Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Программа - CaurCtrl. Универсальный драйвер латышской клавиатуры - файл CAURCTRL.TXT


Программа - CaurCtrl. Универсальный драйвер латышской клавиатуры
скачать (213.5 kb.)

Доступные файлы (5):

ANKETA.TXT2kb.07.01.2007 19:33скачать
CAURCTRL.EXE
CAURCTRL.TXT4kb.29.01.2007 23:09скачать
JAUNUMI.TXT1kb.07.01.2007 19:32скачать
readme.doc464kb.11.12.2010 21:22скачать

CAURCTRL.TXT


		    Latvieрu klaviatыras dzinis CaurCtrl
				versija 2.01

	VISPВRОGS RAKSTUROJUMS: CaurCtrl пauj ievadоt no klaviatыras latvieрu
 burtus visos man zinвmajos veidos caur/reizз ar jebkuru taustiтu. CaurCtrl
 gala programmai sыta Unikoda simbolus, tвpзc latvieрu burti tiek korekti
 ievadоti arо gadоjumos, kad pieslзgts cits (ne latvieрu) klaviatыras
 izkвrtojums. CaurCtrl operзtвjsistзmas izpratnз ir nevis dzinis, bet
 aplikвcija, kura pвrtver klaviatыras paziтojumus, tвpзc tas nav jвinstalз,
 bet tikai jвpalaiю.

	PRASОBAS: CaurCtrl darbojas uz IBM PK saderоgiem skaitпotвjiem
 operзtвjsistзmвs Windows XP un 2000 (vajadzзtu darboties arо Vistв).

	IZPLATОРANA: CaurCtrl ir brоvprodukts (freeware). To drоkst izplatоt
 tikai par brоvu un tikai kopв ar dokumentвciju. Jebkura fiziska vai juridiska
 persona drоkst lietot CaurCtrl uz neierobeюota skaita skaitпotвju vienu
 mзnesi bez jebkвdiem nosacоjumiem. Ja persona vзlas turpinвt lietot CaurCtrl,
 tai jвaizpilda un jвnosыta uz E-pasta adresi  reмistrвcijas
 anketa (datne ANKETA.TXT). Reмistrвcijas samaksa netiek prasоta. Lыdzam
 atbalstоt CaurCtrl izplatорanu, iesakot to draugiem un paziтвm, kв arо
 ievietojot savвs Tоmekпa lapвs saiti uz CaurCtrl mвjas lapu:
 .

	LIETOРANA: Pakotnes datnes varat novietot jebkurв sava cietв diska
 katalogв, kur paрam labpatоk.
  	Pirmajв palaiрanas reizз nokonfigurзjiet programmu un nospiediet pogu
 "Apstiprinвt" - jыsu uzstadоjumi tiks saglabвti Logu reмistrв, un nвkamreiz
 CaurCtrl palaiюoties tos nolasоs.
 	Lai CaurCtrl palaistos automвtiski katrreiz, kad ieslзdzat
 skaitпotвju, izveidojiet saiti uz to sвkuma izvзlnз iekр "Start menu\Program
 files\StartUp".
	Lai noslзptu programmas logu, nospiediet pogu "Noslзpt logu",
 savukвrt, lai tв vienmзr palaistos ar noslзptu logu, ielieciet нeksоti
 attiecоgajв vietв un apstipriniet uzstвdоjumus.
	Lai aktivizзtu noslзpto logu nospiediet taustiтu "w" pie pazоmes,
 ka jвbыt latvieрu burtam (pзc noklusзjuma - "w" caur labo Ctrl), vai
 palaidiet programmu vзlreiz - ja tв atrod sevi jau palaistu, tв aktivizз
 iepriekрзjв "laidiena" logu un beidz darbu.
	Pзc noklusзjuma latvieрu burtu rakstорana notiek caur labo Ctrl, piem.,
 piespieюam labo Ctrl, atlaiюam labo Ctrl, nospieюam "a" un dabonam "в".
 Manuprвt, tas ir зrtвkais veids, jo Ctrl nospieрana un atlaiрana ne ar ko
 nepвrklвjas.  (Teiksim, visbieювk izplatоtie "caur apostrofu" vai "caur
 tildi" jыtami traucз gadоjumos, kad bieюi jвraksta attiecоgi
 apostrofi/pзdiтas un tildes.)
	Pзc noklusзjuma programma nedarbojas konsoles veida logos, jo tajos
 var bыt vajadzоba izmantot cita veida рriftus un klaviatыras dziтus (piem.,
 DOSa dzini). Ja tomзr vзlaties, lai CaurCtrl tajos darbotos, nodzзsiet
 нeksоti pie attiecоgв uzstвdоjuma.
	Lai pвrtrauktu CaurCtrl darbоbu, aktivizзjiet tв logu un nospiediet
 pogu "Beigt darbu".

 	NOVITВTE: CaurCtrl пauj ievadоt latvieрu burtus tвdos veidos un
 caur/reizз ar tвdiem taustiтiem, ko nevar nodefinзt Mikrosofta klaviatыras
 izkвrtojumu rediмзрanas ietvaros.
	CaurCtrl nav vajadzоgas nekвdas instalзрanas - nedz klaviatыras
 izkвrtojumu, nedz arо paрas programmas.

	AUTORS: Ansis Ataols Bзrziтр 
	Ierosinвjumus, sыdzоbas un vзlmes sыtiet uz  vai
 "Maskavas ielв 54, Rоgв, LV-1003", kв arо zvaniet pa tвlr. 7210428.
	Jaunвko versiju varat nosыkt CaurCtrl mвjas lapв:
 .

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации