Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Гроші та кредит - файл Гроші та кредит_пз.doc


Лекции - Гроші та кредит
скачать (75.8 kb.)

Доступные файлы (1):

Гроші та кредит_пз.doc421kb.26.02.2007 03:28скачать

содержание

Гроші та кредит_пз.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра економіки підприємства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з дисципліни

"ГРОШІ ТА КРЕДИТ"

для студентів, що навчаються за напрямком 0501 "Економіка підприємництво" (для всіх форм навчання)

Затверджено на засіданні кафедри "Економіка підприємства". Протокол № 6 від 12.12.2005 р .


Сєвєродонецьк 2006

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Гроші та кредит" для студентів що навчаються за напрямком 0501 "Економіка і підприємництво" (для всіх форм навчання) / Пчелинська Г.В., - Сєвєродонецьк: СТІ, 2006. – 38 с.

Методичні вказівки містять розв'язання типових задач, завдання для самостійної роботи та контрольні питання з основних тем курсу «Гроші та кредит».
Укладач: Пчелинська Г.В.

Рецензент: Гречана С.І.
Відп. за випуск: зав. каф. ЕП, к.е.н., доц. Шевцова Г.З.

Затверджено методичною комісією СТІ СНУ ім. В. Даля з напрямку "Економіка і підприємництво". Протокол № 4 від 12.12.2005 р.

^ ЗМІСТ

стор.

ВСТУП…………………………………………………………………. 4

Практичне заняття 1. Тема Сутність і функції грошей…………… 6

Практичне заняття 2. Тема Грошовий обіг та грошова маса.

Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм…………………..... 8

Практичне заняття 3. Тема Грошовий ринок……………………... 10

Практичне заняття 4. Тема Грошові системи. Інфляція і

грошові реформи………………………………………………………. 15

Практичне заняття 5. Тема Валютний ринок і валютні

системи. Кредит у ринковій економіці…………………………...….. 17

Практичне заняття 6. Тема Кредит у ринковій економіці.

Фінансові посередники грошового ринку……………………………. 26

Практичне заняття 7. Тема Центральні банки. Комерційні банки.. 30

ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………. 36


ВСТУП


"Гроші та кредит" – одна з навчальних дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямком 0501 – "Економіка та підприємництво".

Дана дисципліна є вступним курсом у вивченні проблем фінансування підприємств. Вивчення дисципліни дозволить отримати знання про теорію грошей та кредиту, функціонування грошового обігу і банківської системи, форми та механізми мобілізації і використання фінансових ресурсів, уяснити закономірності функціонування фінансового ринку, освоїти механізм фінансових розрахунків, які використовуються при проведенні кредитних операцій і операцій з цінними паперами. Знання матеріалу курсу диктується сучасними вимогами до рівня підготовки спеціалістів у галузі економіки підприємств.

Для оволодіння курсом програма передбачає проведення практичних занять. Вони складені на основі програми названого курсу. Проведення цих занять підпорядковано закріпленню студентами теоретичного матеріалу та набуттю ними навичок самостійної роботи, придбання практичних навичок нарахування відсотків за кредитами, складанню спрощеного балансу комерційного банку; визначенню вартості традиційних цінних паперів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • основні категорії грошового обігу, кредиту;

 • властивості, функції і види грошей;

 • закони та порядок грошового обігу;

 • форми розрахунків та види платіжних документів;

 • форми та види кредиту;

 • роль и функції центральних банків;

 • інструменти монетарної політики центральних банків;

 • види та функції комерційних банків;

 • види та порядок проведення комерційними банками активних і пасивних операцій;

 • порядок оформлення кредитів;

 • способи розрахунку відсотків і інших умов кредитів;

 • види цінних паперів та порядок їх випуску;

Вміти, мати навики:

 • працювати з нормативними документами;

 • оцінювати економічні наслідки прийняття нормативних документів, що регламентують фінансові відношення;

 • користуватися правами, які надаються законами;

 • розраховувати параметри кредиту;

 • оцінювати вартість цінних паперів;

 • обґрунтовувати доцільність інвестиційних рішень;

 • готувати документи для оформлення кредиту.Практичне заняття 1

Тема Сутність і функції грошей.
^ Ціль заняття: закріплення знань теоретичного матеріалу про сутність та функції грошей, поглиблений розгляд ключових питань, перевірка розуміння взаємозв’язку між етапами розвитку грошей, механізму розрахунків векселями, чеками; проведення контролю за самостійною роботою студентів з додатковою літературою.
Завдання заняття:

 • розглянути:

 1. економічний процес виникнення грошей;

 2. особливості, властивості грошей;

 3. функції грошей;

 4. види грошей за економічною природою, походженням, матеріальному втіленню; способу обігу;

 • заслухати доклади за темою рефератів.


Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

 1. Розкрийте основні закономірності виникнення грошей.

 2. Дайте характеристику властивостей грошей.

 3. Дайте характеристику функцій грошей.

 4. Назвіть функцію, у якій виступають гроші й прокоментуйте відповідь:

 • виплата заробітної плати;

 • покупка товару за готівку;

 • виплата разового платежу при покупці товарів у кредит;

 • зміна ціни товару;

 • оплата комунальних послуг;

 • одержання позики Україною від Міжнародного Валютного Фонду;

 • платіж у погашення векселя;

 • придбання цінних паперів.

 1. Назвіть основні етапи еволюції грошей. Які передумови появи нових видів грошей на кожному із зазначених етапів?

 2. Які розходження між сучасною банкнотою й класичною?

 3. Опишіть механізм розрахунків за допомогою простих і переказних векселів.

 4. Дайте характеристику видам векселя залежно від характеру операцій, що обслуговують.

 5. Розкрийте роль банківських платіжних карток у сучасному грошовому обігу.


^ Завдання на самостійну роботу:

Підготовити реферат за темою: «Сучасна економічна роль золота й дорогоцінних металів».
Рекомендовано літературу:

[16]с. 8-32,

[17]с. 9-25,

[18]с. 53-74,

[19]с. 3-40,

[22]с. 12-15, 26-42,

[23]с.5-23,

[24]с.4-17,

[25]с. 381-419

Практичне заняття 2

Тема Грошовий обіг та грошова маса. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм.
^ Ціль заняття: закріплення знань теоретичного матеріалу щодо грошового обігу та грошової маси, кількісної теорії грошей і сучасного монетаризму; поглиблений розгляд ключових питань; перевірка розуміння механізму безготівкових розрахунків; придбання практичних навичок рішення задач за темою; проведення контролю за самостійною роботою студентів з додатковою літературою, законодавчими актами.
Завдання заняття:

 • розглянути:

 1. поняття і форми грошового обігу;

 2. порівняльна характеристика основоположних засад металістичної і номіналістичної теорії грошей;

 3. порядок проведення та державного регулювання готівкового і безготівкового обігу;

 • рішення задач за темою;

 • заслухати доклади за темами рефератів.


Методичні вказівки:

В Україні використовуються така структура грошових агрегатів:

^ М 0 : грошова готівка в обігу

М 1 : М 0 + кошти на поточних рахунках у банках та поточних депозитах

М2 : М 1 + строкові депозити.

М3 : М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків

Розв'язання типових задач

Визначити грошові агрегати М0, М1, М2 на основі наступних даних:
млрд. грн.

вклади до запитання

740

банкноти й металеві гроші

105

депозитні сертифікати

400

строкові вклади населення

1500

Рішення

М 0 =105 млрд. грн.

М 1 = 105 + 740 + 400 = 1245 млрд. грн.

М2 = 1245 + 1500 = 2745 млрд. грн.

Відповідь: М 0 =105 млрд. грн., М 1 =1245 млрд. грн., М2=2745 млрд. грн.
Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

 1. Дайте основні визначення по темі.

 2. Хто і як регулює грошовий обіг в Україні?

 3. У чому переваги безготівкових розрахунків?

 4. З якою метою створюються резервні фонди грошових білетів і монет?

 5. Які ціль і порядок установлення ліміту залишку готівки в касі?

 6. Який порядок видачі сум під звіт?

 7. Дайте характеристику основним документам, які використовуються при оформленні касових операцій.

 8. Охарактеризуйте механізм розрахунків за допомогою платіжних доручень, вимог-доручень, чеків, акредитивів.

 9. Назвіть підходи різних економічних шкіл до визначення потреби в коштах. Чим викликані розходження в підходах?


^ Завдання на самостійну роботу

Визначити грошові агрегати М1, М2, М3 на основі наступних даних:
млрд. грн.

чекові вклади до запитання

742

банкноти й металеві гроші

115

депозитні сертифікати

420

безчекові ощадні сертифікати

535

строкові вклади населення

1580

великі строкові вклади

850


Підготовити реферат за темами:

 • «Грошові агрегати України, ФРС США»;

 • «Сучасне регулювання вексельного обігу в Україні».


^ Рекомендовано літературу:

[12],

[18]с. 619-777,

[13],

[19]с. 44-62, 455-479, 486-487, 592-616,

[14],

[22]с. 238-249,

[16]с. 32-66,

[23]с.24-36,

[17]с. 25-39, 73-144,

[24]с18-23

Практичне заняття 3

Тема Грошовий ринок.
^ Ціль заняття: закріплення знань теоретичного матеріалу щодо грошового ринку; поглиблений розгляд ключових питань; перевірка розуміння механізму грошового ринку; придбання практичних навичок рішення задач за темою; проведення контролю за самостійною роботою студентів з додатковою літературою, законодавчими актами.
Завдання заняття:

 • розглянути:

 1. структуру грошового ринку;

 2. особливості грошового ринку та його сегментація;

 3. модель грошового ринку;

 4. механізм формування попиту, пропозиції та ціни на гроші;

 5. фактори впливу на них;

 • рішення задач темою;

 • заслухати доклади за темами рефератів.


Методичні вказівки

Загальний попит на гроші визначається по формулі:

Dm = Dma + Dm t,

(3.1.)

де Dm - загальний попит на гроші;

Dma - спекулятивний попит на гроші;

Dm t - трансакційний попит на гроші

Рівноважну ставку відсотка або "ціну" грошей визначають шляхом:

А) графічним - вона перебуває на перетинанні кривих загального попиту на гроші (Dm) і пропозиції грошей (Sm).

Б) розрахунковим - шляхом рішення рівняння:

Sm = Dma + Dm

(3.2.)


^ Розв'язання типових задач

Визначити рівноважну ставку відсотка, якщо відомо, що:

1) Величина трансакційного попиту на гроші становить 10 % від номінального ВНП.

2) Номінальний обсяг ВНП дорівнює 3000 млрд. грн.

3) Пропозиція грошей становить 450 млрд. грн.

4) Функціональна залежність спекулятивного попиту на гроші від процентної ставки відображено в таблиці:

r,%

14

13

12

11

Dma, млрд. грн.

100

150

200

250

Рішення.

Величина трансакційного попиту на гроші складе:

10 %*3000 млрд. грн. = 300 млрд. грн.

Рівноважна ставка відсотка або "ціна" грошей, тобто альтернативна вартість зберігання, яка не приносить відсоток, перебуває на перетинанні кривих загального попиту на гроші (Dm) і пропозиції грошей (Sm). У свою чергу, загальний попит на гроші формується із трансакційного попиту на гроші (операційного або попиту на гроші для здійснення угод) - Dm t і спекулятивного попиту (попиту на гроші як на активи або як кошти збереження вартості) - Dma. Отже, для знаходження рівноважної ставки відсотка необхідно вирішити таке рівняння:

450 = 300 + Dma

З даного рівняння знайдемо величину попиту на гроші з боку активів:

Dma = 450 - 300 = 150 млрд. грн.

Даній величині спекулятивного попиту на гроші відповідає процентна ставка рівна 13 %, отже, вона й буде рівноважною ставкою відсотка.

Розглянемо графічний спосіб рішення.

На мал.1 відбиті криві трансакційного попиту на гроші (Dm t), спекулятивного попиту (Dma) і пропозиції грошей (Sm), які побудовані за вихідним даними:Мал. 1. Криві попиту та пропозиції грошей
Для побудови кривої загального попиту на гроші (Dm) необхідно змістити по горизонтальній осі пряму попиту на гроші з боку активів (Dma) на величину, рівну трансакційному попиту на гроші (Dm t). Крапка перетинання кривій загального попиту на гроші (Dm) і кривій пропозиції грошей (Sm) і визначає рівноважну ставку відсотка (ie). На графіку (Мал. 2) видно, що в цьому випадку рівноважною ставкою відсотка буде r = 13 %.Мал. 2. Визначення рівноважної крапки графічним шляхом
Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

 1. Економічна суть грошового ринку.

 2. Особливості грошового ринку та його сегментація.

 3. Модель грошового ринку.

 4. Попит, пропозиція та ціна на гроші.

 5. Фактори впливу на них.

 6. Яка структура грошового ринку?

 7. Що є об'єктом купівлі-продажу на грошовому ринку?

 8. Приведіть приклади учасників грошового ринку та їх інтересів.


Завдання на самостійну роботу

Визначити рівноважну ставку відсотка, якщо відомо, що:

1) Величина трансакційного попиту на гроші становить 15 % від номінального ВНП.

2) Номінальний обсяг ВНП дорівнює 4000 млрд. грн.

3) Пропозиція грошей становить 500 млрд. грн.

4) Функціональна залежність спекулятивного попиту на гроші від процентної ставки відображено в таблиці:

r,%

14

13

12

11

Dma, млрд. грн.

100

150

200

250


Підготовити реферат за темою «Грошовий ринок України: сучасне становище, проблеми та перспективи розвитку».

^ Рекомендована литература:

[18]с. 397-439, 807-865,

[23]с.24-36,

[19]с. 523-553,

[24]с18-23,

[22]с. 252-261,

[25]с. 15-17.


Практичне заняття 4

Тема Грошові системи. Інфляція і грошові реформи.

^ Ціль заняття: закріплення знань теоретичного матеріалу щодо грошових систем; інфляції і грошових реформ; поглиблений розгляд ключових питань; проведення контролю за самостійною роботою студентів з додатковою літературою.
Завдання заняття:

 • розглянути:

 1. сутність грошової системи;

 2. елементи грошової системи;

 3. основні типи грошових систем;

 4. процес формування і вдосконалення національної грошової системи України;

 5. типи інфляції, причини їх виникнення;

 6. вимірники інфляції;

 7. види грошових реформ

 • заслухати доклади за темами рефератів.


Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

 1. Поняття грошових систем.

 2. Назвіть типи грошових систем залежно від виду грошей.

 3. Дайте характеристику монометалізму.

 4. Дайте характеристику біметалізму.

 5. Охарактеризуйте основні елементи сучасної грошової системи депозитно - банкнотного обігу.

 6. Основні риси сучасної грошової системи.

 7. Поняття інфляції.

 8. За допомогою яких показників вимірюється інфляція?

 9. Як класифікується інфляція залежно від величини росту цін?

 10. Охарактеризуйте інфляцію попиту. Приведіть конкретні приклади дії факторів на даний тип інфляції.

 11. Охарактеризуйте інфляцію витрат. Приведіть конкретні приклади дії факторів на даний тип інфляції.

 12. Методи антиінфляційної політики.

 13. Яким чином вони можуть бути застосовані в конкретній ситуації?

 14. Методи проведення грошових реформ.


Завдання для самостійної роботи:

підготовити реферат за темою «Монетарна політика України як метод антиінфляційної політики».
^ Рекомендована литература:

[16]с. 66-75, 120-165,

[18]с.74-107, 777-807,

[22]с.295-302,

[23]с.32-39,

[24]с.24-30.

Практичне заняття 5

Тема Валютний ринок і валютні системи. Кредит у ринковій економіці.
^ Ціль заняття: закріплення знань теоретичного матеріалу щодо валютного ринку, валютної системи, кредиту у ринковій економіці; придбання практичних навичок нарахування простих та складних позичкових і дисконтних відсотків; проведення контролю за самостійною роботою студентів з додатковою літературою, законодавчих актів.
Завдання заняття:

 • розглянути:

 1. поняття валютної системи, валюти, валютного курсу;

 2. види котирування валюти;

 3. класифікація валютного курсу;

 4. цілі та функції учасників валютного ринку;

 5. валютну систему України;

 6. поняття, функції, принципи надання кредиту;

  • рішення задач по нарахуванню простих та складних позичкових і дисконтних відсотків;

 • заслухати доклади за темами рефератів.


Методичні вказівки

Формули для декурсивного способу нарахування простих відсотків:

 • розмір позичкової ставки простого відсотку:  (5.1)  (5.2)

 • розмір річного процентного доходу:  (5.3)

 • загальна сума процентних грошей за весь період нарахування:  (5.4)

 • величина первісної грошової суми:  (5.5)

 • нарощена сума:  (5.6)  (5.7)

 • тривалість періоду нарахування в роках:  (5.8)  (5.9)

 • тривалість періоду нарахування в днях:  (5.10)

 • коефіцієнт нарощення:(5.11)

Основні позначення:

– відносна величина ставки відсотків;

- величина річного процентного доходу;

- загальна сума процентних грошей за весь період нарахування;

– величина первісної грошової суми;

- нарощена сума;

– тривалість періоду нарахування в роках;

- тривалість періоду нарахування в днях;

K- тривалість року в днях.

Формули для антисипативного способу нарахування простих відсотків:

 • розмір дисконтної ставки простого відсотку:  (5.12)  (5.13)

 • розмір річного процентного доходу (дисконт):  (5.14)

 • загальна сума процентних грошей за весь період нарахування:  (5.15)

 • величина первісної грошової суми:  (5.16)

 • нарощена сума:(5.17)


Основні позначення:

– відносна величина дисконтної ставки;

– сума процентних грошей за рік (дисконт);

- загальна сума процентних грошей за весь період нарахування (дисконт)

^ Формули для декурсивного способу нарахування складних відсотків:

 • відносна величина річної ставки складних позичкових відсотків:  (5.18)

 • нарощена сума:  (5.19)  (5.20)  (5.21)  (5.22)  (5.23)

 • величина первісної грошової суми:  (5.24)

 • номінальна ставка відсотку:  (5.25)

 • тривалість періоду нарахування в роках:(5.26)(5.27)


Основні позначення:

– відносна величина річної ставки складних позичкових відсотків;

- ціле число років;

- дробова частина, що залишилася, року;

m - кількість інтервалів нарахувань у році;

j – номінальна ставка позичкового відсотку;

l - дробова частина, що залишилася, інтервалу нарахування
^ Формули для антисипативного способу нарахування складних відсотків:

 • відносна величина річної ставки складних дисконтних відсотків:  (5.28)

 • нарощена сума:  (5.29)  (5.30)  (5.31)  (5.32)  (5.33)

 • величина первісної грошової суми:  (5.34)

 • номінальна ставка дисконтного відсотку:  (5.35)

 • тривалість періоду нарахування в роках:(5.36)(5.37)


Основні позначення:

– відносна величина складної дисконтної ставки;

l - дробова частина інтервалу нарахування;

f - номінальна ставка дисконтного відсотку.
^ Розв'язання типових задач

Задача 1

Позичка в розмірі 5000 грн. видана на півроку по простій ставці позичкового відсотка 20% річних. Визначити нарощену суму.

Рішення.

Нарощену суму визначимо за формулою 5.6:

грн.

Відповідь: нарощена сума при заданих умовах дорівнює 5500 грн.
Задача 2

Кредит видається на півроку по простій дисконтній ставці 20%. Розрахувати суму, одержану позичальником, і розмір дисконту, якщо потрібно повернути 20 тис. грн.

Рішення.

Сума, одержувана позичальником, розраховується за формулою 5.16:

P=S (1-n*d)=20 (1- 0,5*0,2) = 18 тис. грн.

Для визначення розміру дисконту використаємо формулу 5.15:

D= n*d*S = 0,5*0,2*20 = 2 тис. грн.

Відповідь: при заданих умовах позичальник одержить 18 тис. грн., дисконт при цьому складатиме 2 тис. грн.


Задача 3

Первісна вкладена сума дорівнює 200 грн. Визначити нарощену суму через 5 років при використанні складної ставки позичкового відсотку у розмірі 15 % річних.

Рішення.

Нарощену суму визначимо за формулою 5.19:

S = P(1 + i ) = 200 (1 + 0,15)5 = 402,27 грн.

Відповідь: нарощена сума при заданих умовах дорівнює 402,27 грн.

Задача 4

Первісна сума боргу рівняється 25 грн. Визначити величину нарощеної суми через 3 роки при застосуванні антисипативного способу нарахування відсотків. Річна ставка - 15 %.

Рішення.

Для антисипативного способу нарахування відсотків використаємо формулу 5.29:

S = = = 40,71 грн.

Відповідь: нарощена сума при заданих умовах дорівнює 40,71грн.

Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

 1. Поняття валютного ринку.

 2. Дайте визначення й приведіть приклади валютних операцій?

 3. Яким чином здійснюється регулювання валютного ринку?

 4. Що таке валютний курс?

 5. Види валютного курсу.

 6. Поняття й види котирування валют.

 7. Приведіть приклади учасників валютного ринку та їх інтересів.

 8. Чому, на Вашу думку, торгівля валютою здійснюється на спеціальній біржі?

 9. Структура валютної системи України.

 10. Еволюція валютного ринку України.

 11. Державне регулювання валютного ринку.

 12. Охарактеризуйте принципи кредиту.

 13. Яким чином реалізуються функції кредиту? Наведіть приклади.

 14. Як Ви вважаєте, чому існує два способи розрахунку відсотків?


Завдання на самостійну роботу:

 1. Кредит у розмірі 10 000 грн. виданий 2 березня до 11 грудня під 18% річних, рік високосний. Визначити розмір нарощеної суми для різних варіантів (звичайного й точного) розрахунку відсотків.

 2. Кредит у розмірі 20 тис. грн. видається на 3,5 роки. Ставка відсотків на перший рік - 15%, а за кожне наступне півріччя вона збільшується на 1%. Визначити множник нарощення й нарощену суму.

 3. Кредит у розмірі 40 тис. грн. видається по дисконтній ставці 15% річних. Визначити строк, на який надається кредит, якщо позичальник бажає одержати 30 тис. грн.

 4. Розрахувати дисконтну ставку, що забезпечує дохід в 6 тис. грн., якщо сума в 10 тис. грн. видається в позичку на півроку.

 5. Банк заплатив 44000 грн. за вексель із сумою погашення 45000 грн. при простій дисконтній ставці 5 %. Визначити суму дисконту й строк погашення векселя в днях.

 6. Первісна вкладена сума дорівнює 200 грн. Визначити нарощену суму через 5 років при використанні простих і складних ставок відсотків у розмірі 14 % річних. Вирішити цей приклад також для випадків, коли відсотки нараховуються по півріччях, поквартально, безупинно.

 7. Первісна сума боргу дорівнює 300 грн. Визначити нарощену суму через 2,5 роки, використовуючи два способи нарахування складних відсотків по ставці 20 % річних.

 8. Визначити сучасне значення суми в 120 грн., що буде виплачена через 2 роки, при використанні складної дисконтної ставки 21 % річних.


^ Завдання для самостійної роботи:

підготовити реферат за темою «Валютний ринок України: сучасний стан, проблеми й перспективи розвитку».


Рекомендована литература:

[16]с.75-120, 165-229,

[21]с.86-138,

[17]с.149-178,

[22]с.60-61, 380-424,

[18]с.107-207,

[24]с.51-68,

[19]с.82-84,143-169, 744-795,

[27]с.18-44.

Практичне заняття 6

Тема Кредит у ринковій економіці. Фінансові посередники грошового ринку.
^ Ціль заняття: закріплення знань теоретичного матеріалу щодо кредиту у ринковій економіці, фінансових посередників грошового ринку; придбання практичних навичок складання плану погашення споживчого та ломбардного кредиту, розрахунку еквівалентних відсотків, ануїтету; проведення контролю за самостійною роботою студентів з додатковою літературою.
Завдання заняття:

 • розглянути:

 1. форми кредиту;

 2. види банківського кредиту;

 3. економічну суть та функції спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів;

 4. сучасні фінансові посередники грошового ринку;

 5. операції фінансових посередників;

 6. міжбанківські об’єднання;

  • рішення задач за темою заняття.


Методичні вказівки

Основні формули розрахунку еквівалентних відсотків:

  • ставка простого позичкового відсотку еквівалентна ставці простого дисконтного відсотку:   (6.1)

  • ставка простого дисконтного відсотку еквівалентна ставці простого позичкового відсотку:   (6.2)

  • ставка складного позичкового відсотку еквівалентна ставці простого позичкового відсотку:   (6.3)

  • ставка складного позичкового відсотку еквівалентна ставці складного дисконтного відсотку:   (6.4)

  • ставка складного дисконтного відсотку еквівалентна ставці позичкового складного відсотку:   (6.5)

  • ефективна ставка:(6.6)


Основні формули розрахунку ануїтету постнумєрандо:

  • сучасна сума ануїтету постнумєрандо:   (6.7)

  • нарощена сума ануїтету постнумєрандо:   (6.8)

  • розмір кожного окремого платежу ануїтету постнумєрандо:   (6.9)   (6.10)

  • кількість платежів ануїтету постнумєрандо:(6.11)(6.12)


Розв'язання типових задач

Задача 1

Строк сплати по борговому зобов'язанню - півроку, дисконтна ставка дорівнює 45 %. Яка прибутковість операції, розрахованої у вигляді простої ставки позичкового відсотка?

Рішення.

Обчислення проводимо по формулі 6.1:

i = = = 0,58 = 58 %.

Відповідь: при заданих умовах проста ставка позичкового відсотка 58% річних є еквівалентною 45% простій дисконтній ставці.

Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

 1. Назвіть відмінні ознаки форм кредиту.

 2. Назвіть відмінні ознаки видів банківського кредиту.

 3. Яким видам банківського кредиту відповідає антисипативний спосіб нарахування відсотків, а яким декурсивний?

 4. Як співвідносяться сума кредиту й вартість застави в різних видах банківського кредиту? Чому?

 5. Які види кредиту рекламуються найближчими банками регіону?

 6. Наведіть приклади фінансових посередників грошового ринку.

 7. Які їх функції й цілі діяльності на грошовому ринку?


Завдання на самостійну роботу

 1. Визначити, під яку ставку відсотків вигідніше помістити капітал в 1000 грн. на п'ять років:

а) під просту ставку позичкового відсотку 30 % річних;

б) під складну позичкову ставку в 25 %?

 1. Величина наданого споживчого кредиту - 24 000 грн. Процентна ставка - 12 % річних, строк погашення - 4 місяці. Необхідно скласти план погашення кредиту.

 2. Клієнт звернувся до банку 16 березня для одержання ломбардного кредиту та надав у заставу 150 од. цінних паперів. Розмір займу розраховується як 80% їх курсової вартості. Простий дисконтний відсоток – 9%. Витрати банку по обслуговуванню боргу – 200 грн. На який кредит може розраховувати клієнт банку, якщо курс його цінних паперів – 300 грн.

 3. Компанія бере кредит у розмірі 20000 грн., який треба погасити трьома рівними платежами у кінці кожного з трьох послідуючих років. Відсоток банку 12%. Чому дорівнює сума кожного платежу?


^ Рекомендована литература:

[16]с.165-229,

[19]с.143-169,

[21]с.86-138,

[24]с.56-68.

Практичне заняття 7

Тема Центральні банки. Комерційні банки.
^ Ціль заняття: закріплення знань теоретичного матеріалу щодо центральних і комерційних банків; придбання практичних навичок розрахунку платежів за ломбардним кредитом, визначення впливу операцій комерційних банків на баланс банку; проведення контролю за самостійною роботою студентів з додатковою літературою, нормативними актами.
Завдання заняття:

 • розглянути:

 1. форми організації та функцій центральних і комерційних банків;

 2. операції, методи та інструменти проведення грошово-кредитної політики центральним банком;

 3. операції комерційних банків;

 4. послуги комерційних банків;

 5. сучасні фінансові посередники грошового ринку;

 6. особливості функціонування спеціалізованих комерційних банків;

  • рішення задач за темою;

 • заслухати доклади за темами рефератів.


Методичні вказівки

Для визначення розміру резервів комерційного банку використають формули:

 • розмір фактичних резервів банку:

  Фактичні резерви банку=готівка + резерви в Центральному банку

  (7.1)

 • розмір обов'язкових резервів банку:

RR = обов’язки * rr,

(7.2)

де RR - обов'язкові резерви банку;

rr - норма обов'язкового резервування.

 • розмір надлишкових резервів банку:

ER = фактичні резерви банку – RR,

(7.3)

ER - надлишкові резерви банку.

Для визначення суми, на яку зможе збільшити обсяг наданих позичок банківська система в цілому, використовують формулу:

∆Sm = MULT m * ∆ ER,

(7.4)

де MULT m - банківський мультиплікатор.

Банківський мультиплікатор визначається по формулі:

MULT m =


(7.5)^ Розв'язання типових задач

Задача 1

У таблиці приводиться спрощений баланс комерційного банку. Норма обов'язкових резервів (rr) становить 20 %.

Активи


Сума, у.е.

готівка

20

резерви в Центральному банку

55

позички

100

цінні папери

30

Баланс


205

Пасиви

вклади до запитання

180

акції

25

Баланс


205

Яким стане баланс банку, якщо клієнти знімуть зі своїх рахунків 30 у.е. за умови, що для забезпечення ліквідності необхідна наявність у банку 5 у.е. готівки.

Визначите величину обов'язкових резервів, надлишкових резервів, обсяг нових позичок, які може надати банк після проведення операції.

Рішення.

За вихідним даними визначимо величину обов'язкових резервів, надлишкових резервів, обсяг нових позичок, які може надати банк.

Фактичні резерви банку = 20 + 55 = 75 у.е.

Таким чином, величина обов'язкових резервів складе 20%*180 = 36 у.е.

Величина надлишкових резервів = 75-36 = 39 у.е.

Отже, обсяг нових позичок, які може надати банк, складе 39 у.е.

Зняття клієнтами коштів зі своїх рахунків приводить до зменшення готівки в касі банку й відповідно зобов'язань банку перед клієнтами. Відсутню суму готівки банк одержує зі свого рахунку в центральному банку. За умовою в касі банку повинне бути не менш 5 дол. Таким чином, зменшиться величина вкладів до запитання до 150 у.е. (180 - 30 = 150). З рахунку в центральному банку буде знято 15 у.е. (10 у.е. відсутніх і 5 у.е. для забезпечення ліквідності), з каси видано 30 у.е.

Отже, наприкінці угоди балансовий звіт комерційного банку буде виглядати таким чином :

Активи

Готівка

5

Резерви в Центральному банку

40

позички

100

цінні папери

30

Баланс


175

Пасиви

вклади до запитання

150

акції

25

Баланс


175

Величина обов'язкових резервів (RR) складе 20%* 150 = 30 у.е.

Надлишкові резерви (ER) = (40 + 5) - 30 = 15 у.е.

^ Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

 1. Чому в ході історичного розвитку емісійна функція зосередилася в окремих банках?

 2. Чому центральний банк країни повинен бути максимально незалежним від уряду? Які можуть бути наслідки зворотної ситуації?

 3. Назвіть функції центрального банку й покажіть їхню необхідність.

 4. Назвіть інструменти проведення грошово-кредитної політики центрального банку.

 5. Приведіть приклади (з відкритих джерел інформації) використання НБУ інструментів регулювання кредитної системи.

 6. Як Ви оцінюєте діяльність НБУ протягом останнього року?

 7. Як Ви оцінюєте ефективність державного регулювання діяльності НБУ протягом останнього року?

 8. Як пов'язані між собою функції й спеціалізація комерційних банків?

 9. Чому в Україні практично немає кооперативних банків?

 10. Якими факторами визначається організаційна структура банку?

 11. Назвіть форми залучення банками ресурсів. Чому банки використовують різні форми?

 12. Від чого, на Вашу думку, залежить вибір методу керування активами?

 13. Якими факторами визначається структура активів банку?

 14. Назвіть основні види послуг комерційних банків. Які при цьому використовують інструменти?

 15. Чим викликана поява спеціалізованих банків?

 16. У чому переваги й недоліки спеціалізованих і універсальних банків?

 17. Цілі діяльності й функції основних міжнародних валютно-кредитних установ.

Завдання на самостійну роботу

 1. У таблиці приводиться спрощений баланс комерційного банку:

Активи

Готівка

5

Резерви в Центральному банку

40

позички

100

цінні папери

30

Баланс


175

Пасиви

вклади до запитання

150

акції

25

Баланс


175

Норма обов'язкових резервів (rr) становить 20 %.

Яким стане баланс банку, якщо:

а) банк видає позички на 10 дол. за умови, що для забезпечення ліквідності необхідна наявність у банку 5 у.е. готівки.

б) банк продає Центральному банку цінні папери вартістю 15 дол.;

в) Центральний банк надає тижневу позику в розмірі 20 дол. комерційному банку;

г) банк розширює обсяг позичок клієнтам на максимально можливу величину;

д) чек, виданий у вигляді позички в розмірі 30 дол., пред'явлений до оплати іншим банком.

Угоди проводяться послідовно. Визначите величину обов'язкових резервів, надлишкових резервів, обсяг нових позичок, які може надати банк після проведення кожної операції.

 1. В один з комерційних банків надійшов депозит на безстроковий чековий рахунок у розмірі 5 тис. грн. Норма обов'язкових резервів 25 %. На яку суму може збільшити обсяг наданих позичок даний банк і банківська система в цілому?


Підготовити реферат за темами «Фінансові інструменти, які використовуються фінансовими посередниками грошового ринку України», «Форми співробітництва міжнародних валютно-кредитних установ з Україною».

^ Рекомендована литература:

[16]с.230-380,

[24]с.68-93,

[18]с.255-370, 471-559,

[25]с.19-24, 37-54, 107-128, 421-524, 649-740,

[19]с.93-138, 203-204, 239-289, 320-340, 350-369, 373-397,402-447, 645-735,

[26]с.185-285,

[22]с.171-233, 352-373,

[27]с.47-172.

ЛІТЕРАТУРА

Основна література:


 1. Закон України «Про банки та банківську діяльність»від 07.12.2000 № 2121 – III

 2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.99 № 679-XIV

 3. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.01 № 2346 – III –

 4. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.01 № 2664 – ІІІ

 5. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)» від 15.03.01 №2299 – ІІІ

 6. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 № 1560

 7. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.03 № 1057 – IV

 8. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.91 №1201 – XII

 9. Про кредитні спілки: Указ Президента України від 20.12.01 № 2908

 10. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного банку України від 17.03.2004 №110

 11. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 369

 12. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку): Постанова Правління Національного банку України від 19.02.04 № 72

 13. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного банку України від 21.01.2004 г. № 22.

 14. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова Правління Національного банку України від 12.11.03 №492

 15. Свиридов О.Ю. Деньги, кредит, банки/ Ростов на Дону: Феникс, 2001

 16. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ. 2000. – 622 с.

 17. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навч.посібник. / В.Д. Лагутін. - 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. – 181 с.

 18. Мышкин, Фредерик С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій. – К.: Основи, 1999. – 963 с.

 19. Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело: Пер. с англ. – М: ИНФРА – М, 2000. – XXIV. 856 c.

 20. Финансы. Денежное обращение. Кредит.: Учебник для вузов / Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А . Дробозиной. -М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 479 с.

 21. Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник./под.ред. Е.С. Стояновой. - М: Изд-во Перспектива – 1998

 22. Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича. -М., 1996. – 448 с.

 23. Финансы (I часть): Учебное пособие / Гончаров В.Н., Непочатов С.И., Пчелинская А.В., Задорожний В.П. – Донецк: ДонГУУ, 2005. – 203 с.

 24. Лекции по курсу "Деньги и кредит" (для студентов, обучающихся по направлению 0501 "Экономика и предпринимательство" всех форм обучения)/Сост. С.И. Непочатов, А.В. Пчелинская – Северодонецк, 2004. – 140с.

 25. Банковский портфель -1: Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора. / Коробов И. и др. М: СОМИНТЭК – 1994

 26. Банковский портфель -2: Книга банковского менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста / Коробов И. и др. М: СОМИНТЭК – 1994

 27. Банковский портфель - 3: Книга менеджера по кредитам. Книга менеджера по фондовым и трастовым операциям. Книга банковского бухгалтера и аудитора / Коробов И. и др. М: СОМИНТЭК – 1994


Додаткова література:

 1. О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине: Закон Украины от 30.10.96 № 448/96 – ВР

 2. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.97 № 710/97 – ВР

 3. Про порядок розміщення обігу та випуску цінних паперів інституту спільного інвестування: Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.03 №3

 4. Гроші та кредит: Підручник/ За ред.. Савлука М.І.-К.: КНЕУ, 2003.- 598с.


Навчально-методичне видання

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з дисципліни

"ГРОШІ ТА КРЕДИТ"

для студентів, що навчаються за напрямком 0501 "Економіка підприємництво" (для всіх форм навчання)


Укладач:

Ганна Володимирівна Пчелинська


Редактор

Г.В. Пчелинська

Техн. редактор

Г.В. Пчелинська

Оригінал-макет

О.Є. Турчаніна


Підписано до друку_______________

Формат 60×841/ 16. Папір типограф. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Умовн. друк. арк. _____. Облік. видав. арк. ____

Тираж ____ екз. Вид. №_______. Замовл. №______. Ціна договірна.
Видавництво Сєвєродонецького технологічного інституту

СНУ імені Володимира Даля

Адрес видавництва: м. Сєвєродонецьк, просп. Радянський, 59, а. Телефон: 8 (06452) 4-40-48, факс 8 (06452) ________

E-mail: sti@sti. lg. ua


Скачать файл (75.8 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации