Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Тест з хімії №18 Загальна характеристика елементів головної підгрупи VI групи періодичної системи - файл 1.doc


Тест з хімії №18 Загальна характеристика елементів головної підгрупи VI групи періодичної системи
скачать (316 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc316kb.15.12.2011 20:52скачать


1.doc

Загальна характеристика елементів головної підгрупи VI групи періодичної системи. Сірка, її фізичні та хімічні властивості. Оксиди сульфуру (IV) і сульфуру (VI), їх добування, хімічні властивості, застосування. Сірчана (сульфатна) кислота, її властивості. Хімічні реакції, які лежать в основі виробництва сірчаної (сульфатної) кислоти контактним способом та закономірності їх перебігу. Окиснювальні властивості концентрованої сірчаної 9сульфатної) кислоти.


 1. Сульфур є:

  1. Елементом s-сімейства.

  2. Елементом p-сімейства.

  3. Неактивним неметалом.

  4. Елементом, для якого не характерне явище алотропії.
 1. Сульфід-іон S2- має електронну формулу:

 1. 1s22s22p63s23p3.

 2. 1s22s22p63s23p4.

 3. 1s22s22p63s23p5.

 4. 1s22s22p63s23p6.
 1. У природі Сульфур перебуває у вигляді:

 1. Кріоліту.

 2. Апатитів.

 3. Свинцевого блиску.

 4. Кам’яної солі.
 1. Сірку одержують:

A. Термічним розкладанням сульфурвмісних кислот.

B. Термічним розкладанням сульфатів важких металів.

C. Виплавлянням самородної сірки.

D. Електролізом водних розчинів сульфатів.


 1. Для сірки є характерним:

A. Висока розчинність у воді.

B. Висока хімічна стійкість.

C. Нерозчинна в бензолі.

D. Існування алотропних модифікацій.


 1. Атом Сульфуру має позитивний ступінь окиснення:

A. У сполуках з Оксигеном.

B. У сполуках з Натрієм.

C. У сульфідах.

D. Персульфідах.


 1. В сульфат-йоні ступінь окиснення Сульфуру дорівнює:

A. +6.

B. +1.

C. –1.

D. –2.


 1. Яке твердження є неправильним?

A. Найбільш стійкою алотропною модифікацією є ромбічна сірка.

B. Утворення сульфідів відбувається при нагріванні.

C. При взаємодії з металами Сульфур є окисником.

D. Сірка не взаємодіє з калієм.


 1. Пірит має формулу:

A. Na2SO410H2O.

B. PbS.

C. FeS2.

D. ZnS.


 1. Молекула ромбічної алотропної модифікації Сульфуру складається з:

A. Лінійних чотириатомних молекул.

B. Восьми атомів, що утворюють кільце.

C. Розгалужених молекул з числом атомів 10 і більше.

D. Шестиатомних молекул.


 1. Сульфур здатний утворювати:

A. Фосфіди.

B. Нітриди.

C. Ацетиленіди.

D. Сульфіди.


 1. Яке твердження є правильне?

A. Сульфітна кислота є сильною кислотою.

B. Сульфітний ангідрид є кислотним оксидом.

C. Сульфатна кислота не змішується з водою.

D. Ступінь окиснення Сульфуру в сульфатній кислоті +4.


 1. Сульфур (ІV) оксид:

A. Можна одержати при взаємодії міді з концентрованою сульфатною кислотою.

B. Не взаємодіє з натрій оксидом.

C. Взаємодіє з карбон (ІV) оксидом.

D. Не може бути окисником.


 1. Сульфур зі ступенем окиснення +6 входить до складу речовин:

A. Сульфідів активних металів.

B. Солей сульфатної кислоти.

C. Сульфітної кислоти.

D. Пластичної сірки.


 1. Розведена сульфатна кислота виявляє властивості:

A. Слабких кислот.

B. Сильних відновників.

C. Сильних кислот.

D. Сильних основ.


 1. Сульфатний (сірчаний) ангідрид:

A. Погано розчиняється у воді.

B. Містить Сульфур зі ступенем окиснення +6.

C. Не взаємодіє з оксидами активних металів.

D. Не є окисником.


 1. Реактивом для якісного виявлення сульфат-йона є:

A. Йони барію.

B. Йони калію.

C. Червона кров’яна сіль.

D. Індикаторний папір.


 1. При контактному способі одержання сульфатної кислоти:

A. Сірчистий газ окиснюється нітроген (ІV) оксидами.

B. Випалюють залізний колчедан FeS2.

C. Використовують термічне розкладання солей сульфатної кислоти.

D. Використовують термічне розкладання ангідридів сульфуру.


 1. Концентрована сульфатна кислота:

A. Стійка при нагріванні.

B. Неактивна щодо s-металів.

C. Слабкий окисник.

D. Може зберігатися в сталевих балонах.


 1. Яке твердження є неправильним?

A. Сірководень є сильним окисником.

B. Сірководень знебарвлює йодну і бромну воду.

C. Ступінь окиснення +4 Сульфур виявляє в сульфітній кислоті.

D. При сильному нагріванні сірководень розкладається на сірку і водень.


 1. Які речовини вступають в реакцію, яку можна зобразити таким молекулярно-йонним рівнянням Pb2+ + SO:

A. Na2PbO2 i NaSO4.

B. PbS i H2SO4.

C. Pb(NO3)2 i (NH4)2SO4.

D. Pb(OH)2 i H2SO4.


 1. Які речовини вступають в реакцію, яку можна зобразити таким молекулярно-йонним рівнянням Cu2+ + S2- = CuS:

A. Купрум (ІІ) гідроксид і сульфідна кислота.

B. Купрум (ІІ) оксид і натрій сульфід.

C. Купрум (ІІ) карбонат і сульфідна кислота.

D. Купрум (ІІ) нітрат і натрій сульфід.


 1. Які речовини вступають в реакцію, яку можна зобразити таким молекулярно-йонним рівнянням Ва2+ + SO:

A. Барій хлорид і натрій сульфіт.

B. Барій хлорид і натрій сульфат.

C. Барій нітрат і калій сульфід.

D. Барій хлорид і натрій тіосульфат.


 1. Які речовини вступають в реакцію, яку можна зобразити таким молекулярно-йонним рівнянням S2- + 2Н+ = Н2S:

A. Калій сульфід і вода.

B. Натрій сульфід і хлоридна кислота.

C. Натрій сульфіт і хлоридна кислота.

D. Калій сульфіт і сульфатна кислота.


 1. Які речовини вступають в реакцію, яку можна зобразити таким молекулярно-йонним рівнянням SO+ 2Н+ 23:

A. Калій сульфід і вода.

B. Натрій сульфід і хлоридна кислота.

C. Натрій сульфіт і хлоридна кислота.

D. Калій тіосульфат і концентрована нітратна кислота.


 1. В реакції з якою речовиною натрій сульфіт проявляє окисні властивості:

A. Nа2SO4.

B. Nа2S.

C. KMnO4.

D. K2Cr2O7.


 1. З якою із зазначених нижче речовин натрій сульфіт вступатиме в реакцію і проявлятиме відновні властивості:

A. Nа2S.

B. NH3.

C. HNO3.

D. КІ.


 1. В реакції з якою речовиною сульфіт-іон проявлятиме окисні властивості:

A. І2.

B. KMnO4.

C. HNO3.

D. НІ.


 1. В реакції з якою речовиною концентрована сульфатна кислота не виявляє окисних властивостей?

A. Н2S.

B. С.

C. Zn(OH)2.

D. Zn.


 1. В реакції з якою із зазначених нижче речовин, сірка виявляє окисні властивості?

A. О2.

B. Cl2.

C. Р.

D. HNO3(конц).


 1. З якою з речовин сірка не взаємодіє?

A. КОН.

B. HNO3.

C. О2.

D. NН3 (водн).


 1. З якою речовиною сульфур (VІ) оксид не реагує?

A. Н2О.

B. КОН.

C. N2O5.

D. СаО.


 1. В реакції з якою речовиною не вступає сульфур (ІV) оксид?

A. Cl2.

B. Н2S.

C. NаОН.

D. К2SO4.


 1. Реакція гідролізу натрій сульфіду:

A. Сильно лужна.

B. Сильно кисла.

C. Кисла.

D. Сіль не гідролізує.


 1. Натрій сульфід не можна отримати в реакції:

A. Сірка + натрій гідроксид.

B. Сірка + натрій.

C. Натрій гідроксид + сульфідна кислота.

D. Натрій нітрат + сульфідна кислота.


 1. Реакція гідролізу натрій сульфату:

A. Сильно кисла.

B. Кисла.

C. Дуже лужна.

D. Сіль не гідролізує.


 1. Реакція гідролізу калій сульфіту:

A. Нейтральна.

B. Лужна.

C. Сіль не гідролізує.

D. Кисла.


 1. Яке твердження є неправильним? Сульфур (ІV) оксид...:

A. Проявляє властивості кислотного оксиду.

B. Має запах.

C. Розчиняється у воді.

D. Не реагує з лугами.


 1. Яке твердження є неправильним? Сульфур (VІ) оксид...:

A. Розчиняється у воді з утворенням слабкої кислоти.

B. Активно реагує з лугами.

C. Виявляє окиснювальні властивості.

D. Реагує з водою з утворенням сульфатної кислоти.


 1. Яке твердження є неправильним? Сульфатна кислота ...:

A. Є сильною кислотою.

B. Активно реагує з металами, які стоять до Гідрогену в ряді напруг.

C. Концентрована кислота має відновні властивості.

D. Утворює нерозчинні сульфати з солями барію, плюмбуму, стронцію.


 1. Що спільного в елементів головної підгрупи шостої групи періодичної системи?

А. Однакова кількість електронів.

В. Однакова кількість енергетичних рівнів.

С. Однакова кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

D. Однакова кількість протонів.


 1. Якого кольору сірка?

А. Білого.

В. Світло-жовтого.

С. Сірого.

D. Чорного.


 1. Які орбіталі займуть електрони третього енергетичного рівня в атомі Сульфуру у збудженому стані?

А. s-орбіталі.

В. p-орбіталі.

С. s-, p-орбіталі

D. s-, p-, d-орбіталі.


 1. У якій сполуці Сульфур проявляє ступінь окиснення +6?

А. H2S.

В. Na2SO3.

С. Na2SO4.

D. SO2.


 1. У скількох алотропних видозмінах існує сірка?

А. Трьох.

В. Двох.

С. Одній.

D. Чотирьох.


 1. Який тип хімічного зв’язку у сполуках Сульфуру з Оксигеном?

А. Ковалентний полярний.

В. Іонний.

С. Ковалентний неполярний.

D. Металічний.


 1. Який ступінь окиснення Сульфуру в сполуці K2S?

А. +1.

С. +4.

С. +2.

D. –2.


 1. Діоксид сульфуру SO2, потрапляючи в повітря, викликає:

А. Руйнування озонового шару.

В. Утворення „кислотних дощів”.

С. Явище парникового ефекту.

D. Фотохімічний смог.


 1. Як називають солі сульфатної кислоти?

А. Сульфіти.

В. Сульфіди.

С. Сульфати.

D. Гідросульфати.


 1. Які речовини утворюються при взаємодії оксиду сульфуру (VI) з гідроксидом натрію:

А. Сульфід натрію і вода.

В. Сульфіт натрію і вода.

С. Сульфат натрію і вода.

D. Сульфатна кислота.


 1. Якісна реакція на H2SO4 та її солі – це взаємодія з:

А. NaOH.

В. AgNO3.

С. BaCl2.

D. CO2.


 1. Який із наведених металів не реагує з розведеною сульфатною кислотою?

А. Fe.

В. Pb.

С. Zn.

D. Ag.


 1. Одним із способів добування сульфатної кислоти є:

А. Контактний.

В. Пірометалургійний.

С. Електролітичний.

D. Мартенівський.


 1. Сульфітна і сульфатна кислота належить до кислот:

А. Одноосновних.

В. Двохосновних.

С. Трьохосновних.

D. Безоксигенних.


 1. Ступінь окиснення Сульфуру у сульфатній кислоті дорівнює:

А. +4.

В. +2.

С. – 2.

D. +6.


 1. Мідний купорос – CuSO4∙5H2O – це:

А. Моногідрат.

В. Кристалогідрат.

С. Подвійна сіль.

D. Основна сіль.


 1. Окиснення оксиду сульфуру (IV) в оксид сульфуру (VI) відбувається:

А. за звичайних умов.

В. за наявності каталізатора.

С. при нагріванні.

D. при нагріванні і за наявності каталізатора.


 1. З яким металом не взаємодіє концентрована сульфатна кислота за кімнатної температури?

А. Fe.

В. Zn.

С. Cu.

D. Mg.


 1. Яка речовина не утворюється при взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з металами?

А. SO2.

В. S.

С. H2.

D. H2O.


 1. Яка речовина утворюється при горінні сірки?

А. SO2.

В. SO3.

С. H2S.

D. CS2.


 1. Сполуки SO2 і SO3 відносяться до:

А. Основних оксидів.

В. Амфотерних оксидів.

С. Кислот.

D. Кислотних оксидів.


 1. Яка з наведених речовин є сировиною для добування сульфатної кислоти?

А. PbS.

В. FeS2.

С. Cu2S.

D. ZnS.


 1. Який заряд має йон кислотного залишку в молекулі Al2(SO4)3?

А. 1−.

В. 2−.

С. 3−.

D. 4−.


 1. Яка з кислот використовується як осушувач газів?

А. HNO3.

В. HCl.

С. H2SO4 (конц.).

D. H2CO3.


 1. Вказати формулу сульфату феруму (ІІ):

А. Fe2(SO4)3.

В. FeSO4.

С. HgSO4.

D. CuSO4.


 1. Чому дорівнює найнижчий ступінь окиснення Сульфуру 16S?

А. -6.

В. +4.

С. -2.

D. +6.


 1. При взаємодії сірки з металами утворюються сульфіди. Який ступінь окиснення сульфуру у сульфідах:

A. +4.

B. +6.

C. 0.

D. -2. 1. Виберіть формулу сульфіду:

A. Na2S..

B. NaSO4.

C. Na2SO3.

D. Na2S2O3. 1. Як називається продукт взаємодії сірки з металами:

A. Сульфіт.

B. Сульфід.

C. Сульфат.

D. Тіосульфат. 1. Виберіть речовини з якими реагує сірка:

A. H2O, H2CO3, O2.

B. Na, H2, O2, KOH.

C. H2O, K, H2.

D. H2, KOH, N2. 1. За фізичними властивостями SO2 це:

A. Рідина з неприємним запахом.

B. Кристалічна речовина жовтого кольору.

C. Бурий газ неприємного запаху.

D. Безбарвний газ із запахом паленої сірки. 1. Як називається речовина, яка утворюється при взаємодії діоксиду сульфуру з водою:

A. Він не реагує з водою.

B. Сульфідна кислота.

C. Сульфітна кислота.

D. Сульфатна кислота. 1. Що утворюється при розчиненні сірководню у воді:

A. Не розчиняється.

B. Розчин сульфідної кислоти.

C. Розчин сульфатної кислоти.

D. Розчин сульфітної кислоти. 1. Якими властивостями володіє сульфідна кислота:

A. Тільки кислотними.

B. Відновними і кислотними.

C. Окисними і кислотними.

D. Тільки відновними. 1. Сульфур діоксид і сульфітна кислота проявляють властивості:

A. Окисні і відновні.

B. Тільки окисні.

C. Тільки відновні.

D. Не проявляють окисно – відновних властивостей. 1. З якими речовинами взаємодіє SO2:

A. H2O, CO2, HCl.

B. H2O, KCl, NaOH.

C. H2O, KOH, Na2O.

D. CO2, HBr, Na2O. 1. Згідно теорії електролітичної дисоціації сульфідна і сульфітна кислоти – це:

A. Сильні електроліти.

B. Слабкі електроліти.

C. Неелектроліти.

D. Сульфідна кислота – слабкий, а сульфітна – дуже сильний електроліти. 1. При окисненні сірководню недостатньою кількістю кисню утворюється:

A. S і H2O.

B. SO2.

C. SO3 і H2O.

D. SO2 і H2O. 1. Триоксид сульфуру – це:

A. Газ з різким запахом.

B. Безбарвна рідина.

C. Рідина червоного кольору.

D. Чорні кристали. 1. Для підвищення швидкості процесу окиснення сульфур діоксиду в сульфур триоксид (2SO2 + O2 2SO3):

A. Понизити температуру.

B. Підвищити температуру, використати, як каталізатор V2O5.

C. Понизити тиск.

D. Підвищити концентрацію SO3. 1. В якій групі ПС знаходиться Сульфур, якщо на зовнішньому енергетичному рівні в атомі знаходиться 6 електронів:

A. II.

B. VI.

C. IV.

D. VII. 1. Які продукти реакції утворюються при взаємодії 2NaOH і 1 моль H2SO4:

A. NaOHSO4 + 2H2O.

B. Na2SO4.

C. Na2SO4 + 2H2O.

D. NaHSO3. 1. Виберіть ряд речовин з якими взаємодіє розбавлена сульфатна кислота:

A. Na, Cu, KOH.

B. Na2O, Cu(OH)2, BaCl2.

C. Na2O, Cu(OH)2, Au.

D. HNO3, NaOH, Ba(NO3)2. 1. Який продукт не утворюється при взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з металами:

A. H2.

B. S.

C. SO2.

D. H2S. 1. До якої речовини відновлюється концентрована сульфатна кислота при взаємодії з активними металами:

A. S.

B. SO2.

C. H2.

D. H2S. 1. До якої речовини відновлюється концентрована сульфатна кислота при взаємодії з малоактивними металами:

A. S.

B. SO2.

C. H2.

D. H2S. 1. Які властивості проявляє концентрована сульфатна кислота:

A. Тільки кислотні.

B. Кислотні і відновні.

С. Тільки окисні.

D. Кислотні і окисні. 1. Якісною реакцією на сульфат – іон є взаємодія із:

A. Солями барію.

B. Солями аргентуму.

C. Солями плюмбуму.

D. Солями стронцію. 1. Виберіть ряд речовин, де знаходяться всі речовини з якими не реагує розбавлена сульфатна кислота:

A. Na2CO3, Na, KOH.

B. Na2O, Cu(OH)2, BaCl2.

C. K2O, Cu(OH)2, Ca(NO3)2.

D. HNO3, Au, Cu, N2. 1. Який каталізатор використовують для окиснення SO2 і SO3 при добуванні сульфатної кислоти контактним способом:

A. Це не каталітичний процес.

B. V2O5.

C. H2SO4(К).

D. Cu. 1. Поглинання триоксиду сульфуру проводять в поглинальній башті (абсорбері) у:

A. Дистильовану воду.

B. Розбавлений розчин сульфатної кислоти.

C. Його не поглинають, а кристалізують.

D. Концентрований розчин сульфатної кислоти.


 1. Який ступінь окиснення Сульфуру в молекулі сульфатної кислоти:

A. +6.

B. +4.

C. +2.

D. -2. 1. Сульфатна кислота (концентрована) має здатність обвуглювати:

A. Метали.

B. Неметали.

C. Органічні речовини.

D. Інертні гази. 1. Виберіть правильний запис перебігу хімічної реакції:

A. Co + H2SO4(K) CoSO4 + H2 + H2O.

B. 3Zn + 4H2SO4(P) 3ZnSO4 + S + 4 H2O.

C. C + 2H2SO4(K) CO2 + 2SO2 + 2H2O.

D. Cu + H2SO4(K) CuSO4 + H2. 1. За фізичними властивостями сульфатна кислота – це:

A. Важка масляниста безбарвна рідина.

B. Кристалічна речовина жовтого кольору.

C. Газ з характерним різким запахом.

D. Рідина бурого кольору. 1. Вихідною речовиною для синтезу сульфатної кислоти є:

A. Гіпс.

B. Пірит.

C. Глауберова сіль.

D. Кіноварь. 1. Виберіть ряд речовин, де знаходяться всі речовини з якими реагує і SO2 і SO3:

A. He, Au, KOH.

B. NaOH, HNO3, Hg.

C. O2, H2, Cl2.

D. H2O, Na2O, KOH. 1. Виберіть ряд речовин, де знаходяться всі речовини з якими реагує і SO2 і SO3:

A. HNO3, Cu(OH)2, Pt.

B. Kr, Ag, N2.

C. NaOH, Н2О, CaO.

D. H2O, HCl, Au. 1. Виберіть речовину, з якою не реагує ні SO2 ні SO3:

A. O2.

B. KMnO4.

C. Au.

D. NaOH. 1. Які продукти утворюються при взаємодії сірководню з недостатньою кількістю кисню:

A. S і H2O.

B. SO і H2O.

C. H2O і SO2.

D. H2O і SO3. 1. При взаємодії сірководню з йодом утворюються речовини:

A. SO2 і HIO.

B. S і HI.

C. SO3 і HI.

D. S і HIO3. 1. Що є спільного для сульфідної, сульфітної і сульфатної кислот:

A. Всі вони є слабкими кислотами.

B. Всі проявляють властивості окисника.

C. Всі є сильними електролітами.

D. Всі двохосновні неорганічні кислоти. 1. Якими властивостями може одночасно володіти сульфітна кислота, але не можуть сульфатна і сульфідна:

A. Кислотними.

B. Окисними.

C. Окисними і відновними.

D. Відновними. 1. Які властивості характерні для сульфідної і сульфітної кислот, але не характерні для сульфатної:

A. Кислотні.

B. Відновні.

C. Окисні.

D. Основні. 1. Які властивості характерні для сульфітної і сульфатної кислот, але не характерні для сульфідної:

A. Окисні.

B. Основні.

C. Кислотні.

D. Відновні. 1. В лабораторії діоксид сульфуру не добувають за реакцією:

A. 2NaHSO3 + H2SO4 Na2SO4 + 2SO2 + 2H2O.
B. Cu + 2H2SO4(K) CuSO4 + SO2+ 2H2O.

C. H2SO3 SO2 + H2O.

D. 4FeS2 + 11O2 8SO2+ 2Fe2O3. 1. Виберіть продукти реакції 1 моль NaOH і 1 моль H2S:

A. NaHS.

B. Na2SO3 + H2O.

C. Na2S + 2H2O.

D. NaHS + H2O. 1. Виберіть продукти реакції 2 моль NaOH і 1 моль H2S:

A. Na2S + H2.

B. Na2S + 2H2O.

C. Na2SO3 + H2O.

D. NaHS + H2O. 1. Виберіть ряд речовин, де знаходяться речовини, з якими реагує і H2S, і H2SO3:

A. H2O, HNO3, Ag.

B. HCl, NaOH, I2.

C. N2, Cl2, Cu.

D. Na2O, KOH, O2. 1. Виберіть речовину, з якою не реагує H2SO4(K):

A. Pt.

B. C12H22O11.

C. C.

D. NaOH. 1. Виберіть речовину, з якою не реагує H2SO4(P):

A. Cu(OH)2.

B. Cu.

C. NaOH.

D. BaCl2. 1. Виберіть речовину, з якою не реагує сірка:

A. O2.

B. I2.

C. P.

D. H2. 1. Виберіть речовину, з якою не реагує сірка:

A. C.

B. Na.

C. Pt.

D. Fe. 1. Виберіть речовину, з якою не реагує сірка:

A. H2.

B. O2.

C. Cl2.

D. I2. 1. Електронна будова атома S (№ 16, VI група, головна підгрупа, III період) наступна:

A. 1s22s22p63s23p3.

B. 1s22s22p73s23p3.

C. 1s22s22p63s23p4.

D. 1s22s22p63s23p13d3. 1. У сполуках Сульфур проявляє валентність:

A. II, III, IV.

B. II, IV, VI.

C. II, IV, V.

D. I, II, V. 1. Можливі ступені окиснення Сульфуру:

A. +1, 0, +2, +6.

B. +4, +6.

C. -2, 0, +4, +6.

D. -2, +4, 0. 1. В основному стані атом Сульфуру (міститься в головній підгрупі VI групи) має … неспарених електронів:

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2. 1. У збудженому стані атом Сульфуру (міститься в головній підгрупі VI групи) має … неспарених електронів:

A. 4, 6.

B. 2, 3.

C. 4, 5.

D. 6, 8. 1. Сірка – проста речовина Сульфура має алотропні модифікації:

A. Червона, жовта, чорна.

B. Озон, кисень.

C. Графітна, алмазна.

D. Ромбічна, пластична, моноклінна. 1. Формула молекули сірки (існує в парах і твердому стані):

A. S5.

B. S6.

C. S7.

D. S8. 1. Сірка – за фізичними властивостями:

A. Рідина жовтого кольору.

B. Тверда кристалічна речовина без кольору.

C. Крихка жовта речовина, розчинна у воді.

D. Крихка речовина жовтого кольору, нерозчинна у воді. 1. У природі сірка зустрічається у вигляді:

A. Самородної сірки і мінералів.

B. ZnS, ZiSO4, Na2SO4.

C. PbS, PbSO4, K2SO4.

D. PbS, FeS2, SO3. 1. Сульфур – це хімічний елемент, що за хімічними властивостями є:

A. Неметалом.

B. Металом.

C. Металом малої хімічної активності.

D. Амфотерним металом. 1. При взаємодії міді з розплавленою сіркою (надлишок) утворюється купрум (I) сульфід, формула якого:

A. CuS.

B. Cu2S.

C. Cu4S.

D. Cu6S. 1. При горінні сірки утворюється оксид:

A. SO3.

B. SO2.

C. S2O.

D. S2O3. 1. При взаємодії сірки з воднем утворюється газ з неприємним запахом тухлих яєць:

A. H2S.

B. H2SO3.

C. H2SO4.

D. H3S. 1. При взаємодії сірки з цинком утворюється:

A. Zn2S.

B. ZnS.

C. Zn2S3.

D. Zn2S2. 1. Розчин сірководню у воді це сірководнева (сульфідна) кислота, яка є:

A. Двохосновною сильною кислотою.

B. Двохосновною слабкою кислотою.

C. Одноосновною слабкою кислотою.

D. Двохосновною кислотою середньої сили. 1. При розчиненні у воді оксиду сульфуру (IV) утворюється кислота:

A. H2S.

B. H2SO4.

C. H2SO3.

D. H2SO5. 1. Внаслідок дисоціації сульфітної кислоти за першим ступенем утворюються йони:

A. H+, HSO.

B. H+, SO.

C. H+, HS-.

D. H+, S2-. 1. Внаслідок дисоціації сульфітної кислоти за другим ступенем утворюються йони:

A. H+, SO.

B. H+, HSO.

C. H+, HS-.

D. H+, S2-. 1. Сульфітна кислота утворює солі:

A. Тільки сульфіти.

B. Гідрогенсульфіти.

C. Сульфіти і гідрогенсульфіти.

D. Сульфіти і гідрогенсульфіди. 1. Виберіть вірний запис гідрогенсульфіту натрію:

A. NaH2SO3.

B. NaHSO3.

C. Na2HSO3.

D. Na(HSO3)2. 1. Оксид сульфуру (IV) в лабораторії добувають за реакцією:

A. Na2SO3 + H2SO4 Na2SO4 + H2SO3

B. 2ZnS + 3O2 2ZnO + 2SO2.

C. 2PbS + 3O2 2PbO + 2SO2.

D. 4FeS2 + 11O2 8SO2+ 2Fe2O3. 1. Оксид сульфуру (IV) в промисловості добувають:

A. Cu + H2SO4(K) CuSO4 + SO2 + H2O.

B. Na2SO3 + H2SO4 Na2SO4 + SO2 + H2O.

C. K2SO3 + H2SO4 K2SO4 + SO2 + H2O.

D. 2PbS + 3O2 2PbO + 2SO2. 1. ″Кислотні″ дощі зумовлені забрудненням повітря домішками:

A. N2.

B. H2S.

C. SO2.

D. SO3. 1. ″Кислотні″ дощі зумовлені сполуками Нітрогену:

A. NH3.

B. NO2.

C. N2.

D. NH4Cl. 1. Оксид Сульфуру (VI) в промисловості одержують за реакцією:

A. SO2 + O2 SO3.

B. S + O2 SO2.

C. FeS2 + O2 Fe2O3 + SO3.

D. FeS + O2 Fe2O3 + SO3. 1. В лабораторії оксид сульфуру (VI) добувають за реакцією:

A. SO2 + O2 SO3.

B. Fe2S2 + O2 Fe2O3 + SO3.

C. Fe2(SO4)3 SO3 + Fe2O3.

D. S + O2 SO3. 1. Оксид сульфуру (VI) має властивості оксиду:

A. Несолетворного.

B. Кислотного.

C. Основного.

D. Амфотерного 1. Оксид сульфуру (VI) має окиснювально – відновні властивості:

A. Тільки окисник.

B. Тільки відновник.

C. Ні окисник, ні відновник.

D. І окисник і відновник. 1. Яка сіль утворюється в реакції 1NaOH + 1SO3 :

A. NaHSO4.

B. NaHSO3.

C. Na2SO4.

D. Na2SO3. 1. Яка сіль утворюється при реакції 2NaOH + SO3 :

A. NaHSO4.

B. NaHSO3.

C. Na2SO4.

D. Na2SO3. 1. Олеум – це:

A. Розчин сульфатної кислоти.

B. Концентрована чиста H2SO4.

C. Розчин SO2 в H2SO4(розб.)

D. Розчин SO3 в H2SO4(конц.) 1. Формула сульфатної кислоти:

A. H2S.

B. H2SO4.

C. H2SO3.

D. H2SO5. 1. Сульфатна кислота – це кислота:

A. Слабка, одноосновна.

B. Слабка, двохосновна.

C. Сильна, двохосновна.

D. Слабка, трьохосновна 1. Сульфатна кислота при дисоціації за першим ступенем утворює йони:

A. Гідрогену.

B. Гідрогену і сульфату.

C. Гідрогену і гідрогенсульфату.

D. Сульфату і гідрогенсульфату. 1. В середовищі розбавленого розчину сульфатної кислоти метилоранж має забарвлення:

A. Жовте.

B. безколірне.

C. Синє.

D. Червоне. 1. В реакції 1NaOH + H2SO4 утворюється сіль:

A. Na2SO3.

B. Na2SO4.

C. Na2S.

D. NaHSO4. 1. При взаємодії надлишку калій гідроксиду з сульфатною кислотою утвориться:

A. Кисла сіль.

B. Середня сіль.

C. Комплексна сіль.

D. Основа сіль. 1. Сульфатна кислота не реагує:

A. MgO.

B. Cr2O3.

C. CO.

D. Na2CO3. 1. Сульфатна кислота (концентрована) реагує з:

A. CO2.

B. NO2.

C. NaCl(тв).

D. NaHSO4. 1. Сульфатна кислота реагує:

A. N2O.

B. NO.

C. Na2SO4.

D. NaHSO4. 1. Якісною реакцією на сульфат – іон є:

A. Дія солей Ca2+.

B. Дія солей Ag+.

C. Дія вапняної води

D. Дія солей Ba2+. 1. Виберіть нерозчинні солі – сульфати:

A. K2SO4, (NH4)2SO4.

B. PbSO4, CuSO4.

C. BaSO4, K2SO4.

D. PbSO4, BaSO4. 1. При взаємодії сульфатної кислоти з питною содою виділяється газ:

A. H2.

B. O2.

C. CO.

D. CO2. 1. Виберіть правильний запис рівняння реакції:

A. Cu + H2SO4(розб.) CuSO4 + H2.

B. Mg + H2SO4(розб.) MgSO4 + H2.

C. Mg + H2SO4(конц.) MgSO4 + H2.

D. Cu + H2SO4(конц.) CuSO4 + H2. 1. Виберіть правильний запис рівняння реакції:

A. Ag + H2SO4(конц.) Ag2SO4 + SO2+ H2O.

B. Ag + H2SO4(конц.) Ag2SO4 + H2.

C. Ag + H2SO4(конц.) Ag2SO4 + H2O + S.

D. Ag + H2SO4(конц.) Ag2SO4 + H2S+ H2O. 1. Виберіть правильний запис рівняння реакції:

A. Mg + H2SO4(конц.) MgSO4 + H2.

B. Mg + H2SO4(конц.) MgSO4 + H2S+ H2O.

C. Mg + H2SO4(конц.) MgSO4 + SO2+ H2O.

D. Mg + H2SO4(конц.) MgSO4 + S.


 1. Виберіть рівняння реакції, яке невірно записане:

A. Cu + H2SO4(конц.) CuSO4 + SO2+ H2O.

B. Cu + H2SO4(конц.) CuSO4 + H2.

C. Fe + H2SO4(розб.) FeSO4 + H2.

D. Fe + H2SO4(конц.) Fe2(SO4)3 + SO2+ H2O. 1. Вихідною речовиною для виробництва сульфатної кислоти є:

A. Fe2S.

B. FeS2.

C. SO2.

D. S. 1. У першій стадії виробництва H2SO4 проходить процес:

A. Окиснення аміаку (горіння).

B. Окиснення SO2 (випалювання).

C. Відновлення SO2 (випалювання).

D. Окиснення піриту (випалювання). 1. Друга стадія виробництва H2SO4:

A. Відновлення SO2.

B. Каталітичне відновлення SO2.

C. Каталітичне окиснення SO2.

D. Окиснення SO3. 1. Третя стадія виробництва H2SO4:

A. Поглинання H2SO4.

B. Поглинання SO2 водою.

C. Поглинання SO3 водою.

D. Поглинання SO3 концентрованою H2SO4. 1. Поглинання SO3 відбувається в:

A. Каталізаторі.

B. Колчеданній печі.

C. Контактному апараті.

D. Абсорбері.


 1. При взаємодії 1 моль калій гідроксиду і 1 моль триоксиду сульфуру утворюється речовина, формула якої:

  1. К2SO3.

  2. К2SO4.

  3. КНSO3.

  4. КНSO4.
 1. При взаємодії 2 моль калій гідроксиду і 1 моль триоксиду сульфуру утворюється речовина, формула якої:

  1. К2SO3.

  2. К2SO4.

  3. КНSO3.

  4. КНSO4.
 1. При взаємодії 1 моль калій гідроксиду і 1 моль діоксиду сульфуру утворюється речовина, формула якої:

  1. К2SO3.

  2. К2SO4.

  3. КНSO3.

  4. КНSO4.
 1. При взаємодії 2 моль калій гідроксиду і 1 моль діоксиду сульфуру утворюється речовина, формула якої:

  1. К2SO3.

  2. К2SO4.

  3. КНSO3.

  4. КНSO4.Скачать файл (316 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации