Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Тест з хімії №35 Спирти, їх будова, номенклатура - файл 1.doc


Тест з хімії №35 Спирти, їх будова, номенклатура
скачать (223.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc224kb.19.12.2011 09:21скачать

1.doc

Спирти, їх будова, номенклатура. Водневий зв’язок і його вплив на фізичні властивості спиртів. Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Промисловий синтез і застосування метанолу, етанолу. Поняття про багатоатомні спирти, властивості і застосування гліцерину. 1. Яка властивість нехарактерна для спиртів?

 1. Дисоціюють з утворенням іонів.

 2. Реагують з активними металами.

 3. Нижчі спирти (С1 – С3) змішуються з водою в будь-яких співвідношеннях.

 4. Менш енергійно взаємодіють з лужноземельними металами.
 1. Яка властивість нехарактерна для спиртів?

A. Є нейтральними за хімічною природою.

B. Спирти кількістю атомів Карбону з С1 до С15 є легші за воду.

 1. Вищі спирти практично не розчиняються у воді.

 2. В реакції спиртів з металами утворюються алкоголяти і кисень.
 1. Яка властивість нехарактерна для спиртів?

A. В реакції з металами спирти реагують як кислоти.

B. В спиртах існують іони Н+.

 1. З лугами одноатомні спирти не утворюють алкоголятів за звичайних умов.

 2. При підвищеній температурі і при вилученні води з середовища реакції спирти реагують з лугами.
 1. Яка властивість нехарактерна для спиртів?

A. Горять з утворенням вуглекислого газу і води.

B. Вступають в реакції внутрішньомолекулярної дегідратації.

C. В реакції з галогеноводневими кислотами одноатомні насичені спирти утворюють дигалогенпохідні вуглеводнів.

D. Утворюють естери і етери, реагуючи з відповідними речовинами. 1. Діетиловий етер отримують за реакцією:

A. 2С2Н5ОН С2Н5 – О – С2Н5 + Н2О.

B. 2С2Н5ОН С2Н5 – О – С2Н5 + Н2О.

C. 2С2Н5ОН С2Н5 – О – С2Н5 + Н2О.

D. 2С2Н5ОН С2Н5 – О – С2Н5 + Н2О.


 1. В промисловості метанол добувають:

A. СН3Вr + NaOH  CH3OH + NaBr.

B. CO + 2H2 CH3OH.

C. C2H4 CH3OH.

D. CH2(OH) – CH2(OH) 2CH3OH.


 1. В промисловості гліцерин отримують хімічним шляхом:

A. З пропілену.

B. З етилену.

C. З вуглеводів.

D. З бутилену.


 1. При гідролізі алкоголяту металу утвориться:

A. Відповідний альдегід і спирт.

B. Відповідний альдегід і луг.

C. Відповідний спирт і луг.

D. Відповідний етер (або суміш етерів) і водень.


 1. Виберіть реакцію, яка правильно показує взаємодію пропілату натрію з водою:

A. 2СН3ONa + 3H2O  2CH3OH + Na2O + 2H2 + O2.

B. СН3ONa + H2O  CH3OH + NaOH.

C. С3Н7ONa + H2O  C3H7OH + NaOH.

D. 2С3Н7ONa + H2O  2C3H7OH + NaOH +H2O.


 1. Етиленгліколь в промисловості добувають:

A. Окисненням етанолу.

B. Відновленням етилацетату.

C. Відновленням етилену з водних розчинів атомарним воднем.

D. Окисненням етилену розчином Калій перманганату.


 1. Спиртовий розчин нітрогліцерину знайшов застосування для лікування стенокардії, оскільки при його розкладанні виділяються гази, які розширюють стінки кровоносних судин. Розклад відбувається з утворенням всіх речовин, крім:

A. СО2.

B. N2, O2.

C. H2O.

D. NO2.


 1. Якісною реакцією на багатоатомні спирти є реакція утворення гліколятів купруму (ІІ) синього забарвлення, які за природою є:

A. Кислими солями.

B. Основними солями.

C. Змішаними солями.

D. Комплексними сполуками.


 1. Тринітрат гліцерину за хімічною природою є:

A. Естером.

B. Кислотою.

C. Етером.

D. Багатоатомним спиртом.


 1. Гліцерат купруму є продуктом взаємодії гліцерину з купрум (ІІ) гідроксидом і має забарвлення:

A. Чорне.

B. Синє.

C. Червоне.

D. Оранжеве.


 1. Денатурат – це:

A. Натуральний спирт.

B. Спирт з концентрацією менше 70 %, але більше 40%.

C. Спирт, отриманий синтетично і позначений, що він не харчовий.

D. Абсолютний спирт.


 1. Виберіть формулу речовини, яка дозволить якісно розрізняти етанол і етиленгліколь:

A. HCl.

B. HClO4.

C. Cu(OH)2.

D. CuO.


 1. Виберіть формулу речовини, яка дозволить відрізнити за допомогою хімічної реакції 1-пропанол і 1,2,3-пропантріол:

A. Cu(OH)2.

B. Ag2O.

C. H2SO4 (розб.).

D. HCl.


 1. Виберіть формулу гомолога метанолу:

A. C6H5OH.

B. C3H5OH.

C. C7H15OH.

D. C2H4(OH)2.


 1. Виберіть формулу гомолога метанолу:

A. C3H5(OH)3.

B. C6H4(CH3)OH.

C. C4H7OH.

D. C8H17OH.


 1. Виберіть формулу третинного спирту:

A. 2-бутанол.

B. 1-бутанол.

C. 3-метилбутанол-2.

D. 2-метилбутанол-2.


 1. Виберіть формулу вторинного спирту:

A. 2-бутанол.

B. 1-бутанол.

C. 3-метилпентанол-3.

D. 2-метилбутанол-2.


 1. Виберіть формулу первинного спирту:

A. 3-метилбутанол-2.

B. 2-метилбутанол-2.

C. 2-бутанол.

D. 1-бутанол.


 1. Якщо на етен подіяти бромом, а на утворений продукт – водним розчином калій гідроксиду, то отримаємо:

A. Етанол.

B. Гліцерин.

C. 2-пропанол.

D. Етандіол.


 1. Якщо на етан подіяти бромом в молярному співвідношенні 1:1, а на утворений продукт водним розчином калій гідроксиду, то отримаємо спирт:

A. Етанол.

B. Гліцерин.

C. 1,2-етандіол.

D. 1,1-етандіол.


 1. Яка властивість не характерна для етанолу?

A. Добре розчиняється у воді.

B. За звичайних умов реагує з натрій гідроксидом.

C. Реагує з гідроген бромідом.

D. Окиснюється до етаналю.


 1. З якою речовиною реагують спирти, алкени і алкіни?

A. H2O.

B. Na.

C. CH3COOH.

D. HBr.


 1. З якою речовиною реагують і спирти і феноли?

A. Вода.

B. Натрій гідроксид.

C. Гідроген хлорид.

D. Калій.


 1. Лужне середовище розчинів внаслідок гідролізу створюють всі речовини з ряду:

A. NaCl, C2H5ONa, K2SO4.

B. C6H5ONa, C2H5ONa, C2H4(ONa)2.

C. NH4Cl, (CH3)2NH2Cl, C2H5ONa.

D. (CH3)2NH2Cl, (CH3)3NHCl, K2SO4.


 1. З купрум (ІІ) сульфатом у лужному середовищі за кімнатної температури реагує:

A. 1-пропанол.

B. 2-бутанол.

C. 1,2,3-пропантріол.

D. 2-пропанол.


 1. Виберіть назву спирту, який при окисненні не утворює альдегіду?

A. 2-пропанол.

B. 1-пропанол.

C. н-бутанол.

D. Метанол.


 1. Виберіть формулу спирту, який при окисненні не утворює альдегіду?

A. СН3ОН.

B. СН3СН2СН2ОН.

C. СН3СН(ОН)СН3.

D. СН3 – (СН2)4 – СН2ОН. 1. Який алкен потрібно взяти для реакції з водним розчином калій перманганату, щоб добути 2-метил-2,3-бутандіол?

A. 2-метилбутен-1.

B. 2-метилбутен-2.

C. 2-етилбутен-1.

D. 2,3-диметилпентен-1.


 1. Який алкен потрібно взяти для реакції з водним розчином калій перманганату, щоб добути 3-етил-3,4-гександіол?

A. 3-етил-2-гексен.

B. 3-октен.

C. 3-етил-3-гексен.

D. 3-етил-1-гексен.


 1. Яке з наведених рівнянь відповідає реакції, яку можна здійснити у дві стадії?

A. C2H5OН + О2  СН3СООН + Н2О.

B. 2СН3ОН + О2  2НСНО + 2Н2О.

C. 2СН3СНО + О2  СН3СООН.

D. СН3СНО + Н2  СН3СН2ОН.


 1. Багатоатомні спирти, наприклад гліцерин, активно реагують з свіжоосадженим купрум (ІІ) гідроксидом. Ця реакція відбувається тому, що:

A. Багатоатомні спирти порівняно одноатомними мають сильніші відновні властивості.

B. Багатоатомні спирти порівняно одноатомними мають сильніші кислотні властивості.

C. Багатоатомні спирти порівняно одноатомними мають сильніші окиснювальні властивості властивості.

D. Багатоатомні спирти порівняно одноатомними мають сильніші амфотерні властивості.


 1. Хімічній формулі С2Н5ОН від­повідає назва:

A. Пропанол.

B. Бутанол.

C. Етанол.

D. Метанол.


 1. Яка кількість гідроксильних груп міститься в молекулі гліцерину?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


 1. Загальна формула насичених одноатомних спиртів:

A. CnH2n+1OH.

B. CnH2nOH.

C. CnH2n+2.

D. CnH2n–2OH.


 1. Молекула метанолу складається з:

A. Двох атомів Карбону, одного атома Оксигену, шести атомів Гідрогену.

B. Одного атома Карбону, одного атома Оксигену, чотирьох атомів Гідрогену.

C. Двох атомів Карбону, одного атома Оксигену, двох атомів Гідрогену.

D. Одного атома Карбону, одного атома Оксигену, трьох атомів Гідрогену.


 1. Продуктами повного згоряння спиртів є:

A. Вуглекислий газ.

B. Чадний газ і вода.

C. Вуглекислий газ і кисень.

D. Вода і вуглекислий газ.


 1. Сполука має назву за міжнародною номенклатурою ІЮПАК

A. 2-метилбутанол-1.

B. 3-метилбутанол-4.

C. 2-метилбутанол-2.

D. Метилбутанол-1.


 1. При взаємодії етилового спирту з натрієм утворюються:

A. Натрій етилат і вода.

B. Натрій гідроксид і вуглекислий газ.

C. Натрій етилат.

D. Натрій етилат і водень.


 1. Найкраще етанол розчинний у:

A. Воді.

B. Олії.

C. Бензині.

D. Жирах.


 1. Хімічна формула пропанолу:

A. CH3OH.

B. C3H7OH.

C. C2H5OH.

D. C4H9OH.


 1. Гомологом етанолу є:

A. Метаналь.

B. Пропан.

C. Бутен.

D. Пропанол.


 1. Міжнародні назви спиртів утворюють від назв відповідних вуглеводнів з додаванням суфікса:

A. –ан.

B. –он.

C. –аль.

D. –ол.


 1. Реакція відщеплення води від молекули спирту при високій температурі має назву:

A. Гідрування.

B. Дегідратація.

C. Хлорування.

D. Етерифікація.


 1. Взаємодія спирту із галогеноводнями належить до реакцій:

A. Заміщення.

B. Приєднання.

C. Елімінування.

D. Розкладу.


 1. Метанол використовується в різних галузях, окрім:

A. Органічного синтезу.

B. Хімічної промисловості.

C. Харчової промисловості.

D. Виробництва пластмас і каучуку.


 1. Висока температура кипіння спиртів зумовлена наявністю:

A. Водневих зв’язків.

B. Металічних зв’язків.

C. Іонних зв’язків.

D. Донорно-акцепторних зв’язків.


 1. Гліцерин належить до:

A. Альдегідів.

B. Багатоатомних спиртів.

C. Вуглеводів.

D. Жирів.


 1. Розчинність гліцерину у воді:

A. Обмежена.

B. Нерозчинний зовсім.

C. Розчиняється добре.

D. Розчинність часткова.


 1. Якісна реакція на гліцерин – це взаємодія з:

A. Кальцій гідроксидом.

B. Купрум(ІІ) оксидом.

C. Купрум (ІІ) гідроксидом.

D. Купрум (І) оксидом.


 1. Багатоатомні спирти – це сполуки, що містять у своєму складі:

A. Дві і більше гідроксильні групи, сполучені з вуглеводневим радикалом.

B. Дві гідроксильні та альдегідну групи.

C. Гідроксильну і карбоксильну групи.

D. Гідроксильну групу і велику кількість атомів Карбону


 1. Загальна формула одноатомних спиртів:

A. R – C(O) – R.

B. R – COOH.

C. R – C(O)H.

D. R – CH2OH.


 1. При згорянні гліцерину утворюються:

A. Вуглекислий газ і вода.

B. Водень і кисень.

C. Вуглець і кисень.

D. Вуглекислий газ і водень.


 1. При взаємодії гліцерину з натрієм реакція відбувається з виділенням:

A. Кисню.

B. Води.

C. Водню.

D. Хлору.


 1. При взаємодії гліцерину з купрум (ІІ) гідроксидом спостерігається утворення:

A. Червоно-цегляного осаду.

B. Розчину синього кольору.

C. Мутного білого розчину.

D. Білого зернистого осаду.


 1. У реакціях з галогеноводнями відбувається заміщення гідроксильних груп гліцерину на:

A. Оксиген.

B. Метал.

C. Водень.

D. Галоген.


 1. Яка максимальна кількість атомів натрію може вступити в реакцію заміщення з однією молекулою гліцерину?

A. Три.

B. Один.

C. Два.

D. Чотири.


 1. Гігроскопічність гліцерину – це здатність до:

A. Утворення кристалогідратів.

B. Вбирання води.

C. Відщеплення водню.

D. Адсорбції металів.


 1. Нітрогліцерин – це продукт, який отримують із:

A. 1-Етанолу.

B. Метанолу.

C. 1,2,3-Пропантріолу.

D. Ацетилену.


 1. При взаємодії гліцерину з галогеноводнями виділяється:

A. Водень.

B. Галоген.

C. Кисень.

D. Вода.


 1. Гліцерин використовується у різних сферах, крім:

A. Атомна енергетика.

B. Виробництво ліків.

C. Виробництво вибухових речовин.

D. Парфумерія.


 1. Гліцерин має назву:

A. Бутантріол-1,2,3.

B. Пропантріол-1,2,3.

C. 1,2,3-тригідроксипропен.

D. Тригідроксипропін.


 1. Реакція утворення етилового спирту з оцтового альдегіду

CH3−C(O)H + H2  CH3−CH2OH належить до реакцій:

А. Розкладу.

С. Заміщення.

С. Приєднання.

D. Обміну.


 1. Реакція етерифікації – це взаємодія між:

А. Спиртом і кислотою.

С. Кислотою і альдегідом.

С. Спиртом і альдегідом.

D. Спиртом і спиртом.


 1. Метиловий спирт не перетворюється в алкен при дії концентрованої , тому що:

 1. Містить одну гідроксильну групу.

 2. Молекула спирту не містить подвійного зв‘язку.

 3. Атом Карбону знаходиться в стані -гідридизації.

 4. Молекула спирту не містить зв‘язку.
 1. Пропанол-1 має формулу:

 1. .

 2. .

 3. .

 4. .
 1. Одним із продуктів реакції метанолу з натрієм є:

 1. Вода.

 2. Метаналь.

 3. Водень.

 4. Натрій гідроксид.
 1. Наявністю водневих зв‘язків між молекулами етилового спирту можна пояснити його:

 1. Здатність до естерифікації.

 2. Здатність до етерифікації.

 3. Відносно високу температуру кипіння.

 4. Здатність змінювати колір індикатора.
 1. Метанол вступає в реакцію з:

 1. Натрієм.

 2. Водою.

 3. Натрій хлоридом.

 4. Бутаном.
 1. Пентанол-2 має формулу:

А. .

В. .

С. .

D. .


 1. Одним із продуктів взаємодії етанолу з натрієм є:

 1. Вода.

 2. Етаналь.

 3. Етилат натрію.

 4. Натрій етаноат.
 1. Як називається функціональна група спиртів?

A. Карбонільна.

В. Гідроксильна.

С. Карбоксильна.

D. Оксимна.


 1. Яка з формул належить етанолу?

A. C2H5–COOH.

В. CH3–OH.

С. C2H5–OH

D. C2H5–COH


 1. Чим пояснити відсутність газоподібних речовин серед насичених одноатомних спиртів?

A. Наявністю міжмолекулярного водневого зв’язку.

В. Наявністю ковалентного зв’язку.

С. Високою відносною молекулярною масою.

D. Наявністю металічного зв’язку.


 1. Серед запропонованих формул спиртів вкажіть формулу 3,4-диметилпентанолу-2:

A. .
В. .

С. .
D. .


 1. Виберіть правильну назву спирту виражену формулоюA. 2,3 – диметилпропанол-1.

В. 2,3 – диметилбутанол-1.

С. 2,3 – диметилбутанол-4.

D. 3,4 – диметилбутанол-4.


 1. Яка із схем реакцій показує утворення етанолу?

A. CH2=CH2 + H2O →.

В. CH2=CH2 + H2 →.

С. CH2=CH2 + HCl →.

^ D. CHCH + H2O →.


 1. Яка з реакцій називається реакцією естерифікації?

A. Взаємодія спиртів між собою.

В. Взаємодія спиртів з металічним натрієм.

С. Взаємодія спиртів з карбоновими кислотами.

D. Взаємодія спиртів з галогенуючими реагентами.


 1. Яка з реакцій називається реакцією етерифікації?

A. Взаємодія спиртів між собою.

В. Взаємодія спиртів з металічним натрієм.

С. Взаємодія спиртів з карбоновими кислотами.

D. Взаємодія спиртів з галогенуючими реагентами.


 1. Внаслідок дегідратації насичених одноатомних спиртів утворюються:

A. Алкани.

В. Алкени.

С. Алкіни.

D. Арени.


 1. Яка із формул належить ізомеру етанолу?

A. CH3-O-CH3.

В. CH3-O-C2H5.

С. CH3-CH2-CH2-OH.

D. CH3-C(O)H.


 1. Яка з формул відповідає загальній формулі одноатомних спиртів?

A. R-OH.

^ В. R-COH.

С. R-COOH.

D. R-O-R.


 1. Серед зазначених функціональних груп виберіть функціональну групу спиртів:

A. –СООН.

В. –С(О)Н.

С. –OH.

D. –NO2.


 1. Яка з формул, поданих нижче, належить гомологу етанолу?

A. С4Н9–OH.

В. C5H11–COH.

С. C4H9Br.

D. C3H7–COOH.


 1. Чим зумовлена більша рухливість атома Гідрогену у гідроксильній групі?

A. Впливом насиченого вуглеводневого радикала.

В. Поляризацією зв’язку у функціональній групі.

С. Наявністю іонного зв’язку.

D. Відсутністю будь-якої взаємодії.


 1. Серед запропонованих формул речовин вкажіть формулу 3-метилпентанолу-2.

A. .

В. .

С. .

D. .


 1. Як називається спирт, що має формулу:

?

A. 2-метилбутанол -2.

В. 2,4-диметилбутанол-2.

С. 2- метилпентанол-2.

D. 4-метилпентанол-4.


 1. Яка із схем показує дегідратацію пропанолу?

A. СН3–СН2–СН3  СН2=СН–СН3 + Н2.

В. СН3–СН2–СН2–ОН  СН2=СН–СН3 + Н2О.

С. СН2=СН–СН3 + Н2О  СН3–СН2–СН2–ОН.

D. СН2=СН–СН3 + Н2О  СН3–СН(ОН)–СН3.


 1. Яка із реакцій доводить рухливість атома Гідрогену у функціональній групі спиртів?

A. С2Н5ОН + Nа .

В. С2Н5ОН + НBr .

С. С2Н5ОН + CuO .

D. С2Н5ОН + HCl .


 1. Етанол в промисловості добувають внаслідок:

A. Дегідрування етану.

В. Гідратації етену в присутності каталізатора.

С. Окиснення спиртів.

D. Гідрування етену.


 1. Яка сполука утвориться при внутрішньомолекулярній дегідратації 1-пропанолу?

A. Пропен.

В. 2-пропанол.

С. Пропан.

D. Дипропіловий етер.


 1. Яка сполука утвориться при міжмолекулярній дегідратації 1-пропанолу?

A. Пропен.

В. 2-пропанол.

С. Пропан.

D. Дипропіловий етер.


 1. З якою з речовин прореагує 2-метилбутанол -1?

A. З розчином натрій гідроксиду.

В. З металічним натрієм.

С. З воднем.

D. З водою.


 1. Пропанол-2 можна добути:

A. Гідратацією етену.

В. Гідруванням етену.

С. Взаємодією 2-хлоропропану з водою.

D. Взаємодією пропіну з водою.


 1. При м’якому окисненні первинних спиртів утворюються:

A. Карбон (IV) оксид.

В. Карбон (ІІ) оксид.

С. Карбонові кислоти.

D. Альдегіди.


 1. При окисненні первинного спирту Калій перманганатом утворюється:

A. Вуглеводень.

В. Карбон (ІІ) оксид.

С. Карбонова кислота.

D. Амінокислота.


 1. При жорсткому глибокому окисненні первинних спиртів утворюється:

A. Карбон (IV) оксид.

В. Карбон (ІІ) оксид.

С. Мінеральна кислота.

D. Альдегід.


 1. Вкажіть спосіб добування пропанолу-2:

^ A. СНСН + Н2О .

В. СН2=СН–СН3 + Н2О .

С. СН2=СН–СН3 + Н2 .

D. СН3–Cl + 2Na + Cl–C2H5 .


 1. Яка із схем відображає реакцію етерифікації?

A. CH3^ –C(O)H + HO–CH3 .

В. CH3–CH2–CH2–OH + HBr .

С. CH3–CH2–OH + HO–CH3 .

D. CH3–CH2–OH + CH3–COOH .


 1. Яка із схем відображає реакцію еcтерифікації?

A. CH3^ –C(O)H + HO–CH3 .

В. CH3–CH2–CH2–OH + HBr .

С. CH3–CH2–OH + HO–CH3 .

D. CH3–CH2–OH + CH3–COOH .


 1. У реакції з якою речовиною від молекули спирту відщеплюється гідроксильна група?

A. Натрій.

В. Гідрогенбромід.

С. Етанова кислота.

D. Натрій гідроксид.


 1. Внаслідок якої з реакцій етанол окиснюється до альдегіду?

A. C2H5OH + CuO .

В. C2H5OH + NaOH .

С. C2H5OH + Ca .

D. C2H5OH + HCl .


 1. Яка реакція лежить в основі добування діетилового етеру?

A. Окиснення етанолу.

В. Дегідрування етанолу.

С. Етерифікації.

D. Естерифікації.


 1. Яка реакція лежить в основі добування сировини для виробництва синтетичного каучуку з етанолу?

A. Етерифікації.

В. Дегідратації.

С. Одночасного дегідрування й дегідратації.

D. Етерифікації.


 1. Яка реакція лежить в основі добування сировини для виробництва поліетилену з етанолу?

A. Дегідратації.

В. Дегідрування.

С. Одночасно дегідратації і дегідрування.

D. Етерифікації.


 1. Яка властивість етанолу спричинила застосування його в фармацевтичній промисловості?

A. Добрий розчинник багатьох речовин і антисептик.

В. Має слабку наркотичну дію.

С. Добре розчинний у воді.

D. Вступає в реакцію естерифікації.


 1. Для чого денатурують етанол у промисловості?

A. Для посилення властивості як розчинника.

В. Підвищує здатність очищувати поверхню від жирів.

С. Щоб зробити непридатним для вживання.

D. Щоб підвищити здатність розчиняти речовини.


 1. Яку властивість етанолу застосовують при виготовлені анатомічних препаратів?

A. Добрий розчинник органічних речовин.

В. Добрий консервант і антисептик.

С. Знижує утворення шкідливих речовин.

D. Має слабку наркотичну дію.


 1. До яких спиртів належить сполука формула якої ?

A. Одноатомних.

В. Двоатомних.

С. Триатомних.

D. Чотирьохатомних.


 1. Назвіть спирт формула якого:

.

A. 1,3 – пентанол.

В. 1,4 – пентанол.

С. 1,4 – пентандіол.

D. 2,5 – пентандіол.


 1. Який спирт утворюється в наслідок окиснення етену водним розчином калій перманганату?

A. Етанол.

В. 1,2 – етанол.

С. 1,2 – етандіол.

D. Гліцерин.


 1. Вкажіть назву нестійкого спирту:

A. 1,2 – етандіол.

В. 1,3 – пропандіол.

С. 1,1 – етандіол.

D. 1,2,3 – пропантріол.


 1. Який із спиртів кількістю речовин 1 моль витіснить найбільший об’єм водню при взаємодії з надлишком металічного натрію?

A. 1,2 – етандіол.

В. Гліцерин.

С. 1,2,3,4, - бутантетраол.

D. 1,3 – пропандіол.


 1. Яка із реакцій є якісною на багатоатомні спирти?

A. СН3–СН2–ОН + О2 .

В. .

С. .

D. .


 1. Внаслідок якої з реакцій утворюється тринітрогліцерин:

A. .

В. .

С. .

D. .


 1. Яку з речовин можна визначити свіжоосадженим купрум (ІІ) гідроксидом?

A. Гліцерин.

В. Етанол.

С. Бензен.

D. Пропанол.


 1. Внаслідок протікання якої реакції може утворитися багатоатомний спирт?

A. .

В. .

С. .

D. .


 1. З якою із перелічених речовин прореагує гліцерин, щоб утворилася сполука складу

?

A. Натрій хлорид.

В. Натрій нітрат.

С. Натрій.

D. Натрій сульфат.


 1. Який із перелічених спиртів застосовують для виготовлення антифризу?

A. н-пентанол.

В. н-октанол.

С. 1,2 – етандіол.

D. н-бутанол.


 1. Виберіть формулу спирту, що використовується в парфумерії для виробництва кремів:

A. Гліцерин.

В. Бутанол.

С. Пентанол.

D. Метанол.


 1. На якій властивості гліцерину ґрунтується застосування його в медицині у складі мазей?

A. Добре розчинний у воді.

В. Розм’якшує шкіру і надає їй еластичності.

С. Добре розчинний в етанолі.

D. Солодкуватий на смак.


 1. Яка із речовин має практичне застосування одночасно в медицині та піротехніці?

A. Гліцерин.

В. Етанол.

С. Нітрогліцерин.

D. Етиленгліколь.


 1. При яких захворюваннях застосовують нітрогліцерин як ліки?

A. Гепатиті.

В. Серцево-судинних.

С. Гострих респіраторних.

D. Пташиному грипі.


 1. Динаміт це:

A. Суміш нітрогліцерину з піском.

В. Просочене нітрогліцерином дерев’яне борошно, або спеціальний сорт глини.

С. Суміш нітрогліцерину з вапняком.

D. Суміш нітрогліцерину з етанолом.


 1. Винахідником динаміту є:

A. С. Ареніус.

В. М.Бутлеров.

С. А. Нобель.

D. М.Ломоносов.


 1. Наявністю водневих зв’язків між молекулами метанолу можна пояснити:

А. Його рідкий агрегатний стан і розчинність у воді.

В. Здатність до реакції етерифікації.

С. Здатність до реакції естерифікації.

D. Здатність до окиснення.


 1. Етанол вступає в реакцію з:

А. Водою.

В. Бутаном.

С. Натрій хлоридом.

D. Ацетатною кислотою.


 1. Речовина СН3–СН2–СН2–СН2–ОН має назву:

А. Бутаналь.

В. Бутанол-2.

С. Бутанол-1.

D. Бутанова кислота.


 1. Речовини, формули яких СН3–СН2–ОН та СН3–СН2–СН2–ОН є гомологами, тому що:

А. Належать до лінійних вуглеводнів, молекули яких мають різне число атомів Карбону.

В. Мають подібну будову, властивості і відрізняються на групу СН2.

С. Молекули мають нециклічну будову і відрізняються числом атомів Гідрогену.

D. Мають одну і ту ж функціональну групу.


 1. Етиленгліколь і гліцерин є:

А. Добре розчинними у воді.

В. Погано розчинними у воді.

С. Нерозчинні у воді.

D. Етиленгліколь розчинний у воді, гліцерин – нерозчинний у воді.


 1. Гліцерин утворюється при гідролізі:

А. Білків.

В. Жирів.

С. Вуглеводів.

D. Амінокислот.


 1. Тип гібридизації атомів Карбону в молекулі гліцерину є:

А. sp.

B. sp2.

C. sp3.

D. sp3d2.


 1. Гліцерин належить до класу речовин:

А. Одноатомних спиртів.

В. Багатоатомних спиртів.

С. Естерів.

D. Карбонових кислот.


 1. Етиленгліколь С2Н4(ОН)2 – це:

А. Гомолог гліцерину.

В. Двохатомний спирт.

С. Насичений одноатомний спирт.

D. Ізомер гліцерину.


 1. Для спирту складу С5Н11ОН не є характерною ізомерія:

А. Карбонового скелету.

В. Геометрична.

С. Міжкласова.

D. Положення функціональної групи.


 1. Осад Cu(OH)2 одразу після утворення легко розчиняється, якщо до нього додати:

А. Гліцерин.

В. Пропанол-2.

С. Пропанол-1.

D. Етанол.


 1. В’язка рідина, солодкувата на смак, при взаємодії з Cu(OH)2 утворює інтенсивно-синій розчин, при нітруванні утворює тринітропохідне, яке можна використати і як ліки, і як вибухову речовину, - це:

А. Бензол.

В. Етиленгліколь.

С. Толуол.

D. Гліцерин.


 1. Вкажіть тип гібридизації атома Карбону при гідроксильній групі в молекулі СН3–СН2ОН

А. sp.

B. sp2.

C. sp3.

D. sp3d2.


 1. Функціональна ознака спиртів і фенолів – наявність групи:

^ А. –СООН.

B. -С(O)H.

C. -ОН.

D. -NО2.


 1. Одна і та ж речовина зображена формулами в ряду:

A. СН3-СН2ОН; СН3-СНО.

B. СН3-О-СН3; СН2ОН-СН3.

C. СН2ОН-СН3; СН3-СН2ОН.

D. СН3-СН2ОН; СН3-О-СН3.


 1. Назва спирту з формулою

СН3-СН(СН3)-СН(ОН)-СН2-СН3:

А. 2,2,4 – триметилгексанол – 1.

B. 2,2,4,5 – тетрамтилгексанол – 1.

C. 2 – метилпентанол – 2.

D. 2 – метилпентанол – 3.


 1. Назва спирту з формулою

СН3-С(СН3)(ОН)-СН2-СН2-СН3:

А. 2,2,4 – триметилгексанол – 1.

B. 2,2,4,5 – тетрамтилгексанол – 1.

C. 2 – метилпентанол – 2.

D. 2 – метилпентанол – 3.


 1. Назва спирту з формулою

СН3-СН2-СН(СН3)-СН2-С(СН3)2-СН2ОН:

А. 2,2,4 – триметилгексанол – 1.

B. 2,2,4,5 – тетраметилгексанол – 1.

C. 2 – метилпентанол – 2.

D. 2 – метилпентанол – 3.


 1. Назва спирту з формулою

СН3-СН(СН3)-СН(СН3)-СН2-С(СН3)2-СН2ОН:

А. 2,2,4 – триметилгексанол – 1.

B. 2,2,4,5 – тетраметилгексанол – 1.

C. 2 – метилпентанол – 2.

D. 2 – метилпентанол – 3.


 1. Структурна формула спирту з назвою

3,3 – диметилпентанол – 2:

А. (СН3)2СН – СН(ОН)-СН3.

B. СН2(ОН)-СН(СН3)-СН2-СН3.

C. СН3-С(СН3)-СН(ОН)-СН2(СН3).

D. СН3-СН2 -С(СН3)2-СН(ОН)-СН3.


 1. Структурна формула спирту з назвою 2 – метилбутанол – 1:

А. (СН3)2СН – СН(ОН)-СН3

B. СН2(ОН)-СН(СН3)-СН2-СН3

C. СН3-С(СН3)-СН(ОН)-СН2-СН3

D. СН3-СН2 -С(СН3)2-СН(ОН)-СН3


 1. Спирти етиловий спирт і етанол є

A. Гомологи.

B. Структурні ізомери.

C. Геометричні ізомери.

D. Одна і та ж речовина.


 1. Спирти бутанол-1 і 2-метилпропанол-1 є

A. Гомологи.

B. Структурні ізомери.

C. Геометричні ізомери.

D. Одна і та ж речовина.


 1. Спирти пропанол-1 і пропанол-2 є

A. Гомологи.

B. Структурні ізомери.

C. Геометричні ізомери.

D. Одна і та ж речовина.


 1. Спирти метанол і пропанол-1 є:

A. Гомологи.

B. Структурні ізомери.

C. Геометричні ізомери.

D. Одна і та ж речовина.


 1. Водневі зв’язки утворюються між молекулами:

А. Ацетилену.

B. Етанолу.

C. Пропану.

D. Бутадієну-1,3.


 1. Спирт СН2ОН-СН2-СН2ОН є:

А. Гомолог гліцерину.

B. Гомолог метанолу.

C. Гомолог етиленгліколю.

D. Член іншого ряду спиртів.


 1. Спирт СН3-(СН2)3-СН2ОН є:

А. Гомолог гліцерину.

B. Гомолог метанолу.

C. Гомолог етиленгліколю.

D. Член іншого ряду спиртів.


 1. Спирт СН≡С-СН2ОН є:

А. Гомолог гліцерину.

B. Гомолог метанолу.

C. Гомолог етиленгліколю.

D. Член іншого ряду спиртів.


 1. Спирт СН2ОН-СНОН-СН2-СН2ОН є:

А. Гомолог гліцерину.

B. Гомолог метанолу.

C. Гомолог етиленгліколю.

D. Член іншого ряду спиртів.


 1. Спирт СН2-СН2-СН═СН-СН2-СН2ОН є:

А. Гомолог гліцерину.

B. Гомолог метанолу.

C. Гомолог етиленгліколю.

D. Член іншого ряду спиртів.


 1. Правильна назва речовини

(СН3)3С-ОН – це:

A. 3-метилметанол-1.

В. 2,2-диметилетанол-1.

C. 2-метилпропанол-2.

D. 1,2,3-триметилбутаном-2.


Скачать файл (223.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации