Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 2008 №01 - файл 1.doc


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 2008 №01
скачать (8435.6 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc8436kb.04.12.2011 12:04скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Міністерство внутрішніх справ України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Н А У К О В И Й В І С Н И К

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Збірник наукових праць
2008 № 1 (37)

Рекомендовано до друку Вченою радою Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (протокол № 4 від 24 квітня 2008 р.)

Дніпропетровськ 2008

ББК 67.9 (4 УКР) я5 Н 34


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. - 2008. - № 1 (37). - 380 с.
Наукове видання • Засновник та видавець - Дніпропетровський держа­вний університет внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстра­цію - КВ № 11383-256 ПР від 23.06.2006 • Тираж - 150 прим. • Адреса редакції: 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 26, т. (056) 370-96-59
Збірник включено до переліку № 19 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (юридичні науки)

(Бюлетень ВАК України. - 2007. - № 2)
Вміщено публікації вчених і викладачів університету й інших навчаль­них закладів системи МВС та Міністерства освіти і науки України, пра­цівників правоохоронних органів. Розглянуто питання держави та права, окремих галузей законодавства, проблеми правоохоронної діяльності та юридичної освіти, вміщено інформацію про визначні події і дати наукового життя в галузі права.

^ Призначено для науковців, юристів-практиків, працівників правоохо­ронних органів та всіх, хто цікавиться питаннями науки і права.
Редакційна колегія:

д-р юрид. наук, проф. О.В. Негодченко (голова); д-р юрид. наук К.В. Ан­тонов; д-р юрид. наук, проф. І.Г. Богатирьов; д-р тех. наук, проф. В.Б. Вишня; д-р юрид. наук, проф. В.П. Ємельянов; д-р істор. наук, проф. В.М. Заруба; д-р юрид. наук, проф. В.С. Зеленецький; д-р юрид. наук, проф. М.Й. Коржанський; д-р юрид. наук, проф. М.В. Корнієнко; д-р юрид. наук, проф. Є.В. Курінний; д-р. юрид. наук Л.М. Лобойко; д-р юрид. наук, проф. В.А. Мисливий (заст. голови); д-р філол. наук, проф. А.М. Поповський; д-р психол. наук О.Є. Самойлов; д-р юрид. наук, проф. О.Ф. Фрицький; канд. юрид. наук, доц. М.Г. Вербенський; канд. юрид. наук, доц. В.В. Доненко (відп. секретар); канд. юрид. наук, доц. О.О. Кисельов; канд. юрид. наук, проф. Є.І. Макаренко; канд. юрид. на­ук, доц. В.М. Тертишник; канд. юрид. наук, доц. Ю.Е. Черкасов.
ББК 67.9 (4 УКР) я5

© ДДУВС, 2008

^ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

М.Г. Вербенський

кандидат юридичних наук, доцент заслужений юрист України (МВС України)
ЯКІСНА ПІДГОТОВКА КАДРІВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ - ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ І ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ У США
Необхідність кардинального покращення професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ України визначається двома ос­новними причинами: по-перше, суттєвими змінами й ускладненням завдань боротьби зі злочинністю у сучасних умовах; по-друге, наявні­стю недоліків у чинній системі підготовки кадрів.

Нерідко низький рівень професіоналізму окремих працівників ор­ганів внутрішніх справ полягає в неповноті необхідних знань, недо­статній поінформованості про науково-технічні можливості окремих підрозділів цієї системи, відсутності належних навичок практичного використання набутих знань у навчальному закладі. Наслідком цього нерідко стає низька результативність дізнання та досудового слідства, помилки при проведенні оперативно-розшукових заходів та окремих слідчих дій, порушення законності. Особливо ці недоліки проявля­ються у ході розслідування злочинів, вчинених організованими гру­пами, та транснаціональних злочинів.

Діяльність ОВС носить багатогранний характер, тому необхідно, щоб працівник органів внутрішніх справ мав широкий кругозір, був висококомпетентним, володів міцними юридичними знаннями.

У зв'язку з цим доцільним є розгляд системи відбору та підготов­ки кадрів правоохоронних органів провідних країн світу.

Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених діяль­ності ^ Федерального бюро розслідувань США (далі - ФБР) [1-9], пи­тання підбору та підготовки кадрів працівників цього відомства у на­уковій літературі раніше розглядались недостатньо [10].

Для працівників правоохоронних органів світу ФБР - символ найвищого професіоналізму й морального духу у справі служіння справедливості, громадянам і закону, про що свідчить офіційний девіз ФБР - «Вірність, сміливість, чесність».

Керівництво головного правоохоронного органу США, яким з 1908 р. є ФБР, приділяє велику увагу питанню відбору кадрів для ро­боти у цьому відомстві й професійній підготовці його працівників, що значною мірою є запорукою його успішної діяльності. Всього в штаті ФБР налічується близько 22 тис. співробітників, з них 9600 - опера­тивні працівники, інші - адміністративний і технічний персонал. Штаб-квартира ФБР знаходиться в м. Вашингтоні, звідки здійснюєть­ся керівництво діяльністю його 56 регіональних відділень у США й за кордоном [11, с. 789-791; 12, с. 16-21; 13, с. 2-20].

Кадровий склад ФБР визначається урядовою політикою надання рівних можливостей при найманні на роботу в державні установи. Дискримінація за ознакою статі, раси, етнічної приналежності й на­віть за інвалідністю заборонена. Серед оперативно-слідчого складу (спеціальні агенти) жінки становлять 17,8%, чорношкірі - 5,7%, лати­ноамериканці - 7%, громадяни азіатського походження - 2,4%, аме­риканські індіанці - 0,5%. Серед спеціальних агентів - 97 осіб з інва­лідністю, а серед допоміжного персоналу кількість інвалідів становить 877 [11, с. 789-791; 12, с. 16-21; 13, с. 2-20].

Що стосується кадрової політики відомства, то особливо суворий відбір здійснюється на посади оперативних працівників ФБР. Осіб, що побажали пов'язати своє життя з оперативною роботою у ФБР, а таких щорічно виявляється близько 10 тис., очікують серйозні конку­рсні випробування. Лише близько 300 з них після відсіювань на кіль­кох етапах відбору, різних тестів і перевірок зараховуються й присту­пають до практичної професійної підготовки з метою одержання звання «спеціальний агент».

Початкові вимоги для цієї категорії кандидатів полягають у тому, що вони повинні мати: громадянство США або Маріанських островів; не мати протипоказань для направлення на роботу в будь-який тери­торіальний або функціональний підрозділ ФБР; вік не молодше 23 і не старше 35 років; відмінний зір і здатність розрізняти кольори (допус­кається певний дефект зору, який коректується окулярами або лінза­ми); гарний слух (встановлені припустимі норми); права водія; від­мінний фізичний стан, відсутність травм або дефектів, які можуть потім негативно позначитися в ході підготовки й практичної роботи;

відповідний освітній рівень (як правило, ступінь бакалавра або магіс­тра й два-три роки практичної роботи).

Існує п'ять кваліфікаційних програм для іспитів, за якими розпо­діляються кандидати залежно від отриманої освіти й досвіду роботи. Це право, точні науки, технічні науки, гуманітарні знання та ін.

Кожний кандидат проходить серію тестів, основна мета яких -визначити загальні інтелектуальні здібності, ерудицію, ступінь фізич­ного розвитку, реакцію на різні команди й правильність дій у неорди­нарних ситуаціях, виявити в цілому придатність для роботи у ФБР.

Тестування кандидатів починається з письмового іспиту в місце­вих відділеннях ФБР на основі спеціально розроблених комп'ютерних тестів. Крім того, здійснюється перевірка фізичної підготовленості й психологічної стабільності. За змістом вона подібна до відповідної перевірки для служби у ВМС США.

Результати іспитів направляються в штаб-квартиру ФБР, де вво­дяться в комп'ютер. Кандидати, що мають найкращі показники, про­ходять згодом всебічну перевірку на благонадійність, включаючи тест на поліграфі («детекторі неправди») й співбесіду з комісією у складі трьох досвідчених працівників відомства. У разі позитивних підсум­ків на всіх етапах тестування й перевірок відбувається зарахування до кадрів ФБР із випробним терміном в один рік.

Після річної роботи-стажування в одному з місцевих відділень при позитивному висновку новий працівник приймає присягу й на­правляється на навчання до Академії ФБР, де проходить 16-тижневий курс спеціальної підготовки. Основу навчання становлять лекції й ін­структажі, заняття з фізичної і вогневої підготовки. Передбачено зда­чу заліків з дисциплін, які вивчаються. В Академії ФБР встановлено суворі вимоги до слухачів. Так, підлягають виключенню з академії особи, які: не здали двох іспитів; не продемонстрували необхідних навичок і прийомів оборони; не виконали норми з вогневої підготовки після 11-тижневого курсу; допустили порушення правил безпечної поведінки зі зброєю (незалежно від продемонстрованої влучної стрі­льби); не засвоїли правильної методики проведення арешту (затри­мання); допустили порушення правил поведінки й внутрішнього роз­порядку в академії. Підлягають відрахуванню також слухачі, що не здали залік з фізичної підготовки.

Після успішного завершення навчання співробітники поверта­ються у свої територіальні підрозділи для продовження практичної оперативної роботи.

Для інших категорій працівників, а це фахівці з іноземних мов, комп' ютерів, засобів зв' язку й спостереження, спецтехніки, обліку й статистики, лабораторних досліджень, при вступі на роботу у ФБР передбачені менш суворі вимоги. В основному звертається увага на професійні знання й досвід, а також на благонадійність. В останні ро­ки відповідно до інтересів відомства виникла потреба збільшити на­бір, у тому числі й на оперативну роботу, представників національних меншин і чорношкірих громадян, а також жінок.

Значна частина кадрових працівників ФБР мають можливість одержати необхідний обсяг знань і навичок або вдосконалювати свій професійний освітній рівень у стінах основного відомчого навчально­го закладу, яким є Академія ФБР.

Академія ФБР розташована на території бази морської піхоти ВМС США у Квантіко (шт. Вірджинія). Заснована в 1972 р. спочатку як науково-дослідна база, а також центр підготовки й професійного вдосконалення різних категорій працівників правоохоронних органів.

Академія ФБР розкинулася на 385 акрах лісистої місцевості, що забезпечує реальну охорону, безпеку й секретність, які необхідні для навчання агентів виконанню різноманітних функцій, здійснюваних ФБР. На цій же території розташовується тренувальний центр Адміні­страції із застосування законів про наркотики (DEA).

Сьогодні комплекс завдань, покладених на академію, можна роз­ділити на три основні групи:

 1. підготовка кадрів для ФБР, місцевих штатних і федеральних правоохоронних органів США, а також для управління по боротьбі з поширенням наркотиків;

 2. надання експертної допомоги різним підрозділам ФБР і поліції, а також юридичним органам;

 3. проведення науково-дослідних розробок за новими і важливи­ми напрямками, зокрема розслідування злочинів, криміналістична техніка, зброя й боєприпаси, правові питання.

Основний комплекс академії становлять: навчальний будинок, центр судових досліджень і навчання, спеціальна аудиторія на 1000 місць, три спальних корпуси, адміністративні офіси, каплиця, бібліо­тека, їдальня, величезний спортивний зал, сучасно обладнаний гараж. Додатково до основного комплексу прилягає імітоване місто, відоме за назвою «Хоганс Еллі» - Алея Хоганс, що являє собою типову аме­риканську вулицю, фасади будинків якої характерні для маленьких містечок США. Алея Хоганс створена спеціально з тренувальною ме­тою і переважно використовується для навчання агентів ФБР, за фа­садами будинків функціонують класні кімнати, укомплектовані су­часними аудіовізуальними засобами, які відтворюють реальну життєву обстановку, а також складські приміщення, адміністративні офіси й відділи технічного обслуговування. Алея Хоганс - точна ко­пія міста, що створює віртуальну реальність. Сценарії грають діючі актори, завдання яких - створити справжні ситуації й викликати в агентів реальні життєві реакції.

За Алеєю Хоганс розміщений навчальний автомобільний трек оборонного переслідування, довжиною 1,1 милі. Серйозна увага в академії приділяється вогневій підготовці. Навчання користуванню різноманітною вогнепальною зброєю проводиться на одному критому й восьми відкритих полігонах. Крім того, тут є чотири стрільбища по мішенях і 200-ярдний полігон для стрільби з гвинтівок.

Академія ФБР - секретний режимний заклад і тому вона закрита для публічних екскурсій. Тут проходять навчання починаючі співро­бітники, організовані курси перепідготовки й підвищення кваліфікації - працівників зі стажем, існують різні програми підготовки кадрів по­ліції. В академії проводиться науково-дослідна робота, спрямована на вдосконалення методів і прийомів оперативно-розшукової й слідчої діяльності, організації управлінської роботи. У штаті академії близько 100 спеціальних агентів, що посідають посади інструкторів-викладачів, і 30 працівників, що займаються технічним і господарсь­ким обслуговуванням. Майже всі інструктори, що працюють в Ака­демії, атестовані Університетом штату Вірджинія як викладачі.

Академія ФБР складається з таких підрозділів:

- навчання спеціальних агентів; відділ підготовки представників ФБР на місцях;

 1. міжнародні навчальні програми;

 2. національна академія ФБР;

 3. центр дослідження й вивчення судових наук;

 4. відділ служб інструкційних (навчальних) технологій;

 5. відділ навчання розслідуванню;

 6. відділ зв'язків правоохоронних органів;

 7. відділ управлінських наук і менеджменту;

 8. офіс інформації й навчальних ресурсів;

 9. відділ фізичної підготовки;

 10. відділ практичного застосування;

 11. відділ зв'язків з громадськістю;

 12. відділ поведінкових наук;

 13. програми й організаційні ініціативи.

Оперативно-слідчий працівник ФБР, іменований «спеціальним агентом», має всі повноваження співробітника правоохоронного ор­гану; наділений: правом на носіння зброї, затримання підозрюваного, проведення у разі наявності судової санкції арештів, обшуків і виїмок, електронного спостереження й прослуховування, проведення опера­тивних заходів і розробок, які за законом не потребують санкції суду (агентурна робота, легендовані операції, цільові розробки об'єкта, зо­внішнє спостереження й т.п.).

Навчання спеціальних агентів триває 16 тижнів і становить 645 годин інтенсивних занять, сконцентрованих на таких напрямках, як:

 1. теоретична підготовка користування вогнепальною зброєю;

 2. фізична підготовка / тактика захисту;

 3. практичні вправи.

Такий поділ на блоки дає можливість майбутнім агентам нагляд­но уявити, чому вони повинні навчитися. Водночас, навчання носить міжпредметний характер. Теорія тісно пов'язана із практичними вправами, а фізична й вогнева підготовка містять у собі знання право-застосування, а також елементи соціальних і юридичних наук.

Програма розроблена спеціально для підготовки нових агентів для служби в одному з 56 територіальних офісів ФБР, розміщених по всіх території США.

Теоретична підготовка включає вивчення права, судових наук, ос­нов національної безпеки, видів злочинності, у тому числі організованої, транснаціональної, економічної, розслідування наркозлочинів, а також етики, психології, педагогіки й інших соціальних і поведінкових наук.

Крім того, щоб відповідати сучасним технологіям і не уступати можливостям сучасної злочинності, агенти ФБР повинні бути навчені комп'ютерним наукам адекватно тому, як це здійснюється в університе­тах. Нові агенти проходять тести на фізичну силу, витривалість і власне здоров'я для того, щоб підготувати себе до викликів, з яким вони зішто­вхнуться в реальності. Нові агенти також навчаються самообороні й та­ктиці боротьби. У ситуаціях реального життя, якщо необхідно, агент повинен бути готовим використовувати фізичну силу для самозахисту або захисту інших. Відповідно до самозахисту й фізичного навчання нові агенти виконують різноманітні практичні вправи, які допоможуть їм виробити віру в себе, перебороти перешкоди й працювати в команді.

Уміння користуватися різноманітною вогнепальною зброєю є вкрай важливим для спеціальних агентів. При цьому необхідно, щоб агенти були впевнені у своїх вміннях при користуванні ручною, корот­коствольною й іншою зброєю, що є в обігу на території США та інших країн. Вогнева підготовка агентів поділяється на три категорії: стрільба на влучність, оборонна бойова стрільба й виправдана стрільба.

Агент має бути готовим до несподіванок, до кола його обов'язків входить упевнене користування зброєю, під яким, крім вищезазначе­ного, розуміється знання законів про зброю й відповідальність за своє особисте бойове спорядження.

Подібно тому, як пілот повинен володіти вищим пілотажем, агент має бути асом водіння автомобіля. На Алеї Хоганс агенти відпрацьо­вують певні ситуаційні сценарії, які можуть виникнути у реальному житті. Усе, що вивчили, агенти демонструють у тестових іспитах.

Через 16 тижнів ретельного навчання, важкої роботи, здавання тестів на фізичну придатність у житті нового агента настає, нарешті, один з днів, що запам'ятовуються на все життя, коли в урочистій об­становці йому офіційно присвоюється звання «агент ФБР». Із закін­ченням академії агенти одержують своє перше призначення в один з 56 оперативних офісів ФБР.

^ Відділ практичного застосування (комплекс «Алея Хоганс»), створений у березні 1987 р., є зоною навчання практичним пробле­мам, які можуть виникнути в реальності. Відділ керує всіма практич­ними навчальними завданнями й вправами, призначеними для спеціа­льних агентів, з метою навчання їх безпеки й виживанню. До того ж, цей відділ має дві субпрограми - Програму навчання правоохоронних органів безпеки й виживанню (навчання як агентів ФБР, так і праців­ників правоохоронних органів у США й по всьому світі) й Програму тактичних дій у критичних ситуаціях на автотранспорті (інструктаж нових агентів і персоналу інших правоохоронних органів щодо безпе­ки руху й техніки дій у критичних ситуаціях на автотранспорті).

У відділі практичного застосування нові агенти на практиці вчаться спостереженню за об'єктом, процедурам затримання й техні­ки тактичного виживання на вулицях міста. Майбутні агенти прохо­дять через реальні навчальні ситуації, наприклад пограбування банку, денне й нічне спостереження, викрадення людей, напад на державно­го службовця тощо. Агенти також ставляться в умови протидії затри­манню, а також збройного опору при арешті.

^ Відділ зв'язків з громадськістю Академії ФБР відповідає за зв'язки із громадськістю й засобами масової інформації. Офіс при­ймає повідомлення ЗМІ й громадськості й потім передає їх іншим підрозділам академії: групі реагування на критичні ситуації, центру судових наук і навчання й іншим. Заходи, які здійснює відділ, вклю­чають: відеозйомку, інтерв'ю в академії; офіційні візити в академію; брифінги; заходи, пов'язані із суспільними відносинами.

^ Відділ поведінкових наук є складовою частиною Управляння підго­товки ФБР. Його завданням є забезпечення курсів підготовки, дослі­дження і консультації згідно з програмами поведінкових і соціальних на­ук. Темами програм є: прикладна кримінальна психологія, клінічна (медична) судова психологія, поліцейське обслуговування громади й стратегії вирішення проблем, групи й групова поведінка, аналіз злочину, розслідування смерті, міжособистісне насильство, загиблі й піддані напа­ду під час виконання службових обов'язків поліцейські, методологія до­слідження, керування стресом у роботі правоохоронних органів, насильс­тво в Америці. Персонал відділу становлять переважно вищі спеціальні агенти й досвідчені ветерани поліції, що мають наукові ступені. До штату відділу також входять судові психологи й психоаналітики.

Підготовка фахівців в Академії ФБР здійснюється за кількома програмами. Основною вважається національна академічна програма. Це курс підготовки з менеджменту для працівників середньої ланки правоохоронних органів, який організується чотири рази на рік. Три­валість кожного курсу - 11 тижнів. За рік за цією програмою прохо­дять підготовку близько 1 тис. осіб. Існує досить суворий відбір кан­дидатів на ці курси за віком, фізичною підготовкою, освітнім рівнем, досвідом роботи й репутацією серед колег. Кожний кандидат на на­вчання затверджується начальником регіонального відділення ФБР. Усі видатки з навчання на цих курсах, включаючи інструктивні занят­тя й користування підручниками, матеріально-технічне забезпечення, проживання, харчування й навіть користування пральною й хімчист­кою здійснюються за рахунок ФБР. При цьому за слухачами зберіга­ється посадовий оклад за останнім місцем служби. Вивчаються зага­льноосвітні предмети й кілька спеціальних дисциплін.

Крім цієї програми в Академії ФБР практикується безліч інших форм навчання й організації професійного вдосконалення кадрів. В основному це нетривалі курси підготовки, які мають різні назви: ін­ститут, семінар, школа, симпозіум, програма.

^ Національний інститут підготовки посадових осіб заснований в 1976 р. Це 15-денні курси (три цикли по п'ять днів кожний) для стар­ших чинів правоохоронних відомств США й окремих зарубіжних кра­їн. На кожний потік набирається всього 35-40 осіб, причому відбір відбувається за рекомендаціями мерів американських міст і аташе з правових питань у закордонних представництвах США. Підготовка в основному передбачає тематичні лекції з перспектив соціального, економічного, політичного розвитку, міжнародних відносин, юридич­них проблем, питань професійної етики, менеджменту. Лекції чита­ють авторитетні діячі з академічних, ділових й урядових кіл.

Тривалість семінару удосконалення посадових осіб правоохорон­них органів, який діє з 1981 р., складає два тижні. З них три дні виді­ляється на курс з 15 лекцій для вибіркового відвідування слухачами, які ними цікавляться.

Однотижневі курси з програми «Національний інститут права»

функціонують з 1984 р. й організуються двічі на рік. Перший потік - для кадрових юрисконсультів поліцейських управлінь, другий - для проку­рорів штатної й міської ланки та їх перших заступників (помічників).

На всіх зазначених курсах передбачені також заняття з відпрацьову­вання посадовими особами правильної поведінки при виступах перед ма­совою аудиторією (участь у телепрограмах, радіо- або телеінтерв'ю, чи­тання лекцій, робота з представниками засобів масової інформації тощо).

^ Спеціалізовані школи - широкий спектр курсів удосконалення професійної підготовки працівників карного розшуку. Тривалість їх -від трьох днів до чотирьох місяців. Вивчаються питання менеджмен­ту, зв'язку, психології поведінки, криміналістики й ін.

Польова виучка працівників поліції здійснюється як на території академічного полігона, так і з виїздом інструкторів академії в місцеві відділення ФБР для організації відповідної підготовки працівників на місці. Тривалість різних форм підготовки коливається від кількох го­дин до двох тижнів.

^ Міжнародні симпозіуми - форуми з широкого спектру напрямків практичної роботи правоохоронних органів й окремих теоретичних проблем. На цих симпозіумах здійснюється корисний обмін думками з актуальних і перспективних питань, наприклад, пов'язаних з поши­ренням наркотиків, тяжкими злочинами, ДНК-тестами та ін. Щорічно проходять міжнародні зустрічі фахівців в галузі криміналістики. З 1983 р. проведено близько 30 таких симпозіумів, у яких взяли участь понад 3000 учених з усього світу.

10-місячні курси програми «Поліцейське братерство» діють з 1984 р. На них удосконалюють професійні знання й навички слідчі з тяжких зага-льнокримінальних злочинів місцевих, штатних і федеральних органів. Пі­сля трьох місяців інтенсивної академічної підготовки слідчі включаються в практичну роботу з поточних і незавершених кримінальних справ. По завершенні підготовки вони повертаються у свої відомства. Координато­ром цих курсів є Національний центр аналізу тяжких злочинів.

Академія ФБР надає правоохоронному співтовариству також ши­рокий спектр консультативних, науково-дослідних й аналітичних по­слуг у справі розслідування різних злочинів. Для цього наявна відпо­відна база й ресурси. Так, вже згадуваний Національний центр аналізу тяжких злочинів професійно сприяє у здійсненні розслідування скла­дних, незвичайних і серійних злочинів. Тут можуть створити психо­логічний або поведінковий портрет ймовірного злочинця, здійснити розшук або дослідження, дати експертну оцінку (у тому числі на місці злочину), надати рекомендації зі стратегії розслідування або допиту. Надбанням усього правоохоронного співтовариства є комп' ютерна база даного центра, де зосереджений значний обсяг інформації, яка допомагає слідчим. З метою допомоги у розслідуванні злочину може бути здійснено компетентний аналіз.

^ Відділ спеціальних операцій і досліджень сприяє вирішенню кри­зових і надзвичайних ситуацій при захопленні заручників, у питаннях застосування спеціальних зразків зброї, організації спецоперацій.

^ Науково-дослідний криміналістичний центр увійшов до складу Академії ФБР у 1981 р. Сьогодні це сучасний центр з науково-дослідних розробок і підготовки кадрів криміналістів. Він координує й забезпечує виконання багатьох програм у своїй специфічній діяль­ності, у тому числі в інтересах зарубіжних країн. У центрі зібрано значний обсяг даних про застосування злочинцями вибухових речо­вин, проводяться аналізи ДНК і багато інших досліджень. Центр має у своєму розпорядженні потужну інформаційну базу, забезпечений су­часними технічними й матеріальними ресурсами.

Телеконференції - ця своєрідна форма професійної підготовки й сприяння вирішенню службових завдань практикується в системі ФБР з 1986 р. Академія ФБР і управління поліції м. Канзас Сіті (шт. Міссурі) виступили спонсорами створення так званої супутникової системи під­готовки кадрів правоохоронних органів. Подібна практика використан­ня каналів супутникового телебачення застосовується багатьма устано­вами США. Протягом року ФБР організує шість тематичних телеконференцій, у яких бере участь до 20 тис. співробітників. Як пра­вило, це три лекції в прямому ефірі. Програму можна приймати на всій території США, частині Канади й країнах Карибського басейну. Пере­буваючи на своїх робочих місцях або в орендованому офісі, оснащено­му пристроєм для прийому супутникових програм, працівники мають можливість ознайомитися з матеріалом лекції, поставити по телефону лектору запитання й одержати відповіді. Тематика телеконференцій, як правило, є такою: лютий - «Воля й здоров'я в роботі. Тренування й за­гартовування волі»; квітень - «Поведінка поліцейського із затриманими в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння»; червень - «Польова підготовка працівників. Як її організувати й проводити»; серпень -«Етичні проблеми службової діяльності»; жовтень - «Поліція в XXI столітті»; грудень - «Менеджмент і його роль». Практикується та­кож розсилання відеокасет із записом тематичних лекцій.

На початку 1983 р. на базі Академії ФБР створено спеціальний антитерористичний підрозділ - групу порятунку заручників. Вона ви­користовується для дій проти терористів в екстремальних ситуаціях. Група щодня займається бойовою підготовкою й спеціальними трену­ваннями і перебуває в постійній готовності до перекидання в будь-яку місцевість території США. Час її перекидання й розгортання на місці не має перевищувати чотирьох годин. Вказівку на її застосування мо­же дати тільки директор ФБР або його повноважний представник.

Наукові дослідження, виконувані в Академії ФБР, мають важливе значення для процесу безперервного вдосконалення правозахисної роботи. Вони проводяться у різних галузях і з різних проблем: кримі­налістики, розслідування злочинів, матеріально-технічного забезпе­чення, комп'ютерної злочинності, контррозвідки, антитерористичної діяльності, протидії наркобізнесу, виявлення вибухових речовин, біо­хімічних експертиз, ідентифікації злочинців, застосування особливих зразків зброї, боєприпасів і засобів захисту, використання поліграфа, прогнозування поведінки особи, впливу стресів на працездатність працівників і стан їх здоров'я, методів агентурної роботи й т.п. Здійс­нюється взаємодія з дослідницькими центрами американських універ­ситетів, медиками, психологами. Практикується надання лаборатор­ної бази академії для проведення досліджень сторонніми вченими. Усі дослідження носять прикладний характер, що сприяє підвищенню по­тенціалу відомства у рішенні службових завдань. Результати та мате­ріали досліджень доводяться до територіальних органів ФБР на міс­цях з метою застосування на практиці, публікуються в тематичних бюлетенях або лекціях, які використовуються у навчальному процесі.

В академії діє найбільша у світі спеціалізована бібліотека, де зо­середжені матеріали з правозахисної тематики. Вона доступна й для закордонних дослідників.

Таким чином, Академія ФБР є головним центром підготовки фа­хівців для правоохоронних органів і спецслужб і найбільшим науко­во-дослідним центром, що діє як у національних інтересах США, так і в інтересах світового співтовариства.

Як бачимо, формування професійних якостей спеціального агента ФБР - це складний багатоступеневий процес, що здійснюється не тільки у сфері практичної діяльності, але й під час підготовки спеціа­ліста у вищому навчальному закладі.

До професійних якостей спеціального агента, перш за все, слід відне­сти володіння знаннями та навичками, необхідними при попередженні та розслідуванні злочинів; вміння працювати в умовах напруженого ритму та обмеженого ресурсу часу. Важливу роль відіграє розвиток у майбутніх спеціальних агентів аналітичного мислення, творчого уявлення, здатності на основі окремих розрізнених даних створити модель події злочину.

Вважаємо, що проаналізований зарубіжний досвід підготовки фа­хівців правоохоронних органів буде корисним і для системи підготов­ки фахівців органів внутрішніх справ України.

Бібліографічні посилання

 1. Дайчман И. ФБР - империя неприкосновенных. - М., 2004.

 2. Дуглас Д. Охотники за умами: ФБР против серийных убийц. - М., 1998.

 3. Костин П.В. Тайная полиция США: ФБР: прошлое и настоящее. - М., 1986;

 4. Саммерс Э. «Империя» ФБР: мифы, тайны, интриги. - Смоленск, 2001.

 5. Старушкевич У.М. Особливості використання методу криміналістичного профілю­вання при розкритті злочинів співробітниками ФБР США // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доповідей конференції. - К., 2001. - Ч. 1. - С. 83-86.

 6. Старушкевич У.М. Таємні операції ФБР у США - ефективний метод протидії орга­нізованій злочинності та наркобізнесу // Юридичні читання молодих вчених: Зб. матер. конф. - К., 2004. - С. 272-275.

 7. ФБР США: структура, задачи, кадровая политика / В.В. Бураков, В.Ю. Сокол, А.С. Тришкин. - Краснодар, 2004.

 8. Чернер Ю. ФБР: история и реальность. - М., 2003.

 9. Хірсін А.В. Операції ФБР з протидії організованій злочинності у США // Наук. вісн. НАВСУ. - 2004. - С. 169-177.

 10. Савченко А. Національна академія ФБР: погляд очима її випускника з України // Право України. - 2001. - № 3. - С. 122-123.

 11. FBI Oversight and Authorization Request for FY. - 1992.

 12. FBI Law Enforcement Bulletin, 1992, January.

 13. Федеральное бюро расследований: Место в системе органов расследования, функ­ции и порядок проведения оперативно-следственных мероприятий: Справочн. ма­тер. / Подгот. В. А. Власихин. - М., 1998.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20Скачать файл (8435.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации