Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
Законодавча та нормативна основа охорони праці в галузі. Управління охороною праці на підприємствах галузі.
У Конституції України, прийнятій на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.
Кодекс законів про працю (КЗпП) України
Правове регулювання охорони праці розглядається не лише у главі ХІ «Охорона праці» Кодексу законів про працю
Законом України «Про колективні договори і угоди» (ст. 7)
14 жовтня 1992 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про охорону праці»
Соціально-економічними заходами щодо охорони праці пере
Серед законодавчих актів, що регулюють охорону праці слід в
Державні нормативні акти з охорони праці
Вимогам нормативних актів з охорони праці мають відповід
Деякі міжгалузеві нормативні акти
Функціональна повнота СУОП підприємства досягається ре
Найважливішими функціями СУОП на підприємстві є такі
Загальна характеристика умов праці в галузі. Нормалізація виробничого середовища та трудового процесу на підприємствах галузі.
Техніко-організаційні фактори
Р ис. 1. Класифікація факторів формування умов праці, елементи умов праціта напрямки впливу умов праці на працівника
Класифікація факторів, які впливають на формування умов праці, допомагає на рівні галузі, об’єднання окремого виробництва
Система елементів умов праці
Класифікація умов праці на виробництві
Санітарні норми та їх застосуваннядля аналізу і поліпшення умов праці
Атестація робочих місць за умовами праці — це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового пр
Після проведення атестації за даними лабораторно-інстру­
Оцінювання стану умов праці
Аналіз травматизму в галузі, порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків і аварій
Виробничі травми та профзахворювання
Порядок розслідуваннята обліку нещасних випадківі профзахворювань на виробництві
Забезпечення в галузі безпеки будівель, споруд і потенційно небезпечних технологічних процесів, що відбуваються в них.
Поняття і завдання техніки безпеки
Загальні умови безпеки будівель, споруд, виробничих процесів та обладнання
Будівлі, споруди підприємств мають відповідати будівельним нормам і правилам, санітарним нормам проектування промисл
Важливе значення для здорових та безпечних умов праці
Безпека виробничих процесів значною мірою залежить від р
Конструкції машин і виробничого обладнання повинні прое
Вимоги виробничої ергономіки випливають з особливостей нормального функціонування органів чуття людини, наприклад
Жоден зразок нової машини, механізму й іншого виробн
Рівень безпеки виробничого обладнання забезпечується техні
Безпечність технологічного обладнання
Безпечність технологічного процесу
Вимоги безпеки щодо розташування
Вимоги безпеки щодо організації ї робочих місць
Фактори пожежовибухонебезпечності, технічні рішення щодо її усунення. Основні протипожежні заходи на підприємствах торгівлі.
Небезпечні та шкідливі фактори
Токсичні продукти
Недостатність кисню
Вибухи, витікання небезпечних речовин
Руйнування будівельних конструкцій
Основні причини пожеж
Теоретичні основи горіння
Різновидності горіння
Теплове самозаймання —
Хімічне самозаймання
Показники пожежовибухонебезпечності
Температура спалаху —
Температура спалахування —
Температура самоспалахування —
Категорії приміщень та будівель
Система попередження пожеж
Запобігання формуванню горючого середовища
Запобігання виникненню в горючому середовищі джерела запалювання
Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів
Основними напрямками роботи осіб, відповідальних за пожежну безпеку є
Основні протипожежні заходи
Основні нормативні документи
Система протипожежного захисту
Способи та засоби пожежогасіння
Припинення горіння досягається за'допомогою вогнегасник засобів
Водою не можна гасити
Водяна пара
Водні розчини солей
Спринклерні установки
Дренчерні установки
Вогнегасники вуглекислотні.
Вогнегасники пінні.
Пожежна сигналізація
Загальні принципи організації пожежної безпеки
Державний пожежний нагляд

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации