Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Анализ и планирование доходов предприятия - файл 1.doc


Анализ и планирование доходов предприятия
скачать (510 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc510kb.14.12.2011 07:26скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

  1   2   3   4
Реклама MarketGid:
Загрузка...

ЗМІСТ

ЗМІСТ 2

ВИСНОВОК 41

ДОДАТКИ 50

ВСТУП
Для успішного існування на ринку, необхідно приймати економічно обґрунтовані рішення, керівництву будь-якого підприємства, необхідно ретельно аналізувати основні показники його роботи. Дохід є найбільш важливим фінансовим показником. Дохід є не тільки узагальнюючим вартісним показником, що характеризує результати фінансово-господарської діяльності підприємства, але й реальним джерелом грошових нагромаджень. Він створює певні гарантії для подальшого існування підприємства, тому що саме нагромадження доходу допомагають переборювати наслідки ризиків, пов'язаного з реалізацією товарів на ринку.

У ринкових умовах проведення якісного аналізу доходу підприємства має важливе значення для управління фінансами підприємства.

Дохід - узагальнюючий показник інтенсифікації виробничої й збутової діяльності підприємства. З одного боку, цим показником виражається ступінь ефективності використання всіх видів матеріальних, трудових і грошових ресурсів, з іншого боку, застосування передових методів організації виробництва й впровадження прогресивної техніки.

Обсяг реалізації й величина доходу залежать від виробничої, постачальницької, збутової й комерційної діяльності підприємства, інакше кажучи, ці показники характеризують всі сторони господарювання.

Завдання економічного аналізу полягає в тому, щоб шляхом обмеження впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, визначити суму доходу, отриману в результаті дії факторів, що відображають трудові зусилля працівників і ефективність використання ними виробничих ресурсів.

Об'єктом дослідження в роботі є комерційна фірма "Позитив", що організована в 1998 році й спеціалізується на закупівлі й реалізації в роздрібну торгівлю товарів народного споживання, в основному продуктів харчування. Місце знаходження: м. Київ, вул. Петрова, 1.

Основними видами діяльності товариства є комерційна, торгово-закупівельна, посередницька діяльність по реалізації продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання.

Метою роботи є аналіз показників планування, формування й використання доходу розглянутого підприємства ТОВ "Позитив", виявлення резервів зростання доходу підприємства.

Основними завданнями курсової роботи є:

  • вивчення теоретичних основ планування й аналізу доходу підприємства;

  • визначення впливу як об'єктивних, так суб'єктивних факторів на показники доходу підприємства;

  • оцінка використання доходу підприємства;

  • аналіз методів планування доходу підприємства;

  • виявлення резервів і вироблення пропозицій по збільшенню доходу.

Основними джерелами інформації при аналізі доходу є дані бухгалтерського обліку, фінансової звітності форма №2 "Звіт про прибутки й збитки", що відповідають таблиці плану економічного розвитку підприємства.

Як інформаційно-аналітична база використовувалися документи бухгалтерсько-фінансової звітності ТОВ "Позитив" за 2007-2009рр. діяльності підприємства.
^ 1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇХ СКЛАДОВИХ


На рівні підприємства в умовах товарно грошових відносин чистий дохід приймає форму прибутку. Для виявлення фінансового результату необхідно зіставити виторг із витратами на виробництво й реалізацію, які приймають форму собівартості продукції. Коли виторг перевищує собівартість, фінансовий результат свідчить про одержання доходу. Підприємець завжди ставить за мету дохід. Якщо виторг дорівнює собівартості, то вдалося лише відшкодувати витрати на виробництво й реалізацію продукції. Реалізація відбулася без збитків, але відсутній і дохід як джерело виробничого, науково технічного й соціального розвитку. При витратах, що перевищують виторг, підприємство одержує збитки - негативний фінансовий результат, що ставить його в досить складне фінансове становище.

В умовах ринку орієнтація на одержання доходу є невід’ємною ознакою підприємницької діяльності, критерієм вибору оптимальних напрямків і методів цієї діяльності, показником досягнутого підприємством комерційного ефекту. Балансовий дохід комплексно характеризує кінцеві фінансові результати діяльності підприємства за звітний період.

Одержання доходу як надлишкового доходу, з одного боку, не може, як правило, мати тривалого характеру, тому що конкуренція зрештою веде до вирівнювання умов господарювання, повсюдному поширенню технічних нововведень і т.д. Але з іншого боку, умови, що породжують дохід, постійно з'являються знову й відтворюються, і із цього погляду ми вправі розглядати дохід як постійне явище в ринковій економіці, що відіграє величезну стимулюючу роль.

Прагнення дістати економічний дохід, обійти конкурентів, зміцнити свої позиції на ринку - постійно діючий мотив підприємницької діяльності, що штовхає економіку вперед, до постійного розвитку. З одного боку, очікування економічного доходу стимулює найбільш ефективне використання ресурсів. Розраховуючи на одержання економічного доходу, підприємець прагне так організувати виробництво й збут продукції, щоб домогтися зниження витрат, підвищення віддачі від використовуваних факторів виробництва, і із цією метою він здійснює технічні нововведення, освоює нові виробництва. В остаточному підсумку це сприяє економічному росту й більш повному задоволенню потреб.

З іншого боку, існування економічного доходу сприяє ефективному розподілу ресурсів між альтернативними способами їх застосування. Наявність у якій-небудь галузі доходу, що перевищує середній нормальний її рівень, сигналізує про більшу привабливість даної сфери ресурсів. Це сигнал про те, що на даний вид продукції існує високий попит, і що товариство зацікавлене в розширенні її виробництва. У відповідь на отриманий сигнал, у цю галузь направляються ресурси з інших галузей, де їх використання приносить менший дохід. Але дохід не тільки створює стимули для розширення виробництв, продукція яких користується попитом, але й виступає джерелом фінансування такого розширення.

Підприємства, що одержують більш високий дохід, мають можливість, принаймні, частина цього доходу направити назад у виробництво як інвестиції, - причому не тільки на розширення масштабів виробництва, але й на його вдосконалювання, на розробку й впровадження нової техніки й т.д. Інакше кажучи, одержання фірмою економічного доходу сьогодні створює не тільки стимули для підприємця, але й реальні можливості для одержання такого доходу й у майбутньому.

Дохід - це грошове вираження основної частини грошових нагромаджень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності. Як економічна категорія вона характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності підприємства. Дохід є показником, що найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяг і якість виготовленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Разом з тим дохід впливає на зміцнення комерційного розрахунку, інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності.

Дохід - один з основних фінансових показників плану й оцінки господарської діяльності підприємств. За рахунок доходу здійснюються фінансування заходів щодо науково-технічного й соціально-економічного розвитку підприємств, збільшення фонду оплати праці їхніх працівників. Він є не тільки джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, але здобуває все більше значення у формуванні бюджетних ресурсів, позабюджетних і благодійних фондів.

Багатоаспектне значення доходу підсилюється з переходом економіки держави на основи ринкового господарства. Дохід як важлива категорія ринкових відносин виконує певні функції.

По-перше, дохід характеризує економічний ефект, отриманий у результаті діяльності підприємства. Значення доходу полягає в тому, що він відображає кінцевий фінансовий результат.

Поза сферою впливу підприємства перебувають кон'юнктура ринку, рівень цін на споживані матеріально   сировинні й паливно   енергетичні ресурси, норми амортизаційних відрахувань. Певною мірою не залежать від підприємства рівень цін на реалізовану продукцію й зарплату.

До факторів, що залежать від підприємства, відносяться рівень господарювання, компетентність керівництва, конкурентоспроможність продукції, організація виробництва й праці, його продуктивність, стан і ефективність виробничого й фінансового планування. Ці фактори впливають на дохід не прямо, а через обсяг реалізованої продукції й собівартість, тому для виявлення кінцевого фінансового результату необхідно зіставити вартість обсягу реалізованої продукції й вартість витрат і ресурсів, використовуваних у виробництві.

По-друге, дохід має стимулюючу функцію. Його сутність полягає в тому, що дохід одночасно є фінансовим результатом і основним елементом фінансових ресурсів підприємства. Реальне забезпечення принципу самофінансування визначається отриманим прибутком. Частка чистого доходу, що залишилася в розпорядженні підприємства після сплати податків і інших обов'язкових платежів, повинна бути достатньою для фінансування розширення виробничої діяльності, соціального розвитку підприємства, матеріального заохочення працівників.

По-третє, дохід є одним з джерел формування бюджетів різних рівнів. Він надходить у бюджети у вигляді податків.

Поряд з іншими дохідними надходженнями, дохід використовується для фінансування задоволення спільних суспільних потреб, забезпечення виконання державою своїх функцій, державних інвестиційних, науково   технічних і соціальних програм.

В умовах ринкової економіки значення доходу величезне. Прагнення до одержання доходу орієнтує товаровиробників на збільшення обсягу виробництва продукції, потрібної споживачеві, зниження витрат на виробництво, цим досягається не тільки мета підприємництва, але й задоволення суспільних потреб. Для підприємця дохід є сигналом, що вказує, де можна домогтися найбільшого приросту вартості, створює стимул для інвестування в ці сфери.

Провідне значення доходу як фінансовий показник підприємницької діяльності підприємства разом з тим не означає його унікальності. Аналіз стимулюючої ролі доходу показує, що в окремих господарюючих суб'єктах переважає прагнення витягти високий дохід з метою збільшення фонду оплати праці на шкоду виробничому й соціальному розвитку колективу. Більш того, виявлені факти одержання доходу, тобто утвориться не в результаті ефективної господарської діяльності, а шляхом зміни, наприклад, структури випускаємої продукції, що не є в інтересах споживачів. Замість виробництва низькорентабельної продукції, що має великий попит, підприємства збільшують виробництво більш вигідної для них і більш дорогою високорентабельною продукцією.

Дохід застосовується як розрахунково-аналітичний показник з метою поглибленого аналізу ефективності роботи організації її підрозділів. Він становить основу економічного розвитку підприємства. Одержання доходу - головна мета діяльності будь-якого підприємства.

Зростання доходу створює фінансову основу для самофінансування, здійснення розширеного відтворення й задоволення зростаючих соціальних і матеріальних потреб трудових колективів. У практиці господарської діяльності застосовуються різні показники доходу (балансовий, від реалізації, чистий).

Дохід - це частина чистого доходу, створеного в процесі виробництва й реалізованого в сфері обігу, що безпосередньо одержують підприємства. Тільки після продажу продукції чистий дохід приймає форму доходу. Кількісно він являє собою різницю між виторгом (після сплати податку на додану вартість, акцизного податку й інших відрахувань із виторгу в бюджетні й позабюджетні фонди) і повною собівартістю реалізованої продукції. Виходить, чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції, тим більше одержить прибутки, тим краще його фінансовий стан. Тому фінансові результати діяльності варто вивчати в тісному зв'язку з використанням і реалізацією продукції.

Дохід як головний результат підприємницької діяльності забезпечує потреби підприємства й держави в цілому. Тому насамперед важливо визначити склад доходу підприємства. Загальний обсяг доходу підприємства являє собою валовий дохід. На величину валового доходу впливає сукупність багатьох факторів, що залежать і не залежних від підприємницької діяльності.

Важливими факторами зростання доходу, що залежать від діяльності підприємств, є: ріст обсягу виробленої продукції відповідно до договірних умов; зниження її собівартості; підвищення якості; поліпшення асортиментів; підвищення ефективності використання виробничих фондів; ріст продуктивності праці.

До факторів, що не залежать від діяльності підприємств, відносяться: зміни державних регульованих цін на реалізовану продукцію; вплив природних, географічних, транспортних і технічних умов на виробництво й реалізацію продукції й ін.

Під впливом як тих, так і інших факторів складається валовий дохід підприємств.

У складі валового доходу враховується дохід від всіх видів діяльності.

Насамперед валовий дохід включає дохід від реалізації товарної продукції, обчислену шляхом відрахування із загальної суми виторгу від реалізації цієї продукції (робіт, послуг) податку на додану вартість, акцизів і витрат на виробництво й реалізацію, що включаються в собівартість. Дохід від реалізації товарної продукції - основна частина валового доходу.

По-друге, до складу валового доходу включається дохід від реалізації іншої продукції й послуг нетоварного характеру, тобто дохід (збитки) підсобних сільських господарств, автогосподарств, лісозаготівельних і інших господарств, що перебувають на балансі основного підприємства. До складу валового доходу входить також дохід від реалізації основних фондів і іншого майна. Нарешті, у складі валового доходу відображаються позареалізаційні доходи й видатки, тобто результати позареалізаційних операцій.

У зв'язку з тим що основну частину валового доходу ( 95-97%) підприємства одержують від реалізації товарної продукції, цій частині доходу повинна бути приділена головна увага. Відзначені вище фактори, що залежать і не залежні від діяльності підприємства, впливають головним чином на дохід від реалізації продукції. Основні із цих факторів підлягають детальному вивченню й аналізу.

Попередньо варто врахувати, що на дохід від реалізації товарної продукції впливає зміна залишків нереалізованої продукції. Чим більше цих залишків, тим менше доходу підприємство одержить від реалізації продукції. Величина нереалізованої продукції залежить від ряду причин, обумовлених умовами реалізації продукції. Підприємство може виготовити продукції більше, ніж її реалізувати.

Найважливішим фактором, що впливає на величину доходу від реалізації продукції, є зміна обсягу виробництва й реалізації продукції. Чим більший обсяг реалізації в остаточному підсумку, тим більше доходу одержить підприємство, і навпаки. Залежність доходу від цього фактору за інших рівних умов прямо пропорційна.

Падіння обсягу виробництва при нинішніх економічних умовах, не вважаючи ряду протидіючих факторів, як, наприклад, росту цін, неминуче тягне скорочення обсягу доходу. Звідси висновок - необхідності вживання невідкладних заходів по забезпеченню росту обсягу виробництва продукції на основі технічного його відновлення й підвищення ефективності виробництва. У свою чергу, удосконалювання розрахунково-платіжних відносин між підприємствами буде сприяти поліпшенню умов реалізації продукції, а отже, зростання доходу.

Не менш важливим фактором, що впливає на величину доходу від реалізації товарної продукції, є зміна рівня собівартості продукції. Якщо зміна обсягу реалізації впливає на суму доходу прямо пропорційно, то зв'язок між величиною доходу й рівнем собівартості зворотна. Чим нижче собівартість продукції, обумовлена рівнем витрат на її виробництво й реалізацію, тим вище дохід, і навпаки. Цей фактор є під впливом багатьох причин. Тому при аналізі зміни рівня собівартості повинні бути виявлені причини її зниження або підвищення для того, щоб розробити заходи щодо скорочення рівня витрат на виробництво й реалізацію продукції, а отже, збільшенню доходу.

Фактором, що прямо визначає величину доходу підприємства від реалізації продукції, служать застосовувані ціни. Вільні ціни в умовах їх лібералізації встановлюються підприємствами залежно від конкурентоспроможності даної продукції, попиту та пропозиції аналогічної продукції іншими виробниками. Тому рівень вільних цін на продукцію є чинником, що залежить від підприємства.

Не залежним від підприємства фактором виступають державні регульовані ціни, установлювані на продукцію підприємств-монополістів. Очевидно, що рівень цін визначається насамперед якістю виробленої продукції, що залежить від технічного вдосконалювання її виробництва, проведення робіт з модернізації й т.д.

Крім відзначених факторів на величину доходу від реалізації, безумовно, впливають зміни в структурі виробленої й реалізованої продукції. Чим вище частка більш рентабельної продукції (обчислювальної як відношення доходу до повної собівартості цієї продукції), тим більше доходу одержить підприємство. Збільшення частки малорентабельної продукції спричинить скорочення доходу.

Таким чином, розглянуті основні фактори, що впливають на обсяг прибутки від реалізації товарної продукції як убік збільшення, так і зменшення, повинні з'явитися предметом ретельного аналізу.

Крім доходу від реалізації продукції до складу валового доходу включається, як відзначено раніше, дохід від реалізації іншої продукції й послуг нетоварного характеру. На частку цього доходу доводиться кілька відсотків валового доходу. Результати від іншої реалізації можуть бути позитивними й негативними. Підприємства транспорту, підсобних сільських господарств, торговельних організацій, що перебувають на балансі підприємства, можуть мати від реалізації своєї продукції, робіт, послуг не тільки дохід, але й збитки, що відповідно відіб'ється на обсязі валового доходу.

Окремою складовою частиною валового доходу виділений дохід від реалізації основних фондів і іншого майна. У підприємств можуть утворюватися зайві матеріальні цінності в результаті зміни обсягу виробництва, недоліків у системі постачання, реалізації й інших причин. Тому від реалізації непотрібних товарно-матеріальних цінностей утворюються не тільки дохід, але й збитки.

Що стосується реалізації зайвих основних фондів, то дохід від цієї реалізації обчислюється як різниця між продажною ціною й первісної (або залишкової) вартістю фондів, що збільшується на відповідний індекс, законодавчо встановлений залежно від темпів росту інфляції.

Останнім елементом валового доходу є позареалізаційні доходи й видатки, тобто такі, які безпосередньо не пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції. У складі цих позареалізаційних результатів ураховуються наступні доходи (видатки): доходи від участі на паях у діяльності інших підприємств; доходи від здачі майна в оренду; дивіденди, відсотки по акціях, облігаціям і іншим цінним паперам, що належать підприємству; суми отриманих і сплачених економічних санкцій (штрафи, пеня, неустойки й ін.). У тих випадках, коли суми санкцій вносяться в бюджет, вони не включаються до складу видатків від позареалізаційних операцій і відшкодовуються за рахунок доходу, що залишається в розпорядженні підприємства.

Можуть мати місце й інші позареалізаційні доходи (видатки), не пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг). Так, ураховуються курсові різниці (позитивні й негативні) по валютних рахунках, а також по операціях в іноземній валюті.

У цей час в умовах переходу до ринкової економіки в складі позареалізаційних результатів крім сум сплачених і отриманих штрафів, пенею, неустойок і інших санкцій, з'явилися нові елементи, пов'язані з підприємницькою діяльністю. Це доходи від участі на паях у діяльності інших підприємств, доходи від здачі майна в оренду, дивіденди й відсотки по акціях, облігаціям і іншим цінним паперам, що належать підприємству. Надходження цих доходів обумовлено процесом роздержавлення й утворення підприємств різних форм власності - орендних, акціонерних, спільних і інших типів.

Коли одні підприємства беруть участь на пайових початках у діяльності інших підприємств, то при успішному функціонуванні останніх вони мають певний пайовий дохід, що враховується в складі позареалізаційних результатів.

З розвитком орендних відносин багато підприємств із метою одержання доходів здають частину свого майна, включаючи приміщення, спорудження, устаткування й т.д., в оренду на більш-менш тривалий строк. Здача майна в оренду може приймати в результаті форму оренди з викупом. У підсумку підприємство одержує дохід, що збільшує позареалізаційні доходи, отже, і валовий дохід.

З розвитком акціонерної форми власності підприємства випускають акції, облігації й інші цінні папери, що сприяють підвищенню прибутковості, рентабельності підприємств. Рівень прибутковості на випущені акції, облігації приймає форму дивідендів і відсотків. Залежно від типу акцій складається рівень дивідендів на них.

При випуску простих (звичайних) акцій розмір дивідендів залежить від суми отриманого доходу, від можливості напрямку на виплату дивідендів частини цього доходу з урахуванням інших витрат із доходу, від частки привілейованих акцій у загальній їхній кількості й оголошеного по них рівня дивідендів, від величини статутного капіталу й загальної кількості акцій, випущених в обіг.

Традиційно включаються в склад позареалізаційних доходів і видатків штрафи, пені й неустойки, які мають непостійний характер. При цьому штрафи, пені й неустойки сплачені можуть перевищувати отримані. Тоді утворюються збитки, що скорочують позареалізаційний дохід.

Якщо ж сума економічних санкцій, отриманих даним підприємством, перевищує сплачені, то позареалізаційні доходи збільшуються. Усе буде залежати від характеру діяльності даного підприємства, дотримання розрахунково-платіжної дисципліни, виконання зобов'язань із постачання, платежам у бюджет, постачальникам і банкам.

Отже, аналіз складу валового доходу підприємства показав провідне значення доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), порівняно невелику роль доходу від іншої реалізації, а також від реалізації основних фондів і іншого майна й значення, що підсилюється в умовах розвитку підприємництва, позареалізаційних доходів і видатків.

Дохід як кінцевий фінансовий результат діяльності підприємств являє собою різницю між загальною сумою доходів і витратами на виробництво й реалізацію продукції з урахуванням збитків від різних господарських операцій. Таким чином, дохід формується в результаті взаємодії багатьох компонентів як з позитивним, так і негативним знаком.
^ 2. МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА


Найважливіша роль доходу, що підсилюється з розвитком підприємництва, визначає необхідність правильного його обчислення. Від того, наскільки вірогідно визначений плановий дохід, буде залежати успішна фінансово-господарська діяльність підприємства.

Методики максимізації доходу шляхом зміни частки змінних і постійних витрат відкривають можливість підприємцям планувати на перспективу розміри приросту доходу залежно від господарських успіхів у виробництві конкурентоспроможної продукції й завчасно вживати відповідних заходів.

Орієнтовні розрахунки доходу важливі не тільки для самих підприємств, що виробляють і реалізують продукцію, але й для акціонерів, інвесторів, постачальників, кредиторів, банків, пов'язаних з діяльністю даного підприємця, що беруть участь своїми коштами у формуванні його статутного капіталу. Тому планування оптимального розміру доходу в сучасних економічних умовах є найважливішим чинником успішної підприємницької діяльності.

Дохід - одна з форм чистого прибутку товариства. Є найважливішим показником діяльності підприємства, джерелом його розвитку й стимулювання праці працівників. Планованим показником доходу є балансовий дохід. Він являє собою суму доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), від іншої реалізації (включаючи непотрібні основні фонди, інше майно), а також від позареалізаційних результатів господарської діяльності.

Основний (по питомій вазі) частиною балансового доходу є дохід від реалізації продукції. Він розраховується виходячи із планованого виторгу від реалізації продукції і її собівартості. Можливе використання двох методів розрахунку балансового доходу: методу прямого рахунку й аналітичного методу.

Метод прямого рахунку полягає в тому, що дохід обчислюється по кожному виді виробів або групам однорідних виробів як різниця між обсягом їх реалізації у відпускних цінах (за винятком податку на додану вартість, акцизного збору й інших податків з виторгу) і повною собівартістю:
(2.1)
де Пр - дохід від реалізації продукції, тис. грн.;

п - кількість видів реалізованої продукції;

Орi - плановий обсяг реалізації i-й продукції, грн.;

Сi - повна собівартість i-й продукції, грн.

Метод прямого рахунку доходу відрізняється високою точністю, але є досить трудомістким.

Другим методом розрахунку доходу від реалізації продукції є аналітичний метод. Цей метод застосовується в галузях з різноманітними асортиментами продукції, а також на додаток до прямого методу (у якості перевірочного).

Існують наступні способи розрахунку доходу аналітичним методом:

• на основі показника витрат на кожну гривню виготовленої продукції;

• на основі базової рентабельності.

Використовуючи перший спосіб розрахунку, спочатку проводиться розрахунок доходу від планованого обсягу виробництва продукції по наступній формулі:
(2.2)
де ОП - планований обсяг виробництва продукції, робіт, послуг, тис. грн.;

Зоп - витрати на гривню планованого обсягу продукції.

Далі для визначення загальної суми доходу від реалізації (Пр) Дохід по планованому обсязі виробництва продукції коректується на зміну доходу в перехідних залишках готової продукції.

Другий спосіб розрахунку доходу - розрахунок на основі базової рентабельності (базова рентабельність - це відношення доходу по зробленій або реалізованій продукції до її повної собівартості за звітний рік). Розрахунок доходу цим способом наступний:

• розраховується дохід по порівнянній продукції, виходячи з базової рентабельності;

• аналізується вплив на дохід (у порівнянні зі звітним роком) зниження собівартості, зміни структури випускаємої продукції, її якості, зміни відпускних цін;

• визначається дохід на весь обсяг порівнянної продукції;

• перебуває зміна величини доходу в перехідних залишках готової продукції;

• розраховується прямим рахунком дохід по непорівнянній продукції;

• визначається загальна величина доходу від реалізації продукції.

З огляду на високу трудомісткість розрахунків, другий спосіб планування доходу від реалізації продукції аналітичним методом використовується рідко.

Для розрахунку суми балансового доходу до доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) додають дохід від іншої реалізації, а також фінансові результати від позареалізаційних операцій.

Дохід від іншої реалізації розраховується як різниця між виторгом від реалізації не використовуваних підприємством основних фондів і іншого майна, з одного боку, і балансовою вартістю цих основних фондів і майна, а також видатками, пов'язаними з їх реалізацією, податками, включеними у відпускні ціни, з іншої сторони.

Перелік позареалізаційних прибутків і видатків досить широкий. Зокрема, до позареалізаційних прибутків відносяться доходи від фінансових вкладень, доходи від здачі майна в оренду, отримані штрафи, пені, неустойки й ін., а до позареалізаційних видатків - збитки від уцінки товарів, від недостач матеріальних цінностей, списання дебіторської заборгованості, судові витрати, сплачені штрафи, пені, неустойки й т.д.

При плануванні доходу джерела, що включаються в план, одержання доходу від іншої реалізації й позареалізаційних прибутків повинні мати відповідне обґрунтування (договору, рішення господарських судів, аналіз динаміки за попередні періоди й т.д.).
3. АНАЛІЗ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "ПОЗИТИВ"


Різні сторони виробничої, збутової, постачальницької й фінансової діяльності підприємства отримують кінцеву грошову оцінку в системі показників фінансових результатів. Найбільш важливі показники фінансових результатів діяльності підприємства представлені у формі №2 "Звіт про доходи й збитки". До них відносяться:

- дохід (збиток) від реалізації продукції;

- дохід (збиток) від іншої реалізації;

- доходи й видатки від позареалізаційних операцій;

- балансовий дохід;

- оподатковуваний дохід;

- чистий прибуток і ін.

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими серед них є показники доходу, що в умовах переходу до ринкової економіки становить основу економічного розвитку підприємства. Зростання доходу створює фінансову базу для самофінансування, розширеного виробництва, рішення проблем соціальні й матеріальні потреби трудового колективу. За рахунок доходу виконуються також частина зобов'язань підприємства перед бюджетом, банками й іншими підприємствами й організаціями.

Таким чином, показники доходу стають найважливішими для оцінки виробничої й фінансової діяльності підприємства. Вони характеризують ступінь його ділової активності й фінансового благополуччя.

Дані для проведення вертикального й горизонтального аналізу наведені в (табл.).3.1 і 3.2.

Таблиця 3.1

Аналіз фінансових результатів діяльності за 2007-2009 рр, тис. грн.

Найменування показника

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Темп росту,%

2008 р. до

2007 р.

2009 р. до

2008 р.

Виторг від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг

9736,9

12851,6

15767

+3114,7

+2915,4

Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг

7617,7

9770,5

11511

+2152,8

+1740,5

Валовий дохід

2119,2

3081,1

4256

+961,9

+1174,9

Дохід (збиток) від реалізації

852,5

1448,5

885

+596,0

-563,5

Інші операційні доходи

-

-

-

-

-

Інші операційні видатки

1

-

41

-1

+41

Інші позареалізаційні доходи

3

2,5

59

-0,5

+56,5

Інші позареалізаційні видатки

2

5,3

298

+3,3

+292,7

Дохід (збиток) звітного періоду

852

1445,7

605

+593,7

-840,7

Податок на прибуток і інші аналогічні платежі

500

531,7

167

31,7

-364,7

Дохід (збиток) від звичайної діяльності

352

914,0

438

+562,0

-476,0

Надзвичайні доходи

-

-

-

-

-

Надзвичайні видатки

-

-

-

-

-

Нерозподілений дохід (збиток) звітного періоду

352

914,0

438

+562,0

-476,0


Фінансові результати ТОВ "Позитив" у вигляді доходу з різних джерел представлені в (табл.) 3.1.

З даних (табл.)3.1 також видно, що балансовий дохід в 2008 р. зріс в порівнянні з 2007 р. на 593,7 тис. грн. або на 69,6%. Зменшення балансового доходу в 2009 р. (на 840,7 тис. грн. або 58,1%) сприяло негативне сальдо операційних і позареалізаційних доходів і видатків, а також високий рівень комерційних видатків (3371 тис. грн.).

Нерозподілений дохід підприємства збільшився в 2008 р. більш ніж в 2,5 рази в порівнянні з рівнем 2007 р. Чистий дохід 2008 р. склав 914 тис. грн., що вище рівня доходу 2007 р. на 562 тис. грн.

У зв'язку з ростом податку на прибуток, дохід підприємства від звичайної діяльності ще більше скоротився (в 2009 р. скоротився в порівнянні з 2008 р. на 476 тис. грн. або в 2,1 рази).

Таким чином, незважаючи на ріст виторгу ТОВ "Позитив" за підсумками 2009 р. до 15767 тис. грн. з 12851,6 тис. грн. в 2008 р. (ріст на 22,7%), чистий прибуток підприємства в 2009 р. знизився до 438 тис. грн. з 914 тис. грн. в 2007 р. (падіння на 52,1%).

Ми спостерігаємо погіршення фінансових результатів діяльності підприємства в 2009 р., що говорить про зниження стійкого стану підприємства.

Наочно динаміка показників фінансових результатів діяльності ТОВ "Позитив" 2007-2009 р. представлений на (рис.) 3.1.


Рис.3.1. Динаміка зміни показників доходу
ТОВ "Позитив" за 2007-2009рр.

В 2008 р. спостерігається зростання доходу від реалізації в порівнянні з 2007 р. В 2009 р. дохід від реалізації продукції зменшився на 38,9% у порівнянні з 2008 р. Це відбулося через збільшення собівартості реалізованої продукції. Також причиною цьому може служити зміна кон'юнктури на ринках і, внаслідок цього, переходом на грошові форми оплати, що неминуче приводить у боротьбі за ринок до зниження відпускних цін і мінімізації норми доходу.

Балансовий дохід в 2009 р. склала 605 тис. грн. (на 58,1% менше в порівнянні з 2007 р). За останній 2009 р. підприємство погіршило свої показники: чистий дохід зменшився на 52,1% у порівнянні з 2008 р. Зниження відбулося за рахунок збільшення комерційних видатків.

Таким чином, діяльність ТОВ "Позитив" є прибутковою, але спостерігається негативна динаміка зниження балансового й чистого доходу підприємства на кінець розглянутого періоду.

Дохід від реалізації протягом 2007-2008 рр. мала яскраво виражену тенденцію до росту, як наслідок ріст виторгу від реалізації. В 2009 рік почався ріст позареалізаційних видатків, при постійному зниженні доходу від іншої реалізації (операційних доходів мінус аналогічних видатків), що, в остаточному підсумку, перешкодило росту балансового й чистого доходу.

В табл.2 представлена структура доходу організації.

Розглядаючи зміни в структурі доходу на підтвердження вищевикладеного, щодо динаміки окремого складового балансового доходу, можна звернути увагу на те, що в 2008-2009 роках відбулися зміни в структурі доходу, спрямовані насамперед на зниження ролі доходу від іншої реалізації й підвищення ролі доходу від позареалізаційних заходів, причому роль цієї складові стала в 2009 році настільки висока, що серйозно потіснила частку доходу від реалізації продукції.

Таблиця 3.2

Структура доходу ТОВ "Позитив", тис. грн.

Показник

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Темп росту,%

2008 р. до

2007 р.

2009 р. до

2008 р.

Дохід від реалізації

852,5

1448,5

885

170,0

61,1

Дохід (збиток) від іншої реалізації

-1

-

-41

-

-

Дохід (збиток) від позареалізаційних операцій

1

-2,8

-239

-

-

Дохід звітного року

852

1445,7

605

169,7

41,8

Дохід від звичайної діяльності

352

914

438

259,7

47,9

Нерозподілений прибуток

352

914

438

259,7

47,9На підставі (табл.) 3.2 видно, що дохід від реалізації в 2008 р. ріс швидше чим виторг від реалізації, що свідчить про відносну економію витрат на виробництво й реалізацію продукції.

Дохід від звичайної діяльності зростає повільніше, ніж дохід від реалізації, що пов'язане з його зниженням в 2008-2009 рр., що також позначилося на відставанні зростання чистого доходу від доходу від реалізації.

Протягом три років на підприємстві не було надходжень і видатків, пов'язаних з одержанням і сплатою відсотків, так само з надходженням вкладень в інші підприємства.

Отже, основними факторами, що зробили негативний вплив на зростання доходу з'явилися ріст витрат при виробництві продукції й одержання збитку від позареалізаційних заходів. Негативний вплив на розмір доходу підприємства також зробило зниження доходу від іншої реалізації й одержання збитку в 2007-2009 рр.

Проаналізуємо фінансові результати від іншої реалізації, позареалізаційної діяльності й фінансових вкладень.

У розглянутому періоді з 2007 по 2009 рік дохід підприємства, крім доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) мав в собі дохід від іншої реалізації (операційні доходи й видатки) і позареалізаційні доходи.

Підприємство протягом розглянутого періоду займалося фінансовими вкладеннями й залучало кредитні ресурси, тому в нього в 2008 році були збитки.

За період 2007-2009 рр. підприємство не мало інших операційних доходів. Інші операційні видатки зростають протягом 2007-2008 рр. так, якщо в 2007 р. вони становили всього 1 тис. грн., та в 2009 р. уже 41 тис. грн., що оцінюється негативно в роботі ТОВ "Позитив". Інші операційні видатки підприємства - це в основному збитки від виплати штрафів, виникають у зв'язку з порушенням окремими службами договорів з іншими підприємствами, організаціями й установами, а також збитки від списання безнадійної дебіторської заборгованості. Дані тенденції обумовили ріст збитку підприємства від іншої реалізації.

Інші позареалізаційні доходи підприємства зростають із 3 тис. грн. в 2007 р. до 59 тис. грн. в 2009 р. (це дохід від здачі в оренду землі й основних коштів; доходи по акціях, облігаціям і т.д.).

Інші позареалізаційні видатки підприємства (суми, сплачені у вигляді економічних санкцій і відшкодування збитків; а також інші видатки від операцій, безпосередньо не пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції) різко збільшилися за період 2007-2009 рр. (з 2 тис. грн. до 298 тис. грн.), у зв'язку із чим збиток від позареалізаційних операцій підприємства зростає.

Сальдо доходів і видатків від іншої позареалізаційної діяльності негативне. Це говорить про те, що підприємство не звертає увагу на цей немаловажний аспект одержання додаткового доходу й негативне сальдо свідчить про недостатньо ефективне використання позареалізаційного потенціалу ТОВ "Позитив".

У факторному аналізі використовуються наступні показники доходу: балансовий дохід, дохід від реалізації продукції, робіт і послуг, дохід від іншої реалізації, фінансові результати від позареалізаційних операцій, оподаткований дохід, чистий прибуток (рис.) 3.2.
Рис. 3.2. Блок-схема факторного аналізу доходу
Обсяг реалізації продукції може робити позитивний і негативний вплив на суму доходу. Збільшення обсягу продажів рентабельної продукції приводить до пропорційного збільшення доходу. Якщо ж продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми доходу.

Дохід від реалізації продукції зазнає впливу наступних факторів: зміни цін на продукцію, зміну собівартості, зміна обсягу реалізації продукції, зміна структури продукції, зміна структури витрат. Подальший аналіз повинен розкрити конкретні причини зміни доходу від реалізації продукції по кожному фактору.

Розрахунок впливу факторів виконується способом ланцюгових підстановок.

Аналіз доходу по перерахованим вище факторах наведений у таблицях 3,4 і 5,6 за періоди 2007 - 2008 р. і 2008 - 2009 р. відповідно.

У (табл.)3.3 наводяться вихідні дані й факторний аналіз доходу від реалізації продукції за 2007-2008 рр.

Таблиця 3.3

Аналіз доходу по факторах за 2007-2008 рр., тис. грн.
По базису (2007 рік)


По базису за фактично реалізовану продукцію

2008 року

Фактичні дані по звіту

(2008 рік)


Фактичні дані з корекцією на зміну цін та ін.

Реалізація продукції в продажних цінах

9736,9

10589,3

12851,6

11174,8

Повна собівартість продукції

7617,7

7990,6

9770,5

8487,0

Дохід

2119,2

2598,7

3081,1

2687,8
  1   2   3   4Скачать файл (510 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации