Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Тест з хімії №30 Гомологічний ряд насичених вуглеводнів - файл 1.doc


Тест з хімії №30 Гомологічний ряд насичених вуглеводнів
скачать (313 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc313kb.18.12.2011 20:15скачать

содержание

1.doc

Гомологічний ряд насичених вуглеводнів (алканів), їх електронна і просторова будова, sp3-гібридизація. Номенклатура алканів, їх фізичні та хімічні властивості. Метан. Насичені вуглеводні в природі, їх застосування.


 1. Серед запропонованих речовин виберіть ізомери:

 1. Циклопентан і пентен-2.

 2. Циклопентан і пентан.

 3. Циклопентан і пентин-1.

 4. Циклопентан і циклопропан.
 1. Серед запропонованих речовин виберіть ізомери:

  1. Циклобутан і циклопропан.

  2. Бутан і бутен.

  3. Циклогексан і гексен-3.

  4. Гексан і гексен.
 1. Серед запропонованих речовин виберіть гомологи:

  1. Циклопентан і пентен-2.

  2. Циклопентан і пентан.

  3. Циклопентан і пентин-1.

  4. Циклопентан і циклопропан.
 1. Серед запропонованих речовин виберіть гомологи:

  1. Циклобутан і циклопропан.

  2. Бутан і бутен.

  3. Циклогексан і гексен-3.

  4. Гексан і гексен.
 1. Виберіть алкан, який за звичайних умов є газом:

  1. С17Н36.

  2. С10Н22.

  3. С5Н12.

  4. С3Н8.
 1. Виберіть алкан, який за звичайних умов є рідиною:

  1. СН4.

  2. С6Н14.

  3. С21Н44.

  4. С19Н40.
 1. Виберіть алкан, який за звичайних умов є твердою речовиною:

  1. С10Н22.

  2. С2Н6.

  3. С20Н42.

  4. СН4.
 1. Виберіть формулу н-гексану:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .
 1. Виберіть формулу н-пентану:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .
 1. Виберіть формули речовин, які утворюються при взаємодії 1 моль метану і 1 моль хлору:

  1. Тільки СН3Сl.

  2. СН2Сl2 i H2.

  3. СН4Сl2.

  4. СН3Сl i HCl.
 1. Виберіть формули речовин, які утворюються при взаємодії 1 моль метану і 2 моль хлору:

  1. СН3Сl i HCl.

  2. СН2Сl2 i 2HCl.

  3. ССl4 i HCl.

  4. ССl4 i H2.
 1. Виберіть формули речовин, які утворюються при взаємодії 1 моль метану і 3 моль хлору:

  1. ССl4 i HCl.

  2. СН2Сl3 i HCl.

  3. СНСl3 i 3HCl.

  4. ССl6 i H2.
 1. Виберіть формули речовин, які утворюються при взаємодії 1 моль метану і 4 моль хлору:

  1. ССl4 i 4HCl.

  2. СН2Сl2 i HCl.

  3. ССl4 i H2.

  4. ССl4 i H2О.
 1. Виберіть назву речовини, яка утворюється при взаємодії 1 моль метану і 1 моль хлору:

  1. Тетрахлорметан.

  2. Дихлоретан.

  3. Хлорметан.

  4. Хлороформ.
 1. Виберіть назву речовини, яка утворюється при взаємодії 1 моль метану і 2 моль хлору:

  1. Дихлорметан.

  2. Тетрахлорметан.

  3. Хлороформ.

  4. Трихлорметан.
 1. Виберіть назву речовини, яка утворюється при взаємодії 1 моль метану і 3 моль хлору:

  1. Тетрахлорметан.

  2. Трихлорметан.

  3. Дихлоретан.

  4. Водень.
 1. Виберіть назву речовини, яка утворюється при взаємодії 1 моль метану і 4 моль хлору:

  1. Вода.

  2. Водень.

  3. Тетрахлоретан.

  4. Тетрахлорметан.
 1. Виберіть пару речовин, які реагують з етаном:

  1. Хлор, кисень.

  2. Водень, бром.

  3. Натрій, карбон монооксид.

  4. Метан, глюкоза.
 1. Виберіть пару речовин, які реагують з метаном:

  1. Алюміній, сірка.

  2. Вуглекислий газ, калій.

  3. Кисень, бром.

  4. Неон, гелій.
 1. Якою реакцією неможливо одержати метан?

  1. Взаємодією води і алюміній карбіду.

  2. Сплавляння натрій ацетату з натрій гідроксидом.

  3. Взаємодією вуглецю і водню при нагріванні в присутності каталізатора.

  4. Реакцією В’юрца з хлорметану.
 1. Яка реакція неможлива для метану?

  1. Окиснення.

  2. Крекінг з утворенням бутену-2.

  3. Хлорування.

  4. Нітрування.
 1. Яка максимальна кількість молекул хлору може вступати в реакцію з етаном?

  1. 12.

  2. 7.

  3. 6.

  4. 2.
 1. Для одержання нітрометану необхідно до метану додати:

  1. Нітратну кислоту.

  2. Нітритну кислоту.

  3. Нітроген діоксид.

  4. Нітроген монооксид.
 1. При взаємодії метану з нітратною кислотою утворюються:

  1. СН5NO3.

  2. СН3NO3 i H2.

  3. СН3NO2 i H2.

  4. СН3NO2 i H2O.
 1. На відміну від алканів циклоалкани можуть вступати в реакцію:

  1. Приєднання водню.

  2. Заміщення з воднем.

  3. Окиснення.

  4. Горіння.
 1. При взаємодії етану з нітратною кислотою утворюються:

  1. СН5NO3.

  2. С2Н5NO2 i H2О.

  3. СН3NO2 i H2.

  4. С2Н7NO3.
 1. Якою реакцією неможливо добути метан:

  1. СН3СООNa + NaOH.

  2. Al4C3 + H2O.

  3. СН3СООК + КOH.

  4. СН3NO2 + H2.
 1. Якою реакцією неможливо добути етан?

  1. CH3Cl + Na.

  2. С2Н4 + H2.

  3. С2Н4 + H2O.

  4. С2Н2 + 2H2.
 1. Якою реакцією неможливо добути бутан?

  1. 2CH3Cl + 2Na.

  2. 2C2H5Cl + 2Na.

  3. C3H7Cl + 2Na + CH3Cl.

  4. С4Н8 + H2.
 1. Якою реакцією неможливо добути пропан?

  1. C2H5Cl + 2Na + CH3Cl.

  2. С3Н6 + H2.

  3. С3Н4 + 2H2.

  4. 2C2H5Cl + 2Na.
   1. Який насичений вуглеводень утворює з киснем і повітрям вибухонебезпечну суміш?

A. Бутен.

B. Метан.

C. Нонан.

D. Декан.
4402. В природному газі домінує газ ...?

A. Бутан.

B. Бензин.

C. Метан.

D. Пропілен.


 1. Основна галузь застосування метану...

A. Як сировина для виготовлення хлоридної кислоти.

B. Як паливо.

C. Як біодобавка.

D. Як окисник.


 1. Який тип гібридизації атомів Карбону характерний для алканів (насичених вуглеводнів)?

A. sp3.

B. sp.

C. spd.

D. sp2.


 1. Який вигляд має загальна формула алканів (насичених вуглеводнів) ?

A. CnH2n.

B. CnHn.

C. CnH2n+2.

D. CnH2n–2.


 1. Знайдіть гомолога пропану:

A. Бутен.

B. Бутан.

C. Бутин.

D. Циклобутан.


 1. Представники гомологічного ряду алканів є в ряду:

A. C3H3Cl2Br, C2H2.

B. CH4, C3H4.

C. C6H14, C2H6.

D. C6H6, C3H8.


 1. Які реакції характерні для метану?

A. Приєднання, горіння.

B. Заміщення, розкладу.

C. Горіння, пригнічення.

D. Обміну, розкладу.


 1. Хлорпохідні метану можуть утворюватися в результаті реакції:

A. Заміщення.

B. Розкладу води електричним струмом.

C. Полімеризації.

D. Горіння.


 1. Яке із рівнянь реакцій відповідає розкладу метану?

A. CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O.

B. CH4  C + 2H2.

C. CH4 + HNO3 CH3 – NO2 + H2O.

D. CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl.


 1. Молекула метану має форму:

A. Трикутну.

B. Лінійну.

C. Правильної тригональної піраміди.

D. Правильної трапеції.


 1. Серед формул вкажіть скорочену структурну формулу бутану:

A. CH3 – (CH2)4 – CH3.

B. CH3 – (CH2)2 – CH3.

C. CH3 – (CH2)8 – CH3.

D. CH3 – CH2 – CH3.


 1. За звичайних умов пропан це:

A. Газ.

B. Рідина.

C. Тверда речовина.

D. Розчин.


 1. Який агрегатний стан мають алкани із значенням атомів Карбону більше 20?

A. Плазма.

B. Газ.

C. Рідина.

D. Тверда речовина.


 1. Яку формулу має алкан, відносна молекулярна маса якого 30?

A. C2H2.

B. C2H4.

C. C2H6.

D. C2H2Cl2.


 1. Відносна молекулярна маса метану становить:

A. 20.

B. 28.

C. 18.

D. 16.


 1. Що є необхідною умовою реакції заміщення метану з хлором?

A. Освітлення.

B. Охолодження.

C. Змочування.

D. Розчинення.


 1. Знайдіть молекулу 2-метилпентану:

А.

B. CH3 – (CH2)3 – CH3

C.

D. C2H6.


 1. Яка структурна формула відповідає циклопропану?

A.
С. CH3 – CH2 – CH3.

C.

D. CH3 – (CH2)2 – CH3.


 1. Вкажіть формулу 2-метил-2-хлорбутану:

A.

B.

C. CH3 – CH2 – CH2 – CH – Cl

D.


 1. Яка формула пропану?

A. С4H10.

B. C3H8.

C. C4H8.

D. C3H6.


 1. Який ряд формул утворений лише алканами?

A. С4Н10, СН4, С2Н6.

B. С2Н2, С2Н4, С2Н6.

C. СН3 – СН3, С6Н6, С2Н6.

D. СН3 – С(О)Н, СН3 – ОН, СН4.


 1. Яка із реакцій відповідає реакції горіння етану?

A. CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl.

B. 2C2H5OH + 6O2  4CO2 + 6H2O.

C. C2H6  2C + 3H2.

D. 2C2H6 + 7O2  4CO2 + 6H2O.


 1. В якому переліку речовин є формули лише вуглеводнів?

A. H2O, C2H5OH, CH3Cl.

B. CH3 – O – CH3, C2H6, C4H8.

C. C4H9Cl, C4H9 – OH, C4H10.

D. C2H2, C6H6, C2H6.


 1. Де зображено скелет ізопентану?

A.

B. C – C – C – C – C

C. C – C – C – C

D.


 1. Скільки в молекулі декану є атомів Карбону?

A. 2.

B. 10.

C. 4.

D. 5.


 1. Яка речовина утворюється в результаті повного хлорування метану?

A. C2H5Cl.

B. CCl4.

C. CH3Cl.

D. CH2Cl2.


 1. Із збільшенням кількості атомів Карбону в органічних сполуках збільшується кількість:

A. Гомологів.

B. Радикалів.

C. Ізомерів.

D. Ізотопів.


 1. Температури кипіння гомологів метану:

A. Закономірно зростають із збільшенням кількості атомів Карбону.

B. Не змінюються.

C. Закономірно зменшуються із збільшенням кількості атомів Карбону.

D. Такі ж, як у метану.


 1. Яке із хімічних рівнянь реакцій відображає синтез метану з неорганічної сировини?

A. Al4C3 + 12H2O  3CH4 + 4Al(OH)3.

B. 2CH4  C2H2 + 3H2.

C. CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl.

D. C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O.


 1. 1,2-Дихлоретан використовується:

A. Як розчинник.

B. Як окисник.

C. Як паливо.

D. Як емульгатор.


 1. Яка іменна реакція дозволяє подовжити карбоновий ланцюг алканів?

A. Зелінського.

B. В’юрца.

C. Марковникова.

D. Зініна.


 1. Яка газоподібна органічна речовина переважає у природному газі?

A. C2H6.

B. CH4.

C. C2H2.

D. C2H5OH.


 1. Який відсоток в молекулі метану (СН4) становить Карбон?

A. 90 %.

B. 75 %.

C. 25 %.

D. 50 %.


 1. Який об’єм кисню потрібно для спалювання 40 літрів етану? 2С2Н6 + 7О2  4СО2 + 6Н2О)

A. 140 л.

B. 100 л.

C. 20 л.

D. 80 л.


 1. Який об’єм кисню потрібно для спалювання 10 літрів метану? СН4 + 2О2  СО2 + 2Н2О

A. 10 л.

B. 20 л.

C. 100 л.

D. 22,4 л.


 1. Серед наведених формул вкажіть радикал етил:

A. СН4.

B. – СН3.

С. – С2Н5.

D. – С2Н6.


 1. Вкажіть відстань між ядрами сусідніх атомів Карбону, валентний кут між зв’язками при sp3-гібридизації.

A. 0,120 нм, 1200.

B. 0,154 нм, 109028.

С. 0,111 нм, 1070

D. 0,154 нм, 1800.


 1. Вкажіть, яка назва відповідає вуглеводню С5Н12:

A. Пропан.

B. Метан.

С. Бутан.

D. Пентан.


 1. У гомологічному ряді насичених вуглеводнів при зростанні кількості атомів Карбону температура кипіння:

A. Збільшується.

B. Спочатку зменшується, а потім збільшується.

C. Зменшується.

D. Спочатку збільшується, а потім зменшується.


 1. У переліку речовин вкажіть молекулярну формулу гексану:

A. С6Н12.

B. С6Н10.

C. С6Н6.

D. C6H14.


 1. Вкажіть, якій сполуці відповідає назва 3-метилпентан:

A.

B.

C.

D.


 1. Вкажіть, які з наведених вуглеводнів у відповідних умовах можуть ізомеризуватися:

A. Бутан.

B. Метан.

С. Етан.

D. Пропан.


 1. Яке з наведених висловлювань дає правильне визначення поняттю “ізомери”? Ізомерами називають речовини ...:

A. З однаковим якісним і кількісним складом, але різною будовою і різними властивостями.

B. З однаковою молекулярною формулою та хімічною будовою, але різними властивостями.

С. З різними молекулярними формулами, різною хімічною будовою та властивостями.

D. З однаковим якісним і кількісним складом, властивостями.


 1. Ізомерною до пентану є речовина:

А.

В.

С.

D.


 1. Чим за відношенням один до одного є речовини 2-метил-3-хлорпентан і 2-метил-3-хлоргексан?

А. Ізомерами.

В. Гомологами.

С. Хлорпохідними.

D. Вуглеводнями нормальної будови.


 1. Вкажіть формулу сполуки, що записана правильно:

А.

В.

С.

D.


 1. Вкажіть, які реакції не характерні для алканів:

А. Розщеплення.

В. Ізомеризації.

С. Приєднання.

D. Заміщення.


 1. Серед наведених схем реакцій вкажіть реакцію ізомеризації:

A.  СН4 + 2О2 СО2 + 2Н2О.

В.

C. 2СН4  С2Н2 + 3Н2.

D. 2СН4  С2Н4 + 2Н2.


 1. При пропусканні газоподібних насичених вуглеводнів крізь бромну воду та розчин перманганату калію рідина:

А. Стає каламутною.

В. Утворює осад.

С. Знебарвлюється.

D. Не змінює колір.


 1. Відносна густина метану за воднем дорівнює:

А. 16.

В. 8.

С. 32.

D. 24.


 1. Вкажіть, з якого вуглеводню в ряді алканів починається ізомеризація:

А. Метану.

В. Бутану.

С. Етану.

D. Пропану.


 1. Відносна густина етану за воднем дорівнює:

А. 15.

В. 30.

С. 60.

D. 20


 1. Вкажіть, з якою з перелічених речовин метан вступає в реакцію?

А. NaOH (розчин).

В. Концентрована Н2SO4 (кімнатна температура).

С. КMnO4 (розчин).

D. Хлор (світло).


 1. Який об’єм водню (н. у.) утвориться внаслідок повного термічного розкладу 2 моль метану (СН4 → С + 2Н2)?

А. 22,4 л.

В. 44,8 л.

С. 67,2 л.

D. 89,6 л.


 1. Яка маса в грамах за н.у. 22,4 л етану:

А. 30 г.

В. 16 г.

С. 24 г.

D. 18 г.


 1. У молекулі етану є ...... σ зв’язків:

А. 3.

В. 6.

С. 7.

D. 4.


 1. У молекулі метану є … σ зв’язків:

А. 3.

В. 6.

С. 7.

D. 4.


 1. Реакція галогенування алканів відбувається за … механізмом:

А. Радикальним.

В. Нуклеофільним.

С. Електрофільним.

D. Мезомерним.


 1. Реакція гідрування – це приєднання:

А. Хлору.

В. Води.

С. Водню.

D. Гідрогенхлориду.


 1. Реакція декарбоксилювання – це:

А. Приєднання СО2.

В. Відщеплення СО2.

С. Приєднання СО.

D. Відщеплення СО.


 1. Для добування гексану за реакцією В’юрца в одну стадію (без утворення побічних продуктів) необхідно використати:

А. СН3–СН2–СН2–СН2–Cl.

В. СН3–Cl.

С. СН3–СН2–СН2–Cl.

D. СН3–СН2–Cl.


 1. Реакція галогенування – це взаємодія з:

А. H2.

В. Cl2.

С. H2O.

D. HCl.


 1. Реакція Коновалова – це реакція:

А. Нітрування бензену.

В. Хлорування алканів.

С. Нітрування алканів.

D. Хлорування алкенів.


 1. При гідролізі Al4C3 утворюється:

А. Етан.

В. Пропан.

С. Карбід.

D. Метан.


 1. При сплавлянні СН3—СН2—СН2—COONa з NaOH утворюється:

А. Пропан.

В. Етан.

С. Гексан.

D. Бутан.


 1. Реакція Коновалова (нітрування) для етану приводить до утворення:

А. Хлоретану.

В. Нітроетану.

С. Аміноетану.

D. Бутану.


 1. Вкажіть ізомерну сполуку для 2-метил­бутану:

А. 2,2-диметилбутан.

В. 2,3-диметилпентан.

С. 2,2,3,3-тетраметилпентан.

D. н-пентан.


 1. До якого типу належить реакція С20Н42 С10Н22 + С10Н20?

А. Заміщення.

В. Приєднання.

С. Крекінгу.

D. Відщеплення.


 1. До якого типу належить реакція?

СН3 — СН3 + HNO3 СН3 — СН2 — NO2 + Н2O:

А. Заміщення.

В. Приєднання.

С. Крекінгу.

D. Відщеплення.


 1. До якого типу належить реакція?

СН3 — СН2 — СН3 + 5О2 3СО2 + Н2О:

А. Заміщення.

В. Приєднання.

С. Крекінгу.

D. Окиснення.


 1. Вкажіть хімічну формулу речовин А відповідно до схеми наведеного хімічного перетворення  А + Н2О  Аl(ОН)3 + СН4:

А. Al.

В. Al4C3.

С. CaC2.

D. Ca.


 1. З наведених формул вкажіть гомолога пентану:

А. С3Н8.

В. С4Н8.

С. С5Н10.

D. С5Н8.


 1. У молекулі метану атом Карбону утворює:

А. Три ковалентні зв’язки з атомами Гідрогену.

В. Два ковалентні зв’язки з атомами Гідрогену.

С. Чотири ковалентні зв’язки з атомами Гідрогену.

D. Два ковалентні зв’язки з атомами Гідрогену і два з атомами Хлору.


 1. Яка речовина не реагує з етаном?

А. Сl2.

В. O2.

С. HCl.

D. Br2.


 1. За яких умов етан реагує з хлором?

А. За наявності вологи.

В. При нагріванні до 50 0С.

С. При освітленні ультрафіолетовим промінням.

D. При атмосферному тиску.


 1. Яка речовина є хлорпохідною метану?

А. С3Н6Cl3.

В. СН3Cl.

С. С2Н4Cl2.

D. СН2F2.


 1. Молекула метану має форму:

А. Трикутника.

В. Тетраедра.

С. Октаедра.

D. Площинну.


 1. Гомологи – це сполуки, що:

А. Мають подібну будову і різні хімічні властивості.

В. Мають подібну будову молекул і подібні хімічні властивості, але відрізняються між собою за складом на одну чи кілька груп СН2.

С. Відрізняються між собою на кілька груп СН2 і мають однаковий якісний і кількісний склад.

D. Містять однакову кількість атомів Карбону і Гідрогену.


 1. Вкажіть структурну формулу 2,3-диметил­гексану:

A.

B.

C.

D.

 1. Вкажіть назву алкану такої будови:А. 3-етилоктан.

В. 3-етилгексан.

С. 4-етилгексан.

D. 3-етилгептан.


 1. Яка валентність Карбону в органічних сполуках:

А. Три.

В. Два.

С. П’ять.

D. Чотири.


 1. За яких умов метан реагує з хлором?

А. При наявності каталізатора.

В. При нагріванні до 50 0С.

С. При освітленні ультрафіолетовим світлом.

D. При тиску 1000 Па.


 1. Загальна формула СnH2n+2 характерна для:

А. Алкінів.

В. Алкенів.

С. Алканів.

D. Циклоалканів.


 1. Радикал називається:

А. Пропіл.

В. Пентил.

С. Ізопропіл.

D. Етил.


 1. Серед наведених алканів за звичайних умов в рідкому стані перебуває:

А. Пропан.

В. Гексан.

С. Метан.

D. Етан.


 1. Вкажіть, яка назва відповідає вуглеводню С7Н16:

А. Пропан.

В. Метан.

С. Пентан.

D. Гептан.


 1. Вкажіть, яке з рівнянь відповідає одержанню пропану реакцією В’юрца:

А. CH3-CH2-CH2-Mg-J + HOH 

В. 2CH3-J + 2Na 

С. CH3-CH2-J + 2Na + CH3-CH2-J 

D. CH3-J + CH3-CH2-J + 2Na 


 1. З якими із наведених сполук взаємодіє н-гексан за заданих умов :

А. Br2, в темноті, 20 0С.

В. HNO3, (конц.), 20 0С.

С. Br2, освітлення.

D. KMnO4, H2O, 20 0C.


 1. Насичені вуглеводні водний розчин перманганату калію:

А. Знебарвлюють.

В. Змінюють його колір.

С. Не знебарвлюють.

D. Реагують з утворенням СО2 і Н2О.


 1. Насичені вуглеводні реагують з:

А. Бромом і хлором.

В. Гідроксидом натрію і хлороводнем.
^

С. Вуглекислим газом і йодом.


D. Гідроксидом натрію і йодом.

 1. Яку сполуку можна синтезувати із 1-йодпропану за реакцією В’юрца?

А. Циклогексан.

В. Гептан.

С. Гексан.

D. Циклопропан.


 1. н-гексан реагує за наведених умов із:

А. Br2 в темноті, 20 0С.

В. KMnO4, H2O, 20 0C.

С. Na, 20 0C.

D. Br2, освітлення, 20 0С.


 1. Які типи атомів Карбону зустрічаються в молекулі пентану?

(СН3-СН2-СН2-СН2-СН3)

А. Четвертинні.

В. Первинні.

С. Вторинні.

D. Первинні і вторинні.


 1. Сполуки, що мають відкритий ланцюг вуглецевих атомів, називаються:

А. Аліфатичними.

B. Циклічними.

C. Гетероциклічними.

D. Ароматичними.


 1. Вкажіть, які з наведених вуглеводнів у відповідних умовах можуть ізомеризуватися:

А. Етан.

В. Метан.

С. Пропан.

D. Пентан.


 1. З якими із наведених сполук взаємодіє пропан за заданих умов:

А. HNO3 (розв.), 150 0С, тиск.

B. HNO3, (конц.), 20 0С.

C. HBr.

D. NaOH.


 1. З якими із наведених сполук взаємодіє бутан за заданих умов:

А. Br2, в темноті, 20 0С.

B. H2SO4, (конц.), 20 0С.

C. NaOH.

D. O2, 150 0С.


 1. Вкажіть молекулярну формулу бутану:

А. С4Н10.

В. СН3-СН2-СН2-СН3.

С. СН3-СН2-СН3.

D. .


 1. При нагріванні метану до 1500 0С він розкладається на:

А. СО і Н2.

B. С і Н2.

C. СО2 і Н2.

D. С2Н2 і Н2.


 1. Із яких простих речовин можна синтезувати метан?

А. Із коксу і води.

B. Із водню і вуглекислого газу.

C. Із водню і вуглецю.

D. Із водню і чадного газу.


 1. Гомологічна різниця у алканів – це:

А. Група СН2.

B. Група СН3.

C. Група СН

D. Група атомів, на яку відрізняються між собою метан і бутан.


 1. Яка формула дихлоретану?

А. CH2Cl2.

B. C2H2Cl2.

C. C2H3Cl2

D. C2H4Cl2


 1. Як називається насичений вуглеводень такої будови?

А. 3-метилбутан.

B. 2-метилбутан.

C. 3-етилпропан.

D. 3,3-диметилпропан.


 1. Яка назва насиченого вуглеводню такої будови?

А. 3-етилоктан.

B. 2-етилгексан.

C. 3-етилпентан.

D. 3,3-діетилбутан.


 1. При взаємодії 1 моль метану з 3 моль хлору утворюється:

А. Хлорметан.

B. Дихлорметан.

C. Хлороформ.

D. Тетрахлорметан.


 1. Яка хімічна формула болотного газу?

А. СО2.

B. СН4.

C. СО.

D. С2Н2


 1. Насичені вуглеводні вступають у реакції:

А. Приєднання, заміщення, взаємодії з лугами.

B. Приєднання, термічного розкладу, взаємодії з кислотами.

C. Окиснення калій перманганатом, взаємодії з йодом.

D. Заміщення з галогенами, термічного розкладу, горіння.


 1. У гомологів алканів:

А. Однакове значення відносної молекулярної маси.

B. Однакова кількість груп СН2.

C. Подібна будова і подібні хімічні властивості.

D. Однакова кількість груп СН2, подібна будова молекул і подібні хімічні властивості.


 1. При повному хлоруванні метану утворюється:

А. СH2Cl2.

B. СCl4.

C. СH3Cl.

D. СНCl3


 1. Яка формула “рудникового” газу?

А. СО2.

B. СН4.

C. СО.

D. С2Н2


 1. Горіння метану – це хімічна взаємодія метану з:

А. Повітрям, при якій поглинається велика кількість теплоти.

B. Киснем, при якій виділяється велика кількість теплоти.

C. Киснем, при якій поглинається велика кількість теплоти.

D. Вуглекислим газом і водяною парою.


 1. До якого типу належить реакція між пропаном і бромом?

А. Обміну.

B. Сполучення.

C. Заміщення.

D. Розкладу.


 1. формула метану такого виду називається:

А. Спрощеною структурною.

В. Молекулярною.

С. Електронною.

D. Структурною.


 1. Молекулярна формула етану:

А. С2Н6.

В.

.

С.

.

D. С2Н4.


 1. Який насичений вуглеводень за звичайних умов є рідиною?

А. С2Н6.

B. СН4.

C. С3Н8.

D. С5Н12.


 1. Який вуглеводень належить до алканів?

А. С2Н6.

B. С2Н4.

C. С3Н6.

D. С5Н8.


 1. Який вуглеводень належить до алканів?

А. С8Н16.

B. С6Н6.

C. С7Н16.

D. С5Н10.


 1. Який вуглеводень не належить до алканів?

А. С8Н18.

B. С6Н6.

C. С7Н16.

D. С5Н12.


 1. Який вуглеводень не належить до алканів?

А. С6Н14.

B. С7Н16.

C. С7Н14.

D. С5Н12.


 1. Структурна ізомерія насичених вуглеводнів зумовлена:

А. Різним кількісним складом.

В. Різним якісним складом.

С. Різною будовою карбонового скелету.

D. Різною кількістю атомів Карбону і Гідрогену.


 1. Як називається насичений вуглеводень такої будови:

А. 3-метилбутан.

B. 3-метилпентан.

C. 3-етилбутан.

D. 2-етилбутан.


 1. Основним компонентом природного газу є:

А. СН4.

B. С2Н6.

C. С3Н8.

D. С2Н2


 1. Кінцевими продуктами реакції горіння алканів є:

А. Вода і чадний газ.

B. Вуглекислий і чадний газ.

C. Вода і метан.

D. Вода і вуглекислий газ.


 1. Який насичений вуглеводень за звичайних умов є газом?

А. С6Н14.

B. С5Н12.

C. С3Н8.

D. С8Н18.


 1. Вкажіть формулу алкану:

А. С25Н52.

B. С25Н50.

C. С24Н48.

D. С20Н38.


 1. Відносну густину за воднем, рівну 15, має:

А. Пропан.

B. Етан.

C. Метан.

D. Бутан


 1. Метан має просторову будову:

А. Тетраедричну з трьома ковалентними зв’язками, направленими під кутом 1200.

B. Лінійну структуру .

C. Тетраедричну з чотирма ковалентними зв’язками, направленими під кутом 109028/.

D. Площинну структуру.


 1. При нагріванні метану до 1000 0С він розкладається на:

А. СО і Н2.

B. С і 2Н2.

C. СО2 і Н2.

D. С2Н2 і Н2


 1. Яка із реакцій називається піролізом метану?

А. 2СН4 С2Н2 + 3Н2.

B. СН4 + Н2О СО + 3Н2.

C. СН4 + СО2 2СО + 2Н2.

D. СН4 + Сl2 CH3Cl + HCl.


 1. Гомологом речовини, формула якого , є:

А. Пентан.

В. Гексан.

С. Циклопентан.

D. Пентин.


 1. Речовини і є гомологами, тому що:

A. Мають подібну будову і властивості та відрізняються по складу на групу .

B. Відносяться до лінійних вуглеводнів, молекули яких містять різне число атомів Карбону.

C. Їх молекули мають нециклічну будову і відрізняються числом атомів Гідрогену.

D. В їх молекулах немає кратних зв’язків.


 1. Бутан не вступає в реакцію приєднання хлороводню, тому що:

 1. В його молекулах немає -зв‘язків.

 2. Бутан є вуглеводнем.

 3. Його молекула неполярна.

 4. Між його атомами немає водневих зв‘язків.
 1. Пропан і бутан є гомологами, тому що:

 1. Відносяться до лінійних вуглеводів, молекули яких містять різне число атомів Карбону.

 2. Мають подібну будову і властивості і відрізняються по складу на групу .

 3. Їх молекули мають нециклічну будову і відрізняються числом атомів Гідрогену.

 4. В їх молекулах немає кратних зв‘язків.
 1. Етан має формулу:

 1. .

 2. .

 3. .

 4. .
 1. Етан можна одержати при гідруванні:

 1. Етаналю.

 2. Пропаналю.

 3. Етену.

 4. Пропіну.
 1. Пентан не приєднує води, тому що:

 1. Його молекула неполярна.

 2. В його молекулі немає -зв‘язків.

 3. Між його атомами немає водневих зв‘язків.

 4. Пентан є вуглеводнем.
 1. Речовини

є гомологами, тому що:

 1. Належать до розгалужених вуглеводнів, молекули яких містять число атомів Карбону.

 2. Мають подібну форму і властивості та відрізняються по складу на групу.

 3. Їх молекули мають нециклічну будову і відрізняються числом атомів Гідрогену.

 4. В їх молекулах немає кратних зв‘язків.
 1. Гексан не знебарвлює розчину , тому що:

 1. Гексан є вуглеводнем.

 2. Його молекула неполярна.

 3. В його молекулі немає -зв‘язків.

 4. Між його атомами немає водневих зв‘язків.
 1. Пропусканням через розчин лугу можна очистити газ, формула якого:

 1. .

 2. .

 3. .

 4. .
 1. 2-метилпропан (ізобутан) не вступає в реакцію приєднання бромоводню (), тому що:

 1. 2-метилпропан є вуглеводнем.

 2. Його молекула неполярна.

 3. В його молекулі немає -зв‘язків.

 4. Між його атомами немає водневих зв‘язків.
 1. Пропусканням через розчин лугу можна очистити газ, формула якого:

 1. .

 2. .

 3. .

 4. Cl2.
 1. Хімічні формули

відповідають:

 1. Одній речовині.

 2. Двом речовинам.

 3. Трьом речовинам.

 4. Чотирьом речовинам.
 1. Гомологом речовини, формула якої

є:

 1. Бензин.

 2. Циклогексан.

 3. Гексан.

 4. Пентан.
 1. Число ізомерів, що мають формулу , дорівнює:

 1. 5.

 2. 2.

 3. 3.

 4. 4.
 1. Ізомерами не є між собою:

 1. Бутан і 2-метилпропан.

 2. Пентан і 2-метилпентан.

 3. Пентан і 2-метилбутан.

 4. Пентан і ізопентан.
 1. Вкажіть реакцію горіння етану:

 1. .

 2. .

 3. .

 4. .
 1. Вкажіть реакцію горіння метану:

А..

В. .

С. .

D. .


 1. При взаємодії пропану з бромом утворюється 2-бромпропан:За яким механізмом відбувається ця реакція?

A. Радикального заміщення.

B. Відщеплення.

C. Електрофільного приєднання.

D. Елімінування.


 1. Яка формула бутану?

A. С4H10.

B. C3H8.

C. C4H8.

D. C3H6.


Скачать файл (313 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации