Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Календарне планування укр.м. І сем. 5 клас - файл 1.doc


Лекции - Календарне планування укр.м. І сем. 5 клас
скачать (178.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc179kb.15.12.2011 16:06скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
Українська мова 5 клас

Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І.Остаф; За ред. Л.В.Скуратівського. –К.: Ірпінь: Перун, 2005.
За програмою -3,5 год. на тиждень, 122,5 год.

За навчальним планом – 4 год. на тиждень,140 год.

10 год — резерв годин для використання на розсуд учителя

Підручник:

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів .–К.:Педагогічна преса, 2005.
Фронтальні види контрольних робіт:

Форми контролю

І семестр


ІІ семестр

Дата
Дата

Перевірка мовної теми

(тестові завдання)

4

1._________

2._________

3._________

4.

4

1._________

2._________

3._________

4.

Письмо:

переказ

1
1
твір

-
1
Правопис:

диктант

1
1
Аудіювання

-
1
Читання мовчки

1
-

Реалізація змістових ліній програми
Дата

Мовна

Мовленнєва

Соціокультурна

Діяльнісна

Вступ
Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України.
Рідна мова — материнська. Я — українець (українка). Родовід.

Розуміти суспільну роль мови, усвідомлю­вати себе носієм національної мови; вміти словесно виразити своє розуміння.

^ Відомості про мовлення

(28 год)

РМ №1 Загальне уявлення про спілкування і мовлення. Види

мовленнєвої діяльності

Культура мовлення — основа загальної культури людини

Володіти всіма видами мовленнє­вої діяльності.

РМ №2 Мета спілкування і адресат мовлення; мовлення монологічне і діалогічне, усне й писемне; основні правила спілкування

Правила ввічливості при спілкуванні. Мовленнєвий етикет українців.

^ Повторення вивченого в початкових класах (9 год)

Частини мови; основні способи їх розпізнавання.
Краса рідного краю восени.

Розпізнавати, правильно писати й використовува­ти вивчені в молодших класах частини мови.


Іменник. Голосні у відмінкових закінченнях іменників.

Велика буква і лапки в іменниках.
Краса рідного краю восени.

Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх


Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників
Краса рідного краю восени.

Розпізнавати, правильно писати й використовува­ти вивчені в молодших класах частини мови.


Числівник. Займенник.
Давнє минуле України.

Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх


Дієслово. Не з дієсловами. Вимова і правопис -шся, -ться, у кінці дієслів.
Традиційно шаноб­ливе ставлення до старших в українських ро­динах.

Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх

РМ № 3. Докладний

переказ тексту (усно).

Давнє минуле України.

Читати текст мовчки, ділити на абзаци, виділяти головне, складати план.


Прислівник. Правопис вивчених прислівників. Роль вивчених частин мови в побудові речення і висловленні думки.
Давнє минуле України.

Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх


Прийменник. Сполуч­ник. Написання прийменників з іншими частинами мови.Уживання прийменників та сполучників і, та, й, а, але для зв’язку слів у реченні.
Допомога дітей батькам.

Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх


Апостроф. М’який знак.
Повага до праці і людей праці.

Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх


Уживання вивчених частин мови як синонімів і антонімів, у прямому і переносному значенні.
Дбайливе ставлення до природи — наш обов'язок.

Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх


^ Контрольна робота № 1 з теми «Повторення вивченого в початкових класах» (тестування)
Давнє минуле України.

Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх


Аналіз контрольної роботи .

^ Поняття про текст (7 год)

Текст і його ознаки. Тема, основна думка, мікротеми, абзаци. Тематичне речення в мікротемі.
Любов до ближнього, милосердя. Сила людської доброти.

Уявляти словесно описані предмети і явища; переносить раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію; помічати і формулювати проблему в процесі навчання

РМ №4 Тема й основна думка висловлювання; тема і мікротема. Ознайомлення з вимогами до мовлення

Як бути приємним співрозмовником.

Уявляти словесно описані предмети і явища; переносить раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію; помічати і формулювати проблему в процесі навчання

РМ № 5

Усна і письмова форми тексту (висловлювання). Простий план готового тексту.
Належність висловлювання до певного стилю: розмовного, наукового, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового (загальне ознайомлення).

Мовленнєвий етикет українців. Любов до ближнього.

Вираження пошани до людини через засоби української мови.

Помічає красу в мовних явищах, явищах природи, в мистецтві, у вчинках і звершеннях людей; спроможний критично оцінювати свої вчинки.


Мовні засоби зв'язку речень у тексті.
Традиційно шанобливе ставлення до хліба.

Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх


«Відоме» і «нове» у реченнях тексту
Правила ввічливості при спілкуванні.

Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх
Тексти різних типів — розповідь, опис, роздум (повторення)
Правила ввічливості при спілкуванні.

Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх


Поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний стилі мовлення (повторення і поглиблення).
Правила поведінки на дорогах

Спроможний критично оцінювати свої вчинки.Характерні ознаки мовних стилів
Культура і побут

населення

України.

Визначає мету власної пізнавальної діяльності; планує діяльність для досягнення мети; здійснює намічений план; оцінює одержаний результат

РМ №6 Помилки у змісті й побудові висловлювання. Стилістична помилка (практично).

.Захист природи — наша спіпьна справа.


Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх

РМ № 7 Письмовий навчальний переказ за простим планом

.Захист природи — наша спіпьна справа.

Визначає мету власної пізнавальної діяльності; планує діяльність для досягнення мети; здійснює намічений план; оцінює одержаний результат

^ РМ №8 Контрольний письмовий докладний переказ за простим планом

Пошана до людини, ввічли­вість у менталь­ності українців.

Визначає мету власної пізнавальної діяльності; планує діяльність для досягнення мети; здійснює намічений план; оцінює одержаний результат

Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх


^ Контрольна робота № 2 з теми «Поняття про текст» (тестування)

РМ №9 Контрольне читання мовчки
Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх


Аналіз контрольної роботи.

^ Відомості з синтаксису і пунктуації

(20 год)
Словосполучення.

(5 год)

Відмінність словосполучення від слова, його форми і речення. Головне та залежне слово у словосполученні.
Вплив краси природи на душу людини.

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх

РМ №10 Аналіз контрольного письмового докладного переказу.
Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх


^ Культура мовлення і стилістика. Практичне засвоєння словосполучень, у яких допускаються помилки у формі залежного слова; синоніміка словосполучень різної будови.Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх


Словосполучення лексичні та фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично).
Тонка спостережливість народу, його кмітливість, втілені в загадках, прислів’ях, приказках.

Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх


Речення, його граматична основа . Речення з одним головним членом (заг.ознайомлення). Види речень за метою висловлювання (повторення). Окличні речення (повторення).
Правопис. Розділові знаки в кінці речень (повторення).
Національна символіка.

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх


^ Другорядні члени речення (3 год)
Означення. Способи вираження означення різними частинами мови.
Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання.
Національна символіка.

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх


Додаток. Способи вираження додатка різними частинами мови.
^ Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання.
Краса і багатство рідного краю.

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх


Обставина. Способи вираження обставин різними частинами мови.
^ Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання.
Краса і багатство рідного краю.

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності

РМ № 11 Удосконалення вмінь складати висловлювання типу опису і розповіді

Народні митці України.

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


^ Речення з однорідними членами (7 год)

(без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами.
Допомога батькам — обов'язок дітей.

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка і тире при узагальню вальних словах у реченнях з однорідними членами.

Вплив краси природи на душу людини.

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Звертання.
Розділові знаки при звертанні (повторення).
Повторення правил ввічливо­сті.

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Виділення вставних слів на письмі комами.
"Чарівні" слова при спілкуванні.

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Розділові знаки при однорідних членах речення, звертаннях, вставних словах (закріплення)
Народні обереги

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.
Народні обереги

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Кома між частинами складного речення, що мають будову простих речень, входять у складне і з’єднані безсполучниковим зв’язком та сполучниками.
Народні свята в Україні

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


^ Пряма мова. Діалог (5 год) Правопис. Розділові знаки при прямій мові. Додержання правильної інтонації в реченнях із прямою мовою .
Історія мого міста

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Тире при діалозі. Додержання правильної інтонації в діалогах.
Традиційна повага до старших в Україні.

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Синоніміка речень із прямою і непрямою мовою.
Краса врятує світ

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності

РМ №12 Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів

Давнє минуле України

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Удосконалення вмінь складати повідомлення, що містять висловлювання відомих людей, крилаті вислови в ролі аргументів, брати участь у процесі обговорення певних проблем, у диспутах
Давнє минуле України

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


^ Контрольна робота № 3 з теми «Відомості з синтаксису і пунктуації» (тестування)
Рослини в народній уяві

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Аналіз контрольної роботи.

^ Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія(23год)

Звуки мови і звуки мовлення.

(10 год)

Голосні та приголосні звуки. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі й глухі; вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ.
Рослини в народній уяві

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


^ Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї.
Народні обереги

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


^ Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Вимова наголошених і ненаголошених голосних.
Народні обереги

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.
Народні свята в Україні

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.
Народні свята в Україні


Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Орфографічний словник.Орфограма (практично).
Основні правила переносу. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] у коренях слів
Вплив краси природи на душу людини.

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.
Вплив краси природи на душу людини.

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


^ Контрольний диктант
Давнє минуле України

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Аналіз контрольного диктанту.^ Культура мовлення. Правильна вимова наголошених і ненаголошених голосних. Використання логічного наголосу для виділення у вимові смислового навантаження. Засвоєння складних випадків слововживання.
Давнє минуле України

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


^ Контрольна робота № 4 з теми «Звуки мови і звуки мовлення»
Історія мого міста

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Аналіз контрольної роботи.
Історія мого міста

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності

РМ №13 Усна відповідь на лінгвістичну тему

(проекти)

Роль науки та освіти в житті людини і в суспільстві.

Визначає мету власної пізнавальної діяльності; планує діяльність для досягнення мети; здійснює намічений план; оцінює одержаний результат


^ Вимова приголосних звуків.
Покликання людини

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Уподібнення приголосних звуків.
Покликання людини

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.
Покликання людини

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Спрощення в групах приголосних.
Спрощення в групах приголосних.

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності


Спрощення в групах приголосних.
Спрощення в групах приголосних.

Аналізувати мовні поняття, явища, закономірностіСкачать файл (178.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации