Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
Вивчення документів
Авторитет є однією із форм влади-зда­
Педагогічна уява
Під стилем педагогічного спілкування розуміють індивідуаль­
8. Теорії розвитку особистості
10. Компоненти змісту освіти
Зміст освіти — система знань, практичних умінь і навичок, до­свіду творчої діяльності, світоглядних ідей, якими учні оволоді
1. Пізнавальний досвід
2. Практичний досвід
3. Досвід творчої діяльності
4. Досвід емоційного ставлення до навколишньої дійсності—
11. Мотивація пізнавальної діяльності учнів
Включення учнів у самостійний пошук і «відкриття» нових знань
12. Пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване навчання
Проблемне навчання
Основні особливості
Лінійна програма.
Розгалужена програма. порції матеріалу повинні бути досить великими
Проблемне навчання
15. Комбінований урок
Закріплення вивченого (застосування знань і умінь на прак­тиці)
16. Письмовий контроль знань
Письмовий контроль
17-18. Поняття про виховання як складову педагогічного процесу
Принципи виховання — це вихідні положення, основні правила
Опора на позитивне в дитині.
Поєднання поваги з вимогливістю до вихованця.
Поєднання педагогічного керівництва з розвитком ініціати­
Прихованість виховних впливів.
Систематичність і наступність виховання.
Єдність і послідовність виховних впливів.
Емоційність виховання.
Врахування вікових та індивідуальних особливостей вихова­
19. Концепції виховання
20. Етапи виховання та показники вихованості учнів
Другим етапом виховання є формування ставлень.
Третій етап
Четвертий етап виховання передбачає формування спрямова­ності особистості.
21. Механізми виховання: сутність та характеристика.
Емоційне обумовлювання
Наслідування, імітація - засвоєння індивідом способів поведі­нки на підставі спостереження за оточенням.
Конформність —зміна індивідом власної поведінки або поглядів внаслідок реального чи уявного тиску групи.
22. Порівняльний аналіз методів переконування та навіювання
Переконування — метод словесного впливу на вихованця (його
23. Педагогічно доцільна самопрезентація
23. Передовий досвід вчителів-новаторів.
Створення виховних ситуацій
Ситуація конфлікту.
Ситуація успіху
25-26. Методи заохочення і покарання
Педагогічно занедбані підлітки, в яких опір педагогічним впли­вам зумовлений несформованістю особистості, низьким рівнем мор
Підлітки, у яких опір педагогічним впливам зумовлений пев­ними особливостями психічного розвитку.
Підлітки, опір яких зумовлений невмілими діями вихователя (оманлива або ситуативна важковиховуваність).
Власне важковиховувані підлітки, у яких опір педагогічним впливам викликаний сформованими захисними механізмами.
28. Роль сім'ї у розвитку особистості
Батьківське тепло, взаємна повага в
Частота й інтенсивність спілкування батьків з дітьми.
Сімейна дисципліна, методи виховання, якими користують­ся батьки.
Приклад батьків.
29. Самовиховання учнів
30. Причини, шляхи попередження та розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічному процесі.
Конфлікти діяльності.
Конфлікти поведінки, вчинків.
Мотиваційні конфлікти.
Конфлікти, пов'язані зі слабкою організацією навчання у школі.

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации