Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Історія економічних вчень - файл Історія економічних вчень.doc


Лекции - Історія економічних вчень
скачать (145.8 kb.)

Доступные файлы (1):

Історія економічних вчень.doc792kb.14.09.2005 16:59скачать

Історія економічних вчень.doc

1   2   3   4   5
^

Фрідріх фон Хайєк


(1899 – 1992)

Американський економіст

Основні твори: “Дорога до рабства” (1944), “Індивідуум та суспільний лад” (1948), “Конституція свободи” (1960), “Приватні гроші” (1976)


 1. Економічні проблеми повинні вирішуватися через нагромадження і розповсюдження інформації (знань). Якщо інформація розповсюджується без перешкод, то конкурентні економічні ціни переводять економіку до оптимального стану. Ефективний розподіл ресурсів, що відповідає оптимуму, є результатом ефективної координації знань.

 2. Економічна свобода – перш за все індивідуальна свобода кожної окремої людини автономно розпоряджатися своїми ресурсами. Система приватної власності – основна гарантія свободи.

 3. Відкидав надмірне втручання держави в економіку, а надто у процеси ціноутворення.

 4. Пропонував скасувати державну монополію на випуск грошей. Гроші треба вважати звичайним комерційним товаром і дозволити випускати їх приватним емітентам (комерційним банкам). Грошова система повинна функціонувати на основі конкуренції багатьох приватних валют.^

Василь Васильович Леонтьєв


(нар. 1906)

Професор Нью-Йоркського університету, американський економіст

Основний твір – “Економічні есе: теорії, дослідження, факти і політика” (1990)
Розробив метод прогнозного економічного аналізу “витрати – випуск”, який дозволив удосконалити прогнозування процесів заміщення одних частин суспільного продукту іншими, сприяв дослідженню структури і динаміки економіки країни, виявленню тенденцій в змінах споживацького попиту, зіставленні цін і доходів. Рівняння моделі поділяються на балансові і структурні. Балансові рівняння гарантують дотримання рівноваги попиту і пропозиції. Структурні рівняння описують кількісні зв’язки між витратами і випуском у кожній галузі.
Література

 1. Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. – М.:Политиздат.,1985. – С. 322 – 354.

 2. Березин И.О. Очерки по истории экономической мысли. – М.:RISC, 1993. – С. 49 – 51, 78 – 88.

 3. Всемирная история экономической мысли / Под ред. И.П. Фоминского – Т.3. – М.:Мысль,1987. – С. 110 – 169; 190 – 198, 31 – 44.

 4. Из истории экономической мысли (Сборник) // Новое в жизни науки и техники. – Сер. “Экономика”, №7. – М.: Знание,1990. – С. 3 – 18.

 5. Історія економічних учень: Підручник / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Титаренко, А.М. Поручник та ін.; За ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Титаренко. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 238 – 265.

 6. История экономических учений. – Ч.1: Учебное пособие / Под ред. В.А. Жамина, Е.Г. Василевского – М.: Издательство МГУ,1989. – С. 261 – 285.

 7. Маршалл А. Принципы политической экономии. – М.: Прогресс, 1984.

 8. Мешко І.М. Історія економічних вчень. Основні течії західноєвропейської та американської економічної думки: Навч. посібник. – К.: Вища школа,1994. – С. 60 – 80, 112 – 180.

 9. Осадчая И.М. Консерватизм против реформизма. – М.: Мысль, 1984.

 10. Соболь О.Н., Ермоленко А.П. Неоконсервативная революция; лозунги и реальность. – К.: Изд-во политической литературы Украины, 1990.

 11. Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних вчень: навч.посібник. – К.,2002.

 12. Ядгаров Я.С. История экономических учений. – М.:Инфра-М, 2003. – С. 115 – 156.


^ РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ РЕГУЛЬОВАНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Тема 7. КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ
Питання для вивчення

 • Історичні умови виникнення кейнсіанства

 • Модель державного регулювання Дж. М. Кейнса

 • Неокейнсіанство і “неокласичний синтез ”

 • Посткейнсіанські економічні концепції


7.1. Історичні умови виникнення кейнсіанства
Історичні умови

 1. Ускладнення структури виробництва і ринку.

 2. Функціонування недосконалих форм конкурентної боротьби і втрата ринковим механізмом автоматичного саморегулювання.

 3. Світова криза надвиробництва і затяжний характер депресії 1929 –1933 рр.

 4. Масове безробіття.

Особливості економічних поглядів

 1. Застосовується макроекономічний підхід до аналізу економічної дійсності.

 2. Підлягають корінному перегляду основні постулати неокласицизму : віра в ефективність ринкового механізму саморегулювання.

 3. Доводиться необхідність державного втручання в економіку, розробляються його форми та інструменти.


^ 7.2. Модель державного регулювання Дж. М. Кейнса
Джон Мейнард Кейнс

(1883 – 1946)

Професор політекономії Кембриджського університету, політичний діяч

Основний твір – “Загальна теорія зайнятості, відсотка та грошей” (1936)
Методологія

 1. Відмовився від тези неокласиків про існування роздільних ринків і увів до аналізу наявність єдиного ринку, в якому пов’язані між собою такі складові, як ринки грошей, товарів і ресурсів.

 2. Розглядає загальні взаємозв’язки між економічними явищами, сукупні, агреговані показники і започатковує макроекономічний аналіз.

^ Економічна модель

Доводить, що не пропозиція створює свій власний попит, а навпаки, сукупний попит формує в кожний даний момент певну величину сукупної пропозиції.

 1. У рамках короткого періоду виробники постачають на ринок певну кількість товарів залежно від виручки, яку вони отримують після реалізації продукції. Вона має назву ціни пропонування.

 2. Прогнозуючи результати своєї діяльності, виробники очікують фактично отримати за кожний обсяг виробництва певну ціну. Цю очікувану виручку Кейнс називає ціною попиту.

 3. Реальні обсяги виробництва завжди спрямовані до рівня, за якого ціна пропозиції і ціна попиту збігаються. Цей рівень називає ефективним попитом.


Ціна пропозиції
Виручка
^

Ціна попитуОбсяг виробництва

Ефективний попит

 1. Оскільки в короткому періоді рівень виробничих потужностей залишається незмінним, то обсяг сукупної пропозиції визначається зайнятістю, яка, в свою чергу, залежить від ефективного попиту.

 2. Загальна економічна рівновага може установлюватись при неповній зайнятості. На відміну від неокласиків, Дж. Кейнс довів, що не існує гнучкого цінового механізму установлення рівноваги: підприємці, що зіткнулися з падінням попиту на свою продукцію, в умовах монополізму не знижують ціни, а скорочують обсяги виробництва і звільняють робітників. Саме за рахунок виштовхування в число безробітних якоїсь частини робітників в економічній системі встановлюється рівновага.

 3. Основна умова макроекономічної рівноваги (інвестиції дорівнюють заощадженням) виконується не завжди, оскільки дії суб’єктів інвестиційної діяльності і суб’єктів, що формують збереження, визначаються різними мотивами. Інвестиції виступають функцією реального відсотка, збереження – функцією доходу. Причому внаслідок дії “основного психологічного закону” разом із зростанням зайнятості і сукупного доходу збільшується і особисте споживання, але меншими темпами, ніж зростає доход. Внаслідок цього збільшується та частина доходу, яка іде на збереження. Вона вилучається з обігу, внаслідок чого попит на споживчі товари падає і падає відповідна величина ефективного попиту. Тому необхідна екзогенна сила нарощування останнього. Такою силою стає автономне державне інвестування.

 4. За держбюджетні кошти держава вводить у дію нові виробничі потужності, збільшує зайнятість, а значить і рівень доходів. Частину доходів робітники витратять на споживчі товари, чим спровокують зростання попиту, цін і розширення виробництва, а частину направлять в збереження. Даний процес поширюється на інші галузі і врешті-решт приведе до зростання доходу. Коефіцієнт розширення темпів зростання сукупного попиту, точніше доходу, порівняно з темпами росту інвестицій, Дж. Кейнс називає мультиплікатором:

,

де М – мультиплікатор;

y – приріст сукупного доходу;

І – приріст інвестицій.

 1. Бюджетна політика держави націлена на створення необхідної величини сукупного попиту, доповнюється кредитно-грошовою політикою – діями на утримання низьких позичкових відсотків. Цей захід сприяє розширенню приватних інвестиційних вливань в економіку.


^ 7.3. Неокейнсіанство і “неокласичний синтез ”
Представники даного напрямку кейнсіанства використовують теорію Дж. Кейнса як методологічну основу дослідження нових економічних об’єктів та процесів 40 – 50-х рр. ХХ ст.

Джон Хікс (нар. 1904 )

Елвін Хансен (1888 – 1975)

^ Стенлі Харріс (1897 – 1974)

Джон Моріс Кларк (1884 – 1963)

Євсей Домар (нар.1914)

Роберт Харрод (1890 –1978)

Дон Патінкін
Неокласичний синтез ( Джон Хікс і Дон Патінкін )

 1. Кейнсіанська теорія включається до неокласичної теорії як приватний випадок розвитку економіки у стадії депресії, коли економіка знаходиться в так званій “пастці ліквідності”. У цій “пастці” зростання пропозиції грошей перестає впливати на норми позичкового відсотка, і, як наслідок, на інвестиції. Лише у цьому випадку порушується автоматизм установлення рівноваги за допомогою грошово-цінового механізму, на який покладає надії неокласична теорія. Якщо за допомогою бюджетної політики вдається вивести економіку з “пастки ліквідності”, то вона повертається до системи саморегулювання.

 2. Модель “пастки ліквідності”, яку розробив Дж. Хікс, доповнюється ефектом багатства (ефектом реальних касових залишків) Д. Патінкіна. Суть ефекту полягає в тому, що споживачі стійку частину свого доходу намагаються зберегти і підтримувати її реальну цінність. Якщо під впливом кон’юнктури зростають ціни, то реальне багатство знижується. Тоді споживачі скорочують споживання, і, як наслідок, попит і ціни. Навпаки, падіння цін в умовах кризи збільшує реальне багатство, стимулює закупки з фонду збереження, призводить до зростання цін і економічного піднесення.

Зайнятість

В умовах зростаючої інфляції здійснюється зміщення цілей макроекономічної політики: не прагнення досягнення певної зайнятості, а вибір між рівнями зайнятості та інфляції на основі закону А. Філіпса.

^ Економічне зростання

Є. Домар і Р. Харрод вводять до кейнсіанської моделі короткострокової рівноваги нові елементи, а саме: фактори підтримання певної зайнятості і загальної рівноваги у довгостроковому періоді, тобто при зростанні виробничих потужностей:

а) якщо виходити з умов повної зайнятості, то рівновага встановлюється лише тоді, коли темпи зростання виробничих потужностей, сукупного попиту, інвестицій будуть рівними добутку потенційної середньої суспільної продуктивності інвестицій і граничної схильності до збереження ( Є. Домар );

б) рівновага встановлюється тоді, коли відношення обсягу збережень до різниці між витратами капіталу і обсягами збережень дорівнює економічному зростанню, отриманому за рахунок зайнятості і технічного прогресу (Р. Харрод).

^ Модель акселератора

Акселератор – коефіцієнт прирістної капіталоємності (відношення приросту капіталу ( І ) до приросту продукції ( у )):

.

Акселератор вказує на те, у скільки разів приріст капіталу буде перевищувати приріст доходу.

Оскільки на виготовлення засобів праці витрачається багато часу, в економіці накопичується незадоволений попит на машини і устаткування, що й стимулює розширення виробництва даних галузей. У періоди економічного буму акселератор розширює сукупний доход за рамки його рівноважного рівня. У періоди депресій скорочується доход, який зменшує зростання до рівня нижчого, ніж потенційно можливий.
^ 7.4. Посткейнсіанські економічні концепції
Посткейнсіанська економічна теорія зародилася в епоху кризи державного регулювання економіки, яке не відповідало новим умовам функціонування економічних систем, – у 70-ті рр. ХХ ст. Становлення і розвиток автоматизованого технологічного способу виробництва і структурна криза, поєднання високої інфляції, безробіття із спадом виробництва продукції, розширення процесів усуспільнення, зростання інтернаціоналізації господарських зв’язків і панування транснаціональних корпорацій потребують вироблення нових форм державного втручання в економіку. Адаптація кейнсіанської теорії до нових умов розвитку – основна проблема посткейнсіанства.
^ Джоан Вайолет Робінзон (1903 –1983),

П‘єро Сраффа,

М. Калецький,

Х. Мінскі,

Н. Калдор
Теорія фінансової нестабільності

 1. Доповнює кейнсіанську концепцію сукупного попиту факторами очікувань і невизначеності. Вважається, що причина нерівноважного стану економіки і безробіття знаходиться у сфері грошового обігу: будь-які неочікувані події, що підвищують вірогідність погіршення кон’юнктури, викликають переміщення товарного попиту на ліквідність і провокують безробіття.

 2. Інвестиційний компонент сукупного попиту залежить від довгострокових очікувань не лише промислових підприємців, а й фінансистів. Тому інфляційні очікування останніх призводять до зниження кредитних операцій в економіці, а значить до зменшення сукупного попиту.

 3. Темп зростання інфляції вважається наслідком зростання номінальної заробітної плати. Отже, для стабілізації економіки і усунення фактора невизначеності держава повинна проводити політику доходів, яка найчастіше зводиться до обмеження темпів зростання заробітної плати.
1   2   3   4   5Скачать файл (145.8 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации