Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку (2010) - файл 1.doc


Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку (2010)
скачать (1705 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc1705kb.13.12.2011 00:02скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 30 листопада 1999 р.  N 291

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 1999 р. за N 893/4186 


Інструкція
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій


Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 9 грудня 2002 року N 1012,
 від 12 грудня 2003 року N 671,
 від 24 вересня 2004 року N 591,
 від 20 жовтня 2005 року N 717,
 від 11 грудня 2006 року N 1176,
 від 19 грудня 2006 року N 1213,
 від 5 березня 2008 року N 353,
 від 14 жовтня 2008 року N 1238,
 від 25 вересня 2009 року N 1125

Інструкції назви рахунків 13, 19, 98 викладено у відповідній редакції:  "Знос (амортизація) необоротних активів", "Гудвіл при придбанні", "Податок на прибуток" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2002 року N 1012)

(В Інструкції назву рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" замінено назвою "Довгострокові біологічні активи" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11 грудня 2006 року N 1176)

(В Інструкції назву рахунку 18 "Інші необоротні активи" замінено назвою "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11 грудня 2006 року N 1176)

(В Інструкції назву рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" замінено назвою "Поточні біологічні активи" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11 грудня 2006 року N 1176)

^

I. Загальні положення


Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства). Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою системою (без застосування методу подвійного запису).

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою - номер синтетичного рахунку, третьою - номер субрахунку. Контирування документів первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням, щонайменше, коду класу й коду синтетичного рахунку.

Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.

Субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків. Порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, що не наведена в Інструкції, встановлюється підприємством, виходячи з норм цієї Інструкції, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.

Інструкція із застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках. В Інструкції наведена коротка характеристика і призначення синтетичних рахунків і субрахунків, типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції (кореспонденція рахунків першого порядку).

Рахунки класів 0 - 7 є обов'язковими для всіх підприємств.

Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" ведуться всіма підприємствами, крім суб'єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 "Витрати за елементами".

Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 "Витрати за елементами" або в порядку, який наведено в попередньому абзаці.

Бухгалтерській облік на субрахунках ведеться в аналітичному розрізі з вимогою забезпечити кількісно-сумову та якісну (марка, сорт, розмір тощо) інформацію про наявність і рух об'єктів бухгалтерського обліку на відповідному синтетичному рахунку класу 1 "Необоротні активи", 2 "Запаси" та 0 "Позабалансові рахунки". Підприємства роздрібної торгівлі, що застосовують метод оцінки товарів за ціною продажу, можуть аналітичний облік товарів вести в сумовому вираженні.
^

Клас 1. Необоротні активи


Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів.

На рахунках цього класу з відповідним веденням аналітичного обліку узагальнюється інформація про наявність і рух необоротних активів, належних підприємству на праві власності, отриманих на праві господарського відання, на праві оперативного управління, отриманих у фінансовий лізинг, у довірче управління чи за договором оренди цілісного майнового комплексу. Господарські організації (крім державних (казенних) та комунальних підприємств) на окремих субрахунках третього порядку відповідних субрахунків із зазначенням належності до державної та/або комунальної власності відображають контрольовані ними (що перебувають у їх володінні та/або користуванні) необоротні активи, що є об'єктами права державної або комунальної власності, і які не увійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).

(клас 1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. N 1213,
 абзац другий класу 1 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238)
^

Рахунок 10 "Основні засоби"


Рахунок 10 "Основні засоби" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також об'єктів інвестиційної нерухомості.

(абзац перший рахунку 10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

За дебетом рахунку 10 "Основні засоби" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів, за кредитом - вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів. За дебетом рахунку 10 "Основні засоби" також відображається сума створеного забезпечення, зокрема на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель.

(абзац четвертий рахунку 10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

Рахунок 10 "Основні засоби" має такі субрахунки:

100 "Інвестиційна нерухомість"

(абзац п'ятий рахунку 10 доповнено субрахунком 100 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

101 "Земельні ділянки"

102 "Капітальні витрати на поліпшення земель"

103 "Будинки та споруди"

104 "Машини та обладнання"

105 "Транспортні засоби"

106 "Інструменти, прилади та інвентар"

107 "Тварини"

(субрахунок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176)

108 "Багаторічні насадження"

109 "Інші основні засоби"

На субрахунку 100 "Інвестиційна нерухомість" ведеться облік наявності та руху об'єктів інвестиційної нерухомості. На субрахунку 101 "Земельні ділянки" ведеться облік земельних ділянок.

(абзац шостий рахунку 10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. N 1213,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

На субрахунку 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель" ведеться облік капітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи).

На субрахунку 103 "Будинки та споруди" ведеться облік наявності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також житлових будівель.

На субрахунках 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортні засоби", 106 "Інструменти, прилади та інвентар" ведеться облік відповідно машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю. На субрахунках 107 "Тварини" і 108 "Багаторічні насадження" ведеться облік довгострокових біологічних активів, у тому числі багаторічних насаджень, які не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю.

(абзац дев'ятий рахунку 10 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176)

На субрахунку 109 "Інші основні засоби" ведеться облік основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 "Основні засоби".

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкта окремо.
^

Рахунок 10 "Основні засоби" кореспондує


  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

13

"Знос (амортизація) необоротних активів"

 

 

15 

"Капітальні інвестиції" 

13 

"Знос (амортизація) необоротних активів"

16 

Виключено

16 

Виключено

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

 

 

28

"Товари"

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

41 

"Пайовий капітал" 

42 

"Додатковий капітал" 

42 

"Додатковий капітал" 

84 

Виключено 

46 

"Неоплачений капітал" 

85 

"Інші затрати" 

47

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

 

 

48 

"Цільове фінансування і цільові надходження" 

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

53 

"Довгострокові зобов'язання з оренди" 

97 

"Інші витрати" 

64

"Розрахунки за податками й платежами"

 

 

68

"Розрахунки за іншими операціями"

 

 

71 

Виключено 

99 

"Надзвичайні витрати" 

73 

Виключено 

  

  

74 

"Інші доходи" 

  

  

(рахунок 10 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 11.12.2006 р. N 1176,
 від 05.03.2008 р. N 353,
 від 14.10.2008 р. N 1238)
^

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи"


Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, які не відображені у складі об'єктів обліку на рахунку 10 "Основні засоби".

За дебетом рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих інших необоротних матеріальних активів на підприємство (за первісною вартістю); сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (реконструкція, модернізація), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта необоротних матеріальних активів. За кредитом рахунку 11 відображаються вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта та сума їх уцінки.

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" має такі субрахунки:

111 "Бібліотечні фонди"

112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"

113 "Тимчасові (нетитульні) споруди"

114 "Природні ресурси"

115 "Інвентарна тара"

116 "Предмети прокату"

117 "Інші необоротні матеріальні активи"

На субрахунку 111 "Бібліотечні фонди" ведеться облік наявності та руху бібліотечних фондів.

На субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів та інші предмети, які за вартісними ознаками підприємством зараховано до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.

На субрахунку 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди" ведеться облік експлуатаційних тимчасових (нетитульних) споруд.

На субрахунку 114 "Природні ресурси" ведеться облік наявності та руху придбаних природних ресурсів для наступного видобутку (нафти, газу тощо).

На субрахунку 115 "Інвентарна тара" ведеться облік наявності та руху інвентарної тари.

На субрахунку 116 "Предмети прокату" ведеться облік наявності та руху активів, призначених для видачі напрокат.

На субрахунку 117 "Інші необоротні матеріальні активи" ведеться облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи". На цьому субрахунку, зокрема, відображається вартість сценічно-постановочних предметів, вартість завершених капітальних інвестицій в об'єкти операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо).

Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта цих активів. Підприємства, які амортизацію бібліотечних фондів і малоцінних необоротних матеріальних активів нараховують у першому місяці використання зазначених об'єктів у розмірі 100 відсотків їх вартості, аналітичний облік цих об'єктів можуть вести із забезпеченням інформації про загальну кількість об'єктів та їх загальну вартість у розрізі класифікаційних підгруп, що підприємство запроваджує самостійно. Вартість об'єкта таких підгруп при його вибутті визначається діленням вартості відповідної підгрупи, що обліковується на субрахунках 111 і 112, на кількість об'єктів, що входять до складу відповідної підгрупи, з відображенням за кредитом субрахунків 111 і 112 у кореспонденції з дебетом субрахунку 132.
^

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" кореспондує


  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

 

13

"Знос (амортизація) необоротних активів"

 

 

 

15 

"Капітальні інвестиції" 

13 

"Знос (амортизація) необоротних активів"

 

16 

Виключено

16 

Виключено

 

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

 

 

 

28

"Товари"

 

23 

"Виробництво" 

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

39 

"Витрати майбутніх періодів" 

 

41 

"Пайовий капітал" 

42 

"Додатковий капітал" 

 

42 

"Додатковий капітал" 

84 

Виключено 

 

46 

"Неоплачений капітал" 

85 

"Інші затрати" 

 

48 

"Цільове фінансування і цільові надходження" 

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

 

53 

"Довгострокові зобов'язання з оренди" 

97 

"Інші витрати" 

 

64

"Розрахунки за податками й платежами"

 

 

 

68

"Розрахунки за іншими операціями"

 

 
71 

Виключено 

99 

"Надзвичайні витрати" 

 

73 

Виключено 

  

  

 

74 

"Інші доходи" 

  

  

 

(рахунок 11 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 24.09.2004 р. N 591,
 від 11.12.2006 р. N 1176,
 від 05.03.2008 р. N 353,
 від 14.10.2008 р. N 1238)
^

Рахунок 12 "Нематеріальні активи"


Рахунок 12 "Нематеріальні активи" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів.

До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуватися підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб чи надання в оренду іншим особам.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".

За дебетом рахунку 12 "Нематеріальні активи" відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, за кредитом - вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" має такі субрахунки:

121 "Права користування природними ресурсами"

122 "Права користування майном"

123 "Права на комерційні позначення"

124 "Права на об'єкти промислової власності"

125 "Авторське право та суміжні з ним права"

126 Позицію виключено 

127 "Інші нематеріальні активи"

На субрахунку 121 "Права користування природними ресурсами" ведеться облік наявності об'єктів права користування ресурсами природного середовища. До них належать: права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище.

На субрахунку 122 "Права користування майном" ведеться облік наявності прав користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо).

На субрахунку 123 "Права на комерційні позначення" ведеться облік наявності прав на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо).

На субрахунку 124 "Права на об'єкти промислової власності" ведеться облік наявності прав на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, тощо).

На субрахунку 125 "Авторське право та суміжні з ним права" ведеться облік наявності авторського права та суміжних з ним прав (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо).

Абзац одинадцятий виключено 

На субрахунку 127 "Інші нематеріальні активи" ведеться облік інших нематеріальних активів, якими володіє підприємство (права на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).
^

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" кореспондує


  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

13

"Знос (амортизація) необоротних активів"

 

 

14 

"Довгострокові фінансові інвестиції" 

13 

"Знос (амортизація) необоротних активів"

15 

"Капітальні інвестиції" 

16 

Виключено

16 

Виключено

42 

"Додатковий капітал" 

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

 

 

28

"Товари"

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

84 

Виключено 

41 

"Пайовий капітал" 

85 

"Інші затрати" 

42 

"Додатковий капітал" 

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

46 

"Неоплачений капітал" 

97 

"Інші витрати" 

48 

"Цільове фінансування і цільові надходження" 

99 

"Надзвичайні витрати" 

53 

"Довгострокові зобов'язання з оренди" 

  

  

68 

Виключено 

  

  

71 

Виключено 

  

  

73 

Виключено 

  

  

74 

"Інші доходи" 

  

  

(рахунок 12 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 20.10.2005 р. N 717,
 від 11.12.2006 р. N 1176,
 від 05.03.2008 р. N 353)
^

Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів"


Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" призначено для узагальнення інформації про нараховану амортизацію та індексацію зносу (накопиченої амортизації) необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" має такі субрахунки:

131 "Знос основних засобів"

132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів"

(абзац другий рахунку 13 доповнено субрахунком 134 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176)

135 "Знос інвестиційної нерухомості"

(абзац другий рахунку 13 доповнено субрахунком 135 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

За кредитом рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" відображається нарахування амортизації та індексації зносу (накопиченої амортизації) необоротних активів, за дебетом - зменшення суми зносу (накопиченої амортизації).

На субрахунку 131 "Знос основних засобів" узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби". При цьому інформація про суму зносу інвестиційної нерухомості, облік якої ведеться на субрахунку 100 "Інвестиційна нерухомість" за первісною вартістю узагальнюється на субрахунку 135 "Знос інвестиційної нерухомості".

(абзац четвертий рахунку 13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

На субрахунку 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

На субрахунку 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" узагальнюється інформація про суму накопиченої амортизації нематеріальних активів.

Аналітичний облік зносу (накопиченої амортизації) необоротних активів ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів. На субрахунку 134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів" узагальнюється інформація про суму амортизації, нарахованої на довгострокові біологічні активи, облік яких ведеться на субрахунках 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю" та 164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю".

(абзац сьомий рахунку 13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176)
^

Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" кореспондує


  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

 

 

10

"Основні засоби"

 

 

11

"Інші необоротні матеріальні активи"

 

 

12

"Нематеріальні активи"

10 

"Основні засоби" 

15 

"Капітальні інвестиції" 

 

 

16

"Довгострокові біологічні активи"

11 

"Інші необоротні матеріальні активи" 

23 

"Виробництво" 

12 

"Нематеріальні активи" 

39 

"Витрати майбутніх періодів" 

16

"Довгострокові біологічні активи"

 

 

42 

"Додатковий капітал" 

42 

"Додатковий капітал" 

74

 "Інші доходи"

83 

"Амортизація" 

  

  

91 

"Загальновиробничі витрати" 

  

  

92 

"Адміністративні витрати" 

  

  

93 

"Витрати на збут" 

  

  

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

  

  

99 

"Надзвичайні витрати" 

(рахунок 13 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 24.09.2004 р. N 591,
 від 11.12.2006 р. N 1176)
^

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"


Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" має такі субрахунки:

141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам"

143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

За дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Аналітичний облік за рахунком 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об'єкти як на території країни, так і за кордоном.
^

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" кореспондує


  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

14 

"Довгострокові фінансові інвестиції" 

12 

"Нематеріальні активи" 

16 

Виключено

14 

"Довгострокові фінансові інвестиції" 

 

 

19

"Гудвіл"

 

 

28

"Товари"

18 

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

30 

"Каса" 

19 

"Гудвіл"

31 

"Рахунки в банках" 

30 

"Каса" 

35 

"Поточні фінансові інвестиції" 

31 

"Рахунки в банках" 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

35 

"Поточні фінансові інвестиції" 

42 

"Додатковий капітал" 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

60 

"Короткострокові позики" 

41 

"Пайовий капітал" 

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

42 

"Додатковий капітал" 

85 

"Інші затрати" 

46 

"Неоплачений капітал" 

96 

"Втрати від участі в капіталі" 

50 

"Довгострокові позики" 

97 

"Інші витрати" 

60 

"Короткострокові позики" 

99 

"Надзвичайні витрати" 

64

"Розрахунки за податками й платежами"

 

 

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

  

  

70 

Виключено 

  

  

71 

Виключено 

  

  

72 

"Дохід від участі в капіталі" 

  

  

73 

"Інші фінансові доходи" 

  

  

74 

"Інші доходи" 

  

  

(рахунок 14 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 24.09.2004 р. N 591,
 від 11.12.2006 р. N 1176,
 від 05.03.2008 р. N 353,
 від 25.09.2009 р. N 1125)
^

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції"


Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" має такі субрахунки:

151 "Капітальне будівництво"

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів"

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"

155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів"

(субрахунок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176)

За дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом - їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів тощо).

На субрахунку 151 "Капітальне будівництво" відображаються витрати на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства.

На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, та авансові платежі для фінансування вказаного будівництва.

Субрахунок 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" (крім об'єктів будівництва та основного стада).

На субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" відображаються витрати підприємства (організації, установи) на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

На субрахунку 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" відображаються витрати підприємства на придбання або створення власними силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи".

На субрахунку 155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів" ведеться облік витрат на придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться на рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи", у тому числі на вирощування незрілих довгострокових біологічних активів, та формування основного стада робочої і продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Поточні біологічні активи").

(абзац дев'ятий рахунку 15 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176)

Кошти, які забудовник отримав від пайовика для пайової участі в будівництві об'єкта, відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів, запасів і кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика і об'єкт будівництва. Після оформлення документів про право власності пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта й приймально-передавального акта забудовник на відповідну вартість дебетує рахунок 48 у кореспонденції з рахунком 15.

Передані забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об'єкта пайовик відображає за кредитом рахунків обліку грошових коштів, запасів у кореспонденції з рахунком 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Після одержання оформлених документів про право власності й приймально-передавального акта пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта кредитується рахунок 37 у кореспонденції з рахунком 15.

Зарахування на баланс власної частки збудованого об'єкта відображається за дебетом рахунку 10 "Основні засоби" та кредитом рахунку 15. Якщо власна частка збудованого об'єкта (квартири, нежитлові приміщення) призначені пайовиком для продажу, то їх зарахування на баланс пайовика відображається за дебетом рахунку 28 "Товари" та кредитом рахунку 15.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень (інвентарними об'єктами).
^

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" кореспондує


 

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

13 

"Знос (амортизація) необоротних активів"

10 

"Основні засоби" 

20 

"Виробничі запаси" 

11 

"Інші необоротні матеріальні
активи" 

21 

"Поточні біологічні активи"12 

"Нематеріальні активи" 

 

 

16

"Довгострокові біологічні активи"

22 

"Малоцінні та швидкозношувані 

28 

"Товари" 

  

предмети" 

30 

"Каса" 

23 

"Виробництво" 

31 

"Рахунки в банках" 

28 

"Товари" 

37 

Виключено 

30 

"Каса" 

31 

"Рахунки в банках" 

42 

"Додатковий капітал" 

33 

"Інші кошти"  

48 

"Цільове фінансування і цільові
надходження" 

37 

"Розрахунки з різними
дебіторами" 50 

"Довгострокові позики" 

39 

"Витрати майбутніх періодів"  

60 

"Короткострокові позики" 

41 

"Пайовий капітал"  

64 

"Розрахунки за податками й
платежами" 

42 

"Додатковий капітал" 

46 

"Неоплачений капітал"  

85 

"Інші затрати" 

47 

"Забезпечення майбутніх витрат і
платежів"  

97 

"Інші витрати" 

99 

"Надзвичайні витрати" 

48 

"Цільове фінансування і цільові надходження" 

  

  

50 

"Довгострокові позики" 

  

  

53 

"Довгострокові зобов'язання з оренди" 

  

  

60 

"Короткострокові позики" 

  

  

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

  

  

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

  

  

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

  

  

66 

"Розрахунки з оплати праці" 

  

  

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

  

  

71 

Виключено 

  

  

73 

Виключено 

  

  

74 

"Інші доходи" 

  

  

94 

Виключено 

  

  

95 

Виключено 

  

  

95

"Фінансові витрати"

 

 

(рахунок 15 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 11.12.2006 р. N 1176)
^

Рахунок 16 "Довгострокові біологічні активи"


Рахунок 16 "Довгострокові біологічні активи" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансової оренди довгострокових біологічних активів.

До довгострокових біологічних активів належать біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців (або операційний цикл, якщо він більше 12 місяців), та біологічні активи, що створюються протягом періоду, більшого ніж один рік, за винятком тварин на вирощуванні і відгодівлі.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про довгострокові біологічні активи, про одержані від їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи і сільськогосподарську продукцію визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи".

За дебетом рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи" відображається надходження довгострокових біологічних активів, за кредитом - їх вибуття.

Рахунок 16 "Довгострокові біологічні активи" має такі субрахунки:

161 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю";

162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю";

163 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю";

164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю";

165 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю";

166 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю".

На субрахунку 161 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю" ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових біологічних активів рослинництва.

На субрахунку 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю" ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів рослинництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та 28 "Зменшення корисності активів". Аналітичний облік ведеться за видами таких довгострокових біологічних активів рослинництва.

На субрахунку 163 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю" ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових біологічних активів тваринництва.

На субрахунку 164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю" ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів тваринництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та 28 "Зменшення корисності активів". Аналітичний облік ведеться за видами таких довгострокових біологічних активів тваринництва.

На субрахунку 165 "Незрілі довгострокові активи, які оцінюються за справедливою вартістю" ведеться облік наявності та рух незрілих довгострокових біологічних активів (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Поточні біологічні активи"), які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами таких незрілих довгострокових біологічних активів.

На субрахунку 166 "Незрілі довгострокові активи, які оцінюються за первісною вартістю" ведеться облік незрілих довгострокових біологічних активів (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Поточні біологічні активи"), справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого вони оцінюються, виходячи із суми витрат, зазнаних на їх вирощування. Аналітичний облік ведеться за видами таких незрілих довгострокових біологічних активів.
^

Рахунок 16 "Довгострокові біологічні активи" кореспондує:


  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

13 

"Знос (амортизація) необоротних активів"; 

13 

"Знос (амортизація) необоротних активів"; 

15 

"Капітальні інвестиції"; 

18 

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"; 

18 

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"; 

21 

"Поточні біологічні активи"; 

 

 

28

"Товари";

37 

"Розрахунки з різними дебіторами"; 

42 

"Додатковий капітал"; 

41 

"Пайовий капітал"; 

85 

"Інші затрати"; 

42 

"Додатковий капітал"; 

94 

"Інші витрати операційної діяльності"; 

46 

"Неоплачений капітал"; 

97 

"Інші витрати"; 

48 

"Цільове фінансування і цільові надходження"; 

99 

"Надзвичайні витрати". 

53 

"Довгострокові зобов'язання з оренди"; 

  

  

71 

"Інший операційний дохід"; 

  

  

74 

"Інші доходи". 

  

  

(рахунок 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)
^

Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи"


На рахунку 17 "Відстрочені податкові активи" ведеться облік суми податків на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних звітних періодах внаслідок:

тимчасові різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів або зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування;

перенесення податкових збитків, не використаних для зменшення податку на прибуток у звітному періоді.

За дебетом рахунку 17 "Відстрочені податкові активи" відображається сума перевищення податку на прибуток, що підлягає сплаті в поточному звітному періоді, над витратами, пов'язаними з нарахуванням податку на прибуток у поточному звітному періоді, за кредитом - зменшення відстрочених податкових активів за рахунок витрат, пов'язаних з нарахуванням податків на прибуток у поточному звітному періоді.

Сума відстроченого податкового активу визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток". Аналітичний облік відстрочених податкових активів ведеться за видами активів або зобов'язань, між оцінками яких для відображення в балансі та з метою оподаткування виникла різниця.
^

Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи" кореспондує


  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

54 

"Відстрочені податкові зобов'язання" 

54 

"Відстрочені податкові зобов'язання" 

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

74

"Інші доходи"

 

 

98

"Податок на прибуток"

85 

"Інші затрати" 

  

  

98 

"Податок на прибуток"

  

  

99 

"Надзвичайні витрати" 

(рахунок 17 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 25.09.2009 р. N 1125)
^

Рахунок 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"


Рахунок 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" призначено для обліку дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу, для обліку активів, використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, а також для обліку інших необоротних активів, які не знайшли безпосереднього відображення на інших рахунках обліку необоротних активів.

Рахунок 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" має такі субрахунки:

181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду";

182 "Довгострокові векселі одержані";

183 "Інша дебіторська заборгованість";

184 "Інші необоротні активи".

За дебетом рахунку 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості та одержання інших необоротних активів, за кредитом - погашення (списання) довгострокової дебіторської заборгованості та вибуття інших необоротних активів.

На субрахунку 181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду" відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда".

На субрахунку 182 "Довгострокові векселі одержані" ведеться облік векселів, одержаних на забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.

Субрахунок 183 "Інша дебіторська заборгованість" призначений для обліку довгострокової дебіторської заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках рахунку 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи", зокрема розрахунків з працівниками за виданими довгостроковими позиками тощо, інші види розрахунків.

На субрахунку 184 "Інші необоротні активи" ведеться облік активів, використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема грошових коштів, а також інших активів, які безпосередньо не можуть бути відображені на інших рахунках обліку необоротних активів.

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення, за видами інших необоротних активів.
^

Рахунок 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" кореспондує:


  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків:  

10 

"Основні засоби"; 

10 

"Основні засоби"; 

11 

"Інші необоротні матеріальні активи"; 

11 

"Інші необоротні матеріальні активи"; 

12 

"Нематеріальні активи"; 

12 

"Нематеріальні активи"; 

31 

"Рахунки в банках"; 

14 

"Довгострокові фінансові інвестиції"; 

 

 

28

"Товари";

33 

"Інші кошти"; 

30 

"Каса"; 

35 

"Поточні фінансові інвестиції"; 

31 

"Рахунки в банках"; 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами"; 

33 

"Інші кошти"; 

69 

"Доходи майбутніх періодів"; 

35 

"Поточні фінансові інвестиції"; 

70 

"Доходи від реалізації"; 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами"; 

73 

"Інші фінансові доходи"; 

85 

"Інші затрати"; 

74 

"Інші доходи". 

97 

"Інші витрати"; 

  

  

99 

"Надзвичайні витрати". 

(рахунок 18 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)
^

Рахунок 19 Гудвіл


Рахунок 19 "Гудвіл" призначений для узагальнення інформації про гудвіл, що виникає при придбанні, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", та/або гудвіл, який виник у процесі приватизації (корпоратизації) підприємства, порядок обліку та списання якого визначається Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213.

(абзац перший рахунку 19 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238)

Рахунок 19 "Гудвіл" має такі субрахунки:

191 "Гудвіл при придбанні"

192 Субрахунок виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238)

193 "Гудвіл при приватизації (корпоратизації)"

За дебетом субрахунку 191 "Гудвіл при придбанні" відображається вартість гудвілу, що виникає при придбанні іншого підприємства, за кредитом - втрати від зменшення корисності гудвілу і сума списаного гудвілу.

(абзац третій рахунку 19 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. N 1125)

Абзац четвертий рахунку 19 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - шостий
 вважати відповідно абзацами четвертим - п'ятим)

За дебетом субрахунку 193 "Гудвіл при приватизації" підприємства державного, комунального секторів економіки відображають вартість гудвілу, який виник при приватизації (корпоратизації), за кредитом - суму списаного гудвілу в порядку, визначеному Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213.

Аналітичний облік гудвілу ведеться за об'єктами придбання.

(абзац п'ятий рахунку 19 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238)
^

Рахунок 19 "Гудвіл" кореспондує


за дебетом з кредитом рахунків: 

за кредитом з дебетом рахунків: 

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 

37 "Розрахунки з різними дебіторами" 

37 "Розрахунки з різними дебіторами" 

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

45 "Вилучення капіталу" 

74 Виключено

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

  

97 "Інші витрати" 

  

99 "Надзвичайні витрати" 

(рахунок 19 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 19.12.2006 р. N 1213,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238)
^

Клас 2. Запаси


Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству готової продукції, товарів, предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використання у виробництві і для господарських потреб, а також засобів праці, які підприємство включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.

(абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2005 р. N 717)

Матеріальні цінності, що прийняті підприємством на відповідальне зберігання, переробку (давальницька сировина), комісію, обліковуються на рахунках класу 0 "Позабалансові рахунки".

Готова продукція, товари, виробничі запаси тощо, що відвантажені, до переходу покупцеві ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на них, відображаються на окремих субрахунках відповідних рахунків обліку запасів.

(розділ доповнено абзацом третім згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 20.10.2005 р. N 717)
^

Рахунок 20 "Виробничі запаси"


Рахунок 20 "Виробничі запаси" призначено для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (у тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва.

За дебетом рахунку 20 "Виробничі запаси" відображаються надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, за кредитом - витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на сторону, уцінка тощо.

Рахунок 20 має такі субрахунки:

201 "Сировина й матеріали"

202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби"

203 "Паливо"

204 "Тара й тарні матеріали"

205 "Будівельні матеріали"

206 "Матеріали, передані в переробку"

207 "Запасні частини"

208 "Матеріали сільськогосподарського призначення"

209 "Інші матеріали"

На субрахунку 201 "Сировина й матеріали" відображаються наявність та рух сировини та основних матеріалів, які входять до складу продукції, що виготовляється, або є необхідними компонентами при її виготовленні (забудовники облік будівельних матеріалів і конструкцій ведуть на субрахунку 205 "Будівельні матеріали"). На цьому субрахунку ведеться облік основних матеріалів, що використовуються підрядними будівельними організаціями при здійсненні будівельно-монтажних, ремонтних робіт. Допоміжні матеріали, які використовуються при виготовленні продукції або для господарських потреб, технічних цілей та сприяння у виробничому процесі, також відображаються на субрахунку 201. Підприємства, що заготовляють сільськогосподарську продукцію для переробки, також відображають її вартість на цьому субрахунку.

На субрахунку 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби" відображаються наявність та рух покупних напівфабрикатів, готових комплектуючих виробів (включаючи у підрядних будівельних організаціях будівельні конструкції та вироби - дерев'яні, залізобетонні, металеві, інші), що придбані для комплектування продукції, що випускається, які потребують додаткових витрат праці з їх обробки або збирання. Вироби, придбані для комплектації готової продукції, вартість яких не включається до собівартості продукції цього підприємства, відображаються на рахунку 28 "Товари".

Науково-дослідні та конструкторські організації придбані необхідні їм як комплектуючі вироби для проведення наукових (експериментальних) робіт за визначеною науково-дослідною або конструкторською темою спеціальне обладнання і інструменти, пристрої та інші прилади обліковують на субрахунку 202. Обладнання і прилади загального призначення на цьому субрахунку не обліковуються, а відображаються на рахунку 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" або на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" за видами предметів.

На субрахунку 203 "Паливо" (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні матеріали) обліковуються наявність та рух палива, що придбається чи заготовляється для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, а також для вироблення енергії та опалення будівель. Тут також обліковуються оплачені талони на нафтопродукти і газ.

Якщо деякі види палива використовують одночасно і як матеріали, і як паливо, то їх можна обліковувати на субрахунку 201 "Матеріали" і на субрахунку 203 "Паливо" - за ознакою переважності використання на цьому підприємстві.

Якщо на підприємстві для технологічних та експлуатаційних потреб, для вироблення енергії та опалення будівель створюються запаси газу (у газосховищах), то їх облік ведеться на субрахунку 203.

На субрахунку 204 "Тара й тарні матеріали" відображаються наявність і рух усіх видів тари, крім тари, яка використовується як господарський інвентар, а також матеріали й деталі, які використовують для виготовлення тари і її ремонту (деталі для збирання ящиків, бочкова клепка тощо).

Матеріали, які використовуються для додаткового обладнання вагонів, барж, суден з метою забезпечення збереження відвантаженої продукції, не відносяться до тари і обліковуються на субрахунку 201 "Сировина й матеріали".

На субрахунку 205 "Будівельні матеріали" підприємства-забудовники відображають рух будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, обладнання і комплектуючих виробів, які належать до монтажу, та інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних деталей і конструкцій.

На субрахунку 205 "Будівельні матеріали" не враховується обладнання, яке не потребує монтажу: транспортні засоби, вільно розміщені верстати, будівельні механізми, сільськогосподарські машини, виробничий інструмент, вимірювальні та інші прилади, виробничий інвентар та інше. Витрати на придбання такого обладнання, що не потребує монтажу, відображаються безпосередньо на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" у міру надходження їх на склад чи інше місце зберігання, експлуатації.

Устаткування й будівельні матеріали, що передані підряднику для монтажу й виконання будівельних робіт, списується з субрахунку 205 на рахунок 15 "Капітальні інвестиції" після підтвердження їх монтажу й використання.

На субрахунку 206 "Матеріали, передані в переробку" обліковуються матеріали, передані в переробку на сторону та які надалі включаються до складу собівартості отриманих з них виробів. Затрати на переробку матеріалів, які оплачуються стороннім організаціям, відображаються безпосередньо за дебетом рахунків, на яких ведеться облік виробів, що отримані з переробки. Аналітичний облік матеріалів, що передані в переробку, ведеться в розрізі, що забезпечує інформацію про підприємства-переробники і контроль за операціями з переробки і відповідними витратами. Передача матеріалів у переробку відображається тільки на субрахунках рахунку 20.

На субрахунку 207 "Запасні частини" ведеться облік придбаних чи виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту, а також автомобільних шин у запасі та обороті. На цьому ж субрахунку ведеться облік обмінного фонду повнокомплектних машин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів, що створюються в ремонтних підрозділах підприємств, на ремонтних підприємствах.

За дебетом субрахунку відображаються залишок і надходження, за кредитом - витрачання, реалізація та інше вибуття запасних частин.

Автомобільні шини, що є на колесах та в запасі при автомобілі, які враховані в ціні автомобіля та включені в його інвентарну вартість, обліковуються у складі основних засобів.

Аналітичний облік запасних частин ведеться за місцями зберігання та однорідними групами (механічна група, електрична група тощо). Аналітичний облік машин, обладнання, двигунів, вузлів та агрегатів обмінного фонду ведеться за групами: придатні до експлуатації (нові та відновлені); що підлягають відновленню (на складі); що є в ремонті.

На субрахунку 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення" обліковуються мінеральні добрива, отрутохімікати для боротьби зі шкідниками й хворобами сільськогосподарських культур, біопрепарати, медикаменти, хімікати, що використовуються для боротьби з хворобами сільськогосподарських тварин. Тут також відображаються саджанці, насіння й корми (покупні й власного вирощування), що використовуються для висаджування, посіву та відгодівлі тварин безпосередньо в господарстві.

На субрахунку 209 "Інші матеріали" обліковуються бланки суворого обліку (за вартістю придбання), відходи виробництва (обрубка, обрізка, стружка тощо), невиправний брак, матеріальні цінності, одержані від ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані як матеріали, паливо або запасні частини на цьому підприємстві (металобрухт, утиль), зношені шини тощо.
^

Рахунок 20 "Виробничі запаси" кореспондує


  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

20 

"Виробничі запаси" 

15 

"Капітальні інвестиції" 

23 

"Виробництво" 

20 

"Виробничі запаси" 

24 

"Брак у виробництві" 

23 

"Виробництво" 

26 

"Готова продукція" 

24 

"Брак у виробництві" 

27 

"Продукція
сільськогосподарського
виробництва" 

28 

"Товари" 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

39 

"Витрати майбутніх періодів" 

28 

"Товари" 

42 

"Додатковий капітал" 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

47 

"Забезпечення майбутніх витрат і
платежів" 

41 

"Пайовий капітал" 

42 

"Додатковий капітал" 

80 

"Матеріальні витрати" 

46 

"Неоплачений капітал" 

84 

"Інші операційні витрати" 

48 

"Цільове фінансування і цільові
надходження" 

85 

"Інші затрати" 

91 

"Загальновиробничі витрати" 

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

92 

"Адміністративні витрати" 

93 

"Витрати на збут" 

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

99 

"Надзвичайні витрати" 

71 

"Іншій операційний дохід" 

  

  

73 

Виключено 

  

  

74 

"Інші доходи" 

  

  

(рахунок 20 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012)
^

Рахунок 21 "Поточні біологічні активи"


Рахунок 21 "Поточні біологічні активи" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух поточних біологічних активів тваринництва, зокрема тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації, та рослинництва, які оцінюються за справедливою вартістю, зокрема зернові, технічні, овочеві та інші культури тощо.

За дебетом рахунку 21 "Поточні біологічні активи" відображається надходження (оприбуткування зернових, технічних, овочевих та інших культур тощо, приплоду молодняку продуктивної й робочої худоби, вибракуваних з основного стада худоби для подальшої відгодівлі або реалізації без відгодівлі) поточних біологічних активів; приріст живої маси молодняку тварин, за кредитом - вибуття поточних біологічних активів унаслідок передачі на переробку, продаж, безоплатної передачі тощо".

Рахунок 21 "Поточні біологічні активи" має такі субрахунки:

211 "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю";

212 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю";

213 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю".

На субрахунку 211 "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю" ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами (культурами) поточних біологічних активів рослинництва (посіви зернових, технічних, овочевих тощо).

На субрахунку 212 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю" ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами (групами) поточних активів тваринництва (молодняк тварин на вирощуванні, тварини на відгодівлі, птиця, звірі, кролі, сім'ї бджіл, доросла худоба, що вибракувана з основного стада, тощо).

На субрахунку 213 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю" ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів тваринництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Аналітичний облік ведеться за видами (групами) поточних біологічних активів тваринництва.
^

Рахунок 21 "Поточні біологічні активи" кореспондує


  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

10 

Виключено 

15 

"Капітальні інвестиції" 

21 

"Поточні біологічні активи"

21 

"Поточні біологічні активи"

23 

"Виробництво" 

23 

"Виробництво" 

 

 

28

"Товари"

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

41 

"Пайовий капітал" 

80 

"Матеріальні витрати" 

42 

"Додатковий капітал" 

84 

"Інші операційні витрати" 

46 

"Неоплачений капітал" 

85 

"Інші затрати" 

48 

"Цільове фінансування і цільові надходження" 

90 

"Собівартість реалізації" 

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

64

"Розрахунки за податками й платежами"

 

 

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

99 

"Надзвичайні витрати" 

71 

"Інший операційний дохід" 

  

  

73 

Виключено 

  

  

74 

"Інші доходи" 

  

  

(рахунок 21 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 11.12.2006 р. N 1176,
 від 05.03.2008 р. N 353)
^

Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"


Цей рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать підприємству та знаходяться у складі запасів.

До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

За дебетом рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені малоцінні та швидкозношувані предмети, за кредитом - за обліковою вартістю відпуск малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію із списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.

З метою забезпечення збереження вказаних предметів в експлуатації підприємство повинно організувати належний контроль за їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному вираженні. При поверненні на склад з експлуатації таких предметів, що придатні для подальшого використання, вони оприбутковуються за дебетом рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" та кредитом рахунку 71 "Інший операційний дохід".

Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів по однорідних групах, установлених, виходячи з потреб підприємства.
^

Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" кореспондує


  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

23 

"Виробництво" 

15 

"Капітальні інвестиції" 

24 

"Брак у виробництві" 

23 

"Виробництво" 

 

 

28

"Товари"

26 

"Готова продукція" 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

39 

"Витрати майбутніх періодів" 

41 

"Пайовий капітал" 

42 

"Додатковий капітал" 

42 

"Додатковий капітал" 

80 

"Матеріальні витрати" 

46 

"Неоплачений капітал" 

84 

"Інші операційні витрати" 

48 

"Цільове фінансування і цільові
надходження" 

85 

"Інші затрати" 

91 

"Загальновиробничі витрати" 

63 

"Розрахунки з постачальниками та
підрядниками" 

92 

"Адміністративні витрати" 

93 

"Витрати на збут" 

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

99 

"Надзвичайні витрати" 

71 

"Інший операційний дохід" 

  

  

73 

Виключено 

  

  

74 

"Інші доходи" 

  

  

(рахунок 22 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 05.03.2008 р. N 353)
^

Рахунок 23 "Виробництво"


Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг).

Зокрема, цей рахунок використовується для обліку на окремих субрахунках витрат:

промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництво продукції;

підрядних, геологічних та проектних організацій на виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-вишукувальних робіт;

підприємств транспорту та зв'язку на надання послуг;

науково-дослідних підприємств на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;

підприємств громадського харчування на випуск власної продукції;

слова виключено 

дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних шляхів;

інших підприємств та організацій;

допоміжних (підсобних) виробництв.

слова виключено 

За дебетом рахунку 23 "Виробництво" відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також розподілені загальновиробничі витрати і втрати від браку продукції (робіт, послуг) з технологічних причин, за кредитом - вартість фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом готової продукції (у дебет рахунків 26, 27), вартість виконаних робіт і послуг (у дебет рахунку 90), собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, робіт, послуг (інструменту, енергії, ремонтно-транспортних послуг тощо).

Аналітичний облік за рахунком 23 "Виробництво" ведеться за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності.
^

Рахунок 23 "Виробництво" кореспондує


  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

13 

"Знос (амортизація) необоротних активів"

11 

"Інші необоротні матеріальні
активи" 

20 

"Виробничі запаси" 

21 

"Поточні біологічні активи"

15 

"Капітальні інвестиції" 

21 

"Поточні біологічні активи"

22 

"Малоцінні та швидкозношувані
предмети" 

20

"Виробничі запаси"

22 

"Малоцінні та швидкозношувані
предмети" 

23 

"Виробництво" 24 

"Брак у виробництві" 

23 

"Виробництво" 

25 

"Напівфабрикати" 

24 

"Брак у виробництві" 

26 

"Готова продукція" 

25 

"Напівфабрикати" 

27 

"Продукція сільськогосподарського
виробництва" 

26 

"Готова продукція" 

27 

"Продукція сільськогосподарського
виробництва" 

28 

"Товари"  

 

28

"Товари"

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

 

 

47

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

39 

"Витрати майбутніх періодів" 

79 

"Фінансові результати" 

47 

"Забезпечення майбутніх витрат і
платежів" 

80 

"Матеріальні витрати" 

84 

"Інші операційні витрати" 

63 

"Розрахунки з постачальниками та
підрядниками" 

85 

"Інші затрати" 

90 

"Собівартість реалізації" 

 

 

91

"Загальновиробничі витрати"

 

 

92

"Адміністративні витрати"

 

 

93

"Витрати на збут"

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

 

 

97

"Інші витрати"

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

99 

"Надзвичайні витрати" 

66 

"Розрахунки з оплати праці" 

  

  

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

  

  

71 

"Інший операційний дохід" 

  

  

80 

"Матеріальні витрати" 

  

  

81 

"Витрати на оплату праці" 

  

  

82 

"Відрахування на соціальні заходи" 

  

  

83 

"Амортизація" 

  

  

84 

"Інші операційні витрати" 

  

  

91 

"Загальновиробничі витрати" 

  

  

95

"Фінансові витрати"

 

 

(рахунок 23 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 11.12.2006 р. N 1176,
 від 05.03.2008 р. N 353)
^

Рахунок 24 "Брак у виробництві"


Цей рахунок призначено для обліку та узагальнення інформації про втрати від браку у виробництві. Браком у виробництві вважається продукція, напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після додаткових витрат на виправлення. Брак продукції поділяється на зовнішній, тобто виявлений споживачем і пред'явлений для відшкодування збитків, та внутрішній, який виявлений в процесі виробництва. У залежності від характеру відхилень від нормативів він може бути остаточним або виправним.

За дебетом рахунку 24 "Брак у виробництві" відображаються витрати через виявлений зовнішній та внутрішній брак (вартість невиправного, остаточного браку та витрати на виправлення браку), витрати на гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує норму, витрати на утримання гарантійних майстерень; за кредитом - суми, що відносяться на зменшення витрат на брак, та сума, що списується на витрати на виробництво як втрати від браку, суми зменшення втрат від браку продукції: вартість відходів від бракованої продукції або реалізації її за зменшеною ціною; вартість утримання з винуватців браку; суми відшкодувань, одержаних від постачальників недоброякісних матеріалів та напівфабрикатів, які спричинили брак продукції.

Аналітичний облік за рахунком 24 "Брак у виробництві" ведеться за видами виробництва.
^

Рахунок 24 "Брак у виробництві" кореспондує


  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

20 

"Виробничі запаси" 

20 

"Виробничі запаси" 

23 

"Виробництво" 

22 

"Малоцінні та швидкозношувані
предмети" 

25 

"Напівфабрикати" 

31 

Виключено 

23 

"Виробництво" 

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

37 

"Розрахунки з різними
дебіторами" 

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

47 

"Забезпечення наступних витрат і
платежів" 

66 

"Розрахунки з оплати праці" 

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

  

  

66 

"Розрахунки з оплати праці" 

  

  

80 

"Матеріальні витрати" 

  

  

84 

"Інші операційні витрати" 

  

  

85 

"Інші затрати" 

  

  

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

  

  

99 

"Надзвичайні витрати" 

(рахунок 24 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012)
^

Рахунок 25 "Напівфабрикати"


Цей рахунок призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух напівфабрикатів власного виробництва.

Облік напівфабрикатів власного виробництва на окремому рахунку ведуть підприємства, у яких напівфабрикати, крім використання у виробництві, реалізуються на сторону як готова продукція. До напівфабрикатів належить продукція, що не пройшла всіх установлених технологічним процесом стадій виробництва й потребує доопрацювання або укомплектування. Зокрема, на цьому рахунку можуть обліковуватися виготовлені підприємством напівфабрикати: чавун передільний у чорній металургії; сира гума і клей в гумовій промисловості; сірчана кислота на азотно-туковому комбінаті хімічної промисловості; солод у пивоварній промисловості; пряжа і сирова тканина в текстильній промисловості.

На підприємствах, на яких напівфабрикати власного виробництва використовуються тільки для власних виробничих потреб, їх рух і залишки облікуються на рахунку 23 "Виробництво".

За дебетом рахунку 25 "Напівфабрикати" відображається надходження (створених) напівфабрикатів, за кредитом - вибуття напівфабрикатів унаслідок продажу, передачі в подальшу переробку, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визначення активу.

Аналітичний облік ведеться за видами напівфабрикатів, визначеними, виходячи з потреб підприємства.
^

Рахунок 25 "Напівфабрикати" кореспондує


  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

23 

"Виробництво" 

23 

"Виробництво" 

37 

"Розрахунки з різними
дебіторами" 

24 

"Брак у виробництві" 

26 

"Готова продукція" 

42 

"Додатковий капітал" 

27 

"Продукція сільськогосподарського
виробництва" 

71 

"Інший операційний дохід" 

28

"Товари"

  

  

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

  

  

47 

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів" 

  

  

80 

"Матеріальні витрати" 

  

  

84 

"Інші операційні витрати" 

  

  

85 

"Інші затрати" 

  

  

93 

"Витрати на збут" 

  

  

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

  

  

99 

"Надзвичайні витрати" 

(рахунок 25 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)
^

Рахунок 26 "Готова продукція"


Цей рахунок призначено для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства.

До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам.

За дебетом рахунку 26 "Готова продукція" відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю або за нормативною вартістю.

Собівартість реалізованої готової продукції визначається за методами оцінки вибуття запасів.

Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової продукції.
^

Рахунок 26 "Готова продукція" кореспондує


  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

23 

"Виробництво" 

20 

"Виробничі запаси" 

25 

"Напівфабрикати" 

22 

"Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

23 

"Виробництво" 

 

 

28

"Товари"

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

 

 

79 

"Фінансові результати" 

42 

"Додатковий капітал" 

71 

"Інший операційний дохід" 

80 

"Матеріальні витрати" 

  

  

84 

"Інші операційні витрати" 

  

  

85 

"Інші затрати" 

  

  

90 

"Собівартість реалізації" 

  

  

92 

"Адміністративні витрати" 

  

  

93 

"Витрати на збут" 

  

  

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

  

  

99 

"Надзвичайні витрати" 

(рахунок 26 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 05.03.2008 р. N 353)
^

Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"


Цей рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції.

Сільськогосподарська продукція оприбутковується за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.

(абзац другий рахунку 27 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176)

За дебетом рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" відображається надходження сільськогосподарської продукції, за кредитом - вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.

На цьому рахунку обліковують продукцію, одержану від власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприклад в дитячі садки, їдальні тощо); продукцію, яка призначена для споживання в тваринницьких підрозділах як корми або для виробництва кормів у кормоцехах; продукцію, яка вирощена для годівлі худоби, наприклад зелену масу, корм, плоди тощо, а також побічну продукцію та відходи, одержані при доведенні товарної продукції та насіння до належних кондицій; насіння та посадкового матеріалу, включаючи саджанці, призначені для закладання та ремонту власних насаджень.

Аналітичний облік продукції сільськогосподарського виробництва ведеться за видами продукції.
^

Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" кореспондує


  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

23 

"Виробництво" 

20 

"Виробничі запаси" 

25 

"Напівфабрикати" 

23 

"Виробництво" 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

28 

"Товари" 

42 

"Додатковий капітал" 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

71 

"Інший операційний дохід" 

80 

"Матеріальні витрати" 

  

  

84 

"Інші операційні витрати" 

  

  

85 

"Інші затрати" 

  

  

90 

"Собівартість реалізації" 

  

  

92 

"Адміністративні витрати" 

  

  

93 

"Витрати на збут" 

  

  

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

  

  

99 

"Надзвичайні витрати" 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Скачать файл (1705 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации