Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Вісник Конституційного Суду України 2007 №02 - файл 1.doc


Вісник Конституційного Суду України 2007 №02
скачать (2540.4 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc2541kb.16.12.2011 00:28скачать

1.doc

1   2   3   4   5   6

17—21 січня

20—23 січня


24 січня
9 лютого

12 лютого


5 березня

13 березня

(січень—березень 2007 року)

СІЧЕНЬ

заступник Голови Конституційного Суду Ук­раїни С. Станік брала участь в урочистих захо­дах з нагоди відкриття судового року в Євро­пейському суді з прав людини (м. Страсбург, Французька Республіка)

суддя Конституційного Суду України В. Кампо брав участь у німецько-українському семіна­рі «Угода про партнерство та співробітництво між ЄС та Україною 2007 року та головування Німеччини в ЄС. Правові умови іноземних ін­вестицій в Україні» (м. Регенсбург, ФРН)

зустріч Керівника Секретаріату Конституцій­ного Суду України В. Дубровського з директо­ром Варшавського бюро Колегіуму Східної Єв­ропи, координатором ініціативи «Study Tours to Poland» Є. Рейтом

ЛЮТИЙ

зустріч Голови Конституційного Суду України І. Домбровського з Надзвичайним і Повноваж­ним Послом Великої Британії в Україні Т. Бар­роу

зустріч заступника Голови Конституційного Суду України С. Станік з керівником проектів Німецького Фонду міжнародного правового співробітництва, керівником представництв Фонду в Києві та Мінську Ш. Хюльсхьорстером

БЕРЕЗЕНЬ

зустріч Голови Конституційного Суду України І. Домбровського із співдоповідачами Моніто-рингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи

зустріч заступника Голови Конституційного Суду України С. Станік з керівником проекту Ради Європи К. Вьольк


16 березня зустріч заступника Голови Конституційного

Суду України С. Станік з Надзвичайним і Пов­новажним Послом Французької Республіки в Україні Ж.-П. Везіаном

26 березня зустріч Голови Конституційного Суду України

І. Домбровського з Надзвичайним і Повноваж­ним Послом Естонської Республіки в Україні Я. Хейном
10 лютого передчасно пішов з життя видатний український вче­ний, доктор юридичних наук, професор, провідний конституціона­ліст, чуйна й доброзичлива людина — Юрій Миколайович Тодика. Він був одним із засновників харківської школи українського конститу­ціоналізму, виховав десятки докторів та кандидатів наук, написав понад 200 наукових праць.

Ю.М. Тодика був дійсним членом (академіком) АПрН України. З 1996 року він — академік-секретар відділення державно-правових наук і міжнародного права цієї академії. Юрій Миколайович входив до складу редакційної ради «Вісника Конституційного Суду України», редакційних колегій «Вісника Академії правових наук України», рес­публіканського міжвідомчого наукового збірника «Проблеми законно­сті», науково-практичного журналу «Весы Фемиды».

За плідну роботу був удостоєний почесних звань Заслуженого діяча науки і техніки України, Заслуженого працівника культури Молдови, премії імені Ярослава Мудрого.

Світла пам'ять про Юрія Миколайовича Тодику назавжди залишить­ся у серцях усіх, хто його знав.

^ ПРОФЕСІЙНЕ КРЕДО — ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА


Судді Конституційного Суду України, працівники Секретаріату, колишні колеги щиро вітають суддю Конституційного Суду України

увідставці,

професора Корнієнка Миколу Івановича

з 70-річчям!

У Миколи Івановича Корнієнка зав­жди своя позиція, виважені аргументи, юридично переконливі, доречно під­тверджені думками славетних вітчиз­няних та зарубіжних правників. Під час дискусій він ніколи не підвищує голос, не перебиває, навіть не іронізує з не­вдалої фрази опонента, а уважно слухає і вже тоді може щось спростувати, до­дати, уточнити.

Культури спілкування у нього варто повчитися. Напевно, цьому посприяла викладацька робота у Вищій партійній школі, де студіювали науку слухачі вже з немалим життєвим досвідом. Якщо Микола Іванович переконаний, що правий, наполегливо відстоює свою думку. Це було притаманно йому під час обговорень документів на за­сіданнях Конституційного Суду України. Коли вирішуються різноманітні питання, віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України, то вида­ється, що вони не такі вже й складні з погляду юриста. Однак предметом розгляду вони стають здебільшого через їх нечітку визначеність, що потре­бує оцінки фахівців різних галузей права. І тут Микола Іванович як суддя був на своєму місці — і як науковець-теоретик, і як практик з великим до­свідом і творчим доробком. Улюбленою його тематикою є місцеве самовря­дування, особливості його здійснення територіальними громадами.

Він грунтовно готувався до засідань. Завжди ретельно корпів над проек­тами документів, що виносилися на обговорення. Приділяв особливу увагу чіткості, логічності тексту, який, як правило, не потребував значного літе­ратурного доопрацювання. Тому розгляд справ, у яких він був суддею-допо-відачем, відбувався у стислі строки. Акти Суду, проекти яких готував М.І. Корнієнко, відзначалися досконалістю як за змістом, так і за формою викладу. Вони завжди діставали схвальні відгуки юридичної громадсько­сті, журналістів.

Суддя Конституційного Суду України у відставці О.М. Мироненко також високої думки про свого колегу. Він підкреслює, що Микола Іванович зав­жди має власну думку, за жодних обставин не зраджує своїм принципам — служити верховенству права, захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересам суспільства, держави.

М.І. Корнієнко пишається своїми учнями, багато з яких стали знаними й досвідченими правниками.

Порядність, сумлінність, доброзичливість, високий професіоналізм — ось далеко не всі притаманні Миколі Івановичу якості, що найповніше характе­ризують його, сказав науковий консультант судді Конституційного Суду України, професор В.В. Головченко. М.І. Корнієнко користується великим авторитетом серед професорсько-викладацього складу, студентства Міжре­гіональної академії управління персоналом, де він нині працює.

Колишній студент шанованого професора, а нині помічник судді Консти­туційного Суду України А.О. Потьомкін згадує, що завдяки Миколі Іванови­чу закладено фундамент його теоретичних знань з конституційного та ін­ших галузей права. Хоч би яким напруженим був робочий день, Микола Іванович завжди знаходив час, щоб дати позалекційні відповіді допитли­вим студентам. На робочому столі молодого фахівця й нині конспект лекцій Миколи Івановича з конституційного права.

Тож від щирого серця приєднуємося до численних побажань Миколі Іва­новичу доброго здоров'я, гарного настрою, щастя, творчого натхнення, доб­робуту, подальших успіхів у багатогранній діяльності!

Завідувач Редакційного відділу

Секретаріату Конституційного Суду України ^ В. ТичинаКонституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2005 / Відп. ред. канд. юрид. наук П. Б. Євграфов. — К.: Юрінком Інтер, 2006. —

232 с.
Пропоноване видання — продовження пуб­лікації рішень і висновків Конституційного Су­ду України (2004). Збірку укладено за хроноло­гічним порядком українською, російською та англійською (анотації) мовами.

Видання розраховане на фахівців органів за­конодавчої, виконавчої та судової гілок влади, депутатів, юристів-практиків, наукових праців­ників, викладачів, аспірантів, студентів юри­дичних вузів, а також усіх, хто цікавиться проб­лемами судової перевірки конституційності нор­мативних актів.

^ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ УКРАЇНИ
Інформація

про використання коштів Державного бюджету України у розрізі кодів економічної класифікації Конституційним Судом України за 2006 рік

Найменування

КЕКВ

^ Затверджено кошторисом на рік

Виконано за рік

1

2

3

4

Видатки — всього

X

37 836 000

34 657 906

утомучислі: Поточні видатки

1000

35 242 700

32 066 201

Видатки на товари і послуги

1100

29 326 500

26 885 454

^ Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

19 243 700

18 4 73 894

Заробітна плата

1111

18 763 200

18 076 844

Грошове утримання військовослужбовців

1112

480 500

397 050

^ Нарахування на заробітну плату

1120

5 572 000

4 082 044

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

3 996 300

3 842 369

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

555 400

555 131

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

Продукти харчування

1133

2 000

1 787

М'який інвентар та обмундирування

1134

13 000

7 077

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

1 800 000

1 799 813

Оренда та експлуатаційні послуги

1136

210 000

209 330

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

1137

559 200

481 624

Послуги зв'язку

1138

387 500

333 878

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

469 200

453 729

^ Видатки на відрядження

1140

47 000

27 694

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150^ Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

462 500

457 055

Оплата теплопостачання

1161

150 000

149 954

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

7 500

3 498

Оплата електроенергії

1163

230 000

228 924

Оплата природного газу

1164

Оплата інших комунальних послуг

1165

75 000

74 679

Оплата інших енергоносіїв

1166

^ Дослідження і розробки, державні програми

1170

5 000

2 398

^ Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

1200

Субсидії і поточні трансферти

1300

5 916 200

5 180 747

^ Субсидії та поточні трансферти підприєм­ствам (установам, організаціям)

1310


^ Поточні трансферти органам державного управ­ління інших рівнів

1320


^ Поточні трансферти населенню

1340

5 908 200

5 173 025

Виплата пенсій і допомоги

1341

5 460 400

4 889 796

Стипендії

1342

Інші поточні трансферти населенню

1343

447 800

283 229

^ Поточні трансферти за кордон

1350

8 000

7 722

Капітальні видатки

2000

2 593 300

2 591 705

Придбання основного капіталу

2100

2 593 300

2 591 705

^ Придбання обладнання і предметів довгостроко-

2110

1 293 300

1 292 166

вого користування


^ Капітальне будівництво (придбання)

2120

1 300 000

1 299 539

Будівництво (придбання) житла

2121

1 300 000

1 299 539

Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів

2122

Інше будівництво (придбання)

2123

^ Капітальний ремонт, реконструкція та рестав­рація

2130

Створення державних запасів і резервів

2200

^ Придбання землі і нематеріальних активів

2300


Голова

Конституційного Суду України І. Домбровський

^ ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

Над випуском працювали:

Катерина Пігнаста Олена Пазенко Любов Лавриненко Ірина Тимощук Святослав Караваев Вікторія Заредька Михайло Черненко
Здано до складання 01.03.2007. Підписано до друку 23.04.2007.

Формат 70x100/16. Папір офсетний. Друк офсетний.

Обл.-вид. арк. 7,75. Умовн. друк. арк. 5,5. Наклад 1170 прим.

Віддруковано в ЗАТ «Віпол», ДК № 15. 03151, Київ — 151, вул. Волинська, 60.

(Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів

видавничої продукції — серія ДК № 752 від 27.12.2001)

Зам. № .

1   2   3   4   5   6Скачать файл (2540.4 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации