Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекция по Растрированию - файл 1.doc


Лекция по Растрированию
скачать (750.6 kb.)

Доступные файлы (2):

1.doc46kb.06.06.2011 00:01скачать
2.ppt975kb.06.06.2011 00:01скачать

содержание

1.doc

АЛГОРИТМИ РАСТРУВАННЯ

Растрування відбувається за допомогою RIPa. Вони бувають апаратні, в цьому випадку робота ріпа обмежена швидкістю та об’ємом пам’яті компьютера, та програмні.

З огляду на те, що ФНА імітують півтонові зображення растровими точками, в яких згруповані точки насвітлення, бездоганно виконати по­ворот на 75° та 105° (вираховують за тригонометричними функціями) над­звичайно важко.

Щоб вирішити цю проблему, напрацьовано кілька технологічних ме­тодів растрування:

Алгоритм Rational Tangent (RT), що його розробила фірма Linotype-Hell для використання у будь-яких PostScript-сумісних ФНА, застосовує одержані експериментальним шляхом комбінації лініатури та кутів нахилу растра. Вони лише наближено відтворюють тра­диційні комбінації поворотів растру.

^ Accurate Screens (AS) і HQS Screens, (фірма Adobe) які вико­ристовують значно ближчу до традиційної структуру побудови растрових точок, а, отже, дають кращі результати.

Застосування таких спеціальних алгоритмів зна­чно поліпшує якість насвітлення фотоформ і виключає ймовірність по­яви муару на відбитках. Одним з них є алгоритм Harmony Screening, що був розроблений фірмою Scangraphic у 1995 p. Він дає змогу істот­но поліпшити якість традиційного (амплітуднб-модульованого) раструван­ня за рахунок попереднього обрахунку параметрів суперточок (super cells) залежно від лініатури виводу. Застосування ж спеціальним спосо­бом побудованих растрових точок дозволяє отримати 256 градацій півтонів зображення (максимум для PostScript) в широкому діапазоні значень лініатур виводу.

Алгоритм ^ Agfa Balanced Screening. Boна базується на растрових точках, підкомірки для яких створюються не кожний раз заново в результаті обчислень процесора, а вже закладені в самих алгоритмах, причому можливе використання різних форм рас­трових елементів, наприклад, круглої чи еліптичної.

Стохастичне растрування

За останні три роки в поліграфію ввійшла принципово інша техніка растрування, що одержала назву стохастичного чи частотно-модульова­ного растрування.

Метод частотно-модульованого растрування відомий з середини 70-х pp. і запатентований у 1982 p. професором Шойтером (Scheuter) та доктором Фішером (Fischer). До останнього часу такий метод рас­трування не можна було реалізувати з техніч. причин.

^ При частотно-модульованому растрі неможливо виміряти лініатуру растру. Якщо в ході традиційного растрування для передачі градацій півтонів растрова точка формується в межах однієї матриці з численних дрібних точок, то при частотно-мо­дульованому раструванні градація сірого твориться множиною дрібних точок, що розташовані всередині матриці довільно, хаотично.

У разі ЧМ-растрування експоновані точки діаметром від 10 до 20 мкм нерегулярно розташовуються на всій площі зображення. При цьому чим менший розмір точки, тим більш вибірковим є тон і колір репродукції. Такий спосіб растрування потребує надзвичайно грамотного алгоритму та великих обчислювальних ресурсів.

ЧМ-растрування дає найкращі результати при друкуванні каталогів коштовностей, медичних ілюстрацій, репродукцій виробів із металів, тек­стилю, дерева та інших зображень, у яких чітко виражена структура поверхні, що при традиційному друкуванні дають муар. Цей метод дає змогу якісно репродукувати літографії, акварелі, малюнки олівцем, а також випускати факсимільні ілюстровані видання.

^ Переваги ЧМ растрування:

— висока чіткість та насиченість барв;

— відсутність розетки та "муару;

— поліпшена передача градацій напівтонів у ділянці до 48–50%;

— висока якість при друкуванні на папері гірших гатунків;

–– збільшення кількості фарб.

З середини 1993 p. в цьому напрямку ЧМ-растрування працює ціла низка фірм-виробників. Розроблені алгоритми, які мають назви ^ Brilliant Screens, CristalRaster, DiamondScreening, Monet Screens, Lazel Screen­ing тощо.

Scangraphic пропонує свій метод частотно-модульованого растрування під назвою High Fidelity чи Hi-Fi Screening.

Насьогодні розповсюджена технологія ЧМ-растрування ^ Agfa Cristal Raster, яка реалізована у всіх RIP для ФНА Avantra.

Фірма Scitex у своїх пристроях виводу інформації пропонує власну розробку SCS (Scitex Class Screening). В цій технології існує можливість вибору алгоритму растрування з 8 різновидів, алгоритм High Defini­tion Screening може забезпечити роздільну здатність друкарського відбит­ку в межах 625 Ірі.

Робота з ЧМ-раструванням вимагає використання спеціальних фотоплівок та друкарські пластини з високою роздільною здатністю. При копіюванні фотоформи на дру­карську пластину необхідно точно дотримуватись усіх рекомендації ви­робника друкарських пластин стосовно джерела світла, часу експонуван­ня та подальшої обробки пластин. Особливо пильну увагу треба звер­нути на використання спеціальних шкал, які контролюють точки розміром 10 мкм.
^ Тенденції розвитку растрових процесорів

Фірмами-виробниками ведуться розробки нової генерації високопро­дуктивних експонуючих пристроїв Rondo, Othello, Largo та Apollo. На­приклад, фірма Scangraphic створила основу для нової концепції монту­вання растрових процесорів. Основна ідея грунтується на тому, що швид­кості експонування на вивідному пристрої та растрування повинні узгоджуватися одна з однією, щоб забезпечити для ФНА безперервний потік завдань. Крім того, вже тепер, перед експонуванням, вдалося ре­алізувати можливість одночасного растрування і спуску полос.

Пропонується програма цифрового монтажу, в якій дотримані тра­диційні методи спуску полос. За кілька хвилин RIP повністю виготовляє кольороподілені монтажні аркуші, тоді як раніше на цю роботу треба бу­ло витратити кілька годин. Можна виділити та зберегти спуски полос, а також схему спусків і всю потрібну інформацію (мітка різа, мітка фаль­цювання, мітки підбору аркушів і шкали фарб). Найбільшим досягнен­ням варто вважати те, що все це здійснюється без збільшення витрат часу на растрування. Непотрібно ще й додатково витрачати час на растрування, навіть якщо в останню хвилину будуть внесені зміни в схему спуску полос, виводу полос чи при переміщенні окремих сторінок в уже підготовленій роботі. Вивід чотирьох кольороподілених фотоформ (вклю­чаючи процес растрування) формату 1072х770 мм на фотонасвітлюючому автоматі Scantext Apollo здійснюється за 10 хв.

Ця розширена концепція монтування RIP одержала назву Scantext Combo і реалізували її на базі Unix-робочої станції (платформа Spare). Це дало змогу комбінувати цілу низку завдань: власне RIP, файловий та принт-сервер, повноцінну підтримку ОРІ-режиму та електронному спу­ску полос — Imposition.

Як наслідок, процеси підготовки даних, які раніше виконувались послідовно, проводять паралельно на одній робочій станції.

Роботу такої станції можна проілюструвати на прикладі підготовки ба­гатосторінкового журналу або газети, коли технологічний процес усклад­нюється тим, що на певну годину не вистачає окремих сторінок чи їхніх частин або ж з'являється потреба повернути окремі сторінки на додат­кову коректуру та виправлення. Враховуючи схему спуску полос RIP за­пам'ятовує ті фрагменти видання, яких саме зараз немає, при цьому процес растрування даних, що надійшли раніше, не зупиняється, і растровані зображення тимчасово зберігаються у спеціальному буфері. В міру того, як надходять частини видання, яких не було раніше (сторінки, ілюстрації чи тексти), вони також опрацьовуються растровим процесо­ром та інтегруються у завдання для виводу.

І лише після завершення формування всього завдання здійснюється його експонування. Процедура виконується максимально швидко і об­межується лише швидкістю експонування фотонасвітлюючого автомата, оскільки відпадає потреба підготовки бітових даних (вони вже підгото­влені). Така технологія забезпечує максимум переваг під час підготов­ки фотоформ більшого формату або ж при виводі великої кількості схо­жих за формою сторінок журналів, газет, книг та інших видань.

Вибір конкретної моделі RIP як найтісніше пов'язаний з моделлю фо­тонасвітлюючого автомата і визначається колом завдань, що їх треба вирішити, та фінансовими можливостями.

^ Найбільш відомі системи:

Dainippon Screen ком­плектує свої ФНА RIP-процесорами Harlequin, який має гнучку систе­му поворотів растра Precision Screening та систему ЧМ-растрування Harlequin Dispersed Screening. Для економії плівки кольороподілені зо­браження можуть генеруватися і розміщуватись на плівці в будь-якому положенні — послідовно, попарно, в різних комбінаціях, поперек плівки.

RIP-процесор ^ Adobe AD-310PM має методики растрування AlphaLogic, AS і ЧМ-растрування Randot FM Screening. Цей RIP має функції трансформації вхідних величин для настроювання під конкретний процес ви­готовлення форм, друку та характеристик плівки.

RIP від Linotype-Hell під назвою Delta Technology перевершує подібні пристрої в швидкодії. Він здатний працювати з різноманітними вивідними пристроями, обу­мовлює використання буферного друку, можливості Open PrePress Intr-face (OPI), трепінгу і можливостей попереднього перегляду.

Фірма Agfa – растрові процесори серії STAR. Серія STAR сумісна з новою технологією стохастичного растрування Cristal-Raster, яка підвищує якість при відтворенні.

Основні напрями розвитку системи «RIP—ФНА» — розробка нових і вдосконалення існуючих алгоритмів і механізмів растрування, підвищен­ня продуктивності, збільшення функціональних можливостей, поліпшен­ня інтерфейса користувача.Скачать файл (750.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации