Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции- Наука та релігія - файл Лекція 1 Наука.doc


Лекции- Наука та релігія
скачать (47.3 kb.)

Доступные файлы (3):

Лекція 1 Наука.doc67kb.18.05.2009 21:39скачать
Лекція 2 Релігія.doc40kb.18.05.2009 21:41скачать
Лекція 3 Порівняння науки і релігії.doc115kb.18.05.2009 08:25скачать

Лекція 1 Наука.doc

Лекції

Поняття, зміст і функції науки

Наука - форма духовної діяльності людей, яка скерована на

отримання істинних знань про світ (природу, суспільство, мислення),

відкриття об'єктивних законів світу

передбачення тенденцій його розвитку.

Наука - це процес творчої діяльності по отриманню нового знання, і результат цієї діяльності у вигляді цілісної системи знань, сформульованих на основі певних принципів.

Наука є соціокультурна діяльність, своєрідне суспільне явище. Основне завдання науки - виявлення об'єктивних законів дійсності, а її головна мета - істинне знання.

^ Наукові принципи

Принцип всебічності дослідження, зміст якого полягає у тому, щоб аналізувати явища не самі по собі, а у їх взаємозв'язках і взаємодії з іншими, близькими до них суспільними явищами.

Причому мають бути забезпечені повнота і всебічність дослідження, а це вимагає розгляду явищ з точки зору не якогось окремо взятого аспекту, а з урахуванням усіх аспектів, що формують загальне бачення досліджуваних явищ.

^ Принцип історизму. Він вимагає розгляду явищ у розвитку та історичному взаємозв'язку, а не тільки з точки зору їх сучасного стану.

Дуже важливими є питання щодо причин та умов виникнення певних явищ, основних факторів їх становлення та розвитку, а також аналіз останніх з урахуванням сучасного стану і майбутньої еволюції.

Принципу комплексності. Вимоги його полягають у тому, щоб дослідити явища з позицій не тільки конкретної науки, а й інших наук, перш за все — філософії, соціології, політекономії, політології.

Принцип об'єктивності. Він означає, що істинне відображення дійсності у науковому знанні, відтворення його таким, як воно існує реально.

Теорія, даючи визначення загальних понять, показує сутність останніх, формулює загальні закономірності їх виникнення, розвитку та функціонування, у яких віддзеркалюються об'єктивна дійсність, реальні явища суспільного життя.

^ Принцип конкретності вимагає детального аналізу всіх умов, у яких перебуває об'єкт пізнання, виділення головних, суттєвих властивостей, зв'язків і тенденцій його розвитку.

У категоріях і поняттях, які використовуються, повинна бути врахована та відповідним чином відображена практика функціонування явищ, а також накопичений при цьому досвід, всі характерні для неї особливості і ознаки. Тільки у такому випадку вони наповнюються конкретним змістом і одержують визначений соціальний зміст. Тільки у такому разі можна вести мову про їх методологічну значущість та ефективність.

Саме практика у кінцевому підсумку підтверджує істинність чи неістинність наукового знання. Істинність знання, яке продукується наукою, може бути доведена повною мірою лише тоді, коли їй вдасться знайти, змоделювати явище, яке відповідає цьому знанню.

У процесі пізнання закономірностей широко використовуються логічні прийоми, за допомогою яких теоретичні принципи дослідження переводяться у площину реальностей, стають «працюючою» теорією.

Це, насамперед, аналіз і синтез, індукція і дедукція, метод аналогії, гіпотези тощо.

Подібні дослідницькі механізми доводять і перевіряють істинність та об'єктивність теорії.

^ Критеріями науковості, які відрізняють науку від інших форм пізнання є:

об'єктивність,

системність,

практична націленість,

орієнтація на передбачення,

сувора доказовість,

обґрунтованість і достовірність результатів.

На відміну від життєвих, тобто донаукових знань, рівень яких здебільшого обмежується описом відповідних фактів,

наукове знання сягає більш високого рівня - рівня

пояснення, осмислення фактів у понятійній системі відповідної науки, і залучається до складу теорії.

^ Сутність наукового знання полягає

у розумінні дійсності в її минулому, нинішньому та майбутньому,

у вірогідному узагальненні фактів,

у тому, що за випадковим воно знаходить необхідне, закономірне,

за поодиноким - загальне і на цій основі здійснюється передбачення (прогнозування).

^ У методології науки виділяються такі функції науки, як

опис,

пояснення,

передбачення,

розуміння.

Уявлення, що розвиваються сучасною логікою на дослідження і створення окремих теоретичних утворень - теорій.

Отже, проблема синтезу наукового знання в теоретичну систему залежить від рівня пізнання предмета науки як діалектично розчленованої цілісності, від готовності науки методично використати ці знання для реорганізації своєї структури.

Така готовність поступово, переважно стихійно, уже формується на основі логіко-гносіологічних можливостей, якими володіє наука у конкретний історичний момент свого розвитку для цілісного охоплення, бачення свого предмета.

^ Філософські проблеми наукового пізнання

Якщо підійти до філософських проблем тієї чи іншої предметної області з сьогоднішньої позиції теоретизації наукових знань, то, перш за все, треба сказати, що основним питанням даної області стає тепер аналіз процесів формування її фундаментальної теорії.

Подібним чином нині складаються справи в фізиці мікросвіту, де ведеться пошук фундаментальної теорії елементарних частинок на основі синтезу релятивістських і квантових принципів, а також і в сучасній астрономії, де основним принциповим питанням є формування фундаменту астрономічної теорії.

Розглядаючи проблеми теоритизації знань в окремих дисциплінах, ми повинні звертати увагу на результати досліджень, пов'язаних з розкриттям основних факторів, що лежать в основі сучасного уявлення про теоретичність мислення.

^ Теоретичність мислення в основному визначається

виразними засобами (мова науки),

специфічними способами зв'язку фраз і формул (логіка науки),

специфічними способами обґрунтування (раціоналізовані парадигми науки).

^ Знати, з погляду природодослідника Нового часу, означає:

- відобразити адекватно предмет дослідження, який об'єктивно протипоставлений суб'єкту пізнання (цей процес нічим не обмежений);

- експериментальним шляхом перевірити істину;

- скориставшись мовою математики, точно виразити результат.

Якщо порівняти епістему (теорію пізнання) сьогодення з епістемою античного і середньовічного часів, то можна наочно впевнитися в кардинальній відмінності теоретичного знання цих періодів історії людства від науково-теоретичного знання нашого часу.

В сучасному розумінні науковий пошук - це нескінченний рух пізнання, це “неспоглядальний”, активний процес, а значить і відкритий, засвідчуючий свої досягнення з усіма видами діяльності, включно і з виробничою.

Через це істина в сучасній епістемі позбавлена гносеологічного абсолютизму (який породжує хибність думки, догматизм, незмінність мислення). Вона виступає як міра адекватності відображення пізнаючим суб'єктом об'єкта, відтвореного поступово, по мірі розширення знання, таким, як він сам по собі існує.

Таким чином, в сучасній епістемі істина позбавляється поверхово узагальнених характеристик, а знання - аксіологічних (ціннісних) акцентів. Звідси впевнюємося в якісній відмінності теоретичних знань в формі філософії від теоретичних знань в формі науки, яка є дітищем Нового часу. “Наукові знання в цей час стають пануючими: їхні успіхи, їхня соціальна роль і престиж настільки вражаючі, що багато філософських напрямків і шкіл сприймають їхні форми і методи, включаючи в свій зміст їхні результати”.

Філосфсько-методологічна рефлексія над розвитком науково-теоретичного знання (у філософському розумінні рефлексія - це принцип людського мислення, який спрямовує його на осмислення та усвідомлення власних форм і передумов; предметний розгляд самого знання, критичний аналіз його змісту і методів пізнання; діяльність самопізнання, яка розкриває внутрішню будову і специфіку духовного світу людини, тощо) хоча і була в цей період пов'язана з ним як із своїм джерелом і об'єктом, однак зберігала видимість самостійності.

Ця видимість витікала із тимчасової роз'єднаності, частково внаслідок того, що результати оцінювалися поза їх практично-методичним використанням.

^ Основні положення теорії наукового пізнання

Хід наукового пізнання істотно залежить від розвитку використовуваних наукою засобів.

Використання підзорної труби Галилеем, а потім - створення телескопів, радіотелескопів багато в чому визначило розвиток астрономії.

Застосування мікроскопів, особливо електронних, зіграло величезну роль у розвитку біології.

Без таких засобів пізнання, як синхрофазотрони, неможливий розвиток сучасної фізики елементарних часток. Застосування комп'ютера революціонізує розвиток науки.

^ Методи і засоби, використовувані в різних науках, не однакові.

Розходження методів і засобів, застосовуваних у різних науках, визначаються і специфікою предметних областей, і рівнем розвитку науки. Однак у цілому відбувається постійне взаємопроникнення методів і засобів різних наук. Апарат математики застосовується усе ширше. По вираженню Ю.Вінера, "неймовірна ефективність математики" робить її важливим засобом пізнання у всіх науках. Однак навряд чи випливає в майбутньому очікувати універсалізації методів і засобів, використовуваних у різних науках.

Методи, розвиті в одній науковій області, можуть ефективно застосовуватися в зовсім іншій області.

Одне з джерел новацій у науці - це перенос методів і підходів з однієї наукової області в іншу. Наприклад, от що написав академік В.І.Вернадський про Л.Пастера, маючи у виді його роботи з проблеми самозародження: "Пастер... виступав як хімік, що володів експериментальним методом, що ввійшов у нову для нього область знання з новими методами і прийомами роботи, що побачив у ній те, чого не бачили в ній раніше її натуралісти-спостерігачі, що вивчали,".

^ На емпіричному рівні наукового знання в результаті безпосереднього контакту з реальністю вчені одержують знання про визначені події, виявляють властивості цікавлячих їхніх чи об'єктів процесів, фіксують відносини, встановлюють емпіричні закономірності.

^ Для з'ясування специфіки теоретичного пізнання важливо підкреслити, що теорія будується з явною спрямованістю на пояснення об'єктивної реальності, але описує безпосередньо вона не навколишню дійсність, а ідеальні об'єкти, що на відміну від реальних об'єктів характеризуються не нескінченним, а цілком визначеним числом властивостей. Наприклад, такі ідеальні об'єкти, як матеріальні крапки, з якими має справа механіка, мають дуже невелике число властивостей, а саме, масою і можливістю знаходитися в просторі і часі. Ідеальний об'єкт будується так, що він цілком інтелектуально контролюється.

^ Теоретичний рівень наукового знання розчленовується на двох частин: фундаментальні теорії, у яких учений має справу з найбільш абстрактними ідеальними об'єктами, і теорії, що описують конкретну область реальності на базі фундаментальних теорій.

Хоча наукова діяльність специфічна, у ній застосовуються прийоми міркувань, використовувані людьми в інших сферах діяльності, у повсякденному житті. Для будь-якого виду людської діяльності характерні прийоми міркувань, що застосовуються й у науці, а саме: індукція і дедукція, аналіз і синтез, абстрагування й узагальнення, ідеалізація, аналогія, опис, пояснення, пророкування, гіпотеза, підтвердження, спростування й ін.

^ Основними методами одержання емпіричного знання в науці є спостереження й експеримент.

Спостереження - це такий метод одержання емпіричного знання, при якому головне - не вносити при дослідженні самим процесом спостереження які-небудь зміни в досліджувану реальність.

На відміну від спостереження, у рамках експерименту досліджуване явище ставиться в особливі умови. Як писав Ф.Бекон, "природа речей краще виявляє себе в стані штучної скрутності, чим у природній волі".

Важливо підкреслити, що емпіричне дослідження не може початися без визначеної теоретичної установки. Хоча говорять, що факти - повітря вченого, проте збагнення реальності неможливо без теоретичних побудов. И.П.Павлов писав з цього приводу так: "...у всякий момент потрібно відоме загальне представлення про предмет, для того щоб було на що чіпляти факти..."

Псевдонаука

Псевдонаука (лженаука, квазинаука, альтернативна наука) - рід діяльності, що зовні імітує науку, але по суті нею не є; знання, що претендує на науковість, але не відповідає науковим стандартам.

Варто відрізняти псевдонауку від неминучих наукових помилок. Характерними відмітними рисами псевдонаукової теорії є:

- ігнорування або перекручування фактів, відомих авторові теорії, але суперечним його побудовам;

- ігнорування зауважень про те, що теорія заснована на сильно недостовірних даних (тобто не підтверджених поруч незалежних експериментів/дослідів, або лежачих у межах погрішностей виміру), або на недоведених положеннях (див. Бритва Оккама), або на обчислювальних помилках;

- відмовлення від спроб звірити теоретичні викладення з результатами спостережень, заміна перевірок апеляціями до "інтуїції", "здоровому глуздові" або "авторитетній думці";

- нефальсифікуємість (невідповідність критерієві Поппера), тобто така структура положень теорії, при якій відсутня принципова можливість поставити реальний, коректний експеримент, один з мислимих результатів якого однозначно свідчив би проти даної теорії.

Іншими словами, псевдонаука ігнорує найважливіші елементи наукового методу - експериментальну перевірку і виправлення помилок. Відсутність цього негативного зворотного зв'язку позбавляє псевдонауку зв'язку c об'єктом дослідження, і перетворює неї в некерований процес, сильно підданий нагромадженню помилок.

Варто помітити, що існує і постійно з'являється безліч теорій і гіпотез, що можуть показатися псевдонауковими з ряду причин:

- новий, незвичний формалізм (мова теорії);

- фантастичність наслідків з теорії;

- відсутність або суперечливість експериментальних підтверджень (наприклад, через недостатню технологічну оснащеність);

- відсутність інформації або знань, необхідних для розуміння;

- конформізм.

Але якщо автор теорії передбачає потенційну можливість її незалежної перевірки, те це не може називатися лженаукою, який би не був "ступінь бредовості" (по Нільсу Борі) цієї теорії. Деякі з таких теорій можуть стати "протонауками", породивши нові напрямки досліджень і нова мова опису дійсності.

З іншого боку, "ступінь бредовості" теорії або її "невизнаність" ще не є достатньою ознакою її новизни і науковості, хоча багато псевдовчені схильні апелювати до цього.

^ Структура і класифікація науки

Наукове знання поділяють на два рівні, а саме:

рівень емпіричного знання та

рівень теоретичного знання.

Для знань, отриманих на емпіричному рівні, характерне те, що вони є результатом безпосереднього контакту з живою реальністю при спостереженні або експерименті.

На цьому рівні ми одержуємо знання про означені події, виявляємо властивості цікавих для нас об'єктів або процесів, фіксуємо відношення і, нарешті, встановлюємо емпіричні закономірності.

Над емпіричним рівнем науки завжди надбудовується теоретичний рівень. Теорія, що представляє цей рівень, будується з явною спрямованістю на пояснення об'єктивної реальності (головна задача теорії полягає в тому, щоб описати, систематизувати і пояснити всю множину даних емпіричного рівня). Проте теорія будується таким чином, що вона описує безпосередньо не навколишню дійсність, а ідеальні об'єкти.

Ідеальні об'єкти на відміну від реальних характеризуються не нескінченим, а цілком визначеним числом властивостей. Матеріальні точки, в механіці, мають не дуже велике число властивостей, серед них - їхня маса і можливості їх опису в просторі та часі. Таким чином, ідеальний об'єкт будується так, що він цілком інтелектуально контролюється.

У теорії задаються не тільки ідеальні об'єкти, але і взаємовідносини між ними, що описуються законами. Крім того, із первинних ідеальних об'єктів можна конструювати похідні об'єкти.

У результаті теорія, що описує властивості ідеальних об'єктів, взаємовідносини між ними, а також властивості конструкцій, утворених із первинних ідеальних об'єктів, спроможна описати усю ту різноманітність даних, із якими вчений стикається на емпіричному рівні.

Відбувається це в такий спосіб: із вихідних ідеальних об'єктів будується деяка теоретична модель даного конкретного явища і передбачається, що ця модель в істотних своїх сторонах, у певних відношеннях відповідає тому, що є в дійсності.

^ Про наукові теорії, їх класифікацію та основні методи побудови.

Наукове знання можна розглядати як складну систему з дуже розгалуженою ієрархією структурних рівнів: локальне знання, що у будь-якій науковій області співвідносяться з теорією; знання, що складають ту чи іншу наукову область; знання, що подають усю науку.

У такому контексті наукова теорія є визначеною системою понять та суджень, які відображають суттєві та закономірні внутрішні зв'язки тієї чи іншої предметної області дійсності. Вона пояснює предметні факти з єдиного погляду, приводячи їх до стрункої системи узагальнюючого знання.

Теорія - то найповніша і внутрішньо незаперечна система знань, яка дещо відрізняється від інших форм знання - моделей, аналогій гіпотез, тощо, перш за все, своєю логічною впорядкованістю взаємодій включених до її складу елементів знання; по-друге, своїми гносеологічними функціями; по-третє, тим, що теорія сама містить поняття, моделі, аналогії, гіпотези, тощо.

^ Наука як єдина система знань поділяється на певні галузі (окремі науки).

За предметом і методом пізнання розрізняють науки про природу - природничі;

науки про суспільство - суспільні;

технічні науки.

Своєрідною наукою є сучасна математика.

^ За співвідношенням із практикою виділяють

фундаментальні науки (які не мають прямої практичної орієнтації)

прикладні науки (націлені на безпосереднє практичне використання наукових результатів).

^ Будь-яка наукова пізнавальна діяльність передбачає взаємодію

суб'єкта (учений, науковий колектив)

об'єкта науки (предметна область, що вивчається),

в процесі якої використовується певна система методів, прийомів дослідження

і мови даної науки (знаки, символи, формули тощо).

Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура.


Скачать файл (47.3 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации