Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекция по информационным системам в менеджменте - файл 1.doc


Лекция по информационным системам в менеджменте
скачать (139 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc139kb.18.12.2011 09:21скачать

содержание

1.doc

Поняття системи. Структура системи управління та взаемодія її складових.

Поняття системи. Структура системи управління та взаемодія її складових.

Поняття інформаційної системи менеджменту (ІСМ). Відмінність ІСМ від звичайної інформаційної системи. Визначення економічної інформаційної системи.

Класифікація інформаційних систем за ознакою структурованості завдань. Характерні ознаки кожного типу завдань.

Типи інформаційних систем, використовуваних для розв’язку частково структурованих завдань.

Характеристика функціональних ознак інформаційних систем. Класифікація інформаційних систем за функціями.

Завдання та функції інформаційної системи в організації..

Інформаційні вимоги до інформаційної системи менеджменту залежно від рівня управління.

Призначення та характеристика інформаційних систем для менеджерів оперативного (операційного) рівня.

Призначення та характеристика інформаційних систем для менеджерів середньої ланки.

Призначення та характеристика інформаційних систем для менеджерів вищого рівня управління.

Призначення, типи та функції інформаційних систем фахівців.

Цикл розробки інформаційних систем. Послідовність, мета, вміст заходів та продукція кожного з етапів:

етап системного дослідження;

етап системного аналізу;

етап системного проектування;

етап впровадження;

етап супроводу.

Сутність поетапного дослідження можливостей реалізації проекту створення інформаційної системи та структура підсумкової звітності.

Призначення та характерні ознаки складових системного проектування та роль стандартів.

Етап системного програмування

Сутність процесу практичного проектування прикладної інформаційної системи. Характеристикайого складових.

Сутність CASE-технології. Метод “сутність-зв’язок”,йогозастосування.

Надайте характеристику практичному методу прототипування.

Складові компоненти проекту нової інформаційної системи.

Характеристика складових етапу впровадження проекту нової інформаційної системи.

Сутність етапу супроводження інформаційної системи.


 1. ^ Поняття системи. Структура системи управління та взаемодія її складових.


Система – це сукупність взаємопов’язаних елементів, які функціонують для досягнення певної мети.

^ Основні характеристики системи:

- мета

- входи та виходи

- зворотній зв'язок

- зовнішнє середовище

Відповідно до теорії управління процес управління може представити як взаємодію двох систем:

 1. Керована система

 2. Керуюча система

Система управління підприємством функціоную на базі інформації про стан об’єкта, його входів ( матеріалів та інших ресурсів) та виходів ( готової продукції, фін. та екон. результатів) відповідно до поставленої мети.

Керування здійснюється шляхом подачі управлінського впливу з урахуванням зворотнього зв’язку ( план випуску продукції) і зовнішнього середовища ( ринок, органи керування).

Призначення керуючої системи – це формування таких впливів на керовану систему, які б спонукали останньо прийняти стан, обумовлений метою керування.

План та вміст зворотнього зв’язка – це інформація, яка є формою зв’язку між керованою та керуючою об’єктами в системі управління, тому процеси формування керуючих впливів є процесами перетворення інформації.

Реалізація цих процесів становить основний зміст управлінських служб.

Інформаційні системи призначенні для створення сучасної інфраструктури для керування підприємством, організацією чи установою.


 1. ^ Поняття інформаційної системи менеджменту (ІСМ). Відмінність ІСМ від звичайної інформаційної системи. Визначення економічної інформаційної системи.


Інформаційні системи призначенні для створення сучасної інфраструктури для керування підприємством, організацією чи установою.

ІС менеджменту – це коло різноманітних комп’ютеризованих інформаційних систем, які забезпечують менеджерам ефективне прийняття рішень відносно розвитку керованого обладнання.

Інформаційна система (ІС) – це взаємопов’язана сукупність інформації,апаратно-програмних і технологічних засобів, засобівтелекомунікацій, базданих, методів обробки даних та персоналу, спрямована на вирішення конкретного завдання шляхом підготовки і прийняття ефективного управлінського рішення. З технічної точки зору до ІС належать засобинакопичення, збереження,оновлення, пошуку та видачіінформації.

У зв’язку з постійним зростанням обсягів інформації сьогодні ІС розглядають нерозривно від комп’ютерних технологій, оскільки вони дають змогушвидко та оперативно сприймати інформацію, аналізувати та інтерпретувати їїз допомогою програмних засобів, що позбавляє необхідності переглядати паперові документи для пошуку необхідних відомостей та задоволення інформаційних потреб менеджерів. Тому більшість ІС є автоматизованими. Глобальне використання досягнень сучасних інформаційних технологій у сфері менеджменту сприяє створенню так званих електронних офісів, які забезпечуютькомплексну реалізацію завдань менеджменту, причому працівники таких офісівможуть перебувати в різних місцях (містах, країнах) та опрацьовувати інформацію не на фізичних робочих місцях, а вдома, у транспортних засобах тощо. Тому сьогодні ІС є основою підвищенняефективності та продуктивностіпраціфахівців з менеджменту.

^ Економічні інформаційні системи – це людино-машинні системи, які збирають, нагромаджують, зберігають, оброблюють і видають за запитом чи замовленням інформацію у вигляді даних і знань, необхідних для керування економічним об’єктом.

Cучасні економічні інформаційні системи створюються для обробки великих обсягів інформації при жорстких обмеженнях на час видачі результатів. Вони мають складну формалізацію процедур прийняття рішень для більшості задач, високий ступінь інтеграції елементів, які входять до складу системи, велику кількість зв’язків між елементами, характеризуються гнучкістю і можливістю модифікації.


 1. ^ Класифікація інформаційних систем за ознакою структурованості завдань. Характерні ознаки кожного типу завдань.


За ознакою структурованості завдань:

А) Структуровані

Б) Неструктуровані

В) Частково структуровані

Структуровані – завдання, де відомі всі його елементі та зв’язки між ними.

Для такого завдання вдається виразити його зміст у формі математичної моделі, що має точний алгоритм розв’язку. Такі задачі вирішуються багаторазово і носять рутинній характер. Метою використання ІС для розвязку таких завдань є повна автоматизація їх розвязку.

Неструктуровані – в яких не можна виділити їх елементи та їх зв'язок. Для них не можливо створити математичний опис та сформувати алгоритм розв’язання.

^ Частково структуровані – відомо лише частка їх елементів і зв’язків між ними. Для них можна використаті інформаційні системи, де оброблена інформація аналізується людиною.


 1. ^ Типи інформаційних систем, використовуваних для розв’язку частково структурованих завдань.

Для розв’язку частково структурованих завдань використовують такі типи інформаційних систем:

 1. ІС, що утворюють управлінські звіти та орієнтовані головним чином на обробку даних. Використовуючи відомості цих звітів керівник ухвалює рішення.

ІС, що утворюють управлінські звіти повинні забезпечувати такі можливості:

А) складати комбінації даних, одержуваних з різних джерел

Б) Швидке ***або виключення того чи іншого джерела даних чи автоматичне перемикання джерел при пошуку даних.

В) Керування даними з використанням можливостей СУБД.

Г) Логічна незалежність від інших БД, що входить у підсистему інформаційного забезпечення.

Д) Автоматичне відстеження потоку інформації для наповнення БД.

 1. ІС, що розробляють можливі альтернативні рішення. Ухвалення рішення при цьому зводиться до вибору однієї з запропонованих альтернатив.

Вони бувають:

А) Модельні – надають користувачеві математичні, статистичні, фінансові та інші моделі, використання яких полегшує виробництво та оцінку альтернативного рішення. Користувач може одержати недостатню йому для ухвалення рішення інформацію шляхом встановлення діалогу з моделлю в процесі її дослідження.

Б) Експертні – забезпечують виробленняі оцінку можливих альтернатив користувачем за рахунок створення експертних систем, пов’язаних з обробкою знань. Експертна підтримка реалізується на 2ох рівнях: 1- базується на вирішенні типових управлінських рішень; 2 – відсутні типові альтернативи для рішення проблеми.

^ 5. Характеристика функціональних ознак інформаційних систем. Класифікація інформаційних систем за функціями.
Під функціональними компонентами розуміють систему функцій управління, тобто, повний набір (комплекс) взаємопов’язаних робіт з управління, необхідних для досягнення підприємством своїх цілей.

Декомпозиція ІС за функціональною ознакою містить її окремі частини, які називають функціональними підсистемами, які в сукупності реалізують систему функцій управління. Загалом, функціональнаознакапоказуєпризначенняпідсистеми. Перелікфункціональнихпідсистемзначноюміроюзалежитьвідпредметноїобласті (сферизастосування) ІС.

Залежновідскладностівиробництвакількістьфункціональнихпідсистемможеколиватисьвід 10 до 50.

Незважаючи на різноманітнісферизастосування ІС, низкафункціональнихпідсистеммаєоднаковенайменування, протеїхвнутрішнійзміст для різнихоб’єктівможезначновідрізнятись один від одного. Специфічні особливості кожної функціональної підсистеми визначаються "функціональними завданнями" підсистеми.

Управлінський персонал пов’язує це поняття з досягненням певних цілей управління, або ж визначає його як роботу, яку потрібно виконати певним засобом у визначений термін.

Проте з появою нових інформаційних технологій поняття "завдання" розглядається значно ширше - як завершений комплекс опрацювання інформації, що забезпечує генерування управлінської дії. Таким чином,завданнярозглядається як елементсистемиуправління, а не як елементсистемиопрацюванняданих

^ Класифікація інформаційних систем

В залежності від функціонального призначення можна виділити такі системи:

Управляючі (АСУТП, АСУВ);

Проектуючі (САПР);

Наукового пошуку (АСНД, експертні системи);

Діагностичні, моделюючі;

Систем підготовки прийняття рішення (СППР).

Інформаційні системи і технології використовуються для обліку та аудиту.

^ 6. Завдання та функції інформаційної системи в організації..

Завдання ІС в організації - це координація діяльності із збирання та опрацювання фінансових звітів на вищому рівні управління та виробничих підрозділах з метою поліпшення якості і своєчасності надходження інформації, планування основних засобів системи збирання, опрацювання та зберігання первинних даних, визначення основних напрямів розвитку технології обробки інформації.

Функції ІС

 1. визначення потреб кожного керівника в характері та змісті необхідної йому інформації для цілей оперативного управління виробничої збудови діяльності фірми;

 2. передбачення потреб у технічних засобах фірми в цілому та кожного працівника для забезпечення всією необхідною інформацією;

 3. централізоване планування всіх витрат на утримання оренду технічних засобів для забезпечення безперервного функціонування інф системи;

 4. визначення рівня витрат на використання техн. засобів;

 5. забезпечення відповідного рівня збору на зберігання і надання інф;

 6. розробка програмного забезпечення

7. Інформаційні вимоги до інформаційної системи менеджменту залежно від рівня управління.
Інформаційні вимоги до інформаційної системи управління безпосередньо залежать від рівня керівництва. стратегічне планування та контроль виконує вищий склад керівництва, що розробляє генеральну стратегію довгострокові цілі та завдання організації, а також здійснює моніторинг реалізації стратегії та її коригування.

^ Тактичне планування та контроль здійснює середній склад керівництва що розробляє короткі та середні по строку плану кошториси розукрупнює стратегію за відділами залучає та розміщує ресурси а також контролює роботу підлеглих підрозділів організації, оперативне планування та контроль здійснюють менеджери найнижчої ланки контролюють використання ресурсів та ставлять завданням виробничим групам

Інформаційні системи для менеджерів оперативної ланки:

інформаційна система оперативного рівня є сполучною ланкою між фірмою та зовнішнім середовищем крім того це основний постачальник інформації в організації, тому що містить і оперативну і архівну інформацію. їх призначення відповідати про поточний стан і відслідковувати угоди фірми що відповідають оперативному плануванні ця система повинна бути легкодоступною безперервно діючою, і надавати потрібну інформацію. Завдання мета і джерела інформації на оперативному рівні заздалегідь визначені і структуровані розв’язок запрограмований відповідно до заданого алгоритму.

Управлінські ІС мають невеликі аналітичні можливості і обслуговують керівників що потребують інф по стану справ і основне їх призначення полягає у відстежені щоденних операцій в фірмі і періодичному формуванні строго структурованих зведених типових звітів, інф надходить з ІС оперативного рівня.

Характеристика Управлінських ІС

 1. використовуються для підтримки прийняття рішень структурованих і частково структурованих завдань на рівні контролю над операціями

 2. орієнтовані на контроль звітність і прийняття рішень по оперативній обстановці.

 3. опираються на існуючі дані і їх потоки у середині організації мають малі аналітичні можливості і не гнучку структуру

 4. 4

Стратегічні ІС

Інформаційні системи стратегічного рівня допомагають вирішувати неструктуровані завдання і здійснювати довгострокове планування їх основне завдання порівняння змін що відбувається в зовнішньому оточені з існуючому потенціалом фірми і покликані створити середовище комп’ютерної та телекомунікаційної підтримки для вирішення виникаючих ситуацій. Вони повинні в будь який момент надавати інформацію з багатьох джерел.

^ 8. Призначення та характеристика інформаційних систем для менеджерів оперативного (операційного) рівня.
Інформаційні системи для менеджерів оперативної ланки:

інформаційна система оперативного рівня є сполучною ланкою між фірмою та зовнішнім середовищем крім того це основний постачальник інформації в організації, тому що містить і оперативну і архівну інформацію. їх призначення відповідати про поточний стан і відслідковувати угоди фірми що відповідають оперативному плануванні ця система повинна бути легкодоступною безперервно діючою, і надавати потрібну інформацію. Завдання мета і джерела інформації на оперативному рівні заздалегідь визначені і структуровані розв’язок запрограмований відповідно до заданого алгоритму.

Інформаційні системи фахівців можуть використовуватися на різних рівнях і їх завданням є інтеграція нових відомостей в організацію і допомого в обробці паперових документів.

У цьому класі є 2 групи інф систем – офісної організації – обробки знань

ІС обробки знань це зазвичай експертні системи які дозволяють забезпечити високий рівень технічних можливостей

ІС для менеджерів середньої ланки використовуються для моніторингу контролю прийняття рішень і адміністрування основні функції цих систем

 1. порівняння поточних показників з минулими

 2. складання періодичних звітів за певний час а не видача звітів по поточних подіях як на оперативному рівні

 3. забезпечення доступу до архівної інформації

на середньому рівні є два види систем – управлінські; -системипідримки прийняття рішень

 1. ^ Призначення та характеристика інформаційних систем для менеджерів середньої ланки.


Тактичне планування та контроль здійснює середній склад керівництва, що розробляє короткострокові і середньострокові плани, кошториси розукрупнює стратегію за підрозділами, залучає та розміщую ресурси, а також контролює роботу підлеглих організації.

Ці ІС використовуються для моніторингу, контролю, прийняття рішень і адміністрування.

Основні функції цих ІС:

 1. Порівнянність поточних показників з минулим;

 2. Складання періодичних звітів за певний час, а не видача звітів по поточних подіях як на оперативному рівні;

 3. Забезпечення доступу до оперативно інформації.

Виділяють 2 типи ІС:

1)Управлінські(мають невеликі аналітичні можливості, вони обслуговують керівників,які потребують щоденної, щотижневої інформації про стан справ. Їх призначення-це відстеження щоденних операцій у фірмі і періодичні формування строго структурованих зведених типових звітів.)Інформація надходить з ІС оперативного рівня.

Характеристика управлінських ІС

- використ. Для підтримки прийняття рішень структурованих і частково структуров завдань на рівні контролю над операціями;

- орієнтовані на контроль звітів і прийняття рішень на оперативній обстановці;

- опираються на існуючі дані і їх потоки у середині організації;

- мають малі аналітичні можливості і не гнучку структуру.
2)^ Системи підтримки прийняття рішеньобслуговують частково структуровані завдання, результати яких важно спрогнозувати. Мают могутній аналітичний апарат, одержують інформацію з управлінськ. Та операт. Систем.

Характеристики прийняття рішень:

 • забезпеч. Вирішення проблем, вирішення яких важко спрогнозувати;

 • оснащені складними інструментальними засобами моделювання і аналізу;

 • дозволяють легко змінювати постановки розв’язуваних завдань і вхідні дані;

 • відрізняються гнучкістю і легко адаптуються до зміни умов;

 • мають технологію максимально орієнтовану на користувача.
 1. Призначення та характеристика інформаційних систем для менеджерів вищого рівня управління.


Стратегічне планування і контроль виконують вищий склад керівництва, що розробляє генеральну стратегію, довгострокові цілі та напрямки організації,здійснює моніторинг реалізації стратегії та її користування.

Стратегія-набір методів і засобів розв’язку перспективних довгострокових завдань.

Стратегічні ІС- комп’ютерні ІС, що забезпечують підтримку прийняття рішень по реалізації стратегічних перспективних цілей розвитку організації. Допомагають вищій ланці керівництв вирішувати неструктуровані завдання і здійснювати довгострокове планування.

^ Основне завдання – порівняння змін, що відбувається у зовнішньому оточенні з існуючим потенціалом фірми. Повинні створити загальне середовище комп’ютерної і телекомунікаційної підтримки для вирішення виникаючих ситуацій. Повинні надавати в будь-який момент інформацію з бажаних джерел.


^ Завдання ІС в організації

1. Координація діяльності із збиранням та опрацюванням даних фін.звітів на вищому рівні управління та у виробничих підрозділах з метою поліпшення якостей і своєчасн.надходженняфін.інформації в цілому.

2. Планування осн.напрямівсист.збирання, опрацювання та зберігання первинних даних.

3. Визначення основних напрямів розвитку, технологію обробки інформації.
Функції ІС

 1. Визначення потреб кожного керівника в х-рі та змісті необх. Йому інформацій, для цілей оперативного управл. Виробничо-збутова діяльн. Фірми.

 2. Передбачення потреб у тех..засоба фірми в цілому та кожного керівника для забезпечення всією необхідною інформацією.

 3. Централізація планування всіх витрат на утримання, оренду, тех. засобів для забезпеч.всіюєнеобхідн. Інформацією.

 4. Визначення рівнів витрат на використ. Тех. Засобів.

 5. Забезпеч. Відповідного рівня збору зберігання та надання інформації.

 6. Розробка прог. Засобів та прикладних програм. 1. Призначення, типи та функції інформаційних систем фахівців.


Призначенняінформаційних систем (ІС) в економіці – цеавтоматизаціярозрахунків, підякоюрозуміютьлюдино-машиннерозв'язуванняекономічнихзадач. Для цьогорозробляються і впроваджуютьсятаківидизабезпечення:правове, інформаційне, програмне, математичне, методичне, організаційне,технічне, лінгвістичне та ергономічне.

Типи інформаційних систем на різних рівнях управління

Інформаційні вимоги до інформаційної системи управління безпосередньо залежать від рівня керівництва. стратегічне планування та контроль виконує вищий склад керівництва що розробляє генеральну стратегію довгострокові цілі та завдання організації а також здійснює моніторинг реалізації стратегії та її коригування

Тактичне планування та контроль здійснює середній склад керівництва що розробляє короткі та середні по строку плану кошториси розукрупнює стратегію за відділами залучає та розміщує ресурси а також контролює роботу підлеглих підрозділів організації, оперативне планування та контроль здійснюють менеджери найнижчої ланки контролюють використання ресурсів та ставлять завданням виробничим групам

Інформаційні системи для менеджерів оперативної ланки:

інформаційна система оперативного рівня є сполучною ланкою між фірмою та зовнішнім середовищем крім того це основний постачальник інформації в організації, тому що містить і оперативну і архівну інформацію, інф.система оперативного рівня підтримують ….

їх призначення відповідати про поточний стан і відслідковувати угоди фірми що відповідають оперативному плануванні ця система повинна бути легкодоступною безперервно діючою, і надавати потрібну інформацію. Завдання мета і джерела інформації на оперативному рівні заздалегідь визначені і структуровані розв’язок запрограмований відповідно до заданого алгоритму.

Інформаційні системи фахівців можуть використовуватися на різних рівнях і їх завданням є інтеграція нових відомостей в організацію і допомого в обробці паперових документів.

У цьому класі є 2 групи інф систем – офісної організації – обробки знань

ІС обробки знань це зазвичай експертні системи які дозволяють забезпечити високий рівень технічних можливостей

ІС для менеджерів середньої ланки використовуються для моніторингу контролю прийняття рішень і адміністрування основні функції цих систем

 1. порівняння поточних показників з минулими

 2. складання періодичних звітів за певний час а не видача звітів по поточних подіях як на оперативному рівні

 3. забезпечення доступу до архівної інформації

на середньому рівні є два види систем – управлінські; -системипідримки прийняття рішень

Управлінські ІС мають невеликі аналітичні можливості і обслуговують керівників що потребують інф по стану справ і основне їх призначення полягає у відстежені щоденних операцій в фірмі і періодичному формуванні строго структурованих зведених типових звітів, інф надходить з ІС оперативного рівня.

Характеристика Управлінських ІС

 1. використовуються для підтримки прийняття рішень структурованих і частково структурованих завдань на рівні контролю над операціями

 2. орієнтовані на контроль звітність і прийняття рішень по оперативній обстановці.

 3. опираються на існуючі дані і їх потоки у середині організації мають малі аналітичні можливості і не гнучку структуру

Стратегічні ІС

Стратегія – набір методів і засобів розв’язку перспективних довгострокових завдань,

Стратегічна ІС це комп’ютерна ІС що забезпечує підримку прийняття рішення по реалізації стратегічних перспективних цілей розвитку організації

Інформаційні системи стратегічного рівня допомагають вирішувати неструктуровані завдання і здійснювати довгострокове планування їх основне завдання порівняння змін що відбувається в зовнішньому оточенні з існуючому потенціалом фірми і покликані створити середовище комп’ютерної та телекомунікаційної підтримки для вирішення виникаючих ситуацій. Вони повинні в будь який момент надавати інформацію з багатьох джерел.

Завдання ІС в організації це координація діяльності із збирання та опрацювання фінансових звітів на вищому рівні управління та виробничих підрозділах з метою поліпшення якості і своєчасності надходження інф, планування основних засобів системи збирання опрацювання та зберігання первинних даних, визначення основних напрямів розвитку технології обробки інформації.

Функції ІС

 1. визначення потреб кожного керівника в характері та змісті необхідної йому інформації для цілей оперативного управління виробничої збудови діяльності фірми

 2. передбачення потреб у технічних засобах фірми в цілому та кожного працівника для забезпечення всією необхідною інформацією

 3. централізоване планування всіх витрат на утримання оренду технічних засобів для забезпечення безперервного функціонування інф системи

 4. визначення рівня витрат на використання тех. засобів

 5. забезпечення відповідного рівня збору на зберігання і надання інф

 6. розробка програмного забезпечення


 1. Цикл розробки інформаційних систем. Послідовність, мета, вміст заходів та продукція кожного з етапів:

  1. етап системного дослідження;

  2. етап системного аналізу;

  3. етап системного проектування;

  4. етап впровадження;

  5. етап супроводу.

Цикл розвитку системи охоплює етапи дослідження, аналізу, проектування, уведення в експлуатацію, супроводи (підтримки). Деякі етапи іноді можуть виконуватися одночасно, паралельно, що особливо характерно, коли додаток розробляється методом прототипирування .

На етапі системних досліджень повинен бути сформульований висновок про можливості реалізації системи. Для цього необхідно розглянути такі головні питання:

 • чи дійсно є проблема або є безпроблемні альтернативи;

 • чи доцільно створення нової інформаційної системи;

 • чи дійсно її можна буде реалізувати (створити).

За підтримкою керівництва повинен бути створений план проведення робіт.

Етап системного аналізу ставить мета сформулювати функціональні вимоги до майбутньої системи. Продуктом етапу є документ "Вимоги до системи". Тут вивчаються інформаційні потреби кінцевих користувачів, вплив навколишнього середовища, роль існуючої інформаційної системи. Вимоги повинні бути визначені й документовані не тільки по системі в цілому але й по окремих її ресурсах, а також по окремих інформаційних процесах

Етап системного проектування завершується створенням детальних специфікацій по кожному елементі інформаційної системи. Створюються специфікації встаткування (основного й додаткового), програмного забезпечення, специфікації персоналу (всіх категорій користувачів, які будуть працювати з новою системою), специфікації ресурсів даних (документів і баз даних), специфікації інформаційних продуктів (форм екранів, форм документів).

Етап впровадження (уведення в експлуатацію) завершується створенням працездатної системи. На цьому етапі виконуються такі заходи:

 • здобувається (або розробляється) і встановлюється встаткування й
  програмне забезпечення;

 • проводиться тестування системи і її документування;

 • проводиться навчання персоналу;

 • здійснюється перехід на нову систему.

Залежно від того, чи зберігається стара технологія обробки даних на період впровадження нової системи, розрізняють варіанти впровадження: здублюванням робіт старим способом, без дублювання.

Внедрениез дублюванням робіт більш надійно у випадках відмови нової системи або яких-небудь її порушень. Однак цей варіант вимагає додаткових витрат на подвійну технологію обробки даних. Якщо в процесі впровадження системи перший пріоритет - зберегти й не погіршити якість обслуговування клієнтів, то варто вибрати метод впровадження з дублюванням, незважаючи на витрати. Якщо ж перший пріоритет -і зниження витрат, то краще вибрати метод впровадження без дублювання. В останньому випадку варто завчасно провести тестування встаткування й програмного забезпечення, а також попереднє навчання персоналу з контролем навчання.

При наявності декількох структурних підрозділів, у яких варто впроваджувати проект системи, перехід на нову систему може здійснюватися послідовним, паралельним або комбінованим методом.

При послідовному методі проект внедряется по черзі в кожному підрозділі. Сумарний час впровадження проекту при цьому максимальне, однак для не першочергових підрозділів є можливість вносити корективи, необхідність яких виявляється при впровадженні в першочергових підрозділах.

При паралельномуметоді проект впроваджується одночасно у всіх підрозділах, тому час уведення тут мінімальне, а внесення корективів ускладнюється й множиться із числом підрозділів.

Компромісним й оптимальним єкомбінований метод, коли спочатку проект впроваджується послідовно в одним-двох підрозділах, потім за результатами впровадження в проект вносять необхідні корективи, і, нарешті, відкоректований проект одночасно (паралельно) впроваджується у всіх інших підрозділах організації.

 1. ^ Сутність поетапного дослідження можливостей реалізації проекту створення інформаційної системи та структура підсумкової звітності.

Системне дослідження

Цей етап виконує роль стратегічної розвідки та поділ на такі складові:

 • Вибір стратегії для планування системі;

 • Вивчення системності.

У процесі дослідження вивчаються інформаційні потреби кінцевих користувачів необхідних початкових ресурсів, можливих поточних витрат та можливого прибутку зврвхунок інформаційної системи.

Необхідно проаналізувати можливості завершення створення інформаційної системи позитивного впливу на рішення поставлених системою задач.

Підсумкові результати обробки подаються у числовому або графічному вигляді та відбиваються у звіті :

 • Організаційна можливість реалізації (визначення збігу можливостей запропонованих інф системи із стратегіч планами орг-ії)

 • Економічна здійсненість (визначення можливого зменшення витрат, збільшення прибутку, зменш інвест)

 • Технічна здійсненість (визнач можливого обладнання та техніч забезпечення, його надійності, перспективності, доступності, захисту, можливості предбання у необхідні терміни)

 • Операційна здійсненість (визначення відношення до ІС з боку людськоточен, що підпад. До сфери безпосереднього спілкування з інформаційною системою або може відчувати вплив результатів на її впровадження)
 1. ^ Призначення та характерні ознаки складових системного проектування та роль стандартів.

Етап системного програмування потрібен для розробки специфікацій і його продуктом і є ці специфікації, основні типи:

 • специфікації інтерфейсу користувача, (опис інформаційних об’єктів орієнтованих на користувача : формати екрані формати та кроки інтерактивних діалогів форми всіх вхідних та вихідних документів)

 • специфікація бази даних ( концептуальна і зовнішня схема стуктура склад словник таблиці відповідності і опис методів керування доступом)

 • специфікації програмного забезпечення ( програмні пакети які необхідно купити прикладні програми, що розробл для формування інформац продуктів, програм контролю і керування процесами ).


Залежність від інформаційних систем і послуг означає, що організації стають все більш вразливими по відношенню до погроз безпеці. Взаємодія мереж загального користування і приватних мереж, а також сумісне використання інформаційних ресурсів утрудняє управління доступом до інформації. Тенденція до використання розподіленої обробки даних ослабляє ефективність централізованого контролю.

Стандарт ISO/IEC 27001:2005 «Інформаційні технології. Методи захисту. Системи менеджменту захисту інформації. Вимоги», розроблений Міжнародною організацією по стандартизації, є частиною цілої серії стандартів, призначених для організацій, що мають на меті упровадити у себе систему менеджменту захисту інформації.

Цей міжнародний стандарт надає модель для створення, впровадження, експлуатації, постійного контролю, аналізу, підтримки в робочому стані і поліпшення Системи Менеджменту Захисту Інформації (СМЗІ). Цей міжнародний стандарт можна використовувати для оцінки відповідності зацікавленими внутрішніми і зовнішніми сторонами.

Слід зазначити, що система менеджменту захисту інформації тісним чином пов'язана з системою менеджменту захисту активів в ланцюзі постачань, вимоги до якої представлені в міжнародному стандарті ISO 28000:2007.


 1. ^ Сутність процесу практичного проектування прикладної інформаційної системи. Характеристикайого складових.


Практичнепроектуванняприкладноїінформаційноїсистемиможе бути подане як розробкатрьохголовнихвидівїї еле-ментів:

• інформаційногозабезпечення (концептуальних і зовнішніх моделей базиданих, словника елементівбазиданих);

• призначеного для користувачаінтерфейсу (команднихлінійок, панелей меню, діалоговихвікон, повідомлень, екраніввхідних і вихідних форм);

• програмногозабезпечення (програм і процедур).

Розробкаінформаційногозабезпечення. До початку розробкидіалогів і прикладнихпрограмповинні бути визначені, специфіковані і документованілогічніструктуривсіхоб’єктівбазиданих та її словник, а такожлогічніструктуривсіхіншихфайлів — цеголовнавимогасистемногопроектування. Проектуванняінформаційногозабезпеченнявиявляє і документує три йогоголовністадії: (1) суть, тобтооб’єкти; (2) зв’язкиоб’єктів; (3) правила інтеграціїсуті та описуїх ролей.

(2) Розробкапризначеного для користувачаінтерфейсуфактичнореалізуєорганізаційну модель додатку, пов’язуючиїї з інформаційнимзабезпеченням (базою даних) і програмнимзабезпеченням (програмними модулями).

Призначений для користувачаінтерфейсмоделюєтакожвідносиниміжкористувачем і комп’ютерною системою через готовіекранніформивведенняданих і виведеннязвітів. При проектуванніінтерфейсурозробляєтьсяієрархічна структура (дерево) діалогів, створюютьсяпереліченнядіалогів, етапів, використанихоб’єктів, фізичний вид кожного етапудіалогу.

(3) Розробка прикладного програмногозабезпечення в даний час здійснюється в основному на логічномурівні, з використаннямможливостейоб’єктно-орієнтованихпрограмнихмов четвертого покоління. Проектуванняструктурибазиданих і спілкування з сучасними системами управління базами данихтакожздійснюється на логічномурівні, тобто з використанням легких для розумінняїхзначенняідентифікаторів, іменданих. Фізичнерозміщеннябазиданих на пристрояхпам’ятівідбувається автоматично за допомогою СУБД.

Окрімпрограмрозробляютьсятакож і процедури, наприклад, процедура архівації денного файлу операцій, процедура відкриття нового операційного дня і ін.


 1. ^ Сутність CASE-технології. Метод “сутність-зв’язок”,йогозастосування.


Появі CASE-технології і CASE-засобів передували дослідження в області методології програмування.

CASE-технологія являє собою методологію проектування ІС, а також набір інструментальних засобів, що дозволяють у наочній формі моделювати предметну область, аналізувати цю модель на всіх етапах розробки і супроводу ІС і розробляти додатка відповідно до інформаційних потреб користувачів. Більшість існуючих CASE-засобів засновано на методологіях структурного чи об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування, що використовують специфікації у виді чи діаграм текстів для опису зовнішніх вимог, зв'язків між моделями системи, динаміки поводження системи й архітектури програмних засобів.

Головнимипоняттями^ ER-моделі є сутність, зв'язок і атрибут. У діаграмахER-моделісутністьподається у виглядіпрямокутника, щоміститьім'ясутності. Для кращогорозумінняім'ясутностіможесупроводжуватися прикладами конкретнихоб'єктівцього типу.

Кожнийекземплярсутності повинен відрізнятисявід будь-якогоіншогоекземпляратієї ж сутності (цявимога до повноїмірианалогічнавимозівідсутностікортежів-дублікатів у реляційнихтаблицях).

Зв'язок - цеасоціація, щографічнозображується та установлюєтьсяміждвомасутностями. У будь-якомузв'язкувиділяються два кінці, на кожному з якихвказуєтьсяім'якінцязв'язку, ступінькінцязв'язку, обов'язковістьзв'язку. Зв'язокподається у вигляділінії, щозв'язуєдвісутностіабоведевідсутності до неї ж самої. Обов'язковийкінецьзв'язкузображуєтьсясуцільноюлінією, а необов'язковий - переривчастоюлінією.

Атрибутом сутності є будь-яка деталь, що служить для уточнення, ідентифікації, класифікації, числової характеристики абовираження стану сутності. Іменаатрибутівзаносяться в прямокутник, щозображуєсутність, підім'ямсутності і зображуютьсямалими буквами, можливо, із прикладами. Наприклад, унікальнимідентифікаторомсутності є атрибут, комбінаціяатрибутів, комбінаціязв'язківабокомбінаціязв'язків і атрибутів, щоунікальновідрізняє будь-якийекземплярсутностівідіншихекземплярівсутності того ж типу.


 1. ^ Надайте характеристику практичному методу прототипування.


Швидке Прототипування є метод побудови фізичних об'єктів з використанням твердих довільної форми виробництва. Використання швидких методів прототипування було свій початок в 1980-х, де вона була використана для побудови моделі пристрою. В даний час її застосування були здані в експлуатацію в широкому діапазоні завдань.

Метод можна використовувати навіть для того, щоб якість виробництва корисної частини в невеликій кількості. Швидке Прототипування навіть знайшли застосування в арт-сцени, де скульптори використовувати технології для створення складних форм, які стали твори мистецтва.

Поліпшений цифрової системи швидкого прототипування дає використання комп'ютерів з метою створення високоточних частини конструкції. Цифрові системи швидкого прототипування використовує віртуальні проекти зазвичай створюються за допомогою системи автоматизованого проектування та анімаційні програми моделювання програмного забезпечення.

Система перетворює проект у віртуальній перетину, які спеціальна машина використовує, щоб відтворити точний дизайн перетинів у фізичному просторі, поки фізична модель виконана. Суто технічний процес дозволяє віртуальних конструкцій прийняти фізичну форму в дуже точні і чітко.

У швидкого створення прототипів Існують, як правило дві основні підходи до розробки систем, які використовуються. Обраний підхід може бути формуючого або сумуючий. Формуючого підхід використовується в ситуаціях, в чому прототип першого побудована на базі сучасного етапу проекту. Потім перевіряються на контрольної групи з результатами використовується для включення в наступну стадію розвитку з метою подальшого зміцнення і вдосконалення про доцільність поточного дизайну.

Узагальнюючий підхід, з іншого боку, приймає інший курс у розвитку продукту. Одного здійснювати випробування проводиться в кінці загальний дизайн підвищення процесу. У більшості випадків цей підхід два кроки етапі. Після узагальнюючий підхід іноді може зробити занадто дорого вносити зміни в проект в кінці стадії наближення.

Але такий підхід є менш трудомістким і може бути більш економічно ефективним, якщо спочатку прогнозованих дизайн Видно, вимагають трохи уточнень, коли прототип робиться. Але в довгостроковій перспективі, з використанням підходу, що формує, безумовно, буде більш вигідним. Основна причина цього в тому, що, коли система протестована в цілому тільки один раз в кінці розрахункового періоду, це може бути дуже важко точно вказати різні недоліки, які можуть існувати в рамках проекту. 1. ^ Складові компоненти проекту нової інформаційної системи. Призначення кожного з компонентів.

Практично всі розглянуті різновиди інформаційних систем незалежно від сфери їхнього застосування включають один і тойже набір компонентів:

 • функціональні компоненти: функціональні підсистеми (модулі, бізнеси-додатки), функціональні задачі, моделі й алгоритми; компоненти системи опрацювання даних: інформаційне забезпечення, програмное забезпечення, технічне забезпечення, правове забезпечення, лінгвістичне забезпечення;

 • організаційні компоненти (персонал): нова організаційна структура фірми, персонал (штати, посадові інструкції).

При цьому під функцією управління розуміється спеціальний постійний обов’язок одного або декількох осіб, виконання якого призводить до досягнення визначеного ділового результату.

Під функціональними компонентами розуміється система функцій управління - повний набір (комплекс) взаїмоув’язаних у часу і просторі робіт із управління, необхідних для досягнення поставлених перед підприємством цілей.


 1. ^ Характеристика складових етапу впровадження проекту нової інформаційної системи.


Серед основних етапів життєвого циклу ІС етап впровадження знаходиться після етапу тестування і перед функціонуванням і супроводом.

Коротко цей етап можна пояснити як установку і введеннясистеми в дію;

Заходи, що вживаються на даному етапі:

 1. Завершеннядокладноїрозробкипроцесів і організаційних моделей; визначенняновихробочихобов'язків

 2. Розробка систем підтримки

 3. Реалізаціяпопередніхваріантів і первиннівипробування

 4. Ознайомленняпрацівників з новимваріантом; розробка і здійснення плану реформи

 5. Розробкапоетапного плану; впровадження як таке

 6. Розробка плану навчання; навчанняпрацівниківновимпроцесам і системам

Етапирозробки, тестування, впровадження, експлуатації і супроводу ІС об'єднуютьсятерміномреалізація. Реалізація ІС є надзвичайноскладнимбагатоаспектнимпроцесом, здійснюваним на базісукупностей (профілів) гармонізованихміжнароднихстандартів, специфікацій і угод. Така практика є заставою того, щостворюванаінформаційна система буде реалізована як "відкрита система". Іншими словами, така ІС буде масштабірована, мобільна, переносима, володітидружнімиінтерфейсами і т.д.

Впровадження інформаційних технологій і реалізованих на їх основі інформаційних систем в повсякденну діяльність підприємства дає йому тактичні і довгострокові переваги в бізнесі. Прагненнякерівництва до використання ІТможезалишитисялише благими намірами, якщовоно не слідуватимевимогам, щосклалися, і правилам розробки, проектування і впровадження ІТ. Вищемовилося про базовівимоги до стандартизаціїоб'єктів і функціональнихзавдань, без якихреалізована система не буде відкритою системою, щоприведезгодом до численних проблем при їївпровадженні і експлуатації.

Керівники підприємства, що зважилися на впровадження ІТ, повинні твердо засвоїти: початок робіт з проектування інформаційної системи найчастіше спричиняє обов'язковий рєїнжінірінг процесів бізнесу. Рєїнжінірінг є безліччю методик і рекомендацій, серед них потрібновибратиті, якінайкращим чином задовольняютьпоставленимцілям.


 1. ^ Сутність етапу супроводження інформаційної системи.


Супровід програмного забезпечення - процес поліпшення, оптимізації та усунення дефектів програмного забезпечення (ПО) після передачі в експлуатацію. Супровід ПО - це одна з фаз життєвого циклу програмного забезпечення, наступна за фазою передачі в експлуатацію. У ході супроводу В програму вносяться зміни, з тим, щоб виправити виявлені в процесі використання дефекти і недоробки, а також для додавання нової функціональності, з метою підвищити зручність використання (юзабіліті) та застосування.
У моделі водоспаду, супровід ПО виділяється в окрему фазу циклу розробки. В спіральної моделі, що виникла в ході розвитку об'єктно-орієнтованого програмування, супровід не виділяється як окремий етап. Тим не менш, ця діяльність займає значне місце, враховуючи той факт, що зазвичай близько 2/3 життєвого циклу програмних систем займає супровід.
Сопровождаемость програмного забезпечення - характеристики програмного продукту, що дозволяють мінімізувати зусилля щодо внесення в нього змін:
* для усунення помилок;

* для модифікації згідно з мінливими потребами користувачів.

Від ефективності робіт на етапі підтримки і супроводу залежить безперервність бізнес-процесів та збереження корпоративної інформації, необхідної для життєдіяльності компаній. Важливість цього етапу важко переоцінити, проте, на жаль, підтримка ІТ-систем нерідко виявляється складним і трудомістким процесом і вимагає багато сил і уваги з боку ІТ-департаментів, відволікаючи ресурси від виконання стратегічних завдань.


Скачать файл (139 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации