Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Конспект лекцій за курсом Аудит - файл 1.doc


Конспект лекцій за курсом Аудит
скачать (892 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc892kb.04.12.2011 08:43скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки України

Приазовський державний технічний університет


Ст. викладач

Куровська О.А.

Конспект лекцій

за курсом „Аудит”

для студентів денної та заочної форми навчання

«МН»

«ПЕ»
Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № від

м. Маріуполь, 2011

Розділ І. Теоретико-методологічні засади фінансово-господарського контролю
ТЕМА 1. Сутність і функції економічного контролю (ФКК).
1.1.Поняття, суть, значення контролю в системі управління державою

1.2. Основні види та форми контролю
^

1.3. Суть економічного контролю


1.4. Державний контроль монопольної діяльності підприємства на товарному ринку.

  1. Банки і їх контрольні функції в державі.

1.6. Мета, основні завдання ФГК і функції органів, його що здійснюють.

1.7. Об'єкти і параметри ФГК.

1.8. Ревізія як метод подальшого контролю.

1.9. Система способів і прийомів ФГК.

1.10. Об'єкти і параметри ФГК.

1.11. Суб’єкти контролю та їх види.

1.12.Державна контрольно-ревізійна служба і її функції у фінансово - господарському контролі

1.13 Державна податкова служба як орган державного контролю.

1.14. Внутрішній господарський контроль, його функції.

1.1.Поняття, суть, значення контролю в системі управління державою

Контроль є складовою управління суспільним відтворенням. Держава не може нормально функціонувати і розвиватися без чіт­ко організованої системи контролю за виробництвом, розподілом і перерозподілом суспільного продукту та іншими сферами сус­пільного життя в державі. Контроль є невід'ємним елементом надбудови суспільства, який зазнає серйозних змін у процесі роз­витку його політичної системи, органів державного і господарсь­кого управління, законодавчої і виконавчої влади.

Ефективність роботи органів виконавчої влади і місцевого са­моврядування в державі багато в чому залежить від здійснення контролю за виконанням законів, рішень, розпоряджень, від ор­ганізації їх виконання. Систематичний і всеосяжний контроль сприяє забезпеченню наукової обґрунтованості планів, розпоря-джень та інших нормативних документів, своєчасної їх реалізації. Він є необхідною умовою виявлення та усунення недоліків у дія­льності об'єктів управління та причин, що їх породжують. Конт­роль дисциплінує працівників апарату управління, дає можливість об'єктивно оцінювати рівень їхньої компетентності і відповідаль­ності, сприяє поширенню позитивної практики роботи.

Контроль у широкому розумінні — це процес, який повинен забезпечити відповідність функціонування керованого об'єкта прийнятим управлінським рішенням, і спрямований на успішне здійснення поставлених цілей.

^ Основна мета контролю полягає в тому, щоб:

а) об'єктивно вивчити фактичний стан справ у різних ланках суспільного і державного життя;

б) виявити ті фактори та умови, які негативно впливають на процеси виконання прийнятих рішень, здійснення заходів і досяг­нення цілей.

Контроль як функція управління дозволяє своєчасно виявити та ліквідувати ті передумови і фактори, які заважають ефектив­ному веденню виробництва, успішному досягненню поставленої мети, відкоригувати діяльність підприємств, організацій чи їх структурних підрозділів.

^ Суть контролю — це форма здійснення цілеспрямовано­го впливу на об'єкти управління, яка передбачає систематичний нагляд, спостереження за їх діяльністю для виявлення відхилень від установлених норм, правил, вимог чи завдань у процесі їх виконання.

^ Основне завдання контролю полягає в тому, щоб виявити фак­тичний стан справ об'єкта контролю, порівняти його з норматив­ним відповідно до чинного законодавства, виробити необхідні коригуючі впливу.

^ Значення контролю:

1) утвердження законності, демократії в суспільстві;

2) попередження правопорушень, зловживань;

3) виявлення порушень, відхилень від правових норм чинного законодавства і обґрунтування для притягнення до відповідаль­ності винних посадових осіб;

4) захист і збереження власності.

В умовах ринкової економіки контроль повинен сприяти зміц­ненню державної фінансової дисципліни, поліпшенню фінансо­вого стану суб'єктів контролю, збереженню державного майна, попередженню зловживань, поповненню доходів бюджету.
1.2. Основні види та форми контролю

Організаційні види контролю утворюються, розвиваються і вдос­коналюються відповідно до потреб держави, зокрема її економіки.

Умови розвитку ринкової економіки в нашій країні та виникаючі проблеми вимагають удосконалення діючої системи контролю


Рис.1.1. Види i форми контролю
Державний контроль здійснюється вищими органами законо­давчої і виконавчої влади, а також державними органами управ­ління і спеціалізованого державного контролю (Рахунковою па­латою Верховної Ради України, Контрольним управлінням при Адміністрації Президента України, Головним контрольно-реві-зікі^им управлінням при Міністерстві фінансів України, Мініс­терством економіки, Національним банком України, державними республіканськими комітетами, їх структурними підрозділами стандартизації, сертифікації і метрології, пожежної охорони, са-непідемслужби, Антимонопольним комітетом та ін.).

Функції і завдання ооганів контролю регламентовані законами.

^ Незалежний (аудиторський) контроль здійснюється за діяль­ністю об'єктів підприємницьких структур незалежними спеціалі­зованими аудиторськими фірмами чи окремими фізичними осо­бами, які мають право проводити цей контроль. Мета його полягає в тому, щоб перевірити достовірність фінансової звітнос­ті і бухгалтерського балансу, установити відповідність і правиль­ність їх відображення в обліку, дотримання чинного порядку проведення фінансово-господарських операцій.

В умовах ринкової економіки зростає потреба в достовірності та об'єктивності інформації щодо горизонтальних зв'язків фірм, компаній, організацій. Так, подібна інформація потрібна банкам для прийняття компетентного рішення стосовно видачі кредитів; акціонерам — для контролю за діяльністю акціонерних това­риств, членами яких вони є; постачальникам, інвесторам — для укладання господарських угод, контролю розрахунків. Особли­вими є потреби рекламних кампаній, коли публікуються баланси, фінансові звіти, що обов'язково підтверджуються аудитом.

^ Контроль власника буває:

• внутрішньовідомчим і проводиться міністерствами, відомст­вами, органами державного управління стосовно діяльності під­відомчих їм підприємств і організацій у формі тематичних пере­вірок та ревізій;

• внутрішньогосподарським і здійснюється апаратом управ­ління підприємницьких структур стосовно діяльності цехів, бри­гад, дільниць, інших підрозділів підприємств. Основна відпові­дальність за внутрішньогосподарський контроль лежить на служ­бі головного бухгалтера.

Контроль залежно від часу проведення підрозділяється на:

 • попередній – здійснюється до ухвалення управлінських рішень і здійснення господарських операцій;

 • поточний – передбачає виявлення в процесі господарських операцій негативних відхилень в господарській діяльності;

 • подальший – здійснюється після здійснення господарських операцій на основі даних, зафіксованих в первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності.

Залежно від джерел інформації, використовуваної при виконанні контрольних функцій, контроль підрозділяється на:

 • документальний – полягає у встановленні достовірності і законності господарських операцій за даними первинної документації, облікових регістрів і звітності, в яких вони відбиті;

 • фактичний – при якому кількісний і якісний стан об'єкту, що перевіряється, встановлюються на підставі обстеження, огляду, обміру, перерахунку, зважування, лабораторного аналізу і інших способів перевірки.

Залежно від системи контрольних дій розрізняють:

 • ревізію;

 • аудит;

 • тематичну перевірку;

 • слідство;

 • службове розслідування.  1   2   3   4   5   6   7Скачать файл (892 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации