Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Программа - CaurCtrl. Универсальный драйвер латышской клавиатуры - файл readme.doc


Программа - CaurCtrl. Универсальный драйвер латышской клавиатуры
скачать (213.5 kb.)

Доступные файлы (5):

ANKETA.TXT2kb.07.01.2007 19:33скачать
CAURCTRL.EXE
CAURCTRL.TXT4kb.29.01.2007 23:09скачать
JAUNUMI.TXT1kb.07.01.2007 19:32скачать
readme.doc464kb.11.12.2010 21:22скачать

readme.doc

CaurCtrl


CaurCtrl — универсальный драйвер латышской клавиатуры для Windows XP
(Windows XP/2000/Vista).
Поддерживает все способы ввода с клавиатуры (через или же вместе с ЛЮБОЙ клавишей).

CaurCtrl отправляет пользователю программы символы Unicode, поэтому ввод латышских букв
будет правилен и активен в случае и с другими (не латышскими) раскладками клавиатуры.
В понимании операционной системы CaurCtrl не драйвер, а приложение, которое перехватывает
сообщения от Windows к клавиатуре, поэтому его установка (инсталляция) не требуется, достаточно просто запустить файл со значком


Version: 2.01

License: freeware

Description:

CaurCtrl is an universal Latvian keyboard driver for Windows XP. It supports all ways of keyboard input (through/together with any key). CaurCtrl sends to a user programm Unicode characters, therefore the input of Latvian letters is correct also in the case of other (non-Latvian) keyboard layout is active. In the understanding of operating system CaurCtrl is not a driver, but an application, which hooks Windows keyboard messages, therefore it does not need to be installed, it's enough just to run it.

Read also about other my utilities.


You are now downloading CaurCtrl 2.01
by Ansis Ataols Berzinsh.

If your download does not start automatically,
click here.


CaurCtrl

Latviešu klaviatūras dzinis ” CaurCtrl ”
Versija 2.01, 2007. gada 7. janvāri

Caur taustiņu, pamatdarbība atkārtoti nospiežot

Через клавишу, повторно нажимая основное действие


Caur taustiņu, pamatdarbība pieslēgta

Через клавишу, основное действие подключено


Reize ar taustiņu, pamatdarbība atkārtoti nospiežot

Удерживая клавишу, повторно нажимая основное действие


Nedarboties konsoles logos

Без действий в окне консоли


Reize ar taustiņu, pamatdarbība atlaižot

Удерживая клавишу, основное действие отпускается


Mēma taustiņa virtuāla taustiņa kods

Определитель кода ”тихих” клавиш виртуальной клавиатуры


^ Caur taustiņu, pamatdarbība atkārtoti nospiežot:
Через клавишу, повторно нажимая основное действие:

Mēmā taustiņa virtuāla taustiņa kods:

Определитель кода “тихих” клавиш виртуальной клавиатуры:
v Palaisties ar noslēpu logu:

v Запускать со спрятанным окном:
Apstiprināt


Применить


--------------------------------------------------------------------------------


Для удобства можно разместить файл программки на рабочем столе (скопировать файл CaurCtrl и вставить его на рабочий стол). Или же создать на рабочем столе ярлык для неё, если она хранится где-то в другом месте.

Запустив программу, откроется такое окно:

Изначально (По умолчанию, Pēc noklusējuma) программа настроена на ввод латышских специфических букв (с гарумзимес и т.д.) через нажатие-отпускание клавишы Ctrl, которая расположена СПРАВА на клавиатуре (клавиш с надписью Ctrl имеется две штуки — слева и справа, поэтому сказано про правую клавишу). Если это устраивает пользователя, то можно сразу же, после запуска этой программки, приступать к работе с текстовыми документами.


Окно этой программки можно оставить открытым или же свернуть или закрыть (если раздражает).

Если же пользователь желает набирать эти специфические латышские буквы, используя какую-то другу клавишу на клавиатуре, то это сделать совсем просто. Для этого надо в окне программы (смотри рисунок выше) поставить метку (мышкой повести курсор и кликнуть) напротив строки caur taustiņu, pamatdarbība atkārtoti nospiežot, далее нажать на кнопку с надписью Noteikt taustiņa kodu… После чего выбрать на клавиатуре компьютера ту клавишу, через которую будут в дальнейшем вводиться эти латышские буквы.
Например, если кто-то уже привык вводить их так, как это делается при использовании на компьютере программы ^ Tildes Birojs, то надо и нажать эту клавишу на своей клавиатуре, и подтвердить своё намерение кнопкой Apstiprināt, которая находится в левом нижнем углу программы (кликнуть мышкой по этой кнопке). В дальнейшем ввод текста на латышском языке будет происходить так же, как и при использовании Tildes Birojs на компьютере.

---------------------------------------
LIETOŠANA: Pakotnes datnes varat novietot jebkurā sava cietā diska

katalogā, kur pašam labpatīk.

Pirmajā palaišanas reizē nokonfigurējiet programmu un nospiediet pogu

"Apstiprināt" - jūsu uzstadījumi tiks saglabāti Logu reģistrā, un nākamreiz

CaurCtrl palaižoties tos nolasīs.

Lai CaurCtrl palaistos automātiski katrreiz, kad ieslēdzat

skaitļotāju, izveidojiet saiti uz to sākuma izvēlnē iekš "Start menu\Program

files\StartUp".

Lai noslēptu programmas logu, nospiediet pogu "Noslēpt logu",

savukārt, lai tā vienmēr palaistos ar noslēptu logu, ielieciet ķeksīti

attiecīgajā vietā un apstipriniet uzstādījumus.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Распакованные файлы могут быть размещены в любом каталоге жёсткого диска, где самим больше нравится.
  При первом запуске настройте программу и нажмите кнопку "Apstiprināt" (Применить) — настройки будут сохранены в окне реестра, и в следующий раз CaurCtrl, запустившись, прочтёт это.
 Для того, чтобы CaurCtrl запускался каждый раз при включении компьютера, надо создать ссылку в меню "Start menu\Program files\StartUp" ("Пуск" \Программы\ Автозагрузка ").
Чтобы скрыть окно программы, нажмите кнопку "Noslēpt logu" ("Скрыть окно"),  в свою очередь, для того, чтобы программа запускалась всегда со скрытом окном, установите флажок  в соответствующем месте и подтвердите настройки.


Lai aktivizētu noslēpto logu nospiediet taustiņu "w" pie pazīmes,

ka jābūt latviešu burtam (pēc noklusējuma - "w" caur labo Ctrl), vai

palaidiet programmu vēlreiz - ja tā atrod sevi jau palaistu, tā aktivizē

iepriekšējā "laidiena" logu un beidz darbu.

Pēc noklusējuma latviešu burtu rakstīšana notiek caur labo Ctrl, piem.,

piespiežam labo Ctrl, atlaižam labo Ctrl, nospiežam "a" un dabonam "ā".

Manuprāt, tas ir ērtākais veids, jo Ctrl nospiešana un atlaišana ne ar ko

nepārklājas. (Teiksim, visbiežāk izplatītie "caur apostrofu" vai "caur

tildi" jūtami traucē gadījumos, kad bieži jāraksta attiecīgi

apostrofi/pēdiņas un tildes.)


Для активации скрытого окна, нажмите "w" на знаках, которые должны быть при написании на латышском языке (по умолчанию — "w" через правый Ctrl), или  запустите программу ещё раз — если она находит себя уже запущенной, она активирует предыдущее состояние закрытого окна..
По умолчанию, набор латышских букв при написании происходит через правый Ctrl, например,
 нажимаем и отпускаем правую клавишу Ctrl, нажимаем кнопку "a" — получаем "ā".
 Я думаю, что это самый удобный способ, так как нажатие и отпускание кнопки Ctrl ничем не перекрываются. (Скажем, наиболее распространенные из них "через апостроф" или "через
 тильду" существенно мешают, если необходимо часто писать апострофы/кавычки и тильду).


Pēc noklusējuma programma nedarbojas konsoles veida logos, jo tajos

var būt vajadzība izmantot cita veida šriftus un klaviatūras dziņus (piem.,

DOSa dzini). Ja tomēr vēlaties, lai CaurCtrl tajos darbotos, nodzēsiet

ķeksīti pie attiecīgā uzstādījuma.

Lai pārtrauktu CaurCtrl darbību, aktivizējiet tā logu un nospiediet

pogu "Beigt darbu".


NOVITĀTE: CaurCtrl ļauj ievadīt latviešu burtus tādos veidos un

caur/reizē ar tādiem taustiņiem, ko nevar nodefinēt Mikrosofta klaviatūras

izkārtojumu rediģēšanas ietvaros.

CaurCtrl nav vajadzīgas nekādas instalēšanas - nedz klaviatūras

izkārtojumu, nedz arī pašas programmas.


По умолчанию, программа не работает в виде консольного окна, так как может возникать необходимость использовать другие типы шрифтов и драйверов клавиатуры (например,
 DOS драйвер). Если вы хотите чтобы CaurCtrl работала, сбросьте соответствующую галочку в настройках.
Для прекращения работы CaurCtrl, активируйте окно и нажмите  кнопку "Beigt darbu"("Остановить работу").

 НОВИНКА: CaurCtrl позволяет вводить латышские буквы  через/вместе с такими клавишами, которые в контексте редактирования не могут определяться раскладкой клавиатуры Майкрософт.
CaurCtrl не требует инсталляции (установки) — ни клавиатурной раскладки, ни самой программы.
Скачать файл (213.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации