Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции по бизнес-плану (на укр. яз) - файл Тема 1 Б-П2008МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ.doc


Лекции по бизнес-плану (на укр. яз)
скачать (155.6 kb.)

Доступные файлы (7):

Тема 1 Б-П2008МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ.doc60kb.12.10.2010 10:29скачать
Тема 2 Б-П2008Характеристика галузі, підприємства та продукту (послцуги) аналітична сторона.doc126kb.12.10.2010 10:31скачать
Тема 3 Б-П 2008ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ.doc99kb.12.10.2010 10:44скачать
Тема 4 Б-П 2008МАРКЕТИНГ-ПЛАН.doc200kb.29.09.2010 14:10скачать
Тема 5ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН.doc358kb.29.09.2010 14:11скачать
Тема 6, 7 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН.doc99kb.29.09.2010 14:11скачать
Финансовый план.doc106kb.29.09.2010 14:11скачать

Тема 1 Б-П2008МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ.doc

Тема 1: МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
1. Загальна характеристика бізнес-плану.

2. Алгоритм розробки бізнес-плану.

3. Структура бізнес-плану.

4. Вимоги до технічного оформлення бізнес-плану.
1. Загальна характеристика бізнес-плану.

Бізнес-план є письмовим документом, в якому Сучасна вітчизняна концепція бізнес-планування наділяє біз­нес-план такими характеристиками:

 1. викладено сутність, шляхи і способи реалізації підприємницької ідеї; охарактеризовані ринкові виробничі, організаційні і фінансові аспекти майбутнього проекту та особливості управління ним. Він є основою для здійснен­им підприємницької діяльності, необхідною передумовою залучен­ий інвесторів до процесу фінансування розробки та реалізації підприємницької ідеї, реалізації інноваційно-інвестиційних проектів.

 2. У ринковій системі господарювання бізнес-план виконує дві функції:

 • зонішінню(ознайомлення ділових людей із сутністю та програмою реалізації нової підприємницької ідеї);

 • внутрішню (опрацювання системи управління реалізацією підприємницького проекту).

3. Бізнес-плани класифікуються за трьома основними ознаками:

 • сферою бізнесу (виробництво, будівництво, торгівля, туризм, надання послуг, посередницька діяльність тощо);

 • масштабами бізнесу (малий, середній, великий);

 • характером продукту бізнесу (традиційний, принципово новий, продукти виробничо-технічного й споживчого при­значення).

 • 4. Обов'язковою передумовою розробки високоякісного бізнес-плану є формування інформаційного поля, тобто відомостей різ­ного характеру для забезпечення процесу бізнес-планування.

Загальна методологія розробки бізнес-плану, як правило, охоп­лює три стадії: початкову, підготовчу та основну.

^ На початковій стадії розробляється концепція майбутнього бізнесу, в рамках якої здійснюється пошук підприємницької ідеї, ви­бір сфери діяльності та форми організації бізнесу, а також прийма­ється рішення щодо способу започаткування бізнесу.

^ На підготовчій стадії формується інформаційне поле стосовно майбутнього бізнесу; виявляються сприятливі фактори та загрози з боку зовнішнього середовища; оцінюються сильні й слабкі сторони фірми; формулюються її місія та конкретні цілі; вибирається її стра­тевиявляються можливі стратегічні альтернативи.

На основній стадії відбувається безпосереднє опрацювання конкретного бізнес-плану.

^ 1.2. Алгоритм розробки бізнес-плану

Алгоритм розробки бізнес-плану представляє собою виконання послідовно або паралельно певних кроків (етапів) планування при юсреженні такої загальнорїої логіки:

 • вибір продукції (послуг) майбутнього бізнесу;

 • дослідження ринкового середовища майбутнього бізнесу;

 • вибір місцезнаходження майбутньої фірми;

 • прогнозування обсягів продажу продукції (послуг);

 • визначення виробничих параметрів діяльності фірми;

 • розробка цінової та збутової політики стосовно нового продукту;

 • обґрунтування вибору організаційних параметрів фірми;

 • оцінка потенційних ризиків майбутнього бізнесу і пошук засобів та заходів щодо їх запобігання, мінімізації наслідків, ­ подолання наслідків негативних ситуацій;

 • планування заходів екологічної безпеки бізнесу та охорони на­вколишнього середовища;

 • оцінка очікуваних прибутків та збитків;

 • написання резюме (стислих висновків) із викладом основних положень бізнес-плану.

^ 1.3. Структура бізнес-плану

Структура бізнес-плану може бути більш або менш розгалуже­ною. Як правило, у вітчизняній практиці бізнес-планування вона може включати такі основні елементи:
Титульний аркуш

Зміст бізнес-плану

Резюме

Розділи:

1. Галузь, фірма та її продукція (послуги).

 1. Поточна ситуація, тенденції розвитку ринку.

 2. Характеристика продукту (послуги) фірми.

 3. Патенти, товарні знаки, інші права власності.

 4. Стратегія зростання фірми.
  2. Дослідження ринку.

 1. Загальна характеристика ринку продукції (послуг).

 2. Цільовий ринок фірми.

 3. Місцезнаходження фірми.

 4. Оцінка впливу зовнішніх чинників.
  3. Маркетинг-план.

 1. Характеристика загальної маркетингової стратегії фірми.

 2. Характеристика стратегії збуту та розповсюдження продук­
  ції фірми.

 3. Конкретизація політики ціноутворення фірми.

 4. Характеристика концепції рекламної діяльності фірми і полі­тики підтримки її продукції.

 5. Характеристика організації сервісу продукції фірми.

 6. Пояснення припущень, які лежать в основі прогнозування обсягів продажу фірми.

 7. Розрахунок бюджету маркетингової діяльності (служби мар­кетингу).

4. Виробничий план.

 1. Основні виробничі операції.

 2. Машини й устаткування.

 3. Сировина, матеріали та комплектуючі вироби.

 4. Виробничі й невиробничі приміщення.

5. Організаційний план.

  1. Форма організації бізнесу.

  2. Потреба в персоналі.

  3. Власники бізнесу й команда менеджерів.

  4. Організаційна схема управління.

  5. . Кадрова політика та стратегія.

6. Оцінка ризиків.

6.1. Типи можливих ризиків.

6.2. Способи реагування на загрози для бізнесу.

7. План охорони навколишнього середовища

8. Фінансовий план.

8.1. Прибутки та збитки.

8.2.План руху готівки.

8.3. Плановий баланс.

8.4.Фінансові коефіцієнти.
Додатки.

^ 1.4. Вимоги до технічного оформлення бізнес-плану

Загальними вимогами до будь-якого бізнес-плану є:

 • наявність титульного аркуша;

 • наявність сторінки змісту;

 • розміщення резюме на початку бізнес-плану;

 • розміщення в кінці бізнес-плану додатків;

 • наявність приміток та посилань на джерела використаної інформації.
  Форма титульного аркуша (додаток 1). На титульному арку­ші позначається:

 • повна назва фірми;

 • адреса фірми;

 • телефон фірми;

 • прізвища (назви), титули, адреси, телефони власників (засновників) фірми;

 • відомості щодо характеру та сфери бізнесу фірми;

 • відомості про загальні фінансові потреби;

 • вказівка на конфіденційність бізнес-плану;

 • місяць та рік складання бізнес-плану;

 • прізвища авторів бізнес-плану.

Вимоги до складання резюме. Бізнес-план починається з резюме. Резюме відкриває бізнес-план, але складають його тільки після того, як розроблено основні розділи бізнес-плану.

Головне завдання резюме -- показати, що підприємець добре усвідомлює основні положення бізнес-плану та здатний чітко й ло­гічно їх викласти. Занадто детальне та великого обсягу резюме важ­ко читати. Занадто стисле — може створити неадекватне уявлення про бізнес.

Резюме — це короткий (1-2 сторінки) огляд підприємницького проекту, його ключових, найбільш важливих та значущих аспектів, здатних привернути увагу потенційного інвестора та зацікавити йо­го в подальшому детальному вивченні бізнес-плану.

Фактично резюме є граничне стислою версією бізнес-плану, не вступом до нього, а нібито презентацією намірів (додаток 2).

Виклад матеріалу в резюме, як правило, починається зі стисло­го опису концепції пропонованого бізнесу та унікальних характери­стик фірми, які дадуть змогу задовольнити потреби майбутніх клієн­тів і забезпечити лідерство у відповідній сфері. Далі викладаються переваги й передбачувані результати діяльності фірми в кожній з функціональних сфер (маркетинг, виробництво, персонал, фінанси) з тим, щоб охарактеризувати фірму як життєздатну та унікальну ор­ганізацію.

^ Орієнтовний перелік ключових аспектів бізнесу, які викладаються в резюме, такий:

 • опис концепції бізнесу, його можливостей, які забезпечувати­муть переваги на ринку та стратегії їх реалізації;

 • відомості про цільовий ринок бізнесу (основні споживачі, особливості їх обслуговування, передбачувані обсяги продажу, частка ринку);

 • унікальні характеристики бізнесу, найсуттєвіші конкурентні пе­реваги фірми, які мають місце або будуть створені внаслідок реалізації розробленої стратегії;

 • відомості про компетенцію й професіоналізм керівника фірми та членів команди менеджерів;

 • основні передбачувані показники фінансової діяльності фірми (прибутковість, період досягнення беззбитковості, термін повернення інвестицій тощо);

 • характеристика загальних потреб у коштах, бажаної форми їх отримання, порядку та напрямків їх використання, форм повернення інвестору.

Резююме закінчується особистою оцінкою підприємцем шансів на успіх його проекту.

^ Вимоги до оформлення додатків. Одна з найважливіших вимог до бізнес-плану — це його лаконічність. Через те в ньому практично неможливо дати докладну інформацію

про важливі аспекти майбутнього бізнесу. Для вирішення цієї проблеми і використовують додатки.

Додатки наводяться й нумеруються за чергою посилання на них (наприклад, додаток 1, додаток 2, ..., додаток п, або додаток А, додаток Б,..., додаток М). Посилання на всі документи, які містяться в додатках, мають бути зроблені в тексті бізнес-плану.
^ 1.6. Рекомендована література

1. Господарський кодекс України / Інфодиск «Законодавство України», 2005. — Версія 4.0. — № 436-ГУ від 16.01.2003.

2. Цивільний кодекс України / Інфодиск «Експерт юрист», 2007. -Версія П.2. —№435-ІУвід 16.01.2003.

3. Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств. (Наказ Мін. економіки України від 06.09.2006. № 290). -С. 1-6.

4. Попов В. М., Кураков Л Я., Паршагин Д. Ю., Самфалов В. Я.Сборник бизнес-планов: Современная практика й документация

5. Отечественньш й зарубежньїй опнт / Под ред. В. М. Попова. -М: Финансн й статистика, 1997. — Вмп. 1 — С. 266-270. 5. Покропившій С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 13-51.


Скачать файл (155.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации