Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Андрущенко В.П., Астахова В.І., Бех В.П., Бех І.Д., Лукашевич М.П. Соціальна робота: Хрестоматія. Книга 3 - файл 1.doc


Андрущенко В.П., Астахова В.І., Бех В.П., Бех І.Д., Лукашевич М.П. Соціальна робота: Хрестоматія. Книга 3
скачать (2265.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc2266kb.04.12.2011 18:03скачать

1.doc

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28
^

5.2.  Психологічні моделі соціалізації особистості


«Социализация личности и периодизация ее развития. Социализация личности представляет собой процесс формирования личности в определенных социальных условиях, процесс усвоения человеком социального опыта, в ходе которого человек преобразует социальный опыт в собственные ценности и ориентации, избирательно вводит в свою систему поведения те нормы и шаблоны поведения, которые приняты в обществе или группе. Нормы поведения, нормы морали, убеждения человека определяются теми нормами, которые приняты в данном обществе…

Выделяют следующие стадии социализации:

1. Первичная социализация или стадия адаптации (от рождения до подросткового периода ребенок усваивает социальный опыт некритически, адаптируется, приспосабливается, подражает).

2. Стадия индивидуализации (появляется желание выделить себя среди других, критическое отношение к общественным нормам поведения). В подростковом возрасте стадия индивидуализации, самоопределения «мир и я» характеризуется как промежуточная социализация, т.к. все еще неустойчиво в мировоззрении и характере подростка…

3. Стадия интеграции (появляется желание найти свое место в обществе, «вписаться» в общество). Интеграция проходит благополучно, если свойства человека принимаются группой, обществом…

4. Трудовая стадия социализации охватывает весь период зрелости человека, весь период его трудовой деятельности, когда человек не только усваивает социальный опыт, но и воспроизводит его за счет активного воздействия человека на среду через свою деятельность.

5. Послетрудовая стадия социализации рассматривает пожилой возраст как возраст, вносящий существенный вклад в воспроизводство социального опыта, в процесс передачи его новым поколениям.

Более детальный анализ процесса формирования личности возможен на основе выделения для каждого возраста той ведущей деятельности, которая обусловливает главные изменения в психических процессах или особенностях личности ребенка на данной стадии его развития.

Существует свой особый стиль воспитания в каждой социокультуре, он определяется тем, что ожидает общество от ребенка. На каждой стадии своего развития ребенок либо интегрируется с обществом, либо отторгается. Психосоциальная концепция развития личности разработанная известным психологом Эриксоном, показывает тесную связь психики человека и характера общества, в котором он живет. Эриксон ввел понятие «групповая идентичность», которая формируется с первых дней жизни, ребенок ориентирован на включение в определенную социальную группу, начинает понимать мир, как эта группа. Но постепенно у ребенка формируется и «эгоидентичность», чувство устойчивости и непрерывности своего «Я», несмотря на то, что идут многие процессы изменения.

Формирование эгоидентичности — длительный процесс, включает ряд стадий развития личности. Каждая стадия характеризуется задачами этого возраста, а задачи выдвигаются обществом. Но решение задач определяется уже достигнутым уровнем психомоторного развития человека и духовной атмосферой общества, в котором человек живет».

^ Столяренко Л.Д. Основы психологии личности. — Ростов-на-Дону, 1997. — С. 92–102.

«У психоаналітичній теорії розвитку вважається, що діти проходять через послідовність еволюційних стадій. Ці стадії виникають як потяг (що первинно перекладалось як «інстинкт») і являють собою ментальні тиски зняти фізичні потреби, такі як голод або спрага. Наявність такої потреби викликає напругу, або лібідо, яке дає нам енергію діяти, аби задовольнити потребу. Сексуальна напруга, серед інших фізичних потреб, навіть у юних дітей, є дуже важливою у створенні спонукань.

На кожній стадії важливими є конкретні поведінки, але, в міру просування через стадії ми використовуємо поведінки, асоційовані з передуючими стадіями…

Erikson (1965) розширив кількість стадій розвитку. Він робить припущення, що на кожній стадії раціональний розум має справу з кризою визрівання, що репрезентується соціальними обставинами нашого життя. Його праця, що сильно вплинула на соціальну роботу, особливо на кризове втручання, наголошує на культурних та соціальних тисках, радше ніж на внутрішніх потягах (Yelloy, 1980:12).

Пов’язаним із стадіями розвитку є уявлення щодо регресу. Це відбувається, коли люди, які прогресували на більш пізніх стадіях, відкочувалися до поведінки, що асоціюється з більш ранніми стадіями, під дією якихось наявних стресів.

…Багато соціальних та психологічних факторів допомагають захистити від шкідливих впливів втрати…

Ці більш сучасні психоаналітичні розробки зв’язують з соціологічними уявлення, особливо з ідеєю, що люди є частиною соціальних систем та відіграють соціальну роль. Робота з традиції відносин об’єктів, що була зроблена в останній час, особливо робота Kohut (1994), підкреслює, що діти розвивають сприйняття їхнього «себе», а також їхню відмінність від навколишнього світу, що оточує їх, у дуже ранньому віці…

Новітня психоаналітична теорія відійшла від уявлення про потяг як базовий вплив на поведінку. Вона більше сконцентрована на тому, як індивідууми взаємодіють з їхнім соціальним світом; вона стає більш соціальною, ніж біологічною. Brearly (1991) корисним чином підсумовує ці тривоги, нібито стосовно трьох ключових взаємовідносин: між «мною» та «суттєвими іншими», між минулим та теперішнім досвідом, а також між внутрішньою та зовнішньою реальностями. Це відбулось через вплив ego-психології. Еgo-психологія опинилася близько пов’язаною з системними моделями, особливо з теорією еколо­гічних систем та кризового втручання.

Нещодавня оцінка ролі психоаналізу в соціальній роботі показує, що у різних країнах існує ряд розробок, а також різні русла думок. Еgo-психологія, наприклад, виявила більш сильні впливи в Сполучених Штатах, ніж деінде, тоді як теорія об’єктних відносин має два потоки думок, відмінних між собою: один у Британії, який базується на роботі психоаналітиків, таких як Fairbain (1954; McCouat, 1969) та Guntrip (1968; Hazell, 1995); і також інший підхід у Сполучених Штатах (E. Goldstein, 1984). Lasan (1984) розробив лінію психоаналітичної думки, яка надала можливість деяким авторам навести зв’язки з марксизмом. Це тому, що він дає нове тлумачення безсвідомому як структури символів, на зразок мови, про яку розповідає наша свідома поведінка. Наше суспільство та культура нав’язують нам ці символи (Dowrick, 1983). Якщо це так, ми можемо сумістити ідеї з марксистського історичного матеріалізму з деякими тлумаченнями психоаналізу. Такі ідеї близько належать до постмодерністських уявлень, що роблять наголос на тому, як мова інтерпретує та структурує наш досвід у навколишньому світі. Ще одна радикальна ідеологія — фемінізм — також зробила спробу тлумачення психоаналізу як пояснення патрі­архату (тобто, домінування осіб чоловічої статі в соціальних відносинах та пригнічення жінок). Leonard (1984) у своїй спробі побудувати марксистський підхід до індивідуальної психології виглядає сумнівним щодо плідності цих спроб тлумачити психоаналіз у радикальний спосіб».

Пейн М. Сучасні теорії соціальної роботи. — К., 2000. — С. 95–101.
^

5.3 .  Психологічні методи соціальної роботи


«Методика диагностики личности. Твердых правил, на основании которых можно было бы диагностицировать акцентуированные черты личности, к сожалению, не существует. Это связано с тем, что при вопросах, задаваемых испытуемому, приходится каждый раз устанавливать в индивидуальном порядке, как испытуемый понимает вопрос, так как без этого нельзя правильно истолковать его ответ. Схематичная игра в вопросы и ответы по этой причине бессмысленна, а обследование на основе тестов не применимо. Тот, кто склонен отказываться от такой методики, может применять ее после действительного обследования и лишь для того, чтобы подтвердить то или иное наблюдение. Однако доказать что-либо посредством тестов невозможно. При вопросах, направленных на выяснение характера, существует слишком много возможностей разного понимания, более того, на один и тот же вопрос один и тот же испытуемый может ответить прямо противоположным образом в зависимости от того, как он понял вопрос. … Можно представить себе, что, нагромождая один вопрос на другой и переходя от одного метода тестов к другому, можно постепенно исключить ошибки, но скорее всего это не удастся, потому что при такой методике никогда не учитывается мимика, а она способна придать одному и тому же ответу совершено разные значения…

Важными средствами оценки личности являются наблюдение и исследование. Имея возможность непосредственно наблюдать за человеком, как он ведет себя на работе и в свободное время, в семье, среди друзей и знакомых, в узком кругу и в более многочисленном обществе, можно высказать суждение о его личности. И всё-таки многое, что никак не проявляется им внешне, останется и тогда нераспознанным и может быть установлено лишь в том случае, если удастся вступить с ним в долгое и тесное общение.

Плодотворен как по отношению к взрослым, так и по отношению к детям такой род наблюдений, как наблюдения над мимикой, жестикуляцией и интонациями. Именно такое наблюдение дает нам, вообще, главный ключ к правильному пониманию обследуемого…

Интонация также позволяет иногда услышать нечто другое и более близкое к истине, чем сами слова. Здесь большое значение имеют эмоционально окрашенные звуки, которые придают высказыванию определенную интонацию…

Таким образом, наблюдения за мимикой, жестикуляцией и интонацией дают очень много для диагностики личности. Многим может показаться, что здесь речь идет об очень неточном методе. Я же хочу, напротив, подчеркнуть, что это, пожалуй, самый точный метод из всех, которыми мы располагаем для оценки другого человека, потому что его душевное содержание находит самое непосредственное внешнее выражение и также непосредственно понимается другим человеком…

Так как оценка мимики происходит непосредственно, да при том еще зачастую очень быстро, то вполне возможно, что спустя две минуты общения, вы узнаете о человеке больше, чем при прочих исследованиях на основе тестов и анкет…

И все-таки мимика является лишь вспомогательным средством при более точном исследовании черт личности. Выражение лица дает надежную основу для конкретных умозаключений, но, чтобы подойти к ним, необходимо изучить типы реакций испытуемого и затем сделать выводы (может быть экстраполировать) о характерных для него чертах.

Прежде всего можно попросить испытуемого, чтобы он дал самооценку. Для этого нужно в самых общих словах попросить его описать собственный характер и поведение, остановившись на том, как он воспринимает жизнь и как он справляется с ее требованиями…

Таким образом, теоретические утверждения испытуемого могут служить лишь для общей ориентировки, доказательством свойств характера должны быть конкретные описания ситуаций, в которых проявляются особенности поведения. Я хотел бы подчеркнуть, что это почти решающий пункт в методике анализа личности».

^ Леонгард К. Акцентуированные личности / Психология индивидуальных различий. Тексты. — С. 271–275.

«Большое место в теории и практике социальной работы отводится психолого-педагогическим принципам, которые по существу выражают требования к формам и методам социальной работы, к способам психолого-педагоги­ческого воздействия на клиентов специалистами социальной работы…

Широкое распространение в практике социальной работы получили психолого-педагогические методы. Эта группа методов … характеризуется косвенным воздействием и влиянием на клиента через механизм социально-психоло­гической и педагогической регуляции его социального самочувствия и поведения.

Как известно, поведение личности в значительной мере обусловливается социально-психологическими явлениями: общественных, групповых мнений, настроений, вкусов, желаний, увлечений, моды и др. Возникая как продукт общения, социально-психологические явления приобретают относительную самостоятельность и оказывают регулирующее влияние на поведение и поступки людей, т. е. появляется своеобразный механизм социальной саморегуляции. Так, социологические исследования подтверждают, что в 55–60% случаев люди поступали не так, как они хотели бы, а так, как это принято в группе, коллективе или организации, членом которой человек является.

Механизм педагогической регуляции духовно-нравственного состояния и поведения личности (группы людей) предполагает целенаправленное воздействие на сознание человека в интересах формирования у него устойчивых в конкретных социальных условиях и обстоятельствах. Сознание человека является высшим регулятором его поведения и действий, так как всякий импульс к действию, возникая под влиянием внутреннего состояния личности или внешних обстоятельств, всегда соотносится со сложившимися у человека взглядами, идеалами, принципами и нормами и соответственно санкционируется или затормаживается ими.

Главным методом развития духовного мира личности является убеждение. Метод реализуется в практике социальной работы в различных формах и прежде всего при помощи разъяснения, совета, аргументированной рекомендации, положительных примеров и образцов активной жизнедеятельности клиентов. С помощью убеждения достигается осмысленное освоение человеком научных знаний, социально-экономической ситуации, правовых норм, этических и эстетических эталонов.

В практике социальной работы механизм педагогической саморегуляции используется, как правило, в единстве с социально-психологическими методами ориентирования на те черты сознания людей, которые складываются под влиянием повседневных условий их жизни и деятельности, а также собственного жизненного опыта.

Обыденный, эмпирический уровень сознания, эталоны общения, социальных отношений, поведения человека в конкретной группе может не полностью совпадать с соответствующими нормами, утвердившимися в обществе. Группа может оказаться такой социальной микросредой, которая полностью или частично изолирует отдельного человека от господствующих в обществе норм поведения и ценностей, навязывая им свои. Разрыв между ним и общественными ценностями часто служит причиной девиантных форм поведения человека. Вот почему от социального работника требуется умение и способность воздействовать не только на личность, но и на социально-психологические явления, господствующие в социальной микросреде жизнедеятельности человека. А это достигается социально-психологическими методами воздействия, глубоким изучением условий жизнедеятельности клиента. Сюда относятся такие методы, как социологические исследования, наблюдение, социально-психологический диагноз, внушение, информирование, гуманизация условий труда и быта, привлечение к труду и расширение возможностей для проявления творческих возможностей личности».

^ Теория и методика социальной работы: Учеб. пособие. — М.: Изд-во «Союз». — 1994. — Часть . — С. 150, 156–157.

«Социальная диагностика и профилактика. Сложность и многозначность проблем, возникающих перед работниками социальных служб, предполагает серьезный и вдумчивый подход к поиску путей их решения. Множество связей и отношений, существующих в обществе, прямая и опосредованная взаимосвязь происходящих изменений, обусловленных сугубо определенными причинами, требует в каждом конкретном случае глубокого понимания их природы, характера и сущности, выявление которых и составляет суть социальной диагностики. Эффективность решений любой социальной задачи или проблемы во многом будет зависеть от того, насколько точно была проведена диагностика, насколько объективно было оценено состояние социального объекта и насколько верно были выбраны ориентиры, нормативы диагностируемой сферы жизнедеятельности, служащие основой социального исследования и измерения. Социальная диагностика — это методологический инструмент, который дает управленческим органам необходимые знания, на основе которых разрабатываются различные социальные прогнозы и проекты, изучается общественное мнение и морально-психологический климат в обществе. Она играет важную роль в формировании и развитии технологий как социальной работы, так и всех сфер социальной жизни. …Социальный диагноз как научное заключение о состоянии «социального здоровья» рассматриваемого объекта или социального явления основан на всестороннем и систематическом наблюдении и изучении, предполагающем не только выявление причинно-следственных связей и побудительных мотивов поведения объектов или явлений. Это творческий и трудоемкий процесс, который не склонен к стандартизации. Тем не менее общая схема методики осуществления диагностики сложилась, и ее можно рассматривать в качестве исходной базовой модели. Она включает в себя ряд этапов:

– предварительное ознакомление с объектом, которое предполагает получение достоверного представления о предмете изучения, определение его сильных и слабых сторон, возможных направлений изменения и совершенствования;

– проведение общей диагностики, т. е. постановка задач, выделение состава диагностируемых ситуаций, определение эталонных (нормативных) параметров ситуаций, выбор методов диагностирования;

– проведение специальной диагностики по каждой из взятых для усугубленного исследования проблем, измерение и анализ всех необходимых показателей; 

– построение выводов, на основе которых делается заключение. Выявленные в ходе общей и специальной диагностики проблемы и составляют, как отмечалось выше, социальный диагноз. Корректировка полученных результатов может осуществляться путем совместной работы с практическими работниками, занятыми в этой или иной социальной сфере.

Определение диагноза — заключительный этап социальной диагностики, далее начинается разработка конкретных программ и решений государственных или общественных организаций по преодолению, поддержанию или развитию выявленных процессов и тенденций в исследованном социальном объекте или явлении.

Социальная диагностика основывается на ряде принципов:

–  объективность; заключается в непредвзятом рассмотрении социального объекта, исключающем любые искажения действительности в чьих-то интересах, ибо только беспристрастное заключение и сделанные по нему выводы имеют реальную научную и практическую значимость;

– причинность; обусловлена универсальной связью и взаимодействием всех явлений и процессов в реальном мире, что позволяет в процессе исследования не ограничиваться описанием отдельных фактов или явлений, а выяснить закономерности их возникновения и функционирования;

– комплексный подход; в изучении социальных явлений объясняется тем, что социальная сфера представляет собой сложное переплетение множества прямых и опосредованных человеческих поступков, отношений, действий в самых различных формах их проявления и выделения отдельных возможно лишь условно, для накопления каких-либо конкретных данных. При диагностике эти конкретные данные всегда нужно увязывать со всем комплексом проблем;

– научная обоснованность и подтверждаемость особенно важны, ибо за каждым решением принятым на основе социального диагноза, стоит жизнь конкретных людей, их судьбы. В зависимости от специфики диагностируемой проблемы или явления могут использоваться различные методы исследования, как общенаучные, так и частные. В практике управленческого консультирования, наиболее востребованной и апробированной в настоящее время, сложились три группы методов, которые можно рекомендовать к использованию и в практической деятельности социальных работников. Это методы сбора информации, обработки и анализа информации, методы определения приоритетов проблемы. К первой группе методов можно отнести интервью, анкетирование, наблюдение, анализ документов, экспертные оценки и др.».

Сологубова Т.К. Социальная диагностика и профилактика /  Социальная работа. Учеб. пособие. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
^

Класифікація Hollis методів роботи з конкретними випадками


Процедури зв’язків клієнт — працівник

Процедура

Мета

Дії працівника

Підтримування

Зменшити занепокоєння, погане уявлення про себе, низьку впевненість у собі

Висловлювати сприйняття, інтерес, поділяння з клієнтом його тривоги. Переконувати клієнта, що працівник розуміє сильні, ірраціональні почуття. Висловлювати довіру. Заохочувати клієнта до відносин та дій, що плануються. Простягнути руку, показуючи бажання допомогти. Невербальна поведінка, така як контакт “очі в очі”, та дотики можуть підтримувати.

^ Безпосередній вплив

Сприяти конкретній поведінці силою думки працівника

Просуватися по ступенях директивності: сформулювати думку, запропонувати, підкреслити, вимагати, наполягати. Поради з боку довірених працівників вітаються, але важливі рішення мають надійти від рефлексії клієнта, а не бути нав’язаними працівником. Робити наголос на схвалених зразках поведінки. Наприкінці вдатися до дії (наприклад, забрати дитину від жорстоких батьків). Уникати непродуманого впливу через нахил до фразеології та промов.

Вивчення, описання, вентиляція

Зрозуміти точку зору клієнта та власну на ситуацію. Висловити почуття.


Психологічне вивчення. Висловлюються гнів, ненависть, горе, тривога, почуття провини й тим, що вони висловлені, зменшується їх сила. Уникайте вентиляції в разі, якщо вона стає звичною. Обмежуйте вентиляцію в спільному інтерв’ю (наприклад, з чоловіком та дружиною), де вона може образити іншу сторону та стати на перешкоді прогресу справи.

Рефлексія особи щодо ситуації:

1. Інші, навколишній світ, здоров’я клієнта.

2. Впливи поведінки на себе самого та на інших.

3. Власна поведінка.

4. Причини, що лежать у взаємодіях між самим собою та іншими й зовнішніми впливами.

5. Самооцінка.

6. Працівник та процес лікування.

Покращити розуміння клієнта

“Зовнішнє відбиття” щодо знання та розуміння ситуації (скажімо, здоров’я, інші люди, хатнє господарство, гроші). Розглянути впливи поведінки клієнтів на інших та на самих себе. “Внутрішнє відбиття” стосовно власних реакцій клі­єнтів щодо ситуації. Їх рідко пояснюють безпосередньо. Прийом полягає в тому, щоб підвести клієнта до того, щоб розглянути всі боки справи та досягти самовикриття. Клієнти вивчають, як зовнішні збудники впливають на внутрішні реакції, та продуктують поведінку. Самооцінка щодо цінностей та власного іміджу. Клієнт повинен вивчити обмеження та вимоги, що їх накладає агенція, працівник та почуття щодо приходу по допомогу.

Розуміння динамічних патернів

Сприяти розумінню клієнтом зраз­ків поведінки та думок

Заохочувати рефлексію щодо зразків поведінки, особливо там, де вони виявляють захист ego (скажімо, ухиляння, ворожість). Ідентифікувати проб­леми супер-ego (скажімо, бути надто жорстким до себе, надмірно покладатися на релігійні книги). Обговорювати сильні потреби (наприклад, сильні емоційні потреби, острах, що не має розумного пояснення), можливо, за допомогою реакцій клієнта щодо працівника. Ідентифікувати розлади особи.

^ Рефлексія індивідуаль­ного розвитку

Розуміння клієнтом впливів з минулого

На відміну від психоаналізу, це не головна риса. Вжива­ється лише тоді, коли є принагідною, заохочує переоцінку. Уникає інтелектуа­лізації як захисту. Перенесення іноді пояснює неочіку­вану поведінку щодо працівника, отже, фокусуйтеся на відносинах працівник — клієнт.

^ Типи ресурсів

Послуги для клієнта

Задовільно використовувати послуги власної агенції, відшукувати шляхи їх вдосконалення. Користуватися ресурсами вторинних утворень (скажімо, лікарень, шкіл, су­дів), де оперує працівник. Використовувати працівників з інших агенцій, використовувати агенції несоціальної роботи. У стосунках з клієнтами використовувати «супутників, що можуть сприяти» (наприклад, роботодавців, домовласників). Якщо справа ведеться з могутніми людьми, треба дочекатися слушної нагоди. Використовуйте «помітних супутників» у відносинах з клієнтами, де залучаються почуття. Працівник повинен ідентифікуватися з клієнтом, а не з іншими працівниками, або агенціями.

^ Типи спілкування

Відносини з клієнтами

Використовуються ті самі процедури, що й у спілкуванні працівник — клієнт, з іншими людьми, що мають відношення до клієнта (див. перші чотири процедури вище). Конфіден­ційність щодо клієнта повинна бути розглянута раніше обговорень з іншими.

^ Типи ролей

Дії від імені клієнта

Діяти як постачальник або розміщувач, або створювач; діяти як перекладач між клієнтом та іншими. Діяти як медіатор між клієнтом та іншими. Діяти як агресивний інтервент між клієнтом та ішними (наприклад, при захисті дитини).


Важливою першою стадією в соціальній роботі є встановлення стосунків. Був зроблений крок до більш неформальних, менш дистанційних відносин як тими, що мають професійні навички, так і тими, що мають знання, аби зробити внесок у заохочення клієнтів до співпраці. Однак працівник повинен прийняти відповідальність за ефективне спілкування, обмежуючи відкритість до порогів, на яких вона відповідає потребам клієнта, радше ніж задовольняє бажання працівника почуватися комфортно або подобатися. Соціальні відносини або враження, що це є природа відносин, заперечують реальність, і їх треба уникнути.

Психологічне дослідження на початку контактів з клієнтами дає тимчасовий вигляд проблеми та напрямок роботи щодо неї. Після цього психологічне дослідження (збирання та впорядкування інформації), діагностичне зрозуміння (обмірковування інформації) та лікування проходять одночасно. Дослідження залучає спостереження, обстеження та висновок щодо існуючих та нещодавніх відносин, оточення та подій з життя клієнта.

…Довготермінові цілі будуть покращанням особистого та соціального життя клієнтів. Щодо вирішення конкретних цілей доречними є мотивації, а також соціальні цінності клієнтів. Проміжні цілі витікають з проблем та динамічного розуміння. Працівники повинні розглянути, чи є зміна реально можливою, та відповідно вибрати цілі. Для практичного вибору та спрямування потрібно оцінити опір. Факторами в рішенні будуть потреби, бажання та філософії інших членів родини, агенції та важливих індивідуумів. Може виявитися, що деякі фактори неможливо змінити, й працівники повинні ідентифікувати такі фактори та обминути їх.»

^ Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи. — К., 2000. — С. 107–111.

«Даже короткий разговор о работе психолога-консультанта не может быть завершенным, если мы не ответим на вопрос «Как?», т. е. не очертим хотя бы в общих чертах способы достижения конечного результата психологической помощи. Без этого последнего шага вся предварительная работа (умелое ведение консультативной беседы, анализ проблемы, необходимая диагностика и т.п.) теряет какой-либо смысл. Ведь помогают человеку не психологические выводы, какими бы квалифицированными они ни были, а умение психолога донести их сущность, стимулировать клиента на конструктивные перемены в себе и своем окружении…

Понимая психологическое состояние клиента, психолог, как и духовное лицо, берет на себя труд разделить его бремя, помочь побороть дискомфорт. Он принимает от человека какую-то часть его страхов и тревог. Причем не только символически, а скорее «с доверием» подобно тому, как принимает рисунки детей, нарисовавших ему свои страхи (методика «рисунок страха» по А. И. Захарову, 1986а). Дети, отдавая свой рисунок психологу, твердо верят, что тот сумеет справиться с их «страшилками и чудищами». Подобно этому психолог убеждает человека, что он не одинок перед лицом своих проблем, что рядом с ним тот, кто его поймет и поддержит.

Что и говорить, в жизни случается немало ситуаций, в которых человек объективно нуждается в ослаблении пресса негативных впечатлений или грехов (тем более что и по форме, и по характеру они могут быть серьезными и не очень, не столько истинными, сколько мнимыми, давно причиненными и уже много раз искупленными), ибо иначе не избежать своеобразного жизненного паралича, не заставить «плыть» дальше корабль, наскочивший на мель больной совести, или человеческого наговора…

Вот так, вникая в чье-то беспокойство, или освобождая от ущемленных чувств, неэффективных психологических защит или комплексов, психолог открывает для человека горизонты обновленной жизни, где не все так безнадежно плохо, как кажется на первый взгляд, а многое прямо зависит от того, как его воспринимать.»

Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования: проблемный подход. — К.: Наук. думка, 1995. — С. 78–81.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28Скачать файл (2265.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации