошь (заброшенное место); 2) пустота 
 пухiр пузырь, волдырь (вздутие на коже) 
 пухлiна упухоль 
 пухнаты 1) пушистый; 2) разм. пухлый 
 пхнуць 1) толкнуть, пихнуть; 2) запихнуть 
 пчаляр пасечник, пчеловод 
 пчалярства пчеловодство 
 пшанiчнiшча поле, засеянное пшеницей; поле, с которого убрали пшеницу 
 пылавiк пыльник (плащ) 
 пыласос пылесос 
 пылок 1) лёгкая, негустая пыль; 2) бат. пыльца 
 пырскаўка разм. брызгалка 
 пырснуць 1) брызнуть, прыснуть; 2) перан. вспылить, вспыхнуть 
 пырхнуць1 порхнуть, вспорхнуть (подняться) 
 пырхнуць2 фыркнуть 
 пыса морда 
 пытальнiк лiнгв. вопросительный знак 
 пытанне вопрос 
 пытаць спрашивать; хто пытае, той не блудзiць язык до Киева доведёт 
 пытляваць спец. пеклевать 
 пыха высокомерие, спесь, кичливость, надменность 
 пыхлiвы тщеславный, высокомерный, спесивый, кичливый 
 пыцель 1) вальцовая мельница; 2) пеклеванная мука; даць пытлю дать жару 
 пышнець становиться пышнее 
 пышыцца проявлять тщеславие, кичиться, чрезмерно гордиться 
 пэндзаль кисть 
 пэндзлiк кисточка для рисования 
 пэўны 1) надёжный, достоверный; 2) определённый; 3) твёрдый, верный 
 пэцкаць 1) пачкать, марать, грязнить; 2) портачить (делать неумело) 
 пякельны бдский, дьявольский, невыносимый (очень трудный) 
 пякотка изжога 
 пякучы жгучий, палящий 
 пялёстак лепесток 
 пялюшка абл. пелёнка 
 пярсцёнак перстень, кольцо 
 пярун удар грома; сыпаць перуны метать громы и молнии 
 пярэбары разм. переезд, переселение 
 пярэбiрак абл. пласт сена, который можно поднять граблями, вилами 
 пярэбiркi объедья (недоеденные остатки сена, соломы) 
 пярэварацень фальк. уборотень, перевертень 
 пярэдадне (пярэдадзень) канун 
 пярэзiмак годовалое животное 
 пярэкрут перевёртыш 
 пярэлетак полугодовалое домашнее животное 
 пярэпалахi болезнь от испуга 
 пярэрва абл. разрыв, перерыв 
 пярэсмык 1) разм. перешеек; 2) прогалина (узкая полоса, проход между двумя массивами леса или болота) 
 пярэспа геагр. коса (песчаная), перешеек (песчаный) 
 пярэступ бат. переступень, бриония 
 пярэсты 1) пёстрый; 2) пегий (о масти животных) 
 пярэсцiна пежина 
 пярэцiск пережим 
 пярэчыць возражать, противоречить, прекословить 
 пясняр певец, поэт 
 пястун 1) баловень; 2) неженка (изнеженный человек) 
 пястуха 1) баловница; 2) неженка 
 пятнастоўка абл. пятнадцатилетняя девочка 
 пятрэць 1) сохнуть, иссыхать; 2) чахнуть 
 пяцiгадовы пятилетний 
 пяцiгодка пятилетка 
 пяцiдзёнка пятидневка 
 пяцiкантовiк пятигранник 
 пяцiпавярховы пятиэтажный 
 пяцiрадкоўе пятистишие 
 пяцiразовы пятикратный 
 пяцiскладовы лiнгв., лiт. пятисложный 
 пяцiсотгоддзе пятисотлетие 
 пяцца 1) напрягаться, тужиться; 2) протискиваться, лезть; 3) перан. стараться сделать непосильное; из кожи лезть 
 пячайка абл. изжога 
 пячкур заал. пескарь 
 пячонiк абл. картофелина, запечённая на огне 
 пячора 1) пещера; 2) нора 
 пячурка 1) ниша в стенке печи; 2) времянка (маленькая печь) 
 пяшчота 1) нега; 2) нежность (ласка) 
 пяшчотны нежный, ласковый 
 Р  
 рабаваць грабить, ограблять, разграблять (отнимать силой) 
 рабак разм. глист 
 рабаўнiк грабитель 
 рабацiнне збор. 1) конопатость (от оспы); 2) веснушки 
 рабацiць рябить (делать рябым) 
 рабiць 1) делать; 2) производить, изготовлять; 3) разм. работать; 4) строить, сооружать; 5) творить, устраивать; совершать; р. замах покушаться; р. гвалт поднимать шум; р. захады предпринимать шаги 
 рабунак уст. грабёж 
 рагавень абл. табакерка, сделанная из рога 
 рагавы угловой (дом) 
 рагатаць хохотать, громко смеяться 
 рагатун разм. хохотун 
 рада 1) совет; 2) совещание; нi да рады нi да звады ни рыба ни мясо; дай ты рады скажи на милость 
 радаўнiца рэл. радуница 
 радзей 1) жиже, пожиже; 2) реже, пореже 
 радзець 1) разжижаться (становиться жиже); 2) редеть (становиться реже) 
 радзiма родина 
 радзiмка родинка, родимое пятно 
 радзiна разм. родня; семья 
 радзiць советовать 
 радняны сделанный из рядна, дерюжный 
 радок строка, строчка 
 радоўка разм. черёд, очередь 
 радца гiст. советник 
 радыёаматар радиолюбитель 
 радыёслухач радиослушатель 
 радыёсувязь радиосвязь, радиосообщение 
 радыёхваля радиоволна 
 ражка 1) шайка, ряшка (для мытья в бане); лоханка (для помоев); 2) лохань (посуда для хозяйственных надобностей) 
 ражон вертел 
 разак бат. телорез 
 разам 1) вместе, сообща; 2) лiнгв. слитно; 3) бухг. итого, всего 
 разараць распахать 
 разасяродзiць рассредоточить 
 разбаранаваць с.-г. заборонить, забороновать; взборонить 
 разбаранiць разнять дерущихся 
 разбарсаць разм. распутать (нитки, шнурки) 
 разбежнасць расхождение 
 разблытаць распутать (проволоку; дело) 
 разборлiвы разборчивый 
 разбракнуць разбухнуть, пропитаться влагой 
 разбудаваць расширить (строя) 
 разбуйнiць разукрупнить 
 разбурыць разрушить 
 разбэсцiцца 1) развратиться, морально разложиться; 2) избаловаться 
 развага 1) рассуждение; 2) рассудительность 
 разважаць рассуждать, размышлять 
 разважлiвы 1) рассудительный, здравомыслящий, благоразумный; 2) расчётливый, осмотрительный 
 разважны рассудочный; рассудительный 
 разважны развесной 
 разважыць1 развесить (на весах) 
 разважыць2 1) рассудить (обдумать, решить); 2) утешить, успокоить 
 развалкi розвальни 
 разварушыць 1) расшевелить, растормошить; 2) разворошить (муравейник) 
 развар'явацца взбеситься (выйти из равновесия) 
 развiднецца (развiднець) рассвести 
 развiдняцца светать, рассветать 
 развiнуць развернуть 
 развiтальны прощальный 
 развiтацца попрощаться, распрощаться 
 разводдзе половодье; разлив (весенняя вода) 
 развярнуць 1) разворотить, разрушить (дом); 2) разворошить, разрыть (привести в беспорядок); 3) развернуть (машину, войска) 
 развярцець развернуть (конфеты) 
 развярэдзiць разбередить (рану) 
 разгадаваць 1) вырастить (сад); 2) развести, размножить 
 разгайдаць раскачать, расколыхать (качели, маятник) 
 разгаласiцца заголосить, запричитать 
 разгалiнаванне разветвление 
 разгалiнавацца разветвиться 
 разгалiсты раскидистый (с широко раскинувшимися ветвями) 
 разгаманiцца 1) разговориться; 2) разгалдеться, расшуметься 
 разгарнуць 1) развернуть (свёрток, торговлю, борьбу); 2) разгрести (сено, зерно); 3) раскрыть, развернуть (книгу) 
 разгародка разгороженное место в заборе; проход 
 разгледзець 1) рассмотреть, разглядеть; 2) рассмотреть, разобрать (дело) 
 разгляд рассмотрение, разбор; разбирательство 
 разгойдваць раскачивать 
 разгортка мат. развёртка 
 разгрукацца разм. расстучаться, разгрохотаться 
 разгрэбцi разгрести 
 разгубiцца растеряться; опешить 
 разгубiць растерять 
 разгубленасць растерянность, смущение, недоумение 
 разгультаiцца разлениться 
 разгушкаць разм. раскачать 
 раздабыткi: пайсцi ў р. пойти с целью раздобыть что-либо 
 раздажджыцца разм. задождить 
 раздзельнапялёсткавы бат. раздельнолепестный 
 раздзiмаць раздувать; развевать (о ветре) 
 раздзьмухаць раздуть (огонь) 
 раздзяўбцi 1) расклевать; 2) раздолбить 
 раздрабнiць размельчить, измельчить, раздробить 
 раздражнiць 1) раздразнить; 2) рассердить, разозлить; 3) растравить, раздражить (рану); 4) раздразнить (вызвать какое-либо желание) 
 раздумацца передумать, одуматься 
 раздурыць 1) избаловать, разбаловать; 2) развратить (излишествами) 
 раздурэцца разм. расшалиться 
 раздушыць раздавить 
 раздым тэх. разъём 
 раз'енчыцца расстонаться 
 разжалiць разжалобить 
 разжартавацца разм. расшутиться 
 раззброiць разоружить 
 раззлаваць разозлить, рассердить; обозлить 
 разладдзе разм. разладица; разлад 
 разлапатацца 1) начать сильно хлопать (крыльями); 2) разм. разболтаться (разговориться безумолку) 
 разласавацца разлакомиться 
 разлаяцца разм. разбраниться 
 разлегласць простор, даль, раздолье 
 разлеглы раздольный, широкий 
 разлiк расчёт; скiнуць з разлiку скинуть со счётов 
 разлiнеiць разлиновать, разграфить 
 разлiтавацца распаяться 
 разлiчыць рассчитать 
 разлог даль, простор, раздолье 
 разлогi широкий; раскидистый 
 разлузаць разлущить, разгрызть (орех) 
 разлупiць 1) разорвать, разодрать; 2) расцарапать (кожу) 
 разлыгаць 1) разнизать; 2) развязать; расчалить 
 разлютаваць разъярить, озлобить 
 разляйцаць развожжать 
 размажджэрыць разм. размозжить, раздробить 
 размалацiць разм. расколотить, разбить 
 размалёўка 1) роспись (стенная живопись); 2) раскраска 
 размаляваць 1) раскрасить, разрисовать (красками, карандашом); 2) расписать (стены, потолок) 
 размацаваць раскрепить 
 размежавальнiк разграничитель 
 размеркаваць 1) распределить; 2) расположить, разместить (книги по полкам); 3) прикинуть, рассчитать 
 размова разговор 
 размоўнiк разговорник 
 размроiцца разм. размечтаться 
 размывальнiк тэх. размыватель 
 размывiна размоина 
 разнавагавы разновесный 
 разнавокасць разноглазие 
 разнадзiцца разм. разохотиться, пристраститься 
 разнадумнасць разномыслие 
 разнаколерны гл. рознакаляровы 
 разнамыснасць разномыслие 
 разнастаiць кнiжн. разнообразить 
 разнастайны 1) разнообразный; всевозможный; 2) разносторонний 
 разнаякасны разнокачественный 
 разнервавацца разнервничаться, расстроиться 
 разнiтаваць спец. разболтовать 
 разняволiць раскрепостить 
 разора борозда 
 разрабаваць разграбить 
 разрабiць 1) разработать (землю); 2) разделать (расширить) 
 разраўнаваць 1) разровнять (площадку); 2) расправить (складки) 
 разрахаваць рассчитать 
 разрыўка передышка; развлечение, забава 
 разрэдзiць 1) разбавить (сделать менее густым); 2) проредить (сделать менее частым); 3) разредить (сделать менее плотным) 
 разумець 1) понимать; 2) постигать, осмысливать; 3) подразумевать 
 разумнець 1) умнеть; 2) становиться благоразумнее, образумливаться 
 разумнiца эмница 
 разумовы 1) эмственный; 2) умозрительный (абстрактный); 3) мысленный; 4) мыслительный (аппарат); 5) рассудочный (вывод) 
 разупэўнiць разуверить, разубедить 
 разуючыць развьючить 
 разынкi изюм 
 разьбяр резчик, ваятель (мастер по художественной резьбе) 
 разьбярства спец. резьба, ваяние 
 разьбярыць спец. заниматься художественной резьбой, ваянием 
 раз'юшыць разъярить, привести в ярость (в неистовство) 
 разявiць разм. раскрыть, разинуть (рот) 
 раз'яднаць 1) разъединить (провода); 2) разлучить, разобщить 
 раз'ятрыць растравить, разбередить 
 раiцца советоваться, совещаться 
 ракавiнка ракушка 
 ралля пашня (вспаханное поле) 
 рамеснiк ремесленник 
 рамiзнiк извозчик наёмного экипажа 
 рамiзнiцтва извоз, извозный прумысел 
 рамонак бат. ромашка 
 рамяство ремесло 
 ранiца (ранак) этро 
 ранiшнiк этренник 
 ранкам этром, поутру 
 рапараваць разм. чинить 
 раптам вдруг, внезапно, неожиданно 
 раптоўны внезапный, неожиданный; скоропостижный 
 рапуха разм. жаба 
 расiца абл., бат. росянка 
 расiцца становиться мокрым от росы 
 расiць разм. мочить росой 
 раскалмацiць взлохматить; раскосматить 
 раскалупаць расковырять 
 раскалываць расшатать; раскачать 
 раскамячыць разжать 
 раскармiцца разъесться 
 раскатурхаць разм. разбудить, растормошить; растолкать 
 раскiваць расшатать, раскачать 
 раскiдаць 1) разбросать, раскидать, расшвырять; 2) разрушить, разворотить; 3) перан. израсходовать попусту 
 раскiдвальнiк разбрасыватель 
 раскiлзаць разнуздать (лошадь) 
 раскласцi1 разложить (товар), развести (костёр) 
 раскласцi2 разложить (на составные части) 
 расколiна трещина, расселина, расщелина 
 раскоўзаць 1) сделать скользким (ездой, катанием); 2) растрепать, измять (постель) 
 раскоша 1) роскошь; 2) раздолье, приволье, простор; 3) излишество; шалець з раскошы беситься с жиру 
 раскрадальнiк расхититель 
 раскрыжаваць распять 
 раскрыжоўваць разделывать ствол дерева на части в поперечном направлении 
 раскудзелiць разм. размочалить, растрепать 
 раскудлацiць взлохматить, растрепать, взъерошить 
 раслiна растение 
 раслiнаводства растениеводство 
 распадабненне лiнгв. расподобление, диссимиляция 
 распазычыць раздать в долг (взаймы) 
 распазяхацца разм. раззеваться 
 распал спец. разжиг 
 распалавiнiць разм. разделить приблиз