Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Дипломний проект-Аналіз втрат електроенергії та розробка заходів їх зниження в електричних мережах РТП 35/10 кВ „Деймановка Пирятинського РЕМ ВАТ „Полтаваобленерго - файл диплом1 Хохмача.doc


Дипломний проект-Аналіз втрат електроенергії та розробка заходів їх зниження в електричних мережах РТП 35/10 кВ „Деймановка Пирятинського РЕМ ВАТ „Полтаваобленерго
скачать (3077.1 kb.)

Доступные файлы (9):

диплом1 Хохмача.doc785kb.25.10.2011 01:52скачать
диплом2 Хохмача.doc119kb.01.06.2005 16:24скачать
креслення4.vsd
план-схема3.vsd
план-схема.vsd
ПЛАН_ТП.vsd
Рисунок4.vsd
таблиця.vsd
ТП.vsd

содержание
Загрузка...

диплом1 Хохмача.doc

  1   2   3
Реклама MarketGid:
Загрузка...
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ННЦ ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИЗАЦІЇ АПК
Спеціальність 6.091901 “Енергетика сільськогосподарського виробництва”

Кафедра електропостачання сільського господарства ім. проф. В.М. Синькова
Допущено до захисту

Завідувач кафедри
проф. д.т.н. В.В.Козирський

___ ___ ____

рік місяць число

Аналіз втрат електроенергії та розробка заходів їх зниження в електричних мережах РТП 35/10 кВ „Деймановка” Пирятинського РЕМ ВАТ „Полтаваобленерго”

тема випускної бакалаврської роботи


^ ВИПУСКНА БАКАЛАВРСЬКА

РОБОТА

Текстові документи

02.04.03.-ВР 531/1 „С” 05.04.09.20.ПЗ

умовне позначення проекту
Студент ___________________/ В.В.Хомич /

підпис ініціали та прізвище
Керівник випускної роботи___________________/проф.д.т.н. В.В.Козирський /

підпис вчений ступінь, звання ініціали та прізвище


КИЇВ-2005
АНОТАЦІЯ
У бакалаврській роботі розглядаються питання аналізу пропускної здатності електричних мереж у зоні районної трансформаторної підстанції 35/10 “Деймановка” Пирятинського РЕМ ВАТ “Полтаваобленерго”, з метою зниження втрат електроенергії.

В роботі наведено характеристику району і існуючі схеми електропостачання. В ході розрахунків визначені перевантажені ділянки лінії 10 кВ та передбачено заміну проводів, обгрунтовано вибір двох силових трансформаторів потужністю 4000 ї 2500 кВА , а також використано конденсаторні установки для компенсації реактивної потужності.

АННОТАЦИЯ


В бакалаврской работе рассматриваются вопросы анализа пропускной способности электрических сетей в зоне районной трансформаторной подстанции 35/10 кВ “Деймановка” Пырятинского РЄС оао “Полтаваобленерго”, с целью снижения потерь электроэнергии.

В работе приведено характеристику района и существующие схемы электроснабжения. В ходе рассчетов определены перегруженные участки линии 10 кВ, обосновано выбор двух силовых трансформаторов мощностью 4000 и 2500 кВА , а также использовано конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности.

ANNOTATION


In this bachelor work the questions of analysis of carrying capacity of electric networks are examined in the area of district transformer substation 35/10 kV “Deymanovka” Pyryatynskogo REM VAT “Poltavaoblenergo”, with the purpose of decline of losses of electric power.

Description of district and existent charts of elektrosnabzhenyya is resulted in work. During rasschetov the overloaded areas of line are certain 10 kV, the choice of two power transformers is grounded by power 4000 and 2500 kVA, and also condenser options are used for indemnification of reactive power.

зміст

Вступ. 8

Рлзділ1. Характеристика зони електропостачання. 10

Розділ2. Розрахунок електричних навантажень. 11

Розділ3. Вибір проводів ЛЕП 10 кВ та розрахунок втрат напруги. 29

3.1. Вибір проводів ЛЕП 10 кВ. 29

3.2. Розрахунок втрат напруги. 32

Розділ4. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах. 36

4.1. Розрахунок втрат електроенергії в лініях. 36

4.2. Розрахунок втрат потужності та електроенергії в силових трансформаторах. 41

Зозділ5. Зниження втрат електричної енергії в елементах мережі при компенсації реактивної потужності. 46

5.1. Обґрунтування використання пристроїв для компенсації реактивної потужності. 46

5.2. Розрахунок втрат електричної енергії до і після компенсації реактивної потужності. 49

5.3. Вибір батарей конденсаторів. 52

Висновки. 53

Література. 54

Вступ
По розвитку енергетики країни можна судити про її економічний, політичний та соціологічний рівень розвитку. Мабуть, не знайдеться в сьогоденній Україні такий населений пункт, до якого не була б підведена електроенергія. Вона використовується повсюди. Основна частина електроенергії виробляється на великих електростанціях (ТЕС, АЕС, ГЕС), шляхом перетворення теплової, механічної або хімічної енергії природних джерел. Крім того, як електроносії на електростанціях можуть використовуватись вітер, тепло земних надр, морські припливи, тепло сонячного проміння, проте такі електростанції малопотужні, внаслідок чого вони мають місцеве значення. Електростанції об'єднуються між собою в енергетичні системи.

Повітряними лініями 500 і 700 кВ об'єднують потужні енергосистеми. Також їх використовують для передачі великих потужностей на великі відстані. Повітряні лінії напругою 220 і 330 кВ використовуються для електропостачання великих промислових районів, а також для зв'язку між окремими енергосистемами. Живлення підстанцій від енергосистем і для зв'язку між підстанціями використовуються повітряні лінії напругою 35, 10 кВ. Для розподілу електроенергії між сільськогосподарськими споживачами використовують розподільні лінії напругою 10 та 0,4 кВ [5].

Виробництво елекртоенергії, передача її до споживачів нерозривно пов'язані з втратами при перетворенні різних видів енергії в електричну: в генераторах, трансформаторах і лініях електропередачі. У процесі виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії можуть виникати різні ненормальні режими роботи електроустановок, які негативно впливають на надійність та економічність електропостачання. Тому головною задачею електропостачання є зменшення втрат електроенергії в процесі її виробництва, передачі, розподілу й споживання та підвищення його надійності й економічності.

Для підвищення надійності електропостачання можуть бути використані різні організаційні та технічні заходи: підвищення вимог до обслуговуючого персоналу; раціональна організація поточних та капітальних ремонтів; застосування досягнень науки і техніки при пошуку та ліквідації пошкоджень; забезпечення аварійних запасів матеріалів та апаратури; підвищення надійності окремих елементів мереж; мережеве та місцеве резервування; автоматизація електричних мереж із застосуванням сучасних систем релейного захисту, автоматичного управління та контролю ненормальних і аварійних режимів; застосування пристроїв телемеханіки.

Для зменшення втрат електроенергії та підвищення економічності електропостачання проводяться наступні заходи: підтримування оптимальних рівнів напруги на шинах трансформаторних підстанцій; відключення одного із трансформаторів в режимах малих навантажень на двотрансформаторних підстанціях; вирівнювання навантажень фаз; Встановлення в мережах компенсаторів реактивної потужності; застосування на ТП пристроїв РПН та ПСН; заміна недовантажених та перенавантажених трансформаторів; переведення електричних мереж на більш високу номінальну напругу.

Потрібно відмітити, що для досягнення максимальної надійності та ефективності електропостачання всі перелічені заходи повинні враховувати, як економічну користь від їх використання, так і додаткові витрати на їх впровадження.

В даній бакалаврській роботі розглянута проблема зниження втрат електричної енергії в мережах РТП 10/35кВ “Деймановка” Пирятинського РЕМ ВАТ “Полтаваобленерго”.

Розділ 1 Характеристика зони електропостачання
Район електропостачання споживачів підстанції 35/10 кВ „Деймановка” розташований в пирятинському районі Полтавської області. Підстанція розташована за 4 км. від села Дейманівка. Підстанція живить споживачів у таких селах: Деймановка, Харьковці, Приходьки, Високе та Шкурати. Даний район має досить розгалужену електромережу: від підстанції відходить шість ліній загальною довжиною 48,3 км. вони виконані проводами АС і А перерізом 25-50 мм. ПЛ 10 кВ виконані на дерев'яних опорах із залізобетонними приставками, і живлять 29 споживчих ТП, серед яких кілька споживачів значної потужності I та II категорії. Розподільча система ліній 10 кВ має резервування від сусідніх підстанцій.

Підстанція живиться повітряною лінією 35 кВ від п/ст 110/35/10 кВ „Пирятин”. Район електропостачання знаходиться в другому кліматичному районі по вітру і пожеледі, що відповідає товщоні стінки ожеледі b=10 мм і швідкісному напору вітру q=40 Н/м2 , (25 м/с). Він лежить в зоні інтенсивної грозової діяльності і становить 60-80 год/рік. Грунти – чорнозем, опір грунту 200 Ом·м.

Район розташований на рівнинній місцевості, місцями заболочений і майже безлісий. Не має сильно розвиненої сітки доріг

.

РОЗДІЛ 2 Розрахунок електричних навантажень
Знаходимо навантаження існуючих трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ;підраховуємо електричне навантаження на ділянках лінії 10 кВ

Розрахункові навантаження для діючих ТП визначені з урахуванням коефіцієнту зростання навантажень в залежності від виду споживачів.

Розрахункові навантаження Рр існуючих підстанцій 10/0,4 кВ на перспективу 10 років знаходяться за формулою:
Ррн·Рм , (1.1)
де: Рм - максимальне існуюче навантаження ТП, кВ;

Кн - коефіцієнт зростання навантаження , залежить від виду споживачів.

Для розрахунку навантаження підстанцій на 2005 рік Кн приймається рівним 1.Тобто Рр = Рм.

Денні та вечірні навантаження існуючих ТП визначають добутком розрахункового навантаження і коефіцієнта участі його в денному Кд та вечірньому Кв максимумах, які дорівнюють:

- для виробничих споживачів Кд=1,0; Кв =0,6; [1]

- для комунально-побутових Кд =0,3...0,4.; Кв =1,0; [1]

- для змішаних Кд = Кв =1,0. [1]

Розрахунки ТП 10/0,4 кВ на 2005 рік приведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Розрахункове навантаження ТП 10/0.4 кВ на 2005 рік


№ ТП

характер навантаження

максимальне існуюче навантаження Рм,кВт

Розрахун-кове на-

вантажен-

ня Рр,кВт

Денний

макси-

мум Рд,кВт

Вечірній

макси-

мум Рв, кВт

л. Шкурати

117

К

63

63

22,05

63

116

К

40

40

14

40

115

К

63

63

22,05

63

114

К

63

63

22,05

63

136

В

63

63

63

37,8

л. Деймановка

146

З

250

250

250

250

112

К

63

63

22,05

63

180

В

250

250

250

150

147

В

500

500

500

300

113

К

63

63

22,05

63

л. Приходькм

224

К

63

63

22,05

63

269

В

40

40

40

24

223

З

100

100

100

100

237

В

320

320

320

192

217

К

160

160

56

160

225

З

160

160

160

160

238

З

40

40

40

40

л. МТФ

177

В

100

100

100

60

108

В

320

320

320

192

110

З

160

160

160

160

л. Харьковці

106

К

63

63

22,05

63

179

В

100

100

100

60

126

В

250

250

250

150

117

К

63

63

22,05

63

л. Високе

109

К

63

63

22,05

63

100

З

160

160

160

160

111

К

63

63

22,05

63

99

З

160

160

160

160

98

З

250

250

250

250

Навантаження на ділянках лінії напругою 10 кВ визначається сумою

(окремо денних і вечірніх навантажень) по добавках,[2]. Підсумовування навантажень проводиться з кінця лінії. На кожній ділянці лінії визначається загальне навантаження Рзаг, яке включає в себе виробниче, змішане, комунально – побутове, а також виробниче навантаження Рвир, яке включає в денний час змішане і виробниче, а в вечірній час – виробниче навантаження.

Розрахункове денне та вечірнє навантаження на ділянках лінії визначається за формулами:
Рд = Рдб + ΔР (Рдм), (1.2)
Рв = Рвб + ΔР (Рвм), (1.3)
де: Рдб і Рвб – більше денне та вечірнє навантаження, кВт;

Рдм і Рвм – менше денне та вечірнє навантаження, кВт;

ΔР – добавка від меншого навантаження.

Електричні схеми мережі наведені на рис.1, а розрахунки навантаження ліній 10 кВ приведені в таблиці 2.2.

Рис.1. Розрахункові схеми ліній електропередач із навантаженням станом на 2005 рік
Рис.1. (продовження) Розрахункові схеми ліній електропередач із навантаженням станом на 2005 рік

Таблиця 2.2. Розрахунок навантаження ліній 10 кВ на 2005 рікДілян-

ка

Вид

наван-тажен-ня Рвир/ Рзаг

Денне,кВт

Вечірнє,кВт

Рдб

Рдм

ΔР (Рдм)

Рд

Рвб

Рвм

ΔР (Рвм)

Рв

л. Шкурати

4-3

Рвир

-

-

-

-

-

-

-

-

Рзаг

22,05

-

-

22,05

63

-

-

63

3-2

Рвир

-

-

-

-

-

-

-

-

Рзаг

22,05

14

9

31,05

63

40

28,4

91,4

6-5

Рвир

-

-

-

-

-

-

-

-

Рзаг

22,05

-

-

22,05

63

-

-

63

5-2

Рвир

-

-

-

-

-

-

-

-

Рзаг

22,05

22,05

14,5

36,55

63

63

46,4

109,4

2-1

Рвир

-

-

-

-

-

-

-

-

Рзаг

36,55

31,05

21,3

57,85

109,4

91,4

68,2

117,6

1-0

Рвир

63

-

-

63

37,8

-

-

37,8

Рзаг

63

57,85

42,4

105,4

117,6

37,8

26,6

144,2

л. Деймановка

4-3

Рвир

250

-

-

250

-

-

-

-

Рзаг

250

-

-

250

250

-

-

250

3-2

Рвир

250

-

-

250

-

-

-

-

Рзаг

250

22,05

14,5

264,05

250

63

46,4

296,4

2-1

Рвир

250

250

194

444

150

-

-

150

Рзаг

264,05

250

194

458,05

296,4

150

115

411,4

5-1

Рвир

-

-

-

-

-

-

-

-

Рзаг

22,05

-

-

22,05

63

-

-

63

1-0

Рвир

500

444

351

851

300

150

115

415

Рзаг

500

458,05

364

878,5

411,4

300

235

692,8

22,05

14,5

63

46,4

л. Приходьки

5-4

Рвир

-

-

-

-

-

-

-

-

Рзаг

22,05

-

-

22,05

63

-

-

63

4-3

Рвир

40

-

-

40

24

-

-

24

Рзаг

40

22,05

14,5

54,5

63

24

16

79

3-2

Рвир

100

40

28,4

128,4

24

-

-

24

Рзаг

100

54,5

40

140

100

79

59

159

7-6

Рвир

-

-

-

-

-

-

-

-

Рзаг

56

-

-

56

160

-

-

160

6-2

Рвир

160

-

-

160

-

-

-

-

Рзаг

160

56

41,5

201,5

160

160

123

283

2-1

Рвир

320

160

123

540

192

24

16

208

128,4

97

Рзаг

320

201,5

156

582

283

192

148

552

140

106

159

121

8-1

Рвир

40

-

-

40

-

-

-

-

Рзаг

40

-

-

40

40

-

-

40

1-0

Рвир

540

40

28,4

568,4

208

-

-

208

Рзаг

582

40

28,4

610,4

552

40

28,4

580,4

л. МТФ

3-2

Рвир

100

-

-

100

60

-

-

60

Рзаг

100

-

-

100

60

-

-

60

2-1

Рвир

320

100

74,5

394,5

192

60

44

236

Рзаг

320

100

74,5

394,5

192

60

44

236

4-1

Рвир

160

-

-

160

-

-

-

-

Рзаг

160

-

-

160

160

-

-

160

1-0

Рвир

394,5

160

123

517,5

236

-

-

236

Рзаг

394,5

160

123

517,5

236

160

123

359

л. Харьковці

3-2

Рвир

-

-

-

-

-

-

-

-

Рзаг

22,05

-

-

22,05

63

-

-

63

5-2

Рвир

250

-

-

250

150

-

-

150

Рзаг

250

-

-

250

150

-

-

150

2-1

Рвир

250

100

74,5

324,5

150

60

44

194

Рзаг

250

100

74,5

339

150

60

44

240,4

22,05

14,5

63

46,4

4-1

Рвир

-

-

-

-

-

-

-

-

Рзаг

22,05

-

-

22,05

63

-

-

63

1-0

Рвир

324,5

-

-

324,5

194

-

-

194

Рзаг

339

22,05

14,5

353,5

240,4

63

24

264,4

л. Високе

3-2

Рвир

-

-

-

-

-

-

-

-

Рзаг

22,05

-

-

22,05

63

-

-

63

7-6

Рвир

160

-

-

160

-

-

-

-

Рзаг

160

-

-

160

160

-

-

160

6-2

Рвир

160

-

-

160

-

-

-

-

Рзаг

160

22,05

14,5

174,5

160

63

24

184

2-1

Рвир

160

-

-

160

-

-

-

-

Рзаг

174,5

22,05

14,5

189

184

63

24

208

5-4

Рвир

160

-

-

160

-

-

-

-

Рзаг

160

-

-

160

160

-

-

160

4-1

Рвир

250

160

123

373

-

-

-

-

Рзаг

250

160

123

373

250

160

123

373

1-0

Рвир

373

160

123

496

-

-

-

-

Рзаг

373

189

146

519

373

208

161

534
  1   2   3Скачать файл (3077.1 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации