Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Тест з хімії №10 Електролітична дисоціація - файл 1.doc


Тест з хімії №10 Електролітична дисоціація
скачать (172 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc172kb.15.12.2011 20:50скачать


1.doc

Електролітична дисоціація. Ступінь дисоціації. Сильні і слабкі електроліти. Властивості основ, кислот, солей у світлі теорії електролітичної дисоціації.


 1. Катіони – це:

A. Позитивно заряджені частинки.

B. Негативно заряджені частинки.

C. Нейтральні частинки.

D. Катод.


 1. Аніони – це:

A. Позитивно заряджені частинки.

B. Негативно заряджені частинки.

C. Нейтральні частинки.

D. Анод.


 1. Виберіть простий йон:

А. Сl-.

В. SO42-.

С. NH4+.

D. NO3-.


 1. Виберіть простий йон:

A. HPO42-

B. SiO32-.

C. SO32-.

D. Na+.


 1. Виберіть складний йон:

A. Сl-.

B. S2-.

C. NH4+.

D. Ca2+.


 1. Виберіть складний йон:

A. Fe3+.

B. СlO4-.

C. F-.

D. Br-.


 1. Виберіть формулу амфоліту:

A. H2SO4.

B. NaOH.

C. CaSO4.

D. Zn(OH)2.


 1. Виберіть формулу амфоліту:

A. Аl(OH)3.

B. NaCl.

C. К2SO4.

D. НСl.


 1. Виберіть пару речовин, які дисоціюють ступінчасто:

A. Купрум (ІІ) гідроксид, купрум (ІІ) хлорид.

B. Алюміній нітрат, нітратна кислота.

C. Ферум (ІІІ) гідроксид, сульфідна кислота.

D. Ферум (ІІІ) сульфат, натрій гідроксид.


 1. Виберіть пару речовин, які дисоціюють ступінчасто:

A. Калій дигідрогенфосфат, фосфатна кислота.

B. Калій гідроксид, натрій фторид.

C. Йодидна кислота, калій хлорид.

D. Ціанідна кислота, калій ціанід.


 1. Виберіть пару речовин, які дисоціюють ступінчасто:

A. Рубідій нітрат, бромідна кислота.

B. Калій сульфат, калій сульфіт.

C. Натрій фосфат, амоній карбонат.

D. Карбонатна кислота, купрум (ІІ) гідроксохлорид.


 1. Виберіть пару речовин, які дисоціюють ступінчасто:

A. Калій бромід, натрій карбонат.

B. Алюміній дигідроксобромід, натрій гідросульфіт.

C. Калій нітрат, цезій хлорид.

D. Натрій оксид, барій нітрат.


 1. Які речовини вступають у реакцію, що її можна записати таким йонно-молекулярним рівнянням: Zn(OH)42- + 4Н+ = Zn2+ + 4Н2О?

A. Гідроксохлорид цинку та хлоридна кислота.

B. Гідроксид цинку та нітратна кислота.

C. Тетрагідроксоцинкат натрію та сульфатна кислота.

D. Гідроксоацетат цинку та ацетатна кислота.


 1. Ступінь електролітичної дисоціації одноосновної кислоти у розчині становить 0,8. Яке сумарне число йонів припадає на кожні 100 молекул кислоти у розчині?

A. 8.

B. 20.

C. 160.

D. 80.


 1. Як дисоціює гідрогенфосфат калію?

A. В одну стадію, повністю.

B. У дві стадії: за першою - повністю, за другою – частково.

C. У дві стадії: за першою - частково, за другою – повністю.

D. У дві стадії, за кожною – частково.


 1. Який йон називається йоном гідроксонію?

A. Н3О+.

B. ОН-.

C. Н2О.

D. Н+.


 1. Визначте реакцію середовища у водних розчи­нах сульфіту та сульфату натрію.

A. Розчини нейтральні.

B. Розчини лужні, лужність розчину сульфіту більша.

C. Розчин сульфіту лужний, а сульфату нейтральний.

D. Розчин сульфіту нейтральний, а сульфату лужний.


 1. Яка схема відповідає дисоціації хром (ІІІ) гідроксонітрату як сильного електроліту?

A. CrOH(NО3)2 = Сr3+ + ОН- + 2NО3-.

B. CrOH(NО3)2 = CrO+ + HNО3 + NO3-.

C. CrOH(NО3)2 + 2H2О = Cr(OH)3 + 2HNО3.

D. CrOH(NО3)2 = CrOH2+ + 2NО3-.


 1. Нейтралізація між якими кислотою і основою виражається йонно-молекулярним рівнянням НА + ОН- = А- + Н2О?

A. Сильної кислоти слабкою основою.

B. Слабкої кислоти сильною основою.

C. Слабкої кислоти слабкою основою.

D. Сильної кислоти сильною основою.


 1. Які йони можуть існувати у помітних кількостях у лужному середовищі?

A. HSО4-.

B. Н3О+.

C. А13+.

D. СО32-.


 1. Яке твердження є неправильним?

A. Електроліти - провідники електри­ки другого роду.

B. У розчині йони безладно рухаються.

C. Процес дисоціації оборотний.

D. Неелектроліти при розчиненні у воді розпадаються (дисоціюють) на йони.


 1. Електролітами є:

A. Сполуки з неполярним зв’язком.

B. Провідники першого роду.

C. Сполуки з йонним або ковалентним дуже полярним зв’язком.

D. Сполуки з металічним зв’язком.


 1. Теорію електролі­тичної дисоціації запропонував:

A. М. В. Ломоносов.

B. С. Арреніус.

C. А. Вернер.

D. В. Оствальд.


 1. Амфоліти (амфотерні речовини) у водно­му розчині:

A. Дисоціюють тільки при великих кон­центраціях.

B. Дисоціюють тільки в присутності кислот.

C. Не дисоціюють на йони, а розпада­ються без утворення йонів.

D. Дисоціюють як основи і як кислоти.


 1. Основа Zn(OH)2 належить до:

A. Неелектролітів.

B. Амфотерних основ.

C. Лугів.

D. Однокислотних основ.


 1. Ступінчасто дисоціюють:

A. Кислі солі.

B. Середні солі.

C. Прості речовини.

D. Оксиди.


 1. Яке твердження є неправильним? „Ступінь дисоціа­ції ... ”

A. Залежить від природи розчинника.

B. Залежить від температури.

C. Залежить від природи розчиненої ре­човини.

D. Не залежить від концентрації розчи­ну.


 1. Йонним добутком води називають:

A. Добуток ступеня дисоціації води і рівноважної концентрації води.

B. Добуток рівноважних концентрацій йонів Гідрогену і гідроксид-йонів.

C. Добуток [Н2О] і [Н+].

D. Добуток [Н2О] і [ОН-].


 1. Водневий показник вказує на

A. Концентрацію йонів Гідрогену.

B. Добуток [Н2О] і [Н+].

C. Концентрацію недисоційованих мо­лекул води.

D. Добуток [Н2О] і [ОН-].


 1. У кислому сере­довищі

A. Концентрація [Н+] менше, ніж [ОН-].

B. Концентрація [Н+] менше, ніж [Н2О].

C. Концентрація [Н+] більше, ніж [ОН-].

D. Концентрація [Н+] дорівнює [Н2О].


 1. Величина рН > 7 є характерною для

A. Кислого розчину.

B. Слабокислого розчину.

C. Нейтрального розчину.

D. Лужного розчину.


 1. Величина рН < 7 є характерною для

A. Кислого розчину.

B. Слаболужного розчину.

C. Нейтрального розчину.

D. Лужного розчину.


 1. Величина рН = 7 є характерною для

A. Кислого розчину.

B. Слабокислого розчину.

C. Нейтрального розчину.

D. Лужного розчину.


 1. Які йони не можуть одночасно перебувати у помітних кілько­стях у водному розчині?

A. Na+ та SО42-.

B. К+ та ОН-.

C. Н+ та СО32-.

D. Ag+ та NО3-.


 1. Виберіть ряд речовин, де всі речовини сильні електроліти:

A. Натрій хлорид, перманганатна кислота, барій гідроксид.

B. Йодидна кислота, фторидна кислота, купрум (ІІ) гідроксид.

C. Карбонатна кислота, ферум (ІІІ) гідроксид, амоній гідроксид.

D. Фторидна кислота, нітритна кислота, ферум (ІІ) гідроксид. 1. Кількості яких частинок однакові у водному розчині ацетату натрію?

A. Йонів Н+ та ОН-.

B. Йонів ОН- та молекул СН3СООН.

C. Йонів Na+ та СН3СОО-.

D. Молекул СН3СООН та йонів Н+.


 1. Речовини, що змінюють свій колір у залежності від концентрації йонів Гідрогену, називаються

A. Індикаторами.

B. Каталізаторами.

C. Інгібіторами.

D. Промоторами.


 1. З яким типом зв’язку в молекулі, її дисоціація на йони відбувається найлегше?

A. Ковалентним.

B. Водневим.

C. Йонним.

D. Металічним.


 1. Який з електролітів слід віднести до сильних за ступенем дисоціації?

A.  = 10 %.

B.  = 7 %.

C.  = 15 %.

D.  = 80 %.


 1. Який з наведених нижче елек­тролітів належить до слабких?

A. HCl.

B. H2S.

C. HNO3.

D. H2SO4.


 1. Який з наведених електролітів належить до сильних?

A. HNO3.

B. H2SiO3.

C. HClO.

D. HNO2.


 1. Яка з наведених нижче речовин дисоціює на йони ступінчасто ?

A. HCl.

B. HNO3.

C. H2CO3.

D. HClO4.


 1. Яка з наведених нижче речовин не дисоціює на йони у водному розчині?

A. CaCl2.

B. NaNO3.

C. K2CO3.

D. C6H12O6.


 1. Яка з наведених нижче сполук дисоціює на йони у водному розчині?

A. C12H22O11.

B. C3H5(OН)3.

C. KCl.

D. CH3OH.


 1. Який з йонів називають дигідрофосфат-йоном?

A. PO43.

B. HPO42.

C. PO3.

D. H2PO4 .


 1. Який з йонів називають карбонат-йоном?

A. СО32.

B. С2О42.

C. НСО3.

D. СН3СОО.


 1. Катіони – це:

А. Негативно заряджені йони.

B. Позитивно заряджені йони.

С. Атоми з частковим негативним зарядом.

D. Атоми з частковим позитивним зарядом.


 1. Аніони – це:

А. Негативно заряджені йони.

B. Позитивно заряджені йони.

С. Атоми з частковим негативним зарядом.

D. Атоми з частковим позитивним зарядом.


 1. Який з перелічених розчинів не проводить електричного струму?

A. Водний розчин нітратної кислоти.

B. Розчин азоту у воді.

C. Розчин хлороводню у воді.

D. Розчин кухонної солі у воді.


 1. Який з йонів є забарвленим?

A. H+.

B. Ca2+.

C. MnO4.

D. Cl.


 1. Чому дорівнює ступінь дисоціації електроліту, якщо з кожних 100 його молекул 68 розпалися на йони?

A. 68 %.

B. 32 %.

C. 100 %.

D. 86 %.


 1. Який з перелічених розчинів проводить електричний струм?

A. Розчин спирту .

B. Водний розчин цукру.

C. Водний розчин лугу.

D. Дистильована вода.


 1. Який з йонів надає забарвлення водним розчинам?

A. Cu2+.

B. OH.

C. K+.

D. SO42–.


 1. Чому дорівнює ступінь дисоціації електроліту, якщо з кожних 50 його молекул 25 розпалися на йони?

A. 50 %.

B. 25 %.

C. 100 %.

D. 75 %.


 1. Яка з реакцій обміну відбувається до кінця?

A. FeSO4 + NaCl .

B. Ba(NO3)2 + CaCl2 .

C. Ba(NO3)2 + H2SO4 .

D. KNO3 + HCl .


 1. Яка з вказаних речовин дисоціює у водному розчині?

А. СuО.

В. С12Н22О11.

С. SiO2.

D. K2SO4.


 1. Який з вказаних електролітів при дисоціації може утворювати йони Н+ і ОН?

А. Са (ОН)2.

В. Zn(OH)2.

C. H3PO4.

D. NaCl.


 1. Яка з частинок є аніоном?

А. Fe3+.

B. Mn2+.

C. SO42–.

D. K+.


 1. Який електролітів є сильним?

А. Н2S.

B. NH4OH.

C Cu(OН)2.

D. K2SO4.


 1. Який з хімічних елементів може існувати, як двозарядний аніон?

A. S.

B. Cl.

C. Fe.

D. F.


 1. Скільки йонів утворюється при дисоціації (NH4)2SO4?

А. 2.

В. 9.

С. 3.

D. 4.


 1. Яка з реакцій відповідає скороченому йонно-молекулярному рівнянню Н+ + ОН = Н2О?

А. HCl + Cu(OH)2 = CuOHCl + H2O.

B. HBr + KOH = KBr + H2O.

C. 2HNO3 + Fe(OH)2 = Fe(NO3)2 + 2H2O.

D. H2SO3 + RbOH = RbHSO3 + H2O.


 1. Виберіть формули сильних електролітів в рівнянні реакції CaCO3 + 2HІ = CaІ2 + CO2 + H2O.

A. CaCO3 i HІ.

B. HІ i CaІ2.

C. CO2 i HІ.

D. CaІ2 i CaCO3.


 1. Яка речовина утворює при дисоціації йони Mn2+?

A. KMnO4.

B. Na2MnO4.

C. MnCl2.

D. MnO2.


 1. Який електроліт утворює при дисоціації хлорид–йони?

A. KClO3.

B. Ca(ClO)2.

C. FeCl3.

D. NaClO.


 1. Який з хімічних елементів може існувати, як однозарядний катіон?

A. Sr.

B. Rb.

C. Fe.

D. F.


 1. Яка частинка є катіоном ?

A. Cr2O72–.

B. H2PO4.

C. Pb2+.

D. NO3.


 1. Скільки йонів утворюється при дисоціації FeCl3 ?

А. 4.

В. 10.

С. 8.

D. 5.


 1. Який з вказаних електролітів є слабким ?

A. H2SO4.

B. Al(NO3)3.

C. HCN.

D. NaOH.


 1. Яка з реакцій належить до реакцій йонного обміну?

A. H2O + Cl2 = HCl + HClO.

B. CaO + H2O = Ca(OH)2.

C. Ba(NO3)2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaNO3.

D. 2H2 + O2 = 2H2O.


 1. Які речовини у рівнянні реакції H2S + Pb(NO3)2 = PbS + 2HNO3 записуватимуться в скороченому йонно-молекулярному рівнянні у вигляді молекул?

A. H2S i Pb(NO3)2.

B. H2S i PbS.

C. PbS i HNO3.

D. Pb(NO3)2 i HNO3.


 1. Який з електролітів при дисоціації утворює гідроксид-йони ?

A. КHSO4.

B. Ca(HCO3)2.

C. Al(OH)2Cl.

D. NaCl.


 1. Внаслідок дисоціації число іонів зростає в рядку наступних солей:

A. Fe(NO3)3; FeCl2; Fe2(SO4)3.

B. Fe(NO3)3; Fe2(SO4)3; FeCl2.

C. Fe2(SO4)3; Fe(NO3)3; FeCl2.

D. FeCl2; Fe(NO3)3; Fe2(SO4)3.


 1. Яка пара йонів реагує при зливанні розчинів AgNO3 i KCl?

A. K+ i Ag+.

B. K+ i Cl.

C. Сl- i NO3.

D. Ag+ i Cl.


 1. З реакцій, перерахованих нижче, практично до кінця відбувається:

A. Na2SO4 + KCl .

B. Cr(NO3)2 + Na2SO4 .

C. NaNO3 + KOH .

D. H2SO4 + BaCl2.


 1. Скільки молів йонів натрію утвориться при повній дисоціації 1 моля натрій фосфату?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


 1. В розчині, що містить 0,1 моль FeCl3, сумарне число молів йонів Fe3+ і Cl дорівнює:

A. 0,1.

B. 0,2.

C. 0,3.

D. 0,4.


 1. Коли до розчину лугу доливають надлишок кислоти, рН середовища може змінюватися наступним чином.

A. Зростати від 7 до 8.

B. Зростати з 3 до 8.

C. Зменшуватися з 10 до 4.

D. Зменшуватися з 7 до 4.


 1. Розчин, який практично не змінює значення рН при додаванні до нього невеликих кількостей кислоти або лугу чи невеликому розбавленні, називається:

A. Кислотним.

B. Лужним.

C. Буферним.

D. Нейтральним.


 1. Найсильнішою кислотою з наведених є:

A. H2CO3.

B. H3PO4.

C. H2SO4.

D. H2SO3.


 1. Найсильнішою із хлорвмісних кислот є:

A. HСlO4.

B. HСlO3.

C. HСlO2.

D. HСlO.


 1. Найкращими буферними властивостями володіє система, що складається з:

A. HCl і NaCl.

B. H2CO3 і NaHCO3.

C. NaOH і Na2SO4.

D. H2SO4 і K2SO4.


 1. Якщо в розчині зростає концентрація йонів Н+, то:

A. Чисельне значення рН розчину зростає.

B. Концентрація йонів ОНзростає.

C. Чисельне значення рН розчину зменшується.

D. Розчин стає менш кислим.


 1. Розчин має рН = 5,0. Молярна концентрація йонів Н+ в ньому рівна:

A. 1,0 10–14.

B. 1,0 10–5.

C. 5,0.

D. 9,0.


 1. Які речовини повинні прореагувати, щоб пройшла реакція, яка описується таким скороченим йонно-молекулярним рівнянням Cr3+ + 3OH Cr(OH)3 ?

A. Cr2(SO4)3 і H2O.

B. Cr2O3 і HCl.

C. CrCl3 і NaOH.

D. Cr2O3 і NaOH.


 1. Яка з вказаних речовин при розчиненні у воді створює лужне середовище?

A. NH3.

B. CO2.

C. SO2.

D. H2S.


 1. Ліва частина рівняння реакції, що закінчується схемою: ...2Al(OH)3 + 3CO2 + 3Na2SO4 матиме вигляд:

A. Al2(SO4)3 + NaOH .

B. Al2(SO4)3 + Na2CO3+HOH .

С. Al2(SO4)3 + H2O + CO2 .

D. NaAlO2 + H2SO4.


 1. Кількість ступенів дисоціації ортофосфатної кислоти:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


 1. Кількість ступенів дисоціації алюміній гідроксиду:

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.


 1. Ліва частина рівняння ..  Zn(OH)2 + K2SO4 має вигляд:

A. ZnO + KHSO4.

B. ZnSO4 + 2KOH ­.

C. ZnCl2 + 2KOH .

D. K2SO4 + ZnO .


 1. Ступінь дисоціації одноосновної кислоти у розчині становить 70%. Вкажіть сумарне число йонів (HAn  H++An) у розчині, в який поміщено 100 молекул кислоти.

A. 70.

B. 140.

C. 100.

D. 170.


 1. Вкажіть число молів йонів, які утворяться при повній дисоціації алюміній сульфату Al2(SO4)3  2Al3+ + 3SO42- в розчині, який містить 1 моль солі.

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 7.


 1. Щоб отримати осад аргентум хлориду на розчин аргентум нітрату потрібно подіяти розчином:

A. KClO4.

B. KClO3.

C. CaCl2.

D. Cl2O7.


 1. Даному скороченому йонно-молекулярному рівнянню Zn2+ + S2- = ZnS відповідає взаємодія речовин:

A. Zn + H2S .

B. ZnO + H2S.

C. ZnCl2 + H2S.

D. ZnCl2 + Na2S.


 1. Даному скороченому йонно-молекулярному рівнянню CH3COO- + H+ = CH3COOH відповідає взаємодія речовин:

A. CH3COONa + HCl .

B. CH3COONa + H2S .

C. CH3COONa + H2 .

D. HNO2 + (CH3COO)2Zn .


 1. Даному скороченому йонно-молекулярному рівнянню Zn2+ + 2OH- = Zn(OH)2 відповідає взаємодія речовин:

A. ZnO + NaOH .

B. ZnCl2 + Al(OH)3 .

C. ZnSO4 + Na2O .

D. ZnCl2 + NaOH .


 1. Даному скороченому йонно-молекулярному рівнянню H+ + OH= H2O відповідає взаємодія речовин:

A. H2S + NaOH .

B. Al(OH)3 + HCl .

C. HNO3 + NaOH .

D. NaNO3 + NaOH .


 1. Даному скороченому йонно-молекулярному рівнянню Fe3+ + 3OH= Fe(OH)3 відповідає взаємодія речовин:

A. FeCl2 + 2NaOH .

B. Fe(OH)2 + 2HCl .

C. FeCl3 + 3NaOH .

D. Fe(OH)2 + O2 + H2O .


 1. Даному скороченому йонно-молекулярному рівнянню PbS + 2H+ = H2S + Pb2+ відповідає взаємодія речовин:

A. PbS + H2O .

B. PbS + 2HCl .

C. PbS + 2HNO2 .

D. PbS + H3PO4


 1. Даному скороченому йонно-молекулярному рівнянню H+ + CN- = HCN відповідає взаємодія речовин:

A. HCl + HSCN .

B. HCl + KCN .

C. Ca(HCO3)2 + KCN .

D. HNO2 + KCN .


 1. Даному скороченому йонно-молекулярному рівнянню Mg(OH)2 + H+ = MgOH+ + H2O відповідає наступне молекулярне рівняння:

A. Mg(OH)2 + 1H2SO4 .

B. Mg(OH)2 + 1HCl .

C. Mg(OH)2 + 1H2S .

D. Mg(OH)2 + 1H3PO4 .


 1. Взаємодії між ацетатною кислотою і барій гідроксидом відповідає наступне скорочене йонно-молекулярне рівняння:

A. CH3COO- + Ba2+ (CH3COО)2Ba.

B. CH3COO+ OH CH3COOH + O2-.

C. CH3COOH + OH CH3COO+ H2O .

D. 2CH3COOH + Ba2+ (CH3COО)2Ba + 2H+.


 1. Взаємодія кальцій карбонату і нітратної кислоти описується наступним скороченим йонно-молекулярним рівнянням:

A. CaCO3 + 2H+ Ca2+ + H2O + CO2.

B. K2CO3 + 2H+ 2K+ + H2O + CO2.

C. Ca2+ + CO32- CaCO3.

D. CO2-3 + 2H+  H2O + CO2.


 1. Взаємодія між CH3COONa і H2SO4 описується наступним скороченим йонно-молекулярним рівнянням:

A. CH3COO- + H+ CH3COOH.

B. 2Na+ + SO42-  2Na+.

C. CH3COONa + H+ CH3COOH + Na+.

D. H2SO4 + 2Na+  Na2SO4 + H2.


 1. Ступінь дисоціації слабких електролітів:

A. < 3%.

B. >10%.

C. >30%.

D. < 30%.


 1. Взаємодія між натрій карбонатом і нітратною кислотою – це реакція між речовинами:

A. Na2C + HNO3.

B. Na2CO3 + HNO2.

C. Na2CO3 + HNO.

D. Na2C + HNO2.


 1. Взаємодія між Na2CO3 і HCl описується наступним скороченим йонно-молекулярним рівнянням:

A. Na+ + Cl-  NaCl.

B. CO32- + 2H+  CO2 + H2O.

C. CO2-3 + 2Na+  Na2CO3.

D. CO2-3 + 2HCl  2Cl- +H2O + CO2.


 1. Взаємодія між калій сульфідом і хлоридною кислотою – це реакція між речовинами:

A. K2S + HClO .

B. K2S + HCl .

C. K2SO3 + HCl .

D. K2SO4+ HCl .


 1. Взаємодія між NaOH і H2SO3 описується наступним скороченим йонно-молекулярним рівнянням:

A. H+ + OH- H2O.

B. H2SO3 + 2OH SO32- + 2H2O.

C. 2Na+ + SO32-  Na2SO3.

D. 2NaOH + 2H+  2Na+ + H2O.


 1. Рівнянню Fe(OH)2 + 2HСl  FeCl2 + 2H2O відповідає наступне скорочене йонно-молекулярне рівняння:

A. H+ + OH H2O.

B. Fe(OH)2 + 2H+  Fe2+ + 2H2O.

C. Fe2+ + 2Cl FeCl2.

D. Fe2+ + OH + Cl- Fe(OH)Cl.


 1. Рівняння FeCl3 + 3CsOH  Fe(OH)3 + 3CsCl відповідає наступне скорочене йонно-молекулярне рівняння:

A. Fe2+ + 2OH + Cl- Fe(OH)2Cl.

В. Fe3+ + 3OH = Fe(OH)3.

C. Cs+ + Cl-  CsCl.

D. CsOH + Cl-  CsCl + OH-.


 1. У скорочених йонно-молекулярних рівняннях, як молекули записуються всі речовини з ряду:

A. HCl, HCN, H2CO3, HI.

B. H2SO4, Na2CO3, BaSO4.

C. NH4OH, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

D. NaCl, Na2SO4, CaCO3.


 1. У вигляді йонів записують всі речовини з ряду;

A. NaBr, FeS, FeSO4, HCl.

B. NaOH, Ba(OH)2, KOH, NaCl.

C. Al(OH)3, KOH, H2SO3, ZnCl2.

D. CO2, NaOH, LiCl, HI.


 1. У скорочених йонно-молекулярних рівняннях, як йони записуються всі речовини з ряду:

A. SiO2.

B. H2SiO3.

C. Na2SiO3.

D. Al(OH)3.


 1. Рівнянню NaOH + NH4Cl = NaCl + H2O + NH3 відповідає скорочене йонно-молекулярне рівняння:

A. NaOH + NH4+ = Na+ + H2O + NH3.

B. NH4Cl + OH- = Cl- + NH3 + H2O.

C. OH- + NH4+ = H2O + NH3.

D. Na+ + NH4Cl  NaCl + NH3 + H+.


 1. Ступінь дисоціації сильних електролітів:

A. <30%.

B. <3%.

C. 3%< <30%.

D. >30%.


 1. У розчині загальна сума зарядів катіонів рівна загальній сумі зарядів:

A. Протонів.

B. Нейтронів.

C. Аніонів.

D. Йонів.


 1. Процес розпаду молекул речовини на йони в розчині під впливом молекул розчинника називається:

A. Гідролізом.

B. Ступенем полімеризації.

C. Електролітичною дисоціацією.

D. Електролізом.


 1. Речовини, розчини або розплави яких проводять електричний струм, називають:

A. Електролітами.

B. Асоціатами.

C. Неелектролітами.

D. Кристалогідратами.


 1. До електролітів належать всі речовини ряду:

A. Цукор, кухонна сіль, водень.

B. Питна сода, кухонна сіль.

C. Бензен, цукор, ефір.

D. Нітратна кислота, бензен, глюкоза.


 1. До складних належать усі йони з ряду:

A. Na+, Mg2+, SO42-.

B. S2-, Cl-, PO43-.

C. NH4+, SO42-, NO3-.

D. Mg2+, NH4+, Cl.


 1. Число, що показує частку молекул, які розпались на йони, називається:

A. Ступенем полімеризації.

B. Ступенем гідролізу.

C. Ступенем електролітичної дисоціації.

D. Ступенем електролізу.


 1. Ступінь електролітичної дисоціації визначається за формулою:

A. .

B. .

C. .

D. .


 1. Який з вказаних розчинів проводить електричний струм?

A. Водний розчин глюкози.

B. Водний розчин пропанолу.

C. Розчин кисню у воді.

D. Розчин калій гідроксиду.


 1. Який електроліт дисоціюватиме з утворенням тільки йонів Fe3+ і SO42-?

A. FeSO4.

B. Fe2(SO4)3.

C. (FeOH)2SO4.

D. Fe(HSO4)2.


 1. Який з вказаних електролітів дисоціює ступінчасто?

A. HCl.

B. H2SO3.

C. HNO3.

D. HI.


 1. Який з вказаних електролітів при дисоціації може утворювати йони H+ і OH- ?

A. NaCl.

B. NaHCO3.

C. Cr(OH)3.

D. NaOH.


 1. При дисоціації якого електроліту не утворюються йони H+ ?

A. NaHCO3.

B. H2SO4.

C. Ca(OH)2.

D. Zn(OH)2.


 1. При дисоціації якого електроліту не утворюються йони OH ?

A. NaHSO4.

B. NH4OH.

C. Al(OH)3.

D. FeOHCl.


 1. Ліва частина рівняння ...  MgCO3+ 2NaCl має вигляд:

A. MgCl2 + Na2O .

B. MgCl2 + Na­2CO3 .

C. NaHCO3 + MgOHCl .

D. Na + Cl2 + Mg(HCO3)2 .


 1. В якій реакції утворюється газ?

A. HCl + NaOH .

B. Na2CO3 + HNO3 .

C. Zu + CuCl2 .

D. 2NaOH + Zu(OH)2


 1. В якій реакції утворюється вода?

A. HCl + Zn .

B. Na2S + 2HCl .

C. H2SO4 + 2NaOH.

D. NaOH + Al(OH)3 .


 1. В якій реакції утворюється осад купрум (II) гідроксиду?

A. СuCl2 + 1NaOH .

B. CuSO4 + 2KOH .

C. Cu + H2SO4 .

D. СuSO4 + H2O .


 1. У розчині хлоридної кислоти лакмус забарвлюється в колір:

A. Оранжевий.

B. Жовтий.

C. Синій.

D. Червоний.


 1. У розчині сульфатної кислоти метилоранж забарвлюється в колір:

A. Зелений.

B. Синій.

C. Червоний.

D. Безбарвний.


 1. У розчині амоній гідроксиду лакмус забарвлюється в колір:

A. Синій.

B. Малиновий.

C. Жовтий.

D. Червоний.


 1. Фенолфталеїн у водному розчині калій гідроксиду забарвлюється в колір:

A. Синій.

B. Жовтий.

C. Малиновий.

D. Коричневий.


 1. Розчин хлоридної кислоти, до якого додали деілька крапель спиртового розчину фенолфталеїну, буде мати забарвлення:

A. Червоне.

B. Не матиме забарвлення.

C. Жовте.

D. Синє.


 1. Ступінь електролітичної дисоціації електролітів середньої сили:

A. < 3%.

B. = 100%.

C. > 30%.

D. 3% < < 30%.


 1. Реакції, які відбуваються між йонами, називаються:

A. Каталітичними.

B. Йонними.

C. Термохімічними.

D. Окисно-відновними.


 1. Яка реакція середовища розчину, якщо даний розчин має рН = 3?

A. Нейтральне.

B. Лужне.

C. Кисле.

D. Cлаболужне.


 1. При якому значенні рН розчину фенолфталеїн забарвлюється в малиновий колір?

A. 6.

B. 3.

C. 0.

D. 14.


 1. Якого кольору набуває лакмус в розчинах з нейтральною реакцією середовища?

A. Малинового.

B. Синього.

C. Червоного.

D. Фіолетового.


 1. Даному молекулярному рівнянню Al(OH)3 + 3HNO3 = Al(NO3)3 + 3H2O відповідатиме наступне скорочене йонно-молекулярне рівняння:

A. Al3+ + 3OH Al(OH)3.

B. Al(OH)3 + 3H+ = Al3+ + 3H2O.

C. 3НNO3 + Al3+ Al(NO3)3 + 3H+.

D. H+ + OH- H2O.


 1. Розчин якої речовини з барій хлоридом не утворюватиме осаду барій сульфату?

A. H2SO4.

B. Na2SO4.

C. Na23.

D. NaHSO4.


 1. Яка речовина є слабким електролітом у водному розчині?

A. H2SO4.

B. HClО2.

C. KOH.

D. NaCl.


 1. Скільки молів йонів сумарно утворюється в розчині при повній дисоціації 0,5 моль калій фосфату:

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


 1. Які йони існують у водному розчині купрум (ІІ) хлориду?

А. Cu+, Cl, Сu(OH)+.

В. Cu2+, Cl, H+.

С. Cu+, OH, Cl-.

D. Cu2+, Сu(OH)+, H+ i Cl-.
Які йони існують у водному розчині калій сульфіту?

А. K+, HSO3, SO32-, OH-.

В. Ca2+, SO32-, H+.

С. K+, H+, HSO3.

D. Ca2+, HSO3, H+ .
Які йони існують у водному розчині калій сульфіду?

А. K+, H+, HS.

В. Ca2+, S2-, H+.

С. K+, HS, S2-, OH-.

D. Ca2+, HS, H+ .
Електричний струм проводить:

 1. Спиртовий розчин йоду.

 2. Розплав парафіну.

 3. Розчин ацетату натрію.

 4. Водний розчин глюкози.


Вкажіть речовину, розчин якої проводить електричний струм:

 1. NaCl.

 2. CH3OH.

 3. C6H12O6.

 4. CH3C(O)H.


Вкажіть речовину, розчин якої не проводить електричного струму:

 1. KOH.

 2. H2SO4.

 3. C12H22O11.

 4. CH3COOK.


Вкажіть речовину, розчин якої проводить електричний струм:

 1. C6H6.

 2. C6H14.

 3. CaCl2.

 4. CH3OH.


Вкажіть речовину, розчин якої не проводить електричного струму:

 1. KCl.

 2. C6H12O6.

 3. NaOH.

 4. H2SO4.Скачать файл (172 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации