Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання - файл конспект по бюджетированию.doc


Лекции - Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання
скачать (461.6 kb.)

Доступные файлы (1):

конспект по бюджетированию.doc1522kb.17.10.2007 12:52скачать

содержание

конспект по бюджетированию.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


ЗМІСТ1. СУТНİСТЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФİН.ПЛАНУВАННЯ НА ПİДПРИЄМСТВİ 3

1.1. Організація фінансового планування на підприємстві 3

1. 2. Становлення фінансового планування в Україні в сучасних умовах 4

2.1. Сутність та значення бюджету підприємства 15

2.2. Роль бюджетування у прийнятті управлінських рішень. Бюджетний період. Бюджетний цикл 17

2.3. Інфраструктура бюджетного процесу. Аналітичний, обліковий, організаційний і програмно-технічні складові 20

2.4. Роль бюджетів у прийнятті фінансових рішень 21

^ 3. МЕТОДИЧНİ ОСНОВИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПİДПРИЄМСТВİ 22

3.1. Складові бюджетування 22

3.2. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування 23

3.3. Рекомендації по складанню бюджетів витрат центрів відповідальності на плановий рік 24

^ 4. РОЗРОБКА ОРГАНİЗАЦİЙНОЇ ТА ФІН.СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 33

4.1. Основи управління за центрами відповідальності 33

4.2. Типи центрів відповідальності та їх характеристика 34

4.3. Формування центрів фінансової відповідальності підприємства 36

4.4. Фінансова структура підприємства та її формування 37

^ 5. РОЗРОБКА ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 49

5.1. Основні принципи облікової політики 49

5.2. Розробка принципів обліку готової продукції і реалізації 50

5.3. Розробка принципів формування собівартості продукції. 50

5.4. Розробка принципів обліку майна. 51

5.5. Розробка принципів обліку дебіторської / кредиторської заборгованості 52

5.6. Визначення методів розрахунку лімітів 52

5.7. Організаційні основи облікової політики 53

^ 6. РОЗРОБКА СИСТЕМИ БЮДЖЕТІВ 54

6.1. Бюджетна структура підприємства 54

6.2. Формування бюджетної системи на підприємстві 56

7. ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ У ВИРОБНИЦТВİ 60

7.1. Фінансовий і інвестиційний цикли у виробництві і галузеві особливості бюджетного процесу 60

7.2. Структура зведеного бюджету виробничого підприємства 62

7.3. Вибір тривалості бюджетного періоду. Типи бюджетів по ступеню тривалості. Поточне і стратегічне бюджетування в промисловості 64

^ 8. РОЗРОБКА ОПЕРАЦİЙНИХ БЮДЖЕТІВ ПİДПРИЄМСТВА 68

8.1. Види операційних бюджетів та їх особливості 68

8.2. Бюджет продажів 70

8.3. Бюджет виробництва 74

8.4. Бюджет прямих витрат на матеріали 77

8.5. Бюджет прямих витрат на оплату праці 78

8.6. Бюджет амортизаційних відрахувань 78

8.8. Бюджет витрат на збут 80

8.9. Бюджет управлінських (загальноцехових) витрат 81

8.10. Бюджет податкових платежів 81

8.11. Бюджет виплат по фінансовій діяльності 82

8.12. Формування зведеного бюджету доходів і витрат 82

^ 9. ЗМІСТ І ТЕХНОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВИХ БЮДЖЕТІВ 89

9.1. Види фінансових бюджетів та принципи їхньої побудови 89

9.2. Бюджет руху грошових коштів 90

9.3. Бюджет активів і пасивів (бюджет по балансовому листу) 101

9.4. Капітальний бюджет 107

9.5. Організація фінансової роботи з виконання бюджетів 111

^ 10. ВİДПОВİДАЛЬНİСТЬ ТА МОТИВАЦİЯ В БЮДЖЕТУВАННİ 113

10.1. Взаємозв’язок основної мети підприємства за мотивації персоналу 113

10.2. Система матеріального стимулювання як інтегральна частина бюджетування 117

10.3. Показники преміювання працівників окремих підрозділів та підприємства 119


^

1. СУТНİСТЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФİН.ПЛАНУВАННЯ НА ПİДПРИЄМСТВİ

1.1. Організація фінансового планування на підприємстві


      Процес планування являє собою прийняття рішень щодо майбутніх цілей підприємства і способів їхнього досягнення. Результатом процесу планування є система планів, що мають кількісну і якісну оцінку.

^ Діяльність підприємства, пов'язану з плануванням, можна поділити як ряд етапів (кроків):

  1. стратегічний аналіз інвестиційних можливостей і джерел фінансових ресурсів, якими володіє підприємство;

  2. прогнозування наслідків прийнятих рішень з метою уникнення негативних результатів від непогодженості між поточними і майбутніми управлінськими рішеннями;

  3. процес безпосереднього планування, коли обґрунтовують обраний варіант із ряду можливих рішень, що виражає стратегічну мету, втілену в конкретні плани;

  4. процес бюджетування чи технології обліку, планування і контролю за рухом коштів, формуванням фінансових результатів і оцінки наслідків прийнятих рішень.

       Розглянемо зміст кожного етапу планування. ^ Етап стратегічного аналізу містить у собі вивчення декількох альтернативних варіантів розвитку підприємства на рік і більш віддалену перспективу.

       Перший варіант являє собою сценарій агресивного зростання підприємства, що включає вихід на нові ринки збуту і створення нових видів продукції, диверсифікованість виробництва й освоєння нових напрямків діяльності та вимагає великих капітальних витрат.

       Другий варіант – сценарій збереження сформованих тенденцій розвитку, при якому бізнеси-процеси (підрозділу, філії, продукти) підприємства розвиваються паралельно зростанню ринків збуту.

       Третій варіант базується на плані реструктуризації, тобто при мінімумі капіталовкладень, виділення найбільш ефективних бізнесів-процесів і / чи скорочення навіть згортання діяльності безприбуткових підрозділів.

       Четвертий варіант плану передбачає ліквідацію чи продаж окремих філій і дочірніх компаній. Кожна альтернатива пов'язана з визначеними прогнозами грошових потоків, планів доходів і витрат, зміни структури капіталу й інших аспектів фінансової діяльності. Тому необхідно приймати до уваги фінансову стійкість і платоспроможність підприємства в довгостроковому періоді. Перераховані варіанти доцільно розглядати як рішення, що взаємно включають друг друга, але базова технологія розрахунку для кожного альтернативного варіанту повинна бути ідентичною. Етап прогнозування наслідків прийнятих рішень виражає основну ідею – перевірку можливих наслідків реалізації складеного плану з урахуванням конкретних умов, уточнень і змін по одному зі сценаріїв. Наприклад, прогноз реалізації плану в умовах високої інфляції і падіння курсу національної валюти, що невигідно для підприємства-імпортера товарів і сприятливо для експерта сировинних ресурсів. При будь-якому сценарії, спираючись на різні джерела інформації і методи прогнозування, фінансові й інвестиційні рішення варто детально оцінити до прийняття кінцевого плану.

       Прогнозування являє собою частину довгострокового планування, дозволяє оцінку найбільш ймовірних подій і допомагає знизити комерційні ризики. Виключити усі види ризиків не можливо навіть за допомогою самого грамотного прогнозування.

       ^ У процесі безпосереднього планування економічні служби підприємства втілюють обрані стратегічні цілі в конкретні плани, що мають кількісну і якісну оцінку.

^ Процес планування включає:

  • розробку плану потреб підприємства у фінансових ресурсах на капітальні інвестиції, інновації, поповнення оборотного капіталу, рекламу тощо;

  • визначення структури джерел фінансування запланованих заходів – як внутрішніх, так і зовнішніх. У плані обов'язково потрібно дотримуватись оптимальних пропорцій між власними і позиковими джерелами, вкладеннями в основний, оборотний капітал тощо;

  • розробку плану розміщення і використання засобів усередині підприємства;

  • визначення процедури бюджетування як бази для фінансування поточних фінансово-експлуатаційних потреб і інвестиційних проектів.

       На заключному етапі планування здійснюють бюджетування – процес розробки різних оперативних бюджетів. Бюджетування виражає основний зміст сучасної технології фінансового планування. Воно здійснюється таким чином, щоб мати можливість у єдиному інформаційному форматі розробляти і контролювати виконання плану, оперативно оцінювати відхилення фактичних показників від планових. Цей процес оперативного прийняття управлінських рішень і коригування поточних дій виражає основну вимогу ефективності системи управління фінансами у динамічному економічному середовищі. Отже, процес планування – це безупинний цикл із прямого (від розробки стратегії до складання планів і контролю за їхнім виконанням) і зворотнього (від оцінки результатів виконання і до коригування планів) зв'язків. Кінцевий результат процесу планування – це розроблена система довгострокових, поточних і оперативних планів. План включає основні параметри діяльності підприємства в цілому, його підрозділах та філіях, які мають бути досягнуті до кінця планового періоду. Процес планування трудомісткий. Він вимагає значних зусиль усіх фахівців і менеджерів підприємства. Тільки за цих умов можна досягти конкретної стратегічної мети діяльності підприємства.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24Скачать файл (461.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации