Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Визначення конкурентоспроможності методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції на прикладі підприємства ТОВ Корпорація Українські мінеральні води - файл 1.doc


Визначення конкурентоспроможності методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції на прикладі підприємства ТОВ Корпорація Українські мінеральні води
скачать (109 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc109kb.15.12.2011 09:21скачать

содержание

1.doc

ЗАВДАННЯ 5. ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ МЕТОДОМ, ЗАСНОВАНОЇ НА ТЕОРІЇ ЕФЕКТИВНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ.
У даному завданні визначимо конкурентоспроможність вітчизняного підприємства - ТОВ «Корпорація Українські мінеральні води». Для цього, відповідно до завдання, нам необхідно:

  • проаналізувати виробничу і збутову діяльність підприємства, конкурентоспроможність її продукції;

  • визначити та проаналізувати наявні виробничі потужності, проаналізувати вікову та технологічну структуру обладнання, визначити відповідність використовуваних на підприємстві технологій найновішим світовим зразкам; визначити цільовий сегмент споживачів, проаналізувати стратегію збуту продукції та її після продажну підтримку.

Перш ніж здійснювати аналіз і оцінку конкурентоспроможності, коротко розглянемо загальні дані про діяльність підприємства. Це дозволить нам провести більш якісний аналіз.

^ Товариство з обмеженою відповідальністю Корпорація “Українські мінеральні води” засновано у 1994 році як ТОВ “Бруклін-Торгбуд”. 1999 року вищезгадана компанія була перейменована в ТОВ Корпорація “Українські мінеральні води”.

Частка компанії Resprom Investment Limited у статутному фонді Корпорації станом на 2008 рік становить 99,67%, зокрема розмір статутного фонду підприємства становить 9010000 грн.

Основним видом діяльності Корпорації є торгова діяльність, зокрема, підприємство займається реалізацією мінеральної води “Свалява”, “Поляна Квасова”, “Лужанська”, які об’єднуються в так звану “Свалявську групу”, “Сімейна”, “Куяльник”, “Тонус-кисень” і декількох видів напоїв, виготовлених на основі мінеральної води “Куяльник” в різній упаковці.

Мінеральна вода та напої, що реалізовуються Корпорацією, випускаються ВАТ “Одеський завод мінеральної води Куяльник” і ВАТ “Свалявські мінеральні води”. Корпорація виступає єдиним дистриб'ютором заводів з реалізації їхньої продукції.

Станом на кінець 2008 року в Корпорації працює 160 чоловік. Штатний розклад підприємства розроблений, виходячи із завдань підприємства та обсягу діяльності.

Сьогодні на вітчизняному ринку мінеральних вод працює більше 200 компаній. Найбільшими з них є: ЗАТ “Кока-Кола Беверіджиз Україна”, ТОВ “Корпорація “Українські мінеральні води””, ЗАТ “Миргородський завод мінеральних вод”, “Морщинський завод мінеральних вод Оскар”, ЗАТ “Оболонь”, ЗАТ “Росинка”, ЗАТ “Харківський пивзавод Рогань”, ТОВ “Ерлан”.

Структуру ринку мінеральних вод України за 2009 рік зображено на рис. 1.1.


Продукція підпри-ємства


Рис.2.2. Ринок мінеральних вод України за 2009 рік

Після ознайомлення з основним видом діяльності підприємства – реалізацією мінеральної води, перейдемо до вивчення економічних показників господарської діяльності підприємства, які нададуть загальну інформацію діяльності підприємства для її подальшого аналізу. Відповідні показники зазначені в табл.1.1.

Таблиця 1.1.

Економічні показники господарської діяльності підприємства


Найменуванння показника

Значення по роках

Динаміка

2007-2009рр.

Відносне відхилення,%

2007

рік

2008

рік

2009

рік

Середньоспискова чисельність персоналу, осіб.

163

162

160

-3

-1,8

Продуктивність праці на одного робітника, тис.грн

487,6

629,5

813

325,4

48,3

Середньорічна вартість виробничих фондів, тис.грн/1 прац.

10509,1

9871,6

22913,35

12404,25

118

Фондовіддача

7,56

10,3

5,67

-1,89

-25

Фондоозброєність

64,5

60,9

143,2

78,7

122

Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис.грн

96687,6

123788,4

157996,4

61308,8

63,4

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, тис.грн

79483,4

101971,7

130074,9

50591,5

63,6

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн

56725,5

75512,8

95629,1

38903,6

68,6

Валовий прибуток,тис.грн.

22757,9

26458,9

34445,8

11687,9

51,4

Чистий прибуток, тис.грн.

2861,3

759,7

864,3

-1997

-69,8


Як бачимо з даних, наведених у таблиці 1.1., чисельність працівників відносно незначна станом на кінець 2009 роком на підприємства працювало 160 чоловік, що на 3 людини менше порівняно з 2007 роком.

Тепер перейдемо безпосередньо до аналізу конкурентоспроможності підприємства методом, заснованим на теорії ефективності конкуренції.

На першому етапі дослідження розрахуємо одиничні показники конкурентоспроможності і переведемо показники в бали.

Для переведення цих показників у відносні величини здійс­нюється їх порівняння з базовими показниками. В якості базових показників можуть виступати:

> середньогалузеві показники;

> показники будь-якої конкуруючої організації або органі­зації-лідера на ринку;

> показники підприємства, котре оцінюється за минулі від» різки часу.

У цілях переведення показників у відносні величини викорис­товується 15-бальна шкала. При цьому значення «5 балів» нада­ється показнику, який гірший за базовий; «10 балів» - на рівні базового;«15 балів» - значення показника більше за базовий.

У цій роботі ми використаємо показники підприэмства за минулі роки.

Для цього побудуємо таблицю 1.2.

Таблиця 1.2.

Розрахунок одиничних показників конкурентоспроможності ТОВ «Корпорація Українські мінеральні води»Критерії та показники конкурентоспромож­ності

Роль показника в оцінці

Значення показника, 2009 рік

Значення показника, 2008 рік

Бальна оцінка

1. Показник ефективності виробничої діяльностіпідприємства (ВД)

 


1.1. Відносний по­казник витрат на одиницю продукції (В)

Відображає ефек­тивність витрат при випуску продукції

0,63

0,6

15

1.2. Відносний по­казник фондо­віддачі (Ф)

Характеризує ефек­тивність викорис­тання основних виробничих фондів

5,67

10,3

5

1.3. Відносний по­казник рента­бельності товару (РТ)

Характеризує сту­пінь прибутковості товару

26

26

10

1.4. Відносний показник продуктивності праці (ПП)

 

Відображає ступінь організації вироб­ництва та викорис­тання робочої сили

813

629

15

2. Фінансове положення підприємства (ФП)

2.1. Коефіцієнт автономії (КА)

 

Характеризує незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування

0,74

0,74

10

2.2.Коефіцієнт платоспромож­ності (КП)

 

Відображає здат­ність підприємства виконувати свої фінансові зобов'я­зання та визначає ймовірність банк­рутства

1,99

1,75

15

2.3. Коефіцієнт аб­солютної лікві­дності (КЛ)

 

Показує якісний склад засобів, котрі є джерелами покриття поточних зобов'язань

0,003

0,03

5

2.4. Коефіцієнт обіговості обігових засобів (КО)

 

Аналізує ефектив­ність використання обігових засобів. Дорівнює часу, про­тягом якого обігові засоби проходять всі стадії виробниц­тва та обігу

2,85

2,22

15

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ)

3.1. Рентабельність продаж (РП)

 

Характеризує ступінь прибут­ковості роботи підприємства на ринку, правильність встановлення ціни

26,5

25,9

15

3.2. Коефіцієнт затовареністю готовою проду­кцією (КЗ)

 

Відображає ступінь затовареності готовою продук­цією. Зростання показника свідчить про падіння попиту

7,3

6,2

15

3.3. Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей (ВП)

 

Показує ділову активність підпри­ємства, ефек­тивність роботи служби збуту

2,3

2,1

15

3.4. Коефіцієнт ефек­тивності рекла­ми та засобів стимулювання збуту (КР)

Показує економічну ефективність рек­лами та засобів сти­мулювання збуту

1,3

0,9

15

4. Конкурентоспроможність товару (КТ)

4.1. Якість товару

 

Характеризує здатність товару задовольняти потребу у відповід­ності з його призна­ченням

3,0

3,0

10

На другому етапі здійснемо розрахунок критеріїв конкурентоспроможності діяльності підприємства.

У зв'язку з тим, що кожний з цих показників має різну сту­пінь важливості для розрахунку коефіцієнта конкурентоспро­можності організації (ККО), експертним шляхом були розра­ховані коефіцієнти вагомості кожного критерію та показника.

Тоді конкурентоспроможність організації може бути визна­чена методом середньозваженої арифметичної:

ККО = 0.15ВД + 0.29ФП + 0,23ЕЗ + О.33КТ

де ККО- коефіцієнт конкурентоспроможності організації;

ВД - значення критерію ефективності виробничої діяльності організації;

ФП — значення критерію фінансового положення організації;

ЕЗ — значення критерію ефективності організації збуту та просування товару;

КТ — значення критерію конкурентоспроможності

товару.

Усі вказані критерії відповідно можуть бути розраховані таким чином.

ВД = 0,31В + 0,19Ф + 0.4РТ + 0.1ПП,

де В - відносний показник витрат виробництва на одиницю продукції;

Ф — відносний показник фондовіддачі;

РТ — відносний показник рентабельності товару;

ПП— відносний показник продуктивності праці.

ФП = 0,29КА + 0,2КП + 0,36КЛ + 0,15КО,

де КА - відносний показник автономії організації;

КП- відносний показник платоспроможності організації:

КЛ - відносний показник ліквідності організації;

КО - відносний показник обіговості обігових засобів.

Е3= 0.37РП + 0.29КЗ +0,21ВП+0,14КР

де РП - відносний показник рентабельності продаж:

КЗ - відносний показник затовареності готовою продукцією;

ВП - відносний показник загрузки виробничих потужностей;

КР - відносний показник ефективності реклами та засобів стимулювання збуту.

Показник ефективності виробничої діяльності підприємства у нашому випадку буде дорівнювати:

ВД = (0,31*15) + (0,19*5) + (0.4*10) + (0.1*15) = 11,1

ФП = 0,29КА + 0,2КП + 0,36КЛ + 0,15КО = 9,95

Е3= 0.37РП + 0.29КЗ +0,21ВП+0,14КР = 15,15

Таким чином, ми можемо розрахувати коефіцієнт конкурентоспроможності організації:

ККО = 0.15*11,1 + 0.29*9,95+ 0,23*15,15 + О.33*10

ККО = 11,35

Таким чином. Ми можемо говорити про високий коефіцієнт конкурентоспроможності організації.

Така оцінка конкурентоспроможності охоплює всі найбільш важливі оцінки господарської діяльності підприємства, виклю­чає дублювання окремих показників, дозволяє швидко та ефекти­вно отримати картину стану підприємства на галузевому ринку.

Розглянутий метод має явні переваги. Він є зручним для ви­користання при дослідженні конкурентоспроможності вироб­ничого підприємства, охоплює основні напрями діяльності та­кої організації. Разом з тим в його основу закладена експертна оцінка показників вагомості кожного коефіцієнта, а така оцін­ка не може вважатися абсолютно достовірною.
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
Індивідуальне практичне завдання № 5 з дисципліни управління конкурентоспроможністю підприємства на тему: «Визначення конкурентоспроможності методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції»

Виконала:

студентка 5-го курсу

спец.8107/2 1 групи

Максюта Олена

Викладач:

Ямненко Г.Є


Київ 2010


Скачать файл (109 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации