Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции по бизнес-плану (на укр. яз) - файл Тема 5ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН.doc


Лекции по бизнес-плану (на укр. яз)
скачать (155.6 kb.)

Доступные файлы (7):

Тема 1 Б-П2008МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ.doc60kb.12.10.2010 10:29скачать
Тема 2 Б-П2008Характеристика галузі, підприємства та продукту (послцуги) аналітична сторона.doc126kb.12.10.2010 10:31скачать
Тема 3 Б-П 2008ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ.doc99kb.12.10.2010 10:44скачать
Тема 4 Б-П 2008МАРКЕТИНГ-ПЛАН.doc200kb.29.09.2010 14:10скачать
Тема 5ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН.doc358kb.29.09.2010 14:11скачать
Тема 6, 7 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН.doc99kb.29.09.2010 14:11скачать
Финансовый план.doc106kb.29.09.2010 14:11скачать

Тема 5ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН.doc

  1   2
ТЕМА 5: ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

(Для розробки розділу необхідно засвоїти навчальні дисципліни: «Економіка підприємств», «Виробничий менеджмент», «Системи технологій», «Управління якістю». «Фізичні та хімічні властивості продукції». «Товарознавство», «Операційний менеджмент», «Логіс­тика»)

1. Основні завдання та інструментарій розробки розділу

Головним завданням розділу є представити інформацію щодо:

 • виробничого процесу на підприємстві, відповідності діючих технологій сучасним вимогам;

 • машин та обладнання з зазначенням кількості і терміну роботи;

 • схеми виробничих потоків;

 • пропозицій до оновлення машин та обладнання;

 • вдосконалення виробничого процесу на підприємстві на основі прогресивної техніки та технології.

Виробнича програма підприємства розраховується на основі його наявних виробничих потужностей в розрізі номенклатури виробів та послуг, для яких визначений режим найбільшого сприяння на і чіпку даного виду продукції і послуг, а також визначений обсяг продукції, який спроможний «поглинути» відповідний сегмент ринку (табл. 1).

Виробнича програма, яка розрахована згідно наявних потуж­ностей порівнюється з обсягом потреби ринку відповідного виду продукції. В програмі визначається необхідний та достатній приріст обсягів продукції.

Виходячи із потреб ринку в обсягах продукції визначаються необхідні виробничі потужності та їх приріст (таблиця 2).

^ Таблиця 1

Виробнича програма підприємства


^ Обсяг випуску

продукції, у

натуральних одиницяхРік

2006

2007

2008

2009

п

Продукція 1 (тис. комплектів)

900

1000

1200

1350

1500

Продукція 2 (тис. од)

600

550

700

750

770

Продукція і (тис. од)

300

320

350

360

400

Інша (тис. шт.)

150

160

120

120

120

Реалізація

1950

2030

2370

2580

2790

^ Таблиця 2

Потреба в основних виробничих фондахз/пОсновні фонди,

тис. грн.


Рік

2007

2008

2009
п

Діючі,

тис. грн.

Загальна

погреба,

тис. грн.

Приріст

основних

фондів,

тис. грн.


1

Будівлі, споруди

виробничого

призначення

5600

3200

2

Робочі машини та устаткування

12300

5600

3

Транспортні засоби

3250

2300

4

Інші

4300

2350

5

Разом

25450

13650
Розрахунок потреби в основних виробничих фондах здійсню­ється по кожному виду основних фондів, виходячи з нормативів продуктивності.

Збільшення виробничих потужностей підприємства може здійснюватися як за рахунок використання внутрішніх резервів, так і за рахунок створення додаткових основних виробничих фо­ндів, зокрема, за рахунок введення потужностей від виконання заходів по технічному переоснащенню, реконструкції та розши­ренню діючих і будівництву нових потужностей. Вибирається один або декілька найбільш ефектних для підприємництва, з точ­ки зору забезпечення потреб ринку, способів, які складають ос­нову плану технічного розвитку та організації виробництва під­приємства.

Обсяг реалізації продукції на визначену потребу ринку визна­чається шляхом маркетингових досліджень з метою прогнозування ціни продукції, попит на яку забезпечується збільшенням потужнос­тей підприємства (табл. 3).

Розрахунок обсягу реалізації здійснюється виходячи із кількос­ті продукції, що випускатиметься, та ціни, яка визначається попитом на цю продукцію.

Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах та виробничих запасах здійснюється виходячи з обсягу виробництва продукції та послуг, а також нормативів потреби в матеріальних ресурсах на одиницю продукції та послуг, що склалася в базовому періоді (табл. 4).

Потреба в матеріальних ресурсах визначається методом прямого розрахунку в натуральному і вартісному виразі за видами ресурсів з урахуванням індексу цін.

Розмір виробничих запасів розраховується, виходячи із се­реднього його значення протягом року, що визначається в днях як середньодобове споживання і розраховується як перехідний запас на кінець року.

^ Таблиця 3

Запланований обсяг реалізації продукції^ Назва

продукції

Рік

2007

2008

2009

п

Обсяг

випуску, у

натуральних

одиницях

Ціна

одиниці

продукції,

тис. грн.

Обсяг

продажів,

тис. грн.


Продукція 1

23500

3,5

82250


Продукція 2

6720

50

336000


Продукція і

5670

0,7

3969


Інша

3421

6,5

22236,5


Реалізація

100%

100%

Разом

39311

X

362205,5


Розмір перехідного запасу по п-ному

Т = QM / D

Q— потреба в п-му матеріалі;

М— норма перехідного запасу я-го матеріалу;

D — число днів на рік.

Норма перехідного запасу є сумою середнього, поточного і стра­хового запасів. Кошторис витрат на випуск продукті являє собою розрахунок витрат по калькуляційних статтях окремо за видами про­дукції, робіт, послуг (на кінцевий продукт). Калькуляція витрат може здійснюватися укрупнено, виходячи із прийнятих на підприємстві норм витрат на одиницю виробленої продукції, або шляхом прямої калькуляції розрахунків, виходячи із норм ресурсів (табл. 5).

^ Таблиця 4

Розрахунок потреби в ресурсах на виробничу програму


з/п
№ з/пНайме­нування

ресурсів


Рік

2007

2008
п

^ Кількість, У нату­ральних оди

ницях

них

одиницях

Ціна

одиниці

ресурсів,

тис. грн.

Вартість,

Вартість

тис.грн.

Вартість пере

хідно­го запасу,

тис. грн.


1

Сировина та

матеріали, т.

800

5,4

4320

25


2

Покупні

та комплектуючі

вироби (компл.)

950

1,2

1140

34
Паливо, т.

650

350

227500

2350


4

Енергія, тис. Вт/год

150

150

22500

6720


'.> Разом

Разом

X

X

255460

3081


^ Таблиця 5

Кошторис витрат і калькуляція собівартості (зведена)

^ Найменування показників

Рік

2007

2008
п

1

^ На одиницю

продукції, грн.

Усього,

тис. грн.

2

3

4

5

6

7
Обсяг реалізації усього
364000


'/

Собівартість, усього

458

256480

у тому числі:
2.1

Сировина

84

47040


2.2

Матеріали

76

42560


2.3

Покупні та комплектуючі

вироби

38

21280


2.4

Паливо

53

29680


2.5

Електрична та теплова енергія

21

11760


2.6

Фонд заробітної плати

робітників

105

58800


2.7

Фонд заробітної плати

спеціалістів і службовців

24

13440


2.8

Нарахування на фонд

заробітної плати

46,44

26006,4


2.9

Амортизація основних

виробничих фондів

5,56

3113,6


2.10

Податок з власників

транспортних засобів

5

2800


2.11

Інші витрати


3

Позареалізаційні операції

(сальдо)
65


3.1

Дохід від цінних паперів
35


3.2

Дохід від оренди
30


3.3

Податок на землю
12


'..-І

Податок на рекламу
8


3.5

Інші доходи або витрати4

Валовий прибуток
107565


5

Податки і платежі з прибутку
26891,25


5.1

Податок на прибуток
5.2

Інші податки
6

Чистий прибуток
80673,75


На етапі розроблення виробничої програми розраховується потреба в первісних інвестиціях з урахуванням виробничої програ­ми проекту в цілому, визначаються напрямки, за якими потрібні складення коштів й величина потреби в додаткових інвестиціях (табл. 6).

Потреба в додаткових інвестиціях у табл. 6 — це інвестиції, на величину яких не впливають підсумки виробничо-господарської пильності підприємства, які можуть бути отримані в результаті вико­нання виробничої програми, тобто приріст основного й оборотного капіталу розраховується без обліку прибутку.

У табл. 2 - 6 за нульовий рік приймається останній звітний рік, він же вважається роком початку вкладення інвести­цій. У другій графі табл.6 представляються фактичні дані по зроблених інвестиціях, що відображено в балансі останнього звіт­ного року.

Підсумки за весь період здійснення проекту в табл. 2 – 5 визначаються як сума підсумків відповідних граф за роками.

Величина погреби в загальних інвестиціях визначається по кожному необхідному напряму з розподілом по роках здійснення.
^ Таблиця 6

Потреба в додаткових інвестиціях


з/пКатегорія

інвестицій


Рік

Потреба у

Додаткових

інвестиціях,

тис. грн.

Загальна

потреба у

інвестиціях,

тис. грн.

2006

тис. грн.

2007
приріст, тис. грн.

усього,

тис. грн.1

Основний капітал

5600

1300

6900

500

7400

1.1

Будівлі,споруди

виробничого

призначення

1230

700

1930

100

1940

1.2

Робочі машини

та устаткування

3250

300

3550

300

3850

1.3

Транспортні засоби

430

250

680

50

730

1.4

Інші

690

50

740

250

990

2

Оборотний капітал

2340

1340

3680

1800

5480

2.1

Запаси та витрати

1020

520

1540

500

2040

2.2

Грошові кошти

1320

840

2160

1300

3460

3

Разом потреба в інвестиціях

7940

2640

10580

1800

12380

Розробка виробничого плану починається зі складання пере­ліку основних виробничих операцій та (або) інших робочих процесів, послідовне виконання яких забезпечує випуск готового продукту, тобто починати треба з опису технологічного процесу виготовлення продукції.

Для збільшення наочності в підрозділі «Основні виробничі опе­рації» рекомендується навести схему виробничих потоків, яка дасть можливість зрозуміти:

 • звідки на фірму надходитимуть сировина, матеріали, комплек­туючі вироби;

 • у якій послідовності (в яких цехах або інших підрозділах фір­ми) здійснюватиметься їх переробка в готову продукцію;

 • куди цю продукцію будуть поставляти.

Часто підприємці для зменшення початкової (стартової) потреби в капіталі передають виконання окремих технологічних операцій ін­шим фірмам.

У такому випадку в підрозділі «Основні виробничі операції» потрібно:

• дати пояснення того, які роботи будуть виконуватися самою фірмою, а які субпідрядниками;

• стисло охарактеризувати кожного із субпідрядників (місце, де вони знаходяться, причини, що зумовили цей вибір; витрати, що пов'язані з їх залученням);

• додати (за наявності) копії укладених з ними контрактів, протоко­лів про наміри.

В підрозділі виробничого плану «Машини та устаткування» наводять:

 • повний список машин та устаткування, необхідних для здійс­нення виробничого процесу;

 • розрахунки витрат, пов'язаних з придбанням (орендою) нових (або таких, що вже використовувались) машин та устаткування; інформацію про строки служби та амортизаційні відрахування щодо кожної одиниці устаткування.

У підрозділі «Сировина, матеріали й комплектуючі вироби» вміщуються відомості щодо:

 • усіх видів матеріальних ресурсів, які будуть задіяні у виробни­чому процесі;

 • конкретних постачальників ресурсів;

 • закупівельних цін на окремі види ресурсів;

 • умов постачання і зберігання необхідних запасів тих або інших видів матеріальних ресурсів.

Підрозділ «Виробничі й невиробничі приміщення» включає інформацію про потреби фірми в конкретних приміщеннях із зазна­ченням їх розмірів і територіального розміщення.

^ 2. Алгоритм розробки розділу

Для розробки розділу необхідно зробити певні кроки за такою загальною логікою (додаток 6):

1. Дати стислу характеристику виробничих процесів на фірмі:

 • Які виробничі операції застосовуватимуться в процесі ви­готовлення продукції?

 • В якій послідовності здійснюватимуться виробничі опе­рації?

 • Чи відповідає технологія виробництва сучасним вимогам?

 • Чи передбачається виробнича кооперація з іншими фірмами? 3 якими саме і на яких умовах?

2. Охарактеризувати потреби фірми в матеріально-технічних ресурсах:

 • Які машини, обладнання та інструменти необхідні для виробничого процесу?

 • Скільки коштуватиме їх придбання або оренда? Якими бу­дуть амортизаційні відрахування?

 • Які види сировини, матеріалів та комплектувальних виро­бів будуть використовуватися для виробництва продукції?

Таблиця.7

Машини та устаткуванняНайме­нування


Купівля

або

оренда


Нове чи

таке, що

використо

вувалосьВар­тість


Строк

експлу­а

тації,

місяців


Аморти­заційні

відраху­вання

(за місяць)


Продук­тив­ність,

од./зміну


Потуж­ність,

квт/год
  1   2Скачать файл (155.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации