Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции по риторике - лекции 1-3 + материалы - файл Zalik2007-2008.doc


Лекции по риторике - лекции 1-3 + материалы
скачать (159 kb.)

Доступные файлы (9):

Dodatky2007-2008.doc220kb.15.10.2007 22:06скачать
Eko.doc66kb.24.09.2006 21:14скачать
Plany seminariv 2007-2008.doc120kb.15.10.2007 22:04скачать
Priepa.doc53kb.24.09.2006 21:15скачать
RytRobZaoch.doc309kb.20.09.2007 19:13скачать
Zalik2007-2008.doc114kb.15.10.2007 22:07скачать
Лекция 1.doc40kb.15.02.2011 12:44скачать
Лекция 3.doc37kb.22.02.2011 12:48скачать
Леция 2.doc44kb.17.02.2011 10:46скачать

Zalik2007-2008.doc

Міністерство освіти і науки України

Київський національний лінгвістичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ”
_________________

проректор з навчально-виховної роботи

___”_____________2007р.
Програма семестрового контролю

з навчальної дисципліни

Основи риторики”

2007 – 2008 н.р.

(курс V, семестр ІХ)

Спеціальність: 7.030507 “Переклад”

Київ – 2007

І. Зміст та структура заліку
Мета заліку: з’ясування ступеню розвиненості способу мислення студентів, їх базової теоретичної компетентності, передбаченої робочою програмою з курсу, здатності до інноваційного використання отриманих знань (яке передбачає поєднання різних типів гуманітарної рефлексії у процесі самостійного здійснення мовленнєвого винаходу), набутих студентом у результаті вивчення усього курсу “Основи риторики”.

Призначення: залік виступає підсумковим етапом контролю якості засвоєння студентами основного змісту навчального курсу з “Основ риторики”.
Структура та організаційні засади заліку:

Об'єктом контролю є: ступінь розвиненості способу мислення студентів, їх базової теоретичної компетентності, передбаченої робочою програмою з курсу, здатності до інноваційного використання отриманих знань (яке передбачає поєднання різних типів гуманітарної рефлексії у процесі самостійного здійснення мовленнєвого винаходу), набуті студентом у результаті вивчення усього курсу “Основи риторики”.

Форми контролю: індивідуальна бесіда з викладачем, що передбачає відповіді на 3 питання (репродуктивний рівень – 1 питання, алгоритмічний рівень – 1 питання, творчий рівень – 1 питання), у ході якої перевіряється глибина теоретичних знань та практичних умінь, набутих студентом у результаті вивчення курсу.

Кожен студент отримує одне теоретичне питання (на вибір викладача), здійснює аналіз запропонованого викладачем тексту промови (алгоритмічний рівень), представляє власну промову, підготовлену згідно із заданими викладачем параметрами, коментуючи особливості власного мовленнєвого винаходу (творчий рівень).
Зміст навчальних модулів:

Тема 1: “Риторика як теорія мовленнєвої доцільності. Класифікація цільових установок мовлення”.

1.1. Предмет риторики. Традиції класичної риторики.

1.2. Місце риторики: протиставлення риторики та поетики.

1.3. Місце риторики: відношення до логіки, стилістики, граматики.

1.4. Умови ведення мовлення як основа виокремлення царин ораторської практики (еристики, діалектики, софістики).

1.5. Класифікація цільових установок мовлення як основа розрізнення жанрів усної словесності (ораторики та гомілетики).

1.5.1. Судова, дорадча та показова промови як основні жанри ораторики.

1.5.2. Проповідь, пропаганда та навчальна промова як основні жанри гомілетики.

Тема 2: “Категорії риторики. Риторика як техніка мовленнєвого винаходу”.

2.1. Риторика як техніка мовленнєвого винаходу. Умови здійснення доцільного мовленнєвого винаходу.

2.2. Рersuasio як найширша категорія класичної риторики. Реалізація переконання у конкретних повідомленнях.

2.3. Логос як сукупність засобів переконання, що апелюють до розуму.

2.4. Етос як етичні умови переконання, які одержувач промови пропонує її творцю. Поняття топіки.

2.5. Пафос як сукупність засобів переконання, що апелюють до почуттів. Типи пафосу за Арістотелем.

2.6. Взаємодія етосу, логосу та пафосу у процесі здійснення конкретного мовленнєвого винаходу.

Тема 3: “Етапи здійснення мовленнєвого винаходу. Інвенція. Диспозиція. Елокуція”.

3.1. Інвенція як мистецтво попередньої систематизації матеріалу.

3.1.1. Мотиви відбору “фрагментів дійсності”.

3.1.2. Таксономія.

3.1.3. Топіка та її застосування на етапі інвенції.

3.1.4. Типи матеріалу у складі повідомлення та фази інвенції.

3.2. Диспозиція як розділ риторики.

3.2.1. Вступ до промови. Типи вступу.

3.2.2. Основна частина. Особливості її побудови.

3.2.3. Закінчення промови. Типи закінчення.

3.3. Елокуція у складі риторики. Основні прийоми елокуції.

3.4. Акція та меморія у складі риторики.

Тема 4: “Аргументація як аспект диспозиції. Логічні помилки та маніпулятивні прийоми”.

4.1. Логічна аргументація. Теза. Аргументи.

4.2. Приципи логічної аргументації. Логічні закони.

4.3. Аналогічна аргументація.

4.4. Демонстрація. Логічні помилки. Логіка і паралогіка в риториці.

Тема 5: “Етапи розвитку та історичні особливості риторики”.

5.1. Мовленнєва практика греко-римської античності.

5.2. Середньовічна риторика як нормативна дисципліна.

5.3. Новочасні метаморфози риторики.

5.4. Сучасний етап розвитку риторики: взаємодія риторики з семіотикою, психолінгвістикою та теорією комунікації.

5.5. Історія риторики на теренах України.

Зразок залікового завдання:
1. Охарактеризуйте розділи риторики та стадії процесу мовленнєвого винаходу.

2. Проаналізуйте наступний вступ до промови за такими параметрами:

1) тип вступу та його риторичні особливості;

2) тип загального пафосу даного уривку.

^ Дорогі друзі!

Сьогодні всі можуть почути про те, що людство роз'єднане егоїстичними діями спільнот і окремих людей.

Люди намагаються знайти добробут – і не знаходять його, бо добробут неможливий без усвідомлення спільності інтересів.

Люди створюють політичні блоки – і не досягають миру, оскільки мир передбачає подолання фанатичного егоцентризму.

^ Люди акцентують увагу на збереженні природи – і не можуть створити умови для цього, бо споживацька розбещеність егоцентричної людини дійшла до крайньої точки.

А от чи завжди було так? Можливо, краще не будемо "винаходити велосипед", а подивимося, яким чином формувалося ставлення до природи в інших культурах…”

3. Представте коротку промову на тему “Книга і комп'ютер: непримиренна боротьба чи спільне майбутнє” згідно з наступними умовами: жанр – ораторика, показова промова; пафос – сентиментальний. Визначте, перед якою аудиторією така промова була б доцільною.


ІІ. Вимоги до заліку:
Освоєння навчальної дисципліни “Основи риторики” передбачає такі вимоги до знань:

- знання основних підходів до визначення предмету та функцій риторики;

- знання провідних концепцій тлумачення центральних категорій риторики – категорій “логос”, “пафос”, “етос”;

- знання структури загальної риторики, її головних понять, методів, прийомів;

- знання історичного шляху розвитку світової та вітчизняної риторики;

- знання шляхів реалізації риторичних технологій у практичній мовленнєвій діяльності.

^ Навчальний курс орієнтується на формування таких умінь:

- уміння здійснювати аналіз риторичної специфіки різних видів текстів;

- уміння вилучати потрібні смисли у текстах різних видів та стилів, необхідні для побудови осмисленого текстуального масиву (комунікації);

- уміння застосовувати методи, прийоми та засоби, властиві для кожної стадії мовленнєвого винаходу, у процесі самостійної підготовки та презентації власних промов;

- уміння здійснювати побудову промов різної спрямованості;

- уміння використовувати основні технології раціонального та емоційного впливу на аудиторію;

- уміння на основі орієнтації у понятійно-категоріальному апараті риторики здійснювати самостійне мислення та застосовувати одержані знання до розв'язання нестандартних (творчих) проблемних питань та практичних завдань.

^ У процесі освоєння курсу у студентів виховуються такі навички:

- навички гуманітарного мислення, діалогічної та комунікативної культури;

- навички запитальності та рефлексивності у процесі тлумачення різних видів текстів;

- навички здійснення аргументованого, доцільного та коректного доведення власної думки, позиції.

Базою для системи завдань є коло теоретичних та практичних проблем, що розглядались протягом семестру у процесі вивчення відповідних модулів, навчальний матеріал, що передбачено планом самостійної роботи студентів та планом опанування ними джерел і обов’язкової навчальної літератури.

ІІІ. Критерії оцінювання:
Допуском до заліку є успішна навчальна діяльність студента, задовільне відвідування семінарських занять, успішне проходження рубіжного контролю.

Оцінка “зараховано” виставляється за повні та грунтовні відповіді на питання викладача, за вміння застосовувати набуті знання для розв'язання алгоритміних та творчих завдань.

Оцінка “незараховано” виставляється за відсутність міцних знань теорії та невміння розв'язувати алгоритмічні та творчі завдання.

Література до навчальних модулів:
Основна:

1. Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция): Учебное пособие для вузов. – М.: ПРИОР, 2001. – 272 с.

2. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория речевой коммуникации. – М.: Дело, 2001. – 480 с.

3. Александров Д.Н. Риторика: Учебное пособие для вузов. – М.: Дело, 1999. – 560 с.

4. Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М.: Добросвет, 1999. – 482 с.

5. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 2003. – 311 с.

6. Сагач Г.М. Золотослів. – К.: Школяр, 1993. – Ч.1. – 253 с.; Ч.2. – 413 с.

7. Сагач Г.М. Риторика. – К.: Вид. дім „Ін Юре”, 2000. – 568 с.

8. Сагач Г.М., Мартиненко В.Ф. Мистецтво ділового спілкування. – К.: Тов. „Знання України”, 1991. – 213 с.

9. Сагач Г.М., Юніна Е.А. Загальна риторика: Сучасна інтерпретація. – К.: Тов. „Знання України”, 1992. – Ч.1. – 142 с.; Ч.2. – 59 с.
Додаткова:

1. Аристотель. Сочинения. Т. 1 - 4. - М., 1975 - 1984.

2. Аристотель. Поэтика. – Аристотель и античная литература. - М., 1987.

3. Аристотель. Риторика. – Античные риторики. - М., 1978.

4. Аристотель. Топика. – Сочинения в 4-х т. - М., 1978, т. 2.

5. Античная поэтика: Риторическая теория и литературная практика. – М., 1991.

6. Античные риторики. - М.: МГУ, 1978.

7. Античные теории языка и стиля. - М.-Л., 1936.

8. Антология русской риторики.—М., 1995.

9. Аристотель и античная литература. - М., 1978.

10. Вомперский В.П. Риторики в России XVII - XVIII вв. - М., 1988.

11. Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию. Полн. собр. соч. - М.-Л., 1952, т. 7.

12. Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусств ІІ-У вв.- М., 1964.

13. Поэтика древнегреческой литература. - М., 1981.

14. Платон. Сочинения. В 3-х т. - М., 1968-1970.

15. Прокопович Ф. Сочинения. - М.-Л., 1961.

16. Судебное красноречие русских юристов прошлого. - М., 1992.

17. Цицерон М.Т. Речи. - М., 1962, т. 1,2.

18. Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве. - М., 1972.

19. Аверинцев С.С. Риторика как подход к обобщению действительности. – Поэтика древнегреческой литературы. - М., 1981.

20. Аветян З.Г. Смысл и значение. - Ереван, 1979.

21. Азбука делового общения: Встречи. Переговоры. Переписка.- М., 1991.

22. Андреев В.И. Деловая риторика. Практический курс для творческого саморазвития делового общения, полемического и ораторского мастерства. - Казань, 1993.

23. Арутюнова Н.Д. Логические теории значения. Принципы и методы семантических исследований. - М., 1976.

24. Арутюнова Н.Д. Метафора. Метонимия. / Лингвистический энциклопедический словарь. - М., 1990.

25. Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. - М., 1991.

26. Безменова Н.А. Теория и практика риторики массовой коммуникации. - М., 1989.

27. Бельчиков Ю.А. Говорите ясно и просто. - М., 1980.

28. Бернацкий Г.Г. Культура политической дискуссии. - Л., 1991.

29. Брутян Г.А. Аргументация. - Ереван, 1984.

30. Васильева А.Н. Основы культуры речи. - М., 1990.

31. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. - Ростов-на-Дону, 1982.

32. Стилистика художественной речи. - Калинин, 1982.

33. Гельгардт Р.Р. О языковой норме. / Вопросы культуры речи, вып. 3-й. - М., 1961.

34. Гиро П. Разделы и направления стилистики и их проблематика. / Новое в зарубежной лингвистике, вып.. IX. - М., 1980.

35. Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж.-М. и др. Общая риторика. - М., 1986.

36. Иванова С.Ф. Искусство диалога, или Беседы о риторике. - Пермь, 1992.

37. Иванова С.Ф. Специфика публичной речи. - М., 1978.

38. Иванушкина П.Ф. Риторика. Логические, психологические и языковые основы речевой деятельности. - Ставрополь, 1993.

39. Карнап Р. Значение и необходимость. - М., 1959.

40. Козаржевский А.И. Мастерство устной речи. - М., 1984.

41. Кохтев Н.Н. Ораторская речь: Стиль и композиция. - М., 1992.

42. Кохтев Н.Н. Основы ораторской речи. - М., 1992.

43. Кохтев Н.Н. Риторика. - М., 1994.

44. Кохтев Н.Н. Эмоциональное воздействие пропагандистского слова. - М., 1981.

45. Кузнецова Т.И., Стрельникова И.П. Ораторское искусство в Древнем Риме.-М., 1976.

46. Культура парламентской речи. - М., 1994.

47. Лотман Ю.М. Риторика. / Труды по знаковым системам, вып. XII. - Тарту, 1981.

48. Маркичева Т.Б., Ножкин Е.А. Мастерство публичного выступления. - М,1989.

49. Мастера красноречия. - М., 1991.

50. Ножкин Е.А. Мастерство устного выступления. - М., 1989.

51. Об искусстве полемики. - М., 1982.

52. Об ораторском искусстве, - М., 1973.

53. Павлова К.Г. Искусство спора: Логико-психологические аспекты. - Владивосток, 1988.

54. Павлова К.Г. Психология спора. - Владивосток, 1988.

55. Павлова К.Г. Спор, дискуссия, полемика. - М., 1991

56. Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора. - М., 1991.

57. Сергеич П. Основы искусства речи. - М., 1992.

58. Соколов К.Г. Проблемы научной дискуссии. - М., 1980.

59. Сопер П.Л. Основы искусства речи. - М., 1992.

60. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения.-М., 1990.


^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ПРЕДМЕТУ “ОСНОВИ РИТОРИКИ”

РЕПРОДУКТИВНИЙ РІВЕНЬ:
1. Охарактеризуйте предмет риторики. Поясніть співвідношення риторики та граматики, стилістики, логіки, поетики. Охарактеризуйте проблеми тлумачення предмету риторики та їх причини.

2. Розкрийте зміст понять „ораторика” та „гомілетика”. Охарактеризуйте типи ораторського мовлення.

3. Охарактеризуйте поняття етосу та „загальних місць” у риториці.

4. Охарактеризуйте поняття пафосу у риториці.

5. Охарактеризуйте поняття логосу у риториці.

6. Охарактеризуйте розділи риторики та стадії процесу мовленнєвого винаходу.

7. Прокоментуйте особливості інвенції як стадії мовленнєвого винаходу. Охарактеризуйте прийоми та фази інвенції.

8. Охарактеризуйте диспозицію як стадію мовленнєвого винаходу.

9. Охарактеризуйте стратегії побудови вступу.

10. Охарактеризуйте загальну стратегію побудови основної частини промови.

11. Охарактеризуйте моделі та методи викладення основної частини промови.

12. Охарактеризуйте модель викладення ab ovo.

13. Охарактеризуйте модель викладення in medias res та її методи.

14. Охарактеризуйте аргументацію як аспект диспозиції. Визначте основні принципи аргументації.

15. Надайте характеристику принципам логічної аргументації.

16. Визначте основні етапи та принципи демонстрації.

17. Надайте характеристику аналогічної форми аргументації.

18. Охарактеризуйте стратегію побудови закінчення до промови.

19. Охарактеризуйте елокуцію як розділ риторики.

20. Розкрийте значення фігур та тропів в усній та писемній комунікації.

^ АЛГОРИТМІЧНИЙ РІВЕНЬ:
Будьте готові проаналізувати запропонований викладачем текст промови згідно з наступними параметрами:

1) тип промови: ораторська (судова / дорадча / показова (епідейктична)) або гомілетична (пропагандистська / промова-проповідь / навчальна) промова;

2) тип загального пафосу;

3) тип вступу;

4) модель та методи викладення основної частини;

5) тип закінчення.

^ ТВОРЧИЙ РІВЕНЬ:
1. Представте невелику промову на тему “Я – громадянин України”, яка має бути проголошена з нагоди Дня Незалежності перед представниками країни, мову якої Ви вивчаєте. Прокоментуйте особливості Вашого мовленнєвого винаходу.

2. Представте коротку промову на тему “Я – громадянин України” згідно з наступними умовами: вступ – вербування союзників засобом зняття протиріч, метод викладення – стадіально-концентричний, закінчення – типологізуюче з перспективою. Визначте, перед якою аудиторією така промова була б доцільною.

3. Представте коротку промову на тему “Значення риторики у нашому житті” згідно з наступними умовами: жанр – гомілетика, пропаганда; пафос – натуралістичний. Визначте, перед якою аудиторією така промова була б доцільною.

4. Представте невелику промову на тему “Я – громадянин України”, яка має бути проголошена перед учнями першого класу на виховній годині з нагоди Дня Незалежності. Прокоментуйте особливості Вашого мовленнєвого винаходу.

5. Представте коротку промову на тему “Проблеми молоді в Україні та шляхи їх розв'язання” згідно з наступними умовами: вступ – рекламний (привертання уваги до промовця), модель викладення – “ab ovo”, закінчення – сумативне з розгортанням на зміст. Визначте, перед якою аудиторією така промова була б доцільною.

6. Представте коротку промову на тему “Книга і комп'ютер: непримиренна боротьба чи спільне майбутнє” згідно з наступними умовами: жанр – ораторика, показова промова; пафос – сентиментальний. Визначте, перед якою аудиторією така промова була б доцільною.

7. Представте коротку промову на тему “Значення риторики у нашому житті” згідно з наступними умовами: жанр – гомілетика, навчальна промова; пафос – іронічний. Визначте, перед якою аудиторією така промова була б доцільною.

8. Представте коротку промову на тему “Проблеми молоді в Україні та шляхи їх розв'язання” згідно з наступними умовами: вступ – рекламний (привертання уваги аудиторії), метод викладення – метод аналогії, закінчення – сумативне з розгортанням на структуру. Визначте, перед якою аудиторією така промова була б доцільною.

9. Представте коротку промову на тему “Книга і комп'ютер: непримиренна боротьба чи спільне майбутнє” згідно з наступними умовами: жанр – ораторика, дорадча промова; пафос – героїчний. Визначте, перед якою аудиторією така промова була б доцільною.

10. Представте коротку промову на тему “Значення риторики у нашому житті” згідно з наступними умовами: жанр – ораторика, судова промова; пафос – романтичний. Визначте, перед якою аудиторією така промова була б доцільною.

11. Представте коротку промову на тему “Проблеми молоді в Україні та шляхи їх розв'язання” згідно з наступними умовами: вступ – вербування союзників засобом відкладальної тактики, метод викладення – стадіальний з елементами індукції, закінчення – типологізуюче з перспективою. Визначте, перед якою аудиторією така промова була б доцільною.

12. Представте коротку промову на тему “Книга і комп'ютер: непримиренна боротьба чи спільне майбутнє” згідно з наступними умовами: жанр – ораторика, судова промова; пафос – романтичний. Визначте, перед якою аудиторією така промова була б доцільною.

13. Представте коротку промову на тему “Значення риторики у нашому житті” згідно з наступними умовами: жанр – ораторика, дорадча промова; пафос – сентиментальний. Визначте, перед якою аудиторією така промова була б доцільною.

14. Представте невелику промову на тему “Проблеми молоді в Україні та шляхи їх розв'язання”, яка має бути проголошена перед представниками зарубіжних молодіжних організацій на молодіжній конференції. Прокоментуйте особливості Вашого мовленнєвого винаходу.

15. Представте коротку промову на тему “Проблеми молоді в Україні та шляхи їх розв'язання” згідно з наступними умовами: вступ – презентація теми, метод викладення – дедуктивний з елементами концентричного, закінчення – типологізуюче з фоном. Визначте, перед якою аудиторією така промова була б доцільною.

16. Представте коротку промову на тему “Книга і комп'ютер: непримиренна боротьба чи спільне майбутнє” згідно з наступними умовами: жанр – гомілетика, пропаганда; пафос – іронічний. Визначте, перед якою аудиторією така промова була б доцільною.

17. Представте коротку промову на тему “Значення риторики у нашому житті” згідно з наступними умовами: жанр – ораторика, показова промова; пафос – героїчний. Визначте, перед якою аудиторією така промова була б доцільною.

18. Представте невелику промову на тему “Проблеми молоді в Україні та шляхи їх розв'язання”, яка має бути проголошена перед народними депутатами України у зв'язку з внесенням пропозицій щодо змін до чинного законодавства. Прокоментуйте особливості Вашого мовленнєвого винаходу.

19. Представте коротку промову на тему “Проблеми молоді в Україні та шляхи їх розв'язання” згідно з наступними умовами: вступ – вербування союзників засобом зняття протиріч, метод викладення – метод аналогії з елементами концентричного, закінчення – елегантний фінал. Визначте, перед якою аудиторією така промова була б доцільною.

20. Представте коротку промову на тему “Книга і комп'ютер: непримиренна боротьба чи спільне майбутнє” згідно з наступними умовами: жанр – гомілетика, навчальна промова; пафос – натуралістичний. Визначте, перед якою аудиторією така промова була б доцільною.


Скачать файл (159 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации