Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Історія економічних вчень - файл 1.doc


Лекции - Історія економічних вчень
скачать (691 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc691kb.15.12.2011 15:18скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5   6
Державна металургійна академія України

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Затверджено науково-методичною радою


Дніпропетровськ

1999

Історія економічних учень. Опорний конспект лекцій / Під ред. В.М.Тарасевича.- Дніпропетровськ: ЛМСУ, 1999.

Автори:

Пилипенко Г.М., к.ек.н., доц.

Литвинова О.М., ст. викл.

Скворцова О.В-, асп.

Тарасевич В.М., д.ек.н., проф.

Щетинін А.І., д.ек.н., проф.

Академія митної служби України

©Державна металургійна академія України, 1999

Редактори: В.М.Бочкарьов Техредактори: Б.Н.Блюмін

В.А. Семеній В.Б.Цвіт ненко

С.П.Іванов
^

Тема 1. ВСТУП ДО ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬПлан

1. Зародження та основні етапи розвитку історії економічних учень. Предмет Історії економічних учень.

 1. Методологія та методи історії економічних учень.

 2. Функції, цілі та завдання історії економічних учень.

Історія економічних учень виникає у формі опису та критичного аналізу ідей і поглядів попередників у творах учених-економістів.

Етапи розвитку історії економічних учень як науки:

I. Перша половина ХГХ ст. - кінець XIX ст.

Історичний аналіз не має самостійного значення, розвивається в рамках політичної економії і виступає обґрунтуванням тієї чи іншої концепції автора, носить критичний характер. Основні роботи:

 1. Стаття Дж.Мак-Куллоха "Про політичну економію", подана до Британської енциклопедії.

 2. Книги та статті теоретиків Історичної школи Німеччини Ф.Ліста, В.Рошера, Б.Гільдебранта, К.Кніса.

 3. К.Маркс " Теорії доданої вартості".

II. XIX ст.-початок XX ст.

Історія економічних учень виділяється в самостійну науку і вводиться до навчальних програм європейських університетів. Проводяться перші наукові дослідження ь даній галузі. Основні роботи: І.Ш.Жид, Ш.Ріст "Історія економічних вчень". 2,Й.Шумпетер "Історія економічного аналізу".

III. Початок XX ст. по теперішній час

Історія економічних учень розвивається на власній основі, доповнюється дослідженнями про методологію історичного аналізу ідей та теорій минулого. Основні роботи: і; М.Блауг "Економічна думка в ретроспективі".

 1. Такаші Негаші "Історія економічної теорії".

 2. "Всесвітня історія економічної думки" у б-ти томах під редакцією В.М.Черковця.

^ Предмет історії економічних учень:

Вивчення історичного процесу виникнення, розвитку і зміни економічних поглядів на різних ступенях розвитку суспільства.

Головні методологічні підходи до історії економічних учень:

 1. Традиційний або кумулятивний.

 2. Неокласичний.

 1. Марксистський.

 2. Соціальне інституціональний.

 3. Парадигмальний.

Методи історії економічних учень:

1. Єдності історичного та логічного. 2. Порівняльні характеристики.

З.Хронологічний. 4.Контентний аналіз.

^

Зв’язки історії економічних учень з іншими наукамиІсторія економічних учень – самостійна наука, основний зміст якої складає дослідження історії розвитку економічної теорії в роботах мислителів від давності до сучасності.

Функції історії економічних учень:

 1. Світоглядна.

 2. Методологічна.

 3. Ідеологічна.

 4. Практична.

Цілі історії економічних учень:

 1. Оволодіння історичним методом дослідження, засвоєння на конкретних прикладах основних прийомів та способів аналізу економічної дійсності.

 2. Вивчення основних досягнень економічної науки, виділення спадкоємності економічних поглядів минулого та сучасності.

Задачі історії економічних учень:

 1. Формування масштабного, варіантного і реалістичного фундаментального економічного мислення.

 2. Підвищення загального рівня культури, формування сучасного світогляду.


Література

1. Березин Н.О. Очерки истории экономической мысли. – М.:RISK, 1993.-С.3-11.

2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М.: Дело Лтд, І994.-С. 2-8.

3. Всемирная история экономической мысли. Под ред. Фоминского И.Г.-М.: Мысль, 1987.-Т.1.-С.5-16.

4. Титова Н.Е. История экономических учений: Курс лекций. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛ АДОС, 1997.- С. 3-5.
Тема 2. РАННІ ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ

^ 2.1. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ І АНТИЧНОГО СВІТУ

План

 1. Економічна думка Стародавнього Сходу.

 2. Економічні вчення античної Греції.

 3. Проблеми раціональної організації рабовласницької латифундії у працях давньоримських філософів.

Історичні умови:

 1. Панування натурального виробництва.

 2. Замкненість господарських зв'язків рамками рабовласницького помістя.

 3. Слабкий розвиток товарно-грошових відносин.

Особливості економічних погляди:

 1. Предметом дослідження виступають закони ведення домашнього господарства і зростання його дохідності.

 2. Методом дослідження виступає опис господарської практики та накопичений досвід (емпіризм).

Пам'ятки економічної думки Стародавнього Сходу - це, як правило, зведення законів та твори з мистецтва управління державою. Економічне знання має догматичний характер. Цікавою пам'яткою давньоєгипетської думки є збірник "Повчання гераклеопольського царя своєму синові" (XXII ст. до н, є.), в якому йдеться про:

 1. Необхідність ефективного функціонування апарату управління, який знаходиться між фараоном та населенням.

 2. Апарат управління повинен працювати "як один загін"; добираючи людей в апарат управління, треба наближати "до себе людину за справи її"; не робити різниці між синами знатними та простими.

Найбільш відома пам'ятка перших цивілізацій Месопотамії - кодекс законів старовавилонського царя Хамураппі (XVIII ст. до н.е.}, який відображав більш швидкий розвиток приватновласницьких відносин та товарно-грошового обігу.

За цим кодексом:

- заборонявся продаж та відчуження земельних ділянок воїнів та інших мешканців;

 • був зменшений лихварський відсоток (до 20%);

 • визнавалось право приватної власності, в тому числі на землю;

 • захищались інтереси учасників правових угод.

Кодекс законів царя Хамураппі - один із перших прикладів державного управління економічним життям за допомогою також і правових норм.

Пам'ятка суспільно-економічної думки Стародавньої Індії -"Артхашастра" (р/ ст. до н. є.) (артха - матеріальна користь; шастра -наука, науковий твір). Автор "Артхашастри" - радник царя Каутилья.

За "Артхашастрою":

 • державний апарат має регулювати все господарство (особливо його провідну галузь - сільське господарство), будівництво та охорону іригаційних споруд;

 • регламентувалося формування доходів держави: прибутки державних господарств, а також податків.

Основні течії суспільної, думки Стародавнього Китаю (конфуціанство, легізм, даосизм ) (УІ-Ш ст. до н.є.) містять відомості про економічне життя. Пануючою течією в давньому Китаї було конфуціанство.
^ Конфуцій (Кон Фу - цзи)

(551 - 479 рр. до н. е.)

Збірник "Лунь - юй" (Беседы и суждения) був записаний його учнями. Ідеал держави знаходив у минулому. Захищав інтереси родової знаті.

 1. Пропонує програму морального вдосконалення кожної людини, як шлях до стабілізації соціальне - економічного устрою.

 2. Виступає за регламентацію патріархальних відносин для зміцнення державного устрою.

 3. Пропонує розподіляти багатство порівну, зменшити податки.

 4. Вважає, що держава - велика родина, а голова її - батько народу.

 5. Автори пам'яток економічної думки Стародавнього Китаю пропонували багато цінних ідей щодо можливостей кількісного аналізу економічних явищ, організації натурального виробництва, формування принципів державного регулювання.  1   2   3   4   5   6Скачать файл (691 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации