Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Курсовая работа - Системи підтримки фінансово-економічної діяльності - файл Курсавой основная часть ИРА готовня.doc


Курсовая работа - Системи підтримки фінансово-економічної діяльності
скачать (412.4 kb.)

Доступные файлы (1):

Курсавой основная часть ИРА готовня.doc2088kb.10.11.2007 11:28скачать

Курсавой основная часть ИРА готовня.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

Кафедра фінансів
Заочне відділення

Факультету менеджменту і фінансів


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

по курсу "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання"

Варіант № 2
Тема: "Системи підтримки фінансово – економічної діяльності"


Група: Ф – 03 –1з

Виконала: Акімова Ірина Сергіївна

Номер залікової книги 030002

Дата здачі на перевірку_______________________

Перевірив: Ткаченко Є.Ю.

Дата перевірки _______________________________

Дата захисту _________________________________


Запоріжжя

2007 г

Реферат

Дана курсова робота містить: 76 сторінок, 34 таблиці, 2 рисунки, 15 літературних джерел.

У данній роботі висвітлені системи підтримки фінансово – економічної діяльності підприємства. На прикладі ЗАТ "Промислове підприємство «АЗОВКАБЕЛЬ»" зроблен аналіз, побудован агрегований порівняльний аналітичний баланс підприємства за період 2003 – 2006, зроблен матричний баланс за всі чотири роки. А також в цій роботі розраховані коефіцієнти ринкової стійкості підприємства, і по кожному з них зроблений висновок.

Об'єкт дослідження: ЗАТ "Промислове підприємство «АЗОВКАБЕЛЬ»"

Метою курсової роботи є дослідження фінансового стану ЗАТ "Промислове підприємство «АЗОВКАБЕЛЬ»".

Для цього необхідно розрахувати наступні показники:

  • розробити порівняльний аналітичний баланс

  • проаналізувати склад і джерела формування майна підприємства на основі матричного балансу

  • розрахувати і проаналізувати фінансову стійкість підприємства

  • зробити аналіз рівнів, динаміки і структури фінансових результатів на основі звіту про фінансові результати.


УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ, ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ, МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ, БАЛАНС, ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, АГРЕГОВАНИЙ БАЛАНС, МАТРИЧНИЙ БАЛАНС, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ.


Зміст

Вступ 6

^ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 8

1.1 Поняття процесу прийняття управлінських рішень та їх класифікація 8

1.2 Етапи процесу прийняття управлінських рішень. 11

1.3 Роль керівника в процесі прийняття рішень 14

2.1. Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу 15

2.2 Стратегічний фінансовий контролінг 19

2.3 Оперативний фінансовий контролінг 23

2.4. Координація як центральна функція контролінгу 26

3. АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ "ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЗОВКАБЕЛЬ»" ЗА 2003-2006 РОКИ. 28

3.1 Порівняльний аналітичний баланс за 2003-2006 роки. 28

3.2 Застосування матричного балансу для аналізу складу і джерела формування майна підприємства. 33

3.3 Оцінювання ринкової стійкості підприємства за 2003 рік 41

3.4 Оцінювання ринкової стійкості підприємства за 2004 рік 47

3.5 Оцінювання ринкової стійкості підприємства за 2005 рік 50

3.6 Оцінювання ринкової стійкості підприємства за 2006 рік 53

3.7. Аналіз рівнів, динаміки і структури фінансових результатів за 2003 –2006 роки. 56

Висновок 62

Перелік використаних джерел 63

Додаток А Баланс ЗАТ " Промислове пiдприємство "АЗОВКАБЕЛЬ" за 2003р. 64

Додаток Б – Звіт про фінансові результати за 2003 рік 66

Додаток В – Баланс ЗАТ " Промислове пiдприємство "АЗОВКАБЕЛЬ" за 2004. 68

Додаток Г – Звіт про фінансові результати за 2004 рік. 70

Додаток Д – Баланс ЗАТ " Промислове пiдприємство "АЗОВКАБЕЛЬ" за 2005 72

Додаток Е – Звіт про фінансові результати за 2005 рік. 74

Додаток Ж – Баланс ЗАТ " Промислове пiдприємство "АЗОВКАБЕЛЬ" за 2006 76

Додаток З – Звіт про фінансові результати за 2006 рік. 78


Вступ


У повсякденному житті люди стикаються з необхідністю купувати і продавати, одержувати грошові доходи, розподіляти їх, формувати особисті, сімейні і державні бюджети, відкладати і використовувати заощадження. Мало кого залишають байдужим зміні цін і інфляційні процеси.

Головне призначення економіки полягає в створенні багатства, здатного задовольняти матеріальні потреби людей. Щоб створити таке багатство, люди використовують ті, що є у них для цього можливості (ресурси). При цьому вони вступають у взаємодії один з одним.

Економічна теорія вивчає взаємодію людей в процесі пошуку ефективних шляхів використання обмежених виробничих ресурсів, які можуть мати багатоцільове призначення, для того, щоб провести різноманітні товари і розподілити їх зараз або в майбутньому для споживання різних індивідів або груп суспільства, в цілях задоволення матеріальних потреб суспільства.

Економічну науку визначають як науку:

- про багатство;

- про види діяльності, пов'язані з грошовими операціями;

- про відносини при виробництві, розподілі, обміні і споживанні матеріальних благ;

- про повсякденну ділову життєдіяльність людей, витяганні ними коштів для існування і використанні цих засобів;

- про використання обмежених ресурсів для створення різних товарів і розподілі їх між членами суспільства в цілях споживання.

Якщо предмет науки розкриває, “що” пізнається, то метод- “як” пізнається.

Основним методом економічної теорії є діалектична взаємодія індукції і дедукції.

Економічні явища не можна зважити на вагах, покласти під мікроскоп, щоб провести над ними експеримент. Економічні процеси не протікають в “чистому” вигляді. Вони вплетені в складну тканину реального суспільного життя, виявляючись “забарвленими” в кольори політичних, соціальних, психологічних і багатьох інших явищ. Тому як основний засіб їх пізнання застосовують абстракцію, тобто відвернення від всього того, що не відповідає природі предмету, що вивчається.

Вивчаючи дійсність, економічна думка суспільства рухається від фактів, їх накопичення, систематизації і узагальнення до формулювання теоретичних положень і принципів. Це і є метод індукції - виведення теоретичних положень і принципів з фактів, рух думки від приватного до загального. Робота з фактами, через їх значну множину, представляє велику складність. Щоб не “потонути” в морі фактів, здійснити їх правильне угрупування, звичайно використовують заздалегідь сформульовані принципи і теоретичні припущення, які називаються “гіпотезами”. Це дозволяє принципам і гіпотезам - пройти перевірку фактами. Такий пізнавальний прийом носить назву “дедукція”, що означає рух пізнання від теорії до фактів, від загального до приватного. Індукція і дедукція взаїмодополняют один одного, забезпечуючи тим самим дійсність методу науки.

У суспільстві, як і в природі, відбувається безліч різноманітних явищ і процесів. Одні з них носять випадковий характер, інші ж - стійкі і постійно повторюються. Стійкі, істотні, такі, що постійно повторюються зв'язки і взаємозв'язки економічних явищ і процесів називаються економічними законами. При виведенні економічних законів, що носять об'єктивний характер (тобто діють незалежно від волі і свідомості людей), використовується два рівні аналізу - рівень макроаналізу, при якому розглядається економіка в цілому або агреговані частини (уряд, приватний сектор і т.п.), і мікроекономічний аналіз, коли вивчається поведінка окремих економічних одиниць. Проте це не означає, що предмет економічної науки роздільний, багато тем включають і макро- і мікропроблеми, наприклад ринок праці, безробіття.

^

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Скачать файл (412.4 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации