Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции по бизнес-плану (на укр. яз) - файл Тема 5ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН.doc


Лекции по бизнес-плану (на укр. яз)
скачать (155.6 kb.)

Доступные файлы (7):

Тема 1 Б-П2008МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ.doc60kb.12.10.2010 10:29скачать
Тема 2 Б-П2008Характеристика галузі, підприємства та продукту (послцуги) аналітична сторона.doc126kb.12.10.2010 10:31скачать
Тема 3 Б-П 2008ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ.doc99kb.12.10.2010 10:44скачать
Тема 4 Б-П 2008МАРКЕТИНГ-ПЛАН.doc200kb.29.09.2010 14:10скачать
Тема 5ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН.doc358kb.29.09.2010 14:11скачать
Тема 6, 7 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН.doc99kb.29.09.2010 14:11скачать
Финансовый план.doc106kb.29.09.2010 14:11скачать

Тема 5ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН.doc

1   2


^ Таблиця 8

Сировина, матеріали, комплектуючі вироби та енергоресурсиНайме­нування


Поста­чальник


Ціна за

одиницю,

грн.


Потреба


Витрати, грн.

Примітки

(місцезнаходження

постачальників,

умови постачання

тощо) • Де, у кого і на яких умовах буде закуповуватися сировина і матеріали? Яка репутація цих постачальників? Чи є вже досвід роботи з ними або попередня домовленість?

 • Які запаси матеріально-сировинних ресурсів необхідні для безперервного ходу виробничого процесу на фірмі? Чи по­требують вони особливих умов зберігання?

^ З'ясувати потребу фірми у виробничих та невиробничих при­міщеннях:

 • Які виробничі та невиробничі приміщення необхідні для фірми? Чи є ці приміщення власними, чи їх треба оренду­вати? Скільки це коштуватиме?

 • Як буде здійснюватися контроль критичних факторів вироб­ничого процесу? Контроль якості? Контроль дисципліни поставок? На які стандарти при цьому ви будете орієнту­ватися9

Описати вплив зовнішніх факторів на виробничий процес:

 • Як буде організовано утилізацію відходів і дотримання са­нітарних вимог?

 • В якій мірі виробничий процес на фірмі залежатиме від конкретних постачальників сировини та матеріалів?

 • Чи існують будь-які обмеження щодо придбання (оренду­вання) приміщень, машин та устаткування, постачання сировини та матеріалів?

 • Якими є можливості появи нових технологій виробництва даної продукції.

Контрольні запитання

 1. Які цілі переслідує розробка планування виробничого процесу7

 2. В якій послідовності здійснюється розробка виробничого плану?

 3. Які фактори визначають обсяги виробничого плану та глибину

викладу матеріалу в цьому розділі?

Чому виробничий план, як правило, починається з опису вироб­ничих операцій?

 1. Яку інформацію потрібно включати в опис основних виробни­чих операцій9

 2. Що конкретно має бути зазначене в підрозділі «Машини та устаткування»?

 3. Яка інформація наводиться в підрозділі «Сировина, матеріали та комплектуючі вироби»?

 4. Як у виробничому плані визначаються потреби бізнесу у вироб­ничих та невиробничих приміщеннях?

 5. Яка додаткова інформація може бути наведена у виробничому плані?

 6. На які зовнішні фактори треба звернути увагу в процесі розробки виробничого плану?

 7. Форми і системи матеріально-технічного забезпечення вироб­ництва.

12. Обчислення потреби в матеріалах.

13 Запаси матеріалів та регулювання запасів.

 1. Організація виробничого процесу в часі.

 2. Методи організації виробництва.

 1. Організаційні форми організації виробництва.

 2. Загальна характеристика витрат підприємства.

 3. Сукупні витрати та собівартість продукції.

 4. Ціна: види, функції і методи встановлення

 5. Прибуток підприємства, його джерела, структура, методи фор­мування та напрями використання.

Тести

І Логіка складання виробничого плану передбачає, що він почи­нається з опису:

а) устаткування, що передбачається використовувати;

б) основних виробничих операцій;

в) видів сировини та матеріалів, потрібних для виробничого процесу;

г) схеми виробничих потоків;

д) потреб фірми у виробничому персоналі

2. Виробничий план складається для того, щоб:

а) породити довіру до даного бізнесу описом переваг його продуктів;

б) переконати читача в правильності вибору технології вироб­ництва продукту фірми;

в) довести, що фірма спроможна організувати виробництво та
виготовляти необхідну кількість продукції.

3. Для яких сфер бізнесу виробничий план розробляється найретельніше:

а) для виробничого підприємства;

б) для підприємства оптової торгівлі;

в) для підприємства роздрібної торгівлі;

г) для підприємства сфери послуг.

4. Обмеження щодо придбання (оренди) приміщень, машин та устаткування, постачання сировини та матеріалів для даного бізнесу висвітлюються в рамках підрозділу виробничого плану:

а) «Машини та устаткування»;

б) «Сировина, матеріали і комплектуючі вироби»;

в) «Виробничі та невиробничі приміщення»;

г) «Вплив зовнішніх факторів»:

д) немає правильної відповіді.

5. Забезпечення виробництва складається:

а) технічної підготовки виробництва нової продукції і послуг, технічного обслуговування, ресурсного забезпечення ви­робничих процесів;

б) підтримка на необхідному рівні виробничого процесу запас­них матеріалів, енергії та інформації, робочою силою;

в) з показників ефективності використання ресурсів;

г) функцій менеджменту.
6. Виробничий цикл — це:

а) календарний період часу, протягом якого предмет праці проходить всі стадії виробничого процесу;

б) календарний період часу, протягом якого оброблюваний виріб або партія виробів проходять усі операції виробничо­го процесу, або певної його частини і перетворюються на
завершений продукт;

в) сукупність взаємопов'язаних основних, допоміжних та обслуговуючих процесів, унаслідок яких вихідні матеріали і напівфабрикати перетворюються в готові вироби;

г) форма подання реальності самостійної системи.

7. Єдина система технологічної підготовки виробництва ЄСТПВ — це:

а) забезпечення технологічності конструкції виробу;

б) установлена державними стандартами система організації і управління технологічною підготовкою виробництва;

в) розробка технологічної карти;

г) сукупність заходів, що забезпечують технологічну готов­ність виробництва.

8. Виробнича інфраструктура підприємства — це:

а) сукупність основних і допоміжних підрозділів підпри­ємства;

б) основні підрозділи підприємства;

в) комплекс допоміжних підприємств виробництва та обслу­говуючих підрозділів, які забезпечують основний виробничий процес;

г) формальна структура підприємства.

9. Структура і матеріальна база інструментального господарства підприємства визначається:

а) масштабом, характером і організаційним типом основного виробництва, а також мірою використання інструмента купленого або виготовленого на підприємстві;

б) якістю наявного інструмента і розміром встановленого зносу;

в) розміром підприємства та розвитком інструментального господарства;

г) типом основного виробництва і якістю інструментів.

10. Інвестиції у промисловість передбачають:

а) збільшення поточних витрат на виробництво;

б) виплату премії працівникам;

в) витрати на придбання нових транспортних засобів;

г) збільшення витрат на закупівлю сировини й матеріалів.

11. Сукупність функціонально взаємопов'язаних між собою засобів технологічної оснастки, предметів виробництва та виконавців для реалізації технологічних процесів або операції, які регла­ментовані умовами виробництва, — це система:

а) технологічна;

б) політична;

в) економічна;

г) всі відповіді невірні.

12. Питомі капіталовкладення — це відношення:

а) прибутку до капіталовкладень, що викликали цей при­буток;

б) капіталовкладень до прибутку підприємства:

в) капіталовкладень до обсягу випущеної продукції;

г) собівартості одиниці продукції до вартості основних фон­дів підприємства.

13. За рівнем автоматизації технологічні системи бувають:

а) механізовані;

б) автоматизовані;

в) автоматичні;

г) всі відповіді вірш.

14. За рівнем спеціалізації технологічні системи бувають:

а) спеціальні;

б) спеціалізовані;

в) універсальні;

г) всі відповіді вірні.

15. Підприємство є ієрархічним рівнем:

а) технологічної системи,

б) технологічного процесу;

в) виробничого підрозділу;

г) всі відповіді вірні.

16. Широкомасштабна комплексна автоматизація галузей народно­го господарства включає застосування:

а) гнучких виробничих систем;

б) системи автоматизованого проектування (САПР);

в) промислових роботів і маніпуляторів,

г) всі варіанти вірні.

17. Рівень науко ємкості технологій в значній мірі залежить від:

а) автоматизації;

б) комп'ютеризації;

в) капіталоємкості;

г) вірні відповіді 1,2.
18. Основними тенденціями розвитку сучасних технологій є:

а) перехід до малостадійних процесів;

б) забезпечення в нових технологічних системах мало- або безвідходного виробництва;

в) підвищення рівня комплексної механізації процесів та за­собів мікроелектроніки;

г) всі відповіді вірні.

19. За характером виконуваних функцій складське господарство підприємства належить до цехів:

а) обслуговуючих;

б) підсобних;

в) побічних;

г) допоміжних.

20 Дія національного стандарту припиняється в разі:

а) припинення випуску продукції;

б) розробки та схвалення іншого стандарту;

в) вірні відповіді 1, 2;

г) всі відповіді невірні.
21. Стандарти, які встановлює до груп однорідної або конкретної продукції, що забезпечують її відповідність своєму призна­ченню:

а) основоположні;

б) на продукцію, послуги;

в) на процеси;

г) всі відповіді не вірш.

2.4.3.2. Аналітично-розрахункові завдання

1. За даними таблиці визначити темпи зростання виробництва на шдприємстві харчової промисловості в 2006 р., якщо базовим періодом є 2005 р.

ПоказникОбсяг виробництва, т

2005

2006

Соняшникова олія

47,5

47,8

Маргарин

3,1

2,0

Масло вершкове

17,8

23,0

Майонез

22,3

27,4

Вироби із сої

2,0

1.2

Кетчуп

17,0

19,31

За даними таблиці дослідити динаміку зростання виробництва продукції на промисловому підприємстві, якщо за базовий пері­од взято 2002 р.ПоказникОбсяг випуску, од.

2002

2003

2004

2005

2006

Продукція загалом

2221

2449

2376

1936

2319

утому числі: Продукт А

1871

2083

2022

1675

2060

Продукт Б

294

327

305

240

238

Продукт В

56

39

49

21

23

З. За даними таблиці визначити темпи зросгання обсягів виробницт­ва меблів на Полтавському меблевому комбінаті. За базовий взяти 2005 р.

МебліОбсяг виробництва, тис. грн.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Столи

427

713

841

Стільці, крісла

790

855

1100

Шафи

285

297

347

Дивани

119

166

745

Гарнітури, набори (комплекти) меблів

121

261

450

 1. Затрати на 100 грн валової продукції — 65 грн , в т. ч. матері­альні — 37 грн. Визначити валовий дохід та рентабельність ви­робництва.

 2. На 100 грн. товарної продукції підприємства прибуток складає 28 грн. Який рівень рентабельності виробництва?

 3. Матеріальні витрати на виробництво і реалізацію продукції складають 7620 грн. або 54 % усіх витрат. Визначити виручку від реалізації продукції при рівні рентабельності 18 %.

 1. Обчисліть вартість основних фондів підприємства, якщо відо­мо, що фондовіддача склала 70 грн. на 100 грн. їх, а валова про­дукція — 8970 грн.

 2. Прибуток на одиницю продукції складає 15 грн., рівень рен­табельності — 46 %. Яка собівартість та реалізаційна ціна продукції?

 3. Яка норма амортизації, якщо балансова вартість об'єкту 4890 грн., ліквідаційна— 150 гри., строк використання 18 років.

 4. Визначити місячний заробіток з годинною тарифною ставкою 1,70 грн., якщо за місяць робітник відпрацював 126,89 год, йо­му встановлена доплата за умови праці 8 % тарифної ставки і має право на премію в цьому місяці в розмірі 40 % основного заробітку.

 5. Початкова вартість основних фондів підприємства на початок року — 400 тис. грн., протягом року введено машини на суму 30 тис. грн., вибуло обладнання на суму 25 тис. грн., знос фон­дів на початок року становив ЗО %, а норма амортизації за рік — 10 %. Визначте залишкову вартість на кінець року та суму амортизації за рік.

12. Початкова вартість основних фондів 300 тис. грн., термін служби
6 років, ліквідаційна вартість основних фондів — 20 тис. грн.
Визначити норму амортизації.

! З Виробнича потужність підприємства розрахована на обсяг ви­пуску приладів, — 20 тис. од. На плановий рік очікується рин­ковий попит на прилади на рівні 18 тис. од. Капітальні витрати на одиницю приросту виробничої потужності — 14 грн. Коефі­цієнт використання потужності — 0,85. Визначити загальну не­обхідну суму капіталовкладень у виробничу базу підприємства, якщо коефіцієнт перерахунку середньорічної потужності стано­вить 0,45.
І Перед менеджером постала проблема вибору з двох альтернатив­них інвестиційних проектів. Перший проект передбачає почат­кові інвестиції в обсязі 120 тис. грн., другий — 165 тис. грн. Від реалізації першого проекту очікується отримання таких грошо­вих потоків: за перший рік — 30 тис. грн., за другий — 60 тис. гри , за третій — 70 тис. грн., за четвертий — 50 тис. грн. Від реалізації другого проекту протягом шести років очікується надходження постійних річних грошових потоків у розмірі М) тис. грн.

Для дисконтування сум грошових потоків від реалізації проек­тів менеджер прийняв такі ставки дисконту: для першого — 10 %, для другого — 12 %. Який з них можна рекомендувати менеджеру на основі показника чистої теперішньої вартості проектів?

За облігацією номінальна вартість — 1 тис. грн. Щорічно одно­разово сплачуються проценти в розмірі 10 % номіналу. Ви­значити реальну вартість і дохідність цієї облігації, якщо її буде погашено через три роки, а дисконтна ставка становить: а) І І %; б) 8 %.

> І Іривілейована акція має річний дивіденд на акцію 1,5 грн. Дис­контна ставка для аналогічних акцій на ринку: а) 10 %; б) 12 %. Визначити реальну ціну акції.

1 Іідприємство мало щорічний прибуток 2000 тис. грн. На модер­нізацію обладнання плануються капіталовкладення в обсязі 2350 тис. грн. Цей захід спрямований на поліпшення якості продукції і має збільшити прибутки на 20 %. З'ясувати, чи до­цільно інвестувати такий проект, якщо Ен = 0,2. Завдяки застосуванню нової технологічної лінії собівартість одиниці продукції зменшилася з 3680 до 3650 грн. Нову техно­логічну лінію розраховано на річний випуск 120 тис. виробів. На її придбання і введення в дію вкладено коштів на суму 15 млн грн. Обгрунтувати економічну доцільність застосування
нової лінії, розрахувавши економічну ефективність і термін окупності інвестицій. Ен = 0,2.

9. Попит внутрішнього ринку на продукцію підприємства стано­вить 120 тис. шт. Наявна на початок розрахункового року виро­бнича потужність становить 80 тис. шт. Очікуваний коефіцієнт використання виробничих потужностей підприємства — 0,92. Проектом передбачається ввести додаткові потужності з такого розрахунку: збільшення виробничої потужності на кожні 500 шт. потребує 93 тис. грн. інвестицій. Визначити необхідний розмір інвестицій для забезпечення попиту ринку.

'0. Визначити технологічну структуру капіталовкладень і головний напрям зміни цієї структури за даними таблиці.

Таблиця
^ Капіталовкладення, тис. грн.

Технологічна структура,%
^ Звітний рік

Плановий рік

Звітний рік

Плановий рік

>улівельно-тнтажні роботи

75,0

36,0^'ііпкування,

і' іруменг,

п«'кгар

9,0

29,5І| •< ."КТНО-ГЮШуКОВІ

3,0

0,18

2,5

0,3І Ірограма заходів з автоматизації виробництва на підприємстві

|ні ірахована на 3 роки і розроблена у двох варіантах. Визначити

и)іп.іьніпімй варіант програми за даними таблиці, якщо ставка

ІМГМШї V / ■ 0, І ,


Показник

Варіант 1

Варіант 2

Капіталовкладення, млн грн.

2,7

2,7

Утому числі за роками: 1-й

0,9

0,5

2-й

0,9

1,0

3-й

0,9

1,2

 1. Акціонерне товариство за результатами своєї діяльності випла­тило акціонерам дивіденди з розрахунку 25 грн. на одну акцію. Найближчими роками с можливість збільшувати розмір дивіде­ндів щорічно на 7,5 %. Реалізащйна ціна акції на фондовому ринку дорівнює 200 грн. Обчислити розмір дивідендів через три роки, а також віддачу капіталу.

 2. Дані за варіантами модернізації цеху наведені в таблиці Вибра­ти з них найдоцільніший (ефективний), якщо /і„ = 0,15.Показник

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Річний обсяг випуску продукції, тис. шт.

100

200

350

Собівартість одиниці продукції, грн.

15

16

18

Капіталовкладення, млн грн.

2.8

4,0

4,5

24. Перед підприємством постало завдання: капітально відремонту­вати існуючі основні фонди провідного цех)- або замінити їх су­часнішим устаткуванням (модернізувати) Дані про кожний з інвестиційних проектів наведені у таблиці Який з проектів ефективніший?

Показник

Капремонт діючого підприємства

^ Проект модернізації

Річний обсяг випуску продукції:

• за ціною реалізації одиниці продукції, грн.

44,8

49,3

• за собівартістю одиниці продукції, грн.

40,6

43,1

• у натуральних показниках, тис. шт.

200

308

Капіталовкладення, млн. грн.

3,6

4,8

 1. Виробнича фірма розробляє інвестиційний проект, реалізація якого впродовж чотирьох років може забезпечити грошові до­ходи (потоки) відповідно 62 тис, 38 тис, ЗО тис. і 21 тис. грн. Визначити, чи економічно прийнятний цей проект, якщо почат­кові інвестиції становили 90000 грн. при ставці дисконту 10 %. Відповідь обгрунтувати, розрахувавши чисту дисконтовану вар­тість або індекс дохідності інвестиційного проекту.

 2. Підприємство розглядає можливість реалізації інвестиційного проекту загальною вартістю 1200 тис. грн. За цим проектом на початку першого року підприємство витрачає 800 тис грн., а на початку другого — 400 тис. грн.

Починаючи з кінця другого року, підприємство починає отри­мувати грошові доходи: за 2-й рік — 300 тис. грн., за 3-й — 400 тис. грн., за 4-й — 550 тис. грн., за 5-й — 650 тис. грн. Дис­контна ставка — 10 %.

Обгрунтувати доцільність реалізації запропонованого проекту, розрахувавши такі показники:

 • чистий приведений дохід;

 • індекс дохідності;

 • термін окупності інвестицій
27. Для збільшення річного обсягу виробництва до 600 тис. виробів розроблено чотири варіанти реконструкції діючого підприємст­ва за даними таблиці. Визначити оптимальний варіант реконст­рукції за терміном окупності капіталовкладень.

Варіант

Оптова ціна

одиниці продукції,

грн.

Собівартість

одиниці продукції,

грн.

Капітальні

вкладення,

млн грн.

1

120

108,0

24,0

2

120

100,0

35,5

3

120

98,0

40,0

4

120

105,5

20,4

28. Визначити ефективний варіант капіталовкладень у будівництво при різному розподілі їх за роками, якщо на початку третього року планується одержання грошових потоків, що становити­муть 32 млн грн. Ставка дисконту дорівнює 10 %. Дані про роз­поділ інвестицій за роками і варіанти цього розподілу наведені в таблиці (у млн грн.).

Рік будівництваВаріант розподілу інвестицій

1

2

3

4

5

Перший

5

10

14

12

24

Другий

23

18

14

16

4

29. Визначити загальну суму необхідних капіталовкладень для під­приємства, якщо за існуючої виробничої потужності 21 тис. од. у плановому році очікується попит на його продукцію на рівні 24 тис. од. Капітальні витрати на одиницю приросту виробни­чої потужності становлять 12,4 грн. Коефіцієнт використання потужності — 0,84.

ЗО. На підприємстві планується технічне переозброєння провід­ного цеху з метою поліпшення якості вироблюваної ним продукції. На основі розрахунків бізнес-плану встановлено, що здійснення цих заходів потребує інвестицій у розмірі 3,5 млн грн., а грошові потоки (доходи) зароками становити­муть: за 1-й рік — 0,5 млн грн., за 2-й —1 млн грн., за 3-й — 1,7 млн грн., за 4-й — 2,5 млн грн. Ставку дисконту прийня­ти на рівні 12 %. Визначити показники ефективності інвести­цій на технічне переозброєння цеху та термін їх окупності.

^ 2.4.4. Рекомендована література

1. Бюджетний кодекс України / Інфодиск «Законодавство Украї­ни». — 2004. — Версія 3.1 — № 2542-ІІ.

2 Цивільний кодекс України / Інфодиск «Експерт юрист», 2007. — Версія 11.2. — №435-ІУ від 16.01.2003.

 1. Закон України «Про підприємства в Україні»/Інфодиск «Зако­нодавство України», 2003. — Версія 3.0 — № 1096-15.

 2. Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підпри­ємств (Наказ Мін. економіки України від 06.09.2006 № 290). — С.12-18.

^ Агафонова Л. Г., Рога О. В. Підготовка бізнес-плану Практи­кум. — К : Знання, 1999. — С. 45-57.

<> Горохов М. Ю , Малев В. В. Бизнес-планирование и инвестици-онньїй анализ. — М.: Филинь, 1998. — С. 78-94.

/ Покропивний С. Ф., Соболь С. М.. Швиданенко Г. О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. — К. КНЕУ. 1999. —С. 84-91.

м Шудра В. Ф , Беличко А. Н. Как подготовить успешньїй бігиісс-план. 2-е изд., испр. и доп. К.: Капрал, 1997. — (' 37 39.
1   2Скачать файл (155.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации