Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Релігієзнавство - файл 1.doc


Лекции - Релігієзнавство
скачать (341 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc341kb.18.12.2011 00:12скачать

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛуганськИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНіВЕРСИТЕТ внутрішніх

справ ІМЕНІ е.о.дІДОРЕНКА


ЗАТВЕРДЖУЮ

перший проректор з навчальної

та методичної роботи

профессор

___________Е.В.Віленська

Р Е Л І Г І Є З Н А В С Т В О
Р о б о ч а н а в ч а л ь н а п р о г р а м а


Луганськ 2008

Розробник: Н.Г.Карпунова, заступник начальника кафедри філософії права,

кандидат педагогічних наук.
Рецензенти: Н.С. Звонок, кандидат філософських наук, доцент кафедри релігієзнавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля; В.О.Афонін, кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та кіно - телемистецтва Інституту культури і мистецтв Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.


Ухвалено на засіданні кафедри філософії права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка

Протокол № 13 від 11 липня 2008 року.
ПЕРЕДМОВА
Духовне відродження і піднесення духовності – чи не найважливіша з глобальних проблем України. Дух громадян – найпотужніша сила нації. Отже, всіляка плідна, змістовна розробка проблем, безпосередньо пов’язаних з духовністю, є актуальною для України. Знання історії релігії допоможе краще, глибше збагнути духовне підґрунтя, на яке ми спираємось у своєму прагненні до духовного злету.

Мета навчального курсу „Релігієзнавство” – висвітлення історії релігії, розкриття її сутності й специфіки, визначення місця, що його посідає це соціальне явище у культурі та духовному житті народів світу. Особлива увага зосереджена на аналізі взаємопроникнення релігій і загальнолюдських цінностей, відроджені національної самосвідомості через ознайомлення з релігійними вченнями.

Дуже актуальним є питання правової проблематики релігієзнавства, зокрема, проблеми правового регулювання свобод совісті і переконань, подолання міжцерковних і міжконфесійних конфліктів, нормалізації відносин між державою та релігійними організаціями в Україні.

Робоча програма курсу “Релігієзнавство” складена на основі відповідних нормативних документів Міністерства освіти та науки України, програм з релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії внутрішніх справ, Інституту системних досліджень освіти.

Програма враховує структурне реформування вищої освіти України і побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).

У зв'язку із специфікою профілю вузу навчальна програма курсу орієнтує майбутніх фахівців навколо релігійно-церковних питань.

Розкриваючи релігійну ситуацію в незалежній Україні, матеріал програми озброює курсантів, студентів, слухачів ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка не тільки знаннями юридичних аспектів взаємовідносин конфесій і держави, але й досить глибокими знаннями історії та соціології релігії, а також психологічними особливостями віруючих. Розкривається взаємозв’язок теорії релігієзнавства з професійною діяльністю співробітників правоохоронних органів, юристів, правознавців. Такий підхід відповідає вимогам Конституції України, її принципам про відокремлення церкви і релігійних організацій від держави і школи від церкви, сприяє соціальній злагоді в суспільстві.

Вивчення курсу "Релігієзнавство" тісно пов'язане з іншими дисциплінами. Оцінка релігії як особливої форми духовного життя суспільства, як системи постулатів світогляду, а також морально-психологічних норм, які регламентують практично всі сторони поведінки віруючого та знаходяться в кореляції із соціально-економічними умовами життя і культурними традиціями етносу, передбачає наявність багатьох спільних точок з курсом української та зарубіжної культури. Вивчення специфіки релігійно-міфологічного мислення, своєрідності теологічних категорій у порівнянні з філософськими та науковими поняттями подає тісний взаємозв'язок з курсом філософії, а розуміння особливостей релігійного життя в сучасній Україні передбачає переплетення з курсом історії України. Нарешті, особливо слід підкреслити, що розуміння генетичного та істотного зв'язку релігійних та правових аспектів таких понять, як "норма", "закон", "заборона" зумовлює взаємозв'язок релігієзнавства з комплексом правових дисциплін, у зв'язку з чим оволодіння курсом передбачає звернення до Конституції України, законів України “Про свободу совісті та релігійні організації”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, Наказу МВС України від 15.03.2006 року № 263 „Про реформування галузевої системи освіти та забезпечення ступеневої підготовки фахівців для органів внутрішніх справ", Концепція реформування системи світи МВС України та підвищення якості підготовки фахівців для органів внутрішніх справ: Наказ МВС України № 411 від 28 жовтня 2007 року. Ця нормативна база дала змогу урахувати новітні здобутки гуманітарної освіти у підготовці сучасного фахівця, котрий повинен мати уявлення про духовну спадщину людства, загальнолюдські цінності.


Змістовий модуль 1

Релігія як соціальний феномен. Місце і значення релігії в сучасному світі
^ Тема №1 Релігія як суспільне явище. Ранні форми релігії.

Основні поняття: релігія, магія, культ, фетишизм, тотемізм, анімізм, політеїзм, дуалізм, монотеїзм, шаманство.
Тема №2 світові релігії
2.1. буддизм.

Основні поняття: нірвана, дхарма, хінаяна, махаяна, сансара, карма, бодхисатва, саторі.
^ 2.2. ВИНИКНЕННЯ Й ПОЧАТОК РОЗВИТКУ ХРИСТИЯНСТВА.

Основні поняття: християнська догматика, християнський культ, Біблія, Старий Заповіт, Новий Заповіт, Євангеліє.
^ 2.3. православ'я. католицизм.

Основні поняття: Символ віри, спокута, покаяння, хрещення, євхаристія, миропомазання, священство, вінчання, маслосвяття, патріарх, митрополит, єпископ, ієрей, диякон, ігумен, архімандрит, літургія, меса, філіокве, папа, прелат, кардинал, інквізиція, індульгенція, папоцезаризм, понтифікат, конклав.
2.4. протестантизм.

Основні поняття: протестантизм, лютеранство, баптизм, кальвінизм, дешева церква.
2.5. іслам.

Основні поняття: сунна, фундаменталізм, джихад, сунізм, шиїзм, саум, зак’ят, намаз, хадж.
Тема № 3. біблія як культурно-історичний феномен.

Основні поняття: Біблія, Тора,, апокриф, гріхопадіння.
Тема № 4. Основні етапи релігійного життя в Україні в ХХ- на початку ХХІ ст.

Основні поняття: автокефалія, конфесія, секта, неорелігії.
Тема № 5. Свобода совісті й правове регулювання відносин між державою та релігійними організаціями

Основні поняття: свобода переконань, совісті, віросповідань, релігійна організація, релігійна громада, альтернативна (невійськова) служба.
Тема № 6 НОВІТНІ релігійнІ РУХИ.

Основні поняття: нетрадиційна конфесія, тоталітарна секта, теософія, екуменізм.
^ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЮ 1
ТЕЗИ ЛЕКЦІЙ
Лекція № 1. РелігіЯ як суспільне явище. Ранні форми релігії
Мета лекції: розкрити сутність релігії, з’ясувати її роль і місце в суспільстві, розглянути структуру релігії, познайомитися с ранніми формами релігії.

Опорні поняття: релігія, сакральне, тотемізм, анімізм, фетишизм, магія, шаманізм, міф.
ПЛАН

  1. Концепції походження релігії.

  2. Структура релігії.

  3. Ранні форми релігії.


^ 1. Концепції походження релігії.

Спочатку требе з’ясувати походження терміну „релігія”, дати його пояснення. Потім вже перейти до викладання основних концепцій походження релігії. До них можна віднести:

- богословсько-теологічну;

- біологізаторську;

- антропологічну;

- марксистську.

У плані пояснення соціальних причин релігії предстає теорія депривації

Ч. Глока і Р. Старка. Депривація – це стан, який породжує у індивіда або групи відчуття обездоленості у порівнянні з іншими індивідами чи групами. Коли сутність депривації пізнається адекватно людьми, що її відчувають, виникає як правило секулярний рух протесту. Неадекватне ж сприймання причин депривації породжує релігійні рухи різноманітного типу.

^ 2. Структура релігії

Структура релігії надзвичайно складна. У різноманітних школах на перший план висуваються різні структуроутворюючі елементи релігії. В узагальненому виді структуру релігії можна представити наступною схемою:
  1   2   3   4   5   6   7Скачать файл (341 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации