Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекція - Соціологія сім'ї як наука і галузь дослідження - файл 1.doc


Лекція - Соціологія сім'ї як наука і галузь дослідження
скачать (56 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc56kb.16.12.2011 05:33скачать

содержание

1.doc


СС Тема 1

Тема 1. Соціологія сім'ї як наука і галузь дослідження.

 1. Предмет дослідження соціології сім‘ї та її зв‘язок з іншими науками.

 2. Дослідження сім‘ї як малої групи та соціального інституту.

 3. Соціологічні визначення сім‘ї. Порівняння понять «сім‘я» та «шлюб».

 4. Категорії соціології сім‘ї: умови життя сім‘ї, успішність функціонування, рівень життя сім‘ї.

1. Соціологія сім'ї — галузь соціології, що вивчає закономірності виникнення, функціонування й розвитку сімейно-шлюбних стосунків як соціального феномену в конкретних соціокультур-них умовах.

^ Предмет соціології сім'ї — специфічні соціальні відносини, що виникають між сім'єю і суспільством та всередині сім'ї.

Об'єкт соціології сім'ї — сім'я як мала соціальна група і як специфічний соціальний інститут регулювання відтворення людини за допомогою певної системи норм, ролей. Соціологія сім'ї сконцентрована на родині як цілісній автономії, на сім'ї як цілісності, що зберігається з часом і при чергуванні різноманітних проблем, що видозмінюють сімейну структуру.

Соціологія сім'ї ставить перед собою завдання інтеграції досягнень різних наукових галузей і носить міждисциплінарний характер.

Соціологія сім'ї та шлюбу вивчає досить широке і різноманітне коло питань:

 • типи соціальних відносин, характерні для сім'ї;

 • фактори, що визначають чисельність і структуру сімейної спільності;

 • зв'язок сім'ї з іншими соціальними спільностями та сферами соціального життя;

 • суспільні функції сім'ї, її структуру та особливості як соціального інституту, психологічної групи;

 • мотивацію шлюбів і розлучень, а також соціальні та психологічні фактори, які сприяють плануванню сімейного життя, виникненню та подоланню внутрішньосімейних конфліктів;

 • інтеграцію та дезінтеграцію сім'ї;

 • історичні типи та форми сімейно-шлюбних відносин, тенденції та перспективи Їх розвитку;

 • умови життя сім'ї та ін.

Концепція сімейної політики України включає:

• створення оптимальних умов для сімейно-шлюбної орієнтації молоді;

• необхідність перегляду чинного законодавства відносно різних пільг матерям, тобто їх потрібно узгоджувати з реальною економічною ситуацією в країні;

• врахування не лише материнства і пов'язаних з ним проблем, але й батьківства як складової частини сімейного життя і повноцінного дитинства;

• вивчення труднощів спільного подолання виникаючих проблем. ^ Розроблені масштабні програми.

"Діти України" (1995), що ввійшла складовою частиною в потужну загальноєвропейську програму "Діти 90-х" і виконується в 14 країнах Європи за спільною методологією. Передбачає охорону здоров'я, виховання, соціальний захист знедолених, доплата сім'ям, трудове навчання.

"Українська родина" - розрахована на період до 2000 року передбачає концентрацію зусиль уряду, державних установ, громадських неурядових організацій з метою поліпшення соціального і духовного розвитку родини, ця програма допоможе підвищити авторитет родини, патріотичний дух українського суспільства консолідувати націю навколо національної ідеї.
2. Специфіка сім'ї в соціології полягає в тому, що сім'я одночасно виступає у двох іпостасях: вона є малою контактною соціальною групою, певною формою взаємодії людей, з одного боку, і особливим соціальним інститутом, якій регулює відтворення людини за допомогою певної системи ролей, норм і організаційних форм, - з іншого. Головною відмінністю соціології сім'ї є її спрямованість на з'ясування законів становлення, функціонування і розпаду родини як малої первинної групи. Як би не відрізнялися своєю унікальністю окремі сім'ї в різні епохи вони характеризуються тими самими властивостями свого виникнення і розпаду на всьому протязі їхнього існування. Спеціальний інтерес мікросоціології родини складається у вивченні всього загального, що присуще родинам між датами початку і кінця їхнього існування в період тієї чи іншої тривалості шлюбу.

Як основні соціологічні підходи до дослідження сім'ї виступають соціальний інститут і мала соціальна група. Ці підходи заявляються у специфічному баченні предмета дослідження і виборі понять.

Сім'ю як соціальний інститут ми аналізуємо тоді, коли особливо важливо з'ясувати, наскільки спосіб життя сім'ї, її функціонування в певних межах відповідають чи не відповідають тим чи іншим сучасним потребам суспільства. Модель соціального інституту дуже важлива для прогнозування майбутніх змін сім'ї.

^ При розгляді сім'ї як соціального інституту вивчаються:

 • суспільна свідомість у сфері шлюбно-сімейних відносин, узагальнені характеристики сімейної поведінки груп населення в різних економічних і культурних умовах, вплив суспільних потреб та характер відносин та спосіб життя сім'ї;

 • причини та наслідки недостатньо високої ефективності функціонування інституту сім'ї в тих чи інших умовах;

 • соціальний механізм зміцнення сімейних норм і цінностей;

 • ефективність реалізації інститутом сім'ї своїх основних функцій в різних ідеологічних, політичних, соціально-економічних і культурних умовах;

 • співвідношення зразкових сімейних норм і цінностей, а також реальної поведінки членів сім'ї тощо,

Як мала соціальна група сім'я розглядається у тих випадках, коли дослідженню підлягають відносини між індивідами, які склад сім'ю.

^ При розгляді сім'ї як малої соціальної групи вивчаються:

 • характеристики групи в цілому: цілі та завдання сімейної групи, склад і структура сім'ї,

 • соціально-демографічний склад сім'ї, групова згуртованість, групова діяльність і характер групової взаємодії сімейної групи, структура влади, комунікації в сім'ї тощо.

 • характеристики зв'язків і відносин сімейної групи з більш широкими суспільними системами в межах соціальної структури суспільства. Тут насамперед слід виділити функції сім'ї щодо суспільства.

 • цілі, завдання і функції стосовно до індивіда, групова регуляція поведінки та взаємодії індивідів у сім'ї, груповий контроль, групові санкції тощо, сімейні цінності, норми та зразки поведінки, включення індивіда в сім'ю, його задоволеність перебуванням у сім'ї, функціональними вимогами та ін.

3. Найчастіше соціологія сім'ї використовує категорії «сім'я», «шлюб», «умови життя» тощо.

Сім'я є соціальним інститутом і малою соціальною групою, що має історично визначену організацію, члени якої пов'язані родинними стосунками, спільним побутом і взаємною моральною відповідальністю.

Шлюб є історично змінною соціальною формою стосунків між чоловіком та жінкою, через яку суспільство впорядковує й санкціонує їх статеве життя, встановлює подружні та батьківські права й обов'язки.

Сім'я є складнішою системою, ніж шлюб, оскільки вона здебільшого об'єднує не тільки подружжя, а й дітей, родичів. Загалом її характеризують такі соціальні особливості:

— соціально-історична зумовленість сімейної організації;

— зумовленість об'єктивними потребами у продовженні роду та відтворенні життя;

— наявність специфічних соціальних особливостей: ступінь спорідненості, спільність побуту тощо.

4. Найчастіше соціологія сім'ї використовує категорії «сім'я», «шлюб», «умови життя» тощо. Досліджуючи шлюбно-сімейні відносини, соціологія сім'ї використовує такі категорії:

 • умови та спосіб життя;

 • структура сім'ї;

 • спосіб мислення (сімейна ідеологія);

 • етапи життєвого циклу сім'ї.

Умови життя сім'ї - це сукупність факторів макросередовища (загальні соціальні умови), мезо- і мікросередовища (середовище розселення і найближче соціальне оточення). Категорія «умови життя сім'ї» означає сукупність об'єктивних та суб'єктивних чинників макросередови-ща (загальні соціальні умови) і мікросередовища (найближче соціальне оточення).

Загальні соціальні умови поділяються, в свою чергу, на:

 • соціально-економічні (рівень розвитку сфери обслуговування, розвитку дитячих дошкільних закладів, обсяг і структура товарообігу, реальних доходів населення взагалі і сім'ї зокрема, рівень розвитку системи охорони здоров'я і медичного обслуговування, число робочих місць, які дозволяють використовувати жіночу і підліткову працю, число робочих місць з неповним робочим днем або пільговими умовами праці для підлітків і неповнолітніх тощо);

 • соціально-політичні (політика уряду, органів державної влади, профспілок та інших громадських організацій по відношенню до сім'ї з метою її стабілізації, підвищення виховного потенціалу і т. ін. );

 • соціально-культурні (система діючих в суспільстві правових, моральних норм, цінностей та ідеалів, взірців діяльності і поведінки; засоби зберігання і розподілу соціальної інформації, соціального знання, кількість і доступність закладів культури і культурних цінностей; викладання курсів етики і психології сімейного життя в дошкіллі і школі; частота, обсяг і зміст передач, програм і публікацій про сім'ю в засобах масової інформації тощо);

 • демографічні (чисельність і темпи приросту населення або його депопуляції, статевий і віковий склад населення, його розподіл за типами регіонів; міграційні процеси і переселення; розподіл населення за етнічними і територіальними спільнотами);

 • екологічні умови (природньо-географічні особливості середовища проживання, ступінь урбанізованості і санітарно-гігієнічні умови життєдіяльності, ступінь забруднення оточуючого середовища);

 • соціально-психологічні (загальний стан свідомості людей, їх ставлення до світу і свого безпосереднього оточення; соціальні установки, інтереси і ціннісні орієнтації, що визначають життєву позицію і поведінку людей в суспільстві; ставлення до шлюбу і сім'ї).

Ці загальносоціальні умови впливають на життєдіяльність сім'ї опосередковано, через фактори мезо- і мікросередовища. Адже сім'я, як правило, вступає у взаємодію з ширшими соціальними спільнотами та інститутами, здійснює контакти з рідними, сусідами, друзями.

До конкретних характеристик середовища безпосереднього проживання сім'ї належать (згідно з М. Мацковським), наступні:

 • ступінь урбанізованості середовища розселення сім'ї (тип населеного пункту - місто, село, число жителів);

 • характеристики зайнятості населення (тип підприємств, їх розподіл між державними, приватними, комерційними структурами, рівень кваліфікації і освіти, який вимагається, використання чоловічої, жіночої, підліткової праці, дефіцит чи надлишок робочої сили);

 • демографічна структура середовища розселення;

 • етнічні характеристики середовища розселення;

 • кількісні і якісні характеристики сфери обслуговування;

 • доступність дошкілля;

 • кількісні і якісні характеристики культурно-освітніх закладів, спортивних споруд;

 • характеристики закладів системи охорони здоров'я.

Сім'я проходить ряд етапів, послідовність яких складаєте сімейний, або життєвий цикл сім'ї. Виділяється різна кількість фа цього циклу:

  1. утворення сім'ї - вступ у перший шлюб;

  2. початок дітонародження - народження першої дитини;

  3. завершення дітонародження - народження останньої дитини;

  4. "порожнє гніздо" - вступ у шлюб і виділення із сім'ї останньої дитини;

  5. припинення існування сім'ї - смерть одного із подружжя.


Скачать файл (56 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации