Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Гроші та кредит - файл 1.doc


Лекции - Гроші та кредит
скачать (6640.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc6641kb.20.12.2011 13:04скачать

содержание

1.doc

1   2   3   4   5   6   7
^

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ОсновнаБоринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Під­руч­ник. – 2-ге вид., перероб. й доп. – К.: Тов. "Знання", КОО, 1999. – 308 с.

Валютне регулювання: Навч. посіб­ник для студ. екон. факультетів вищих навч. закладів. / В. А. Ющенко, В. І. Міщенко. – К.: Знання, 1999. –

360 с.

Гроші та кредит: Підручник /За ред. проф. Б. С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999. – 404 с.

Гроші та кредит: Підручник /За ред. проф.. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланк, 2000. – 500 с.

Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Под ред. Е. Ф. Жу­кова. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 624 с.

Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальн. посібн. – 4-те вид., перероб. І доп. – К.: Тов "Знання", КОО, 2002. – 199 с.

 Мо­роз А. М. Банківські операції: Підручник. / Мо­роз А. М., Савлук М. І., Пуховкіна М. І. – 2-те вид., випр. і доп. [За ред. докт. екон. наук, проф. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник
/ За ред. докт. екон. наук, проф. А. М. Мороза та канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пу­ховкіної. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с. .

 Савлук М. І., Мороз А. М.,  Пу­хов­кіна М. Ф. Гроші та кредит: Підручник /За заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 604 с.

Яременко О. Р. Деньги и кредит. Конспект лекций. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002. – 64 с.

Додаткова


Алисов Е. А. Правове регулювання валютних відносин в Украї­ні. – Харків: Фірма "Консул", 1998. – 144 с.

Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посібник. – К.: Основи, 1998. – 416 с.

Гро­шово-кредитна політика в Україні В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, Н.І. Гребеник, В. І. Міщенко / За ред. В. І. Міщенка. – К.: Тов. "Знання", КОО, 2000. – 308 с.

Демківський А. В. Гроші та кредит. – К.: Дакор., К.: Вира-Р, 2003. –

528 с.

Кириченко О. А., Банківський менеджмент: Навч. посібн. /О. А. Кириченка. Гіленко І.В., Роголь С.Л. – 3-те вид., перероб. І доп. – К: Знання-Прес, 2002. - 438 с.

Коцовська Р, Операції комерційних банків / В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич , М. Вознюк – 3-тє вид. – К.: Львів: ЛБІ НБУ, 2003. –

500 с.

Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Тов "Знання", КОО, 2002. – 215 с.

Мороз А.М. Банківські операції: Підручник. / проф. А. М. Мороза, М. І. Савлук, М.Ф. Пу­ховкіна / За ред. докт. екон. наук, проф. А. М. Мороза – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

Прогнозування надходження готівкових грошей до установи банку Н. Костіна , П.Черняховська // Банківська справа. – 2000. – № 1. – С. 17.

Сутність і структура фінансового ринку /І.В.Токмалова, В.Г.Краснова. // Фінанси України. – 2001. – № 12.
ЗМІСТ
Вступ

3

Тема 1. Сутність і функції грошей

1.1. Предмет й завдання курсу "Гроші та кредит"

1.2. Необхідність грошей

    1. Гроші як загальний еквівалент і абсолютна ліквідність актив

    2. Форми грошей та їх еволюція

    3. Поняття про функції грошей та їх еволюція

    4. Роль грошей у ринковій економіці

Тема 2. Грошовий обіг і грошова маса

2.1. Поняття грошового обігу як процесу руху грошей

2.2. Основні сфери грошового обігу

2.3. Поняття грошового ринку

2.4. Маса грошей, що обслуговує грошовий обіг, її склад та фактори, що визначають її зміну

2.5. Закон кількості грошей, необхідних для обслуговання маси товарів, його сутність, вимоги та наслідки порушень його обєктивності

Тема 3. Грошовий ринок

3.1. Суть грошового ринку

3.2. Інституційна модель грошового ринку

3.3. Попит на гроші

3.4. Пропозиція грошей

Тема 4. Грошові системи

4.1. Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни

4.2. Основні типи грошовий систем, їх еволюція

4.3. Національний банк України як орган державного регулювання грошової системи країни

Тема 5. Інфляція і грошові реформи

5.1. Інфляція: суть, форми вияву, причини та наслідки

5.2. Грошові реформи: поняття, цілі та види

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи

6.1. Поняття валюти

6.2. Валютний курс та конвертованість валют

6.3. Валютний ринок: суть та основи функціонування

6.4. Валютні системи: поняття, структура, призначення

Тема 7.Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

7.1. Класична кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм

    1. Внесок Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей

7.3. Сучасних монетаризм як альтернативний напрямок кількісної теорії

7.4. Зближення позицій монетаристів та неокейнсіанців у їхніх поглядах на грошово-кредитну політику в сучасних умовах

Тема 8. Кредит у ринковій економіці

8.1. Теорія кредиту

8.2. Суть кредиту

Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку

9.1. Сутність, призначення та види фінансового посередництва

9.2. Банки як субєкти фінансового посередництва

Тема 10. Центральний банк

10.1. Центральні банки, їх походження, призначення, функції та операції

10.2. Контроль та аудит в Центральному банку

Тема 11. Комерційні банк

11.1. Комерційні банки: походження, види, правові основи організації

11.2. Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форма їх

співробітництва з Україною

12.1. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх

співробітництва

12.2. Регіональні валютно кредитні установи

Рекомендована література

4

4

6
11

14

21

23

23

23

25

28
29

34

36

36

37

39

42

43
43

45
46

48

48

51

52

52

53

55

56

57

57

63
65
68

69

69

70

90

90

94

96
96

102

104
104
107
108
108

110

111^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
"ГРОШІ ТА КРЕДИТ"

Конспект лекцій

для студентів усіх спеціальностей підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" усіх форм навчання.

Укладачі: Колодізєв Олег Миколайович

^ Яременко Оксана Романівна

Відповідальний за випуск Колодізєв О. М.
Редактор Замазій О. Е

Коректор Бриль В. О.

План 2004р. Поз. № 432.

Підп. до друку Формат 60х90 1/16. Папір ТАТRА.

Друк на RISО: Ум. - друк. арк. Обл. - вид. арк.

Тираж прим. Зам. №

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру субєктів видавничої справи Дк №481 від 13.06.2001 р.

Видавець і виготівниквидавництво ХДЕУ, 6100, м. Харків, пр. Леніна, 9а
1   2   3   4   5   6   7Скачать файл (6640.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации