Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Управлінський облік - файл 1.doc


Лекции - Управлінський облік
скачать (756.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc757kb.15.12.2011 17:34скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5
Гуманітарний університет

Запорізький інститут державного та муніципального управління”

Економічний факультет

Кафедра обліку і аудиту


Управлінський облік


КУРС ЛЕКЦІЙ

для студентів всіх форм навчання

економічних спеціальностей:


Запоріжжя

2007


Розглянуто кафедрою

обліку і аудиту

протокол № 4 від 13 грудня 2006 р.

Рекомендовано науково-методичною

комісією з галузі знань “Економіка і підприємництво”

протокол № 5 від 5 січня 2007 р.

Ухвалено до друку вченою радою

Гуманітарного університету "ЗІДМУ"

протокол № ___ від ____________


^ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

Курс лекцій

для студентів усіх форм навчання

економічних спеціальностей


Укладач: Власюк Г.В., к.е.н., доцент
ВСТУП
Облік є найважливішою функцією управління. Відображаючи реальні процеси виробництва, обігу, розподілу та споживання, облік характеризує фінансово-економічний стан господарювання і є основою для планування його майбутньої діяльності.

На сучасному етапі переходу України до ринкових відносин великого значення набуває система заходів, спрямованих на поліпшення забезпечення процесу управління комерційними підприємствами. Потреба постійного вдосконалення управління на основі впровадження досягнень науки висуває на передній план завдання організації цих відносин. Це стосується і управлінського обліку – мови бізнесу, однієї з найважливіших функцій управління.

Недоліки в організації управлінського обліку викликають відставання обліку, затримання подання звітних даних та іншої інформації. Наявність великих розривів у часі між моментом одержання обліково-економічної інформації та моментом її використання перешкоджає підвищенню економічної ефективності діяльності підприємств. Недоліки в управлінському обліку призводять до його заплутаності, створення умов для розкрадання матеріальних цінностей та інших зловживань, збільшення витрат на утримання облікового персоналу.

Управлінський облік — самостійний розділ курсу бухгалтерського обліку, який має для бухгалтерів особливо важливе значення. Для підготовки працівників обліку вищої кваліфікації цей розділ виділений у самостійний курс з метою найбільш продуктивного опрацювання організаційних питань.

Розрізнені принципи та методи ведення обліку, які раніше розглядалися в теорії обліку або його фінансовій чи управлінській частині, стають тепер надбанням гласності, збагачують науковий досвід і дають підґрунтя для створення нового курсу – організації бухгалтерського обліку.

За період свого існування, практика організації обліку зуміла досягти значних результатів: вона накопичила певний досвід, виробила свої методи, вивела і встановила правила організації, закріпила їх на практиці діяльністю довела право на своє існування.

Радикальні зміни, які існують в економіці України, передбачають підвищені вимоги до економічних знань спеціалістів, ставлять перед вищою школою проблему суттєвого підвищення якості їх підготовки. здобуття необхідних для цього знань і навичок відбувається в процесі роботи студента над самостійними науковими дослідженнями.
^ ТЕМА 1. МЕТА, ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

План


  1. . Концепція управлінського обліку.

  2. Відмінності фінансового та управлінського обліку, їх зв’язок.

  3. Організація управлінського обліку.


1.1. Концепція управлінського обліку
Підприємницька діяльність може здійснюватися в різних галузях економіки й у різних організаційно-правових формах. Але, незалежно від форми і сфери діяльності, реалізація функцій бізнесу вимагає залучення капіталу для фінансування операцій, визначення об'єктів і обсягів інвестування отриманих коштів.

Успіх бізнесу безпосередньо залежить від ефективного використання в процесі господарських операцій ресурсів, що є в наявності. Звідси будь-яка підприємницька діяльність складається з трьох взаємозалежних елементів: інвестиційної, операційної і фінансової діяльності. Для узгодження різних видів діяльності існує специфічна функція – управління.

Управління забезпечує планування, організацію, мотивацію, контроль і регулювання діяльності. Планування включає вибір мети діяльності, визначення необхідних ресурсів і шляхів для її досягнення, при цьому останнє можливе лише в разі плідної роботи колективу підприємства. Тому необхідно організувати діяльність персоналу, узгодити його зусилля і, врахувавши інтереси людей, стимулювати їх. Контроль забезпечує порівняння досягнутих результатів із запланованими.

У випадку виявлення значних розбіжностей здійснюється регулювання, тобто вносяться відповідні корективи в організацію або в плани, залежно від причин відхилень.

Для нормального виконання розглянутих функцій управління необхідна інформація. Таку інформацію повинна надати, у першу чергу, система бухгалтерського обліку, що виявляє і систематизує дані про господарську діяльність підприємства.

Ту частину системи бухгалтерського обліку, що забезпечує потребу управління в інформації, називають управлінським обліком.

^ Управлінський облік – це процес виявлення, виміру, нагромадження, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю усередині організації та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів.

Як бачимо, бухгалтер відіграє значну роль на всіх етапах управління. У процесі планування діяльності бухгалтер бере участь у складанні й узгодженні бюджетів, розробці стандартів витрат, надає інформацію про минулі події та складає розрахунки, що стосуються можливих наслідків майбутніх дій.

Відображаючи операції, що здійснює підприємство, бухгалтер накопичує дані про витрати і доходи структурних підрозділів підприємства, розробляє систему звітності, що дає можливість оцінювати результати їх діяльності.

Роль бухгалтера в процесі контролю полягає в тому, що він здійснює зіставлення фактичних даних про діяльність з планами або бюджетами, розраховує, аналізує й інтерпретує відхилення. Для забезпечення прийняття рішень на різних стадіях і рівнях управління бухгалтер узагальнює, систематизує і надає необхідну інформацію, готує рекомендації щодо можливих наслідків обраного напрямку дій.

Як бачимо, функції, виконувані бухгалтером, який обслуговує керівників усередині підприємства, значно ширше, ніж бухгалтера, що тільки реєструє господарські операції в системі рахунків методом подвійного запису.

Тому бухгалтера, який здійснює інформаційне забезпечення системи управління компанією, називають бухгалтером-аналітиком.

Інформація, що надається управлінським обліком, орієнтована на задоволення потреб як стратегічного, так і поточного управління, на оптимізацію використання ресурсів, забезпечення об'єктивної оцінки діяльності підрозділів і окремих менеджерів. Отже, управлінський облік є складовою процесу управління і забезпечує інформацію, важливу для:

 • визначення стратегії й планування майбутніх операцій організації;

 • контролювання поточної діяльностіорганізації;

 • оптимізації використання ресурсів;

 • оцінки ефективності діяльності;

 • зниження суб'єктивності в процесі прийняття рішень.

Управлінський облік істотно відрізняється від традиційного бухгалтерського обліку, орієнтованого на складання фінансової (бухгалтерської) звітності.

Головна відмінність – це споживачі інформації. Фінансова звітність призначена, у першу чергу, для зовнішніх споживачів (банків, акціонерів тощо), хоча може бути використана і керівництвом підприємства.

Але для управління підприємством необхідна більш детальна інформація, що враховує технологію й організацію саме цього підприємства. Тому інформація управлінського обліку формується і надається з урахуванням потреб керівників конкретного підприємства.

На відміну від фінансового обліку, що ведеться з дотриманням певних офіційних регламентів (інструкцій, стандартів тощо), установлених державними органами або професійними організаціями, управлінський облік не обмежений у виборі методів і правил.

Він розробляється самим підприємством з урахуванням різних параметрів, беручи до уваги при підготовці варіантів управлінських рішень якісні показники. Це також відрізняє його від фінансового обліку, де всі операції відображають на рахунках і у звітності в єдиному грошовому вимірі.

1.2. Відмінності фінансового та управлінського обліку, їх зв’язок.

Таблиця

^ Порівняльна характеристика фінансового й управлінського обліку


№ з/п

Ознака

Фінансовий облік

Управлінський облік

1

Головні споживачі

Менеджери і зовнішні споживачі

Менеджери різних рівнів у компанії

2

Регламентація

Загальноприйняті принципи (стандарти) і нормативні акти

Методи і принципи вибираються підприємством самостійно

3

Використання вимірників

Єдиний грошовий вимірник

Різні вимірники і якісні характеристики

4

Об'єкт аналізу

Господарська одиниця в цілому

Сегменти діяльності (структурні підрозділи, центри та ін.)

5

Періодичність складання звітів

Регулярно, як правило, річний і квартальний інтервали

Мінливий інтервал, оперативна інформація

6

Спрямованість

Оцінка минулого

На майбутнє (прогнозування)

7

Відкритість даних

Більшість даних доступна всім

Комерційна таємниця


Фінансова звітність відображає фінансовий стан і результати діяльності підприємства за рік або за квартал. Така звітність не дає змоги оцінювати й аналізувати діяльність окремих підрозділів і оперативно впливати на відхилення від запланованих параметрів.

Тому в системі управлінського обліку інформація про діяльність окремих сегментів (підрозділів, районів збуту, виробничих ліній і т.д.) готується і надається менеджерам у найкоротші відрізки часу (доба, тиждень, місяць) або у міру потреби прийняття рішень.

Важливою рисою, що відрізняє фінансовий і управлінський облік, є спрямованість.

Якщо фінансовий облік описує операції, які вже були наявні, то головним завданням управлінського обліку є передбачення наслідків майбутніх операцій.

Безумовно, в управлінському обліку історична інформація використовується, але переважно для прогнозування.

Таким чином, можна сказати, що бухгалтери-аналітики – це нострадамуси бізнесу, а бухгалтери-рахівники – його нестори-літописці.

Нарешті, якщо фінансова звітність публікується та може бути отримана за запитом, то більшість даних управлінських обліків є комерційною таємницею підприємства, оскільки відображає його стратегію й тактику в конкурентній боротьбі.

Поділ бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський відбувався поступово.

Процес формування і розвитку управлінського обліку можна розділити на три етапи. Довгий час бухгалтерський облік був лише способом реєстрації господарських операцій методом подвійного запису і складання фінансової звітності. Облік витрат (виробничий облік), як частина бухгалтерського обліку, здійснює виняткове узагальнення витрат для калькуляції собівартості продукції. Однак уже на початку XX століття стало зрозуміло, що традиційний облік не повністю задовольняє потреби управління в умовах загострення конкуренції, ускладнення технології й організації виробництва.

Унаслідок цього на основі розробки методів нормування праці (системи Тейлора, Ганта) була посилена контрольна функція обліку за допомогою використання систем калькулювання стандартних витрат і оперативного аналізу відхилень.

Другий етап розвитку управлінського обліку почався в середині 30-х р. ХХ ст. і пов'язаний, у першу чергу, з розробкою систем калькулювання змінних витрат (тоді так називали директ-костинг) і обліку по центрах відповідальності.

Внаслідок упровадження цих систем сформувалася окрема підсистема бухгалтерського обліку, що використовувала не тільки грошові вимірники і була орієнтована не на потреби калькулювання продукції для складання офіційної звітності, а на прийняття поточних управлінських рішень.

Тому можна вважати, що управлінський облік як самостійна система сформувався до середини 50-х рр. XX століття. Саме з того часу він став обов'язковим навчальним курсом для менеджерів в університетах США, а згодом і в інших країнах світу.

Третій етап розвитку управлінського обліку почався в середині 70-х р. ХХ ст. у зв'язку з посиленням ролі стратегічного управління в умовах глобальних змін у технології і системах управління.

Якщо раніше управлінський облік був орієнтований лише на управління виробництвом, то тепер він все більше перетворюється на стратегічний управлінський облік.

Сучасний управлінський облік, використовуючи зовнішню і внутрішню інформацію, забезпечує потреби не тільки виробництва, а й маркетингу, управління дослідженнями й іншими функціями бізнесу. Він здійснює аналіз діяльності з урахуванням як поточних, так і довгострокових цілей, розробляє методи одержання інформації про критичні фактори успіху (якість, інновації, час і т.д.).

У процесі розвитку управлінського обліку змінюється і трактування обліку витрат (виробничого обліку). У сучасній літературі існують різні підходи до трактування співвідношення понять «виробничий облік» і «управлінський облік ».

Наприклад, Р. Вілсон і В. Хуа розглядають виробничий облік як важливу складову управлінського обліку. У свою чергу, К. Друрі вважає, що виробничий облік забезпечує збір даних для визначення собівартості запасів, що необхідні для складання фінансової звітності.

Але в останні роки простежується тенденція трактування виробничого обліку як джерела даних про витрати, що використовуються, як в -управлінському, так і у фінансовому обліку.

Такий підхід логічний, оскільки дані про витрати використовуються підприємством як для оцінки запасів та визначення фінансових результатів, так і для прийняття управлінських рішень на різних стадіях і рівнях управління.

Тому сучасний виробничий облік – складова системи бухгалтерського обліку, що акумулює і систематизує витрати для:

 • оцінки запасів і визначення фінансових результатів;

 • прийняття управлінських рішень;

 • забезпечення контролю.  1   2   3   4   5Скачать файл (756.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации