Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Организация труда менеджера (на укр. яз.) - файл ТЕМА 1 - 7.doc


Лекции - Организация труда менеджера (на укр. яз.)
скачать (118.2 kb.)

Доступные файлы (1):

ТЕМА 1 - 7.doc741kb.02.09.2009 19:33скачать

содержание

ТЕМА 1 - 7.doc

  1   2   3
ТЕМА 1. Особливості управлінської працi

1. Об’єктивні основи виникнення, сутність, предмет. об’єкт та засоби управлінської працi. Евристична, адмiнiстративна та операторська функції менеджера.

2. Зміст управлінської працi. Ролі керівника за Мiнцбергом.

3. Види та класифiкацiя управлінської дiяльностi. Завдання менеджера в управлiннi дiяльнiстю підприємства, форми керiвництва.

4. Модель сучасного менеджера.
ТЕМА 2. Сутність, принципи та напрями наукової організації праці. Організація робочих місць. Умови праці.

1. Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. Основні принципи наукової організації праці.

2. Напрями наукової організації праці.

3. Системи планування приміщень: кабінетна, загальна, стільникова. Правила розподілу приміщень.

4. Вимоги до організації робочого місця менеджера. Класифікація робочих місць.

5. Використання технічних засобів управління та їх класифікації.
ТЕМА 3. Розподіл та кооперація управлінської працi. Розпорядча дiяльнiсть

1. Основні види розподілу працi на пiдприємствi. Кооперація працi та й види.

2. Раціональний розподіл функцій між керівником та працівниками апарату управління. Визначення функцій заступників та рівня централізації управління.

3. Делегування: процес. перешкоди. Право підлеглого на помилку.

4. Розподіл завдань. Техніка i форми передачі розпоряджень.

5. Принципи розпорядчої дiяльностi як умови ефективного розпорядництва.
ТЕМА 4. Нормування управлінської працi.
Облік та аналіз робочого часу

1. Види норм i нормативів. Методи нормування працi. Порядок розрахунку нормативів трудомiсткостi управління.

2. Особливості часу як ресурсу.

3. Облік та аналіз робочого часу. Самофотографiя робочого дня.
ТЕМА 5. Планування особистої роботи менеджера

1. Цільове планування роботи менеджера. Методи планування особистої праці менеджера.

2. Перспективне планування: річне та місячне планування результатів.

3. Оперативні плани. Стадії процесу планування.

4. Засоби планування особистої роботи менеджера: традиційні і комп’ютерні.

ТЕМА 6. Опрацювання фіксованої інформації. Організація та проведення нарад і зборів

1. Методи і засоби раціональної обробки текстових матеріалів. Вдосконалення методики читання. Використання ввідних, посилюючих, опорних сигналів.

2. Розгляд документів. Раціональні технології листування. Контроль за станом документального забезпечення.

3. Організація та проведення нарад і зборів.

4. Техніка презентації.
ТЕМА 7. Ділові контракти, переговори, телефонні розмови

1. Проведення ділових переговорів. Модель ділових переговорів.

2. Управління потоком відвідувачів, особливості прийому з особистих питань, техніка контактів з підлеглими.

3. Раціоналізація ведення телефонних розмов.

4. Основи взаємодії керівника і секретаря-референта.

ТЕМА 1. Особливості управлінської працi

План лекцій

1. Об’єктивні основи виникнення, сутність, предмет. об’єкт та засоби управлінської працi. Евристична, адмiнiстративна та операторська функції менеджера.

2. Зміст управлінської працi. Ролі керівника за Мiнцбергом.

3. Види та класифiкацiя управлінської дiяльностi. Завдання менеджера в управлiннi дiяльнiстю підприємства, форми керiвництва.

4. Модель сучасного менеджера.

Рекомендована література:

Основна: 1 – 9

Додаткова: 11, 14, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 30, 35, 39, 42, 45, 46.

Мiнi-лексикон: управлінська праця (УП), мета УП, об’єкт УП, засоби УП, продукт УП, функціональні аспекти УП, зміст УП, ролі керівника, класифiкацiя видів дiяльностi менеджера, кадри управління, розподіл завдань управління між категоріями менеджерів, функції менеджерів, модель сучасного менеджера.
^ 1. Об’єктивні основи виникнення, сутність, предмет, об’єкт та засоби управлінської працi. Евристична, адмiнiстративна та операторська функції менеджера
Характеристика управлінської працi

 1. творча, переважно розумова, яка здійснюється людиною переважно у вигляді нервово-психiчних зусиль. Операції: слухання, читання, мовлення контактування, спостереження за дією, мислення тощо;

 2. непродуктивна, участь у створенні матеріальних благ відбувається не прямо, а опосередковано через працю інших осіб;

 3. продуктом управлінської працi є рішення, а не товари та послуги

Управлінська праця

Мета

Визначення цілей організації і створення умов для їх досягнення, координація спільної діяльності робітників в організації

Об’єкт

Праця людей в організації

Предмет

Інформація, відносини людей в процесі управління

Засоби

Засоби організаційної і обчислювальної техніки, ПЕОМ

Продукт

Управлінський вплив, що активізує роботу людей в організації УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ

Рис. 1.1. Особливості управлінської працiРис. 1.2. Схема управлінської праці

Функціональні аспекти управлінської праці

 1. Евристична –

 2. Адміністративна –

Операції:

2.1. Розпорядчі –

2.2. Координаційні –

2.3. Контрольні –

2.4. Службово-комунікативні – т

 1. Операторська –

Операції:

3.1. Документування –

3.2. Первинно-облікові – з

3.3. Обчислювальні та формально-логічні –

^ 2. Зміст управлінської праці. Роль керівника за Мiнцбергом

Зміст управлінської праці

 1. насиченість великою кількістю дій (переважно короткочасних);

 2. різноманітність видів діяльності;

 3. фрагментарність діяльності;

 4. часте втручання ззовні;

 5. широка мережа контактів, які виходять далеко за межі робочої групи;

 6. переважання мовного (усного) спілкування з оточуючими.Рис. 1.3. Управлінські ролі менеджера

Характеристика управлінських ролей менеджера за Г. Мiнцбергом

Таблиця 1.1.

Роль

Опис

Характер діяльності

Приклади

1

2

3

4

^ Міжособистісні ролі

Головний керівник

Офіційний символ, уособлення юридичної особи у виконанні обов’язків соціального чи правового характеру

Церемоніали, дії, до яких зобов’язує становище, різні звернення і прохання

… – наведіть приклади

Лідер

Мотивація та активізація підлеглих, підбір та підготовка персоналу

Фактично всі управлінські дії з участю підлеглих

… –

З’єднувальна ланка

Забезпечення діяльності мережі зовнішніх контактів та джерел інформації, що само розвивається і надають інформацію та послуги

Листування, участь у зовнішніх нарадах та контакти зі сторонніми організаціями та особами

… –

Інформаційні ролі

Приймач інформації

Розшукує, приймає і накопичує різноманітну інформацію спеціалізованого характеру (в основному поточному), яку успішно використовує в інтересах своєї справи, виступає як нервовий центр зовнішньої та внутрішньої інформації

Обробка пошти, здійснення контактів, пов’язаних переважно з одержанням інформації (періодичні видання, ознайомлювальні поїздки)

… –

Закінчення табл. 1.1.

1

2

3

4

Розповсюдь-жувач інформації

Передає інформацію, одержану від зовнiшнiх джерел або інших підлеглих, членам органiзацiї. Частина цієї інформації носить суто фактичний характер, інша потребує інтерпретації окремих фактів для формування поглядів організації

Передача пошти підлеглим, вербальні контакти для передачі інформації, внутрішні збори, наради тощо

… –

Представник

Передає інформацію для зовнішніх контактів організації стосовно планів, політики, дій, результатів роботи організації, діє як експерт у даній галузі діяльності

Участь у засіданнях, звернення через пошту, усні виступи, включаючи передавання інформації зовнішнім організаціям та іншим особам

… –

^ Ролі, пов’язані з прийняттям рішень

Підприємець

Вишукує можливості як у самій організації, так і за її межами, розроблює і здійснює проекти удосконалення, контролює розробку певних проектів

Бізнес-планування, розробка стратегії, впровадження інновацій. Огляд ситуацій, що включають ініціювання і розробку проектів відносно вдосконалення діяльності

… –

Ліквідатор порушень

Відповідає за коригування дій, коли організація стикається з необхідністю важливих і несподіваних порушень

Обговорення стратегічних і поточних питань, включаючи проблеми і кризи

… –

Розподілювач ресурсів

Відповідальний за розподіл усіх можливих ресурсів організації, що фактично зводиться до прийняття чи схвалення всіх значних рішень в організації

Складання бюджетів та графіків, контроль за їх виконанням, програмування роботи підлеглих

… –

Ведучий переговори

Відповідальний за представництво організації на всіх значних переговорах

Ведення переговорів

… –

^ 3. Види та класифікація управлінської діяльності. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства, форми керівництваРис. 1.4. Предметна класифікація видів діяльності менеджераРис. 1.5. Класифікація кадрів управління залежно від співвідношення функціональних аспектів та ролі у процесі розробки управлінського рішення

Ієрархічні рівні менеджменту

Постановка цілей, розробка стратегії

Головна правління, члени ради директорів, директори

Вищий

Забезпечення реалізації стратегії. Розробка тактики

Керівники лінійних підрозділів, начальники підрозділів апарату управління

Середній

Забезпечення виконання оперативних завдань

Керівники первинних колективів, які мають у своєму підпорядкуванні тільки виконавців

Нижчий

Рівень

Рис. 1.6. Класифікація кадрів управління залежно від ієрархічних рівнів управління виділяють менеджерів вищого, середнього та нижчого рівнів

Розподіл завдань управління між категоріями менеджерів

Таблиця 1.2.

Категорії менеджерів

Питома вага стратегічних, тактичних та оперативних задач в загальній структурі

стратегічні завдання, %

тактичні завдання, %

оперативні завдання, %

Менеджери вищого рівня

60

25

15

Менеджери середнього рівня

25

50

25

Менеджери низового рівня

10

25

65

Основні функції менеджерів

 1. Адміністраторська

 2. Стратегічна

 3. Експертно-консультативна

 4. Представницька

 5. Виховна

 6. Психотерапевтична

 7. Комунікативно-регулююча

 8. Інноваційна

 9. ДисциплінарнаРис. 1.7. Функції менеджера низового рівняРис. 1.8. Функції менеджера середнього рівняРис. 1.9. Функції менеджера вищого рівня

4
Системність мислення

Самостійність мислення

Критичність мислення

Гнучкість мислення

Творчість мислення

Ініціативність мислення

Швидкість мислення

Кмітливість

Широта мислення

Глибина мислення

Допитливість думки

Аналітичність мислення

РОЗУМОВІ

ЗДІБНОСТІ

МЕНЕДЖЕР

ПЕРЕДУМОВИ

ВИМОГИ

Професійні знання

Практичний досвід

Компетенція

Ділові власти-вості

Органі-затор-ські здіб-ності

Оцінювати ситуацію, визначати черговість задач, розрахувати термін їх виконання

Своєчасно приймати аргументові рішення та забезпечити їх виконання

Направляти, координувати та контролювати діяльність підлеглих

Підтримувати дисципліну виконання

Йти на виправданий ризик в умовах невизначеності, обмеженості інформації та часу

Використовувати для досягнення мети зовнішні обставини

Цілеспрямованість

Рішучість

Ініціативність

Сміливість

ТВОРЧІ

ЕКОНОМІЧНІ

АМБІЦІЙНІ

Мо-тиви

Вимоги до здоров’я, способу життя

Висока працездатність

Стресовитривалість

Відсутність шкідливих звичок

Відсутність значних вад мови

Витримка

Наполегливість

Мораль-но-психо-логічні власти-вості

Чесність та порядність, правдивість, скромність

Принциповість, розвинене почуття обов’язку та відповідальності

Справедливість, доброзичливість та повага у відносинах з підлеглими, неупередженість в спілкуванні з ними

Здатність до співчуття, доброта, тактовність, відсутність дріб’язковості

Об’єктивність, тверезе сприйняття критики

Терпимість та ввічливість, розсудливість та врівноваженість

Комунікабельність, уміння слухати та чути

Розвинене почуття гумору

Особисті власти-вості

Вольові риси

ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ

ЛІДЕРСТВО
. Модель сучасного менеджера


ТЕМА 2. Сутність, принципи та напрями наукової організації праці. Організація робочих місць. Умови праці.

План лекції

1. Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. Основні принципи наукової організації праці.

2. Напрями наукової організації праці.

3. Системи планування приміщень: кабінетна, загальна, стільникова. Правила розподілу приміщень.

4. Вимоги до організації робочого місця менеджера. Класифікація робочих місць.

5. Використання технічних засобів управління та їх класифікації.

Рекомендована література:

Основна: 1 – 9

Додаткова: 15, 18, 19, 29, 34, 36, 40, 49.

Міні-лексикон: наукова організація праці (НОП), економічні, соціальні, психофізіологічні завдання наукової організації праці, принципи НОП, напрямки НОП, раціональний розподіл і кооперація праці в апараті управління, системи планування приміщень, правила розподілу приміщень, організація робочого місця, паспорт робочого місця, технічні засоби управління, норми штучного освітлення приміщень.
^ 1. Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. Основні принципи наукової організації праці

Завдання наукової організації праці

1. Економічні:

 • Підвищення продуктивності праці;

 • Ефективне використування матеріальних і трудових ресурсів;

 • Використання прогресивних методів і прийомів праці, скорочення або повна ліквідація витрат робочого часу;

 • Створення сприятливих умов праці;

 • Підвищення рівня нормування праці.

2. Соціальні.

 • Всебічний розвиток людини в процесі праці;

 • Виховання свідомого ставлення до праці

 • Розвиток творчої ініціативи

 • Підвищення освітнього рівня і ділової кваліфікації персоналу

 • Перетворення праці в життєву потребу.

3. Психофізіологічні.

 • Забезпечення для збереження здоров’я в процесі праці;

 • Стійка працездатність персоналу;

 • Полегшення праці;

 • Підвищення змістовності і привабливості праці.

Принципи наукової організації праці

1. Комплексність;

2. Системність;

3. Спеціалізація;

4. Регламентація;

5. Стабільність;

6. Цілеспрямована творчість.
^ 2. Напрями наукової організації праці

Напрями наукової організації управлінської праці

1. раціональний розподіл і кооперація праці в апараті управління;

2. оптимальне використання робочого часу, планування праці, сприятливий режим праці;

3. організація робочого місця, умови праці;

4. технічне забезпечення і механізація праці;

5. використання раціональних методів і прийомів використання управлінських робіт.

Принципи раціональної організації праці керівника

^ 1. Делегування повноважень – керівник передає підлеглим право самостійно вирішувати заздалегідь визначені завдання;

2. Спеціалізація – спеціалізація (поділ0 праці по функціях управління;

3. Паралельність – одночасне виконання різних операцій процесу управління;

4. Пропорційність – одночасний рівномірний розподіл обсягу робіт з урахуванням їх складності для кожного працівника апарату управління;

5. Ритмічність – якісне виконання функцій управління у просторі та у часі.
^ 3. Системи планування приміщень: кабінетна, загальна, стільникова. Правила розподілу приміщень.

Правила розподілу приміщень за пріоритетністю розміщення

1. Великі структурні підрозділи відповідного до можливостей їх розширення;

2. Суміжні відділи і служби розміщуються поряд з метою мінімізації часу на обмін інформацією;

3. Відділи, пов’язані з прийманням відвідувачів розташовується поряд Ії входом, ліфтом (відділи збуту, кадрів, бухгалтерія);

4. Складські, транспортні, копіювальні підрозділи повинні бути ізольовані від відвідувачів і офісних приміщень;

5. Туалетні кімнати, курильні приміщення повинні знаходитися на кожному поверсі і бути легко досяжні для відвідувачів і працівників.

Огляд систем планування приміщень

Таблиця 2.1.

№ пор.

Системи планування приміщень

Характеристика

Переваги

Недоліки

1

Кабінетна

Розміщення структурних підрозділів – на окремих поверхах, відділи і служби – окремі кімнати від 4 до 30 працівників

 • творчі, комфортні умови праці для малих робочих груп

 • збільшення витрат на опалення і освітлення;

 • збільшення документопотоку

2

Загальна

Розміщення структурних підрозділів в великих залах (на поверхах) споруди кількістю понад 100 працівників

 • зниження витрат на будівництво і експлуатацію приміщень;

 • зменшення площі на службовця;

 • забезпечення раціональної технології управління

 • неможливість створення творчої обстановки (особливо для вчених і керівників);

 • зайвий шум у приміщенні

3

Стільникова

Розміщення структурних підрозділів у великому залі працівників підрозділів поряд із керівниками відділів і служб за скляними розмежувачами вище за 1,5 – 2,0 м.

 • сприятливі обставини для співробітників відділу, що мають свій «стільник»;

 • можливість спостереження керівником за працею відділів і служб;

 • дисципліна праці

немає


^ 4. Вимоги до організації робочого місця менеджера. Класифікація робочих місць

Вимоги до організації робочого місця менеджера

1. Матеріальна і моральна зацікавленість;

2. Зручність меблів;

3. Наявність засобів оргтехніки;

4. Раціональний режим праці і відпочинку;

5. Сприятливі санітарно-гігієнічні і естетичні умови праці.


Рис. 2.1. Класифікація робочих місць


Рис. 2.2. структура паспорта робочого місця

^ 5. Використання технічних засобів управління та їх класифікація


Системи обробки даних

Рівень автоматизації управлінської праці

Матеріали й устаткування

Ручна канцелярія

Низовий

Олівець і папір, друкарські машини

Машини, що приводяться в дію людиною

Середній

Машини з механічним приводом

Машини, що здійснюють окремі запаси

Середній

Машини з електричним приводом, що виконують одну функцію

Багатофункціональні машини

Вищий

ЕОМ


Рис. 2. 3. Поділ систем обробки даних за функціональними можливостями
Класифікація засобів оргтехніки залежно від характеру роботи з інформацією

1. Засоби виготовлення документів;

2. Засоби копіювання і множення документів;

3. Засоби обробки інформації;

4. Засоби збереження, групування і пошуку документації;

5. засоби передачі інформації;

6. Засоби обчислювальної техніки.

Норми штучного освітлення (у люках)

Таблиця 2.2.

Приміщення

Освітленість робочої поверхні

Площа з мінімальним освітленням

Кабінети, робочі кімнати

300

Горизонтальна, 0,8 м від підлоги

Центри тиражування

400
Проектні, креслярські і конструкторські бюро

500
Операційні зали банків та поштових відділень

300
Архіви • на робочих місцях

300
 • на стелажах

75

Вертикальна, 1 м від підлоги

Зали засідань

200

Підлога


Питання для обміркування та самоконтролю
1. Розкрийте сутність науково органiзацiї працi на сучасному етапі.

2. Охарактеризуйте завдання науково органiзацiї працi.

3. Висвiтлiть основні принципи науково органiзацiї працi.

4. Визначте i охарактеризуйте напрями науково органiзацiї працi.

5. Які існують системи планування приміщень? Розкрийте їх переваги та недоліки.

6. Висвiтлiть основні правила розподілу примiщенъ за прiоритетнiстю розміщення.

7. В чому полягає організація робочого місця?

8. Класифікуйте ваше робоче місце (вдома на роботі в унiверситетi, на практиці).

9. Охарактеризуйте структуру паспорту робочого місця.

10. Розкрийте вимоги до раціональної органiзацiї працi менеджера.

11. Обґрунтуйте доцільність застосування різних систем обробки даних за функціональними можливостями.

12. Які існують види засобів оргтехніки залежно від характеру роботи з інформацією?

13. Визначте норми штучного освітлення службових приміщень.

  1   2   3Скачать файл (118.2 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации