Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Контрольная работа по социально педагогическому исследованию - файл 1.doc


Контрольная работа по социально педагогическому исследованию
скачать (109 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc109kb.13.12.2011 01:06скачать

содержание

1.doc


Проблема: недостатня теоретична та практична розробленість формування соціального здоров’я дітей-сиріт.

Тема дослідження: Формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку в загально-освітніх школах-інтернатах.Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити соціально-педагогічну технологію формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку в умовах загальноосвітньої школи-інтернату.

Об’єкт дослідження: формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку.

.

Предмет дослідження: соціально-педагогічна технологія формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку.
Завдання дослідження:

  • з’ясувати стан розробленості проблеми формування соціального здоров’я в теорії та практиці соціального виховання;

  • розробити й обґрунтувати структурно-функціональну модель формування соціального здоров’я дітей-сиріт;

  • визначити особливості формування соціального здоров’я дітей-сиріт;

  • встановити критерії, показники та рівні сформованості соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку;

  • розробити та експериментально перевірити соціально-педагогічну технологію формування соціального здоров’я дітей-сиріт в умовах загальноосвітньої школи-інтернату;

  • розробити практичні рекомендації соціальним педагогам, вихователям щодо особливостей роботи з дітьми-сиротами підліткового віку з формування соціального здоров’я.


^ Гіпотеза дослідження: процес формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку буде ефективнішим, якщо здійснюватиметься на основі запровадження соціально-педагогічної технології, яка має такі етапи: підготовчий (вибір компонентів технології: мета, принципи, зміст діяльності соціального педагога, зміст діяльності дитини-сироти, засоби, умови формування соціального здоров’я, очікувані результати), стимулюючо-мотиваційний (усвідомлення дітьми необхідності здобуття знань, набуття умінь та навичок з основ соціального здоров’я), гносеологічно-інформативний (здобуття знань з основ соціального здоров’я), змістовно-процесуальний (розвиток умінь та навичок гармонійної взаємодії), аналітико-корегуючий (аналіз отриманих результатів, визначення шляхів підвищення рівнів сформованості соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку).


^ Методи дослідження: -теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення теоретичних основ досліджуваної проблеми для визначення сутності поняття “соціальне здоров’я”; вивчення документів для визначення факторів, які призводять до появи дітей зі статусом “сирота”; моделювання, порівняння та систематизація змісту, форм і методів соціально-педагогічної діяльності для розробки соціально-педагогічної технології формування соціального здоров’я дітей-сиріт; прогнозування поліпшення стану соціального здоров’я дітей-сиріт для розробки засобів формування соціального здоров’я; емпіричні – анкетування, тестування, діагностичні бесіди, спостереження для визначення рівнів сформованості соціального здоров’я дітей-сиріт, експертне оцінювання, експеримент, аналіз результатів експерименту з використанням методів математичної статистики для вивчення ефективності впровадженої соціально-педагогічної технології формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку.

.
^ Теоретико-методологічна основа дослідження: на філософському рівні ї: діалектична теорія про взаємозв’язок, взаємозумовленість і цілісність явищ у природі; загальнонаукове розуміння поняття “здоров’я”, “здорового способу життя”; філософські та медико-біологічні положення про взаємозалежність фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я; природничо-філософська концепція про взаємозв’язки складових системи “людина-суспільство-природа”; дослідження, в яких розглядаються методологічні засади педагогічної науки взагалі та соціально-педагогічної зокрема; психолого-педагогічна концепція виховання особистості; соціально-педагогічна концепція становлення особистості ; теорія діяльності людини і дослідження різних аспектів змісту соціально-педагогічної діяльності з підлітками та молоддю ; сутність поняття “соціального здоров’я” ; особливості організації діяльності в інтернатних закладах. ;.нормативні документи.
Практична значущість: - розроблено соціально-педагогічну технологію формування соціального здоров’я дітей-сиріт, яка реалізується за допомогою соціально-педагогічної програми “Будьмо здоровенькі!”, факультативного курсу для дітей-сиріт “Основи соціального здоров’я;розроблені практичні рекомендації соціальним педагогам, вихователям щодо особливостей роботи з дітьми-сиротами; курс за вибором для студентів спеціаль-ності “соціальна педагогіка” “Основи соціального здоров’я”, який впроваджено в навчальний план підготовки соціальних педагогів,і можуть бути використані в роботі соціальних педагогів в умовах загальноосвітніх шкіл-інтернатів, центрах соціальної реабілітації; в процесі підготовки та перепідготовки соціальних педагогів до роботи з дітьми-сиротами з формування соціального здоров’я.

Результати дослідження можуть бути використані в роботі соціальних педагогів в умовах загальноосвітніх шкіл-інтернатів, центрах соціальної реабілітації; в процесі підготовки та перепідготовки соціальних педагогів до роботи з дітьми-сиротами з формування соціального здоров’я.


^ Наукова значущість:

дисертаційного дослідження полягає в науковому обґрунтуванні концептуальних основ соціально-педагогічної технології формування соціального здоров’я дітей-сиріт; визначенні критеріїв, показників і рівні сформованості соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку.


Висновок.

Проаналізувавши компоненти методологічного апарата дослідження Шкуркіна В. М. по темі “Формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку в загальноосвітніх школах інтернатах ” можна зробити висновок про наявність взаємозв'язку між елементами апарату та відповідність цього апарата вимогам до подібного роду дослідженням. В даному дослідженні тема, об'єкт, предмет мають прямий взаємозв'язок; завдання, гіпотеза взаємопов'язані (одне із завдань спрямовано на перевірку гіпотези); методи підібрані доцільно завданням;теоретико-методологічна основа дослідження: пов'язана з проблемою, темою, метою, завданнями, методами дослідження, що дозволило здійснити написання теоретичної частини дослідження і в правильному напрямку здійснити практичну частину дослідження; практична і наукова значимість пов'язані з проблемою і сприяють її вирішенню.

У процесі аналізу компонентів методологічного апарата дослідження виявлені деякі невідповідності. Так, у темі, вказано, що формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку буде здійснюватись в загальноосвітніх школах-інтернатах, а в об’єкті, та предметі цього не вказано. Одним із завдань дослідження є розробити практичні рекомендації соціальним педагогам, вихователям щодо особливостей роботи з дітьми-сиротами підліткового віку з формування соціального здоров’я, а в практичному значенні вказано, що результати дослідження можуть бути використані ще в центрах соціальної реабілітації.


Розглянуті в дисертації положення не вичерпують усіх питань досліджуваної проблеми, важливість і актуальність якої зумовлюють необхідність її подальших досліджень у різних аспектах. Перспективи подальшої розробки проблеми вбачаються нами у таких напрямах: визначенні сутності поняття соціального здоров’я молоді; розробці технологій формування соціального здоров’я сім’ї, громади.

Практична робота 2

Розробка методологічного апарату соціально-педагогічного дослідження.
Проблема: відхилення в соціальному здоров'ї підлітків загальноосвітніх шкіл.

^ Тема дослідження: Профілактика відхилень у соціальному здоров'ї підлітків в загальноосвітніх школах.

^ Обєкт дослідження: процес профілактики відхилень у соціальному здоров'ї підлітків.

Предмет дослідження: зміст, форми і методи профілактики відхилень у соціальному здоров'ї підлітків в загальноосвітніх школах.

^ Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити комплексну програму профілактики відхилень у соціальному здоров'ї підлітків в загальноосвітніх школах.

Завдання:

  1. Розкрити вікові, та індивідуальні особливості соціального здоров'я та особливостях проявів його відхилення;

  2. Розробити характеристики підлітків які мають відхилення в соціальному здоров’я;

  3. Виявити можливості виховного процесу у профілактиці відхилення в соціальному здоров’ї підлітків в загальноосвітніх школах.

  4. Розробити та експериментально перевірити ефективність комплексної програми профілактики відхилення в соціальному здоров’ї.

^ Гіпотеза дослідження – процес профілактики відхилень у соціальному здоров'ї підлітків буде ефективний за таких умов як: отримання знань о віковіх, та індивідуальних особливостях соціального здоров'я та особливостях проявів його відхилення; реалізації можливостей виховного процесу у профілактиці відхилення в соціальному здоров’ї підлітків в загальноосвітніх школах.

Прийоми побудови гіпотези даного дослідження:

1.Форма: «…,якщо» ;

2. Рівень: емпіричний (дослідження ґрунтується на результатах досвіду, а гіпотеза передбачає позитивні зміни в соціальному здоров’ї підлітків);

3.Характер: інструментальний (передбачається побудова конкретної системи заходів, що забезпечують досягнення мети дослідження – розробки, теоретичного обґрунтування та експериментальної перевірки комплексної програми профілактики відхилення в соціальному здоров’ї підлітків в умовах загальноосвітньої школи);

4.Механізм формування: проста дедуктивна гіпотеза (побудована із загального положення шляхом розробки низки пропозицій, що випливають з нього);

5.Логічна структура: розгалужена (гіпотеза містить у собі декілька припущень);

6. Функціональне призначення: пояснювально-прогностична (пояснює як можна досягти передбачуваний результат).

Характер гіпотези відбився на логіці дослідження в тому, що профілактика розглядалася як частина виховного процесу в школі, при побудові програми профілактики враховувалися принципи системності та комплексності, методи дослідження зорієнтовані на профілактику відхилення в соціальному здоров’ї.

Практична робота 3.

Скласти программу соціально-педагогічного дослідження в робочому апараті

План проведення педагогічного експерименту.

Тема експерименту: Профілактика відхилень у соціальному здоров'ї підлітків в загальноосвітніх школах.

Терміни експерименту: 2010-2015
 Експериментатор: Корнійчук Ольга Сергіївна
 Керівник: Вожегова Тетяна Вікторівна

Загальна характеристика експерименту .
Проблема: відхилення в соціальному здоров'ї підлітків загальноосвітніх шкіл.

^ Тема експерименту: Профілактика відхилень у соціальному здоров'ї підлітків в загальноосвітніх школах.

^ Мета експерименту: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити комплексну програму профілактики відхилень у соціальному здоров'ї підлітків в загальноосвітніх школах.

Завдання:

1.Дослідити причини виникнення відхилення в соціальному здоров'ї підлітків в загальноосвітніх закладах;
2. Розробити методичні рекомендації на основі вивчення вітчизняної та зарубіжної літератури з даної проблеми;
3.Розробити програму з профілактики відхилення в соціальному здоров'ї підлітків;
4.Запровадити і апробувати програму в умовах загальноосвітньої школи.

Гіпотеза експерименту: Процес впровадження результатів дослідження в практику роботи загальноосвітніх початкових закладів буде ефективний за умов якщо, будуть виявлені причини відхилення в соціальному здоров'ї підлітків і розроблені методичні рекомендації відповідно до стану та віку підлітків.

Види експериментування:

Вивчення теоретичного матеріалу, аналіз психологічної, педагогічної, соціальної, медичної літератури.
^ Контактуючий експеримент: анкетування, тестування, діагностичні бесіди, спостереження для визначення рівнів відхилення соціального здоров’я дітей,експертне оцінювання.

^ Форміруючий експеримент включаїть 5 етапа:

- інформаційнно –пошуковий;

- стимулюючо-мотиваційний;

-гносеологічно-інформативний;

-змістовно-процесуальний ;

-аналітико-корегуючий.

Методи обробки результатів: математико-статистичного аналізу даних; методи якісного опису.

Перелік заходів по етапахЗаходи
 Терміни

Виконавці

^ Підготовчий етап

1 рік

експериментатор

1.

Вивчення літератури з проблем відхилення в соціальному здоров'ї;

визначення сутності поняття “соціальне здоров’я”.2.

Ознайомлення з досвідом передових технологій в області формуванні, збереженні і зміцненні здоров’я підлітків.3.

Уточнення формулювань проблеми, цілі, теми, задач і гіпотез4.

Підбір об'єктів експериментування підлітки в загальноосвітніх навчальних закладах.5.

 Підготовка методичного матеріалу програма з профілактики відхилення в соціальному здоров'ї підлітків6.

Підготовка дослідницького інструментарію:анкети, тести,запити к бесіди,книжки.7.

Проведення розвідувального експерименту.3 місяця
Практичний етап2роки

 Експериментатор,

Учні.
Заходи констатуючого експерименту1.

Анкетування підлітків;

Тестування підлиткив;

діагностичні бесіди; спостереження для визначення рівнів відхиленя здоров’я дітей;

експертне оцінювання.


Заходи формуючого експерименту
2.

- допомога дітям усвідомити необхідність набуття навичок гармонійної взаємодії і формування мотивації позитивно спрямованого існування;

- інформування дітей про сутність і прийоми оволодіння соціальним здоров’ям й організацію умов для саморозвитку умінь налагоджувати гармонійні стосунки в процесі життєдіяльності в загальноосвітній школі;

- аналіз отриманих результатів, визначення шляхів підвищення рівнів сформованості соціального здоров’я дітей підліткового віку.

-аналіз і корекція рівня соціального здоров’я дітей підліткового віку.
-Узагальнюючий етап1рік

Экспериментатор
Обробка отриманих даних1.

Аналіз даних об експерименті і отримання висновків

стосовно даної проблеми2.

Написання звітних матералов монографії, з співвідношеннями різних показників отриманих при обробці аналізованих даних
Впровадження


7 місяц

^ Експериментатор, психолог, соціальний педагог

1.

   Виступ - звіти о результатах серед студентів Висших Навчальних Закладів2.

Застосування в практиці валеологічної підготовки студентів.

Скачать файл (109 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации