Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции по бизнес-плану (на укр. яз) - файл Тема 2 Б-П2008Характеристика галузі, підприємства та продукту (послцуги) аналітична сторона.doc


Лекции по бизнес-плану (на укр. яз)
скачать (155.6 kb.)

Доступные файлы (7):

Тема 1 Б-П2008МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ.doc60kb.12.10.2010 10:29скачать
Тема 2 Б-П2008Характеристика галузі, підприємства та продукту (послцуги) аналітична сторона.doc126kb.12.10.2010 10:31скачать
Тема 3 Б-П 2008ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ.doc99kb.12.10.2010 10:44скачать
Тема 4 Б-П 2008МАРКЕТИНГ-ПЛАН.doc200kb.29.09.2010 14:10скачать
Тема 5ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН.doc358kb.29.09.2010 14:11скачать
Тема 6, 7 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН.doc99kb.29.09.2010 14:11скачать
Финансовый план.doc106kb.29.09.2010 14:11скачать

Тема 2 Б-П2008Характеристика галузі, підприємства та продукту (послцуги) аналітична сторона.doc

Тема 2: Характеристика галузі, підприємства та продукту (послцуги): аналітична сторона.

 1. Мета, основні завдання та інструментарій розробки розділу.

 2. Алгоритм розробки розділу.

(Для розробки розділу необхідно засвоїти навчальні дисциплі­ни «Мікроекономіка», «Економіка підприємств», «Маркетинг»)

1. Мета, основні завдання та інструментарій розробки розділу.

У цьому розділі представляється коротка характеристика підприє­мства, що включає: юридичну адресу і банківські реквізити, відно­шення до власності, виробничу структуру, опис основних видів діяль­ності, обсягів виробництва з основних видів продукції в натуральному й вартісному вираженні за останні три роки в національній і конвер­тованій валюті, характеристику основних фондів і рівень їхнього використання. Характеризується також використання трудових і матеріальних ресурсів, приводяться показники ефективності роботи підприємства за останні три роки.

Крім того, визначаються зовнішні умови, у яких працює підприє­мство: правова база, податкова політика, підприємства-постачальники, споживачі продукції; визначається положення підприємства в галузі, на внутрішньому й зовнішньому ринках.

Далі формується мета розробки бізнес-плану, обґрунтовується доцільність участі в реалізації проекту.

Для діючого підприємства, яке передбачає за проектом пол­іпшити якість продукції, освоїти випуск нової, удосконалювати технологію і модернізувати виробництво з метою підвищення його ефективності, розкривається стан технічної підготовки виробниц­тва (конструктивно-технологічне забезпечення), тобто наявність технічної документації, її новизна і патентний захист. По доку­ментації підтверджуються технічні можливості діючого виробниц­тва (у тому числі і за технологічними межами) забезпечити ви­пуск продукції, указуються існуючі виробничі потужності, що можуть бути використані для реалізації проекту, надається харак­теристика, а також робиться перелік устаткування (номенклату­ра, кількість, вартість), яке додатково необхідно придбати й уста­новити відповідно до проекту.

Якщо планується створення нового підприємства, то наводяться проектні дані необхідних обсягів фінансування для закупівлі необх­ідного устаткування і виконання будівельно-монтажних робіт, дані про підрядчиків, готових виконати ці роботи, їхнє місцезнаходжен­ня, досвід роботи в даній галузі, існуючі потужності, можливості виконання робіт у певних обсягах і у встановлений термін. Указуєть­ся місцезнаходження новобудови, готовність влади сприяти виконанню проекту, визначається форма власності майбутнього підприєм­ства, склад Гни о засновників.

Оцінка фінансового стану діючого підприємства визначається за даними його балансу за останній рік.

^ Продукція та її характеристика. Розділ є основним, оскільки в ньому формується мета проекту в галузі виробництва і збуту про­дукції (удосконаленої, нової). Тому розроблювач бізнес-плану пови­нен докладно охарактеризувати продукцію, визначити стадію її жит­тєвого циклу (ескізний робочий проект, дослідний зразок, проведення випробувані., постановку на виробництво), указати рівень її новизни (винахід, ліцензія, ноу-хау) і ступінь захищеності (авторське по­свідчення, патентна чистота, висновок екологічної експертизи); опи­сати споживчі властивості товару (якісні показники) і дати їм оцін­ку, порівнявши з існуючими характеристиками в аналогічних товарів, підкресливши при цьому ті переваги, які на думку розроблювачів проекту будуть залучати майбутніх покупців продукції.

Основна мета розділу — представити матеріал, достатній для пере­конання інвестора в тому, що пропонований товар (продукція або по­слуги) має стійкий попит і може бути проданий в умовах конкуренції. Необхідно звернути увагу, що результат проекту повинен розглядатися саме як товар, і з урахуванням цього давати його характеристику.

За результатами маркетингових досліджень необхідно поперед­ньо установи і ціну товару, щоб в інвестора склалася вірна уява про продукцію. У бізнес-плані необхідно помістити її фотографію або чіткий малюнок.

Попередньо наводиться назва продукції, короткий опис її спо­живчих властивостей (можливо, з ілюстрацією).

Описується призначення пропонованої до виробництва продукції. Крім основного призначення й основної галузі застосування бажано вказати можливість модифікацій, що розширюють коло застосуван­ня, можливі альтернативні галузі застосування (особливо для нау­кового результату).

Коротко формулюється суть пропонованого проекту, його «ізю­минка», сильні сторони й переваги, кон'юнктурні іі інші фактори, здатні забезпечити технічний і комерційний успіх проекту.

Необхідно чітко показати те, що робить пропоновану продукцію новою, тобто, не розкриваючи «kпоw-how», дати назву, опис і розк­рити спосіб застосування використовуваних «ізюминок».

Ініціатор проекту може також запропонувати можливість органі­зації післяпродажного сервісу (особливо для продукції тривалого користування). Бажано привести технічні характеристики в зістав­ленні з аналогами. Дані наводяться у виді таблиці.

Розроблювачами проекту представляються також посилання на джерело інформації про аналоги. Якщо дані про них відсутні, то в тексті дасться експертна (порівняльна) оцінка в % або в номіналь­них шкалах (добре, задовільно, погано).

Як правило, це робиться саме в інтервальному вигляді (оптимістична-песимістична оцінка).

Під зразком, що заміщається, мається на увазі вже існуюча про­дукція (якщо є), функціонально близька до пропонованої.

Розроблювачам бізнес-плану необхідно забезпечити патентну чистоту пропонованої до виробництва продукції. Наводяться дані про наявні та можливі патенти, ліцензії, публікації та інші форми захи­сту продукції.

Розділ опрацьовують в бізнес-плані, щоб:

  • переконати читача в перспективності галузі, до якої належить вибраний бізнес;

 • породити довіру до даного бізнесу описом переваг та особливости його продуктів (послуг).

У структурі цього розділу, як правило, виділяють такі основні підрозділи:

• сучасна ситуація та тенденції розвитку галузі;

• фірма, її продукти і (або) послуги;

• патенти товарні знаки, інші права власності на продукт (послуги);

• стратегія зростання фірми.

У процесі опрацювання стратегії зростання фірми, як правило, користуються такими термінами (показниками):
• прибутковість (обсяг прибутку, дохід від інвестованого капіталу, співвідношення прибутку й обсягу продажу тощо);

• продуктивність, або ефективність (витрати на виробництво одиниці продукції, виробіток на одного робітника тощо);

• продукція (зміна номенклатури й асортименту продукції, виготовлення нових виробів тощо);

• ринок (обсяг продажу, частка участі фірми на ринку відповід­них товарів тощо);

• виробнича потужність (приріст потужності підприємства в цілому або його структурних підрозділів);

• персонал (зниження плинності, підвищення рівня кваліфікації, поліпшення умов праці).

Головна мета розробки стратегії — це побудова певної схеми досяг­нення головних цілей організації. Схема повинна бути збудована на тих рішеннях, що забезпечать безперечний успіх в конкурентному середовищі.

2. Алгоритм розробки розділу

При розробці розділу необхідно :

1. Охарактеризувати галузь, до якої належить фірма:

 • Хто є основними представниками галузі?

 • Які компанії займають ключові позиції на ринку?

 • Які фактори визначають успіх діяльності в галузі?

 • Які масштаби виробництва в галузі нині?

 • Яка динаміка обсягів продажу в галузі за останні роки?

 • Скільки нових фірм виникло в галузі останнім часом?

 • Які прогнози щодо перспектив розвитку галузі?

 • Які нові товари й нові сегменти ринку було освоєно в галу­зі за останні роки?

 • Які нові тенденції помітні в розвитку галузі?

 • Які нові чинники, пов'язані з тенденціями в розвитку тех­ніки і технології, змінами в законодавстві, екологічними факторами тощо, впливатимуть на розвиток галузі?

2. Дати загальну характеристику фірми:

 • Які стратегічні і тактичні цілі має реалізувати фірма?

 • Які основні види діяльності фірми?

 • На якій стадії перебуває бізнес фірми (започатковується, перепрофілюється, розширюється)?

 • На які географічні зони поширюється бізнес фірми?

3. Описати продукцію фірми:

 • Що є продуктом та (або) послугою фірми? Якими є техніч­ні, експлуатаційні або споживчі параметри цієї продукції?

 • Для задоволення яких потреб призначено продукцію фірми?

 • Якими є властивості продукції, що роблять її унікальною? Чому споживачі купуватимуть продукцію фірми?

 • На якій стадії розробки перебуває продукт фірми (дослід­ний зразок; виробництво; масовий випуск)?

 • Чи захищено продукцію фірми патентами? Чи використо­вуються інші форми захисту промислової власності?

 • Чи існують можливості розширення номенклатури або вдосконалення продукції фірми в майбутньому?

^ Таблиця 2.1

Матриця вибору місцезнаходження фірми (приклад


за 10-бальнимрейтингом* та ваговим коефіцієнтом = 1 **)


^ Основні фак-

тори розмі

щення

Ваговий

коефіцієнт

Об'єкт А

Об'єкт Б

Об'єкт В

Рейтинг

Сума

Рейтинг

Сума

Рейтинг

Сума

1. Наближення

до споживачів

0,3

4

1,2

5

1,5

7

2,1

^ 2. Витрати на

оренду(придбаня,

будивництво)

0,2

5

1,0

3

0,6

2

0,4

3. Експлуатаційні

витрати

0,3

6

1,8

7

2,1

5

1,5

4. Транспортні

комунікації

0,1

3

0,3

1

0,1

4

0,4

^ 5. Рівень концент-

рації

0,05

2

0,1

3

1,5

8

0,4

6. Інші

0,05

4

0,2

4

0,2

3

0,15

Загальна оцінка
1,0

4,6
6,0
4,95

^ Місце в рейтингу3
1
2

Рейтинг* визначається автором бізнес-проекту, виходячи із йо­го власної оцінки важливості фактора для визначення місця розта­шування фірми.

Ваговий коефіцієнт** визначається, виходячи із реакції спожи­вачів на місце розташування фірми (в межах 1 визначається питома вага фактора).

Рейтинг* визначається автором бізнес-плану, виходячи із його власного дослідження ринкового попиту.

^ Таблиця 2.2

Порівняльний аналіз ринкових стратегій конкурентів (рейтинг тах. = 10*)^ Чим приваблює продукт

(послуга) клієнтаТовар (послуга), що пропонує

Конкурент 1

Конкурент 2

Конкурент 3

1 . Якість

8

6

9

^ 2. Низька ціна

2

8

5

3. Широкий асортимент

7

9

6

4. Надійність

9

4

8

^ 5. Післяпродажне обслуговування

6

3

7

6. Доставка

2

4

б

7. Місцезнаходження

2

5

3

^ 8. Продаж у кредит

5

1

6

9. Гарантії

8

4

5

^ 10. Продаж супутніх товарів

1

2

1

Усього

50

46

56

^ Таблиця 2.3

Матриця конкурентного профілю (приклад за рейтинговим методом)^ Ключовий фактор успіхуВаговий

коефі­цієнтСвоя фірма

Конкурент А

Конкурент Б

Рейтинг

Оцінка

Рейтинг

Оцінка

Рейтинг

Оцінка

^ 1. Якість товару

0,4

3

1,2

4

1,6

3

1,2

^ 2. Ціна товару

0,3

2

0,6

2

0,6

2

0,6

^ 3. Канали збуту

0,1

4

0,4

3

0,3

2

0,2

^ 4. Технічне обслуговування

0,1

2

0,2

4

0,4

4

0,4

^ 5. Реклама і стимулювання попиту

0,1

2

0,2

4

0,4

4

0,4

^ Загальна оцінка

1,0

-

2,6

-

3,3

-

2,8

^ Таблиця 2.4

Інформація для розробки розділів бізнес-плану
Розділ бізнес-плану

^ Необхідна інформація

Перелік дій

1._________________

1.________________


Галузь, фірма та її

продукція

2._________________

2.________________

3._________________

3.________________


Контрольні запитання.


 1. Які основні цілі опрацювання розділу «Галузь, фірма та ії продукція»?

 2. З яких підрозділів складається розділ «Галузь, фірма та ії продукція»?

 3. Яку інформацію потрібно навести в підрозділі «Аналіз стану справ у галузі»?

 4. На які питання слід звернути увагу, характеризуючи фірму?

 5. Як у бізнес-плані рекомендується давати опис продукту (послуги) фірми? Що важливо зазначити?

 6. Чому в бізнес-плані важливо розглянути питання про перспективи зростання фірми?

Используемая литература:

 1. Гетало В.П.,Гончаров Г.О., Колісник А.В. «Бізнес-планування»: Навчальний посіб. - К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. - 240с.;

 2. Должанский І.З., Загорна Т.О. «Бізнес-план: технологія розробки». Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури. - 2006 р., - 384с.;

 3. Ушаков И.И. „Бизнес-план”- СПб.: Питер, 2005. – 23с.: ил. – (Серия „”Практика менеджмента).Скачать файл (155.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации