Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Аналіз системи управління потенціалом послуг турфірми - файл 1.doc


Аналіз системи управління потенціалом послуг турфірми
скачать (1658.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc1659kb.16.11.2011 16:06скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7
РЕФЕРАТ


Кваліфікаційна робота бакалавра: 107 с., 8 рис., 31 табл., 4 додатки, 32 джерела.

Об’єктом дослідження є туристична фірма «Тревел Січ».

Метою роботи є дослідження теоретичних, методологічних і методичних положень управління розвитком потенціалу послуг на прикладі туристичної фірми.

Методи дослідження – описовий, порівняльний, розрахунковий, метод експертних оцінок.

Актуальність обраної теми зумовлена процесами використання ефективних механізмів управління туристично-рекреаційним потенціалом нашої країни та управління розвитком потенціалу туристичних фірм.

Під час виконання роботи було розглянуто теоретичні основи поняття «туристична послуга», визначено стан туристичного ринку України, розглянуто світовий ринок туристичних послуг. На основі теоретичного матеріалу було проаналізовано діяльність туристичної фірми «Тревел Січ», досліджено діючу систему управління розвитком потенціалу послуг туристичної фірми та запропоновано шляхи її удосконалення.


^ ПОТЕНЦІАЛ ПОСЛУГ, ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК, МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ, ТУРИСТИЧНА ФІРМА, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ, АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ, ВЕЛНЕС-ТУРИЗМ


ЗМІСТ


Вступ …………………………………………………………………………………..6

Розділ 1 Теоретичні аспекти ринку туристичних послуг ………………………….10

1.1 Характеристика та сутність туристичних послуг ……………………….10

1.2 Стан туристичного ринку України ……………………………………….22

1.3 Світовий ринок туристичних послуг ……………………………………..29

Розділ 2 Аналіз потенціалу послуг туристичної фірми «Тревел Січ» …………….40

2.1 Орагнізаційно-економічна характеристика туристичної фірми

«Тревел Січ» ………………………………………………………………………….40

2.2 Характеристика системи управління розвитком потенціалу

послуг туристичної фірми «Тревел Січ» ……………………………………………61

2.3 Шляхи удосконалення системи управління розвитком потенціалу

послуг туристичної фірми «Тревел Січ» …………………………..………………..75

Висновки ………………………………………………………………………………89

Перелік посилань ……………………………………………………………………..93

Додатки ………………………………………………………………………………..96ВСТУП
У період переходу до ринкової економіки туризм є одним із перспективних напрямків зовнішньоекономічної діяльності країни і її регіонів.

Відомо, що на частку туристичного бізнесу припадає 7 відсотків загальносвітового експорту товарів і послуг, що в абсолютному вираженні поступається тільки прибуткам від експорту нафти, нафтопродуктів і автомобілебудування.

Для економіки України з її найбільш розвиненими туристсько-рекреаційними центрами: Чорноморським узбережжям, Карпатами, Слов’яногір’ям, Азовським узбережжям і унікальними містами, які поєднують прикмети старовини і сучасності, значення міжнародного туризму полягає в тому, що, по-перше, це сфера швидкого обігу капіталу, при відносно невеликих капіталовкладеннях; по-друге, це ефективний засіб модернізації інфраструктури і, по-третє, можливість створення нових робочих місць як у державній, так і в регіональній економіці. Тому є актуальним використання ефективних механізмів управління туристично-рекреаційним потенціалом нашої країни, управління розвитком потенціалу туристичних фірм, що і обумовило актуальність теми даної дипломної роботи.

З прийняттям в Україні Закону «Про туризм» були створені сприятливі умови для підприємництва і розвитку туристсько-рекреаційних регіонів, удосконалення і пропаганди національної культури.

Розвиток туристичного бізнесу буде сприяти створенню спеціальних малих і середніх підприємств, а також активізації і стимулюванню роботи цілої мережі галузей народного господарства: будівництва, торгівлі, сільського господарства, виробництва товарів народного споживання, транспорту і зв'язку, формуванню сучасної кадрової політики в регіоні і поетапному виходу регіонального туристичного бізнесу як на загальнодержавний, так і на світовий рівень туристичних послуг.

У ринковій економіці підприємство самостійно планує основні напрямки та умови своєї діяльності, розпоряджається трудовими, матеріальними та фінансовими ресурсами. Воно саме вибирає ділових партнерів, вступає в договірні відносини з ними, здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

Організаційні форми управління також визначаються підприємством. Воно вільне у виборі видів господарської діяльності та реалізує останню в межах чинного законодавства.

В економічній науці є кілька основних концепцій підприємства, в яких розкриваються питання їх виникнення, діяльності та ліквідації. У кожній із них підприємство розглядається під певним кутом зору, з акцентом на ті або інші особливості об'єкта дослідження.

На цей час в економічній науці та управлінні не має однозначного підходу до вирішення сутності та змісту поняття «потенціал» і його структури. Однак саме за рахунок нарощування потенціалу підприємство утримує свої позиції на ринку.

Питаннями висвітлення сутності категорії „потенціал послуги” та її складових займалися ряд учених: С.А. Авакян, Л.М. Карапетян, Д.Н. Козак, А.Н. Кокотов, Б.М. Лазарев, В.М. Манюхин, А.А. Уваров, К.Ф. Шеремет та інші. Проте, теоретичні та практичні питання розкриття сутності категорії «потенціал послуги», побудови ефективної системи управління потенціалом послуг туристичного підприємства не знайшло широкого відображення в сучасних наукових працях, що потребує подальших досліджень і обумовило вибір теми роботи.

Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних, методологічних і методичних положень управління розвитком потенціалу послуг туристичної фірми.

Для досягнення загальної мети в роботі були поставлені та вирішені такі завдання:

- визначити теоретико-методологічну базу туризму і розробити рекомендації щодо її систематизації й удосконалення;

- дослідити туристський ринок України та міжнародний ринок туристських послуг;

- проаналізовати діяльність туристичного підприємства та послуг, що їм надаються;

- обгрунтовати пропозиції щодо удосконалення туристських послуг на підприємстві.

Предметом дослідження дипломної роботи є організаційно-економічні й управлінські форми розвитку потенціалу туристської фірми.

Об'єктом дослідження є туристична фірма «Тревел Січ».

Теоретичною і методологічною основою проведеного дослідження є вивчення природи туризму, наукові розробки зарубіжних і вітчизняних вчених у сфері туристичних послуг і управління нею, що розкривають соціально-економічні функції туризму і його роль у розвитку світового господарства.

Теоретичне значення роботи полягає в подальшому розвитку теорії управління міжнародними операціями на підприємствах туристичного бізнесу як складової частини економіки країни, фактору подальшої інтернаціоналізації; концептуальному і практичному об'єднанні попиту і пропозиції на конкретному і специфічному сегменті ринку послуг.

Під час написання роботи використовувались наступні методи дослідження: логічного, системного та комплексного підходів для формування компетенцій стратегії в розвитку підприємств і підвищення її ефективності.

У процесі дослідження застосовано методи економіко-статистичного аналізу, зокрема: аналізу і синтезу – для деталізації об'єкта дослідження внаслідок розчленування його на окремі складові; порівняння – для зіставлення фактичних даних звітного року з даними за попередні роки; рядів динаміки – для характеристики зміни у часі показників досліджуваного питання; монографічний – для вивчення стану діяльності на підприємстві; економіко-математичні – для побудови моделі розрахунку ефективності діяльності підприємства.

Інформаційною базою роботи виступають законодавчі акти, наукові праці, в яких висвітлюються проблеми формування потенціалу туристичних послуг підприємства, та звітність ТОВ «Тревел Січ».

Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, додатків, а також списку використаних джерел.


РОЗДІЛ 1

^ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
  1   2   3   4   5   6   7Скачать файл (1658.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации