Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Тест з хімії №29 Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова - файл 1.doc


Тест з хімії №29 Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова
скачать (298 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc298kb.18.12.2011 06:46скачать

содержание

1.doc

Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова. Залежність властивостей органічних речовин від хімічної будови. Ізомерія. Електронна природа хімічних зв’язків у молекулах органічних сполук. Способи розриву зв’язків, поняття про вільні радикали.

 1. В сполуці в стані sp2-гібридизації перебувають атоми Карбону під номерами:

А. 1 і 3.

В. 2 і 3.

С. 1 і 2.

D. 1 і 4.


 1. В сполуці в стані sp-гібридизації перебувають атоми Карбону під номерами:

А. 1 і 4.

В. 2 і 4.

С. 1 і 2.

D. 2 і 3. 1. Вкажіть сполуку, яка є гомологом пропену:

А. С4Н10.

В. С5Н12.

С. С2Н2.

D. С6Н12.


 1. Вкажіть сполуку, яка є гомологом бутану:

А. С4Н10.

В. С5Н12.

С. С2Н2.

D. С6Н12.


 1. Вкажіть сполуку, яка є гомологом ацетилену:

А. С6Н6.

В. С3Н4.

С. С6Н14.

D. С6Н12.


 1. Вкажіть сполуку, яка є гомологом бензену:

А. С6Н6.

В. С2Н2.

С. С7Н8.

D. С6Н12.


 1. До якого класу органічних сполук належить речовина СН3–СН2–СН2–ОН?

А. Альдегіди.

В. Феноли.

С. Карбонові кислоти.

D. Спирти.


 1. До якого класу органічних сполук належить речовина ?

А. Альдегіди.

В. Феноли.

С. Карбонові кислоти.

D. Спирти.


 1. До якого класу органічних сполук належить речовина ?

А. Альдегіди.

В. Феноли.

С. Карбонові кислоти.

D. Спирти.


 1. До якого класу органічних сполук відноситься речовина ?

А. Альдегіди.

В. Феноли.

С. Карбонові кислоти.

D. Спирти.


 1. Які атоми Карбону в сполуці є первинними?

А. 1 і 4.

В. 3 і 4.

С. 1 і 2.

D. 2 і 3. 1. Які атоми Карбону в сполуці є третинними?

А. 1 і 4.

В. 3 і 4.

С. Тільки 3.

D. 2 і 3. 1. Які атоми Карбону в сполуці є вторинними?

А. 1 і 4.

В. 3 і 4.

С. 1 і 3.

D. 3 і 2.


 1. Наведена реакція належить до реакцій:

А. Заміщення.

В. Приєднання.

С. Відщеплення.

D. Розкладу. 1. Наведена реакція належить до реакцій:

А. Заміщення.

В. Приєднання.

С. Відщеплення.

D. Розкладу.


 1. Наведена реакція належить до реакцій:

А. Заміщення.

В. Приєднання.

С. Відщеплення.

D. Розкладу.


 1. Наведена реакція належить до реакцій:

А. Заміщення.

В. Приєднання.

С. Відщеплення.

D. Окиснення.


 1. Наведена реакція належить до реакцій:

А. Заміщення.

В. Приєднання.

С. Розкладу.

D. Відщеплення.


 1. Вкажіть ациклічну насичену органічну сполуку:

А.

В.

С.

D. СН3–СН2–СН2–ОН.


 1. Вкажіть циклічну насичену органічну сполуку:

А.

В.

С.

D. СН3–СН2–СН2–ОН.


 1. Вкажіть ациклічну ненасичену органічну сполуку:

А.

В.

С.

D.


 1. Вкажіть ароматичну органічну сполуку:

А.

В.

С.

D.
^


 1. Яка з наведених назв відповідає групі –СООН:


А. Карбоксильна група.

В. Карбонільна група.

С. Альдегідна група.

D. Кето-група.

 1. ^

  До якого класу належить сполука :


А. Спирти.

В. Альдегіди.

С. Кетони.

D. Карбонові кислоти.
^


 1. Яка назва відповідає сполуці, структурна формула якої:
А. 1,2,5-триметилгексан.

В. 2,5,6-триметилгексан.

С. 2,5-диметилгептан.

D. 3,6-диметилгептан.


 1. ^

  Яка назва відповідає сполуці, структурна формула якої :


А. Пентин-2.

В. Пентен-3.

С. Пентин-3.

D. Пентен-2.

 1. ^

  Яка назва відповідає радикалу, структурна формула якого :


А. Метил.

В. Бензол.

С. Феніл.

D. Бензил.
^


 1. Яка з наведених нижче сполук належить до циклічних:


А.

В.

С.

D.


 1. Яка з наведених нижче сполук належить до вуглеводнів:

А.

В.

С.

D.


 1. Вкажіть ациклічну ненасичену органічну сполуку:

А.

В.

С.

D.


 1. Хто є основоположником теорії хімічної будови органічних сполук?

A. Менделєєв Д.І.

B. Бутлеров А. М.

C. Ломоносов М. С.

D. Арреніус С.


 1. Яка із сполук є ізомером пентану?

A. CH4.

B. C6H6.
C.

D. CH3 – CH2 – CH = CH2.


 1. Які речовини називаються органічними?

A. Речовини, які є в овочах і фруктах.

B. Речовини – складові живих організмів.

C. Речовини, до складу яких входять атоми Карбону, що утворюють насичені і ненасичені зв’язки.

D. Речовини, утворені тільки Карбоном і Оксигеном.


 1. Який хімічний зв’язок в органічних речовинах?

A. Йонний.

B. Металічний.

C. Ковалентний.

D. Молекулярний.


 1. Органічних сполук відомо сучасній науці:

A. 1 тис.

B. 10 тис.

C. 1 млн.

D. Понад 10 млн.


 1. Що таке ізомери?

A. Органічні сполуки з однаковим якісним і кількісним складом.

B. Органічні сполуки, похідні йоду.

C. Органічні сполуки, подібні за будовою.

D. Сполуки Карбону.


 1. Якою може бути просторова будова органічних сполук?

A. Лінійна, трикутна, паралельна.

B. Циклічна, лінійна, воднева.

C. Молекулярна, циклічна.

D. Розгалужена, лінійна, циклічна, тетраедрична.


 1. Які способи розриву хімічних зв’язків в органічних сполуках?

A. Рівні.

B. Нерівні.

C. Вільнорадикальні.

D. Нейтральні.


 1. Виберіть рядок речовин, де є формули лише органічних речовин:

A. H2O, Cu(OH)2, CH4.

B. HCHO, H2CO3, CO2.

C. CH3Cl, CH4, C2H2.

D. CH3COOH, Al(OH)3, Fe2O3.


 1. Виберіть рядок речовин, де наведені формули ізомерів:

A. CH3 – CH2 – CH3, H2C = CH – CH3.

B. CH4, C4H10.

C. CH3Cl, CH2Cl2.

D. C2H5OH, CH3 – O – CH3.


 1. Виберіть ізомер циклобутану:

A. Циклопропан.

B. Бутен-1.

C. Бутин-1.

D. Бензол.


 1. Що є гомологічною різницею?

A. CH3.

B. CH2.

C. CH.

D. CH3Cl.


 1. Що таке гомологічний ряд органічних сполук?

A. Ряд, який утворений органічними сполуками.

B. Ряд, який утворений речовинами з однаковою кількістю атомів Карбону.

C. Ряд сполук, що мають подібну будову і властивості, але відрізняються між собою на одну або декілька груп СН2.

D. Ряд, утворений гомогенними сполуками.


 1. Яка відмінність між молекулярною і структурною формулою органічних речовин?

A. Молекулярні формули визначають будову, а структурні – функції молекул.

B. Молекулярні формули використовують лише в органічній хімії, а структурні – в неорганічній.

C. Молекулярні формули вказують склад (якісний та кількісний) молекул, а структурні ще й вказують на порядок розташування атомів в молекулі.

D. Молекулярними формулами позначають молекули, а структурними – йони.


 1. Хімічну будову органічних речовин відображають формули:

A. Структурні.

B. Молекулярні.

С. Йонні

D. Прості.


 1. Яка формула метил-радикалу?

A. СН4.

B. СН3 –.

C. С4Н10.

D. С2Н5 –.


 1. В якому ряді атомів вказані лише гетероатоми?

A. O, N, S.

B. C, P, N.

C. H, O, N.

D. Na, Ca, Mg.


 1. Назвіть прізвище українського вченого, який вперше синтезував сечову кислоту:

A. Вернадський С. І.

B. Мечніков І. І.

C. Бутлеров О. Н.

D. Горбачевський І. Я.


 1. Яку валентність проявляє атом Карбону в органічних сполуках?

A. І.

B. ІІ.

C. ІІІ.

D. IV.


 1. До якої групи органічних речовин слід віднести лікарські препарати, які виготовляють на фармацевтичних фабриках?

A. Синтетичні органічні продукти.

B. Прості речовини.

C. Полімерні речовини.

D. Складні речовини.


 1. В якому році російський вчений Бутлеров О. М. Сформулював теорію хімічної будови органічних сполук?

A. 1905 р.

B. 1869 р.

C. 1861 р.

D. 1822 р.


 1. Яка неорганічна речовина допоможе визначити наявність Гідрогену, а саме продукту його окиснення – води, в органічній речовині лабораторним методом?

A. Cu(OH)2.

B. CuCl.

C. CuSO4.

D. CuCl2.


 1. Як називається реакція приєднання водню?

А. Гідрування.

В. Гідратація.

С. Дегідратація.

D. Дегідрування.


 1. Як називається реакція відщеплення водню?

А. Дегідратація.

В. Дегідрування.

С. Гідратація.

D. Гідрування.


 1. Виберіть формулу органічної сполуки:

A. NaOH.

B. NaH.

C. CaC2.

D. CH3Br. 1. Виберіть формулу органічної сполуки:

A. CaCO3.

B. Al4C3.

C. CO2.

D. CH3OH. 1. Виберіть формулу органічної сполуки:

A. C3H6.

B. Ca3N2.

C. CaH2.

D. Na2CO3. 1. Виберіть формулу органічної сполуки:

A. CO.

B. C2H5COOCH3.

C. Ca(HCO3)2.

D. Ca(OH)2.


 1. Виберіть формулу органічної сполуки:

A. NaH2PO4.

B. C3H5OH.

C. H2CO3.

D. NaHCO3. 1. Виберіть формулу органічної сполуки:

A. NaHCO3.

B. CO2.

C. HCHO.

D. H2CO3. 1. Виберіть формулу органічної сполуки:

A. CH3NH2.

B. Na3N.

C. NH3.

D. HN3. 1. Виберіть формулу органічної сполуки:

A. Ca3N2.

B. NH3.

C. NH2CH2COOH.

D. AlN. 1. Виберіть формулу органічної сполуки:

A. CaC2.

B. (CH3)2NH.

C. Na3N.

D. N N. 1. Виберіть формулу органічної сполуки:

A. Fe3C.

B. Al4C3.

C. CH4.

D. NH3. 1. Однією з причин різноманітності органічних сполук є те, що:

A. Карбон в органічних сполуках є чотиривалентним.

B. Карбон є двовалентним.

C. Атоми Карбону можуть сполучатися тільки в ланцюги.

D. Атоми Карбону можуть сполучатись в ланцюги і утворювати кільця. 1. В органічних молекулах зв’язок між атомами:

A. Ковалентний.

B. Іонний.

C. Водневий.

D. Дисперсійний. 1. Зв’язок між атомами Карбону в молекулах органічних сполук завжди утворюється:

A. s – орбіталями.

B. Тільки гібридизованими орбіталями.

C. p – орбіталями.

D. Або s- або p- орбіталями. 1. Зв’язки між атомами Карбону в молекулах органічних сполук, які мають лише одинарні зв’язки, є:

A. σ- зв’язки.

B. π- зв’язки.

C. σ- або π- зв’язки.

D. δ- зв’язки. 1. Виберіть ряд хімічних елементів, які найчастіше входять до органічних сполук:

A. C, Ca, Si, O.

B. C, H, N, O.

C. Cu, Cl, S, P.

D. Ca, H, S, Na. 1. Кристалічні гратки більшості органічних речовин є… , через це вони легкоплавкі, часто мають запах:

A. Молекулярні.

B. Іонні.

C. Металічні.

D. Атомні. 1. Внаслідок горіння будь – якої органічної речовини завжди утворюється щонайменше два продукти:

A. Вуглекислий газ і вода.

B. Вода і аміак.

C. Аміак і вуглекислий газ.

D. Тільки вода і азот. 1. До органічних речовин не належать:

A. Жири.

B. Оксиди металів.

C. Білки.

D. Амінокислоти. 1. До органічних речовин не належать:

A. Спирти.

B. Прості речовини.

C. Мила.

D. Вуглеводи. 1. До органічних речовин не належать:

A. Альдегіди.

B. Вуглеводи.

C. Алкени.

D. Алмази. 1. Властивості органічних речовин залежать не лише від якісного і кількісного складу молекул, але й від:

A. Хімічної будови молекул.

B. Агрегатного стану простих речовин, з яких були утворенні.

C. Агрегатного стану і фізичних властивостей Карбону.

D. Хімічної, електронної і просторової будови молекул. 1. Хімічна будова – це:

A. Послідовність сполучення атомів у молекулі.

B. Електронна будова атомів.

C. Фізичні константи атомів.

D. Структурна ізомерія. 1. Сполуки, які мають однакову молекулярну формулу, але різну будову і різні властивості, називаються:

A. Ізобари.

B. Ізомери.

C. Ізотопи.

D. Ізотони. 1. Виберіть молекулярну формулу речовини етану:

A. C2H4.

B. C2H6.

C. H – CH2 – CH2 – H.

D. CH3 – CH2 – H. 1. Яке твердження про ізомери невірне?

A. Мають однаковий якісний склад.

B. Мають однаковий кількісний склад.

C. Мають однакову хімічну будову.

D. Мають однакову молекулярну масу. 1. Яке твердження про ізомери невірне?

A. Мають різний кількісний і якісний склад.

B. Мають завжди різну хімічну будову.

C. Мають різні фізичні, а часто й хімічні властивості.

D. Мають однакову молекулярну масу. 1. Яке твердження про ізомери невірне?

A. Мають однаковий склад.

B. Мають однакову молекулярну масу.

C. Завжди мають однакову просторову і хімічну будову.

D. Мають різні фізичні, а часто й хімічні властивості. 1. Виберіть пару речовин, які є ізомерами:

A. CH3 – CHBr – CH3 і CH3 – CH2 – CH3.

B. CH3OH і C2H5OH.

C. CH3 – CHO і CH3 – COOH.

D. CH3COOH і HCOOCH3. 1. Виберіть пару речовин, які є ізомерами:

A. CH2 = CH – CH3 і CH3 – CH2 – CH3.

B. CH2 = CH – CH3 і CH2 = CH – CH2 – CH3.

C. CH ≡ C – CH2 – CH3 і CH2 = CH – CH = CH2.

D. CH3 – CH3 і CH2 = CH2. 1. Виберіть пару речовин, які є ізомерами:

A. CH3 – CH(NH2) – COOH і CH3 – NH2.

B. CH3 – CH2 – COOH і CH3 – CH2 – CH2 – COOH.

C. CH3 – NH2 і CH3 – CH2 - NH2.

D. CH3 – CH(NH2) – COOH і CH2(NH2) – CH2 – COOH. 1. Виберіть пару речовин, які є ізомерами:

A. CH3 – O – CH3 і C2H5 – OH.

B. CH3 – OH і C2H5OH.

C. CH3 – OH і CH3 – CH3.

D. CH4 і C2H6. 1. Виберіть пару речовин, які є ізомерами:

A. CH3 – CH2 – COOCH3 і C3H7 – COOH.

B. CH3 – CH2 – COOH і CH3 - COOH.

C. CH3 – CH2 – COOH і CH3 – CH2 – COOC2H5.

D. CH3 – CH2 - COOH і CH3 – CH2 - CHO. 1. Виберіть пару речовин, які є ізомерами:

A. CH3 – CH = CH – CH3 і CH3 – CH = C = CH2.

B. CH3 – CH = CH2 і CH3 – CH = CH – CH3.

C. CH3 – CH = CH – CH3 і CH2 = CH – CH2 – CH3.

D. CH3 – CH = CH2 і CH2 = CH – CH3. 1. Властивості молекул органічних речовин залежать від їх:

A. Якісного складу.

B. Якісного та кількісного складу.

C. Кількісного складу і обертання груп навколо простих зв’язків.

D. Якісного та кількісного складу, хімічної будови, взаємного впливу атомів у молекулі. 1. Ізомерами називаються речовини з:

A. Однією молекулярною формулою, однаковою хімічною будовою та різними властивостями.

B. Однією молекулярною формулою, різною хімічною будовою та однаковими властивостями.

C. Однією молекулярною формулою, різною хімічною будовою та різними властивостями.

D. Різними молекулярними формулами, різною хімічною будовою та різними властивостями. 1. Вільний радикал – це частинка з:

A. Неспареним електроном та негативним зарядом.

B. Неспареним електроном при відсутності заряду.

C. Неспареним електроном та позитивним зарядом.

D. Вільною електронною парою та негативним зарядом. 1. Які з наведених нижче сполук є ізомерами:

A. C3H7COOH і C4H9OH.

B. CH3 – O – CH3 і C2H5 – O – C2H5.

C. C4H9OH і C2H5 – O – C2H5.

D. CH3 – O – CH3 і CH3 – O –C2H5. 1. Які з наведених сполук є ізомерами?

A. CH3 – O – C3H7 і C2H5COOH.

B. CH3 – COOCH3 і CH3 – CH2COOH.

C. CH3 – O – CH3 і CH3 – O – C2H5.

D. C2H5COOH і CH3 – O – CH3. 1. Які з наведених нижче сполук є ізомерами?

A. CH3CH2CH2CH3 та CH3CH2CH2CH2CH3.

B. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 та H3C – (CH2)4 – CH3.

C. H3C – CH2 – (CH2)3 – CH3 та H3C – CH2 – CH(C2H5) – CH3.

D. H3C – CH2 – CH(C2H5) – CH3 та CH3–CH2– CH(CH3) – CH2 – CH3. 1. Можна встановити:

A. Властивості, виходячи з будови молекули.

B. Будову молекули, виходячи з властивостей.

C. Будову молекули, виходячи з властивостей і, навпаки, властивості, виходячи з будови молекули.

D. Властивості, виходячи тільки з якісного і кількісного складу. 1. Атоми та групи атомів в молекулах хімічних сполук:

A. Впливають взаємно один на одного.

B. Не впливають взаємно один на одного.

C. Впливають тільки на карбоновий ланцюг.

D. Впливають тільки на функціональні групи. 1. Який валентний кут і форма молекули в речовин з sp3 – гібридизацією всіх атомів Карбону?

A. 1200, лінійна.

B. 1800, близька до тетраедричної.

C. 1050, кутова.

D. 109028, тетраедрична. 1. Які види хімічних зв’язків в молекулах речовин з sp3 – гібридизацією всіх атомів Карбону?

A. Тільки σ- зв’язки.

B. Тільки π- зв’язки.

C. Тільки δ- зв’язки.

D. Або δ– або π- зв’язки. 1. Який валентний кут і форма молекули в речовин з sp2 – гібридизацією атомів Карбону, наприклад етену?

A. 1200, площинна.

B. 1050, кутова.

C. 109028′, тетраедрична.

D. 1800, лінійна. 1. Які види хімічних зв’язків в молекулах речовин, що містять два атоми Карбону в стані sp2 – гібридизації?

A. Всі π- зв’язки.

B. Всі σ- зв’язки.

C. Один σ- і всі π- зв’язки.

D. Всі σ- і один π- зв’язок. 1. Який валентний кут і форма молекули в речовин з sp – гібридизацією атомів Карбону, наприклад, в етину?

A. 1200, кутова.

B. 1800, лінійна.

C. 1050, кутова.

D. 109028′, тетраедрична. 1. Які види хімічних зв’язків в молекулах речовин, що містять два атоми Карбону в стані sp – гібридизації?

A. Один σ-і всі π- зв’язки.

B. Два π- і всі σ- зв’язки.

C. Тільки σ- зв’язки.

D. Всі σ- один π- зв’язок. 1. Який тип хімічного зв’язку в речовині CH4?

A. Металічний.

B. Ковалентний.

C. Водневий.

D. Іонний. 1. Який тип хімічного зв’язку в сполуці CCl4?

A. Ковалентний неполярний.

B. Іонний.

C. Водневий.

D. Ковалентний полярний. 1. Ізомери мають однакову:

A. Кристалічну структуру.

B. Молекулярну формулу.

C. Молекулярну структуру.

D. Хімічну будову. 1. До ізомерів карбонового скелету належать:

A. CH3 – CH2 – CH2 – CH3 і (CH3)2CHCH3.

B. CH3 – CHCl2 і CH2Cl – CH2Cl.

C. CH3 – CH2 – CH2 – OH і CH3 – CH2 – O – CH3.

D. CH2 = CH – CH2 – CH3 і CH3 – CH = CH – CH3. 1. До ізомерів за положенням подвійного зв’язку належать:

A. CH3 – CH2 – CH2 – CH3 і (CH3)2CHCH3.

B. CH3 – CHCl2 і CH2Cl – CH2Cl.

C. CH3 – CH2 – CH2 – OH і CH3 – CH2 – O – CH3.

D. CH2 = CH – CH2 – CH3 і CH3 – CH = CH – CH3. 1. До ізомерів міжкласових (міжвидових) належать:

A. CH3 – CH2 – CH2 – CH3 і (CH3)2CHCH3.

B. CH3 – CHCl2 і CH2Cl – CH2Cl.

C. CH3 – CH2 – CH2 – OH і CH3 – CH2 – O – CH3.

D. CH2 = CH – CH2 – CH3 і CH3 – CH = CH – CH3. 1. Гомологічна різниця – це одна або декілька груп:

A. CH2.

B. CH3.

C. OH.

D. CHO. 1. Скільки атомів Карбону в молекулі

H3C – CH(СН3) – CH(СН3) – CH2 – CH = CH2 є третинними ?

A. Один.

B. Два.

C. Чотири.

D. Жодного. 1. Скільки вторинних атомів Карбону є в молекулі

CH3 – CH2 – CH(СН3) – CH3 ?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. Жодного. 1. Скільки первинних атомів Карбону є в молекулі

CH3 – CH(СН3) – CH2 – CH(СН3) – CH3 ?

A. 4.

B. 2.

C. Жодного.

D. Всі. 1. Скільки атомів Карбону знаходяться в стані sp3 – гібридизації в молекулі CH3 – CH2 – CH2 – CH(СН3) – CH3 ?

A. 1.

B. 5.

C. 3.

D. Всі. 1. Скільки атомів Карбону знаходяться в стані sp – гібридизації в молекулі CH3–C≡C– CH(СН3)–CH3 ?

A. Всі.

B. Жодного.

C. 1.

D. 2. 1. Скільки атомів Карбону знаходяться в стані sp2 – гібридизації в молекулі CH2=CH– CH3?

A. Всі.

B. 2.

C. 1.

D. Жодного. 1. Частинки, що мають неспарені електрони називаються:

A. Катіонами.

B. Аніонами.

C. Радикалами.

D. Радіоізотопами. 1. До радикалів належить частинка:

A. H+.

B. H.

C. H2.

D. H•. 1. До радикалів належить частинка:

A. CH.

B. CH.

C. •СH3.

D. CH4. 1. Реакція CH4 + HNO3 = CH3NO2 + H2O належить до реакцій:

A. Заміщення.

B. Сполучення.

C. Приєднання.

D. Поліконденсації. 1. Реакція CH3 – CH2 – CH2 – CH3 CH3 – CH(СН3) – CH3 належить до реакцій:

A. Заміщення.

B. Ізомеризації.

C. Горіння.

D. Полімеризації. 1. Реакція C4H10 C2H6 + C2H4 належить до реакцій:

A. Крекінгу.

B. Поліконденсації.

C. Полімеризації.

D. Дегідрування. 1. Реакція CH3 – CH2 – OHС2Н4 + Н2О належить до реакцій:

A. Приєднання.

B. Крекінгу.

C. Поліконденсації.

D. Дегідратації. 1. Реакція CH3–CHСl–CH3 + KOH(спирт) CH3–CH=CH2 + KCl + H2O є реакцією:

A. Відщеплення.

B. Поліконденсації.

C. Приєднання.

D. Полімеризації. 1. Реакція 3CH≡CHС6Н6 є реакцією:

A. Поліконденсації.

B. Тримеризації ацетилену.

C. Окиснення.

D. Відщеплення.


 1. Реакція C2H6 C2H4 + H2 є реакцією:

A. Дегідрогенізації.

B. Дегідратації.

C. Дегідрогалогенування.

D. Гідрогалогенування. 1. Реакція CH2=CH2CH2(ОН)–CH2(ОН) є реакцією:

A. Полімеризації.

B. Поліконденсації.

C. Окиснення.

D. Відщеплення.


 1. Реакція CH2=CH2+H2O СН3СН2ОН є реакцією:

A. Гідратації.

B. Гідрогенізації.

C. Гідрування.

D. Окиснення або відновлення. 1. Реакція CH2=CH2 + Br2 CH2Br–CH2Br є реакцією:

A. Відщеплення.

B. Бромування.

C. Полімеризації.

D. Розкладання (крекінгу). 1. Реакція nCH2 = CH2 ( - CH2 – CH2 - )n є реакцією:

A. Полімеризації.

B. Поліконденсації.

C. Розкладу.

D. Відщеплення. 1. Реакція C6H5NO2 C6H5NH2 + 2H2O є реакцією:

A. Окиснення.

B. Заміщення.

C. Відновлення.

D. Дегідрогенізації. 1. Виберіть вірний запис радикалу ізопропілу:

A. (СН3)2CH – .

B. (СН3)2CHСН2 –.

C. (СН3)2CHСН2СН2 –.

D. (СН3)3C – . 1. Виберіть вірний запис радикалу ізобутилу:

A. (СН3)2CH – .

B. (СН3)2CHСН2 –.

C. (СН3)2CHСН2СН2 –.

D. (СН3)3C – . 1. Виберіть вірний запис радикалу пропілу:

A. CH3 – CH3 – CH2 –.

B. CH3 – CH = CH –.

C. CH3 – CH – CH2 –.

D. CH3 – CH2 – CH2 –.


 1. Виберіть вірний запис радикалу н-бутилу:

A. CH3 – CH2 – CH2 – CH3.

B. CH3 – CH(C2H5) –.

C. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 –.

D. CH(СН3)2 – CH2 –. 1. Виберіть вірний запис радикалу н-пентилу:

A. CH3 – CH2 – CH(C2H5) –.

B. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 –.

C. CH3 – CH(C3H7) –.

D. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 –. 1. В органічних сполуках валентність атома Карбону дорівнює:

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1 1. В органічних сполуках валентність атома Оксигену дорівнює:

A. 0.

B. 2.

C. 1.

D. Змінна в залежності з якими атомами сполучається. 1. В органічних сполуках, наприклад, в амінокислотах, валентність атома Нітрогену в аміно- групі дорівнює:

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3. 1. Деякі амінокислоти, наприклад цистеїн, містять Сульфур. Яка валентність Сульфуру в цих сполуках?

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 6. 1. Яка валентність Нітрогену в диметиламіні (CH3)2NH?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4. 1. Які реакції не характерні для органічних речовин?

A. Заміщення.

B. Приєднання.

C. Іонного обміну.

D. Розкладу. 1. Виберіть загальну формулу алканів:

A. CnH2n-6.

B. CnH2n-2.

C. CnH2n.

D. CnH2n+2. 1. Виберіть функціональну групу карбонових кислот:

A. – OH.

B. – NH2.

C. – CНО.

D. – CООН. 1. Виберіть функціональну групу спиртів:

A. – OH.

B. – NH2.

C. – CНО.

D. – CООН.


 1. Виберіть функціональну групу фенолів:

A. – OH.

B. – NH2.

C. – CНО.

D. – CООН. 1. Виберіть функціональні групу солей карбонових кислот:

А. – CНО.

В. – CООН.

C. – CОО .

D. – CОNH2. 1. Виберіть функціональну групу альдегідів:

A. – CHO .

B. – CООН.

C. – CОО – .

D. – CОNH2. 1. Виберіть загальну формулу естерів:

A. R – OH.

B. R – O – R.

C. R - COOH.

D. R – COOR. 1. Виберіть загальну формулу ароматичних вуглеводнів:

A. CnH2n-2.

B. CnH2n+2.

C. CnH2n.

D. CnH2n-6 (n6). 1. Виберіть загальну формулу ненасичених вуглеводнів з гомологічного ряду ацетилену:

A. CnH2n–2.

B. CnH2n.

C. CnH2n–6.

D. CnH2n+2.


 1. Яка частинка називається вільним радикалом? Це частинка з ...:

A. Вільною електронною парою при відсутності заряду.

B. Неспареним електроном при відсутності заряду.

C. Без вільних електронів та позитивним зарядом.

D. Неспареним електроном та негативним зарядом.


Скачать файл (298 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации