Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Гроші та кредит - файл 1.doc


Лекции - Гроші та кредит
скачать (6640.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc6641kb.20.12.2011 13:04скачать

содержание

1.doc

1   2   3   4   5   6   7
^

Рис. 1.3. Еволюція неповноцінних грошейКредитні гроші – це гроші особливого типу, що не розмінні на золото, а в обіг випускаються Центральним (Національним) банком як банкноти.

^ Паперові гроші – грошові знаки, що випускаються для покриття бюджетного дефіциту і зазвичай нерозмінні на метал, але наділені державою примусовим курсом.

Вперше паперові гроші були випущені в Китаї ще в XIII ст., у Франції емісія їх розпочалася з 1716 р., в Англії – наприкінці XVIII ст., в Росії – з 1769 р.

^ Депозитні гроші  це вид кредитних грошей, що створюються на ос­нові банківських вкладів і системи спеціальних розрахунків, які здій­снюються між банками шляхом переносу сум з одного рахунка на інший.

Успішне функціонування депозитних грошей можливе лише за високого рівня розвитку банківської справи, коли кожний субєкт грошового обігу може вільно покласти свої гроші в банк, взяти їх звідти, швидко перевести в будь-який пункт ринку і йому гарантується повне їх збереження. За цих умов власник грошей на рахунку в банку може дати доручення останньому перерахувати всю суму чи частину її своєму контрагенту і у такий спосіб погасити борг. Переміщуючись по рахунках у банках, депозитні гроші успішно виконують функції купівельного та платіжного засобів, а відтак включаються в загальний грошовий обіг. З метою розширення переваг депозитних грошей використовуються дебетні картки. Зокрема законодавством держави та нормативними актами Центрального банку вирішуються такі питання до використання депозитних грошей:

створення системи страхування банківських вкладів юридичних і фізичних осіб;

створення системи міжбанківських розрахунків, що підлягає контролю з боку Центрального банку;

визначення режиму використання грошових коштів, що зберігаються на банківських рахунках;

регламентація принципів організації безготівкових розрахунків між економічними субєктами тощо.

Квазігроші (або майже гроші) – це специфічні грошові форми, у яких грошова суть істотно послаблена, відхиляється від загально­прий­нятих, стандартних форм. З їх допомогою можна розраховуватися за товари і послуги спрощеним методом.

Використання квазігрошей має позитивний вплив на економіку:

дає можливість зменшити масу платіжних засобів в обороті за рахунок вилучення їх у довгострокові депозитні вклади, що сприяє оздоровленню конюнктури ринків;

дає можливість підвищити ліквідність ринку за рахунок запровадження в обіг додаткових платіжних інструментів квазігрошових форм, передусім векселів;

робить управління грошовою масою, а отже пропозицією грошей, більш гнучким і ефективним.

Квазігроші мають тривалу історію. Так, вексель зявився і почав використовуватися як платіжний інструмент. Чек зявився після того, як банки стали приймати гроші на вклади. Власник вкладу міг двояко реалізувати право на свої гроші:

взяти розписку банку і використати для платежу за своїми зобовязаннями. Така розписка відкрила шлях для банкнот;

домовитися з банком, що він даватиме йому письмові накази про видачу всієї чи частини суми вкладу певній особі, а банк виконуватиме їх. За таким наказом розвинувся чек.

^ Електронні гроші  це безготівкові розрахунки між продавцями і по­купцями, банками і клієнтами, банками і банками, що здійснюються за допомогою компю­тер­ної мережі, систем звязку з використанням способів кодування інфор­мації та її автоматизованої обробки.

Фактично, це гроші, які обертаються не у формі паперових грошей, а через впровадження до сфери розрахунків компютерної технології і сучасної системи звязку.

^ Пластикові (платіжні) картки – це вид платежів за дебетом в тому розумінні, що після підписання платником документа або повідомлення ним про свою згоду електронним каналом одержувач платежу або його банк одер­жують від банку платника необхідну суму шляхом дебатування його рахунка.

Пластикові картки бувають: дебетні картки; кредитні картки; "електронний гаманець"

Дебетні картки – повязані з відкриттям кредитної лінії в банку, що дає можливість власнику користуватись кредитом при купівлі товарів і при отриманні касових позик. Картки надають власникові можливість здійснювати трансакційні операції з власного банківського рахунку та користуватися іншими послугами. У розрахунках вони забезпечують можливість використання різної валюти, ними здійснюють розміщення готівки з наступним поновленням рахунку в реальному часі.

^ Кредитна картка – призначена для отримання готівки в банківських автоматах або купівлі товарів чи послуг з розрахунком через електронні термінали. При цьому гроші списуються з рахунка власника картки в банку. Умовою отримання кредитної картки є платоспроможність клієнта. Кожна картка видається з встановленням ліміту кредитування, переважно безкоштовно чи за невелику плату. Від операцій з кредитними картками банк отримує дохід, який складається з комісії при оплаті рахунків за відпущені товари, щорічної плати клієнтів за кредитні картки, якщо вона є, і відсотків за кредит, що надається власникові картки в межах ліміту кредитування.

"Електронний гаманець" – призначений для використання готівкових коштів, внесених на саму картку, при оплаті за товари або послуг у багатьох підприємств торгівлі та сфери послуг.

У 30-х рр. ХХ ст. кредитні гроші перестали обмінюватися на золо­то і срібло – відбувся процес демонетизації золота. Причинами демо­не­ти­зації золота є: 1) заміна товарного виробництва на усус­пільнене вироб­ництво; 2) витіснення золота кредитними грішми з обігу в розряд скарбів; 3) невідповідність золотих грошей економічним по­требам і перетворення їх на "золоті пута", що стримують експансію монополій і т. п.


    1. ^ Поняття про функції грошей та їх еволюція


Гроші виконують пять функцій: міри вартості; засобу обігу; засобу утво­­рення скарбів, накопичень і заощаджень; засобу платежу; світових грошей.

^ Функція міри вартості – це функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни.

Але не гроші роблять товари порівнянними, а кіль­кість витраченого на їхнє виробництво суспільно необхідної праці. За металевого обігу цю функцію виконували дійсні гроші (золото і сріб­ло), що самі мали вартість, але й вони виражали вартість ідеально, тобто у вигляді уявних грошей.

Формою прояву вартості товару є його ціна. Однак вартість товару перетворює мінові відносини в можливість кількісних оцінок за допомо­гою грошей.

^ Функція засобу обігу – це функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг.

Особливість функції грошей як засобу обігу поля­гає в тому, що цю функцію виконують, по-перше, реальні або готівкові гроші, а по-друге, знаки вартості – паперові та кредитні гроші. На сьогод­ні, коли золото демонетизується, функцію засобу обігу виконують кредитні гроші. Причому вони функціонують як купівельний засіб і як засіб пла­тежу: якщо продаж одного товару і купівля іншого не переривається, обіг товарів від­бу­ва­ється на основі грошей як купівельного засобу. Якщо ж відбувається роз­рив у часі між купівлею і продажем товарів, гроші висту­пають основою платежу.

^ Функція засобу утворення скарбів, накопичень і заощаджень Функцію накопичення скарбів раніше виконували повноцінні і реаль­ні гроші – золото і срібло. Оскільки гроші є загальним втіленням багат­ства, то виникає прагнення до їх накопичення. Але для цього необхідно перервати продаж одного товару і купівлю іншого товару. У цьому про­цесі гроші випадають з обігу і перетворюються на "золоту лялечку", тобто в скарб.


Особливість кредитних грошей як засобу накопичення полягає в тому, що вони накопичуються в процесі постійного обігу. Якщо вони осі­дають у скринях, то перетворюються з грошей у паперові символи.

^ Функція засобу платежу  це функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобовязань між субєктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.


Ця функція виникла в результаті розвит­ку кредитних відносин у капіталістичному господарстві. У цьому випадку гроші використовуються під час:

продажу товарів у кредит, необхідність якого повязана з неоднако­ви­ми умовами виробництва і реалізації товарів, різною тривалістю їхнього виробництва і обігу, сезонним характером виробництва;

виплати заробітної плати робітникам та службовцям.

Отже, гроші, виконуючи функцію засобу платежу, мають свою специфічну форму руху, відмінну від форми руху грошей як засобу обігу.

^ Функція світових грошей – це функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обігу і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами.

Ця функція грошей виникла в капіта­лістич­них формаціях, але набула повного розвитку зі створенням світо­вого ринку. На цьому ринку гроші скидали "національні мундири", тобто виступали у вигляді зливків золота (995 проби). Паризькою угодою 1867 року єдиною формою світових грошей було визнане золото.

Таким чином, у сучасній економічній системі, яка постійно підда­ється дії інфляційних факторів, гроші виконують наступні функції:

посередника під час обміну товарами і послугами. Вони рухаються назустріч потокові товарів і послуг, а також факторів виробництва;

одиниць рахунка, тобто з їх допомогою оцінюються всі товари і послуги, а саме: національний обсяг виробництва, економічне станови­ще нації, її успіхи і невдачі. У сучасних умовах гроші ніяк не повязані із золотом, на їхню купівельну спроможність, у першу чергу, впливає кількість власних грошей в обігу;

засобом накопичення багатства, оскільки гроші, безперечно, зруч­ніші для збереження, ніж будь-які інші товари (тільки в тому випадку, якщо купівельна спроможність їх не знижується).

    1. 1   2   3   4   5   6   7      Скачать файл (6640.5 kb.)

      Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации