Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Контрольна робота - Психологія грошей - файл 1.doc


Контрольна робота - Психологія грошей
скачать (143.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc144kb.03.12.2011 23:03скачать

содержание

1.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Факультет соціальних технологій

Кафедра психології

Контрольна робота

З навчальної дисципліни: «Економічна психологія»

На тему: «Психологія грошей.»


КИЇВ 2009

Економічна психологія сприйняття грошей

і особливостей «грошової» поведінки
Гроші — необхідний атрибут функціонування економіки в сучасному світі. При ефективному виконанні своїх основних функцій (міра вартості, засіб обігу, засіб накопичення та заощадження, світові гроші і засіб платежу) гроші стимулюють економічний і соціальний прогрес. Різноманітність грошей як чинника детермінації абстрагованих міжособистісних процесів економічного обміну робить їх психологізованим явищем.

Незважаючи на все більшу актуальність і прикладну важливість, а також «ексклюзивність» цієї теми в економічній психології, психологічні аспекти грошей ще і досі залишаються мало розробленими.

У зарубіжній психології є ряд різних, не пов'язаних між собою досліджень сприйняття монет і банкнот, ставлення людей до грошей, а також декілька теорій про походження переконань і поведінки, що стосуються грошей.

Єдиної логічно послідовної теорії або дослідження даної проблеми в економічній психології не існує і у вітчизняних роботах, за виключенням хіба що робіт В. М. Соколінського з фінансової психології доходів і заощаджень та досліджень з урахування менталітету населення в західноєвропейських країнах [87].

Економічні теорії в основному виходять з «безликості», «подібності» грошей. Психологи, навпаки, вважають, що будь-які суми грошей, представлені в тій або іншій формі, є об'єктом психологічної оцінки, і вона справляє сильний вплив на функціонування даної конкретної суми.

Розглянемо психологію грошей детальніше.

Сприйняття грошей суб'єктивне, і воно впливає на їх використання. Неоднаково витрачаються крупні і дрібні купюри: крупні швидше асоціюються з накопиченням, а дрібні — із споживанням.

Наприклад, щоб не розмінювати крупну купюру, людина може вчинити нераціонально і не купити потрібну або дешевшу річ, а на дрібні гроші може купити більше, ніж планувалося.

Невідповідність суб'єктивної оцінки грошей їх номіналу виявляється і в різному ставленні до нових і старих грошей в період грошового реформування. Людина може програти в розрахунку заради володіння новими грошима або зробити нераціональну купівлю, щоб позбавитися старих грошей, незважаючи на однаковий правовий статус і номінальну цінність монет і купюр старого і нового зразка в даний період часу.

Психологічне «забарвлення» грошей пов'язане з джерелом походження конкретної суми. Дбайливому і економному ставленню до заробітної платні часто протистоїть марнотратне ставлення до несподіваного доходу, наприклад, премії, і особливо до яких-небудь незаслужених грошей. При дослідженні вікової клептоманії виявилося, що вкрадені гроші частіше витрачаються на неблаговидні справи, ніж гроші, отримані від батьків.

Дослідження, проведені А. Л. Журавльовим [45] свідчать про те, що позитивне ставлення особистості до таких еквівалентів грошей як дорогі метали (золото, платина), позитивно пов'язане з психологічною готовністю до придбання предметів мистецтва. І навпаки, віддання переваги особистістю твердій валюті (наприклад, долару) як формі грошей може гальмувати (принаймні, негативно пов'язано) психологічну готовність до придбання предметів мистецтва і інших культурних цінностей.

Ставлення особистості до витрачання грошей може бути різним залежно від того, які це гроші за формою володіння ними: одноосібною або розділеною з іншими людьми. При цьому ще дуже важливо, як представлені інші співвласники: особисто (наприклад, конкретні члени сім'ї, партнери, співзасновники) або безособове (гроші можуть належати фірмі, організації в цілому). Психологічна готовність до витрачання грошей безособового власника, але розпорядником яких у даному випадку все-таки є людина, швидше за все, вище порівняно з грошима, що мають особисто представленого власника, у розпорядженні якими значно підвищується відповідальність.

Щось подібне у своїй економічній поведінці демонструють фірми, організації і навіть уряд.

На рівні правлячої еліти, відповідно до закономірностей теорії обміну, співвідношенням внесок/віддача, «легкі гроші» (отримані за допомогою невиправданої приватизації, шляхом позик, слабо контрольованого бюджету) породили таке ставлення до грошей, яке небезпечне психологічною орієнтацією на короткотривалий економічний інтерес, а не на майбутнє, на невиправдані витрати і розкрадання, а не на заощадження і накопичення, на особисті і локальні вигоди, а не прибутковість економіки країни в цілому. Стихія первинного накопичення капіталу в основному при торгових операціях і махінаціях з бюджетними грошима притупила відчуття відповідальності і економічної безпеки. Все це гальмувало і продовжує гальмувати вкладення у виробничо-технологічну базу економіки країни.

Ставлення до грошей залежить і від конкретних цілей їх використання. На цьому ефекті засноване так зване «відмивання грошей», створення різного роду благодійних фондів і спонсорських програм і відрахувань від прибутку сумнівного походження.

Різні психологічні відтінки використання мають і різні грошові форми (готівка, векселі, облігації), а також способи готівкового і безготівкового розрахунку (чеки, електронні картки). Так, банківський рахунок і готівка, кредитні карти і «живі» гроші в нашій країні погано сприймаються як щось взаємозамінне, як частини цілого, що набуває різних форм. Розпадаючись на ряд складових, гроші погано зберігають об'єднуючу ознаку їх потенційних можливостей. Це пов'язано із слабкою довірою до грошових інновацій і відповідальних за них економічних агентів. Так за даними, отриманими за допомогою опитувальника Фенема, у більшості росіян і українців переважає бажання мати готівку і недовіра до інших грошових форм, наприклад, кредитних карток.

Використання грошей регламентується психосоціальними нормами і соціальними цінностями. Наприклад, по відношенню до подарунка, вираженого в грошовій формі, виявляються інші очікування, оскільки гроші девальвують цінність акту дарування. Якщо дарують гроші, то в два рази більше ціни планованого подарунка.

Психосоціальні норми використання грошей змінюються з часом. Так, неприйнятні раніше шлюбні контракти, страхування життя, здача крові за гроші і т.і. в даний час не засуджуються, а, наприклад, позика грошей знайомим під відсотки вважається негожою.

Узагальнюючи результати проведеного О. С. Дейнекою дослідження, відзначимо, що економіко-політичний статус держави значною мірою відображається в її грошовій одиниці. Вона — якийсь конкретний (і співвідносний) показник благополуччя економіки і прибутковості країни.

Відірваність грошей від виробництва, тобто від їх стабілізаційної бази, викликає характерні деформації в економічній свідомості населення. Коли в грошах мінімізована та/або зовсім втрачена частка реальної (виробляючої) праці, тоді домінує уявлення про них як про явище, яке породжує саме себе.

Психологічними наслідками цього феномена стають:

• по-перше, гіпертрофована віра у фінансові ігри, випадок, фінансовий успіх, миттєве збагачення;

• по-друге, надмірна споживацька активність (гроші потрібно зараз же витратити), знижений фінансовий самоконтроль господарюючого суб'єкта на всіх рівнях (від сім'ї до уряду), спровокований мінімізацією стабілізаційної складової грошей;

• по-третє, посилення відчуття непередбачуваності, непідвладності людині (її контролю) економічних процесів і викликана цим перманентна тривога, що переходить у безвихідність. Відсутність стабілізаційної бази в грошах трансформується через інфляцію в психологію марнотратної безгосподарності. Навіть такі компоненти зміненої економічної свідомості як збільшена значущість грошей і посилення мотиву заощадження, не виконують поки істотної ролі на макроекономічному рівні, їх сприятливий вплив на оздоровлення економіки вельми обмежений через те, що гривня не сприймається як стійкій засіб заощадження і накопичення.

Особливий інтерес з погляду економічної і клінічної психології становлять на наш погляд результати досліджень, пов'язані з основними причинами боргів, душевним здоров'ям і грошовими типами особистості, які багато в чому пояснюють ірраціональність фінансової поведінки людей всупереч усілякій логіці найрізноманітніших економічних теорій.

Виділяють основні причини боргів, що детермінують подібну поведінку, а саме:

1. Соціальне схвалення боргів: оскільки суспільство рухається від засудження боргів до підтримки кредитів, сучасна «споживацька мораль» ставиться до боргів терпимо (і навіть вітає їх).

2. Економічна соціалізація: сім'ї, що вважають борги прийнятними, відтворюють подібну модель у наступних поколіннях.

3. Соціальне порівняння: якщо люди порівнюють себе з невідповідною (багатшою) референтною групою, вони з більшою легкістю залізають в борги, щоб бути «не гіршими за інших».

4. Уміння розпоряджатися грошима: нездатність раціонально розпоряджатися грошима свідчить про загальну неорганізованість, так і про фінансові проблеми.

5. Споживацька поведінка: неадекватні моделі споживання (наприклад, впевненість у необхідності предметів розкоші) рано чи пізно призводять до боргів.

6. Часовий горизонт: чим менш реалістична тимчасова перспектива, в якій існує людина, тим легше вона робить борги.

7. Ставлення до боргів: якщо людина не відчуває занепокоєння або жалю, коли їй доводиться брати в борг, вона частіше вдається до подібної поведінки.

8. Фаталізм: чим у людини більш виражений зовнішній локус контролю, тим більше вона схильна залізати в борги.

Гроші оточені величезною кількістю парадоксів, брехні, безглуздостей і лицемірства. На погляд стороннього спостерігача, західна людина здається вельми непослідовною відносно грошей. Вона переконана, що отримує те, за що платить, але тільки й думає про те, як би кого-небудь «надути» при операції. Жадібність до грошей вважається гріховною і відштовхуючою, але багатство повсюдно викликає пошану. Гроші є прямим індикатором значущості людини. Ті, хто прагне до них, досить часто піддаються приниженню і залякуванню з боку тих, хто їх має. Лицемірство по відношенню до грошей поширене всюди — їх публічно зневажають, але таємно жадають; їх розглядають як мало не найважливішу річ на світі, але при цьому говорять про них, як про незначну дрібницю.

Важко оцінити, наскільки в західному суспільстві поширені психічні розлади, пов'язані з грошима. Статистики подібних розладів не існує. Виняткові випадки бувають настільки яскравими і запам'ятовуються, що їх частота може переоцінюватися. Але оскільки дослідження в цій табуйованій області украй рідкісні, справжня поширеність серйозних грошових неврозів може насправді недооцінюватися. Відповіді на опитування «здорового ставлення до грошей» показують, що, хоча переважна більшість респондентів вважає своє ставлення до грошей цілком «здоровим», приблизно третина респондентів визнають у себе наявність тих або інших симптомів грошової патології.

У різних дослідженнях пропонують декілька пояснень патології, пов'язаної з грошима:

• Переживання раннього дитинства: пережиті в дитинстві бідність, період економічної кризи або явні (порівняно з оточуючими) економічні труднощі стають для декого стимулом до накопичення великих капіталів.

• Міжгрупове суперництво: уявлення про жалість багатих до бідних і про заздрість і ненависть бідних до багатих породжує безліч міжгрупових конфліктів. Загроза безпеці, статусу і репутації може слугувати могутнім джерелом психологічної тривоги і спроб контролювати її за допомогою грошей.

Релігія і етика: відчуття провини за своє багатство і особистої відповідальності за долю бідняків складає ядро християнської релігії. Внаслідок цього самоосуд і розкаяння часто детермінують дивну поведінку людей, які виховані у переконанні, що дуже великі гроші, які отримані легким шляхом і виставляються напоказ, свідчать про гріховність людини.

^ Внесок класичних напрямів психології у вивчення феномена грошей

Передумови розвитку психологічних досліджень феномена грошей на рівні особистості можна знайти в класичних підходах психології: у психоаналізі, біхевіоризмі, в теорії розвитку Ж. Піаже, в роботах когнітивіської орієнтації.

Біхевіористичні теорії торкалися того, як гроші стають умовним підкріпленням. Перш за все, це дослідження на тваринах і експерименти на людях у клініці. Щури і примати досить швидко навчилися реагувати на фішки або інші заохочувальні стимули, які можна було б обміняти на будь-яку їжу і які, так чином, моделювали функції грошей. Схожість у поведінці тварин і людини, що працює за гроші, дозволила Б. Скіннеру стверджувати, що гроші — це лише узагальнене умовне підкріплення, пов'язане з безліччю товарів і послуг, які можуть служити як безумовне підкріплення.

В рамках теорії розвитку Ж. Піаже, в роботах когнітивіської орієнтації робилися спроби пошуку більш окремих закономірностей і механізмів відображення грошей: так, когнітивісти прагнули виявити розумові механізми грошової поведінки, а девелопменталіс-ти (девелопменталізм — теорія розвитку) робили акцент на стадіях розвитку сприйняття грошей і ставлення до них.

Проте найретельніше розробленою психологічною теорією, що чітко пояснює індивідуальні відмінності у ставленні до грошей, залишається психоаналіз.

^ Психоаналіз грошей

У роботі «Характер і анальний еротизм» Фрейд вперше звернув увагу на те, що ставлення дорослої людини до грошей може визначатися особливостями її дитячої сексуальності. «Щастя, — писав він, — є відстрочене виконання інфантильного бажання. От чому багатство приносить так мало щастя: гроші не можуть бути бажанням немовляти». Згодом Ференці, розвиваючи ідеї Фрейда, описав онтогенетичні стадії розвитку цього потягу: від задоволення, отримуваного від бруду і екскрементів, до любові до грошей.

Фрейд виділяв три основні риси характеру людей, фіксованих на анальній стадії: акуратність, скупість і впертість, які він пов'язував також з охайністю, надійністю, сумлінністю, запальністю і мстивістю.

Згідно з психоаналітичною теорією, всі діти відчувають задоволення при дефекації. У віці близько двох років батьки в західних країнах починають привчати дітей до горщика, або виражаючи ентузіазм і схвалення при дефекації дитини, або караючи її і пригрожуючи, коли вона відмовляється це зробити. Привчання до горщика збігається за часом з тією стадією розвитку дитини, коли вона бореться за автономію і незалежність. Часто привчання до горщика стає джерелом конфлікту між дитиною і батьками. Цей конфлікт може посилитися через непослідовну поведінку батьків, які, з одного боку, цінують фекалії як подарунок дитини, а з іншого — вважають їх брудними, не торкаються до них і прагнуть швидше викинути. При цьому діти, яких постійно хвалили за успішне спорожнення шлунку, розглядаючи це як подарунок батькам, зростаючи, із задоволенням роблять подарунки і витрачають гроші. Ті ж, хто відмовлявся це зробити, страждають згодом «фінансовими замками».

Таким чином, психоаналітична теорія напряму зв'язує травматичний досвід привчання до горщика з подальшим типом компенсаторної поведінки. Те, як скупий притримує гроші, розглядається як відображення дитячої відмови від дефекації на вимогу батьків. Марнотрат же, навпаки, нагадує дитину, котра прагне до схвалення батьками її «подарунків». Деякі люди вважають витрати умовою отримання любові і схвалення, і тому схильні витрачати гроші, коли відчувають себе самотньо, тривожно або потребують любові.

^ Емоційна основа грошової патології

Психоаналіз продемонстрував, що поведінка людини може бути протилежною її справжнім мотивам або бажанням, служити їх маскуванням. Так, жалість до бідних може насправді приховувати ненависть, соціальні упередження і відчуття тривоги. Бідні завжди втілюють для багатих психологічну й економічну загрозу, і їх прагнуть показати брудними, нечесними і такими, що заслуговують своєї долі.

Найчастіше з грошима асоціюється відчуття провини. Воно пов'язане з пуританськими цінностями аскетизму, самозречення і ангедонії. Пуритани сповідають гріховність потурання своїм бажанням, зайвих витрат і надмірного споживання. Ідеал сумлінності, пунктуальності, ощадливості і помірності примушує людей, вихованих в рамках цієї традиції, відчувати провину не за накопичення, а саме за витрачання грошей. Пуританізм виступає не проти грошей взагалі або справедливої оплати за працю, але проти грошей, отриманих дуже легко (виграних або успадкованих), нечесним шляхом, а особливо — проти дуже легкого витрачання грошей.

Відчуття провини з приводу грошей може породити у людини депресію, недовір'я і навіть огиду до самої себе. Несвідомо намагаючись редукувати це відчуття, людина може розвивати у себе різні психосоматичні симптоми. Психоаналітики наводять клінічні випадки страху багатства у пацієнтів, вихованих у пуританських традиціях. Основою цього страху, очевидно, є втрата контролю. Гроші контролюють людину; вони диктують, де їй жити і з ким спілкуватися, вони обмежують соціальну активність людини не менше, ніж сприяють їй. Пуританська етика зосереджена на обмеженнях і необхідності збереження таких ресурсів як час, гроші і навіть емоції. Якщо грошей дуже багато, немає особливого сенсу в суворому контролі над ними. Тому багата людина легко може втратити контроль над собою. А збереження контролю — як над зовнішніми обставинами, так і над власними емоціями — створює ілюзію безпеки.

З погляду психоаналізу, нездатність швидко розбагатілих людей справитися зі своїм багатством пояснюється втратою самодисципліни. «Індивід, у якого не розвинені навики самоконтролю і самодисципліни, потребує зовнішніх обмежень, що забезпечує йому відчуття безпеки». Великі суми грошей для багатьох означають можливість витрачати їх, не замислюючись про майбутнє, і ця безконтрольна поведінка викликає відчуття тривоги. Яким би парадоксальним це не здавалося, але раптова втрата багатства означає для таких людей повернення до «нормального» життя, впорядкованого і спокійного.

Інша важлива емоція, пов'язана з грошима — це відчуття безпеки. Дослідження дуже багатих американців, що відносяться до категорії 5еІ/-тасІетап, тобто ті, що добилися всього в житті самостійно, показали, що в ранньому дитинстві їм набагато частіше, ніж «звичним» людям, довелося пережити смерть або розлучення батьків, чи деякі інші психологічні травми. Психоаналітики вважають: ставши дорослими, ці люди накопичують гроші для того, щоб більше ніколи не опинитися у важкому становищі. Бажання багатства для них — не що інше, як потреба в емоційній безпеці, свого роду емоційний голод, викликаний депривацією в ранньому дитинстві. Таким чином, гроші можуть мати різне емоційне значення. У клінічній практиці найчастіше зустрічаються випадки, коли психологічним значенням грошей стають безпека, влада, любов і свобода.

Безпека. Використання грошей для подолання тривоги і досягнення безпеки призводить до відчуження, оскільки люди не розглядаються як можливе джерело безпеки. Вибудовувавши навколо себе емоційну стіну, людина починає страждати від страху і параної, побоюючись грабіжників, ворогів або фінансового краху. Той, хто шукає в грошах безпеки, потребує постійного зростання багатства, як наркоман — поступового збільшенні дози.

Голдберг і Льюїс виділили декілька типів людей, для яких гроші є символом безпеки.

1. Скнари. Для таких людей економія грошей становить цінність сама по собі. Вони обмежують себе у всьому, і сам цей процес, незалежно від кількості накопичень, забезпечує їм відчуття безпеки. Багато хто з них може навіть захворіти, відмовляючи собі в хорошій їжі, достатньому теплі і освітленні.

2. Подвижники. Вони також бережливі, але знаходять задоволення у самозреченні і показній бідності. Вони можуть навіть витрачати невеликі гроші на інших, щоб підкреслити своє мучеництво. Психоаналітики відзначають, що їх поведінка часто маскує заздрість, обурення і ворожість по відношенню до багатших.

3. Мисливці за знижками. Не розлучаються з грошима до тих пір, поки ситуація не стане «ідеальною», і тоді радісно їх витрачають. Весь інтерес полягає в тому, щоб усіх перехитрити: і продавців, і тих, хто купує товар за повну вартість. Відчуття тріумфу часто компенсує нераціональність придбання речі, яка насправді й не потрібна.

4. Колекціонери-фанатики. Одержимі, збирають найрізноманітніші речі, багато з яких не мають ніякої справжньої цінності. Володіння матеріальними предметами замінює їм спілкування з людьми і почуття прихильності. Вони купують все більше і більше, і їм важко розлучитися з яким-небудь предметом. Колекція додає сенсу в їхньому житті і рятує від самоти. Предмети невимогливі, і відомі колекціонери можуть відчувати свою могутність і перевагу над іншими людьми.

Влада. Гроші можна використовувати для отримання значущості, влади і вищості. За гроші можна купити лояльність ворогів і розчистити собі шлях. Гроші і владу, яку вони дають, можна розглядати як спробу регресу до інфантильних фантазій про всемогутність.

Серед шукачів влади за допомогою грошей теж виділяються різні типи:

1. Маніпулятори. Ці люди використовують гроші, щоб експлуатувати марнославство і жадібність інших. Маніпулювання людьми дозволяє їм відчувати себе менш безпорадними і фрустро-ваними, і вони не надто турбуються, обманюючи інших. Багато хто з них веде насичене життя, але поступово їхня енергія сходить нанівець через постійне приниження оточуючих і зневагу до них. Врешті-решт їх чекає розчарування.

2. Будівники імперій. Вони володіють (або вдають, що володіють) величезною незалежністю і упевненістю в своїх силах. Пригнічуючи або заперечуючи свою залежність від інших, вони намагаються зробити інших залежними від себе. Багато хто з них неминуче опиняється наодинці і ізоляції, особливо в старості.

3. Хрещені батьки. Вони використовують гроші для хабарів і контролю, забезпечуючи собі відчуття переваги. За їх потребою в публічній пошані часто ховаються гнів і підвищена чутливість до приниження. Оскільки вони купують вірність і відданість, то привертають до себе лише слабких і беззахисних. Вони пригнічують ініціативу і незалежність, залишаючись в оточенні другорядних підлабузників.

У дитинстві шукачі влади частіше відчувають гнів, ніж страх, і те ж відчуття виражене у них у зрілому віці. Шукачі безпеки в страху відступають, шукачі влади нападають. Жертви владолюбців відчувають себе безпорадними і незахищеними, вони компенсують це, приєднуючись до когось сильного і здатного дати відсіч. Вони слідують за «переможцями», особливо якщо у тих є гроші.

Любов. Гроші часто використовуються, щоб купити прихильність, відданість і самоповагу. Оскільки принцип взаємності лежить в основі подарунка, багато хто вважає, що взаємні подарунки є знаком любові і турботи.

1. Покупці любові. Багато хто намагається купити любов і пошану: ті, хто відвідує повій, роблять багаті благодійні внески, балують дітей. Вони відчувають себе нелюбимими і намагаються уникнути відчуття знедоленості і нікчемності, догоджаючи іншим своєю щедрістю. Проте їм буває важко приймати у відповідь любов, а їхня щедрість іноді лише маскує справжню ворожість до тих, від кого вони залежать.

2. Продавці любові. Вони обіцяють іншим любов, прихильність і ласку, яка задовольняє їх самолюбство. Вони легко імітують подібну поведінку і, природно, привертають покупців любові.

Дехто вважає, що психотерапія є формою операції між продавцями і покупцями любові, заснованої на законах попиту і пропозиції. Покупці купують дружню прихильність, що з готовністю продається «терапевтами». Продавці любові взагалі схильні обирати «допомагаючі» професії.

3. Викрадачі любові. Клептомани не крадуть речі без розбору, вони обирають лише ті об'єкти, які мають для них символічне значення. Вони жадають любові, але відчувають, що не заслуговують її. Вони намагаються ризикувати в інших областях, а в любовних стосунках поводяться дуже скуто.

Можливо, батьки всіх цих «ділків від любові» давали їм гроші не тому, що любили їх, а замість любові. Оскільки вони не знають про те, що можна любити безкорисливо, вони вимушені купувати, продавати або красти любов. Єдиним лікуванням для них є справжня емоційна близькість.

Свобода. Це найприйнятніше і найпоширеніше значення, що приписується грошам. Гроші дають час, який можна присвятити своїм інтересам і схильностям, звільняють людину від повсякденної рутини і обмежень, які пов'язані з найманою працею. Існує два типи прихильників автономії:

1. Покупці свободи. Для них гроші означають звільнення від правил, зобов'язань і навіть прохань, які обмежують їх самостійність і незалежність. Вони прагнуть до свободи, а не до любові; насправді вони пригнічують і тому бояться свого потягу до залежності. Вони мріють про такі стосунки, в яких обидві людини одночасно відчували б свободу і духовне єднання. Проте на ділі вони часто виявляються безвідповідальними і ненадійними, викликаючи у своїх партнерів образу і гнів.

2. Борці за свободу відкидають гроші і матеріальні цінності як засоби поневолення людей. Часто вони стають політичними радикалами, хіпі або технократами. Вони володіють пасивно-агресивним характером і намагаються розібратися у своїх внутрішніх конфліктах і сплутаних цінностях. Дружба і товариство є для них головною нагородою в боротьбі проти грошей, їхній ідеалізм є спробою захиститися від емоцій. Часто вони стають жертвами релігійних сект або терористичних організацій.

^ Психологія азартних ігор

Відповідь на запитання, чому люди грають в азартні ігри, для більшості здається очевидною: щоб виграти легкі гроші і для розваги. Проте психоаналітики стверджують, що деякі люди, навпаки, грають, щоб програти. І клінічні випадки дійсно підтверджують цю парадоксальну точку зору.

Згідно Ференці, кожному, хто коли-небудь грав у казино або на біржі, знайоме відчуття абсолютної впевненості в успіхові, яке є відгомоном «інфантильної всемогутності». Ференці вважав, що немовлята сприймають себе не як слабких і безпорадних, а як владних і могутніх створінь, чиї потреби задовольняються дорослими, котрі повністю їм підкоряються і не мають самостійного значення в світі. Така нереалістична самооцінка складається тому, що вони не мають способу помітити свою справжню слабкість, залежність і безпорадність. З часом вони стикаються з реальністю; негативні переживання відкривають перед ними «правду життя». Зрілість означає розуміння не лише своїх можливостей, але і їх обмеженості. Більшість з нас втрачає відчуття всемогутності до раннього дитячого віку, але час від часу воно знову оживає, особливо якщо нам чогось дуже хочеться і ми переконані, що можемо це отримати.

«У цьому полягає пристрасть гравця: він вводить себе в стан ілюзорного знання, неначе він дійсно бачить номери, які повинні випасти. За цією наполегливою — всупереч всілякій імовірності — надією на успіх ховається прагнення до програшу». Зрозуміло, не всі гравці — невротики. Мільйони людей регулярно відвідують перегони, беруть участь у лотереях, проводять час за грою у карти або біля ігрових автоматів. Це дозволяє пережити хвилюючі почуття ризику і азарту і ненадовго створює ілюзію, що вони можуть досягти в житті чогось більшого, ніж мають.

Хоча існує величезне число робіт з психопатології гравців, дуже небагато авторів цікавилися психологією «нормальних» гравців, не одержимих пристрастю до гри. Вперше випадок патологічної пристрасті до гри був розглянутий Фрейдом в есе про Достоєвського. Він пов'язував пристрасть до гри, як і інші нав'язливі симптоми, з едіповим комплексом. Основою психоаналітичного тлумачення одержимості є ідея про те, що гравцем рухає несвідоме бажання програти — відчути себе жертвою несправедливості, пережити розкаяння і докори сумління. Витоки цього лежать в дитинстві: у порушенні взаємостосунків дитини з батьками. Гра може бути способом повернути материнську любов, шляхом покарати себе за недозволені відчуття по відношенню до матері або можливістю «тестування» дійсності.

Крім психоаналітичних, існують інші теорії, що пояснюють поведінку гравців їх особовими особливостями. Так, Гофман розглядає гру як сурогат ризикованих ситуацій, що зникли з повсякденного життя. Він показав, що люди, професії яких пов'язані з дуже високим або дуже малим ризиком, вибирають ризиковані ігри. Ті ж, чия професійна діяльність пов'язана з середнім ризиком, вважають за краще не ризикувати у грі. Ці дані підтверджує і Лозковські, котрий показав, що ризикованим іграм віддають перевагу екстраверти і люди, яким не вистачає зовнішньої сенсорної стимуляції.

Крім психологічних чинників, поведінка гравця може бути детермінована демографічними, соціокультурними і ситуативними чинниками. Уокер спробував об'єднати всі ці чинники. На його думку, схильність людини до гри визначається наступними обставинами:

1. Культура може схвалювати або навіть рекомендувати різні форми гри.

2. Референтні групи, з якими людина себе ідентифікує, можуть практикувати певну ігрову поведінку.

3. Соціальне навчання: способи, в які новачки навчаються правилам і результатам гри.

4. Особистість: індивідуальні відмінності можуть впливати на певні наслідки гри.

5. Криза і стрес: гра може використовуватися як компенсаційний механізм.

6. Дозвілля: гра може бути важливим аспектом проведення часу на відпочинку.

7. Соціальне підкріплення: соціальні контакти і обстановка, в якій проходить гра можуть викликати приємні відчуття.

8. Потреба у фізіологічному збудженні, гра може служити стимулюючим засобом, який використовує людина для регуляції нервового збудження.

9. Пізнання: ігровий досвід може використовуватися в цілях вивчення і розуміння дійсності.

^ Причини грошових розладів

Виділяють 10 психологічних чинників, які можуть призвести до серйозних проблем у грошовій сфері:

1) помилки гравця: невміння вчасно зупинятися і надія відігратися;

2) жадібність: союзник маніпуляторів і шахраїв;

3) страх: примушує відмовлятися від розумного ризику;

4) заздрість: відволікає людину, обмежує її можливості і є марною тратою психічної енергії;

5) гнів: може розладнати ділові стосунки і перешкодити угоді;

6) самооцінка: думка, що людина нездатна стати багатою;

7) задоволеність: вдоволення своєю долею;

8) чесність: нездатність жертвувати певними принципами заради вигоди;

9) співчуття: емоційна м'якість, чуйність і турбота про ближніх можуть призводити до неправильних економічних рішень;

10) сентиментальність: прихильність традиціям, що примушують людей не цінувати багатство і не прагнути до нього. Психотерапевти вважають, що поведінка і установки по відношенню до грошей не є чимось ізольованим, а складають невід'ємну частину особистості в цілому. Люди, схильні відмовлятися від грошей, можуть також відмовлятися від любові, подяки або інформації, пропонованих іншими. Люди, які турбуються про своє фінансове становище, можливо, відчувають заздрість або страх залежності. Гроші можуть концентрувати в собі фантазії, страхи і бажання, а також бути об'єктом витіснення, спотворення і захисту; можуть бути пов'язані із зброєю, пристрастю, захопленням, свободою, владою і авторитетом, захватом і збудженням, виживанням і безпекою, сексуальною потенцією, перемогою і винагородою. Вони можуть сприйматися як знаряддя нападу або щит, транквілізатор або стимулятор, талісман або приворотне зілля, ласа страва або пухнаста ковдра... Те, що ми носимо гроші в кишені, витрачаємо їх або відкладаємо, наповнює нас відчуттями гордості, сексуальної привабливості, невразливості, і, можливо, навіть безсмертя. Навпаки, брак грошей може викликати у нас відчуття пустки, занедбаності, приниження, неповноцінності, тривоги, гніву і заздрості.

Метьюз, ґрунтуючись на клінічній практиці, вважає, що поведінка і установки стосовно грошей є наслідком емоційної динаміки раннього дитинства; стосунків з батьками, друзями, вчителями і сусідами; культурних і релігійних традицій; а також сучасних технологій і впливу ЗМІ. Функції грошей, перераховані нею, різноманітні: гроші можуть використовуватися для вираження недовіри і підозри; створення внутрішньосімейних союзів і виключення інших членів сім'ї; вони можуть породжувати маніпуляцію; служити проекціями емоцій і звинувачень. Гроші часто використовуються як інструмент контролю; засіб створення неприродної залежності; як спокутування батьківської вини; як заміна щирого вибачення; як вираження проблеми меж, коли члени сім'ї не можуть сформулювати, де їх початок і кінець.

Багато грошових розладів, за спостереженнями Метьюз, сягають корінням у сім'ю. Батьки виражають за допомогою грошей свої почуття по відношенню до дітей, заохочуючи їхні хороші звички і шкільні успіхи. Сімейні послання щодо грошей звичайно бувають одночасно відкритими і прихованими, часто виявляються непослідовними і заплутаними. Деякі діти відповідають на батьківські послання прямо протилежною поведінкою, що справедливо і відносно грошей. У надбережливих батьків можуть вирости марнотратні і необачні діти. Інші діти намагаються перевершити батьків у фінансовому відношенні. Деякі здаються абсолютно байдужими до грошей і ніби «не від світу цього», їх ставлення до грошей передбачає, що вони їх не заслуговують. Природно, той, хто вважає, що не заслуговує справедливої оплати за свою працю, її і не отримує.

Багато моделей фінансової поведінки зумовлюються культурними стереотипами і цінностями. Вони диктують, кого вважати багатим, а кого бідним; як заробляти гроші і на що витрачати вільні кошти; хто є фінансовим героєм і антигероєм. Засоби масової інформації зміцнюють прийняті в суспільстві грошові цінності і звички за допомогою реклами, розважальних програм і благодійних марафонів.

Незважаючи на те, що більшість досліджень у області грошових розладів заснована на клінічних випадках досить важких патологій, багато «нормальних» людей можуть відчути ті ж проблеми в легшій формі. Кожен знає надмірно економних або навіть скупих людей, які у всьому собі відмовляють, так само, як необережних і марнотратних, котрі постійно залізають в борги. Література з грошової патології показує, що гроші можуть символізувати потреби в безпеці, свободі, владі і любові. Проте вони не можуть до кінця задовольнити ці потреби. І оскільки багато людей вважають, що їхні невдачі в задоволенні цих, потреб викликані недостачею грошей, вони подвоюють зусилля, щоб заробити ще більше. Таке замкнуте коло, в якому вони знаходяться, поступово звужується, і легка патологія має тенденцію переходити у важку. Ці спостереження психотерапевтів мають важливе значення для психопрофілактики грошових розладів.

^ Чинники, що впливають на ставлення до грошей

Застосовуючи спеціальні вимірювальні методи, вчені виявили багатозначність ставлення до грошей: гроші — це мірило удачливості і благополуччя, оцінка успішності діяльності людини; це одночасно і соціальне прийнятний атрибут буття, і об'єкт презирства, навіть моральне зло; гроші виступають як спосіб забезпечення комфорту і, нарешті, гроші — це консервативна комерційна цінність.

До чинників, що впливають на грошову поведінку, відносять: вік, соціальне оточення, економічний стан, особистісні особливості.

Статеві відмінності були помічені в роботах різних авторів. У чоловіків виявлена тенденція надавати грошам підвищеної цінності. Вони виявилися компетентнішими в поводженні з грошима і більш схильними до ризику з метою їх отримання. Жінки ж виражають сильнішу фрустрацію з приводу відсутності грошей і більше заздрять тим, хто їх має.

Хлопчики і юнаки виявляють велику, порівняно з дівчатками і дівчатами, здатність накопичувати, щоб купити з часом якусь важливу річ. Результати досліджень показали, що у хлопчиків, на відміну від дівчаток, більш виражена здібність до фінансового самоконтролю, що добре узгоджується з очікуваною від них у майбутньому відповідальністю в економічній сфері життя, традиційною роллю чоловіка в сім'ї як здобувача, головного годувальника.

З віком пов'язана особливість планувати бюджет і співвідношення мотивів споживання і накопичення (збільшуються накопичення на випадок хвороби та інших неприємностей). Результати досліджень показали, що жінки більшою мірою, ніж чоловіки, а молодь більше, ніж зрілі і немолоді, використовують витрати, покупки як чинник самозаспокоєння, психотерапії.

Мало вивчений вплив на грошову поведінку особистісних особливостей. Виявилося, що стійкі екстраверти ставляться до грошей більш відкрито, комфортно, безтурботно, ніж стійкі інтроверти.

З низькою самооцінкою і невпевненістю в собі виявилися пов'язані і дуже обмежувальна поведінка і, навпаки, марнотратство. Було показано, що марнотратники менш упевнені в собі, мають нижчу самооцінку, ніж звичайні споживачі. Згідно з результатами іншого дослідження, люди, що дотримуються в грошовій етиці «речизму», менш задоволені життям, ніж ті, у кого превалюють духовні і соціальні цінності.

Місячний заробіток теж впливає на сприйняття людини людиною. Багатих людей сприймають як відносно здорових, щасливих і добре пристосованих, бідних — як непристосованих і нещасних. Отже, матеріальне становище, економічний статус впливає на образ людини в очах інших.

Гроші, дохід — це закрита тема. За даними дослідження К. Рабінстайна, яке було виконане для журналу «Психологія сьогодні» і охопило більше 2000 респондентів, 57 % опитаних вважають розсудливим приховувати свій дохід від сім'ї і друзів. Що стосується розголошування свого доходу, то 97 % були готові розголосити суму своєму чоловікові; 52 % — батькам, 44 % — друзям, 29 % — співробітникам, 18 % — братам і сестрам. Відсоток респондентів, що приховують своє фінансове становище, збільшується із зростанням доходів. І ще одна особливість: чим більше в сім'ї джерел доходу, тим більше розбіжностей з приводу витрат і внесків.

Опитування економічних уявлень працівників підприємств з різними формами власності, проведені А. Л. Журавльовим і Н. А. Журавльовою [46], свідчать про те, що працівники недержавних організацій вище оцінюють як інтенсивність свого бажання мати гроші, так і в цілому значущість для них грошей. Респонденти, що працюють у комерційних організаціях, частіше оцінюють себе як щедрих, на думку інших людей.

Більшість опитаних незалежно від форми власності підприємств, на яких вони працюють, дотримується думки про те, що найбільше у ряді різних дій з грошима їм подобається гроші отримувати. Працівники держпідприємств частіше вважають за краще мати гроші на руках (у гаманці), що виступає для них другою за частотою дією з грошима, якій вони віддають перевагу, а для працюючих у недержавних організаціях дана відповідь є третьою за частотою. Третьою серед дій з грошима, яким віддається перевага, у працівників держпідприємств і другою у працівників комерційних організацій є витрачання грошей. Працівники недержавних підприємств частіше вважають за краще давати гроші під відсотки.

Типовою для половини опитаних є думка про те, що гроші змінюють людину в гірший бік. Думки про те, що гроші роблять життя людини змістовним і щасливим і що наявність грошей є показником значущості людини в суспільстві (гроші прославляють людину) частіше характерні для працівників комерційних підприємств, ніж для працівників державної сфери. Для більшості респондентів гроші необхідні для того, щоб: зробити життя нормальним, для задоволення фізіологічних потреб і підтримки здоров'я, для допомоги іншим людям. Для працівників недержавних організацій прагнення використовувати гроші для того, щоб задовольняти будь-які свої бажання, добре проводити час, розважатися і шикувати, зустрічається частіше, ніж серед працівників держпідприємств.

У іншому дослідженні викладачів державних університетів у Канаді і Росії було доведено, що чинник класової приналежності перекриває чинник культурно-територіальних відмінностей: у обох групах гроші — це периферичний чинник життя, його інструментальна сторона, засіб, а не мета.

У іншому дослідженні порівнювався ступінь впливу на грошові аттитюди чинника приналежності до класу з таким чинником як рівень доходу.

Виявилося, що для підприємців гроші — не просто чинник праці, як у банківських службовців, але й мета підприємницької активності і її стимул: більший прибуток, більший оборот капіталу. Крім того, це чинник безпеки і надійності справи, фірми. Жорсткі умови нерозвиненого ринку, незахищеність з боку закону вимагають від дрібного підприємця автономії, самостійності і самозбереження, для забезпечення яких важливі гроші.

Підприємці більшою мірою, ніж представники інших груп, усвідомлюють гроші як чинник впливу на людей і форму влади. При цьому, як показали дані досліджень, вони відчувають велику залежність від грошей. Підприємці здійснюють постійний контроль за своїми грошима, завжди знають вміст свого гаманця, віддають пріоритет готівці, рідше використовують гроші як терапію, рідко тринькають, кидають гроші на вітер. Гроші розглядаються підприємцями як предмет гордості.

Ставлення до грошей є важливим компонентом економічної свідомості груп і конкретних людей. Гроші можуть виступати і метою, і засобом. Вплив чинника класової приналежності перекриває вплив рівня доходу і культурних відмінностей на відношення до грошей.

Вивчення психології грошей в нашій країні тільки починається. Для досліджень у цій області саме зараз відкривається широке поле, оскільки перехід країни до ринкової економіки можна у загальних рисах вважати таким, що відбувся. Одним з наслідків цього переходу є те, що в житті кожного жителя колишнього СРСР гроші зайняли набагато важливіше місце, ніж 15 років тому, швидше за все, куди вагоміше, ніж для жителів економічно розвинених західних країн. Хоча крос-культурні дослідження залежності психологічного благополуччя від доходу на душу населення, проведені в 55 країнах, не включали російських і українських даних, але можна сміливо припустити, що Росія і Україна опинилися б у них поряд з Індією і Бразилією, де між доходами і щастям спостерігається лінійна залежність.

Реальності економічної кризи, що переживається нашою країною, підтверджують висновки західних психологів: приказка не «в грошах щастя» справедлива лише для благополучних країн. Повчальний для нас і інший результат: найбайдужішими до грошей є в розвинених західних країнах представники середнього класу. Це означає, що в нашій країні — країні з нерозвиненим середнім класом і все більш зростаючим розривом між верхнім і нижнім соціальними шарами — грошова патологія та інші психологічні проблеми, пов'язані з грошима, поширені повсюдно. І слідом за відкриттям таких «хвороб століття» як депресія, швидше за все, вітчизняним психологам і психотерапевтам ще належить відкрити різноманітні форми «грошового безумства», деякі з яких стисло були описані в даному підрозділі.

Висновки
1. Гроші — необхідний атрибут функціонування економіки в сучасному світі. При ефективному виконанні своїх основних функцій (світові гроші, міра вартості і засіб обігу, засіб накопичень та заощаджень, засіб платежу) гроші стимулюють економічний і соціальний прогрес. Різнобічність грошей як чинника детермінації абстрагованих міжособистісних процесів економічного обміну робить їх психологізованим явищем.

2. Передумови розвитку психологічних досліджень феномена грошей на рівні особистості можна знайти в класичних підходах психології: у психоаналізі, біхевіоризмі, в теорії розвитку Ж. Піаже, в роботах когнітивіської орієнтації.

3. До чинників, що впливають на грошову поведінку, відносять: вік, соціальне оточення, економічний стан, особистісні особливості.

4. Ставлення до грошей є важливим компонентом економічної свідомості груп і конкретних людей. Гроші можуть виступати і метою, і засобом. Вплив чинника класової приналежності перекриває вплив рівня доходу і культурних відмінностей на відношення до грошей.

5. В нашій країні — країні з нерозвиненим середнім класом і все більш зростаючим розривом між верхнім і нижнім соціальними шарами — грошова патологія та інші психологічні проблеми, пов'язані з грошима, поширені повсюдно.
Використана література
1. Андреева И. В. Зкономическая психология. - СПБ.: Питер, 2000. - 512с.

2. Дейнека О. С. Экономическая психология: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. Университета, 2000. - 160 с.

3. Журавлев А. Л.. Отношение личности к деньгам как фактор ее ориентаций на культурные ценности: программа исследования // Современная психология: Состояние и перспективи исследований. Часть 5. - М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2002г. - с. 42-63.

4. Ложкін Г., Спасенников В., Комаровська В. Особливості та структура економічної свідомості //Соціальна психологія. - 2004. - № 1 (3). - с. 8-16.


Скачать файл (143.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации